138
จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ในยุคดิจิทัล เพื่อการรู้เท่าทันเทคโนโลยี และเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมราชบดินทร์ สุวรรณคัณฑิ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ http://www.slideshare.net/rachabodin/

Archives and Museum in Digital Age

Embed Size (px)

DESCRIPTION

This presentation was presented for the Bank of Thailand's Library, Archives and Museum Management Team at Bank of Thailand on April 25, 2012.

Citation preview

Page 1: Archives and Museum in Digital Age

จดหมายเหตและพพธภณฑในยคดจทล “เพอการรเทาทนเทคโนโลย และเลอกใชไดอยางเหมาะสม”

ราชบดนทร สวรรณคณฑ

ส านกงานพฒนาวทยาศาสตรและเทคโนโลยแหงชาต

http://www.slideshare.net/rachabodin/

Page 2: Archives and Museum in Digital Age

หวขอการบรรยาย

• จดหมายเหต พพธภณฑ และเทคโนโลย

• ตวอยางจดหมายเหตดจทล

• ตวอยางพพธภณฑดจทล

• กระบวนการทเกยวของกบการพฒนาคลงจดหมายเหตดจทล และพพธภณฑดจทล

2

Page 3: Archives and Museum in Digital Age

หวขอการบรรยาย

• จดหมายเหต พพธภณฑ และเทคโนโลย

• ตวอยางจดหมายเหตดจทล

• ตวอยางพพธภณฑดจทล

• กระบวนการทเกยวของกบการพฒนาคลงจดหมายเหตดจทล และพพธภณฑดจทล

3

Page 4: Archives and Museum in Digital Age

จดหมายเหต

4 ทมา -หอจดหมายเหตแหงชาต, กรมศลปากร

• หนวยงานจดหมายเหต (Archival Agency) หมายถง หนวยงานทมหนาทในการรวบรวม จดเกบ สงวนรกษา และใหบรการเอกสารจดหมายเหต

• หอจดหมายเหต (Archival Repository) หมายถง อาคารทเกบรกษาเอกสารจดหมายเหต

• เอกสารจดหมายเหต (Archives)

Page 5: Archives and Museum in Digital Age

เอกสารจดหมายเหต

เอกสารจดหมายเหต หมายถง ขอมลทกรปแบบทหนวยงานผลตขนใช

ในการปฏบตงาน แตสนกระแสการปฏบตงานแลว และไดรบการ

ประเมนวามคณคาในฐานะเปนขอมลชนตนทแสดงถงการด าเนนงาน

และพฒนาการของหนวยงานนนๆ ซงมความส าคญตอประวตศาสตร

ของประเทศ ทงนหมายรวมถงเอกสารสวนบคคลทรบมอบจากบคคล

ส าคญหรอทายาทดวย

5 ทมา - คมอการอนรกษเอกสารจดหมายเหต : การอนรกษเอกสารจดหมายเหตโดยการแปลงรปแบบขอมลเขาสระบบดจตอล, กรมศลปากร, ๒๕๕๑

Page 6: Archives and Museum in Digital Age

ประเภทเอกสารจดหมายเหต

6 ทมา - คมอการอนรกษเอกสารจดหมายเหต : การอนรกษเอกสารจดหมายเหตโดยการแปลงรปแบบขอมลเขาสระบบดจตอล, กรมศลปากร, ๒๕๕๑

Page 7: Archives and Museum in Digital Age

“พพธภณฑ” คออะไร? (1)

พพธภณฑ คอ หนวยงานทไมหวงผลก าไร เปนสถาบนทถาวรในการรวบรวม

สงวนรกษา ศกษาวจย สอสาร และจดแสดงนทรรศการ ใหบรการแกสงคมเพอ

การพฒนา โดยมความมงหมายเพอการคนควา การศกษา และความเพลดเพลน

โดยแสดงหลกฐานตางๆ ทเกยวกบมนษยและสภาพแวดลอม สงซงสงวนรกษา

และจดแสดงนนไมใชเปนเพยงวตถ แตไดรวมถงสงทมชวตดวยโดยรวมไปถง

สวนสตว สวนพฤกษชาต วนอทยาน สถานทสงวนสตวน า และสถานทอน

จดเปนเขตสงวนอนๆ รวมทงโบราณสถานและแหลงอนสรณสถาน ศนย

วทยาศาสตร และทองฟาจ าลอง 7 ทมา - ICOM (International Council of Museums)

Page 8: Archives and Museum in Digital Age

“พพธภณฑ” คออะไร? (2)

พพธภณฑ, พพธภณฑสถาน [พพดทะพน, พนทะสะถาน] น.

สถานทเกบรวบรวมและแสดง สงตาง ๆ ทมความส าคญดานวฒนธรรมหรอดาน

วทยาศาสตร โดยมความมงหมายเพอใหเปนประโยชนตอการศกษา และกอ ให

เกดความเพลดเพลนใจ

8 ทมา - พจนานกรมไทย ฉบบราชบณฑตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒

Page 9: Archives and Museum in Digital Age

ภารกจของงานจดหมายเหตและงานพพธภณฑ

9

งานหลงบาน

- จดหา / รบมอบ

- ประเมนคณคา

- จดหมวดหม

- อนรกษ

- จดเกบ / จดการ

งานหนาบาน

- ใหบรการ

- เผยแพร

- จดแสดง ใหความร

Page 10: Archives and Museum in Digital Age

พพธภณฑดจทล และหอจดหมายเหตดจทล

คอ การประยกตใชเทคโนโลยดจทลเพอการจดเกบ การจดการ การจดแสดง

การเผยแพร หรอแลกเปลยนขอมล องคความร ทงองคความรทสามารถจบตอง

ได (Tangible) และองคความรทไมสามารถจบตองได (Intangible)

10

Page 11: Archives and Museum in Digital Age

ONLINE Learning

เทคโนโลยสารสนเทศ

เทคโนโลย การสอสาร

องคความร + + -Tangible - Intangible

OFFLINE / ON-SITE Learning

เทคโนโลยดจทลทเกยวของ (1)

11

Page 12: Archives and Museum in Digital Age

12

เทคโนโลยดจทลทเกยวของ (2)

Page 13: Archives and Museum in Digital Age

13

เทคโนโลยอเลกทรอนกสและคอมพวเตอร

.

Digital Camera

Scanner

Digital Media Player

Computer Set

Page 14: Archives and Museum in Digital Age

14

เทคโนโลยอนเทอรเนตและเครอขายสงคม

• เครอขายอนเทอรเนต เปนเทคโนโลยทท า

ใหเกดการเชอมโยงคอมพวเตอรทวโลก

• เครอขายสงคม (Social Network) ปน

เทคโนโลยทท าใหเกดการเชอมโยงคนทอย

บนเครอขายอนเทอรเนตเขาดวยกน เชน

Hi5, Facebook, MySpace ฯลฯ

Page 15: Archives and Museum in Digital Age

15

ขอมลในรปแบบดจทล (1)

.

• Digital Images

- JPG

• Digital Video

– CD Video, DVD Video, Portable Video

• Digital Sound / Digital Music

- MP3, MP4

• Digital Document

- PDF, Word Document

Page 16: Archives and Museum in Digital Age

16 .

ขอมลในรปแบบดจทล (2)

Page 17: Archives and Museum in Digital Age

ท าไมตองใชเทคโนโลย

17

Page 18: Archives and Museum in Digital Age

หวขอการบรรยาย

• จดหมายเหต พพธภณฑ และเทคโนโลย

• ตวอยางจดหมายเหตดจทล

• ตวอยางพพธภณฑดจทล

• กระบวนการทเกยวของกบการพฒนาคลงจดหมายเหตดจทล และพพธภณฑดจทล

18

Page 19: Archives and Museum in Digital Age

โครงการความรวมมอในการพฒนา หอจดหมายเหตพทธทาส อนทปญโญ ในรปแบบดจทล

http://www.slideshare.net/rachabodin 19

Page 20: Archives and Museum in Digital Age

20

พระพทธทาสภกข (พทธทาส อนทปญโญ)

พทธทาสภกข หรอพระธรรมโกศาจารย

นามเดม เงอม พานช เกดเมอวนอาทตย

ท ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๔๙ ณ บาน

กลาง ต.พมเรยง อ.ไชยา จ.สราษฎรธาน

อปสมบทเมอวนท ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.

๒๔๖๗ ส าเรจการศกษาชน น.ธ.เอก,

ป.ธ.๓ ทมา - http://www.dhammathai.org/sounds/buddhadasa.php

Page 21: Archives and Museum in Digital Age

21

พระพทธทาสภกข (พทธทาส อนทปญโญ)

กอตงสวนโมกขพลาราม ท อ.ไชยา เมอ

วนท ๑๒ พ.ค. ๒๔๗๕ และหนมาใช

นามปากกา "พทธทาส" แทนนามเดมนบ

แตนนมา ทานพทธทาสภกขอทศตนเผย

แผพระพทธศาสนาจนกระทงถงแกมร

ภาพอยางสงบ ณ สวนโมกขพลาราม เมอ

วนท ๘ ก.ค. ๒๕๓๖ ทมา - http://www.dhammathai.org/sounds/buddhadasa.php

Page 22: Archives and Museum in Digital Age

22

พระพทธทาสภกข (พทธทาส อนทปญโญ)

ค าสอนอนโดดเดนของทานคอเรอง "การ

ปลอยวาง" ผลงานอนยงใหญของทานคอ

งานนพนธชด "ธรรมโฆษณ" และงาน

นพนธอกไมนอยกวา ๓๕๐ เลม

ตลอดเวลาทมชวตอย ทานพทธทาสภกข

ไดรบการสดดวาเปน มหาปราชญแหง

พทธธรรมทางบรพาทศ ทมา - http://www.dhammathai.org/sounds/buddhadasa.php

Page 23: Archives and Museum in Digital Age

23

โครงการพฒนาหอจดหมายเหตดจทล

ศนยเทคโนโลยอเลกทรอนกส และคอมพวเตอรแหงชาต

มลนธหอจดหมายเหต พทธทาส อนทปญโญ

+

ระยะเวลาของโครงการ: 2551 – 2553

Page 24: Archives and Museum in Digital Age

24

วตถประสงคของโครงการ

• เพอด าเนนการส ารวจ จดหมวดหม แปลงขอมลเอกสารจดหมายเหต

พทธทาส อนทปญโญ ใหอยในรปแบบขอมลดจทล

• เพอวจยและพฒนาเทคโนโลย ทเกยวของกบการแปลงขอมล และ

เทคโนโลยในการสรางคลงเอกสารจดหมายเหตดจทล เพอการอนรกษ

จดการ และเผยแพรขอมลประวต ผลงาน ค าสอน หรอคตธรรมของ

ทานพทธทาสไปสสาธารณะ โดยใชเทคโนโลยสมยใหม

Page 25: Archives and Museum in Digital Age

25

หนงสอ บนทก เอกสารลายมอ

ผลงานตนฉบบ

Page 26: Archives and Museum in Digital Age

เอกสารจากพมพดด

ผลงานตนฉบบ

26

Page 27: Archives and Museum in Digital Age

27

ภาพจตรกรรมฝาผนงในโรงมหรสพทางวญญาณ

ผลงานตนฉบบ

Page 28: Archives and Museum in Digital Age

28

ประตมากรรม

ผลงานตนฉบบ

Page 29: Archives and Museum in Digital Age

29

เทปเสยงและวดโอ

ผลงานตนฉบบ

Page 30: Archives and Museum in Digital Age

30

ปรมาณผลงานตนฉบบของทานพทธทาส

หนงสอ บนทก ลายมอตนฉบบ

๑๘,๕๖๕ รายการ (๕๗๕,๐๐๐ หนา)

ภาพ ๔,๐๘๓ รายการ (๕๑,๓๐๐ ชน)

เสยงและโสตทศน ๒๓๔ แผน ๑,๙๐๐ GB

วสดอนๆ

หอจดหมายเหต พทธทาส อนทปญโญ

Page 31: Archives and Museum in Digital Age

31

การจดท าส าเนาดจทล, ฐานขอมลดจทล และ

จดเตรยมอปกรณเกบส าเนาดจทล และบคลากรใน

การดแลรกษาควบคม

เกบรายละเอยดขอมลตามมาตรฐานจดหมายเหต

ISAD

ผลงานตนฉบบ

กรรมวธอนรกษตนฉบบ ตามหลกจดหมายเหตสากล

จดท าทะเบยนควบคม

การจดเกบตนฉบบ การจดเกบในรปแบบดจตอล

การจดเตรยมสถานทเกบทไดรบการควบคม

อณหภมและความชน

การจดเกบรกษาดวยอปกรณมาตรฐานทใชในการ

จดเกบจดหมายเหตโดยเฉพาะ

แนวทางในการด าเนนงาน

Page 32: Archives and Museum in Digital Age

32

ผลงานการศกษา คนควาและเผยแผ

พทธธรรม ททานพทธทาสท าไว

หอจดหมายเหต พทธทาส อนทปญโญ

ระบบอนเทอรเนต

สอสงพมพตางๆ

ผลงานตนฉบบ

ฐานขอมลดจทล

นทรรศการ

ฐานขอมลดจทล

หนงสอ บทความ (ภาษาไทย/ตางประเทศ)

กจกรรมในการปฏบตธรรมและเสวนา

รปแบบการใหบรการ

Page 33: Archives and Museum in Digital Age

33

กระบวนการในการจดท าคลงเอกสารจดหมายเหตดจทล

1.0 ส ารวจและจดหมวดหม

2.0 วเคราะห ออกแบบ หรอเลอก

มาตรฐานเมตะดาตาทเหมาะสม

3.0 แปลงขอมลใหอยในรปแบบดจทล ลงทะเบยนในแบบฟอรมกระดาษ

5.0 ใชงาน เผยแพร ใหบรการ

4.0 เลอกหรอพฒนาระบบลงทะเบยน และลงทะเบยนในระบบดจทล

Page 34: Archives and Museum in Digital Age

34

2008

แผนการท างานของโครงการ

ส ารวจและจดหมวดหม

วเคราะห ส ารวจ เปรยบเทยบ และออกแบบเมตะดาตา

ออกแบบ และพฒนา ระบบคลงเอกสารจดหมายเหต

2009

แปลงขอมล ใหอยในรปแบบดจทล

ลงทะเบยนขอมลในระบบ

พฒนาระบบ “สวนโมกข ๓๖๐ องศา”

2010

ลงทะเบยนขอมลในระบบ

เผยแพรขอมลผานอนเทอรเนต

พฒนาศนยใหบรการขอมลจดหมายเหต

Preparation Archives Development

Access

Page 35: Archives and Museum in Digital Age

35

ความกาวหนาของโครงการ ณ วนสนสดโครงการ

• การแปลงขอมลใหอยในรปแบบดจทล

– เอกสาร 80,000 หนา

– เสยง 20,000 ชวโมง

• การพฒนาเครองมอส าหรบการบรหารจดการคลงขอมลจดหมายเหต

– ไดพฒนาระบบ Digital Archives Management Software 1.0

• การเผยแพรขอมลเอกสารจดหมายเหต

– ระบบ “สวนโมกข ๓๖๐ องศา”

– ระบบ “ระเบยงภาพปรศนาธรรมสามมต”

Page 36: Archives and Museum in Digital Age

36

ผลผลตของโครงการ (1) ขอก าหนดคณลกษณะของขอมลดจทลในระบบ

Original Type Digitization Method High Resolution

Format Low Resolution

Format

Handwriting Documents

Scan by Flat-based Scanner

.tif 300dpi

(5MB / File)

.jpg 72 dpi

(<1MB / File)

Sound Recording to Computer

.wav

(80MB / File)

.mp3 128 Kbps

.flv

Photo (paper) Scan by Flat-based Scanner

.tif 300dpi .jpg 72 dpi

Photo (Slide) Scan by Film Scanner

.tif 600dpi .jpg 72 dpi

Page 37: Archives and Museum in Digital Age

37

ผลผลตของโครงการ (2) ระบบ Digital Archives Management Software version 1.0

คณสมบตของระบบ

• Web-based Application (Managing and Accessing

using web browser)

• Developed with Open-source Software

• ISAD(G) Metadata Compliant - General

International Standard Archival Description

• Tool for Managing and Accessing Digital Archives

Page 38: Archives and Museum in Digital Age

38

ISAD(G) Metadata (1)

มาตรฐานค าอธบายจดหมายเหตระหวางประเทศ หรอ ISAD (G)

( General International Standard Archival Description)

เปนมาตรฐานทพฒนาขนโดยคณะกรรมการพฒนามาตรฐาน

ค าอธบายเอกสาร (The Ad Hoc Commission for the

Development of Description Standard) ของสภาการ

จดหมายเหตระหวางประเทศ (ICA) เพอจดท าค าอธบายเอกสาร

จดหมายเหต ประกาศใชครงแรกเมอ พ.ศ. 2539 และปรบปรง

ใหมเมอ พ.ศ. 2542

Page 39: Archives and Museum in Digital Age

39

ISAD(G) Metadata (2)

ISAD (G) เปนมาตรฐานส าหรบการจดท าค าอธบายจดหมายเหต

หลายระดบ สามารถใชควบคกบค าอธบายเอกสารเดม ทมใชอย

แลวในแตละประเทศได มวตถประสงคในการจ าแนก อธบาย

ลกษณะเนอหา บรบท และโครงสรางตางๆ ของเอกสาร

Page 40: Archives and Museum in Digital Age

40

ISAD(G) Metadata (3) โครงสรางขอมลของ ISAD (G) ประกอบดวย 26 เขตขอมล โดยแบงออกเปน 7 สวน ดงน

• สวนท 1 ค าอธบายเกยวกบเอกสาร (Identity statement area)

• สวนท 2 ค าอธบายเกยวกบบรบทของเอกสาร (Context Area)

• สวนท 3 ค าอธบายเนอหาและโครงสรางของเอกสาร (Content and Structure Area)

• สวนท 4 ค าอธบายเกยวกบเงอนไขการเขาถงและการใชเอกสาร (Conditions of Access

and Use Area)

• สวนท 5 ค าอธบายเกยวกบสงทเกยวของ (Allied Materials Area)

• สวนท 6 ค าอธบายเพมเตมอน ๆ หรอสวนหมายเหต (Notes Area)

• สวนท 7 ค าอธบายเกยวกบการควบคมการท าค าอธบายเอกสาร (Description Control

Area)

Page 41: Archives and Museum in Digital Age

41

ผลผลตของโครงการ (2) Digital Archives Management Software version 1.0 Screenshot

Page 42: Archives and Museum in Digital Age

42

ผลผลตของโครงการ (3) สวนโมกข ๓๖๐ องศา

คณสมบตของระบบ

• Web-based Virtual Reality Application

• Develop Panoramic VR using 2 Techniques

– HDR Photography

– Panorama Photography

Page 43: Archives and Museum in Digital Age

43

ผลผลตของโครงการ (3) สวนโมกข ๓๖๐ องศา

Page 44: Archives and Museum in Digital Age

44

ผลผลตของโครงการ (3) สวนโมกข ๓๖๐ องศา

Page 45: Archives and Museum in Digital Age

45

ผลผลตของโครงการ (4) ระเบยงภาพปรศนาธรรมสามมต

คณสมบตของระบบ

• Web-based Photo Archives

• Interaction using Curve Wall Interface

• Develop using 2 Technologies

– XML

– Action Script 3

Page 46: Archives and Museum in Digital Age

46

ผลผลตของโครงการ (4) ระเบยงภาพปรศนาธรรมสามมต

Page 47: Archives and Museum in Digital Age

47 watch image, read text and listen sound

ผลผลตของโครงการ (4) ระเบยงภาพปรศนาธรรมสามมต

Page 48: Archives and Museum in Digital Age

48

งานในอนาคต

• แปลงขอมลและลงทะเบยนขอมลเพมเตม

• พฒนาคลงสอมลตมเดยทรวบรวม เสยง วดโอ และภาพเคลอนไหว

• ตอยอดพฒนาระบบใหบรการผานอปกรณชนดอนๆ เชน มอถอ

แทบเลต

• พฒนาศนยใหบรการศกษาวจยภายในหอจดหมายเหตพทธทาส

อนทปญโญ

• พฒนาระบบเขาถงขอมลโดยใชเทคโนโลยสมยใหม เชน Natural

User Interface

Page 49: Archives and Museum in Digital Age

49

สรป

องคประกอบของการพฒนาหอจดหมายเหตดจทล – เนอหา • Cataloging •Metadata Design and Knowledge Extraction

– เทคโนโลย • Information technology • Communication technology

– บรการ • Online and Mobile Services • In house Services

Page 50: Archives and Museum in Digital Age

เทคโนโลยกบการอนรกษ และเผยแพรจารกวดโพธ

50

Page 51: Archives and Museum in Digital Age

วดโพธ

วดโพธเปนวดโบราณตงแตสมยอยธยา เดมชอ

“วดโพธาราม” แตคนทวไปนยมเรยกสนๆ วา

“วดโพธ” เมอครงพระบาทสมเดจ

พระพทธยอดฟาจฬาโลกมหาราช

เสดจขนครองราชย ทรงโปรดฯ ใหปฏสงขรณ

วดโพธาราม และสถาปนาขนเปนพระอารามหลวง พระราชทานนามใหมวา

“วดพระเชตพนวมลมงคลาวาส” ตอมาภายหลงพระบาทสมเดจพระจอมเกลา

เจาอยหวทรงเปลยนสรอยนามใหมวา “วดพระเชตพนวมลมงคลาราม” 51

Page 52: Archives and Museum in Digital Age

จารกวดโพธ

พระบาทสมเดจพระนงเกลาเจาอยหว

มพระราชประสงคจะใหวดโพธ เปนแหลงเรยนร

ของมหาชน จงโปรดเกลาฯ ใหรวบรวมต าราวชาการ

สาขาตางๆ แลวโปรดฯ ใหจารกวชาความรเหลานน

ลงแผนศลาประดบไวตามผนง เสา คอสอง

และสวนตางๆ ของอาคารสงกอสรางภายในบรเวณวด

มรปเขยนเปนภาพจตรกรรมฝาผนง รวมทงรปปนลอยตว

ประกอบกบต าราทจารกไวนนดวย เพอใหประชาชน

สามารถเลาเรยนไดจากจารกเหลานน 52

Page 53: Archives and Museum in Digital Age

ความส าคญของจารกวดโพธ

จารกวดโพธเปนเอกสารโบราณทแสดงใหเหน

ถงภมปญญาของบรรพบรษไทย ทมคณคาตอ

ทงชาวไทยและชาวตางชาต ใน พ.ศ. ๒๕๕๑

ไดรบการขนทะเบยนมรดกความทรงจ าแหงโลก

ของภมภาคเอเซยแปซฟก จากองคการศกษา

วทยาศาสตรและวฒนธรรมแหงสหประชาชาต

และไดรบการขนทะเบยนเปนมรดกความทรงจ า

แหงโลกเมอวนท ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

53

Page 54: Archives and Museum in Digital Age

ปญหาทเกดขนกบการเขาถงองคความรในจารกวดโพธ

1. จารกวดโพธ ท าจากหนออนและหนปนมทงสวนทอยในอาคาร และสวนท

อยนอกอาคาร หรอบนเสารมระเบยง ซงจารกทอยในบรเวณพนททถกแสงแดด

และน าฝนอยางตอเนอง จะมการเสอมสภาพหรอลบเลอน

2. มขอจ ากดในการเขาถงองคความรทถกจารกไว นนคอ ผศกษาจะตองเดนทาง

ไปศกษาทวดโพธ และองคความรหลายๆ สวนผเรยนจะตองมความรความเชยวชาญ

ในภาษาโบราณ

54

Page 55: Archives and Museum in Digital Age

แนวทางในการแกไขปญหาทเกดขนกบการเขาถงองคความร

1. ด าเนนการอนรกษ และปองกนการเสอมสภาพของแผนจารกตนฉบบ

2. น าเทคโนโลยดจทล มาใชในการแปลงรปแบบขอมล เพอใหเกดกระบวนการใน

การอนรกษระยะยาว (Long Term Preservation) ซงจะตองเกยวของกบ 3

กระบวนการหลก คอ

• กระบวนการในการแปลงรปแบบขอมล

• กระบวนการในการลงทะเบยนขอมล

• กระบวนการในการเผยแพรขอมลโดยใชเทคโนโลยสมยใหม

55

Page 56: Archives and Museum in Digital Age

กระบวนการในการแปลงรปแบบขอมล

การแปลงรปแบบขอมล หรอกระบวนการอนรกษเอกสารโดยการ

แปลงรปแบบขอมล (Preservation Reformatting) คอ การแปลง

รปแบบขอมล เปนการถายทอดเนอหาของเอกสารจากวสดดงเดมไป

บนทกยงวสดรปแบบใหมเพอการอนรกษเอกสารใหมอายยนยาว

คมอการอนรกษเอกสารจดหมายเหต : การอนรกษเอกสารจดหมายเหตโดยการแปลงรปแบบขอมลเขาสระบบดจตอล, กรมศลปากร, ๒๕๕๑ 56

Page 57: Archives and Museum in Digital Age

รปแบบของการอนรกษเอกสารโดยการแปลงรปแบบขอมล

คมอการอนรกษเอกสารจดหมายเหต : การอนรกษเอกสารจดหมายเหตโดยการแปลงรปแบบขอมลเขาสระบบดจตอล, กรมศลปากร, ๒๕๕๑

กระดาษ ฟลม

รปแบบท 1

กระดาษ ฟลม วสดอนๆ

สอดจทล

รปแบบท 2

57

Page 58: Archives and Museum in Digital Age

กระบวนการในการลงทะเบยนขอมล

กระบวนการในการลงทะเบยนขอมล คอ การจดท าระบบฐานขอมล

หรอระบบคลงขอมลของจารกวดโพธ โดยจะท าการบนทกขอมล

ภาพนงดจทลของจารกทกแผน พรอมกบขอมลค าอธบายของจากรก

แตละแผน เพอใหเกดประสทธภาพ และความสะดวกตอการบรหาร

จดการ การสบคน และการเผยแพรขอมลจากรกวดโพธ

58

Page 59: Archives and Museum in Digital Age

ผงแสดงกระบวนการในการลงทะเบยนขอมล

ถายภาพจารก และลงทะเบยนชนตน

ลงทะเบยนในแบบฟอรมกระดาษ

ลงทะเบยนใน ระบบคอมพวเตอร

บรหารจดการ เผยแพรขอมล

59

Page 60: Archives and Museum in Digital Age

ตวอยางแบบฟอรมในการลงทะเบยนขอมลจารกวดโพธ

60

Page 61: Archives and Museum in Digital Age

กระบวนการในการเผยแพรขอมลโดยใชเทคโนโลยสมยใหม

กระบวนการในการเผยแพรขอมลโดยใชเทคโนโลยสมยใหม เปนการ

ใชเทคโนโลยสอสมยใหม เชน สอสามมตและแอนเมชน เวบไซต

หรอเครอขายสงคม เชน Facebook เปนชองทางในการเขาถงขอมล

จารกลงทะเบยนขอมลจารกวดโพธ

61

Page 62: Archives and Museum in Digital Age

กระบวนการในการเผยแพรขอมลโดยใชเทคโนโลยสมยใหม

จารกวดโพธ

เครอขายสงคมออนไลน

Facebook Twitter

เวบไซต

วดโพธ เสมอนจรง

คลงขอมล จารกวดโพธ

แอนเมชน ฤาษดดตน

62

Page 63: Archives and Museum in Digital Age

63

Page 64: Archives and Museum in Digital Age

หวขอการบรรยาย

• จดหมายเหต พพธภณฑ และเทคโนโลย

• ตวอยางจดหมายเหตดจทล

• ตวอยางพพธภณฑดจทล

• กระบวนการทเกยวของกบการพฒนาคลงจดหมายเหตดจทล และพพธภณฑดจทล

64

Page 65: Archives and Museum in Digital Age

NATIONAL MUSEUM OF KOREA http://www.museum.go.kr

Page 66: Archives and Museum in Digital Age
Page 67: Archives and Museum in Digital Age
Page 68: Archives and Museum in Digital Age
Page 69: Archives and Museum in Digital Age
Page 70: Archives and Museum in Digital Age
Page 71: Archives and Museum in Digital Age
Page 72: Archives and Museum in Digital Age
Page 73: Archives and Museum in Digital Age

73

Page 74: Archives and Museum in Digital Age

74

Page 75: Archives and Museum in Digital Age

75

Page 76: Archives and Museum in Digital Age

76

Page 77: Archives and Museum in Digital Age

77

Page 78: Archives and Museum in Digital Age

78

Page 79: Archives and Museum in Digital Age

79

Page 80: Archives and Museum in Digital Age

80

Page 81: Archives and Museum in Digital Age

81

Page 82: Archives and Museum in Digital Age

82

Page 83: Archives and Museum in Digital Age

83

เทคโนโลยดจทลกบการชมพพธภณฑ

Page 84: Archives and Museum in Digital Age

ตวอยางพพธภณฑดจทล

M.R. Kukrit Heritage Home Living Museum

84

Page 85: Archives and Museum in Digital Age

85

Page 86: Archives and Museum in Digital Age

• Momrajawong (M.R.) Kukrit

Pramoj (1911-1995) was a leading

political and literary figure in

Thailand.

• He was the 13th Prime Minister of

Thailand.

• On 24 October 2009, UNESCO

named M.R. Kukrit Pramoj as a

World Historic Important Figure.

Who is M.R. Kukrit?

86

Page 87: Archives and Museum in Digital Age

The home that M.R. Kukrit built for himself in Bangkok

has been registered by the Department of Fine Arts as

'Home of an Important Person'.

About M.R. Kukrit’s Heritage Home.

87

Page 88: Archives and Museum in Digital Age

The Digital Preservation Project • The project was initiated by H.R.H

Princess Maha Chakri Sirindhorn

since 2007.

• Collaboration project of NECTEC

with Kukrit 80 Foundation and

Mass Communication Organization

of Thailand (MCOT).

• Preservation of M.R. Kukrit’s

Heritage Home and his lifestyle in

digital form.

• Implemented 5 technologies

88

Page 89: Archives and Museum in Digital Age

Implemented Technologies Object VR

Digital Video

3D Animation

HDR Panoramic

VR

M.R. Kukrit’s Heritage Home

Digital Preservation Project

89

Page 90: Archives and Museum in Digital Age

Related Technology #1: Interactive Floor Plan

90

Page 91: Archives and Museum in Digital Age

Related Technology #2: Digital Video

91

Page 92: Archives and Museum in Digital Age

Related Technology #3: Object VR

92

Page 93: Archives and Museum in Digital Age

Related Technology #4: 3D Animation

93

Page 94: Archives and Museum in Digital Age

Related Technology #4: 3D Animation

94

Page 95: Archives and Museum in Digital Age

Related Technology #5: HDR Panoramic VR

95

Page 96: Archives and Museum in Digital Age

Related Technology #5: HDR Panoramic VR

96

Page 97: Archives and Museum in Digital Age

หวขอการบรรยาย

• จดหมายเหต พพธภณฑ และเทคโนโลย

• ตวอยางจดหมายเหตดจทล

• ตวอยางพพธภณฑดจทล

• กระบวนการทเกยวของกบการพฒนาคลงจดหมายเหตดจทล และพพธภณฑดจทล

97

Page 98: Archives and Museum in Digital Age

การประยกตใชเทคโนโลยในงานจดหมายเหตและงานพพธภณฑ

98

งานหลงบาน - แปลงรปแบบขอมลใหอย

ในรปแบบดจทล

(Digitization)

- บรหารจดการขอมล

(Information

Management)

งานหนาบาน - จดแสดง เผยแพร หรอ

ใหบรการ (Information

Dissemination)

Page 99: Archives and Museum in Digital Age

99

แผนภาพแสดงกระบวนการในการประยกตใชเทคโนโลย

Digitization

Information Management

Information Dissemination

Offline

On-Site

Online

Page 100: Archives and Museum in Digital Age

100

เทคโนโลยส าหรบการแปลงขอมล Digitization Technology

Page 101: Archives and Museum in Digital Age

การแปลงขอมล (Digitization)

Analog --------------------------------------> Digital

scan

shoot

record

digital photo

digital video/audio

101

Page 102: Archives and Museum in Digital Age

การแปลงขอมลกระดาษ

102

Page 103: Archives and Museum in Digital Age

การแปลงขอมลวดโอ

103

Page 104: Archives and Museum in Digital Age

+ +

การถายภาพนงรายละเอยดสง

104

Page 105: Archives and Museum in Digital Age

ภาพปกต

ภาพปกต VS ภาพรายละเอยดสง

ภาพรายละเอยดสง 105

Page 106: Archives and Museum in Digital Age

106

Page 107: Archives and Museum in Digital Age

107

High Dynamic Range Panorama

Normal Panorama

HDR Panorama

Page 108: Archives and Museum in Digital Age

High Dynamic Range Panoramic VR

สวนโมกข ๓๖๐ องศา 108

Page 109: Archives and Museum in Digital Age

109

การสรางภาพสามมตดวยกลองถายภาพนงดจทล

Page 110: Archives and Museum in Digital Age

110

การแปลงขอมลดวยเครองสแกนภาพเลเซอรสามมต

Page 111: Archives and Museum in Digital Age

111

การแปลงขอมลดวยเครองตรวจจบการเคลอนไหว

Faridah Noor Mohd Noor, INDIAN TRADITIONAL DANCE: A VIRTUAL PROTOTYPE

Page 112: Archives and Museum in Digital Age

112

เทคโนโลยการถายภาพความละเอยดสง (High Resolution Imaging)

Page 113: Archives and Museum in Digital Age

113

เทคโนโลยการถายภาพความละเอยดสง (High Resolution Imaging)

Page 114: Archives and Museum in Digital Age

114

จ านวนภาพ : 343 ภาพ

Focal length : 324 mm

Speed : 1/80

Aperture : F22

ระยะเวลาถายภาพ : 19 นาท

เทคโนโลยการถายภาพความละเอยดสง (High Resolution Imaging)

Page 115: Archives and Museum in Digital Age

115

เทคโนโลยการถายภาพความละเอยดสง (High Resolution Imaging)

Page 116: Archives and Museum in Digital Age

116

เทคโนโลยส าหรบการบรหารจดการขอมล Information Management Technology

Page 117: Archives and Museum in Digital Age

117

ค าอธบายขอมลคออะไร?

• ค าอธบายวตถ (Metadata) คอ สารสนเทศทมโครงสราง

(Structured Information) ส าหรบอธบายรายละเอยดตางๆ ของ

ขอมลหลก

• เปนเครองมอเพมประสทธภาพในการเขาถงขอมล สบคนขอมล

รวมทงเปนเครองมอทใชในการบรหารจดการขอมลในคลงขอมล

Page 118: Archives and Museum in Digital Age

118

Metadata ทตดมากบขอมลหลก

Page 119: Archives and Museum in Digital Age

119

Metadata ทผใชเปนผก าหนด

รหสภาพ: 25500101153000

ชอภาพ: วดชยวฒนาราม

สถานท: อยธยา

เจาของภาพ: ลดดา สาระเดช

ประเภท: Landscape

Architecture

วนทถายภาพ: 10 ม.ย. 2550

ค าอธบายภาพ: วดชยวฒนารามตงอยบนรม

ฝงแมน าฟากตะวนตกของเกาะเมอง พระ

เจาประสาททองทรงสรางขน ในป พ.ศ.

2173

Page 120: Archives and Museum in Digital Age

120

คณสมบตของ Metadata

• ไมยดตดกบชนดของฮารดแวร และซอฟตแวร

• มลกษณะโครงสรางทเปนมาตรฐาน รองรบการใชงานท

หลากหลายได

• ยดหยนตอการเปลยนแปลง

Page 121: Archives and Museum in Digital Age

121

ตวอยางเมตะดาตา

Page 122: Archives and Museum in Digital Age

122

ตวอยางเมตะดาตา

Page 123: Archives and Museum in Digital Age

123 Data from Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ตวอยางเมตะดาตา

Page 124: Archives and Museum in Digital Age

124

แบบฟอรมทะเบยนส าหรบการกรอกเมตะดาตา

Page 125: Archives and Museum in Digital Age

125

แบบฟอรมทะเบยนส าหรบการกรอกเมตะดาตา

Page 126: Archives and Museum in Digital Age

126

1. เปนกลไกส าคญในการจดเกบขอมลพนฐาน และขอมลทอธบายทมาของขอมลหลก

รวมถงขอมลค าอธบายเพมเตมในประเดนทสนใจตางๆ ขอมลเชงลก และขอมล

แวดลอม

2. ชวยใหสามารถบรหารจดการขอมลจ านวนมากไดอยางทวถง และมประสทธภาพ

3. ชวยใหสามารถแลกเปลยนขอมลกบคลงขอมลอนๆ ทเกยวของและเผยแพรขอมลส

สาธารณะไดอยางมประสทธภาพ

4. ชวยสนบสนนใหเกดการสรางระบบคลงขอมล เพอเปนแหลงเรยนรของประเทศ หรอ

เปนแหลงขอมลเพอการวางแผนและการตดสนใจ

ประโยชนของเมตะดาตา

Page 127: Archives and Museum in Digital Age

127

เทคโนโลยส าหรบการเผยแพรขอมล Information Dissemination

Page 128: Archives and Museum in Digital Age

คลงขอมลดจทล

e-Card Service

Photo Gallery

Video/Audio Archive

e-Learning Digital Museum

128

รปแบบของการเผยแพรขอมล

Page 129: Archives and Museum in Digital Age

129

Page 130: Archives and Museum in Digital Age

130

Page 131: Archives and Museum in Digital Age

131

Page 132: Archives and Museum in Digital Age

132

Page 133: Archives and Museum in Digital Age

133

Page 134: Archives and Museum in Digital Age

134

Page 135: Archives and Museum in Digital Age

135

อนรกษ

ชวยในการอนรกษขอมลส าคญ โดยลดการใชงานขอมลตนฉบบทออนไหวตอการถกท าลาย เสยงตอการเสยหาย หรอสญหายจากการเขาถงไดโดยตรงจากผใช

จดการ

ชวยใหเจาของขอมล มเครองมอชวยในการบรหารจดการขอมลจ านวนมากอยางเปนระบบ ชวยในการแลกเปลยนหรอเผยแพรขอมลผานระบบคอมพวเตอรและเครอขายอนเทอรเนต

เรยนร

เปนแหลงเรยนรดวยตนเองตลอดชวต 7 วน 24 ชวโมง ส าหรบทกคน โดยบรรจองคความรทส าคญทางประวตศาสตร ศลปะ วฒนธรรม และภมปญญาของบรรพบรษ

ประโยชนของการใชเทคโนโลยในงานจดหมายเหตและพพธภณฑ

Page 136: Archives and Museum in Digital Age

136

จดหมายเหตและพพธภณฑดจทลในอนาคตจะเปนอยางไร?

เปนสงคมของการแลกเปลยนเชอมโยง และเรยนรรวมกน

ใชสอททนสมยเปนเครองมอหลกในการสอสารแลกเปลยน

เขาถงไดงายในหลายรปแบบ

Page 137: Archives and Museum in Digital Age

137

- New Media

- Virtual Reality and Human Computer

Interaction

- Internet-based Technology

(Online Museum, Online Collection)

- Collaboration and Sharing

(Social Network, RSS, Podcast, Mobile)

เทคโนโลยในอนาคตของจดหมายเหตและพพธภณฑดจทล

Page 138: Archives and Museum in Digital Age

ขอบคณครบ

http://www.slideshare.net/rachabodin/