DSP KHB(KT) TING.2

  • View
    709

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of DSP KHB(KT) TING.2

1. KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADUKEMAHIRAN TEKNIKAL 76DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP)BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAHTINGKATAN 2L LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2. Cetakan 2013 Lembaga PeperiksaanKementerian Pelajaran Malaysia 2013Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengubah mana-mana bahagian, artikel,ilustrasi, isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa cara pun tanpamendapat keizinan bertulis daripada Pengarah Peperiksaan, Lembaga Peperiksaan,Kementerian Pelajaran Malaysia. 3. 0KANDUNGANBIL PERKARA MUKA SURAT1 PENDAHULUAN 123FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAANMATLAMAT MATA PELAJARAN234 OBJEKTIF MATA PELAJARAN 35 OBJEKTIF PENTAKSIRAN 46 TAFSIRAN 57 KERANGKA STANDARD PRESTASI 68910PENYATAAN STANDARDSTANDARD PRESTASI KHB KEMAHIRAN TEKNIKALPEMETAAN EVIDENS7825 4. 1PENDAHULUANMata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Kemahiran Teknikal merangkumi komponen Reka Bentuk dan Teknologi, Kemahiran Teknikalserta Perniagaan dan Keusahawanan merupakan mata pelajaran wajib Tingkatan 1 hingga 3 di Sekolah Menengah Rendah. Mata pelajaran iniyang digubal berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan sebagai usaha pendidikan ke arah mempertingkatkan pengetahuan dankemahiran teknologi serta keusahawanan dalam usaha membangun modal insan melalui program pendidikan yang berkualiti dan holistik.Pentaksiran Rujukan Standard bagi mata pelajaran ini merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu dan bolehbuat atau telah menguasai apa yang dipelajari berdasarkan penyataan standard prestasi yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan mengikuttahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan oleh kurikulum mata pelajaran ini. Pentaksiran Sekolah dalam bentuk pentaksiran formatifdijalankan seiring dengan proses pengajaran dan pembelajaran atau pentaksiran sumatif di akhir proses pembelajaran.Dokumen Standard Prestasi (DSP) bagi mata pelajaran ini dibina dengan komponen teras iaitu Reka Bentuk dan Teknologi dan komponenelektif iaitu Kemahiran Teknikal sebagai panduan untuk guru membimbing murid dan seterusnya mendapatkan maklumat tentangperkembangan individu serta keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam pembangunan dan pembentukan modal insan.Adalah diharapkan dokumen ini dapat memberi maklumat yang lengkap dan tepat kepada guru tentang Pentaksiran Rujukan Standard bagimata pelajaran ini dalam memenuhi hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menekankan tentang pembinaan modal insan yangberteraskan kepada pembangunan jasmani, emosi, rohani dan intelek. 5. 2FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAANPendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepaduuntuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhankepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia,bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmurankeluarga, masyarakat dan negara. 6. 3MATLAMAT MATA PELAJARANMatlamat mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu adalah untuk melahirkan insan yang berdikari, kenal faham teknologi dan ekonomiserta kreatif, berinisiatif dan yakin diri dalam keadaan teknologi yang sentiasa berubah untuk kehidupan harian.OBJEKTIF MATA PELAJARANOM1 Mengamalkan kreativiti, inovasi dan berdaya usaha dalam mereka bentuk dan menghasilkan produk daripada pelbagai bahan sepertikayu, papan lapis dan bahan komposit.OM2 Mengamalkan sikap peka terhadap masalah sekeliling dan mendapatkan idea daripada pelbagai sumber untuk mereka bentuk danmenghasilkan produk.OM3 Menterjemahkan idea-idea kreatif dan inovatif melalui lukisan teknik.OM4 Mengenal pasti hidangan dan mengurus sajian.OM5 Memilih bahan, alatan dan perkakas serta menggunakannya dengan teknik yang betul.OM6 Mengenal pasti cabaran dan kejayaan usahawan serta menilai potensi diri dalam bidang keusahawanan.OM7 Mengumpul, memproses dan mendokumentasikan maklumat secara sistematik dan menggunakannya dengan bijak dalam membuatkeputusan rekaan dan penghasilan projek.OM8 Mengamalkan peraturan dan budaya kerja yang baik dan selamat.(Dipetik daripada Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan 2.(2005). Pusat Perkembangan Kurikulum,Kementerian Pelajaran Malaysia.) 7. 4OBJEKTIF PENTAKSIRANBerdasarkan matlamat dan objektif mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu, berikut ialah Objektif Pentaksiran (OP) mata pelajaran yangdikenal pasti untuk mentaksir penguasaan murid dalam mempamerkan;OP1 Kebolehan berdikari dalam menjalankan kerja buat sendiri.OP2 Kenal faham terhadap teknologi yang sentiasa berubah untuk kehidupan harian.OP3 Kenal faham terhadap ekonomi untuk kehidupan harian.OP4 Kebolehan mengaplikasikan kemahiran bagi menghasilkan sesuatu projek / produk.OP5 Kebolehan bagi mengaplikasikan kreativiti untuk mereka bentuk dan menghasilkan sesuatu produk / projek.OP6 Mengamalkan cara bekerja yang sistematik, bijaksana dan dengan teknik yang betul dengan yakin diri.OP7 Kebolehan mendokumentasikan maklumat secara bersistem.(Dipetik daripada Dokumen Format Pentaksiran Kemahiran Hidup Bersepadu Kemahiran Teknikal.(2005). Lembaga Peperiksaan,Kementerian Pelajaran Malaysia.) 8. 5TAFSIRANo Band ialah satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki digunakan bagi tujuanpelaporan individu.o Standard ialah satu penyataan tentang sesuatu domain merujuk kepada tanda aras tertentu dan bersifat generik bagi memberigambaran holistik tentang individu.o Standard Prestasi ialah penyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur berdasarkan standard danmenunjukkan di mana kedudukan murid dalam perkembangan pembelajarannya. Perkembangan dalam standard itu terbahagi kepadadua iaitu perkembangan secara mendatar (konstruk) dan perkembangan menegak (band). Perkembangan murid dijelaskan dengan satuatau lebih qualifier menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betul menggambarkan standard dalam bentuk hasil pembelajaran.o Deskriptor ialah penyataan yang menerangkan apa yang murid tahu dan boleh buat berdasarkan standard di mana kualiti boleh ditaksirdan dicapai.o Evidens (murid) ialah penyataan yang menerangkan apa yang murid tahu dan boleh buat bagi sesuatu deskriptor.o Evidens (bahan) ialah bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalambentuk produk atau proses seperti foto, grafik, artifak dan laporan.o Instrumen ialah alat yang digunakan untuk menguji penguasaan atau pencapaian murid bagi sesuatu domain seperti ujian bertulis, ujiansecara lisan, demonstrasi, ujian amali dan lain-lain.o Pentaksiran Sekolah merupakan pendekatan pentaksiran yang dilaksanakan di sekolah berdasarkan tugasan, instrumen pentaksiran,peraturan dan penskoran yang dibangunkan oleh sekolah merujuk kepada Dokumen Standard Prestasi yang dikeluarkan olehLembaga Peperiksaan. 9. 6KERANGKA STANDARD PRESTASI123456Tahu Faham Boleh Buat dengan BeradabTahuFahamTahuBoleh BuatFahamTahuTahuBoleh Buat dengan BeradabTerpujiFahamTahuBoleh Buat dengan BeradabMithaliFaham 10. 7PENYATAAN STANDARDBAND PENYATAAN STANDARD6(Tahu, Faham dan Boleh Buatdengan Beradab Mithali)Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan teknologi,kemahiran teknikal serta perniagaan dan keusahawanan secara kreatif dan inovatif.5(Tahu, Faham dan Boleh Buatdengan Beradab Terpuji)Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan teknologi,kemahiran teknikal serta perniagaan dan keusahawanan secara berinisiatif.4(Tahu, Faham dan Boleh Buatdengan Beradab)Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan teknologi,kemahiran teknikal serta perniagaan dan keusahawanan secara sistematik.3(Tahu, Faham dan Boleh Buat)Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan teknologi,kemahiran teknikal serta perniagaan dan keusahawanan.2(Tahu dan Faham)Mengetahui dan memahami tentang reka bentuk dan teknologi, kemahiran teknikalserta perniagaan dan keusahawanan.1(Tahu)Mengetahui tentang reka bentuk dan teknologi, kemahiran teknikal serta perniagaandan keusahawanan. 11. 8STANDARD PRESTASIKHB KEMAHIRAN TEKNIKALTINGKATAN 2 12. 9BAND 1 13. 10BANDSTANDARDPenerangan generik tentangtahap perkembanganpembelajaranDESKRIPTORAPA murid tahu dan boleh buatEVIDENSBAGAIMANA murid persembahkan APAmurid tahu dan boleh buat1TahuMengetahui tentang rekabentuk dan teknologi,kemahiran teknikal sertaperniagaan dankeusahawanan.Murid boleh:B1D1Mengetahui tentang reka bentuk danpenghasilan projek.B1D2Mengetahui tentang asas elektronik.B1D3Mengetahui tentang asas lukisanteknik.B1D4Mengetahui tentang masakan.Murid boleh:B1D1E1Menyatakan dua jenis bahan pembinaanprojek.B1D1E2Menyatakan dua cara mencantum bahagianprojek.B1D2E1Menyatakan empat simbol komponenelektronik.B1D3E1Menyatakan empat alatan lukisan teknik.B1D4E1Menyatakan lima faktor penting dalammerancang menu.B1D4E2Menyatakan maksud hidangan sepingganlengkap. 14. 11B1D5Mengetahui tentang tanaman hiasan.B1D6Mengetahui tentang elektronik.B1D7Mengetahui tentang keusahawanan.B1D4E3Menyatakan tiga contoh hidangansepinggan lengkap.B1D5E1Menyatakan dua tujuan pemasuan semulatanaman hiasan.B1D5E2Menyatakan dua ciri tanaman hiasan dalambekas yang perlu pemasuan semula.B1D6E1Menyatakan dua jenis diod.B1D6E2Menyatakan simbol diod dan perintang pekacahaya.B1D7E1Menyatakan lima agensi kerajaan yangmembantu usahawan.Menyatakan : Secara lisan atau bertulis. 15. 12BAND 2 16. 13BANDSTANDARDPenerangan generik tentangtahap perkembanganpembelajaranDESKRIPTORAPA murid tahu dan boleh buatEVIDENSBAGAIMANA murid persembahkan APAmurid tahu dan boleh buat2Tahu danFahamMengetahui dan memahamitentang reka bentuk danteknologi, kemahiranteknikal serta perniagaandan keusahawanan.Murid boleh:B2D1Mengetahui dan memahami tentangreka bentuk dan penghasilan proje