HISTÒRIA: CONCEPTES PREVIS

  • View
    1.868

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Conceptes bàsics per la comprensió del discurs històric.

Text of HISTÒRIA: CONCEPTES PREVIS

  • 1. ndex1.- Qu es la Histria ?2.- Etapes histriques3.- Elements que configuren una societat3.1.- Economia3.2.- Poltica3.3.- Organitzaci Social3.4.- Cultura4.- Concepte de Revoluci: La Dinmica de la Histria

2. QU S LA HISTRIA ?1.- QU S LA HISTRIALa histria s la cincia que ens explica com han viscut els essers humans ensocietat des de la seva aparici, ara fa aproximadament 2,5 milions danys, finsavui.Al llarg daquest temps els essers humans han desenvolupat diferents formes desocietat: sn les anomenades etapes histriquesPREHISTRIA Paleoltic i NeolticMN ANTIC Les Grans Civilitzacions FluvialsMN CLSSIC Grcia i RomaEDAT MITJANAEDAT MODERNAMN CONTEMPORANIRomnic i Gtic. LIslamEl Descobriments GeogrficsEl Nostre Mn. 3. LA PREHISTRIA2.- ETAPES HISTRIQUESLa Prehistria s el perode ms llarg de la histria de la humanitat. S'inicia amblaparici del primers homnids, fa un 2,5 milions danys fins laparici delescriptura i les primeres civilitzacions cap el 3000 aC.Durant aquest llarg perode de temps podem diferenciar dues etapes:PALEOLTIC NEOLTICDepredadors.... Nmades... Productors.... Sedentaris... 4. EL MN ANTIC2.- ETAPES HISTRIQUESEl mn antic s'inicia amb laparici de lescriptura i el desenvolupament de lesprimeres grans civilitzacions fluvials: Egipte, Mesopotmia i Xina.s desenvolupa aproximadament entre el 3000 aC i el segle VIII aCDurant aquest perode de temps apareixen les primeres formes dEstat, ladiferenciaci social (privilegiats i no privilegiats) i les primeres lleis. 5. EL MN CLSSIC2.- ETAPES HISTRIQUESEl mn clssic el formen dues grans civilitzacions que es desenvolupen del segleVIII aC al 476 dC entorn de la mar Mediterrnia:GRCIA ROMASn civilitzacions esclavistes que desenvoluparen aspectes com la democrcia,el dret o el pensament racional ... i que constitueixen la base del mn occidental. 6. LEDAT MITJANA2.- ETAPES HISTRIQUESLEdat Mitjana s'estn del 476 (caiguda de limperi rom doccident) al 1492, anyen que Coln descobr Amrica.Durant aquest perode es desenvolupen dues civilitzacions amb caracterstiquesmolt diferents per que tenen en com el desenvolupament de religionsmonoteistes que condicionen la vida social i cultural daquest perode.L EUROPA CRISTIANA (FEUDAL) EL MN MUSULM ( LISLAM) 7. LEDAT MODERNA2.- ETAPES HISTRIQUESLEdat Moderna sinicia al 1492 amb el descobriment dAmrica. s una pocacaracteritzada pels grans descobriments geogrfics, les monarquies absolutes iel progressiu desenvolupament duna nova classe social: La burgesia. 8. LEDAT CONTEMPORANIA2.- ETAPES HISTRIQUESS'inicia al 1789 amb lesclat de la Revoluci Francesa i arriba fins els nostres dies.Al llarg daquest perode el mn pateix grans transformacions poltiques,econmiques, socials i culturals i la humanitat assolir un nivells de progrs idestrucci com no shavien conegut mai. 9. 3.- ELEMENTS QUE CONFIGUREN UNA SOCIETAT3.- ELEMENTS QUE CONFIUREN UNA SOCIETATTotes les societats humanes, presents o passades tenen quatre elements que lesconfiguren o les caracteritzen( Paleoltica, egpcia, romana, S O C I E T A T medieval, moderna, ...ECONOMIA POLTICA ORG. SOCIAL CULTURA 10. 3.1- ELEMENTS QUE CONFIGUREN UNA SOCIETAT (ECONOMIA)s la manera com una societat satisf les seves necessitats: Alimentaci,vestimenta, aixopluc....Leconomia de les societats humanes han estat depredadores o productores....Economia Depredadora: quan no es produeix res, sols es consumeix (Econmiaprpia del paleoltic... Caadors i recollectorsEconomia Productora: quan la societat s capa de produir all que els essershumans necessiten... (a partir del neoltic)Segons el sector productiu que predomina podem parlar de:- Economia AGRARIAQuan lactivitat principal dels membres de la societats la producci daliments (agricultura i ramaderia)- Economia INDUSTRIALQuan lactivitat principal dels membres de la societats la producci en la industria o fabriques- Economia DE MERCAT O SERVEISQuan lactivitat principal dels membresde la societat ja no es la producci,(aliments o bens ) sino lintercanvi deproductes o la prestaci de serveis.L ECONOMIA 11. 3.- ELEMENTS QUE CONFIGUREN UNA SOCIETATECONOMIA AGRARIA ECONOMIA iNDUSTRIALECONOMIA DE MERCAT I SERVEIS 12. 3.- ELEMENTS QUE CONFIGUREN UNA SOCIETATELSISTEMES ECONMICSPer produir all que necessita tota societat necessita MITJANS DE PRODUCCIMITJ DE PRODUCCIs tot all capa de produir o generar riquesa( Un Terreny, una industria, una empresa... )En funci de qui t la propietat dels mitjans de producci podem diferenciar dossistemes econmics: El Capitalista i Socialista o ComunistaSITEMA ECONMIC CAPITALISTAQuan els mitjans de producci snpropietat privada duna minoria.Es gestionen des de la iniciativaprivada, i la major part del benefici oriquesa que generen sn pelspropietaris del mitj de producci 13. 3.- ELEMENTS QUE CONFIGUREN UNA SOCIETATSISTEMA ECONMIC SOCIALISTA O COMUNISTAs aquell en que el mitjans de producci estan socialitzats, s a dir sn propietatde tota la comunitat.s el sistema econmic propi de les societats prehistriques o primitives actuals.En aquest la producci esgestiona de manera collectiva i lariquesa o benefici obtingut esreparteix de manera equitativaentre tots els membres de lasocietat.En el mon contemporani aquestsistema es va posar en prcticadurant el segle XX, en elsanomenats pasos de lEst amb laURSS com a principal referent.En aquest cas, la producci, distribuci i consum de bens va ser dirigida des delEstat, per tal de satisfer les necessitats de tota la societat. (No iniciativa privada) 14. 3.2- ELEMENTS QUE CONFIGUREN UNA SOCIETAT (POLTICA)LA POLTICAs la forma com es governa una societat. Segons qui ostenta el poder i segonslorigen daquest poder podem diferenciar diferents sistemes poltics.MONARQUIAMana una sola persona (el rei) que tot el poder, el qual lha obtingut per designaci divina oherncia. (fills o descendents dun rei)s una de les formes de govern ms antigues que esconeixen i es persones que formen part dun regne snsbdits, s a dir no tenen drets, per si obligacions.Amb el temps aquestesforma de govern haevolucionat cap a lesanomenades monarquiaparlamentaria oconstitucional, en lesquals el rei representa ala naci per no governa. 15. OLIGARQUIA3.2- ELEMENTS QUE CONFIGUREN UNA SOCIETAT (POLTICA)Forma de govern en la qual el poder s exrcit per un grup petit de la societat,normalment els ms rics o poderosos. els quals governen generalment en beneficipropi i no de tots els membres de la societat. 16. DEMOCRACIA3.2- ELEMENTS QUE CONFIGUREN UNA SOCIETAT (POLTICA)Forma de govern en la que els governants sn triats mitjanant el vot pel conjuntde la societat.En aquesta forma de govern, tots els membres de la societat participen en l'eleccidels governants, els quals exerceixen el poden en nom dels que els han triat.En aquest sistema el poder legislatiu recau sobre un parlament o assemblea on elsrepresentats de la societat elaboren les lleis en benefici de tota la societat. 17. DICTADURA3.2- ELEMENTS QUE CONFIGUREN UNA SOCIETAT (POLTICA)Forma de govern en la qual el poder s exercit per una sola persona ( El Dictador) ique lha aconseguit normalment mitjanant l's de la fora i la violncia.El poder s exercit de manera arbitraria sensetenir en compte els interessos de la societat, inormalment sols en benefici daquells querecolzen al dictador.Tamb es caracteritza per labsncia de llibertati drets dels ciutadans, i per una gran repressisobre aquells que s'oposen al dictador. 18. ANARQUIA3.2- ELEMENTS QUE CONFIGUREN UNA SOCIETAT (POLTICA)( Absncia de poder )Forma de govern que rebutja lexistncia de lEstat perqu considera que aquestlimita la llibertat dels individus i que lexercici del poder corromp als que hoexerceixen.Parteix de la base de que no cal dirigents, doncs considera que tots els individusque integren la societat sn responsables; i que les seves actuacions dins de lacomunitat aniran dirigides a aconseguir el be com. 19. 3.- ELEMENTS QUE CONFIGUREN UNA SOCIETAT (ORG. SOCIAL)L ORGANITZACI SOCIALLorganitzaci social s la manera que tenen els individus duna societat derelacionar-se entre ellsSegons la manera de relacionar-se al llarg de la Histria hi trobem diferents tipusde societats:SOCIETAT IGUALITARIATots els individus sn considerats iguals, no esconsidera que hi hagi uns ms important quealtres. (relaci digualtat)SOC. GERARQUITZADAUns individus sn considerats ms importants osuperiors que els altres. Hi ha una relaci dedesigualtat que potser jurdica o econmicaSOC. ESTAMENTAL SOC. DE CLASSES 20. 3.- ELEMENTS QUE CONFIGUREN UNA SOCIETAT (ORG. SOCIAL)SOCIETATS IGUALITARIESAquest tipus de societat es van donar preferentment durant la Prehistria, tantdurant el Paleoltic com al Neoltic.Tot i que els el individus realitzessin diferents tasques, tots tenien la mateixaconsideraci, doncs tots collaboraven al benestar del grup.Tamb s el model propi de les tribus primitives actuals. 21. 3.- ELEMENTS QUE CONFIGUREN UNA SOCIETAT (ORG. SOCIAL)SOCIETAT ESTAMENTALSn societats en les quals podem diferenciar dos grups:El grup dels PRIVILEGIATS: Individus amb privilegis (minoria)El grup dels NO RIVILEGIATS: Individus sense privilegis (majoria)Aquests dos grups solen tenir una condici jurdica (lleis), una funci (tasques) iunes condicions de vida molt diferents.El pertnyer a grup o altre ve determinat pel naixement i s prcticamentimpossible canviar de grup. (la teva posici social la determina el naixement)Aquestes societats s solen organitzar en estamentsESTAMENT: Grup social tancat, al que correspon una determinada tasca social i alqual es pertany per naixement 22. 3.- ELEMENTS QUE CONFIGUREN UNA SOCIETAT (ORG. SOCIAL)Aquests societats apareixen amb el desenvolupament de les primeres civilitzacions(Egipte, Mesopotmia...) i continuaran durant el Mn Clssic, i tindran el seu mximdesenvolupament durant lEdat MitjanaA lEdat Mitjana sota la creena de que lasocietat havia estat creada per la divinitat, lasocietat sorganitza en tres Estaments cada undells amb una funci social diferenciada1- Els NoblesProtegir la societat delsenemics ( 3-4 %)2-