Kurikulum chelle

  • View
    1.730

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of Kurikulum chelle

ANG PAGLINANG NG KURIKULUM

Mas higit na mauunawaan amg kahulugan at kahalagahan ng kurikulum kung ang mga guro ay nagkakasundo sa tunay na katuturan ng edukasyon.Pinaniniwalaan ng mga dalubhasasa larangan ng pagtuturo na ang edukasyon ay isang proseso kung saan ang lipunan ay naglalaan para sa pagunlad ng mamamayan.kinakailangang paunlarin ang mamamayan sapagkat siya ang pinakamahalagang sangkap ng lipunan

Ang kurikulum ay isang plano ng gawaing pampaaralan at kasama nito ang sumusunod: 1.ang mga dapat matutunan ng mga magaaral, 2.ang paraan kung paano tayahin ang pagkatuto, 3.ang katangian ng mga magaaral kung paano sila matatanggap sa programa, at 4.ang mga kagamitanng ito panturo.

Ang pagunlad ng kurikulum sa Pilipinas

Ang bawat panahon sa kasaysayan ng pilipinas ay kakakitaan ng ibat ibang tuon ng kurikulum.

1.Panahon Bago Dumating ang mga Kastila

Pagtuturo sa loob ng tahanan ng mgapangunahing gawain upang patuloy na mabuhay.

2.Panahon ng kastila

Sa unang panahon ngkastila, ginamit na paaralan ang mga kumbento at mga pari ang mga guro.Ginamit nila ang dala nilang mga akdang dayuhan at isinalin sa wikang katutubo upang palaganapin ang kristyanismo.Ginamit din nila ang mga isinalin upang turuang bumasa,sumulat,at bumilang ang mga katutubo.

3.Panahon ng mga amerikano

Sa unang panahon ng mga amerikano,naitayo ang mga paaralang pampubliko,naging guro ang mga kkawal na amerikano,ginamit nilang aklat at mga dalang babasahin at naging palasak ang pagsasaling-wika upang ituro ang wikang english.

4.Panahon ng Hapon

Nang dumating ang mga Hapon,ipinagbawal ang pagtuturo ng Wikang Ingles at sa halip ay ang pagtuturo ng Niponggo at ang pagtuturo ng wikang Filipino.Isinama rin ang pagtatalakay sa patakaran ng co-prosperity sphere,at pag-aalis ng kaisipang U.S Imperialism.

5.Panahon ng martial law at ng 1986 Rebolusyon

Ipinatupad sa panahong ito ang bilingualeducation,population education at family planning,taxation at land reform,at pagpapatibay sa pagpapahalagang Filipino.

6.Kasalukuyang Panahon

Ang kasalukuyang panahon ay nakilala bilang panahon ng makina.

Pananaw sa Wikang Filipino

Ang wikang filipino ayon sa komisyon sa wikang filipino, ng legal na ahensiyang naatasang mamahala sa patuloy na paglinang ng wikang pambansa.

''Ang Filipino ay katutubong wika na ginagamit sa buong bansa bilang wika ng komunikasyon ng mga etnikong grupo.

INTEGRATIBO

Ang mga paksang aralin sa Filipino ay naiugnay sa ibang mga disiplina at sa tunay na buhay. Nakapaloob din dito ang pagkatutong nakatuon sa mag-aaral at ang interegasyon ng apat na kasanayan.ang mga estratehiyang partisibatib,fasilitatib at konsultatib ay mga katangian ng pagaaral na integratibo.

INTERAKTIBO

Makikita ang prinsipyong ito kung ang klasrum ng Filipino ay nagbibigay daan sa mga mag-aaral upang sila mismo ang magtalakay ng mga paksa at nagbabahaginan ng maraming kaalaman na umiikot dito.mahalaga ang interaksyon sa pagtuturo at pagkatuto ng wika.

KOLABORATIB

Sa prinsipyong ito natutuhan ng mga magaaral ang paggalang sa kakayahan at opinyon ng iba. Natututo rin silang magtulungan,magbahaginan ng mga kaalaman, at natututong tumulong mga kamag-aral sa oras ng pangangailangan.

Ang Filipino sa Antas Elementarya

Ang asignaturang ito ay lumilinang sa mga kasanayan sa pakikinig,pagsasalita,pagbasa,pagsulat at pagiisip sa filipino.saklaw ng mga kasanayan sa pakikinig ang masusing pagkilatis mabisang pagunawa.sa pagsasalita namanat,nahahasa ang wastong pagbigkas,paggamit ng mga pahayag at istrukturang panggramatiko.sa kasanayang pagbasa nalilinang ang husay sa pagpapalawakng talasalitaan,pagkilalasa mga salita,pag-unawa at kassanayan sa pagaaralat pananaliksik sa pagsulat,napapaganda ang ayos ng sulat -kamay,.

UNANG BAITANG

Inaasahang nakabibigkas nakakabasa ang mag-aaral ng mga alpabeto at mga simpleng salita nang may wastong tunog.

IKALAWANG BAITANG

Nakasasabi ang magaaral ng pangunahing diwa ng napakinggan .nakapaglalarawan ng mga tao,bagay,pook.

IKATLONG BAITANG

Nakapagsasalaysay ang magaaral ng buod nanapakinggan o nabasa .nakapagbibigay ng sariling palagay tungkol saisyung napagusapan.

IKAAPAT NA BAITANG

Nakapagpapahayag ang mga magaaral ng sariling ideya at kaisipan tungkol sa mga narinig.

IKALIMANG BAITANG

Nakapagbubuod ang mga magaaral ng nabasa at napakinggan,nakabubuo ng ibat ibang pangungusap.

THANK YOU......

Prepared by:Pineda,Rechele Joy