31
1

opzieners op Kreta

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: opzieners op Kreta

1

Page 2: opzieners op Kreta

1 Paulus, een dienstknecht van God...

lett. slaaf

2

Page 3: opzieners op Kreta

1 ... een apostel van Jezus Christus...

lett. afgevaardigde

3

Page 4: opzieners op Kreta

1 ... naar [het] geloof der uitverkorenen Gods...

4

Page 5: opzieners op Kreta

1 ... en [de] erkentenis van de waarheid die naar de godsvrucht is...

Gr. eu-sebia= goede verering> eerbied voor GOD

5

Page 6: opzieners op Kreta

2 ... in [de] hoop des eeuwigen levens...

lett. op verwachting van aionisch leven

6

Page 7: opzieners op Kreta

2 ... dat God, die niet liegt...

19 God is geen man, dat Hij liegen zou; of een mensenkind, dat Hij berouw zou hebben. Zou Hij zeggen en niet doen, of spreken en niet volbrengen?Numeri 23

7

Page 8: opzieners op Kreta

2 ... dat God, die niet liegt, vóór eeuwige tijden beloofd heeft...

8

Page 9: opzieners op Kreta

2 ... terwijl Hij te zijner tijd zijn woord heeft openbaar gemaakt in de verkondiging, 3 die mij is toevertrouwd in opdracht van God, onze Heiland

8 MijMij, verreweg de geringste van alle heiligen, is deze genade te beurt gevallen, aan de heidenen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen... >>

Efeze 3

9

Page 10: opzieners op Kreta

2 ... terwijl Hij te zijner tijd zijn woord heeft openbaar gemaakt in de verkondiging, 3 die mij is toevertrouwd in opdracht van God, onze Heiland...

9 en in het licht te stellen [wat] de huishouding van het geheimenis [inhoudt], dat van aionen her verborgen is gebleven in God, de Schepper van alle dingen...

Efeze 3

10

Page 11: opzieners op Kreta

4 aan Titus, mijn waar kind krachtens (ons) gemeenschappelijk geloof: genade zij u en vrede van God, de Vader, en van Christus Jezus, onze Heiland.

11

Page 12: opzieners op Kreta

5 Ik heb u op Kreta achtergelaten met de bedoeling, dat gij in orde zoudt brengen hetgeen nog verbetering behoefde (lett. ontbrak) ...

12

Titus-brief:

instructies voor na Paulus’ heengaan

Page 13: opzieners op Kreta

5 ... en dat gij, zoals ik u opdroeg, in alle in alle stedensteden...

lett. stadsgewijs of van stad tot stad

13

Page 14: opzieners op Kreta

5 ... [als] oudstenoudsten zoudt aanstellen ...

Gr. presbuteros > presbyters

lett. ouderen

14

Page 15: opzieners op Kreta

5 ... mannen 6 die onberispelijk zijn...

= niet in staat van beschuldiging

15

Page 16: opzieners op Kreta

5 ... één vrouw hebben...

16

Page 17: opzieners op Kreta

5 ... die gelovige kinderen hebben, die niet in opspraak zijn wegens losbandigheid of van geen tucht willen weten.

5 ... indien echter iemand zijn eigen huis niet weet te besturen, hoe zal hij voor de gemeente Gods zorgen?

1Timotheüs 3

17

Page 18: opzieners op Kreta

7 Want een opzieneropziener ...

lett. dede opziener

18

Page 19: opzieners op Kreta

7 Want de opzieneropziener ...

Gr. episcopos = op-ziener of om ziener

Lucas 1:68 Hij heeft omgezienomgezien naar zijn volk ...

Handelingen 7:23 ... naar zijn broeders (...) om te zienom te zien.

Jakobus 1:27 ...omzienomzien naar wezen...

19

Page 20: opzieners op Kreta

7 Want de opziener ...

28 Ziet dan toe op uzelf en op de gehele kuddekudde, waarover de heilige Geest u tot opzienersopzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te weidende gemeente Gods te weiden, die Hij Zich door het bloed van zijn Eigene verworven heeft.

Handelingen 20

20

Page 21: opzieners op Kreta

7 Want de opziener ...

2 ... WEIDT de kudde Gods, die bij u is, niet gedwongen, maar UIT VRIJE BEWEGING, naar de wil van Gód, niet uit schandelijke winzucht, maar uit bereidwilligheid,3 NIET ALS HEERSCHAPPIJ VOEREND over hetgeen u ten deel gevallen is, maar als voorbeelden der kudde.

1Petrus 5

22

Page 22: opzieners op Kreta

kerkeraadbroederraadsynode‘de belijdenis’

23

Page 23: opzieners op Kreta

7 Want de opziener moet onberispelijk zijn als [een] beheerder van het huis Góds...

Gr. oikonomos > econoom,

lett. huisbeheerder rentmeester

24

Page 24: opzieners op Kreta

7 ... niet aanmatigend, niet driftig, niet aan de wijn verslaafd, niet opvliegend, niet op oneerlijke winst uit,

lett. winstbejag

25

Page 25: opzieners op Kreta

8 maar gastvrij, met liefde voor wat goed is, bezadigd...

lett. bezonnen

26

Page 26: opzieners op Kreta

8 ... rechtvaardig, vroom...

lett. minzaam, vriendelijk

27

Page 27: opzieners op Kreta

8 ... ingetogen...

lett. > IN-HOUDEN

= beheerst

28

Page 28: opzieners op Kreta

9 ... zich houdende aanzich houdende aan het betrouwbare woord...

14 ... komt op voor de zwakken...1Thessalonika 5

lett. opkomende [voor]

29

Page 29: opzieners op Kreta

9 ... naar de leer, zodat hij ook in staat is te vermanenvermanen......

lett. bemoedigen, aanmoedigen

30

Page 30: opzieners op Kreta

9 ...op grond van de gezonde leerde gezonde leer en de tegensprekers te weerleggen.

10 om de leer van Godde leer van God, onze Redder, in alles te versieren.11 Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen...

Titus 2

31

Page 31: opzieners op Kreta

9 ...op grond van de gezonde leerde gezonde leer en de tegensprekers te weerleggen.

10 de gezonde leer, 11 in overeenstemming met het Evangelie der heerlijkheid van de zalige (lett. de gelukkige) God, dat mij is toevertrouwd.

32