06 İslâm'da Mübârek Geceler, Bayramlar ve Hakîkatleri

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/31/2019 06 slm'da Mbrek Geceler, Bayramlar ve Hakkatleri

  1/139

 • 7/31/2019 06 slm'da Mbrek Geceler, Bayramlar ve Hakkatleri

  2/139

  2

  N D E K L E R

  NEDR BU?NSZ

  BR NC BLMREGA B KANDL aylarRecepCumaRegaiblk Ra bet Regaib Adem Al. Ra betHz. Peygamberc Ra betLibas Beer (Beer elbisesi)Hakikat-i Muham ned-insan zerinden bir zaman gemedi mi kiO an lan bir ey de ildi (nsan 96/1)simler perdesiSize nefsinizdcn bir Peygamber geldi (Tevbe 9/128) Vehim ve HayalHakka davetNas uykudad rHayal aleminde yaamRuhen dnyaya gelmek kinci doumMarifetullah Ademin yer yzne inmesiRegaiblerBir baka Regaib gecesi Ay takvimiGne takvimiRegaib gecesi (iir )

  K NC BLM

  MEVLD KANDL Hakikat-i MuhammediFil Vakas Cinlerin ge kmas n n yasaklanmas Kabede bulunan putlar n yz st yere yuvarlanmas Meday n ehrindeSave glnn kurumas Bin senedir yanan mecusi ateinin snmesiBir ok kuru derelere su hasmas Badatta Dicle sahillerinde bir deve Annesi AmineBabas AbdullahBana mmetim dermiin (iir )

 • 7/31/2019 06 slm'da Mbrek Geceler, Bayramlar ve Hakkatleri

  3/139

  3

  NC BLM

  BERAT KANDL Berat gecesinin zellikleriK blenin deimesi

  Berat gecesi hakk nda baz hadislerBerat: Beraat etmeBirinci beratikinci beratMuhterem hak yolcusuK blenin deimesiBcytl Makdise dnmek nedir?Beytl Harama dnmek nedir?TenzihTe bihTevhidK an n drt nzul mertebesiHa mimin baz zellikleriMbarek geceBerat- n al (iir )

  DRDNC BLM

  SRA VE MRAC BAHS BR NC KISIM

  Mirac hakk

  nda hadisierif sra, harfleri ynnden ifadesiMirac harfleri ynnden ifadesilk Mirackinci Miracnc Mirac(sra 17/1)Mirac Mekkeden deilde niin Kudsten vaki olduMescid-el AksaKuds- erif Beyt-l Makdis

  Vettin vezzeytunMirac ta be ykseli

  SRA VE MRAC BAHS K NC KISIMVennecmi iza heva ... (Necm 53/1-18)On sekiz nedir?On dokuz nedir?On nedir?Bir nedir?S f r nedir?Vennecmi necm (y ld z) nedir?Vema Yentikn hve illa vahyn yuha

 • 7/31/2019 06 slm'da Mbrek Geceler, Bayramlar ve Hakkatleri

  4/139

  4

  Allemehu edidl kuvaZ mirretinUfukil eglaSmme denaKaab- Kavseyn

  Fe evha ila abdihi ma evhaEfetmarunehu l ma yeraVe lekad rea nezleten uhraSidretil mnlehaMazagal basaru vema taga Grn, Mahedenin dndrdkleriLekad rea inin ayati rabbihil kbraByk ayetnsanl n ezeli arzusuMiracta ilk defa tahakkuk edenruyetullahmam- Alinin ruyetiEhlullah ruyeti be ekilde ifade etmiler Yanarsam ben yanar mEttehiyyatdris Al. Mirac Musa Al. Mirac sa Al. Mirac mmet-i Muhammedinin Allah- mahedesi mmkn mdr?Gr ve mahede Varisi Muhammedilerin makam Kalemin uunun k r lmas Mirac gecesi (iiri )

  BENC BLM

  KADR GECES Dier milletlerin Kadir gecesi yokturMirac gecesi ile Kadir gecesi aras ndaki fark Musa al. ulat en yksek oluumLen terani sen ileni gremezsinseviyetin kadriFena Fillah (Hakta fani yok olmakt r.)Ve vaadna Musa selasine leyletenRamazan n yirmi yedisinna enzelna huElfe ehrunMeleklerin inmesiRuhun inmesiSelam mKADR GECES MNACAAT (Nusrel Tura)Kadrini k ymetini bil (iir )

  ALTINCI BLM

  RAMAZAN KURBAN BAYRAMIlk Kurban brahim Al.in kurban hadisesismail Al.m b ak niin kesmedi

 • 7/31/2019 06 slm'da Mbrek Geceler, Bayramlar ve Hakkatleri

  5/139

  5

  hramda iken niin hayvan ldrlmez?hram nedir?nna EgtaynaBayram namaz niin dokuz tekbirlidir?Bayram- kimler ve nas l yaparlar?

  nsan- Kamilin bayram- Ramazan bayram ile Kurban bayram aras ndaki fark Zlcelali vel ikramNefsi onun ilah olurKurban bayram niin drt gndr?Niin drtnc gnnde kurban kesilmez? brahim Al.in olunun kurban edilmemesi niin?Hz. Resullullah n oullann n kk yalarda ukba alemine al nmas niin?Nesil ile ilgili sre neden kevser diye bal yor?Kevserin harfleriKevserin iki ynEl ele vererek ahidleme(Beyatr r dvan)Hlefa-i Ra idin den gelen ak Zahiri kevser rma Bat n-i kevser rma Allah n eli onlar n ellerin stndedir gnlden gnle akan manaviyatFesalli li rabbike Hemen Rabb n iin namaz k lDur Rabb n namazda dediVenhar ve kurban kesCelal ve ikram sahihiGerek bayram kim yaparinne anieke hvel ebterEf-al Aleminde Hakk ziyaretHakikat-i ilahide cemalllah- seyrSen ona korkma de Kuran- nat kSafa MerveMedine Cemal tecellisiMekke celal lecellisiKaybettim kendimi (iir )htiam Resullullah- gr (iir ) Allah C.C dileseydi, habibini Mekkede oturtamaz m yd ?Niin Hicret hadisesi oldu?Mekke-i mkerremede ikramMedine-i mnevverede yaamKar mda muhteem Kabe (iir )On iki ay n zelliiKevser Nehri k yamete kadar

  N S Z

  Muhterem okuyucurn; bu kitap vas tas yla sizlere- Regaib,- Mevld,- Beraat,- Mirac,- Kadir geceleri ve

 • 7/31/2019 06 slm'da Mbrek Geceler, Bayramlar ve Hakkatleri

  6/139

  6

  - Bayramlar hakk nda,k sa k sa da, olsa deiik ynleriyle ve anlayabildiim kadar yla baz zelliklerim ifadeetmee al aca m.

  Haa: Ne mesleim, ne de haddim olmad halde bu zor ie kalk mam, bir

  eyler ispatlama cabas iinde deildir. Ancak muhtelif zamanlarda yapm olduumuzilgili sohbetlerde kayda geirdiimiz konumalar m z vard . te onlar n kaset eritleriierisinde hapis kalmalar na gnlm raz olmad . Gnlden esintiler olarak zuhura kmalar m diledim.

  Ey gnl ehli kardeim. Yukar da bahsi geen mevzular ehilleri laraf ndan sonderece liyakatla ve gzel olarak bir ok eserlerde yaz l p neredilmilerdir. Esasen bunlar n zerine bizim yazaca m z pek bireyde yoktur ancak bunlar n imkan olduugnlmzn bulduu kadar yla bat n ynlerinin bir k sm m anlatmaya al aca m.

  Bilindii gibi muhteem dinimiz zahir ve bat n olmak zere iki ynldr. Buiki yn de kendi bnyesinde bir ok ynleri gelitirmitir. Bu ynlerden biri ve belki deen mhimi kendini bilip, bulup, tan mak t r. Bunu yapabilmek iin afaki veenfsi hkmleri de birlikte idrak edip yaamak gereklidir.

  Afaki yani senin d nda olan. Enfsi yani senin iinde olan.Eer iini ve d n birleyebilirsen ok eyler kazanabilirsin. slama ve aleme

  bak n deiir, kal den geiphal ehli olursun:

  Byklerimiz ne var alemde, o var Ademde demilerdir.

  Afakta, yani senin d nda ne kadar hadise cereyan etmi ve de ediyorsa bunlar n kar l mutlaka enfste , yani senin z varl n da da cereyan etmektedir.

  te bu hadiseleri kendi bnyende yaama zelliine erebilirsen sen de Ariflerden olursun. Dnyaya gelmekten yegane maksat, varl n hakikatini idrak edipta d n ykn ne olduunu yak yn ehli olarak anlamand r.

  te herbir hkmnzahiri, yani d , maddesel yn,

  bir de bat n, yani ii, ruhsal yn, olduu gibi yukar da bahsedilen mevzular n da bizleri ve i bnyemizi ilgilendiren ynleri vard r.

  Asl nda mesele btn zahiri oluumlar n zn idrak edip onlar bat nda yaamakt r, ehl-i kemal byle yap p en doruyu bulmulard r.

  Mbarek gecelerin derinliini ve geniliini kendimizde bulmak,Regaib gecesi, ra bet etmenin hakikatini anlamak,Mevld gecesi, doumun ne olduunu idrak etmek,Beraat gecesi, berat n gereini anlamak,Mirac gecesi, nas l mirac yapaca n n bilincine varmak,Kadir gecesi, kadrini bilmek,Bayramlar , nedir nas l yaan r,

  bunlar da bilip anlamak irfan ehli olmam z sal yacakt r. Bu yoldan giderek herhkmn zn anlayabilme yolu a lacakt r.

 • 7/31/2019 06 slm'da Mbrek Geceler, Bayramlar ve Hakkatleri

  7/139

  7

  Muhterem okuyucum: Yaad m z gnlere gre mbarek geceler,

  Mevld Regaib Mirac Beraat Kadir ,s ras yla gelmektedir.Biz bu s ray

  seyri slk Hakka yolculuk manevi seyr s ras na gre ele alaca z.Buna gre gecelerin s ralan

  Regaib Mevld Beraat Mirac Kadir dzeninde olacakt r.Bu oluuma dikkatinizi ekmek isterim,Regaib olmadan, Mevld doum olmayaca ,Beraat olmadan, Mirac n olam yaca aikard r,

  hal byle olunca acaba? bizler niyeMevld Regaib Mirac Beraat Kadir

  dzeninde bu mbarek geceleri kutluyoruz.Burada sak n ha bir yanl l k olduunu zannetmeyin, kck bir dnce ile

  bu incelii anlamam z mmkndr.K saca belirtelim kiiki gece yaniRegaib ve Beraat geceleri iinde bulunan senenin deil

  gelecek senenin geceleridir,yleki; bu sene kutlad m z Regaib ,

  gelecek seneninMevld unu haz rlar, bu sene kutlad m z Berat ,

  gelecek seneninBeraat na kadar sresi olduundan yani bu gece bir senelik program yap ld ndan, dolay s yla bir dahaki senenin

  Beraat na kadar sresi olmaktad r.

  Hal byle olunca s ra manada ,Regaib Mevld Beraat Mirac Kadir

  dzeninde olmaktad r.Zahirde ise kutlad m z,

  Mevld Regaib Mirac Beraat Kadir dzeninde kutlamaklay z.

  Mevld ve Mirac gecelerini birer gece geriye yerletirirsek zahirde degeceler yerine oturmu olur,

  bylece her ey kendi ynleri itibarile yerlerini bulmu ve aradaki fark nhakikatte olmad , ince bir dnce ile anla lm olur.

  Ey Hakk yolcusu salik, mbarek gecelerde minarelerde yanan lambalar n neyiifade ettiini hi dndn m?

  Minare ezan okunan yerdir,Ezan- Muhammedi ulhiyetin ilan yeri zat- mutlaka davet yeridir.

  O dasensin ,

 • 7/31/2019 06 slm'da Mbrek Geceler, Bayramlar ve Hakkatleri

  8/139

  8

  yani minare,erefede yanan lambalar ise,senin erefli ba nda ilahi nurlarla parlayan muhabbetullah ve ilmullah

  yani Allah sevgisi ve ilmidir.

  Bu hakikatleri idrak etmemiz ve dikkatlerimizin ekilmesi iin;

  zahirde o lambalar yanmakla, bat nda ise bizim akl m zda ve gnlmzde ilahi nurlar n parlamas d r.

  Minaredeki lambalar n yand n grnce sevinen insan kendi minaresindekinur kandillerinin yand n grnce sevinmez mi?

  Bu gecelerin hakikatleri kendi blmleri ierisinde okunup anla lacakt r. Yukar da da bahsedildii gibi mbarek geceler, bir insan n manevi seyrinin belirlimertebelerdeki yaant lar d r ve sadece mmet-i Muhammede has zelliklerdir diermmetlerin byle kemalatlar yoktur. Bizler ne kadarkr ehli olsak azd r.

  K ymetli karde im!Deerli vakitlerini sadece suri veekli bir din yaamakla geirme. Bunlar n as l ve zlerini de idrak edip yaamam zda uygulamaya bak. En byk kazan,ekil vemanan n birlikte uygulanmas ndad r.

  Say n okuyucum! Elindeki kitap bir roman deildir, bilim kurgu da deildir, seni heyecana

  srkleyecek bir yan da yoktur, ancak okuma zahmetine katlan r ve bir arat rmac heyecan ile ve dikkatle, ilk anda anla lamayan yerleri bir ka defa tekrar ederek incelersen, sana, seni tan tmaya yard mc olacakt r.

  Ey gnl ehli karde im! Tasavvufta Hazarat- hamse, yani be hazret diye tabir edilen bir kavram vard r, bunlara be ilahi mertebe de denir.

  5- nsan- Kamil4- Zat Alemi3- S fat Alemi2- Esma Alemi1- Efal Alemi

  Bu terimlere kitab n ilerliyen sayfalar nda rastlayacaks n z, k saca onlar anlatmaya al al m.

  Efal alemi : Madde alemi, yaad m z alemEsma alemi : simler alemi, madde alemini oluturan mertebeS fat alemi : Esma alemini meydana getiren gler alemi

  (Ceberut alemi )Zat alemi : Mutlak zat mertebesinsan- Kamil : Btn bu mertebeleri ihata eden mertebenin ad d r.

  Dinimizi ve kendimizi gerekten tan mam z yukar da belirtilen mertebeleri bilmee bal d r. S radan bir yaam al kanl ndan ayr l p yolumuzu bulmam z enhay rl i olacakt r.

 • 7/31/2019 06 slm'da Mbrek Geceler, Bayramlar ve Hakkatleri

  9/139

  9

  al mak bizden, hidayet Allah tand r. Haktan cmlemize sonsuz sevgiidrak ve fehim vermesini niyaz ederim. Amin..

  lahi, bu kitabtan meydana gelecek manevi has lay evvela Hz. Muhammeds.a.v efendimiz hazretlerinin ruhlar na ve Hz. Pir Hasan Hsamettin U ak-ihazretlerinin ruhlar na hediye eyledim.

  Sevgili okuyucum.Bu kitab n yaz l nda, bilgisayar kay tlar nda diziliinde bas l nda,

  bast r l nda emei ve hizmeti geen bilhassa Tar k can ve Hilmi can sayg ile yadetgemislerine hay r duat et, ALLAH c.c. gnlnde feyz kap lar as n.

  NECDET ARDI U AK TERZ BABA-TEK RDA

  16/07/1991

  Sohbet Tarihi 14/03/1986 zet

  B R N C B L MREGA B KANDL

  euz billahi mine eytanirraciym bismillahirrahmanirrahiym elhamd lillahi Rabbil alemiyn vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve eshabihi ecmain

  Muhterem canlar, bu gnk sohbetimizin mevzuu yak nl dolay s yla Regaib kandili hakk nda

  olacakt r.

  slam aleminde aylar diye bilinen bir zaman dilimi vard r.Bunlar nilk bir ayl k dilimineRecep ,ikincisineaban, ncsne de Ramazan deniyor.

  Genel olarak bak ld zaman bu aylar n dier dokuz aydan hi bir fark yoktur.

  AI.LAH n c. c. meydana getirdii zamanlar n bir birinden fark olmaz.

 • 7/31/2019 06 slm'da Mbrek Geceler, Bayramlar ve Hakkatleri

  10/139

  10

  Dehre kfretmeyiniz, Dehr ALLAHt r. hadisi hkmnce btn zamanlar(Dehr) ALLAH n varl ile mevcuttur, o halde aralar nda fark gzetilemez.

  Sene , on iki (12) ay,ay otuz (30) gn,gn yirmi drt (24) saattir. Ancak mevsimlere gre k sal r, uzar, sour, s n rlar. Bunlar zahirde olan

  deiikliklerdir.

  Gerekte ok k sa olmas na ramen bizlere epey uzun gelen dnya gnleri,aralar nda baz iaretler olmasa oniki ay (12) da s radan birer zaman paras gibielimizin alt ndan kayar gider. Senelerin byle gaflet iinde gemesi verimsiz bir mrnpimanl kla sona ermesi demektir.

  te Cenab- Hak insanlara ral metinden, btn sene gafletten kurtarmak iin

  aylar

  n ve gnlerin baz

  lar

  na deer atfetmitir.Bunlardan aylar ve ierisinde bulunan geceler kendiliklerinden deil fakatCenab- Hakk n ltfettii ve o gecelerde oluturduu zellikler bak m ndan deerkazanm lard r. Eer zelletirilen bu zaman birimleri olmasayd bizler oniki ay das radan gnler olarak, hakikatlerim idrak etmeden gnlerimizi gaflet ierisindegeirirdik.

  Recep ay nda Regaib ve Mirac geceleri,aban ay nda Berat gecesi,Ramazan ay nda Kadir gecesi,

  Rebiul evvvel ay nda Mevld gecesi,daha dier gece ve gnler kendilerindeki zel ifadelerle birlikte insanlar

  s radanl ktan kurtar p, zaman zaman kendilerine dndrp, dnce ve duygudaderinletirip, hakikatlerine ulamaa yol bulmalar na fayda salamak iindir.

  Ey canlar!Gerekte aylar da gafletle geirip dokuz aya uydurmak deil, asl nda dokuz

  aylar aylara uydurup onlardaki gibi daha uyan k ve verimli bir hayat srdrmek gerekir.

  aylar

  n ilki olanReceb-i erifin ilk perembesini Cumaya balayan geceRegaib gecesidir.

  Bu gece genel ve zel olarak ne demektir, anlamaya al al m.Receb, azametli yce.Cuma, Cem hali: Varl n toplu bulunuudur.Regaib, ra bet etme, ok istenileney, bol bol ihsan etmek demektir.

  Regaib gecesi ifadesiyle bizlere verilmek istenenifre ne? Veya bizim almam z gereken nedir?

  imdi: yle bir izah yoluna gidebiliriz.Dnelim ki Receb: rade, kudret ve ilahi azametiyle bu varl klar n zuhurunu

  salamak.

 • 7/31/2019 06 slm'da Mbrek Geceler, Bayramlar ve Hakkatleri

  11/139

 • 7/31/2019 06 slm'da Mbrek Geceler, Bayramlar ve Hakkatleri

  12/139

  12

  aleminde seyr etmesi iin gerekli bir varl n, bir cihaz n, bir vcudun ortaya kmas n arzu etti.

  Cenab- Hak kendi zat nda bu alemleri, Zat mertebesinden seyr eder, fakat birimsel yap ierisinden ve genel olarak seyretmesi bir baka zelliktir.

  te murad ilahi, libas be er iinden onlar n dzeyinden her merhaledekendini seyr ve yaamak idi.

  Hani eskiden padiahlar k yafet deitirerek halk n aras na girer kontrolederlerdi. Oysa padiah saray nda yaayan gene kendisidir. K yafet deitirip halk naras na kat lmas onun padiahl na zarar vermedii gibi tebaas yla hem dem olmas ,halk na merhameti ve rahmetidir,

  Padiah Sultan Mehmet bir gn tebdili k yafet ederek pazara kar, kendisinden bir sadaka isleyen fakire iki alt n ihsan eder,

  fakir Padiah m size bu kadarc k ihsan yak r m ? daha verin yoksa siziherkese if a ederim, der.

  Bunun zerinc padiah e er onu yaparsan elindeki de ka paraya blnr,sonra onu da bulamazs n, der.

  te Cenab- Hak da byle bir yaam diledi. Bunu en geni ve kemalli bir biimde ortaya getirecek elbisesini, geri elbise de birey ifade etmez amaikili e brnp sonradan tekli ini anlayacak ve kendini oekilde seyr edecek varl n orlaya kmaya balad ilk faaliyetRegaib gecesi olarak ifade edildi.

  Hazret-i Rasulullah n, bir baka ifade ile Hakikat-i Muhammedinin bedensel ynden dnyada zuhur elmesi iin ana rahmine dmesi hkmn,gerekletirmee ra bet eden, arzu eden Cenab- Hak hu hali Regaib gecesi olarak ifade ediyor..

  Birimsel dzeyde olan bu ifademizin, bir de genel mertebeleri olarak ifadesi vearzusu vard r. Yani Cenab- Hakk n amadan, btn alemlerde zuhura kmay dilemesi, bir baka yndenRegaib gecesi ifadesidir.

  Geceden maksat da Ama yani yokluk halidir, aksi takdirde buna,Regaibgndz dr diyebilirdi.

  Cuma ve gecesi; cem ve karanl k, bunun ikisi de topluluktur.Hali de Zat n kendi kendinde olarak bulunduu haldir, yani mlkn daha

  henz meydana getirmemitir.te mlkn meydana getirmeyi arzu etmesi, bunuiddetle dilemesi veben

  gizli bir hazine idim bilinmekli imi sevdim bu alemleri halk ettim hadis-i kudsisi var ya, ite ilk tecellinin balang c bu Regaib gecesi dir..

  Kuran- Keriym de, (nsan Suresi 76/ 1 ayette)

  hel eta alel insani h ynn mineddehrilem yekn eyen mezkurendehr/zamandan, ya amdan h yn/sre/do ru zaman

 • 7/31/2019 06 slm'da Mbrek Geceler, Bayramlar ve Hakkatleri

  13/139

  13

  insan zerine eta, gelmedi mi/ortaya kmad m mezkur/zikr olunan/an lan bir ey de ildinsan zerinden bir zaman gemedi mi ki o an lan bir ey de ildiHani evvelki hafta bir sohbetimiz vard ,

  insan evvelce var m

  yd

  , yok muydu? diye.te bu ayet fiziksel anlamda yokluunun ifadesini belirtiyor.Bu konumam z k saca zetlemek gerekirse; evvelce yoktuk, birimsel varl klar

  olarak henz meydana gelmediimiz iin kendimizi bilemiyorduk.Ne zaman ki ana rahmine dtk, o, kiiliimizin balang c oldu. Ve bylece bir

  terkip olarak meydana geldik.Bunun balang c bizimRegaibimiz oldu.

  Cenab- Hakk n her birerlerimizin varl n ortaya getirmeyi murad edip ra betetmesi bizlerin varl n n ana kayna oldu.

  Neticede hayat m z srdrr duruma geldik. Kendimizi byle bir beeriyet

  kisvesi iinde bulup varl m z beer zannettik ve hayat m z bylece srdrmeye balad k.

  yle birartlanmalar ierisine girdik ki kendimizi Ahmet, Mehmet, Kemal gibiisimlendirdik. O isimler bize byk perde oldu.simler sonradan meydana gelen varl klard r. simlerin bize en byk perde olmas dolay s yla biz kendimizdeki geni a kl idrak edemedik.

  Bunu bize Cenab- Hak Hakikat-i Muhammedi yoluyla ve onun az ndan, bir baka ifade ile, kendi az ndan kendine ekmek iin tekrar bu kurallar koydu.

  Kuranda (Tevbe Suresi 9/ 128 ayetinde)

  lekad caekm resuln min enfsikmlekad/ elbette gerekten/muhakkak, andolsunsizin enfs/nefsinizden resul size cae/geldisize nefsinizden, iimizden bir peygamber geldi denmektir.Bu ifadeyi nas l idrak etmeye al mal y z, biraz dnelim.Lekad tahkiktir yani, mutlak bilin ki caekm size geldi.Ne geldi?Rasuln bir haberci geldi.Nereden geldi?min enfsikm nefsinizden geldi?Ne demek bu?Cevap olarak: Sid ka han m konutu dedi ki: La ilahe illallah Muhammeden RasullahBu Kelime-i Tevhidin o anda ba lamas laz m, yani Muhammed rasul

  olarak geldi, yani kendini izhar etti.

  te bu sz, ancak bu hali idrak eden syleyebilir. Gerek Kelime-i Tevhid-inefsinizden size bir peygamber geldi ayctini idrak eden hakk yla syleyebilir, onund ndakiler taklidi olarak sylerler.

  Ama o da yerli yerindedir.Nefsinizden sizlere bir peygamber gnderilmesi;S fat, Esma, Efal ine, zati ynden zuhuru ve kendine ekmeyi murad

 • 7/31/2019 06 slm'da Mbrek Geceler, Bayramlar ve Hakkatleri

  14/139

  14

  etmesinin bir ifadesidir.Dier zuhurlar vehim ve hayal hkmyle kabullenenler kendilerini ayr birer

  varl k zannettiler... Ama Hakikat-i Muhammedi olarak zuhur eden varl kta vehim ve hayal

  hkm olmad ndan kendini buldu, bildi, etraf ndakilerinin de kendinden gayri bir

  ey olmad m idrak etti ve onlar kendindeki hakikate davet etti.Hz. Peygamber yirmi (23) sene insanlar Hakka davet etti, yani en yak n nda

  olan, kendindeki Hakka davet etti.

  (Al-imran Suresi 3/ 31 ayette)

  kul in kntm th bbunallahefettebiun y yuhbibkmullahde ki e er th bbunallahe/ allah hub/muhabbet ediyorsan zbu halde bana ittebea/tabi olun, uyun kiallah sizi hubb/muhabbet etysin, sevsinEy Muhammed de ki: Allah- seviyorsan z bana uyun Allahda sizi sevsin

  te bylece bunlar idrak ederek yaamaa al rsak, Adem AS. cennetten yer yzne indirili hadisesinin hakikatine ulamaya yolumuz a lm olur.

  unu a k olarak belirtelim ki:Daha henz gerek anlamda yer yzne ayak basm de iliz. Yaad m z hayat,Hayal alemi hayat d r, kendi hayal alemimizdir.Gerek manada... hayal-i kebir byk hayal alemi deildir. Kendi vehim

  ve zann m za gre fark nda olmadan dzenleyip var ettiimiz hayal alemidir.

  Say n dostlar!u mevzu gerekten ok ince bir mevzudur dikkatinizi ekerim.

  stisnalar ayr olmak zere, genelde insanlar kendi var ettikleri hayal aleminde yaamaktad rlar, bu hayal aleminden k p gerek aleme ulamak ise, byk bir yaamsanat d r.

  Efendimizin Nas uykudad r, ldkleri zaman uyanacaklard r sz, bugerek hali ne kadar gzel anlat yor.

  Uykudan uyananlar ancak gerek dnyaya gelmi oluyorlar.

  Kiinin bu bedenle topraa basmas dnyaya gelmi olmas demek deildir. Su-ret olarak dnyaday z, fakat henz gerek tefekkre ulaamad m z iin hayal ve vehim aleminde ya yoruzdur.

  nsan n gerek l madde deeri ile deil, akli ve fikri geliimimzenginletirdii ldedir.

  Asl nda kendilerine ait varl klar olmayan, varl klar var gibi zannederek ve de

 • 7/31/2019 06 slm'da Mbrek Geceler, Bayramlar ve Hakkatleri

  15/139

  15

  onlar kendimize muhatap kabul ederek, onlar n hallerine dmek sureti ile oekildehayal aleminde ya yoruz.

  yle dnelim;geen uzun senelerimiz var. Bir an gibi deil mi, sanki? Hepsi hat rada kald ,Gelecek ise, hayaldir.

  ster Allah yolunda dnelim, ister kul yolunda, ister nefis ve madde yolundahepsi hayal alemidir, mehuldr.

  Bizim dndmz herey olmaz, elbetteki insan kendisi iin bir program yapar! tuttu tuttu, tutmad tutmad , ayr mesele.

  te btn i gerekten hakiki manada Ruhen dnyaya gelebilmektir. Bunaikinci do um denir.

  Birinci do umda insan n ana rahminden bedeni dnyaya gelir,ikinci do umda ise, Esma alemi rahminden idrake kavuur.

  Bir zaman ana rahminde gizli idik, birinci do ula beden olarak gya, dnyaya geldik. Fakat hakikat aleminden

  haberdar olamad k, hayalde yaamaya balad k.

  Bu arada uurumuz Esma alemi rahminde douunu beklemede, eergereini uygular, onun da douunu gerekletirebilirsek ne mutlu...

  Tasavvufta veled-i kalb diye belirtilen, o sonsuzlua kanat aabilecek ikinci varl m zda, gerek dnyaya ve alemler dzeyinde var olan gerek yaant yagememiz ancak bu ikinci doula mmkn olacakt r.

  te Marifetullah yani Allah bilgisi ve irfaniyet ancak bu yolla kazan lan yeni gler sayesinde anla lmaya balar.

  kinci doumu gerekletiremeyen kii geni ve ihatal dnceye ulaamaz.Kapasitesi yeterli olmaz ylece hayal alemi yaant s ndan kmas da pek mmknolmaz.

  kinci do u; ikinci g,ikinci benliktir .Dncede fevkalade genilik kazand r r.

  Bu yolla kii- evvelakendini tan r,- oradan Rabb n tan r,- oradan da Allah-u Tealay daha geni mahiyette tan y p mahede etmesi

  mmkn olur.

  te Adem AS n yer yzne inme hadisesi bize bunlar anlat yor, anlayana ak olsun.

  Adem (as) hikayesini deil, Adem (as) gayesini anlamak laz md r.

  Muhterem dostlar!Her birerlerimiz Adem hvviyetindeyiz. le Cenab- Hak bizlerden ortaya

  kendinden baz fiiller karmay murad etti.Bu ilerin ilk balang c olan Regaib bunlara ra bet etmek ifadesiyle bildirildi.

 • 7/31/2019 06 slm'da Mbrek Geceler, Bayramlar ve Hakkatleri

  16/139

  16

  Cenab- Hak - evvela alemleri halk etmeyi murad etti, buna ra bet etti. lk Regaib

  budur.- Sonra Adem (as) var etmeyi murad etti. Buna ra bet etti, ikinci Regaib

  budur.- Daha sonra Hz. Resulullah dnyaya getirmeyi murad etti, buna ra bet etti. nc Regaib budur.

  - Her birerlerimizi ayr ayr dnyaya getirmeyi murad etti buna ra bet etti.Drdnc Regaib de budur.

  -nsanlar n Cennete girmelerini murad etti, buna ra bet etti onlara yolgsterdi. Bu da beinci Regaib oldu.

  Allah-u Teala Hazretlerinin Regaibleri say lamayacak kadar oktur, bizler buminval zere dnp daha nice nice Regaibler bulmam z mmkn olacakt r.

  Sevgili dostlar!Mmkn olduu kadar isabetli dnmeye bakal m, kafam z oldukazorlayal m, yapmam z gerekli olan nelerdir bunlar vaktiyle tesbit edelim, kendimizegeree en yak n yolu izip faaliyele geelim, baka yolumuz yoktur.

  Her geen gn aleyhimize al yor. Bir gn ans z n o sonla kar kar yageleceiz. Ondan evvel biz daha uyan k olal m da gaflet uykusunda yakalanmayal m.

  Bizlere sonsuz ltuflarda bulunan Rabb m za sonsuz hamd senalar olsun.Byle gecelerin ve hakikatlerin gerek yzn biz-lere gstersin. al mak bizden,tevfik ve muvaffakiyet Allahtand r. Regaib geeniz mbarek olsun.

  Ne mutlu bizlere ki Cenab- Hakk n ra betine mazhar olmu kimseleriz.Bundan byk meziyet olur mu?

  Sohbet Tarihi 01/02/1990 zet

  Bir ba ka Regaib gecesi sohbetinden

  Muhterem dostlar. Ay, dnya ve gnein hareketleri izafi zaman birimlerini oluturuyor.

  Gemileki olaylar ay, ya da gne hesab na gre tesbitl edilmi. Byleceiki ayr takvim ortaya km t r.

  Mslman olaylar , ay takvimine gre hesap edip uygulam lard r.Eer gne takvimine gre uygulam olsalard , bu geceler her sene ayn

  gecelere isabet edecek, dier geceler bu zelliklerden mahrum kalacaklard .

  Gne / ems, Hakikat-i lahiye. Ay/Kamer iseHakikat-i Muhammediyye dir.

  Hakikat-i Muhammedi nin sembol olankamer nurunu gne ten al r,gecenin karanl nda dnyay ayd nlat r.nsanlar fark nda bile olmadan ondan trl ekilde etkilenir.

  Gnee dorudan bak lmaz, fakat aya rahatl kla bak l r.lahi hakikatleri seyretmek isteyen;

  yznNuru Muhammediyye ye evirmelidir.

 • 7/31/2019 06 slm'da Mbrek Geceler, Bayramlar ve Hakkatleri

  17/139

  17

  te kardein Kamerin zelliine dikkat et. nk onun seyrinde de seninseyrinin bir k sm gizlidir.

  Kamer; Hakikat-i Muhammedi nin sembol olduu iin Hakikat-iMuhammedi ile ilgili tarihler onunla hesap ediliyor, onun dnne gre

  tekrarlan yor.te Kamer aylar na gre bu ilerin dzenlenmesi ayn zamanda bu gnlere derahmet olmas iindir. Nas l ki bu gnler ve geceler bizlere birer rahmet, ayn zamanda bu mbarek geceler o zamanlara rahmet olmak iin her sene deitiriliyor.

  Eer bu geceler ve gnler gne takvhnine gre dzenlenmi olsayd , hepsi hersene ayn gnlere gelecek ve sadece o gnler, o zelliklerden faydalanacak, diergnler mahrum olacakt .

  Gne aylanna gre, kamer ayk r n n her sene on gn erken gelmesi,neticesinde uzun seneler ierisinde bu mbarek gnler, geceler ve bayramlar seneninher gnne isabet etmi oluyorlar.

  Yani bu sene diyelim 1.ubat tarihine isabet eden Regaib gecesi, asl nda hersene Recep ay n n ilk Cuma gecesidir, bunda deiiklik yoktur, deime gne takvimine gre olmaklad r, bylece de gne takviminin her gnne zaman ndnm ile bu geceler gelmektedir.

  Her gnn bayram, her geen kadir olsun temennisi bylece hakikatte varl n bulmu olur.

  te bizler de hayat m z n her an n uyan k olarak geirirsek yaad m z tmzamanlar m z mbarek zamanlar olur.

  Adalet-i lahiyye her ana, her saniyeye, her dakikaya, her gne,her haftaya, heraya, her seneye, her dehre ve sresiz zamanlara, mutlak bir mbareklik vermitir, yeter ki biz onlar deerlendirelim.

  nsan n deeri, zaman n n deerlendirdii lde artar.En byk ziyanzaman israf d r .

  Meguliyet gelmeden bo zaman n n k ymetini bil diyen yce Peygamber,ne kadar da gzel sylemi.

  Zaman n boa harcam , bir baka ifadeyle zaman ldrm kimse, asl ndazaman ldrm deil, kendinin o blmlerdeki hayat n ldrmtr.

  Ne byk bir sorumsuzluk rnei.

  Boa geirilerek ldrlen yaam sreleri, bizim iin ne kadar deerli srelerdirahh..., bunu bir anlayabilsek!

  Dn olmayan yolun yolcusu! Daha ne kadar, zaman ldreceksin?....

  Bir saatlik tefekkr, bin y ll k nafile ibadetten hay rl d r diyen ycePeygamberimizin zamana verdii deer ok anlaml d r.

  Ak ll insan vakitlerini boa geirip hi edeceine, onlar dolu dolu yaay p engeni manada deerlendirendir.

  Her sene on gn onceye gelmesiyleKameri aylar da uzun sreler ierisinde hergeceye bir Regaib gecesi, Mevlt gecesi, Berat gecesi, Mirac gecesi, Kadir gecesi ve

 • 7/31/2019 06 slm'da Mbrek Geceler, Bayramlar ve Hakkatleri

  18/139

  18

  dier mbarek gecelerin isabet etmesi mmkn oluyor.

  Bylece gnler zerinde adalet tesis edilip, her gne ve geceye bu

  mbareklik verilmi oluyor.Eer bu dzen gne takvimine gre kurulmu olsayd her sene bu mbareklik

  sadece o gne gelecekti, dier gnler bu zelliklerden istifade edemiyecekti. Bu daadaletsizlik olaca ndan, Adelet-i lahiyyede de adaletsizlik olamayaca ndan, budzen Hakikat-i Muhammed-i ifadesi olanKamer takvimine balanm t r.

  (Enbiya Suresi 21/107 ayette )

  ve ma erselnake illa rahmeten lil alemiyneve illa/ sadece rahmeten lil alemiyn/ alemler iin rahmet olarakseni ersel/irsal etdik, gnderdik Ey Muham ned, seni ancak alemlere rahmet olarak gnderdik ayet-i

  kerimesi gerei, aylar, gnler ve geceler de bylece kendilerine den rahmeti alm oluyorlar.

  te bu Regaib gecesiHakikat-i Muhammed-i nin birimsellik hkmyle yer yzne

  tenezzlnn ba lang noktas d r.

  Bu gece, bizlerde de hkmn icra etmesi laz

  md

  r. Kutlad

  miz geceEfendimize ait olan yaam n hat ras d r, ancak bunun enfsi nefsimizdeki hkmde olacakt r.

  Bizim iin esas olan da enfsi hkmn oluturmakd r. nk EfendimizinRegaibi olmutur. Biz Onun hat ras n yad ediyoruz. Bu gn mhim olan bizimRegaibimizi oluturmakd r.

  Regaibi oluturmayan n gnlnde Hakikat-i Muhammediyye domaz, yani Mevld gecesi olumaz.

  O olumay nca da kii, surette Mslman olur.Muhterem dostlar!

  Hakka ra bet eden kii onun gerek dostlar

  ndan birini arar bulur, onunladostluk kurmaa balar.Bylece oluan nsiyet sayesinde kendindeki hakikatleri ortaya karmaya ve

  gerek yaama gemeye balar.te bunun balang c Regaibtir.

  Her varl kta, bilhassa insanda en geni manas yla mevcud olan Hakikat-iMuhammediyyeyi ortaya karmaya al mak, ona ra bet edip mtak olmak hermslmana mutlaka laz m olan bir zelliktir.

  (nirah Suresi 94/7-8. Ayet-i Kerime de)

 • 7/31/2019 06 slm'da Mbrek Geceler, Bayramlar ve Hakkatleri

  19/139

  19

  feiza feragte fensab ve ila rabbike fergabo halde vakta/hani ki ferag/fari oldu unda bo alup, hr kald ndaart k ensab/nasbet, haz r duruma getir,ve senin rabbine de in bu halde regab/ra bet et, ynellerini yoluna koy ve hemen Rabbine ra bet et, buyuruluyor.

  te kiiye en ok lzumlu olan ey Rabbine ra bet etmenin yollar n aramas d r.

  Ezberinden Ayet-i kerimeleri okuyup tekrar edip durmaktan, manalar n daidrak edip gerekten yaamak mutlaka daha hay rl d r.

  Cenab- Hak her mhim hadiseyi bizlere bir bayram havas , gzellii ve neesiierisinde sunmu. Bizlere den bunlar gemile olan hadiseler diye duygusall k hkmleri ierisinde deil, gerek ve uurlu bir idrakle yakla p hakikatlerinianlayarak kutlamam z istemitir.

  Bu gecenin btn slam alemi ve bizler iin yeni bir ra bet etme ve Ona ynelmeuurunu gelitirmesini dilerim.

  Allah c.c cmlemizi bunlar en iyi ekilde idrak eden, anlayan kullar ndaneylesin. Amin.

  R E G A B G E C E S At bas ndan gafleti.Seyr eyle hareketi.Bulursun bereketi.

  Ademli e ra bet et.

  Dn biraz derinden.Dnen yok seferinden.Sonunda ne gelir elden.

  Kendine ra bet et?

  Sev grd n cmleyi.Giy enine gmle i.Sat pazarda benli i.

  Muhabbete ra bet et.

  Hrmet et o yceye.Regaibli geceye. ki harfli heceye. (Ah..)

  Peygamberine ra bet et.

  Kurandan al haberiAt gnlnden kederi.Tamamlars n seferi.Kurana ra bet et.

  Seni var edene bak.

 • 7/31/2019 06 slm'da Mbrek Geceler, Bayramlar ve Hakkatleri

  20/139

  20

  Neler ltfediyor Hak.Benli ini hemen yak.

  Allaha ra bet et,

  SOHBET TAR H : 11/10/1989 Gecesi zet

  K N C B L MMEVLT KANDL

  esselatu vesselam aleyke ya Rasulllah,esselatu vesselam aleyke ya Habibullah,esselatu vesselam aleyke ya Seyyidel evveline vel aharin velhamdlillahi Rahhil alemiyn.

  Muhterem dostlar.Bu ak am 11-10-1989 senesinin Mevld kandili gecesinin iinde bulunmaktay z, Cenab Hak bu gecenin feyzinden cmle mslmanlan ve hepimizi

  yararland rs n, hakikatine erdirsin, gerekten yaayanlardan eylesin.

  Rebil evvel ay n n 11 inci gnn 12 nciye balayan gece Fahri AlemMuhammed Mustafa S.A.V efendimiz hazretlerinin bedensel olarak dnyaya terif ettikleri nurlu gecedir.

  AlemdeHakikati Muhammedi ebedi ve ezelidir.Hazreti Muhammed elbisesiyle dnya zerinde faaliyet sahnesine kmas bu

  geceye rastlamaktad r.

  Alemmul olan bu devrimsel dou;acaba bizlerde kar l n nas l oluturacakt r?.Dinimizde her hkmn zahiri ve bat n olduu gibi, bu douun da bir zahiri

  bir bat n vard r, eer biz onun sadece zahirini yani Hazreli Rasulllah n bedenseldo umu nu okur anlamaya al rsak bu yeterli olmaz, nk o bize bir numunedir,onun doumu bizlere bir rnektir.

  Bu douun bizdeki ynn anlamaya al mazsak bilgimiz yar m olur vedoumun zne inmi olamay z:

  Btn varl a havi olan Hakikati Muhammedi, temizlenmi gnllerdedoumunu zuhura getirecektir. Bunun yolu Hazreti Muhammedin douunu renipmeydana gelen olaylar inceleyip varl m zda kendimize uyarlamaya al makd r.

  Din ve tarih kitaplar nda Hazreti Muhammedin doumu ok geni lafsilatl anlat lmaktad r, biz burada bal n ynn arat rmaya al aca z.

  Hakikati Muhammedi nin birimsel olarak bizlerdeki douunugerekletirebilmek iin;

  o kutlu doum gnlerinde oluan hadiseleri inceleyip kendimizde mmkn olan

  en iyi nispette uyarlamaa al mak, bizlere gerek Muhammedi olmay salayacakt r.

 • 7/31/2019 06 slm'da Mbrek Geceler, Bayramlar ve Hakkatleri

  21/139

  21

  01. Fil vakas ,02. Cinlerin ge kmas n n yasaklanmas ,03. Kabede bulunan putlar n yz st yere yuvarlanmas ,

  04. Medayin ehrinde ran hkmdarlar na mahsus saray n 14 direininsallan p paralan p devrilmesi,

  05. Save glnn kurumas ,06. Bin senedir yanan mecusi ateinin sonmesi,07. Bir ok kuru derelere su basmas ,08. Badatta Dicle sahillerinde bir deve orada ne kadar deve varsa hepsini

  nne katip le srmesi,

  09. Annesi Amine,10. Babas Abdullah, ve daha bunlara benzer bir ok olaylar n elmas .

  Rasulllah n d halini Hazreti Muhammed ynn renip idrak etmek snnet,

  Rasulllah n i alemini Hakikati Muhammedi ynn anlay p idrak etmek ise, farzd r.

  Muhterem dostlar:Hz. Rasulllah n doumu gnlerinde meydana gelen, alem mul olan o

  hadiselere, (kendilerimiz) ynnden yani birimselmul olarak hakmaya al

  al

  m.

  01 - Fil vakas : Bilindii gibi Hazret; Rasulllah n doumundan k sa bir sre nce Kabeyi

  y kmak niyetiyle Yemenden kalk p gelen Ebrehe ismindeki kumandan n emrindc bulunan, iinde fillerinde olduu bir ordunun Mekkeehrine gelmesidir.

  Kabe-ierifi y kmak iin hareketc geen orduya Cenab- Hak ebabil ku lar ile cehennemden al nan kk talar askerlerin zcrine atmalar yla l f rt nas n nda balamas yla fil ordusunun bozgun ve imha edilmesidir.

  Bu hadise, Kuran- Keriymde (105 Fil surcsi)nde belirtilmitir. Geni izahatoradan al n r, biz zet olarak bizlerle ilgili ynlerim izaha al aca z.

  Regaib olgusuyla gnlneHakikati Muhammedi tohumlar at lm olan okutlu nsan netice alabilmek iin bu oluumun kemalini salamak zorundad r.

  Daha evvelcenefsi , hayvanlar n en gls olan fil hkmnde iken ve gafletdnceleri, askerleri ile birlikte yaarken

  - manevi al malar neticesinde, zikrlerinden oluan ebabil ku lar n n getirdii Tevhid mermilerini

  - askerlerin, yani gaflet dncelerinin stne at p onlar yok etmesi,- ayr ca muhabbet rzgarlar n n ve ak f rt nalar n n esmesi ile nefis fillerin lde yok edilmesi, neticesinin gcnn byk bir blmnn ortadan kalkmas hkmn-dedir.

  02 - Cinlerin g e kmas mn yasaklanmas :

 • 7/31/2019 06 slm'da Mbrek Geceler, Bayramlar ve Hakkatleri

  22/139

  22

  Hazreti Rasulllah n doumundan bir mddet evveline kadar: Cinler gk yzne k p, meleklerden grev taksimleri s ras nda alma, rpma haberler kap p yer yzne inip baz medyum ve kahinlere bunlar bildirip, onlar n baz olacak hadiseleri vaktinden evvel insanlara bildirmeleri ile cemaatlar aras nda sayg deer olmalar n sal yorlard . Bylece insanlar din adamlar ndan ziyade bunlara inan r l ale

  gelmilerdi.Hazreli Rasulllah n doumundan sonra (Hicr Suresi 15/16-17-18 ayetlerinde)

  ve lekad cealna fiys semai burucen ve zeyyennaha linnaz riyne (16) ve haf znaha min klli eytanin raciymin (17) illa menisterekassema feetbeah ihabn mbiynn (18) ve lekad /elbette gerekten/andolsunburuc/burlar sema iinde ceal/k ld kve nazir/nazar edenler iinzeyyennaha /onu/kendisini zeyyen/tezyin ettik/ssledikve klli/her racim/recm edilmi /talanm , kovulmu eytandanhaf znaha/ onu/kendisini muhafaza ettik/korudukilla/ ancak semi/iitileni, dinlenileni istereka/alan (kulak h rs z ) yapan bu halde mbin/beyan olan ihab/parlak ta /ate paras etbeah/ onu/kendisini tabi oldu/izlediAnd olsun ki gkte Burlar meydana getirdik onlar bakanlar iin donatt k,

  kovulmu her eytandan koruduk, fakat kulak h rs zl yapan olursa parlak birate HAP onu kovalar/yakar, hkmyle bu yol ebedi olarak kapat ld .

  Ondan sonra eskisi gibi gkten yeni haberler kapmaya yeltenen cinleriihapdiye belirtilen parlak bir ate yak p kl ediyordu;

  Bylece art k gk yznden haller almalar mmkn olmad : nk: Bundan byle Rasul Kibriya Hazretlerinden baka haberci olmayacakt , tek ve emin olan Hazreti Rasulllaha bu grev verilmili.

  Kuran Keriymde evvellerin ve ahirlar n ilmi bildirildi, daha henz bilinmiyennice ilimler onun iinde mevcuttur, bu yn tamamen baka bir mevzudur ancak: buayetin k saca gnmzde zahiri olarak nas l bir ilmi ortaya koyduuna bakal m.

  Amerikan n y ld z savalar diye gelitirmeye al t daha gkte iken tesirsizhale getirmeye urat fzelere yollad X lazer nlar n n temelini anlatmaktad r,fakat ne yaz kki biz tutucu mslmanlar elimizdeki o sonsuz liazineyi ba ucumuzaas p bazende ollerimize okuyup b rak yoruz.

  Allah c.c bizleri ondan en geni ekilde faydaland rs n. Mslmanlar olarak numune insan olup, dinimize en gzelekilde l allerimizle yararl olal m.

 • 7/31/2019 06 slm'da Mbrek Geceler, Bayramlar ve Hakkatleri

  23/139

  23

  imdi gelelim kendimize:Bir insanda Hakikati Muhammedi domadan evvel o insan, vehim ve

  hayal bilgileri ile doludur, gelen yeni bilgilerde ayn ekilde vehmi ve hayali olup,ne yaman ki o kimsede Hakikati Muhammedi zuhura geldi o andan

  itibaren art k hayal ve vehim yolu kapan r, yeni Muhammedi bilgilerle dolmaya balar, art k o varl a cinler ve eytanlar ulaamaz nk Nuru Muhammedi onlar yakar.

  te ancak bu halden sonra doru ilim kendinde oalmaya balar, gayreti vehimmeti nispetinde ykselmesini srdrr.

  03 - Kabede bulunan putlar n yz st yere yuvarlanmas : Hazreti Rasulllah n Peygamberliinden evvel yaanan cahiliye devrinde,

  Kabeyierif putlarla dolu idi. Ne zaman ki mslmanlar taraf ndan Kabe feth olunduondan sonra iindeki putlar k r l p yok edildi.

  te bir kimsededeHakikati Muhammedi doduunda Gnl Kabesinidolduran putlar yere kapan p secde ederler, bu putlar nefs-i emmare putlar d r,her trl maddi sevgiler ve dnyevi arzulard r.

  Hakikat-i Muhammedi domadan bunlardan kurtulmak adeta imkans zd r.

  Vaktiyle bu putlar Nuru Muhammediye ye secde ettirip; sonra da yerlerinden skp, boalan yerlere Hakikati Muhammedi nin sevgi ve muhabbet yaant lar n doldurmak gerekmektedir.

  04 - Medayin ehrinde ran hkmdarlar

  na mahsus saray

  non drt (14) dire inin sallan p paralan p devrilmesi:Bir kimsede Hakikat-i Muhammedi domadan evvel varl nda nefsi

  emmarenin yaad blgede hayal saray vard r. Hakikat- Muhammedi nindomas ile bu nefs saray n tutan direklerin byk bir k sm y k l r, daha sonra datamam ortadan kald r larak o varl kta nefsi emmareye yaayacak bir mekan kalmaz,ancak bundan sonra o bedenleilahi ya am halar.

  05 - Save glnn kurumas :

  Bir kimsede Hakikati Muhammedi domadan evvel glSAVE / MAS VA (*) ile doludur Salikin ilk yapaca ilerden biri, iinde bulunan masiva derelerinikurutup oradan gelen masivalara yol vermemesidir.(*) (ekrem Not) Siva : ba ka, gayri, di erMasiva : ondan gayrisi, ba ka her ey hakk nda. Dnya ile alakal eyler.Seveye : E it, e de er olmak. (x) i dzgn olmak. (MSx) seviye, e itlik.Seva : Mutedil, nazir, benzer, zirve, dzgn. (MSx) Beraber olma, beraberlik. Denk,msavi. KaviSava : Eit, denk, e de er olmak. E itlemek, denk yapmak (x) Bir eyi bir eylee itlemek. Bir ey di er eye kemmiyet ve keyfiyette muadil k lmak. (MSx)

  Haktan gayr eylerle beslenmesi durdurulan Save yani masiva glkurutulmu olur. Bylece salik a r bir ykten kurtulur. Bu gereklemezse o kimsede Save gl zamanla geniledike geniler ve o kimseyi boar gider. Allah c.c cmlemizimasivadan korusun.

 • 7/31/2019 06 slm'da Mbrek Geceler, Bayramlar ve Hakkatleri

  24/139

  24

  Bilindii gibi Haktan gayr ne varsa bunlar n hepsi Masiva ismini al r, yanigafletin bir baka ad d r.

  06 - Bin senedir yanan mecusi ate inin snmesi:

  Bir kimsede Hakikati Muhammedi domadan evvel ocuklu-undan o gnlerekadar kendinde fark nda olmadan oluan Nefs ate i fas las z yanmaktad r. Eer buate sndrlmezse o bedeni ebedi olarak yakar. Tek aresi gnlnde vaktiyle HakikatiMuhammediyyeyi dourmakt r, ancak o yolla nefsin atei sner, bylece butehlikeden kurtulmu olur.

  07 - Bir ok kuru derelere su basmas :Kiinin manevi varl nda bir ok ak c kanallar vard r fakat nefsi emarenin

  bask s ile bu kanallar kuru kalm t r.Ne zamanki nefsi emmare ile mcadele balar ve alt edilir, ile o zaman okanallar tekrar sulanmaya balar ve bunlara Muhammedi p narlar denir, en

  gzelleri deZem Zem ve Kevser p narlar d r.te bunlar n iinden Hakikati Muham nedi kiinin gnl deryas na

  akar ve oray sonsuz olarak doldurur, yine bunun da olumas iin o bedende HakikatiMuhammedinin domas laz md r. Hakikati Muhammedi domad ka bu p narlarkuru kal r.

  Kuru kanallar ile densan ruhunu besleyemez, bu da ebedi kay pt r. Bunun iinne laz msa yap lmal . Hakikati Muhammediyyeyi doumu ile faaliyete geiripkanallar ak c hale getirmelidir.

  08 - Ba datta Dicle sahillerinde bir deveorada ne kadar deve varsa hepsini nne katip le srmesi:Badat ehri bir ilim merkezidir, develer ise o devirde insanlar Hacca gtren

  vas talard r, ayr ca kiiyi eken vcut devesidir .Bunlar daha evvelce ba bo dola rken, Hakikati Muhammedi nin

  doumu ile ilerinden birinin oralarda ba bo dolaan develeri nne katarak lesrer, nk l yoluHacc yoludur bylece belirli bir ilme sahip olan kimseHacca doru da ynelmi olur.

  Beraberinde dier develeride, yani evresinde oluan kimseleride o yne doru

  sevkeder. te bu iin olumas da Hakikati Muhammediyyenin douuna bal d r.09- Annesi Amine: Yani emin olunan, erkek olursaEmin , kad n olursa Emine , her iki halde de

  emin olunan kendisinde phe olmayan demektir.Hakikati Muhammediyye nin doduu yer de emin bir yerdir. Burada

  eksiklik yanl l k gaflet olmaz, ancak byle bir doum gzel bir balang t r.

  10- Babas Abdullah: Yani Allah n kulu: Yani Allah n kulunun olu:

  imdi: Emin bu varl kla, Allah n kulunun izdivac ne demektir.Emine hatun , senin terbiye edilmi nefsindir;emin olunan, art k eminlik hkmne gelmi, ekavetten , akilikten

 • 7/31/2019 06 slm'da Mbrek Geceler, Bayramlar ve Hakkatleri

  25/139

  25

  kurtulmu, belirli zelliklere o gne kadar sahip olmu ve arl k emin olunan bir nefshkmne girmitir.

  te Abdullah Allah n kulu da bir bak ma senin ruhun hkmndedir.Bir bak ma da, eer varsa mr idin hkmndedir.

  le o kimse senin emin olunan nefsine, varl na, yani nefsaniyetine Allah nkulu olarak Abdullah olarak ruhunu nefh eder

  Yani Kuran Keriym Sad Suresi 38/72 ayetinde

  ve nefaht fiyhi min ruh yve benim ruhumdan fiyhi/ ona/kendisine/iine/hakk ndanefh ettim/fledimBen ona Ruhumdan nefy etlim hkm ile nefy eder, yani senin bilmen laz m olan, sana ait hakikatlar sana a klar, anlat r.

  te bu bir izdivac ilahi ilahi birliktir, amma fiili ekilde deil maneviekilde gnlden gnledir.

  Byle biriir vard r:

  S rr hubbi ezeli behremi e ya sarist,Oldur bu nkte pedidar gnlden gnle,

  Ve nefaht demi ki alemi ruhu efsad r,Nefy eder hazreli kerrar gnlden gnle.

  Bu yle bir gnlden gnle al veritir,ki kiinin terbiye edilmi emin nefsiyle ruhunun veya mridinin kendisine yapt telkinat, ilhamat, gerekler ve hakikatler neticesindeancak Hakikati Muhammedi, Nuru MuhammedI o bedende

  meydana gelir.

  Bu oluuma eskiler veled-i kalb (kalbin olu) demilerdir. Her birerlerimizde olmas gereken bu ikinci doumdur, esas slamiyet bununla balar.

  Ondan evvelki anam zdan babam zdan dnyaya gelmemiz, sadece bu douma bir mahal haz rlamak iindir, eer ikinci doum olmadan dnyadan geer gidersek,emin olun ki ne kadar ilim sahibi olursak olal m, yine de gaflet iinde yaayan ve bigane olan kimselerdeniz demektir.

  Ama fiiller alemindeki ilmimiz artm t r genilemitir. Fakat sen, seni bilmedikten sonra ne kadar yk yklesen, ykn de k ymetini bilmezsin, yle bir yk ykleri kipahada de eri ok fazla , ancak a rl az olsun.

  Zahiri ilimler pahada hafif, ykte a rd r.Bat ni ilimler ise ykte hafif pahada a rd r.

  te eminlemi bir nefs ve iradeli bir ruh uyum sal

  yarak ikisinin birlemesineticesinde ortaya gelen varl k ne olur?Buna Veled-i kalbi Muhammedi denir. Yani ok hamd eden, kalbin

  olu

 • 7/31/2019 06 slm'da Mbrek Geceler, Bayramlar ve Hakkatleri

  26/139

  26

  ok hamd eden ve kendini bilen o varl k ok hamd etmez de ne eder?...O kadar byk lutuflara gark olmutur, ki onu hamddan baka hi bir ey

  kar layamaz.

  Hamd n sekiz (8) mertebesi vard r,

  Onlar namaz ile ilgili Salat isimli kitab m zda a klamaya al t k. Biz buradamevzuumuza devam edelim.

  te kendine verilen bu ilahi ltuf kar l nda hamd etmeye balayan kii yinekendisine ltf edilen Kuran Keriymi okumayahamd ile bal yor, ve yoluna devamettike ondaki derin manalar idrak etmeye al yor.

  te Hakikati Muhammedi itibariyle o doum neticesinde kendini idrak etmeye bal yan bir varl k ortaya gelir. Yoluna devam ettike kendini daha iyi tan r, kendinitan d ka da Rabbini tan r, nk: Nefsini bilen Rabb n bilir denmitir.

  Bylece yolunda yrdke kemali artar ve o nisbette de hamd gelimi olur.Bunun neticesinde levlake levlak lema halaktl eflak yani e er senolmasayd n, olmasayd n bu alemleri halk etmezdim Hadisi kudsisi daha iyi anla rhale gelir.

  D alem olarak Hz. Rasulllah n varl , Hakikati Muhammedi, olmasayd bu alemler halk olmazd .

  Eer senin varl nda da Hakikati Muhammedi nin doumu istenmemi olsayd , senin varl n da ortada olmazd .

  Varl n var olduuna gre demek ki senden, iinde mevcut olanHakikatiMuhammedi nin gereini yerine getirerek faaliyet alan na karman isteniyor.

  Eer bunu yapmak iin al ma yapm yor ve Hakikati Muhammedi niiinde hapsediyorsan, nas l bir mesuliyet ve a r yk alt nda olduunu ok.. ok..dn.

  (Enbiya Suresi 21/107 ayette)

  ve ma erselnake illa rahmeten lil alemiyne

  ve illa/ sadece alemler iin rahmet olarak seni irsal ettik/gnderdik Seni ancak alemlere rahmet olas n diye gnderdik lahi kelam ylc belirtilenmanadan anla lan zahir olarak, Hz. Rasulllah n mbarek varl ancak alemlererahmet olarak gnderilmitir.

  Kiilerde ise bu zellik kendi varl klar cihetinden rahmet olarak gnderilmitir.Eer sana gnderilen ve Hakikati Muhammedi olan bu rahmeti burada al p

  faydalanamad n ise, binlerce defa vah..vah.. ne byk bir k ymet ka rd n bir bilsenne olurdu.

  NOT: Bu blmn sonuna 29/08/1993 gecesine rastlayan Mevld kandili

  dolay s yle yazd m iirimi ilave ediyorum.

 • 7/31/2019 06 slm'da Mbrek Geceler, Bayramlar ve Hakkatleri

  27/139

  27

  B A N A M M E T M D E R M S N

  Dodun bu gece efendim sultan m ba tac m,Seni medd sena eyledi Allah m,Bu dnyada o kadar ok oldu gnah m,Bana mmetim der misin acaba?Bize mmetim der misin ya Muhammed Mustafa

  Senin iin var eyledi Hak bu cihan ,Nurun kaplad alemleri her yan ,Ho grr msn bu gafil gnahkar ,Bana mmetim der misin acaba?Bize mmetim der misin ya Muhammed Mustafa..

  Evvel gelenler hep mjdeledi seni,Sen her zaman gzel yenisin yeni,Bu garip dnyada bilir misin beni,Bana mmetim der misin acaba?Bize mmetim der misin ya Muhammed Mustafa.

  Dnyaya erefler anlar verdi varl n,M riklerden ok ok oldu darald n,Grlmedi Hak yolundan hi dnd n,Bana mmetim der misin acaba?Bize mmetim der misin ya Muhammed Mustafa.

  nce sana dendi Muhammed Mustafa,Gnllere verdin pek ok ho luk ve safa,Var m ki bende seni anlayacak kafa,Bana mmetim der misin acaba?Bize mmetim der misin ya Muhammed Mustafa. Miraca kt n orda neler grdn neler,Muhabbetin ta gnlleri bile deler,Benim gnlerim hep byle bo a gider.Bana mmetim der misin acaba?Bize mmetim der misin ya Muhammed Mustafa.

  Hicret etlin zorlanarak o gn yerinden,Yaralad m rikler seni derinden,Yard m edemedim zldm kederimden,Bana mmetim der misin acaba?Bize mmetim der misin ya Muhammed Mustafa.

  Hakk n bayra n ycelttin gklere,mmetlerin yrtt elden ellere,Neler d rdn u garip gnl lere,Bana mmetim der misin acaba?Bize mmetim der misin ya Muhammed Mustafa.

 • 7/31/2019 06 slm'da Mbrek Geceler, Bayramlar ve Hakkatleri

  28/139

  28

  Sohbet Tarihi 13/04/1987 zet

  N C B L MBERAT KANDL

  euz billahi minne tanirracim bismillahihirrahmanirrahimelhamd lillahi rabbl alemin vessalatu vesselam ala rasulna muhammedin ve ala alihi ve eshabihi ecmain :

  Muhterem gnl dostlar :Bu ak amki .sohhelimizi gecenin zellii dolay s yla Berat kandili hakk nda

  oluturmaya al aca z. Cenab Hak cmlemize bu gecenin hakikatlerim anlayacak uyan k bir kalp ve a k bir zeka nasip etsin.

  Arabi aylardan aban ay n n 14. gnn 15. gnne balayan gece Beratgecesidir. Evvela berat kelimesine bir gz atal m.

  Berat gecesinin zellikleri unlard r : 1- Kuran Keriym bu gecede levh-i mahfuz dan dnya semas na

  indirilmitir.

 • 7/31/2019 06 slm'da Mbrek Geceler, Bayramlar ve Hakkatleri

  29/139

  29

  (Duhan Suresi 44/1-8 ayetleri)

  ha mim (1) vel kitabil mbiyni (2)inna enzelnah fiy leyletin mbareketin inna knna mnzir yne (3) fiyha yfreku kll emrin hakiymin (4) emren min ndina inna knna mrsiliyne (5) rahmeten min rabbike inneh hvessemiyul aliym (6) rabbissemavati vel ard ve ma beynehma in kntm muk niyne (7) l ilahe illa hve yuhyiy ve ymiyt rabbkm

  ve rabb abaikml evveliyne (8)ha mim (1) ve mbin/beyan olan/a klayan kitab (andolsun) (2)inna /kesin/muhakkak biz mbarek/bereketli, kutlu gece iindebiz enzelnah/ onu/kendisini inzal ettikinna /kesin/muhakkak biz mnzir/ uyaranlar idik (3) hakiym/hikmetli kll/her emir/i fiyha /iinde/onda tefrik/ay rt edilir (4) emir/i olarak/olan indi/kat m zdaninna /kesin/muhakkak biz mrsil/gnderenler idik (5) inneh/ kesin o hve /odur semi/duyan aliym/bilensenin rabbinden rahmettir ki, (6) e er muk niyn/yakiyn olanlar isenizsemavat ve arz n ve onlar n/kendilerinin aralar ndakilerinin rabb d r (7) l ilahe illa hvesizin rabb n z ihya eder/hayat verir ve ymit/mevt eder/ldrrve ata/aba/babalar n z n evvelkilerin/ilklerin rabbidir

  Ha mim. Apa k olan Kitaba and olsun ki. Biz onu, kutlu bir gecedeindirdik. Do rusu biz, insanlar uyarmaktay z. Kat m zdan bir buyrukla herhikmetli i e o gecede hkmedilir. Do rusu biz teden beri peygamberlergndermekteyiz. E er kesin olarak inan rsan z bilin ki, bu senin Rabbindengklerin, yerin ve ikisi aras nda bulunanlar n Rabbinden bir rahmettir. O, i itendir,bilendir. Ondan ba ka ilah yoktur, diriltir ve ldrr. Sizin de Rabbiniz ncekibabalar n z n da Rabbidir.

 • 7/31/2019 06 slm'da Mbrek Geceler, Bayramlar ve Hakkatleri

  30/139

  30

  2 - K blenin yn bu gecenin ertesi gnKudsten Mekkeye (Kabeye)

  dndrlm tr.

  3 - Mahlukat n bir y l iindekir z klar na , alacaklar na ve mrlerine dair

  Cenab Hak bu gecede takdirde bulunmutur. O y l n program bu gece iinde yrrle girmektedir.

  Peygamberimiz (S.A.V.) bu geceyi Hz. Aie (R.A) validemize anlat rken yle buyurmulard r:

  Bu gece aban n onbe inci gecesidir. Allahu Teala bu gecede Beni Kelbkabilesinin koyunlar n n tyleri kadar insan cehennemden azad eder. Fakat bugecede; kendisine e ve ortak koanlar n, mslmanlara kar kin ve d manl kbesleyenlerin, akrabalar ilemnasebeti kesenlerin, hayat ve ihti amlar na ma rurolanlar n ve ana babas na isyan edenlerin yzne bakmaz.

  (Hadis Ramuz 1236)Allah: aban ay n n ortas ndaki Berat gecesinde dnya semas na tecelli

  edip m rik ve haks z yere (ba kalar na fkelenip) d manl k yapan kimsedenba ka tm insanlar ba lar

  (Hadis Ramuz 1289)aban n yar s nda (Berat gecesinde) Allah kullar na muttali olur:

  Mminleri ba lar, kafirlere mhlet verir. Kin ehlini ise, kinlerini b rak ncayakadar affetmeden kendi hallerine b rak r.

  Muhterem canlar:Berat gecesinin ne olduunu daha iyi anl yabilmeniz iin evvela Berat szcnn neyi ifade ettiini anlamam z gerekmekledir.

  Berat; bilindii gibi bir ykmllkleri kurtulmak, her hangi bir ekildesulan p, o sutan Beraat edip temize kmak, borcun dendikten sonra ald ibra venihayet bulunduu zor halden kurtulutur, diye ifade edilebilir.

  Bu mevzu ile ilgili kitaplardaBerat kandili uzun uzad ya anlat lm t r. Bizim bunlara ekleyecek pek bir eyimiz yoktur. Biz daha ziyade gnlmze geldii,akl m z n erdii kadar yla bu gecenin bizlerdeki kar l k ifadesinin ne olduunu sze

  getirmeye al aca z.Berat: Beraat etmeBerr: Ebrar zmresi, yani iyiler toplumu:

  Birinci manada berat; Kiinin, Hakk n emir ve yasaklar na uyup bedensel boyutta yaam n , bu

  kurallar zerine bina edip isyan etmeden, gnaha girmeden, her varl a iyi birmuamele ile srdrmesidir. Bunun kar l nda kazanaca Rabbinin honutluu,onun berat olacakt r. Bu genel hkmdr.

  Ey Hak talibi olan canlar,Daha evvelce iaret edilen Regaib ve Mevlt yaant lar yla belirli bir idrak

  seviyesine ykselen salik berat mevzuu ile de gerek berat n ne olduunu anlamaya

 • 7/31/2019 06 slm'da Mbrek Geceler, Bayramlar ve Hakkatleri

  31/139

  31

  al mal d r.

  Birinci berat gnahtan, isyandan kurtulmakt r.kinci berat ise kendinde var zannettii benliinden kurtulmakt r.

  Birinci berat gerekletiren kii iyi bir insan olur!..kinci berat gerekletiren kii ise kendini bulan bir insan olur.

  (Al-imran Sure 3/92 ayette)

  len tenalul birre hatta tnfiku mimma thibbune ve ma tnfiku min eyin feinnallahe bih al ymnta ki hubb/muhabbet etti inizden infak etmeniz/harcaman za kadarlen/asla nail olamaz/eremezsiniz birr/iyili eve infak etti iniz/harcad n z eydenbu halde/hemen innallahe bih onun ile/onu alim/bilendir

  Sevdi iniz eylerden Allah yolunda intak etmedike birra iyili eeremezsiniz, muhakkak ki Allah onu bilir.

  (Bakara Sure 2/177 ayette)

  leysel birre en tvell vucuhekm k blel me r k vel ma ribi ve lakinnel birre amene billahi vel yevmil ah ri vel melaiketi vel kitabi

  vennebiyyiyne ve atel male ala hubbihzevil kurba vel yetama vel mesakiyne vebnessebiyli vessailiyne ve fiyrrikaabi ve ekamesselate ve atezzekate vel mufune biahdihim iza ahed vessabiriyne fiyl besai veddarrai ve h ynel besiulaikelleziyne sadaku ve ulaike hml mttekune

  mer k/do u ve ma rib/bat k ble/ynne

 • 7/31/2019 06 slm'da Mbrek Geceler, Bayramlar ve Hakkatleri

  32/139

  32

  sizin vcuh/veche, yzleriniz tevelle/ etme/evirmebirr (hrmet, sayg , hay rda erginlik) de ildirve lakin birr (hrmet, sayg , hay rda erginlik) iyilikbillahi/allah ile ve yevmil ah r/ ahir/son yevm ve melaike/meleklerve kitab ve nebi/nebiler (ile) (e) iman ederve hubbih/ onun/kendisinin hubbiyeti zerine mal eta eder/verirzevil kurba/ kurb/yak nlar na,ve yetimlere/kszlere ve miskin/ yoksullarave ebnes sebiyli/ sebil/yol o lu/yolculara ve sail/sual eden/dilenenlereve fiyr rikaabi/ rikaab//boyunduruktakiler, zgrl n yitirmi lereve salat/namaz ikame etti/k ld ve zekat eta etti/verdive vakta ki ahed/ahdetti inde/szleti indekendilerinin ahdini/szlerini ile mufun/vefal , ifa eder, yerine getirirve besa/s k nt , meakkat iinde ve dare/darda, hasta kald ndah ynel besi /bes/ iddet, sava h yn, mddetince sabiyr/sabredenlerve ulaike/ ite onlar sadak/sad k, sadakat gsteren zatlarve ulaike/ ite onlard r onlar mttakiler/takva sahipleri Yzleriniz! do uya ve bat ya evirmeniz Berr (iyilik) de ildir. Ancak

  berr, Allaha, ahiret gnne, meleklere, kitaplara, peygamberlere iman etmek,sevdi i mallar ndan yak n akrabalar na, yetimlere, fakirlere, yolculara, dilencilereve klelere da tmak, namaz k lmak, zekat vermek, sz verdi i zaman szndedurmak, s k nt l zamanda zorlukta ve s k nt da sabretmektir. te bunlar do rukimselerdir ve bu kimseler muttakilerdir.

  Yukar da bahs edilen iki ayet ve benzeri daha bir ok ayet zahiri manas itibari ile birinci berat n hakikatini ok a k bir ekilde

  anlatmaklad r,ayr ca bat n manas itibariyle de ikinci berata at f vard r, yeri geldike

  deinmeye al aca z.

  Muhterem Hak yolcusu;Berat gecesi sadece senede bir defa gelen bir gece deil, ayr ca hayat nda

  gerek bir yaam olan kendine ula ma yolunda byk bir aamad r.Kii kendine ulaamazsa Hakka da ulamas na yol yoktur.

  Birimsel varl n Hak yolunda en byk engeli kendine ulaamamas d r.te bu nedenle buras bir yol ayr m d r.

  Burada ya benlii ile hayat n sonuna kadar srdrr, Haktan ayr dersin veyahutkendini aradan kald r r, gerek bat n berr e ula r berat n al rs n:te o zaman k blen deiir, gerek k blene dnersin. zel hitaplar n gelmeye

  balad yer buras d r.

  Onun iin Kuran- Keriym bu gecede dnya semas na inmeye balam t r, bir baka ifade ile senin gnl semana ilahi hakikatler inmeye balar. ok yce ve ulvihallerin balad bu hali Cenab Hak cmlemize nasib etsin.

  (Fecir Suresi 89/27-28 ayette )

 • 7/31/2019 06 slm'da Mbrek Geceler, Bayramlar ve Hakkatleri

  33/139

  33

  ya eyyethen nefsl mutmeinnetirci y ila rabbiki rad yeten merd yyeten

  ya eyyethe/ o nefsl mutmeinne/ mutmain nefisrad yeten merd yye olarak senin rabbine de in/zre rcu et/dnEy tatmin olmu , huzur bulmu nefs! Sen ondan raz o da senden raz

  olmu olarak Rabbine dn ve benzeri hitablar n kayna bu haldedir.

  K I B L E N N D E M E S

  K blenin deimesi:aban ay n n on beinci (15.) gn olanBerat gecesinin ertesi gn vuku

  bulmutur.

  Ey salik: ok dikkat etl ve iyi anlamaya al bu hal hayal nda gerekten pek mhim dnemelerden bir tanesidir.

  Mekkede bulunduu s rada Peygamberimizin nceleri Kabeye, sonra daBeytl Makdis e yani Kudse doru namaz k lmas emredilmiti.

  Peygamberimizin Medineye hicretinden nce Ensar nda namazlar n iki y lkadar Beyll Makdise ynelerek k ld klar rivayet edilir.

  Peygamberimiz Mekkede bulunduu s rada namaz k larken Beytl Makdisedoru ynelir, Kabe de kendisinin nnde bulunurdu. Halbuki kendileri Kabetaraf na ynelerek namaz k lmay arzular dururdu.

  Peygamberimizin Medineye hicretinin on sekizinci (18.) ay na rastlayanaban ay n n ortas ndaki bir Pazartesi gn zaman zaman; gittikleri Ben-iSelime mescidinde k ld klar bir le namaz n n ikinci rekatinde;

  (Bakara Suresi 2/144 ayeti)

  fevelli vecheke atrel mescidil haram

  art

  k/hemen/haydi evele/evir senin vechini/yznmescidil haram atre/ bir eyin yar s , taraf, ynne

  Yznz Mescid-il Haram taraf na dondur Ayet- i kerimesi nazil oluncahep birlikte yzlerini Kudsten Mekkeye dndrmler, namazlar m bylecetamamlam lard r.

  Bu mescidin ismi de K bleteyn iki k bleli mescid olmutur. Ziyaretedenler bilirler.

  Bu hususta daha baka rivayetler varsa da yeri olmad iin alm yoruzBurada mhim olan, mutlak bir dnmn olduunu dnmektir.

  (Bakara Suresi 2/144 ayeti)

 • 7/31/2019 06 slm'da Mbrek Geceler, Bayramlar ve Hakkatleri

  34/139

  34

  kad nera tekallbe vechike fiyssemaifelenvelliyenneke k bleten terdahafevelli vecheke atrel mescidil harami ve hays ma kntm fevellu vcuhekm atrehsema iine/hakk nda senin vechinin tekallb/evrildi inigerekten era/ryet, gryoruzerdaha/ onu/kendisini erda/raz , honut olaca n k bleyeenneke/ kesin seni art k/hemen elbette veley/evirece izart k/hemen/haydi evele/evir senin vechini/yznmescidil haram atre/ bir eyin yar s , taraf, ynneve nerede olursan z (oldu unuz hays/yerde)art k/hemen vecihlerinizi evel/evirinatreh/ onun/kendisinin atr /yn, taraf na)

  Ey habibim yzn gkyzne dndrd n gryoruz, elbette seniraz oldu un tarafa dndrece iz, o halde yzn Mescid-il Haram taraf nadndr ve nerede olursan z olun yznz mescidil haram taraf na dndrnz.

  Burada hem Rasulullaha ve hem de mmetine hitap vard r, bir dnmgerei var. O zaman olan bu hadiseler, her zaman devaml oluyor.Hz. Rasulullah din-i mbin-i islam yirmi (23) senede yerine oturtmu,

  biz ise e hed en la ilahe illallah ve e hed enne Muhammedenrasulllah dediimiz zaman hemen gerek mslman olduumuz zannediyoruz,neden?...

  nk sistem ortada var, bir tek ahadet kelimesini sylemekle bu sistemintamam m kabullenmi oluyoruz. Fakat bu kabullenmek yaamak demek deildir.

  Bu sistemi yaamak: din-i mbin-i islam hangi seyr zere devam etmi ise bizim de o seyri srdrp yaamam z gerekmektedir.

  Yukar da grdmz Ayet-i kerime bize Hakka uzanan yolda ok byk birk lavuz oluyor.Zahiri manas yla kiinin k ld namaz n istikametinin deiikliidir.

  Fakat bat nda ise sonsuz manalar ve yaam olgusunu meydanagetirmektedir.

  Bu Ayet-i kerimenin k tuttuu hususlar mmkn olduu kadar anlamayaal al m.

  K ble deimesinin bir Berat gecesinin hemen ertesi gn olmas acaba birtesadf mdr?...

  Yoksa bir gerei mi ifade etmektedir? ...

  Kudste Beytl Makdise dnmek ne demektir?...Mekkeye, Kabeye dnmek ne demektir?...Her ne kadar kii, suret olarak Kabeye dnyor ise de acaba, bat nen i ve

 • 7/31/2019 06 slm'da Mbrek Geceler, Bayramlar ve Hakkatleri

  35/139

  35

  gerek haliyle nereye dnmektedir?..

  nsan n varl nda bulunan hayal, vehim veizafi benlik , onu pek ok eyisathi olarak yapt rmakta ve yanl deerlendirmekledir.

  Bu yanl lardan ve eksikliklerden kurtulmas iin kii nefsini iyi tan mal d r.

  Cenab- Hak c.c isteseydi mslmanlar dorudan doruya Kabeye yneltirdi.Bir mddet Kudse Mescidil Aksa ya dndrulmesinde elbette byk

  s rlar olacakt r.

  Yce dinimiz sadece sathi deil, derinlii ve ycelii olan bir dindir. Bizlereden idrak m z sonuna kadar gelitirmeye zorlamak ve bunun iin al makt r.

  Gerek ilahi kimliini bulamam bir kimse hayal aleminde yaamaktad r. Buhayal aleminden kmas ve gerek aleme ulamas kendisine sonsuz ltflarkazand racakt r.

  Ey Hak yolcusu:Regaib ve Mevld yaant lar n geerek Berat yaant s na doru yoluna

  devam edersen, sana daha baz gereklerin a ld n mahede etmeye balars n.

  1 - brahim (as) kendi kurduu Kabesine dnerek ibadet ediyordu,Tevhid-i Efal.

  2 - Daha sonra Musa (as). Kuds e yani kendi mabedine doru ibadet etti, bu da tenzih, Tevhidi Esma d r.

  3 - Daha sonra sa (as) da Kuds e dnd bu da te bih Tevhid-i S fat t r.

  4 - En sonunda Hz. Muhammedde k sa bir mddet Kuds e, daha sonra daKabe ye dndrld, bu daTevhid-i Zat t r.

  MekkedekiKabe Allah n evibeytullah t r.Kudsteki bina isebeytl Makdis (mukaddes ev)dir.

  te Hak yokuu evvela zahiren tevhid-i efal de Kabe ye dnerek ibadeteder.

  Daha sonraki ibadetlerinde her ne kadar zahiren Kabeye doru dnyor isede, bat nen fark nda olmadan dnce yap s itibari ile beytl Makdis (mukaddes ev)e ynelmektedir, nk itikad tenzih Allah telerde aramaktad r.

  Sonra ibadeti te bih olur, Allah varl kta arar.Eer gerek tevhid ehli olursa yine yznKabe ye, beytullah a Allah n

  evine evirir nktenzih i vete bih i birletirmi gerek mmin olmu ve sur-i tevhidden bat n-i tevhide ulam ve Oradan da yol bulursaehadiyet e ulaacakt r.Bylece Allah n evine dahil olmutur. K blesinin deimesi, kiinin Hak

  yolunda gelimesinin ifadesidir.

 • 7/31/2019 06 slm'da Mbrek Geceler, Bayramlar ve Hakkatleri

  36/139

  36

  Deiiklik olmayan yerde ilerleme olmaz. Bu deiiklii gerekletirebilenkimse gerek berat n alm , kendini tan m , kendinde nas l bir ilahi oluummeydana geldiini anlam , izafetten kurtulmu, kendindeki geree ulam olur.

  Suri ve bedensel ibadetine epey zaman devam eden salik bu iin bu kadar

  olmad n ve daha bir ok eylerin olmas gerekliini idrak ettiinden, ya Rabbibeni gere e ynelt diye dua eder, zikir ve ibadetlerim artt rarak srdrr.Cenab- Hak ona yard mc olur ve gnlnde yeni oluumlar meydana gelmeye

  balar ve bu yola, yzn gerek Muhammed-i olmaya evirir.

  Bir baka anlay ve izah ile, ibadetlerini kendi kendine yapan bir kimsegelime arzu ediyorsa, kamil bir mr it bulup ona tabi olur, sznden kmaz,tavsiyelerini tutar, bylece akl nda ve gnlnde a l mlar meydana gelir, gayretikadar hakikate ula r.

  Gerek kamil mrit, Beytullah (Allah n evi)dir, onun s rr d r, onunhabibidir.te derviin mridine ynelmesi, onun k blesinin deimesidir, bu da onunnefsinden berat d r.

  Daha evvelce bahsedilen ayet-i kerimede Cenab- Hak (Bakara 2/177)yzlerini, do uya ve bat ya Mekke ve Kudse evirmeniz birre ermek beratalmak deildir, demiti:

  Yani zahir ve artlanm olarak her iki k bleyede dnmeniz sizi kurtaramaz, berata eremezsiniz.

  Berata ermek iin bunun gereini yerine getirmelisiniz, o da- evvela Allaha gerei ile iman,- ahiret gnne iman, sendeki izafetin tkenip yerine Hakk n kaim olmas ,

  senin ahiretindir .

  - Meleklere iman, sendeki glerin Allah n melekleri olduuna iman.- Kitaplara iman, gnlne gelen ilhamlara iman.- Peygamberlere iman. Manevi bilgide yak nl k,- yak n akrabalar na mal ndan vermek,- yetimlere, manevi babas olmayanlara vermek;- fakirlere, fakr haline ulam lara vermek;- yolculara, Hak yolunun yolcular na vermek;

  - dilencilere, Hak yolunda ilahi hakikat taleb edenlere vermek;- klelere, nefsinin klesi olan kimselere ilim mal ndan vermek; onlar nkurtulmas na katk da bulunmak,

  - ve namaz dosdoru k lmak, hakiki Kabeye dnmek,- zekat vermek, kendisine verilen ilim mal ndan stne deni tahsil ettirmek,- sz verdii zaman sznde durmak, Hakla olan ahdinde durmak,- s k nt l zamanda zorluklara sabretmek,- nefsine zor gelen hallerde geri dnmemek byk bir sab rla yapmas

  gerekeni yapmakt r,

  te bu kimseler doru kimselerdir, yani ebrar dand r. Yukar da belirtilen zellikleri ta yan kimseler ancak doru kimselerdir, ve bu

  kimseler muttaki kimselerdir.

 • 7/31/2019 06 slm'da Mbrek Geceler, Bayramlar ve Hakkatleri

  37/139

  37

  Bunlar n ittikalar sadece zahiri deil gerek manada kendilerinde mevcudolan Hakk n varl n unutmaktan sak nmalar d r.

  te bylece hayatlar n gerek manada deerlendiren kimseler zahir ve bat n tam anlam yla beratlar n alan Hak yolunda bir hayli mesafe kat eden mutlu ve kutlu

  kimselerdir. Allah c.c. bizleri de onlar n s n f na dahil etsin. Amin.Bir rivayette de,Berat gecesinde Zem Zemin oald da belirtilmekledir.

  Bu da o gece gnl kuyusunun veriminin artmas ilahi varidat n tamas d r,diyebiliriz.

  Genel kan , Kuran- KeriyminBerat gecesinde,levhi mahfuz a Kadir gecesinde de Peygamber efendimizc inmee

  balamas ynndedir.Biz, gnlmze geldii zere, haddimiz olmad l alde, Kuran- Keriymindrt (4) nzul mertebesinin olduunu dnyoruz.1- Zat mertebesinden nzul2 - S fat merlebesinden nzul3 - Esma mertebesinden nzul4 - Efal mertebesinden zuhurdur.

  1- Zat mertebesinde Kuran- Keriymin ismimml kitab 2 - S fat mertebesinde Furkan. 3 - Esma mertebesinde Kitabil mbiyn 4 - Efal mertebesinde ise mamil mbiyn dir.

  Genel olarak her mertebede ald isim Kuran- Keriym dir. Yani hermertebede o mertebenin gerei olan zat-i ikram d r.

  ncil (mjde) ise s fat merrtebesi kaynakl d r, kendinden sonra zat-itecellinin geleceini mjdeler.

  Tevrat ise esma mertebesi kaynakl d r, daha st mertebeleri yoktur.

  mml kitab (kitab n anas ),Furkan (farkl l klar),Kitabl mbin (a k kitap),mamil mbin (nde olan a k kitap) demektir.

  Zat mertebesinde Kuran- Keriymmml kitap tad rOradan s fat mertebesine, levh-i mahfuz a indirilmitir. Bunlar n zaman

  belli deildir.Berat gecesindelevhi mahfuz dan Beyt-l Mamur a,Kadir gecesinde de Beytl mamur dan, Beytl haram a

  indirilmitir.

  (Tur Suresi 52/4 ayette)

  vel beytil mamurive beyt-il Mamur/ mamur beyt/ev andolsun

 • 7/31/2019 06 slm'da Mbrek Geceler, Bayramlar ve Hakkatleri

  38/139

  38

  Mamur eve yemin olsunHz. Peygamberin Mirac gecesinde de grdn ifade ettii gokteki mamur

  evi Meleklerin tavaf ettii bildirilmitir ve bir melein oras n tavaf ettikten sonra yetmi (70) bin sene gese kendisine ikinci tavaf s ras gelemeyecei de bildirmitir.*(1)

  *(1) El- Beyt-l Mamur Kabenin hizas ndaki semada meleklerin tavaf etti i bir makamd r ki onu her giin yetmi bin melek ziyaret eder, Orada namazk larlar ve bir kere gelen melek bir daha oraya dnmez. Hasar BASR ANTAYCelleyn Medarik

  Bu hususta daha ba ka rivayetler de vard r. Esma Melekt merlebesinde, zat-i tecelligahBeyt-l Mamur dur. Bu

  yzden melekler oras n tavaf etmemektedirler.

  Efal nasut mertebesinde ise, zat-i tecelligah Beyt-l Haram d r.Oras n da insanlar tavaf etmektedir.

  te bu, Berat gecesi ifadesiyle belirtilen zaman srecinde, dnyada yaayaninsanlar n idrak seviyeleri Kuran- Keriym-i anlayacak duruma gelmi olmalar ndandolay d r ki: kendilerine inmee balam t r.

  Ezelden beri mml kitap ta mevcud olan Kuran- Keriym , takdiredilen bir zamanda levh-i mahfuz a,

  oradan Berat gecesindeBeytl Mamur aKadir gecesinde de Beytl Haram a indirilmee balam t r (o blmde

  tekrar inceliyeceiz) ve yirmi u (23) senede tamamlanm t r.

  Mescid-il Haram bir bak ma nsan- Kamil demektir, burada hemMekke ehri hem de Hakkat-i Muhammediyyeye havi olannsan- Kamil anlat lmaktad r.

  nk Kuran- Keriymnsani Kamil olanHz. Muhammede indirilmitir.

  te bu geceyi bylece idrak ettiimizde Kuran- Keriymin bizlere de inmesimukadderdir. Ancak yeni bir Kuran olarak deil mevcud Kuran n bizde, gerek yaant s n n ve mertebelerinin ortaya gelmesi mukadderdir, nk belirtilen btnsistem incelendiinde bunu gstermektedir.

  lk sebebi, kendi nefsinden berat etmek, hakiki benliini idrak edip onun berat n almak

  ve bylece oluan bir a kl kla idrak ve gnl a kl ile Cenab- Hakk n sanaseni tan tmas , Kuran- indirmesi,

  bir baka ifadeyle Cenab- Hakk n sana nzul etmesidir.nk Kuran zatt r, Furkan s fatt r, yani Kuran n inmesi, zat-i tecelliyi,

  senin idrak etmeye balaman ancak bu geceden sonra mmkn olabilmektedir.

  imdi tekrar geldim bataki Ha mim ile balayan Duhan Suresine.(Duhan Suresi 44/1ayetinde)

  Ha mimey Hakikat-i Muhammediyyeyi havi olan habibim.Kimdir bunlar?..Kim kcndini bu hale getirmise hitap onlarad r. Yani kim berat hakikatini

 • 7/31/2019 06 slm'da Mbrek Geceler, Bayramlar ve Hakkatleri

  39/139

  39

  idrak edip kendi nefsinden temizlenip ikilii kald r yor, birlik oluturuyorsa,o zaman ey... Habibim yani Hakikat-i Muhammedi nin ualar ,

  nurlar , klar .nk bunlar evvela Hz. Peygamberden geliyor. Byle olunca onun nurlar

  bizde ldamaya parlamaa bal yor ve o bizde gnl evlad veled-i kalb ile

  yaamaya bal yor.Regaib ile biz ona ra bet ediyoruz,Mevld ile o bizde doum haline geliyor, gnlmzde o nur o muhabbet

  douyor.Bylece bizim benliimiz, nefsaniyetimiz bizden uzaklamaya bal yor ve o

  nur, o muhabbet geniledike bizim varl m z tamamen istila ediyor, dolay s ile k aradan kals n yaradan hkm ile kii nefsaniyetinden berat n al yor

  ve kendisi Hakikat-i Muhammed-i nurundan baka bir ey olmam oluyor.

  O zaman ite bu Ayet-i kerimeyi sen dinle ki bu Ayet-i kerime zel olarak sanagelmi oluyor.Bizatihi, muhabbetullah olarak sen onu hissedip yaam oluyorsun ki,

  Rabbin sana ey... habibim, ey.... kulum dedi.

  (Duhan Suresi 44/1-2 ayetinde)

  ha mim (1) vel kitabil mbiyni (2)

  Ha mim ey Hakikat-i Muhammediyyeyi havi olan kulum vel kitabil mbiyn Apa k olan kitaba and olsun ki.

  Ha mim vel kitabil mbiyn Bu blm baka bir ynden incelediimizde, Ha mim ile kitabil mbin in ayn ey olduunu anlamam z fazla zor

  olmaz. Eer sende yani kiide Hakikat-i Muhammed-i varsa o zaten Kitabilmbin a k kitap t r.

  A k kitap ne demek?...Kuran- Keriym-i kapal tuttu umuz yaman o kapal kitapt r, at m z zaman

  a l yor,ama onu okuyup anlayam yorsak, manas n bilmiyorsak, o a k olduu halde

  kapal durumdad r.Ne zaman ondan bireyler anl yorsak o zaman o a k kitapt r. O zaten hep

  a kt r ama onun kar l olan a kl k, bizde olmad zaman o kapanm oluyor, bylece biz onu kapatm oluyoruz.

  Yukar da belirtilen Ha mim olan o kimse ayn zamanda kitabil mbina k kitap t r.

  Bir Hadis-i erifte bildirildii gibi insan ve Kuran bir bat nda do an

 • 7/31/2019 06 slm'da Mbrek Geceler, Bayramlar ve Hakkatleri

  40/139

  40

  karde tir. Bu alemde bir birine en yak n varl k ancak iki kardetir nk zuhur yerleri

  ayn d r. nsan n ve Kuran n zuhur yeri Allah n zat d r, ikiside zat tecellisininzuhurlar d r.

  Bakara Suresinin de bas nda ifade edildii gibi

  elif lam mimzalikel kitab la reybe fiyhizalike/ite o kitab ki, fiyhi/ onun/kendisi hakk nda reyb/ phe yokturBu kitap yle bir kitapt r ki onda hi phe yoktur.

  Bu kitap ncelikle elimizdekiKuran-

  Keriym dir,ikincisialemler kitab ,ncs insan kitab , yaninsan- Kamil dir.

  le burada ki ha mim Berat hakikatini idrak edip, nefsaniyetinden beriolmu olan a k kitap durumundad r.

  Bu ifadeler genel deil zeldir.Genel ifade ise,Ha mim ve a k kitaba yemin olsun dur,ancak bu ifadede her kese, yani her mertebede yaayan kimseler iindir.

  Mertebeler ayr ayr olduuna gre tabii ki ifadeleri de ayr ayr olacakt r,ancak ayr ifadeler umumi deildir.Nas l ki: eczanelerde ki bir sr ilalar n hepsi insan iinse, ama her ila bir

  baka kii iindir.

  Kuran- Keriymin her taraf insan iindir fakat her ayeti bir baka mertebedeolan insan iindir. Bunlar ok iyi anlamam z gerekmekledir.

  (Duhan Suresi 44/3 ayetinde)

  inna enzelnah fiy leyletin mbareketin inna /kesin biz mbarek/bereketli, kutlu gece iindebiz enzelnah/ onu/kendisini inzal ettik

  Muhakkak ki biz onu, mbarek bir gecede indirdik.Burada, bahsi geen ayetinzat mertebesi kaynakl olduunu anlamam z

  gerekmektedir.nk her ayetin bir matla dou mertebesi vard r, bunlar bilinmezse

  ayetlere sadeceEfal mertebesi itibariyle meal mana verilecektir. Bu ifade tarz isesadece zahiri dir, Ancak bilindii gibi Kuran n bir ok ifadeleri vard r.

  Bak n burada Cenab- Hak kendi zat- itibariylebiz indirdik diyor.

  inna muhakkakki biz enzeina yine biz indirdik neyi?...hu onu indirdik.

 • 7/31/2019 06 slm'da Mbrek Geceler, Bayramlar ve Hakkatleri

  41/139

  41

  Buradaki hu Kuran- Keriym-i ifade etmekle beraber, bataki ha mim ede at f vard r.

  Hu dan kas t hviyet,hviyet ten kas t, hviyeti mutlaka,

  hviyet-i mutlaka dan kas t, Hakk n s rf hviyetidir.O da sende olduuna gre neticede bu ayet zahir ve bat n sana dnmekte,nazil olmakla, fakat idrak ettiin takdirdedir.

  fiy leyletin mbareketin mbareketin mbarek bir gecede demesizahir anlamda Berat gecesi ierisinde, bat n-i anlamda kiinin kendini fena fillah mertebesinde bulmas d r.

  Nefsaniyetinden ar nd n zaman, nefsinin snd zaman, sendeki hal

  gece olur, fena fillah yani yokluk hkmne girer.te fena fillah merlebesine eritiin zaman, o senin mbarek gecen dir,

  ve o geceler ierisinde, Kuran- Keriym sana nazil olmaya balar. Ancak inen yeni bir Kuran deil onda mevcud olan ayetlerin hakikatlerinin

  sana (ayni) yak nl k olarak a lmas d r. Daha evvelce okuyup, okuyup getiin yerlerde ne derin ifadelerin olduunu grm olmand r.

  (Duhan Suresi 44/3 ayetinde)

  inna knna mnzir yne inna /kesin biz mnzir/ uyaranlard k Muhakkak ki biz korkutucuyuzCenab- Hak cehennemle ve daha bir ok ey ile korkutur, ancak burada ki zel

  korku Onu idrak edememe korkusu olmas laz md r. nk mrmz sratlegeiyor, bu geii yakalay p durduramay p bize gelen kitab iyi anlayamay p vehakikat- Muhammediyyeyi de anlayamama korkusu olmas laz m gelmektedir.

  (Duhan Suresi 44/4 ayetinde)

  fiyha yfreku kll emrin hakiyminhakiym/hikmetli kll/her emir/i fiyha /iinde/onda tefrik/ay rt edilir Btn hikmetli i ler o gecede ayr l rO gecenin hakikatine erien kimselerin gelmi olduu mertebeleri ayr ayr

  idrak edip bu ilerin tahakkukunu hikmetlerle ay r p salamalar kendi kemalatleriicab d r..

  (Duhan Suresi 44/5 ayetinde)

  emren min ndinaemir/i olarak/olan indi/kat m zdanyan m zdan bir i yani, (zat-i bir i ).

 • 7/31/2019 06 slm'da Mbrek Geceler, Bayramlar ve Hakkatleri

  42/139

  42

  inna knna mrsiliyneinna /kesin biz mrsiliyn/gnderenlerdikMuhakkakki biz peygamberler gndermekteyiz (Duhan Suresi 44/6 ayetinde)

  rahmeten min rabbikesenin rabbinden rahmet olarakRabbinden bir rahmet olarak.

  inneh hvessemiyul aliym inneh/ kesin o hve /odur semi/duyan aliym/bilenMuhakkak ki o duyucu bir bilicidir .

  (Duhan Suresi 44/7 ayetinde)

  rabbissemavati vel ard ve ma beynehma in kntm muk niynee er muk niyn/yakiyn olanlar isenizsemavat ve arz n ve onlar n/kendilerinin aralar ndakilerinin rabb d r

  Gklerin ve yerin ve ikisi aras

  nda bulunanlar

  n Rabbid

  r, e er yak

  ynel li iseniz,

  (Duhan Suresi 44/8 ayetinde)

  l ilahe illa hve yuhyiy ve ymiyt rabbkm ve rabb abaikmlevveliyne

  l ilahe illa hvesizin rabb n z ihya eder/hayat verir ve ymit/mevt eder/ldrrve ata/aba/babalar n z n evvelkilerin/ilklerin rabbidir Ondan ba ka ilah yoktur, diriltir ve ldrr. Sizinde Rabbiniz ncekibabalar n z n da Rabbid r.

  Muhterem gnl ehli dostlar,Berat gecesini mmkn olduu kadar gerek ve geni manas yla anlamaya

  al al m, bu bizlere ok eyler kazand racakt r.Byle bir idrak ve anlay ierisinde al malar na devam eden salike Mirac

  yolu a lacakt r. Allah c.c. cmlemize bu mana yolculuunda kolayl k versin.

  urada bir hat ram arz edeyim.Bu blm oluturmaya al rken defa kesinti oldu, hatta bir seferinde

  yaz lar n bulunduu anta tesadfen!... arabadan al nd . Bu olaylar n neticesinde blm tekrar gzden geirmem gerektiini anlad m, bu dnceler iersindenihayet bu haliyle k saca neticeye ulam oldu, hamd senalar olsun.

 • 7/31/2019 06 slm'da Mbrek Geceler, Bayramlar ve Hakkatleri

  43/139

  43

  B E R A T I N I A L

  Ula nca mbarek aya,Dikkat et kalmayas n yaya,

  Dal hemen o derin deryaya,abandan Berat- n al.

  Duhan- oku bir yznden,Manalar kar znden,Seyreyle mbin-i gznden,Hamimden Berat- n al.

  Kuran- oku hece hece,De erlensin bu gzel gece,Al yarak yalvar gizlice,Kuran- Kerimden Berat- n al .

  Tavaf eyler Melekler gkte,Sende tavaf eyle gnlde,Bu s rlara biraz e ilde,Beyt-l Mamurdan Berat- n al.

  Tavaf eyler insanlar yerde,Ona ynelirler her yerde,Ziyaret edersin ilerde,Beyt-l Haramdan Berat- n al.

  Nefsini iyi tan bu gn,Dn ok gerilerde kald dn,Rabb n n hitab yla n,Nefsinden Berat- n al.

  Venefaht den al haberi,Sil gnlnden hzn, kederi,drak eyle gerek kaderi,Ruhundan Berat- n al.

  Kendinden kendinedir var ,Haydi yr zamanla yar ,

  Hak yolunda seyrana al

  .Kendinden Beral- n al.

  Bazen Musevi bazen isevi,Sonunda olursun Muhammed-i,drak ettiysen sen Ahmed-i,K bleteynden Berat- n al.

  Fevell vecheke dedi Rabb,Dnd Beytullah-a bu trab,f a etti lisan Arab,Fevell vechekeden Berat- n al.

  zle onu hep ad m ad m,Ne gzeldir o, tad m tad m,Anlay nca a r p kald m,Peygamberinden Berat- n al.

  Rabbena lekelhamd dedi Hak,Gzlerini ata iyi bak,Ten gmle im kar da yak,Rabb ndan Berat- n al.

  Dervi isen gerekten e er,u fakire verdinse de er,Rabb n bir gn seni de severNecdetten kck Berat- n al.

  NECDET ARDI14/12/1997 TEK RDA

  27-3-1987 sohbet ten zet

  D R D N C B L MSRA VE MIRAC BAHS

 • 7/31/2019 06 slm'da Mbrek Geceler, Bayramlar ve Hakkatleri

  44/139

  44

  BR NC KISIMBu gn 27-3-1987 Cuma gn, Ak am bilindii gibi Mirac gecesi idi, bu sebeble

  sohbetimiz Mirac hakk nda olacakt r.

  (sra Suresi 17-1)Cenab Hak Mirac hadisesinin birinci k sm n sra Kuran- Keriyminde

  sbhanelleziy esra biabdihi leylenminel mescidil harami ilel mescidil aksalleziy barekna havleh linriyeh min ayatinainneh hvessemiyul bes yrayat/ayetlerimizdennriyehu/ ona/kendisine ryet edelim/gsterelim iin/diye mescidl haramdanhavleh/ onun/kendisinin evresini barek/bereketli/mbarek k ld m zmescidil aksaya de in/zreabdihi/ onun/kendisini kulu ile leyl/geceleyinesra/sera, isra eden/yrten o zat/ ey sbhan/fari /mnezzehtirinneh/ kesin/muhakkak o hve semi/iiten, duyan basir/grendir

  Kulu Muhammedi bir gece Mescid-i Haramdan kendisine ayetlerimizigstermek iin, evresini mbarek k ld mz Mescid-i Aksaya gtren Allah nan ycedir. Do rusu o, iitir ve grr ayeti ile bildirmi.

  Mirac hadisesinin ikinci k sm n ise,Kuran- Keriyminde (Necm Suresi 53/1-18) belirtilmitir, yeri geldiinde

  inceliyeceiz.

  Peygamber S.A.V. efendimiz Mirac hakk nda yle buyurmutur:

  Malik b. Sasaa r.adan:[Ben Kabe-i Muazzamada, iki kii aras nda uyku ile uyan kl k aras nda

  yatmakta iken, ii iman ve hikmetle dolu alt ndan bir leen getirdiler. Boaz mdankarn ma kadar gsm yard lar. Zemzem suyu ile y kay p, iman ve hikmetledoldurdular ve kat rdan kk, merkebten byk, Burak denilen beyaz bir hayvangetirdiler, Cibril ile birlikle gittik.

  Birinci semaya gelince;- Kim o? denildi.

  Cebrail: Cebrail dedi.- Yan ndaki kim? Denildi.Cebrail:Muhammed dedi.- Ona buraya gelme daveti gnderildi mi? denildi,

 • 7/31/2019 06 slm'da Mbrek Geceler, Bayramlar ve Hakkatleri

  45/139

  45

  Cebrail: evet dedi.- Ho geldi, o ne gzel bir misafirdir! denildi.Bunu mteakib Adem (as)a geldim, selam verdim.Ho geldin, evlad ve peygamber! dedi.]

  Bir rivayetteyle:[Dnya semas na ykselince, sa nda ve solunda insan kalabal olan bir zatgrdm. Sa na bak nca glyor, soluna bak nca al yordu .

  Ho geldin salih peygamber, salih evlad! dedi.- Ben:Bu kim ey Cibril? diye sordum.- Cibril: Bu, Adem (as) d r, sa nda ve solunda grd n bu kalabal k

  o ullar -n n ruhlar d r. Sa ndakiler cennetlik, solundakiler de cehennemlikolanlard r. Bunun iin sa na bakt zaman glyor, soluna bakt zamana l yor, dedi.

  Sonra ikinci semaya geldik.- Kim o?denildi- Cebrail Al:Ben Cebrail. Dedi.- Yan ndaki kim? denildi.- Cebrail Al.:Muhammed. Dedi.- Ona buraya gelme daveti gnderildi mi? denildi.Cebrail Al.evet. dedi.- Ho geldin, ne gzel bir misafir geldi! denildi.Bunu mteakip sa ile Yahya (as) lara rastlad m.

  Her ikisi de:Ho geldin karde , ho geldin peygamber! dediler.Sonra, nc semaya geldik.- Kim O? denildi.- Cebrail. diye cevap verildi.- Yan ndaki kim denildi.- Muhammed diye cevap verildi.- Ona buraya gelme daveti gnderildi mi? diye soruldu.Cebrail:Evet dedi.- Ho geldin, ne gzel bir misafir geldi! denildi.Bunu mteakip Yusuf (as)a rastlad m. Selam verdim.- Ho geldin karde ve peygamber! dedi.Sonra drdnc semaya geldik,- Kim o?denildi.- Cebrail diye cevap verildi.- Yan ndaki kim? diye soruldu.- Muhammed. diye cevap verildi.- Ona buraya gelme daveti gnderildi mi? Denildi.- Evetdiye cevap verildi.- Ho geldin, ne iyi misafir geldi! denildi.

  Bunu mteakip dris (as)a rastlad m. Selam verdim.- Ho geldin karde ve Peygamber! dedi.Sonra beinci semaya geldik.

 • 7/31/2019 06 slm'da Mbrek Geceler, Bayramlar ve Hakkatleri

  46/139

  46

  - Kim o?denildi.- Cebrail diye cevap verildi.- Yan ndaki kim? diye sorulu.- Muhammed diye cevap verildi.- Ho geldin, ne iyi misafir geldi! denildi, bunu mteakip Harun (as)a rastlad k. Kendisine selam verdim.- Ho geldin karde ve peygamber! dedi.Sonra alt nc semaya geldik.- Kim o?denildi.- Cibril diye cevap verildi.- Yan ndaki kim? diye soruldu.- Muhammed denildi.- Ona buraya gelme daveti gnderildimi? diye soruldu.- Cibrilevet dedi.

  - Ho geldin, ne iyi misafir geldi denildi.Buna mteakip Musa (as)a rastlad m. Selam verdim.- Ho geldin karde ve peygamber! dedi.

  Kendisinden ayr l nca alamaya halad .Cenab- Hak kendisine: Ne diye a l yorsun? diye sordu.Musa (as) Ya Rabbi, benden sonra peygamber olan bu delikanl n n

  mmetinden cennete benimkinden daha fazla insanlar girecektir, bunun iina l yorum. dedi.

  Sonra yedinci semaya geldik.- Kim o?denildi.- Cibril diye cevap verildi.- Yan ndaki kim? diye soruldu.- Muhammed diye cevap verildi.- Ona buraya gelme daveti gnderildi mi ki?. - Cibrilevet dedi.- Ho geldin, ne iyi misafir geldi. denildi.Bunu mteakip brahim (as)a rastlad m. Selam verdim.- Ho geldin, evlad ve peygamber! dedi.

  Derhal bana Beytl Mamr gsterildi.Cibrile sordum.Cebrail Bu, Beytl Mamrdur. Her gn yetmi bin melek orada namaz

  k lar ve karlar, karlar da bir daha art k oraya dnmezler dedi.

  Bana Sidretl Mnteha da gsterildi.Bir de ne greyim,- Bu aac n meyveleri mehur Hacer beldesinin byk destileri,

  - yapraklar

  da, byklktefillerin kulaklar

  gibi idi.- Alt ndan drt nehir kayn yordu, ikisi bat n, ikisizahir .Cibrile bu nehirler hakk nda sordum.

 • 7/31/2019 06 slm'da Mbrek Geceler, Bayramlar ve Hakkatleri

  47/139

  47

  - Cibril (as).: Bat n, yani grnmeyen iki nehir cennette, zahir, yanigrnenler de Nil ile F ratt r. dedi.

  Bir rivayetle:sonra o kadar ykse e kar ld m ki, orada mukadderat yazan kalemlerin

  sesini iitir oldum.Sonra zerime elli (50 ) vakit namaz farz k l nd . Dndm.Musa. (as)a gelince,- Musa bana: Ne oldu? diye sordu.zerime elli vakit namaz farz k l nd . dedim.- Musa (as): Ben insanlar senden daha iyi tan r m. Beni srail ile ok

  u rat m. Senin mmetinin buna gc yetmez. Rabbine dn, bu namazlar azaltmas n niyaz et!dedi.

  Dndm, niyaz ettim. Allah bunlar k rka indirdi.Sonra yine Musa (as)a geldim. Ayn eyi syledi.Dndm, Allah namazlar otuza indirdi. Yine ayn ey tekrarland .Dndm, Allah namazlar yirmiye indirdi. Yine Musa (as)a geldim. Ayn eyi syledi.Dndm, Allaha niyaz ettim. Allah namazlar be vakte indirdi. Yine Musa (as)a geldimNe yapt n? dedi.Allah namaz vakitlerini be e indirdi dedim.Musa (as) yine gidip, daha da indirmesi iin Allaha yalvarmam syledi ise de, ben: Hay r, raz oldum dedim.Bunun zerine Allah laraf ndan bir nida geldi:Farz m kesinle mitir. Kullar ma gerekli kolayl yapt m. Her iyi i

  mukabilinde da on sevap verece im. *(1)

  *(1) TAC Tercmesi ilt 3 sayfa 486

  sra ve Mirac! Evvela k saca bu iki kelimeyi lgat manas ve harfleri itibariyleanlamaa al al m.

  sr kelime olarak gece yrme,Mirac ise merdiven, ykselme demektir.

  Kuran Kerimin bir ok yerindeYa beni israil denildiinde bu lakap bize

  evvela Yakub (as) o ullar

  n

  ve soyunu hat

  rlatmaktad

  r.Kardei ile aralar nda meydana gelmi bir anlamazl k yznden bulunduu yeri terkederken geceleri yryerek yol ald ndan kendisine bu lakab verilmitir.

 • 7/31/2019 06 slm'da Mbrek Geceler, Bayramlar ve Hakkatleri

  48/139

  48

  Bu gn iin ise,isr kelimesinin ifadesi! ey gece yryen yani gece kalk p mana aleminde namaz, dua, zikr ve tefekkrle (yol alan) Allah

  dostlar n n ocuklar manas nda olmal d r.

  SR (elif, sin, ra) harflerinden meydana gelen bu kelime de;

  ( ) elif insan; (birinci)( ) sin insan;( ) ra rububiyyet, hakikatlerini ifade etmektedir.- Buradaki( ) (elif) yani birinci insan ,daha henz insanl k mertebesine erimemi, ancak kendisinde bu kabiliyet ve

  gayret bulunan ve namzet olan insand r,

  - ikinci insan ( ) (sin) ise,gerek insan olma yolunda yryen ve benliini aan kimse demektir.

  - ( ) (ra) rububiyet yani esma, isimler mertebesini ifade etmektedir.

  Bylece Mirac n birinci blmnn mertebe ve ifadesi:Hak yolunda seyrini srdren kiinin belirli eilimlerle kendisini

  rububiyyet esma alemi itibariyle tan maya balamas d r.

  Mirac (mim, ra, elif, cim) harflerinden olumutur.Mirac n ikinci k sm n ifade eden bu kelime de() mim, hakikati Muhammed,( ) ra Rahmaniyet,( ) elif Ahadiyet,( ) cim Cemal-ilahidir.

  Hal byle olunca kan mana:ey gnl aleminde yryerek esma alemine ulaan, oradan Hakikat-i

  Muhammedi ile Rahmaniyet alemini idrak ederek, s fat, zat ve Ahadiyetmertebelerine ykselip, byleceilahi cemali seyre balayan kimse olmaklad r.

  te bu oluum nsanl n temel gayesidir. Yani bu alemin hakikatini ve kendihakikatini idrak etmektedir.

  Adem (as)da

  ve nefaht (Hicr 15/29) yani Ruhumdan nefhettim hkm ile bal yan esfeli safili nden asl nadn