108
!:>'"'5 &3 I ?+I 0-- MUSIK NASYID SEBAGAI MEDIA PENGRAYATAN NILA! KEAGAMAAN DI LEMBAGA DAK\VAH KAMPUS (LDK) UIN JAKARTA Skripsi ini diajukan kepada Fakultas llmu Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam untuk Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan Agama Islam (SI) ••• 'P"t 111 --- ---.._.... - Universitas Islam Negeri SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA Olch: MARINA fli!ev;, 1 , . ---· . ' ................... r . VC, D l.. ·c:;ci .............. .. . '""""\ ....... ,. ............ /.. Nn. !wink : Olt). .. n .. O .. C.. 7 .. .J 104011000184 kl:isifJkasi · ·· JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM ................... ·· ·· ........... . FAKUL T AS ILMU TARBIY AH DAN KEGURUAN UIN SY ARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1428 H/2008 M

111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

!:>'"'5 &3 I ?+I 0--MUSIK NASYID SEBAGAI MEDIA PENGRA YATAN NILA!

KEAGAMAAN DI LEMBAGA DAK\VAH KAMPUS (LDK)

UIN JAKARTA

Skripsi ini diajukan kepada Fakultas llmu Tarbiyah dan Keguruan

Jurusan Pendidikan Agama Islam untuk Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan Agama Islam (SI)

••• 'P"t

111 ------.._....-

Universitas Islam Negeri

SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

Olch:

MARINA RAMADHON,~, fli!ev;,1,

. ---· . ···-~-"~ ' ................... r . VC, D l.. :· ·c:;ci .............. .. . '""""\ ....... ,. ............ /..

Nn. !wink : Olt). .. n .. O .. C..7 .. .J ~:::?:\3."

104011000184

kl:isifJkasi · ·· JURUSAN PENDIDIKAN A GAMA ISLAM ................... ·· ·· ........... .

F AKUL T AS ILMU T ARBIY AH DAN KEGURUAN

UIN SY ARIF HIDAY ATULLAH

JAKARTA

1428 H/2008 M

Page 2: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

Saya yang bernama a. Nama Lengkap b. No Jnduk Malrnsiswa c. Jurusan d. Alamat Lengkap

c. Judul Skripsi

Alas bimbingan skripsi oleh :

a. Nama Dosen b. No fnduk Pegawai c. Selaku c. Tertanggal

: Marina Ramadhona : 104011000184 : Pendidikan Agama Islam : JI. P. Komarudin Rt 003/ Rw 02, Cakung, Jakarta Timur, 13910 : Musik Nasyid Sebagai Media Penghayatan Nilai Keagamaan di Lembaga Dakwah Karnpus (LDK) UIN Jakarta

: Yudhi Munadi, M.Ag : 150289434 : Dasen Pembimbing : 3 Maret- 24 November 2008

Dengan ini saya selaku penulis ir enyatakan bahwa:

I. Skripsi ini merupakan hasil kar)a asli saya dengan sebenar-benamya untuk

diajukan kepada Fakultas Ilmu Tarbi}ah dan Keguruan untuk memenuhi salah

satu persyaratan mempcrolch gclar sarjana (S.Pd.f) di Univcrsitas Islam Negeri

Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Scrnua sumber yang saya pergunakan dalam pcnulisan skripsi ini telah saya

cantumkan scsuai ketcnruan yang bcrlaku di Univcrsitas Islam Ncgcri Syarif

Hidayatullah Jakarta.

3. Jika di kcmudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya, maka

saya pun bersedia menerirna sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri

S) ari f H idayatu I !ah Jakarta.

Jakarta, 26 November 2008

Penulis

Page 3: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

ABSTRAK

Marina Ramadhona Musik Nasyid Scbagai Media Pcnghayatan Nilai Kcagamaan di LDK UIN Jakarta.

Pendidikan agama Islam membutuhkan penghayatan nilai keagamaan, supaya nilai ajaran Islam tidak dikcrjakan semata-mata sebagai ritual beiaka, melainkan dengan keinsyafan mendalam akan fungsi edukatifnya bagi kita semua. Dalam hal penghayatan nilai keagamaan, beberapa lembaga sekolah formal dan non formal telah menggunakan rnusik nasyid sebagai alternatif media pendidikan. Penelitian ini mengambil kasus di LDK (Lembaga Dakwah Kampus) UIN Jakarta. Karena LDK adalah lernbaga yang mempunyai kontribusi dalam pcndidikan dan pcncrapan ajaran agama Islam di kampus, dan rnenggunakan musik nasyid di berbagai kegiatannya.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mcngetahui alasan LDK UlN Jakarta menggunakan n1usik nasyid sebagai media pelantara dalam memperdalam penghayatan nilai keagamaan khususnya pada anggota11ya di berbagai kegiatannya. Dan kegunaan dari penelitian ini bagi guru PAI I Akademisi pendidikan yang dapat digunakan sebagai metode alternatifpernbelajaran yang mcnyenangkan dalarn menghayati nilai-nilai keagamaan.

Penclitian ini mcnggunakan metodc pcndekatan kuali'.atif. Dengan menggunakan wawancara mendalarn (in depth infimnation) dcngan tatap muka langsung !face to/ace) untuk mcmperoleh data pcndukung dan data utama. lnstrumen wawancara dalam penclitian ini berupa daftar pertanyaan yang tclah ditr:ntukan, dan tape recorder untuk n1crekam.

Dari hasil pcneiitian pcnulis, dapatlah disimpulkan bahwa musik nasyid dapat dijadikan metode alternatif dalam Pendidikan A;;ama Islam, khususnya dalam penghayatan nilai kea1;amaan. Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai mctodcnya harus memperhatikan terlebih dahulu latar belakang (kondisi objektif sosial kcagamaan) siswa atau respondennya, dJn harus mcngetahui lagu ataupun jenis musik nasyid yang akan digunakan dalam metode ini. Supaya mctr,de ini efektifdan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.

' .....

Page 4: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Ilahi J{abbi, atas segala nikmat dan

rrunia-\!ya scrta taufik dan hidayah-Nya. schingga harapan dan usaha penulis untuk

.cn\·cksaikan skripsi ini ini dapat tcrlaksana sebagaimana adanya.

Shalawat dan salam semoga sena111iasa Allah SA \V curahkan kepada Nabi

luhammad SAW. Yang telah membawa umatnya kc alam yang penuh ilmu ini. Juga

!pada para keluarga keluarga dan sahabatny:1. para tabi'in dan seluruh umatnya sampai

:hir zaman.

Meski melalui berbagai hambatan dalam penulisan skripsi ini, berkat keuletan dan

sungguhan hati, ak11imya penulis dapat pcnydesaikannya.

Namun demikian 1entunya, tidak talepas dari bantuan segala pihak, baik berupa

)ril rnateriil, maka penulis mengucapkan tcrima kasih kepada :

l. Dckan Fakultas llmu Tarbiyah dan Kegurnan (FITK) UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta.

2. Ketua dan Sekretaris Jurusan Pendidikan Agama F!TK UfN Syarif Hidayatullah

Jakarta.

3. Bapak Yudhi lv!unadi, l\-1.A., Sebagai pembimbing yang dengan sabar dan ikhlas

meluangkan waktunya untuk memberikan saran dan masukan kepada penulis .

.+. Dosen-dosen, Staf dan Kfil)'awan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan yang

tel ah banyak memberikan wawasan ilmu pengetahuan dan pengalamannya kepada

penulis.

5. Ayahanda Marjani dan !bunda Siti Komariah tercinta, kakekku H. Kodir, clan

nenekku H Tuhami. Serta kakak-bkakku, Sri Koma la Dewi, Arif Hidayat, adik­

adikku. Ralunan dan Rahmat, serta keponakanku Rayhani dan Zidan, yang telah

memberikan kasih sayang dan pengorbanan yang tidak terhitung nilainya serta

senamiasa mendo' akan dalan1 setiap langkah dan aktivitas penulis.

S. Teman-teman LDK UIN, Edwy, Hisnu, Ferdi, Heri, Alwi, Dilla, Oppie, Nisa,

yang telah memberibn bantuan selama penulis rnenydesaikan skripsi ini. Teman-

Page 5: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

DAFTAR ISi

3AB I PENDAHULUAN ......................................................... .

A. Latar bclakang masalah ........................................... .

8. Pcrumusan dan Pcmbatasan Masalah ........................... .

C ·1· . I' ·I· . . UJUan cue itian .................. , ............................... .

D. Kegunaan Penclitian .............................................. .

I

5

7

7

L-\B II L\:\DASA!\ TEORITIS.... .. ... ...... .. ... . . ....... ...... ... ... . . . . ... 9

.·\. \lusik ;\asyid.............................................................. 9

I. Pcngcrtian Musik Nasyid . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ... 9

Pandangan lsbm Tcrnang \Jusik dan Batasan Musik .......... .. 11

o. Scjarah Musik Nasyid .. . .. . .... .. . .. ... .. . ........ .. . . ... ...... .. .... 14

~. Perkcmbangan \lusik Nasyid di Indonesia...................... 16

B. \kdia....................................................................... 25

I. Pengcrtian ll!edia... ... ...... .. . . . . .. . . . ..... ... . . . . . . .. . . . . . .. . .. ... 25

lllusik Scbagai :.tcdia dan Hubungan lllusik dcngan Fungsi Otak 26

C. Pcnghayatan Nilai Kcagamaan. .. .. . . .. . . . ...... .. . . . . . . . . . . . .. ... . . . 33

I. Pcngt:rtian Pcnghayatan Nil~d Keagan1aan...... ...... ... . . .. . . .. . .... 33

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghayatan Nilai Keagamaan 33

3. Ruang Lingkup Penghayatan Nilai Keagamaan.... .. . . . ... . . . . . . . . .. 36

\B Ill '\IETODOLOGI PENELITIAN............ ..... ..................... 39

A. Pcndekatan penelitian................................................. 39

B. Subjek penelitiz~n................................................... .. 40

C. Lokasi pcnelitan . . . .. . . . .. . ... . . . . .. .. . . . .. .. . .. . . . . .. . . . .. .. . . . .. .. 41

D. Mctode penelitian....... .......... ... . ... . .. ......... ... . .. ... ... . ..... 41

E. lnstrumcn penditian............ ... .. . .. . ... .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .... 41

F. Proses pclaksanaan penelitian....................................... 42

G. Tcknik analisis data................................................... 42

Page 6: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

~AB VI HASIL PENELITIAN...... ... ... .... . ....... .................. .... .. 43

A. Garnbaran Urnum LDK UIN Jakarta.............................. 43

B. Analisis llasil Penclitian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

~AB V PENUTUP......... ................................................... ..... 64

A.Kesimpubn............................................................ 64

B. Saran.................................................................... 65

>AFTAR PUSTAKA .At\IPIRAN- LA!\IPIRAl'i

Page 7: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

A. Latar Bclalrnng

BABI

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang bcr;isal dari Allah SWT yang diturunkan melalui

utusan-Nya. rvluhammad SAW. Ajaran-ajaran Islam tertuang dalam Al-Qur'an

Jan Sunah. berupa pcwnjuk, pcri111ah. dan larangan dcm i kcbaikan manusia.1

Untuk mcngetahui lebih lanjut tentang hal tersebut. maka manusia bclajar tentang

Pendidikan Agama Islam. Pandangan 1'.akiyah Darajat. Pcndidikan Agama Islam

adalah pcndidikan mclalui ajaran-ajaran Agama Islam bcrupa bimbingan dan

asuhan tcrhadap anak didik agar nantinya setclah selcsai dari pcndidikan ia dapat

1nc111ahan1i. n1cnghayati, da111nenga1nalkan ajaran-ajaran agan1a lsla1n itu sebagai

suatu panclangan hid up di dunia maupun di akhirat ke Jak2

Pcndiclikan agama bcrkisar antara dua climrnsi hidup. yaitu penanaman

rasa taq\\a kcpada Allah clan pengcmbangan rasa kemanusiaan kcpada semua

makhluk Tuhan lainnya. Penanaman rasa taqwa kcpada Allah scbagai dimensi

hidup dimulai dcngan pelaksanaan ke11ajiban-kewajiban formal agama yang

bcrupa ibadah-ibadah. Scdangkan pelaksanaannya harus disenai dengan

pcnghayatan yang scdalam-dalamnya akan makna ibadah-ibadah tersebut,

1 S:~11nsu! Rij,d llairiJ. Buku Pi111arAga11u1 l.>lll111 (Edisi }'cng Dise111p11rnaka11J. (Bogor: Limus Pi.:~n1;it.1 !{l.'St.\iL'). 2005 l. Ci:t. I!. h. 17.

-1aki)~1h Darajat. //111u Pi!11didika11 /.lla111. (Jakart;i: Bu1ni :\ks;ira. 1992). Ci.:L !I, h. 56.

Page 8: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

2

sehingga ibadah-ibadah itu tidak dikcrjakan semata-rnata scbagai ritual be!aka,

111ciainkan dcngan keinsyafru1 n1enJala1n akan fungsi cdukatifi1ya bagi kita semua.

Kegiatan 1ncnanan1kan ni!ai-nilai itulah yang sesungguhnya akan n1enjadi

inti pcndiJikan l\cagan1aan. l)i antara nilai-nilai itu yang snngat n1endasar adalah :

!nun. hlam. llban. taq" a, ikhhsh. w11akkal, >yukur, sabar. dimensi hidup

n1anusia :·ang lain adalah 111.:ngcn1bangkan rasa keinanusiaan kepada sesama

sepcrti silaturahmi. persaudaraan, persatuan dan lain-lain. Hal tersebut sangat

penting. karena merupakan dimensi yang d•ipat membuktikan sejauhmana nilai­

nilai keagamaan itu tetanam dalam ji11a manusia diwujudkan dalam tingkah laku

dan budi pekeni sehari-hari, schingga dapat mclahirkan budi luhur (akhlakul

,~(1rin1<th).

:\kan ti.:tapi pada 1na:-;:arakat 111odern si:k~1rang ini, yang scdang Jan akan

tL·rus hcrkcnibang itu sangat incnghadapi problc1na. antara lain kescnjangan antara

nilai-nil•li Juni•mi)"h dan nilai-nilai uld1ra11i1ah, akibatn)a manusia bingung

dalam kehidupan da:1 mcnisa asing dari kchidupwrnya.1 lni dapat dilihat dari'

l\:ni)!llL'!la 1.an1an ~ekarang di antaran:-a sikap para pcng,uasa dan aparat yang

tenggclam kchidupan bcnnc11Hh-111e11ah dan mclakukan korupsi, kolusi dan

11ep,1tisme (l-..K\). b•myak tindak kriminal yang dil\1kukan olch masyarakat yang

berimekk dan mcngcrti tcntang agama tctapi bcsikap Mmeriu/i.1·1ik. Hedonistik

dan mcnghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan.

Hal tersebut menandakan balma kurang tertanamnya penghayatan nilai­

nilai kcagamaan di mas)arakat. Karena r\gama Islam adalah agama bukanlah

sckeJar tindakan-tindakan ritual scperti sholat dan membaca cloa saja. Akan tetapi

agama lcbih dari itu. yaitu agama mengatur kescluruhan tingkah Jaku manusia

demi memperoleh ridha Allah. Dcngan kata Jain. agama meliputi keseluruhan

tingkah laku manusia dalam hid up ini.) ang tingkah laku itu mcmbcntuk keutuhan

manusia berbudi lullur (bcrakhlak brimah). atas dasar pcrcaya atau iman kepada

Allah SWT dan bcrtanggungjawab secara pribadi di hari kiamat.

~ :\budin ?\;:ita . .\-!:\. !11;111kalan11-~ilsafal dan J'aJau·1!ff!Jirasah lshuniyah Ill {Jakarta: PT Raja (Jr<dinJo PcrsaJ~i. 2001). let. V, h. 192.

Page 9: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

3

/\dapun usaha untuk mcndalami pcnghayata.1 terhadap masyarakat, yang

biasa dilakukan adalah cam tradisional. :aitu sistcm ceramah umum, dan cara

modern. yailtl ko1m:nikusi dua arah 11uu 1rczr co11m111nicatio11). /\dapun Bentuk

lain dalam pcngha:atan nilai kcagairnwn )ang ada dalam metodc pcndidikan dan

pengajaran agJn1a ls!a111 yang biasa dit1:rapkan, baik di le111baga fonnal dan non

formal di anturanya : '

~letode Ceramah. yailll mcmbcrikan uraian atac1 pc11jelasan kcpada sejumlah

orang pad a \\ akiu d~1n lL'1npat ti:rtentu. Jan di!aksanakan den gun bahasa lisan

t.1ntuk 1nc111bi.:rikan pt::ngcrtian tcrhadap sesuatu· 1nasalah.

\·lotodc [)iskusi, yaitu n1ctod!.! ;.ang 111L'rangsang scscorang untuk berpikir atau

111e11geluarkan pcndapat scndiri.

I)en1onstrasi. yaitu n1ctodc 111engajar yang 111enggunakan pcragaan untuk

111l'n1pcr,lt:las su;,1tu p..:ngcrtian ,uau unruk n1!.!n1pcrlihatkan bagaimana

melakukan sesuatu kepada anak didik.

·ran:a Ja\\ab. )<Iitu pen)ainpaian pelajaran dcngan cara guru 111engajukan

pl..'.rtall)<H!ll dan inurid yang n1enja\\ab.

Sosiodran1a. yaitu n1etode 1nengajar dengan 1nendra111akan atau n1e1nerankan

Citra tingkah laku di Ja!an1 hub.ungan sosial.

\ letndc Prohlcm Soii·f//g. ya itu 111etode dalam pedidi kan dan pcngajaran

ckn1e<1n jalan mdmih sis" a untuk menghadapi 111asalah-111asalah dari ha! yang

paling sedcrhana sampai hal yang sulit.

\le1,1dc l'royck. yailu suatu metodc pengaJar.Jn dimana bahan pelajaran

diorganisir sedcn1ikian rupa sehingga n1erupakLn suatu keseluruhan/kesatuan

ha!) ang bennakna dan n1engandung suatu pokoK 1nasalah.

\letodc Latihan. yaitu suatu metode dalam penddikan dan pengajaran dengan

jalan mclatih anak-anak tcrhadup bahan pclajaran yang sudah diberikan.

Semua mct<X!e itu mcmiliki kelemahan clan kelcbihan tcnentu. Dengan

tidak 1nengurangi r-cnghargaan terhadap orang-orang yang n1cnggunakan 111etode

di ~it~is. daL1111 ha pl.'ng!ia.;. a tan nilai kcaga1naar. telah n1enggunakan n1usik

~ /~:ki;;ih D1ir.1.i;n. uk!: . .\!etodik A'husus !'c11g.-~jarc111 .-Igu111a !s/\1111. (_Jak<.1rt~1: Hurni Aksara, ! tJ1)5}. h. 2~l).J I IJ.

Page 10: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

4

seb~1gai altcrnatif' n1~<lia pcndiJikan. Kar~na nilai kcaga111aan adalah konsep

n1engenai penghargaan tinggi yang dibcrikan olch \Varga 111asyarakat kepada

bcberapa masalah pokok di kehidupan keagamaan yang bersifot suci sehingga

111enjadi pedo111an bagi tingkah laku J...eaga111aan \\-arga 1nasyarakat bersangkutan.5

~lusik adalah bahasa uni\'~f>~d ~ ang. Japat dinicngcrti nl~h uinat 1nanusia,

tak pcduli ruang d~rn waktu, adat, kebudayaan dan lain-lain, Biasanya musik

dijadikan media penyampaian pcsan bagi para pcnulis lagu dan kelompok menulis

lirik bcrisi kritik Jan saran untuk mcnanggapi masalah sosial dan lingkungan,6

Peranan dan pcngaruh mti,1\,, tcL1h terbuk1i eksistensinya di Indonesia

dalam penycbaran Aga1na Islam yang ditcrupkan olch para \\'ali Songo. Seperti

Sunan Bonang, Sunan Drajm Jan par;i 11;ili lainnya.Yang mcnyebarkan Agama

Islam selalu menyesuaikan diri dcngan corak kebudayaan masyarakat Jawa yang

sungat 1ne11ggc1nuri \\'ayang Jan 1nu'."iik ga1nelan. S1~1ir lagu ga1nelan cipraan para

\\ali tcrsebut berisi pesan taullid. sikap mcnyembah ;\llah dan tidak

mcnyckutukan-Nya, Setiap bait lagu Jisclingi syahadatain. 7

Pengaruh irusik clan nyanyian mcmang bernkibat baik tcrhadap manusia

jika nyanyian itu ,.Jiwarnai dcngan nilai-nilai kci;.laman. Tentang hal ini, Sidi

Gazalba berpcndaoat, "Musik dapat menimbulkan gcjolak di dalam batin

p~ndengarnya. lvlcrangsang n1ercka kcpada gcrakan-gerakan liar, tctapi nada

musik dapat pula menimbulkan ketenangan, kerukunan, damai dan kcnikmatan

hati". Nada musik yang mdahirkan kcsan sepcni itu selaras dcngan kesan yang

Jikchcndaki Islam. s

Pada saat ini musik nasyid scdang digcmari oleh banyak orang. Mereka

umumnya dari kalangan muda, khususnya para aktivis muslim. Nasyid merupakan

lagu yang biasanya dinyanyikan sccara kumpulan yang mengandung seni kata

0ang bcrunsurkan Islam. lvlusik ini dijaclikan sebagai salah satu media yang dapat

5 Dep;1ncn1cn PcndiJikan dan Kebuda)aJn. f.:a1111ts 13~.sar Bahasa Indonesia. Tim Penyusun Ka1nus Pusa1 Pc-1nbinaan dun Pcnyuluh;:u1 Bah;1~~L (Jal\arta: Ba!ai Pustak:.1. P>SS). Cct. I. h. 615.

'-' ,-\ . .\I. I IL·rn1il'n Ku .rr.;.1yati. Ukk . . Yuni pertunjukan f lndoni.~siaJJ / leritageJ. ( Jakart;:1: PT, \Vidya L't•1111a. 20021. h. 126.

: (-1. Solihin. ~I.Ag., .\/e/acak ?en1ikfran /'as(nruf Di .Yusan1ara, (Jakartn: PT Raja Grafindo Pcrs;itb. 200)). h. 121-122.

b ,\bJirr;1hn1nn l\!-Haghdadi. Si!ni f)a/t1111 f>a11da11ga11 /s/cun rS'r:ni. 1 ·ocal . .\fusik & Tari), Lbl-..ina: Cil'1n;.1 !ns;1ni. J9'J9). h. 8·-L

Page 11: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

5

dipcrgunakan untuk mcncapai daklvah dan pcnd;dikan Islam. Karena musik

na~:id n1i.:1niliki pc·;;.1n 111uril )ang terasa Jc111bul. n1enycnluh. ro111antis. pcrsuasif,

Jan ia tctap di hnti p~nggt.;111arnya.

:\asyicl adal.1h salah satu titik sentuh dalnm berclakwah. karena ada yang

bisa discntuh J-:ngan .::~onoini. uda yang bisa discntu>1 dcngan 111anaje1nen. f\1akin

lcbar kita bub titik sentuh Jalam bcrdak11ah 111uclah-111udahan makin banyak

L1ra11g bisa kcmbal1 111cmah<1mi kebenaran. Jadi ini adalah salah satu upaya

n1c1nperl~bar titik scntull ajaran. orang bisa 111en)ukai nilai-nilai kebenaran.9

I l;1dirnya jcnis 11H1:>ik nasyiJ 111crupakan sebuah altcrnati!' hiburan, dan

mcmbcriJ;an 11arna lain Jari dakwah dan proses pendidikan Islam. Melalui

lantunan ~;ahdu S)airn:a 1nasyarakat penik111at niusik nkan diajak untuk lebih

dckat dcngan Sang Khalik. Scbaliknya nasyid juga dapat membangkitkan

scma11ga1 umat Islam d~ila1n rnenglwdapi 1an1angan hidup. Oleh karena itu. penulis

lc'rl:lrik t11Hui-; 111c11,,gc1ii. lllc'mbahas. dclll memaparkan lebih lanjut 1e11ta11g musik

na~~ id khususn~a scbagai 111.:dia pcnsh•t: at~in nilai k'..'.aga1naan.

B. l'crumusan dan Pembatasan ?llasalah

Dari uraian latar bclakang di alas. pcneliti tertarik terhadap kasus di LOK

Syahid (iembaga dakwah kampus) UJ\ Jakarta. Karena LOK Syahid adalah satu

dari bebcrapa UKl\1 (Unit Kcgiatan Mahasis11a) yang ada di U!N Jakarta. Yang

1ne1npunyu.i visi "T'ercf;Jtan_i·a insan clak11·ah _rang 1nen1iliki kekvkol1an spiritual,

inre/ekrualiras dan solidariws dengan e/0.1 profe.1ionalisme memlju kampus yang

i.1/ami dalam rangka 111e1t'flj11dku11 k!wirul 11111'/lalr ". Dari visi tcrsebut,

mcnunjukkan balma LDK scgala kegiatannya bcrtujuan untuk mcwujudkan visi

terse but.

/\dapun l\lisi LOK Syahid diantaranya. Tarb1j•ah lvladal f!ayari , Amal

Slroleh. Amar Ma '••uf Nahi Munkar. Pengabdian .\Iasyarakar. Persa/uan Umal

Dan L.'kh111rnlr lslamiyah. Visi dan misi tersebut adalah sangat mulia, karena

dengan adanya LOK Syahid, ini mcnandakan Jahwa para mahasiswa dan

'1 Ajit: Es:i pGctra. Ren;/us; ,\'asyid. (Ban Jung :--..JS() Publishing. 200-l ). Scbuuh Pcngantar, h

iX

Page 12: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

6

mahasiswi juga peduli terhadap Jingkungannya khususnya bidang Iman dan

lak\\a. Untuk mewujudkan visi dan 1111si LDK Syahid, dibutuhkan pcnghayatan

nilai kenga111aan khususnya tcrhadap par;;l anggotanya. Dan untuk 1ncnciptakan

dan 1nl.'n1pcrJala1n pcngha) utan ni!ai h.cagan1aan tcrsi.!but, bcrdasarkan hasil

pengan1atan penulis. LOK Syahid 111enggunakan n1usik nasyid sebagai 1nedia

pclamara untuk penghayatan nilai keagamaan terscbut. Maka. penulis tertarik

untuk mcncliti ha! tcrscbut Jan menulis skipsi Jcngan judul "i\lusik l\asyid

Sebagai 1\lcdin Pcrgahayatan l\ilai Kcagarnaan di LDK Ull\ Jakarta".

Dari basil pengamatan, untuk memudahkun basil idcntilikasi tersebut,

maka penulis membuat pcnanyaan penelitian (perumusan masalah) dalam bentuk

111,{jur reseuciJ t/lft.'sflull scbagai bl'rikut .

\kngapa LDK UJN Syarif llidayatullah mcnggunakan musik nasyid

'.-lcbagai lllllsik rcngiring dah1111 bcrbagai kL'giutan kc,_·,ga1naannya'?

Lntuk mcrnlxllasi permasalahan di alas. rnaka penulis mcmbuat minor

re.\each 1Jift:s1io11 scb~igai bt:rikut:

a) 13agairnana kondisi objektif tcntang Jatar bclakang sosial kcagamaan anggota

LDK UJN Syarif 1 lidayatullah'?

b) !\.·san i.lpa sclia) ang tcrkandung dala111111usik nasyid tersl!but?

c) Faktor-foktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung musik nasyid

tcrsL"hut?

J.l Scjauhn1ana c!'ektiYitas dari n1usik nasyid sebagai n1edia penghayatan nilai

kcagamaan di LDK UJN Syarif Hidayatullah?

Page 13: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

7

C. Tujuan Pcnclilian

Scsuai dcngan pcrumusan rnasalah di alas. maka tujuan umum dalam

pcnclitian ini adalal1:

Untuk mcngetahui alasan LDK UIN Jakarta menggunakan musik nasyid

Si.?"bagaj 111cdia pe!antara dala1ll JllL'lHp1.:rdaJa111 p~nghayatan nilai keagan1aan

khususnya pada anggotanya di bt:rbagai kcgiatannya.

Adapun tujuan khusus dalam pcnelitian ini a<lalah:

a) i'vlengctahui /a1ar belakang sosiai kcdg~onaan anggota L[)f( LJIN Jakarta.

b) J\kngctahui pcsan yang terkundung dabm musik nasyid tcrscbut.

c) 1\kngctahui faktor-faktor yang mcnjadi pcnghambat d:rn pcndukung musik

nasyid tcrscbut.

d) Menget<Jhui efektivitas dari musik nasyid scbagai media pcnghayatan nilai

kcagamaan di LDK U IN Jakarta.

I). Kegunaau Pcn.:litian

Dari basil pcnclitian ini diharapkcrn Japat :

a) Dapat di_iadikan bahan masukan bagi guru PAI I Akadcmisi pcndidikan yang

dapat digunakan scbagai 1netodi: ahcrnatif pen1belajaran yang 1nenycnangkan

da lain 111cngha) ati nilai-nilai kcaga1naan.

bi Dapat dijadikan masukan yang posilif dalam bidang media khususnya musik

rcligi (nasyid} sebagai media pcndidikan dan dakwah yang efektif untuk

pl!nghayatan ni!ai keagan1aan.

c) ~lcnambah kajian keilmuan para aktivis dakwah seperti LOK (Lembaga

Dak11ah Kampus) dalam mensosialisasikan musik nasyid dalam penghayatan

nilai keagan1aan di 1nasyarakat.

Page 14: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

A. Musik !'iasyid

BAB II

LANDASAN TEOH.I

I. Pcngcrtian ~lusik ;';asyid

\lusik ada!ah ilinu alau si.:.-ni incnyusun nada atau suara dala111 urutan

kombinasi dan hul:ungan tcmpornl u1i:uk mcngha;dkan komposisi suara yang

11H:1npunyai ki.::-;atuan dan kt:sin1an1bun~an. juga n1usi\ 1ncrupakan nada atau suara

:ung tcrsusun scdi:111ikian rupa hingga n1~ngandung 1ra1na. lagu dan

kehannonisan. 1

\lusik men pakan bahasa uni1ersal. aninya sebagai media komunikasi

) ang bisa dircspons oleh masyarakat yang bcrbeda budaya. Tatkala musik

diidentilikasikan dengan "Bahasa Bun;;··. maka ia pun bisa discbut scbagai

"Bahasa Makna". i\Jasannya mengingat pada dasarnya pernahaman musik yang

paling mudah adalah pada saal mengenal irama dan karakter dalam

1lll!1nba \\ akannya. ~

Musik adalah eksprcsi suara hati, dan pcndengar dapat mcmahami pesan

y <mg terkundung di dalamnya. Musik adalah anugerah Tuhan. dibalik musik ada

sejuta manfoat. Dengan musik kita belnjar tentang keindahan. kelembutan, dan

~epekaan.3

Dari berbagai definisi mengen~1i musik di atas, dapatlah penulis

menyimpulkan bahwa musik adalah seni yang mengkombinasikan irama dan

1 Dcpdikbud. RI. l\anru.\' Besar Bahasa !11do11,,,·su1. (Jakarta: Pcn1111 Balai Pustaka. 1998), h. 682. ~ :\jie Esa Pot:tra. Rero/usi ,\'tByid. (Bandung: ~lS() Publishing. 2004). h. 22. ' !1'hn;.1n Fau;_i. ":\djic l\!S ~lcncrnukan Tuh.111 l.C\\at \\lu\ik ... da!~un .·l::ikra {The Sound Of

.\loslern .\lusicJ. Jakdrta. \o\·c1nbcr 2005. IL 17.

Page 15: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

IO

nada. baik suara 1nanusia ataupun instru1nen (alat) 1nusik1 yang 111cngungkapkan

perasaan dan ckspre;;i yang ingin dituangkan di dala1n liriknya.

Nasyid bera ;al dari bahasa Arab. .·lnasyid ijamak) artinya bacaan atau

!antunan . . ·lns_\·a,fa/1u a.\) .. 'lJ·iru artin)a dia n1en1bacakan syairnya kepada

sescorang . .i P~nga1nat nas) id, f-lil!nan Farouq. pcrriah 1ncngutip kctcrangan Al­

Farabi. seowng ahli musik Islam yang hidup antaca 878-950 M. bahwa nasyd

(dicja dcngan N-A-S-Y-D) digolongkan scbagai hynme. Jika oleh bangsa Yunani

kuno. hymnc selalu diidcntikkan dcngan kcgiatan sakral kcpada Tuhannya.

Namun oleh kalangan Islam 111enuru1 ,\1-Farabi, musik difungsikan bukan sekedar

untuk illl. nasyid aiau hymnc olch kalangan Islam biasa difungsikan juga bagi

ki.!g.iatan-kcgiatan kcbuda) aan atau non ritual se111aca1n upacara pancn, kegiatan

kc-luarga serta kcgiatan bijak lainnya. Sesungguhn:a nasyid 111e1niliki fungsi yang

sam•L :akni menebarkan kebesarnn llahi.5

NaS) id adalah saran a dak11 ah, karena lirikn) a bcrisi ajakan kepada ajaran

."\!!ah. 1n~nggan1barkan ke1nu!iaan Jan keindahan S) ariat I slain. a tau ringkasnya,

·.-l!nur .\Ju ·,-u/ .\.a/;--d· .\JunAar '.b :\~is: id ad~dah sarana altcrnatif l'aqarrub

lmcnJckatkan diri kepada Allah). sctclah mctode Ta11arrub yang sudah ditentukan

S) aria! Islam sq1eni shalat. ritual ibadah dan amal salch lainnya. Karenanya,

lirikn) a berisi kabar gembira (Basyira) bagi pelaku amal soleh dan kabar buruk

atau peringatan (.\.(!(bra) bagi pclaku maksiat arau yang mclalaikan Syariat

I slam.'

?\asyid juga adalah senandung doa, karem. liriknya juga berisi harapan

(!/,1ju ') akan hichr)ah. rahmat (kasih sayang). ataupun ampunan Allah dari segala

dosa clan Khuuf (ckspresi kecemasan) akan murka Allah S\VT. Nasyid adalah

s~nandung n1ujahid. Karena liriknya bcrisi 111Jtivasi, penycn1angat, atau

pcmbangkit gairah dan ghirah pcrjuangan bagi pelaksanaan dakwah dan Jihad Fi

Sahililluh. apa pun tantangan yang mcnghadang.8 ;\dapun yang dimaksud Nasyid

hL\l~;_:t.:\ b..:C:!h!.~Ji.LcQ.!l!.'.hcci.t;t nas) id (:\ p.1 I tu :..:as) id l. o:ch AJ1nin :\iiL' Eszi pOl.'lra. Rc1'(,/usi. ... ., h. 15.

,_ ,\'>t'P S)~unsul \1. Rc•n1!i. f:en1ha/iki111 .\·a1_\11/ Pada Khiffuh11_ra. (BatH.IL1ns,: \larj;l. 2006). Cet. L ii. !2 .

. .\si.:p S:a111sul \I. Ro111!i. Ke111ba/ikan .\'a.)) id ..... b. 12. ~ .-\scp S:;.unstil \l. Ro1n!i. 1~·c111balika11,\·:.i:.)ul .. , h. 12.

Page 16: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

l l

st:karang ini adalah \rarna 1nusik baru )ang n1engusung nilai~nilai rcligi dala1n

ti:1p bait lagunya. Biasan)a Jiba\vakan nleh sebuah tin1 yang tL'rdiri Jari 3 sa1npai

dcngan 7 orang. baik sc.::ara ac'1p.::ila maupun ·Full Musik'.'' Nasyid itu

n1cn1punyai bcbcrapa tujuan diantan:Hl) a :

Mendekatkan munsyid dan pendcngarnya kepada Allah SWT.

Nasyid mcrupakan hiburan yang bcrnilai dakwah.

Nasyid dapat mcnghindarkan dari kcgi;1tan 111aksiat.

Nasyid tidak mcnghilangkan unsur-unsur buda) a. suku dan ras sctcmpat.

Pcsan, syair. nasyiJ s~suai dcngun ~1.·budayaan.

Dari bcberapa pcngcrtian nasyid diatas da1Jat penulis simpulkan bahwa

nasyid adalah jcnis musik yang mcngusung pcsan ndai-nilai Islam dalam tiap bait

lagunya, yang merupakan hiburan yang islami dan juga bcrtujuan untuk

mendckatkan pcnyanyi dan pcn<lengarnya kcpada All.1h SWT.

2. l'andangan Islam Ten tang l\lusik dau Batasan Musik

:'>lcngcnai pandangan Islam tcmang musik, tidak dapat dipungkiri bahwa

sclama ini tcrdapat pcrbcdaan pcndapat diantara para ulama tcntang kchalalan

1nusik. l)iantara lllL'fl:ka ada yang n1cn1buka lt:bar-·lcbar tcrhadar sctiap n1aca1n

1~1gu dan \Varna 111usik. Dcngan a!asan yang dcn1ikian itu halal dan 111erupakan

salah satu aktivitas yang baik dalam kchidupan, yang diperbolchkan Allah SWT

bagi hamba-hambaNya. Ada pula yang mematikan radio atau menutup telinga

kelika n1endcngar !agu apapun seraya n1cnyatakan, .. lagu adalah seruling setan,

pcrkataan tak bcrguna, scrta mcngahalang orang untuk bcrzikir kepada Allah

SWT dun mcngeijaknn shalat". Adapun kclompok kctiga yang bcrsikap ragu­

ragu, diantara kelompok itu. kadang ccnderung pada kelompok pertama, di saat

yang lain ikut pada kelompok kedua. Kelompok kctiga ini mcnunggu pendapat

yang tcgas dan ja\\aban yang memuaskan dari ulama Islam dalam masalah

penting yang menyangkut perasaan dan kchidupan manusia schari-hari, terutama

111usik. iri

" tnr.;...:.m~. \\ !Jill~~ii;Lgr~ 1\~_iki ·'~'~.!.i!l .. :v Yu~urQJrdh~:\1.i, ls/tun don S'i:ni. (Ran.Jung: Pust;.1J..:a 1-lidilyah. 2000). h. -HJ

Page 17: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

12

·ranpa 1ncna1:kan tcrJapat golongan yang set1.1ju dan tidak sctuju ataupun

ragu-ragu tcrhadap kebcradaan musik di kehidupan schari-hari. llahwa jika kita

mcmpcrhatikan kchidupan bum muslimin dan merenungi rcalitas kehidupan

mcrcka. niscaya tidak ada 111cncmukan jarak anta1a scorang muslim yang taat

~!i'"ialu :-.i~i. dcngun kcbia'.)aan 111enikn1ati alunan suaru 1nerdu Ji sisi : ang lain.

Telinga scora11g muslim yang sc11ajarnya. tidak bisa dipisahkan dari suara

111erdu. J\.ita <lapat n1~rasakan kcl~zatannya dJn ingin 111enyantapnya setiap hari.

~le!a!ui aLan. ;.ang gi:111an;.a 1111.:nggctarkan tclinga li1na kali sehari dengan suara

) ang indah. ltulah hart a 11 misan semcnjak zaman nabi tvlulwmmad SI\ W. Be Jiau.

pcrnah bc1la1a kcpe1Ja sccirang sah:ib,11 )<lllg tclah ditujukan lafal-lafal azan

melalui mirnpin)a .. ajarkanlah ia kcpada Bi/or' karcna suaranya lcbih mcrdu

daripada suar~nnu. 1 J

Dalil al- qur'an yang rncnyatdkan kcbolchan mcndcngarkan rnusik. Allah

l1T

.-\rtin;.a: "Yang n1entlengarkan JJerka1ao11 lalu n1e11,!:,,.ku1i a11a yang paling baik di

11111art111ya. Mcreka it11/ah omng-orang rung tela!1 diberi Allah pet1111j11k dan

111aeka it11/ah orang-orang yang 111emp1111yai aka/". ~QS. Az-Zumar: I 8)13

Sesuatu yang bisa dinikmati oleh hati dan aka! sehat dan itu mempunyai

tujuan yang baik. maka Allah mcnghalalkan scbag .. ti bentuk kasih sayang-Nya

kcpada umal manusia. Dan firman Allah SWT dalam surat l\z-Zumar:

1 ! Yusuf Q~H'dha\vi. /s/t1111 Bicara Seni, (Solo: !ntcnncJia. 2003),. Cct Ill. h. 102

i: '{u:>ufQ<1rJha\\"i. ,\·a.\yid l'ersus Alusik Ju/u!iyah, (Bandung: tvlujahld Pre~s.. 2001 ). hal.38 1 ~ Derancn1en :\ga1na Republik lnJone!'>ia. Al-(j111"a11 dan 7i!1je111ah11ya (Ju: 1-30).

(Se111<1rang: ('\'.Adi Grafik<l, 199..t), h.74&

Page 18: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

13

Aninya : '"Dan ka11111 (,\f11han111wd) akw1 111elih111111alaikm-111a/11ika1 berlingkar di

.1ekelili11g ',/rsy berwsbih swnbil 111e11111Ji Tuhwmya; dan diberi pUlusan di an/ara

!1w11ha-hw11/w Allah dengw1 wlil ckm d111rnpkan: "S1•ga/u puji bagi Allah. Tu/um

'<'lllL'.11'1 a/0111". (Q.S. :\z Zumar: 75)"

Dari ayat di atas. dapat dilihat bahwa Al-Qur'an telah mengisyaratkan

bal111a mcmuji nama :\llah S\\T. mclalui musik dip·~rbolchkan.

Dalam mcn<.kngarbn nyanyian (musik nasyid), tidak tcrlcpas dari batasan

i.Lln hrircria :ang h~1ru"' Jip.:rhatik.111 ~chingga huku1nn:a 111e1~adi boleh,

Jiantar;u1)a 1-':

.\1 u1r tlirikn:1.1) tldak bi..·rt~ntang~in J;:ngan 5)-uri'ut Jslun1

Cia: a n1L'n) an: ik~tn lagu tidah: 111i:ngundang 1nak.:;iat

~)an: ian tiJak Jibarengi dt!ngan sesuatu yang dihara111kan

I i,!ak bcrh:bihan dalam mcndcngarkannya

Dari menjdasan di atas, dapatlah penulis simpulkan bahwa musik

mcrupakan scsuatu yang cliperbolchkan olch Islam. Jika musik yang dinyanyikan

Jan dinikmati, sesuai dcngan syariat Islam, dan bertujuan untuk lebih

mcndckatkan diri kcpada Allah.

1 ~ f)crartcn1L'n :\gan1a Ri.:pub!ik lnJonc!'iia . . -11-C)ur ·an dan fi.!1je111ahnya r.!11:: /-30J. ( Sc111arang :C\'. :\di (ira!ik .. 1. 199-1). h.7

1:: Y Lisuf Q<lrJh~nvi. .\·aJyid I ·~rs11s .\/11si/.. Ju/11!1.\} uh. {Ba1H.L1ng: l\lujahid Pn.:~s. 2003 ), h. 21-25

Page 19: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

14

3. Scjarah l\lusik Nasyid

Nasyid yang kini populer, scbcnarnya bukanjcnis lagu baru dalam Islam.

Escnsi dan isi syair dan jenis irama dari nasyid sdi,~narnya tclah ada sejak awal

Islam. I lanya saja nama nasyid itu sendiri belum dikcnal. 1''

Satu syair can nyanyian yang dapat dikatakan sebagai lagu tertua dalam

Islam adalah shalawat badar, thala 'al hadru 'a/aina yang dinyanyikan secara

bcramai-ramai olch masyarakat tvladinah, diiringi alunan suara rebana yang

dipukul secara bcrsama-sarna pula men) am but datangnya Rasul berhijrah dari

Makkah kc Madinah. Hal inilah titik <mal dari bcrkcmbangnya syair dan lagu

lslami.

Kctika \\ilayah Islam mcluas, kaum muslimin mulai bcrbaur dengan

berbagai bangsa. l'vlasing-masing 111c111punyai kebudayaan dan kcscnian sendiri,

schingga terbukalah 111ata 1nereka tcrhadap kescnian suara baru. Dengan

111cnga111bil 111usik-111usik Persia <lan J(o111a\\ i. 17

Di 111asa kccmasan Islam, tqMtny;1 akhir masa Daulah Bani Umayah, telah

timbul pc·rhatian dalam bidang pendid1b11 musik. dan telah aJa pcnyusunan kitab

musik. Pada masa itu. para khalifah Jan para pcjabat lainnya membcrikan

pcrhatian yang sangat besar dahun penge111bangan pcndidikan 111usik.

Dan era selanjutnya, pada masa Daulah Abbasiyah tclah didirikan pula

banyak sekolah musik. Karena pada saat itu, kealt. ian menyanyi dan bermusik

mcnjaJi salah satu syarat bagi pela) an (budak). pengasuh, dayang-dayang di

istana dan di rumah pcjabat negara ataupun di r .1111ah para hartawan. Hal ini

adalah syarat untuk mendapatkan pckerjaan. karena hal itu telah menjadi

keharusan bagi para pcmuda dan pemudi untuk m·:mpc lajari musik. 18 Dan pad a

masa ini pula pare seniman dan pujangga semakin be11ambah. rvlcreka banyak

n1cngarang buku-buku tentnng 111usik dan 1nengubah syair-syair lagu bagi para . 19 rcn) any1 .

.c- .\iii: L~a pPi:tr,J. R1:n;iusi ...... tPi:ng~lntar Pcmbaca. Kl-I TLngku Zurkarnain. X\') - .-\b~iL11Tah1nan :\!-BaghJ~1Ji. St!11i f)a/a111 Pa11danga11 /slt1111 (.)'eni I 'ocal . .\/usik. Dan Tari},

1.l.J,,in.1: lii:n1~1 ln~;1ni Press. 1991). h. 19. 0 .-\bdurr;.1hir1an :-\!~13aghdadi. Seni f)llfa111 Panda11ga11 .... , h. 20.

1'' Yu~ur <)arJha\\ i .. \·::.\l'id 1 ·ersus .\lusik JahilZl'.\Olt. ( Bundung: 1\ lu,iahid Pres:-.. 2003 ). h. 14.

Page 20: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

15

Sciring dcngan mcluasnya dacrah bcrpcnduduk Islam. rneluas pulaiah

pcngaruh n)nn)ian isiami sdiuah budaya dalarn kd1idt1pan kaurn muslimin. Pada

n1a:-.a dinasti ·rurki n1cnguas.1i dunia berkcn1bang satu ira1na yang disebut zapin.

l'aduan antara irarna Turki, ,\rabia dan Spanyol ini bcrkcrnbang dan melebar dari

h~!ahan dunia baral s~Hnpai bi:lahan tinH1r di negcri·ncgeri :\sia ·rcnggara.20

l'crkcmbangan Junia musik Islam yang berlangsung dari abad ketujuh

hingga h:ce1npat bt.:las se1nakin n1e1nbi:ri kcnyakil1an bah\\H jenis scni nasyid

hingga kini tidak pcrnah mati. Kcja) a.t11 musik Islam selama tujuh abad tersebut

yang kcmudian disusul dcngan tcrscharn;a agama Islam kc pcnjuru Junia. sudah

lcbih dari cukup untuk mcnyakinkan balrna scni nasyid atau nasyid merupakan

inusik lslan1 yang Jc:,rari.2J

Scni nasyid. 111u!ai hadir di JnJi._,111.;-sia bersan1aan 1nasuknya aga1na Islam

kc ncgcri ini. yait ocjak abad kc-13. )ang ditandai bcrdatungannya para pedagang

dari 11 ilayah Arab, Per»ia. dan Guja1a1 kc 11 ila)ah •\ech. Pcnyebaran seni nasyid

pun h~nnpir dipa:-.l!kan sciiril\g di:ng.t!l (~·patn~a r,CJ1)Cbar~l!l 1\ga1na Jsla1n di

Indonesia. Prcdiksi ini didasari c1!cil hcnyataan bal111a sclain Islam mcrupakan

agan1a yang knya dengan nuansa 1nti-.. ika!. juga disebabkan scjak abad ke-8 hingga

abad kc-13 dunia musik di Jazirah ,\rab sudah bisa mcncapai kcmujuan dan

n1i.::1~jadi budaya hiJup yang sangat populcr.:2

Pada abad ke-I6. kchadiran kerajaan Islam di Indonesia scpcrti Samudera

Pasai. Kerajaan Aceh. Kcrajaan Dcmak, Kerajaan l3antcn. Kcrajaan Tcrnate dan

Tidorc. Sena Kerajaan Gowa dan Talo, merupakan pihak yang turut andil dalam

mcnycbarkan kcbudayaan Islam terutarna nasyid. Kchadiran berbagai kerajaan

Islam tadi sekaligus juga telah mampu mcnghasilkan percampuran budaya atau

akulturasi antura kcsenian Islam dari i\rab dcngan scni tradisional sctempat. Di

pulau Jami misalnya, scringkali tcrjadi pcristiwa pertunjukan bugi syiar Islam

dcngan n1engcdcpankan \vacana dan bcrbagai idio1n ke-islan1an dcngan ke1nasan

:r· .·\iic Es.:i poctra.. Ri:\·o/usi ... , (Pcngant•lr Pcn1hac:1. Kil T1:ngku Zurkarnain. h. XV') :i :\)ic Esa pllCtra. Re\·o/usi .... h. -19-50. ::: i\jil: E.sa pol:tra. Rel'olusi ... h. 5 I.

Page 21: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

16

n1usik gainelan setagain1ana yang Jilakukan Sunan Giri, Sunan ,1\1npcI, Sunan

Bunang. Jan Jn.in-lain 23

r\kar pcrtumbuhan nasyid di tanah air bermula dari Nwl/1a111a11 (bacaan

syair) atau Shalawatan (bacaan shalawat) yang biasa discnandungkan para

n1uaJzin di n1asjid-111asjiJ sebelun1 atau sesudah 111ereka 1nengu111andangkan azan

magrib dan subuh. Syairnya yang lazim dilantunkan adalah slwlaH"al badm· dan

1·1iri{f -- ~·:~11r :\bu i\a\\aS, Fungsi .\·utihanu;11 (shala\\atan) itu. st.:lain 1l1ngsi

utama scbagai scnandung pujuan tcrhadap Allah clan Nabi Muhammad, adalah

sin:~d \\·aktu akan scgcra tibanya \Yaktu shalat schingga un1at ls!a111 diingatkan

supa:a scgcra bcr~iap-:;iap. 2- 1

PaJa perkcmbangan musik nasyid sebnjutnya di Indonesia, mcrupakan

111usik bt:rtc111a pcijuangan: ang bcrasal dari ti1nur tcngah. i\-lusik ini diinaksudkan

untuk n1cn1beri don•u:Jan si:inangat pe1juangan orang-orang n1usli1n yang berjihad

in;:ncgDkkan kcbcnaran. 111c111beran1as l,,;cn1ungkaran.25 [)an ini akan dibahas

sc-:-.1r~1 \cngkap pud~1 1~c111bah~1s~tn di ba\\ah ini:

.J. Pcrkcmbang:111 i\Iusik Nasyid di Indonesill.

lidak aJa landasan teoritis ataupun catatan yang menyatakan secara pasti

tcnung pcrkcmbangan musik nasyid di Indonesia namun bcrdasarkan analisis

studi pustaka (melalui buku, internet, majalah, ko:an, dan lain-lain) yang teiah

pcnu!i, lakul;an mengenai scjarah dan pcrkcmbangar. musik nasyid, maka tentang

pcrkcmbagan mus'k nasyid di Indonesia dapat c!ibagi mcnjadi dua periode

pcrkcmbangan yang menjadi sejarah yang cukup berarti umuk perkcmbangan

dunia musik nasyid sclanjutnya. Yang pcrrnma pcriodc 1970-1990. clan periode

kcclua 1990- sekarang. adapun pembagian teori ini berdasarkan pada analisis

pcrkcmbang'1n musik nasyiJ diliilat d'1ri muncul Jan bcrkcmbangnya musik

terscbut di media massa (scperti tck,isi. majalah, koran. radio. dan lain-lain).

Selengkapnya akan dijclaskan di ba\\ah ini:

:_> _;\jic E.s:1 poctra. H1.-·rolusi .... h. 52-53. :.: _.\scp SyJ111sul ~I. Roinli, A·~1111ha!tka11.\,t1_\fd , h. 27-1~. ;

5 J2l.Ul:i/cyber-nas.llil.cnn1iheri.t.Q nasyid {•ir~i itu nas;iJ). oleh Nurdin All\\~tr

Page 22: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

17

a. Perkcmbangan Nasyid l'criodc Pcrtama ( 1970-1990)

Di a.ml hingga pcrtengahan tahun 1970 belu111 ada satu pun produser di

Indonesia yang bcruni mcmproduhi lagu-lagu islami. Lagu-lagu islami saat itu

masih dianggap scbagai produk yang bclum bisa mcnguntungkan. Ketika itu

musik islami (nasyid) tcrbatas pada ga111bus dan kasidah konvcnsional yang

berilik Bahasa Arab.

Pada tahun 1973, grup !limbo yang <Jidirikan pada tahun 1967

mcluncurkan album yang salah satu lagunya be1:iuc:u1 Tuhan. Lagu yang berlirik

sangat menycntuh cmosi kctuhanan ini menjadi h:ill111C rcligius umat Islam di

Indlincsia. Hampir sdiap ramadhan. lagu ini men;:.idi lagu wajib di radio dan

tch.:\-isi. 26

Tahun I 977 dunia Islam mulai discmarakkan sengan wacana kcbangkitan

islam. khususnya dala111 111enyons,.>ng abaJ kc I :i Hijriyah. tvlomcmum a bad

kcbangkitan Islam .tu scdiri ditantai dengan diadakannya festival Islam di London

tahun I 978.

lahun I 9n ·nunrnll:ih lagu bl;nni Bimbo yang dikategorikan sebagai

qasidah n1odcrn. dan 1nulai se111arak bcrkuinandang di bcrbagai penjuru ncgeri ini.

L.agu lli"'/11 K11111i Podw1111 Ya Ras11/, ,-Ida .-llwk Berta11ya Pada Bapak11ya, Tuhan,

..Ji1.n1/i .·ldi11da Ki1a, Berbuat Baik Ja11ga11 Di111mla-T1111da, Sajadah Panjang,

int:rupakan lagu !agu legenda Bi111bo yang n1erupakan tonggak revolusi tnusik

') iar l:ilam di Indonesia." Karena khususnya setiap bu Ian ramadhan. lagu-lagu

islami bombo dipular di radio-radio dan telcvisi. yang dipular pada saat itu hingga

kini.:s

Ada pula yang mcnyebutkan kiprah nasyid yang sebenarnya di belantika

musik Indonesia. muncul sekitar awal tahun 80-an. Mulanya hanya dikenal oleh

po1ra ak1i1 is kampus dan para pelajar yang mencari ilmu di Timur Tengah.

·ren1an) a juga terbatas untuk lagu yang bersit:1t penyc1nangat pcpcrangan, tentang

pcijuangan. Sching;sa nasyid terkesan ekslusifhanya untuk ka!angan tcrtentu saja.

> lh\\~1n Fauzi. ''.\h:n1pl'rhic:!rakan >.Jusik lslarni··. Juhlni A;;ikra {The S'ound (Jj .\fosle111 \//I.Iii.'). \"l)\Cl1lb~r 2005. h. 13.

:i A.fie Esa poctn.l, Rero/11.d ..... h. 91·92. :\ :\:-.L'p S) <l!11sul :-.I. RD1n!i. J\e111balikan .Ya;o,yid . ... h. 32.

Page 23: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

18

Fenomena nasyid berimbas kc Indonesia, kgu-lagu asli bcrbahasa Arab

Jinyany ikan okh pc·muda-pemuda Indonesia. Perk·~mbangannya, warna, tema

yang n1engisi seni suara terscbut tak Japat dilepaskan dengan situasi dan kondisi

zan1an yang 111cngitarinya ataupun latar situasi Jan politik pada saat itu. rvtisalnya.

stni suara Isla1n yang lahir di 'riinur ·rcngah. ;ang banyak 111engu1nandangkan

pesan-pesan jihad di Pakstina, pcrla11anan terhadap Yahudi-lsrael, dan

kesy ahidan.

i)i Indonesia. fCnoincna pcrki.:111bangan nas:- id yang 1nu!ai tcrlihat sejak

eni 1980-an. 13 isa Jikatakan, saun~n) a ban) ak dibantu olch perk em bangan nasyid

di negcri jiran. ivlalaysia. A11alnya pcnyanyi nasyid di tanah air lebih banyak

n1c1nba\\aka11 nas) iJ bcrbahasa 1\rab ;;1ng bcrasal Jari ·rinHir ·rengah, atau

nasyid Malaysia. 13crikutnya mereka mulai menciptakan lagu scndiri, yang

sL"hagian bcsar tentunya bcrbahasa lnJunc:-.ia.

Grup nasyid Al-QuJs, timbul ockit"r akhir 80-an. Konon kclompok nasyid

ini discbut nasyid scjati, karena kcl1•mJk•k nasyid ini benar-bcnar mcreflcksikan

ji11a para aktivis dak11ah. Nasyid ,\J-()uds muncul sckitar akhir 80-an seiiring

dcngan meledaknya gerakan i111iji1d11h di Palestina. Nasyid pada masa ini dipakai

scbagai pembangkit ghirah (pcnyemangat) juang para mujtahid di medan perang.

lsi syairnya tak ada yang mendayu-dayu dun didcndangkan ala kadarnya,

memakai alat musik duff (rebana) saja.:9

b. Tahun 1990 Saic1pai Sekarang (2008)

l'ada perke111bangan sclanjutnya, ada dua 1.winstre11111 (pcngaruh) utama

penycbaran nasyid di Indonesia, yang pc11ama yaitu nasyid yang di bawa dari

mclay u (Malaysia) yang biasa disc but nasyid me lay u. Scperti kita kcnal sekarang

ini tim nasyid scpeni Raihan, Brothers, Saujana Nc•w Sec Heart. Rabbani, Hijaz,

dan lain-lain.Kedua yaitu nasyid yang bcrasal dari Timur Tcngah, yang lebih

bersifat hirarki perjuangan. \Varna itu begitu kental pada tim nasyid scpcrti Izzatul

Islam, Tarbiyah dan Ruhul Jadid.3°

:,, h!tp:-'ic\ hcr~n;!*):llL£(!!H:'.°..bcrita nasyid (Apa l!u 1\'as; iJ). olt:h Nurdin i\ nn ar iu hi112.;!/cvbcr~nrts\·id.co111 1'herita nasyiJ (,,\pa ltu !\as;. iJ). olch 1\d1nin

Page 24: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

19

t\asyid y;.ing berke1nbang pada a\\·alnya diba\\'akan sccara aca11e/la, yaitu

na~yid : ang diiringi dengan a lat 1nusik n1ulut dan tidak 1ni:nggunaka11 a lat musik

yang sclaLimnya. Hal ini discbabkan olch masih tcrdapatnya khilallah tentang

nas: id :ang diba\\akan dengan 111enggunakan alat n1usik. Scpcrli yang diba\vakan

'dch Snada dan lzzatul lsla111 pada a11al nasyid discnandungkan pada masa ini.

Sclanjutnya musik nasyid sudah rncnggunakan t lat musik sedcrhana, seperti

tabuh dan perkusi.3i Sciring dengan bt:ijalannya 1nasa1 dan pcrke1nbangan

1cknc>J,,gi. ~!aka musik nasyid yang berke111ba:1g saat itu telah banyak

n1cngl\t)]::tblJrasikan alat 1nusik pcrkusi deng~tn alat n1usik biasa )ang digunakan

untu~ Ligu~lagu urn .11:1. St:pt:rti gitar. piano. ke) b1Jard. Jan lain scbagainya.

Grup-grup na')yid yang aJa pada 1nasa ini hadir dari kalangan re1naja

m'"jid. rohis sckoL:h. dan aktivis kampus. seperti grup rnusik nas) id Snada dan

ilfalul Islam t lz1.is)) ang bcrasal dari FISII' Uniwrsitas Indonesia (lJIJ.

Pada lahun 199-t. untuk pi:rta111a kalinya snada 111!.'n)uguhkan cara

111cll)dll) i ucu1h·l!a. )aitu na"yid 1anpa iringan alat 1nusik. 'i'ang Jig;:l\vangi olch

ti:'a pcrsoniln)a yai;u Agus. Edwin Yah::.a dan M Lukman. Mcreka adalah

mahasis\\a UI sckaligll'.i aklivis karnpus yang bcrkiprah dalarn dunia nasyid.

Lagu-lagu yang n1cri:ka ba\\'akan perta111a kali adalah lagu-lagu yang bcrtc1nakan

kL:-i:.ahldan. Snada diartikan dcngan st.:nandung nada dak\vah 1nc1nbiayai album

pcrwma mcrcka yang bctjudul The Presentation secara rnandiri.

Pada tahun 199-l, rnuncul pula lzzzatul Islam (lzzis). Dcngan rncngambil

.1cnts nasyid yang penuh se1nangat dan 1nc1nbangkitkan ruhiyah yang

mcndcngarkannya. \Varna rnusik )ang disuguhkan lebih bersifat hirarki

pc1juangan, yang 111cngusung ten1a-ti:n1ajihad. Dengan n1elihat kondisi sosial dan

politik islam pada saat itu, khususnya Pakstina. Pada tahun ini pulu Raihan (grup

nas) id dari ~lalaysia). rnengcluarkan album "Puji-Pujian". ivlclalui raihan. nasyid

Jilihat dari gaya pcnyampaian rnusikn)a. ~lusik nasyid mulai mcmbuka diri dan

Page 25: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

20

bcrkembang maju. Raihan mengolah aransemen yarg bcgitu apik dan mcmukau.

Mcrcka 111c111pcrkay;1 musik nasyid dcngan scntuhan alat-alat musik modcrcn.32

PaJa pcrkernbangan selanju111ya 1nulai tuni;iuh tim nasyid yang lebih

ngcrap dcngan warna acapella. Ada juga tim nasyid yang mcnyejukkan dari sisi

irama Jan S)airnya scperti tim nasyid l\uansa Jan Bijak dari Bogor. Ada pula

yang bergaya ngerap sepcrti Soldier Of Allah (SOi\). Bisa dikatakan bahwa warna

nasyid sendiri berakulturasi dengan 11arna buda)a yang ada di Indonesia

Tidak ada batasan tema nasy id pada era ini, dari segi performance mereka

mcmakai gitar. rabbana. Jan lain-lain. Kcmudian tidak ada pula batasan tcma lirik

dan ·Jagu dari musik nasyid itu scndiri. Tcma-tema yang dihadirkan oleh tim

n~1S) id di tanah air. sangat bcraganl. 'rak hanya 1nasalah sepcrti jihad, tctapi juga

masalah-masalah lain. i\lulai dari 111asalal1 sosial, persoalan pcrnikahan (rumah

1angga). dan ban1ak lagi. 'rak sedih:it ti1n nasyid yang 1nencoba n1erespon

bcrbagai pcristi1111 a1.tual yang tc1jadi. baik di Indonesia maupun di dunia (Islam)

sc('.ara li.:bih un1un1.33

Pada tahun J 998, musik nasyid bcrkcmbang pesat. Dan mcnjadi trend

tcrscndiri pada saat itu. I la! ini ditandai dcngan banyaknya tinHim nasyid yang

bcnumbuhan. Tak hanya Jari kalangan kampus ta·;i juga mcnycbar di sckolah­

sckolali. pcsantrcn bahkan masyarak•H umum mulai mencintai nasyid. Album

I ladad Alwi dan Sulis yang mcngusung tema shal•h'"<lt, pada tahun ini pula telah

tc1:jual sckitar satu juta kopi. Angka yang menga'.;umkan untuk sebuah musik

rcligi. lni mengidikasikan bahwa musik berwarna religi telah mendapat tempat '4 : ang !uas di 1nasyarakat."

Nasyid senrnkin mendapat te111pa1 di ma;.yarukat, ini ditandai dengan

benambahnya tim nasyid dari tahun ke tahun. Datang dari generasi muda. mulai

dari kampus. sekolah. remaja masjid. sampai dengan pcsantren. Adapun

kelompok-kelompok nasyid di Indonesia diantaranya35 :

- lh\~an Fauzi. "~\e1npi.:rbicnraknn t\lusik lslo.ini··. dalan1 A=:ikra (7111.! Sound Qf ,\fos/e111 \!us1cl. :-..:n\L'n1her 2005. h. 13.

'"' l1l!J:-'..:~.IJJS. \\ ikircJ:D~\\ iki/0:'1$\ id , ' L1-.'.Jr::.~:;~J~.££.::lhl':.>\ id .;,.'01JJJ~ri1a nusyiJ {A pa ltu ;\~S) iJJ. olch AJ1nin ·: b.ur~.;.'._211s, \\ i bJDi:d i :t. nre1\,-i k ]:1'..:as \·id.

Page 26: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

Raihan (kelompo~, nasyid dari malaysia yang cukup terkenal di indonesia)

SnaJa

l11atul Islam

F atih

t)radasi

Al-Veoli

[d Coustic

Sha th

Jan lain-lain

21

Di Indonesia, nasyid dapat disaksikan dalarn berbagai style atau gaya

pc-n) a111paian11ya. l)iantaranya 36:

a. Nas) id yang dil:-a\\akan dcngan ~1capcl!a, yang bt.!riran1a pop n1cnggikuti trend

n1usik yang ti:i1gah digandrunFi. PL'ngusung nasyi<l ini adalah kclotnpok

nas1 id Snada, Gradasi, 1vlupla, dan lain-lain.

b. i\,.lusik nasyid yang diba\\'akan sci.:ara acapclla <liiringi dcngan musik

minirnalis (rnusik drum saja), clan berirama mars, dengam karaktcr semangat

dan menyeru. Pengusung musik nasyid ini adalah lzzatul Islam, Ruhul Jadid,

Shuutul 1 larakah

c. ~lusik nasyid yang dibawakan dengan perkusi dan kcbanyakan bcrisi puji­

pujian. Pembawanya adalah Snada, Raihan, The Fikr, Qodtrunada, dan lafo­

lain.

d. ~lusik nasyid yang dibawakan secara lengkap (alat-alat musik yang lengkap).

Sepeni !limbo, Hadad Alwi, ivlissile, l3rothcr, Now See Heart, dan lain-lain.

Ada juga Kyai Kanjeng pimpinan penyair Emha Ainun Nadjib yang

tcrkcnal dengan to1nbo ati yang 111engusung nasyid dengan 1ncngkolaborasikannya

dengan musik trad1sional Indonesia. Pada talrnn 2004, grup-grup band terkenal

seperti Gigi meluncurkan album religius "Raih/ah Kemenangan" kemudian 2005

Ungu juga ikut 111era111aikan 1nusik isla111i d¢ngan ca"anya scndiri.~ 7

1\l ll!lJ:;.,Y_1,.~.;J2.)·it:"<;nn1ibcri.~li nasyid (Sa;1tn;;.1 Xus)id Urjuk Diri). olch A<linin H l<h."'.ky, .. J(ckayann 0.iusik Etnik ivfusli111··. dJ!a1n A::;iJ...ra (Th11 Sound (~l ,\fosle111 .\lusic),

i\'o\t.:n1bi.::r 2005. h. 12.

Page 27: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

22

Sdain itu :1da Dwiki Darmawan. yang merupakan musisi yang

nwmbcrikan sumbangan pcnting untuk kcmajuan musik rcligius islamis di

lndc•ncsia. Salah sail! bryanya adalah album orkrcstra kasidah The Love For

.\!11.1se11y,er 1Ci11ra Rusu/; bcrsama pcnyanyi Hadad Alwi, la bcrkolaborasi dengan

orki.:stra bi:rgengsi di :\uslralia. O\viki dalan1 albuin ini berhasil 1nengangkat

kasidah tradisk)nal ke fonnat orkcstra )ang 1negah dan clegan.38

Kcbcradaan musik nasyid scmakin cksis dan ditcrima luas oleh media

"""'" klHNisny a pcrtcie\ isian. I !al ini ditandakan pada tahun 2005. TV 7

n1cnggelar Fcsti\'al Nas; id yang digabung dengan tausiyah atau pcnya111paian

hik111•1h nasihat. scrta qiruoat atau pe111bacaan al-qur'an. 1\l'ara itu dina111akan

dcng.111 I csti\al l\a,yiJ. lausiyah dan Qira'at (FNTQ). Lalu lndosiar juga pada

"1al itu juga bckcrj" ;.;una dcngan panitia Fesli\al Nasyid Indonesia (FNl).39

FNTQ dan Fl\I mcnjadi salah satu indikator pcrtumbuhan nasyid di

lnJ,1ncsia. :\udisi yang diadakan FNTQ misalnya. diikuti sckitar JOO kelompok

nch: id . .Jika ticbk c1;:JC1tasi. pcscrta audisi bi,a mcn,;apai lcbih dari 300 kclompok.

\lcn:ka bcr..1sa! dari b<:rbagai kGt~L scpcni Jakarta. ~viakasar. ivl~dan. Pa!e1nbang,

!.~1111pung. St:111arang. Solo. 'l'ogyakarta, l3andung dan seju1n!ah kota di Ja\va

ll'1rat. Scpcrti Cianjur. Sumcdang, Ciamis. Dari test val terscbut. pcnyclenggaraan·

F\I mcngharapkan muncul inovasi musik nasyid, lcrutama dalam lata vocal serta

pcnggarapan musik. Untuk itu mcrcka dibcbasl;an mcmbcri tafsir mclalui

pi:ngg~1rapan n1usik Jan \'Ocal. Pcrke1nbangan itulah yang diharapkan agar nasyid

~cn1ahi11 Jiteri111a dan cksis di kalangan ;ang lebih luas.

Dari penjc asan di atas, 1nengcnai pcrk~1nbangan 1nusik nasyid di

Indonesia. sccara ringkas dapat pcnulis simpu kan dalam label mengenai

pcrkcmbangan pc ti ode pcrtama ( 1980-1990). dan periodc kcdua ( 1990-

sekarang/~008} :

.>);-: Ti111 1\zzikra, "Penjclajah;;in Estetik Ko1npo:.i:r i\luslin1". dalan1 A::ikra rlhe Sound Of .\los/~'111 .\lusicJ. No\·c111bcr 2005, h I I.

,,, http:.1-'~Y_her~nJ~\ iJ.cornlbt!rita nJS) id ( ~a~11n;. ,1 ~\as) iJ Unjuk Diri ), oleh AJ1nin

Page 28: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

23

Tabel I

Pcrkembangan Musik Nasyid Di Indonesia

ii'crkeii1bangan Na5,~j(fre1:iode Pert;;,1;;;T 'ra1iu11199o-sa-n1r~iSckarang (2008)

r----

(1970-199oi 1 I

·--~·--l----·---·--------• l)iiihal Jari scgi tl!nla: 1 • Dilihat dari scgi tc111a :

! ~lusik nasyid tcrbatas untuk !agu ! Tak h.uya masalah seperti jihad,

I bersi lilt pcnycn1angal I tetapi juga 1nasalah-n1asalah lain.

I

pepcrangan. tentang pe1juangan j Mulai .:lari masalah sosial, persoalan

(ii!iad). Sehingga nasyid terkesan I pcrnihhan (rumah tangga), dan

csklusif hanya untuk kalangan j

tcncntu saja.

I I

• Dilihat clari scgi perlormancc dun \

a!at 111usik yang digunakan :

1.ebih banyak mcnggunakan teknik

a.:cap~lla. lcbih ccnderung

bcrbahasa arab (seperti gambus dan

q;_t:-.iJ:ih). Jan \lc:nggunakan alat

musik scdcrhana. duff (rebana) dan I pcrkusi. \

i

• Dilihat dari scgi grup nasyid I

bcrasal : I 13crasal dari parn aktivis, dan pelajar I'

'ang bclajar di Timur Tengah. . I

banyak lagi. Tak scdikit tim nasyid

yang incncoba mcrespon berbagai

paistil\11 aktual yang tcrjadi, baik di

Indonesia maupun di dunia (Islam)

secara lebih umum.

• Dilihat dari segi performance dan

alat musik yang digunakan:

Lebih bervariasi ada Nasyid yang

dibawakan dcngan acapella,

berirama pop, mars, ngerap, klasik,

dan tradisional. diba11akan dengan

perkusi, dan dibawakan secara

lengkap (alat-alat musik yang

lengkap).

• Dilihat dari segi grup nasyid

bcrasa ::

13erasal dari para aktivis kampus,

rohis sckolah, rcnwja masjid, sampai

Page 29: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

24

• Cirup nasyid yang ada: • Grup nasyid yang ada :

·ridak banyak grup nasyid yang ada ' Snada. Raihan. The Fikr,

paUa 1nasa ini. diantaranya bin1bc).

Jan grup nasyid Al-Quds, dan lain­

la in.

Qodtrunada, gradasi. Mupla, lzzatul

Islam, Ruhul Jadid. I larakah, Bimbo,

~fissile. Brother, Now See Heart,

Page 30: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

25

ll. ~lcdia

1. J'cngcrtian Media

Kata i\lcdia bcrasal clari bahasa latin. yang secarn hartiah berarti

.. ·rcngah''. pelantara atau pcngantar.4rj i\lcnurut ka1nus besar bahasa Indonesia,

ineJia adalah alat {sarana untuk 111t:nyebarluaskan :nlbrrnasi, seperti surat kabar,

radio 1cle\-isi:11 l\-ll!Jia n1crupakan a!at yang Jigunukan scbagai pclantara untuk

nh:n:ainpaikan p-:san d~u1 dapat 1ncrangsang piki;-;111, pcrasaan, dan ke1najuan

.au.liens s..:hingga dapal 1n1.n1dorung letjadinya proses bclajar 111i:ngajar:i:?

,\ssociation For Education And Commucation Technology (AECT)

111endctlnisikan 111cdia yakni segala bcntuk yang dipc-rgunakan untuk suatu proses

pen) aluran inli.irmasi. Scdangkan education associ<llion (NE:\) mendcfinisikan

media scbagi bcnda yang dpat dimanipulasi. dilihat, didcngar. dibaca, atau

dihicar:iLan best.'rtL; instrunh.:nt )ang dip<:rgun~ikan dcngan baik dah11n kcgiatan

be luj~1r inengajar..:3

(iagnc t 1 '!70) men: atakan balm a rncdia aJalah bcrbagai jcnis komponen

dah-1111 lingkuangan siS\\·a yang dapal nH.:rangsangnya untuk belajar. Sc111entara itu

llrigg> (197(JJ balm a media adalah scbagai alat llsik yang dapat mcnyajikan pesan

serta 1nerangsa11g seseL)rang untuk b.:lajar, buku. kaset bingkai. adalah contohM

cuntuhnya.'' Gerlach clan Ely ( 1971) mcnyatakan, bahwa media apabila dipahami

sccara garis besar adalah n1anusia, 111ateri atau kejadian yang n1t:n1bangun kondisi

yang mcmbuat siswcJ mampu mempcrolch pcngerahuan, kctrampilan, atau sikap.45

Dari dc1inis1-dclinisi di atas, dapat ditarik kcsirnpulan balma media adalah

scgala scsuatu yan~ bcrsiEn n1cnyalurkan pcsan Jan dapat 111erangsang pikiran,

perasaan. dan ken1auan sesorang schingga dapat rnendorong tc1jadinya proses

b~lajar pada clirinya,

~ 0 :\zhar nrsyad . . \ledia Pe11gajara11, (Jak;irt;.1: PT Raja Gn.11indo Persada. 1997 J. h. 3. ~ 1 Ti111 !lt:nyusun K1.1n1us Pusat H~ihasa, A'o11111s /Jt.'sar Bafi,H!i Indonesia. {J:.1kan<1: Balai Pustaka,

20<.l51. Cet. IJJ. h. 756. ;: Ahn1ad Sabri , Strategi Be/ajar .\lengajar. r_\ficro {ea, I ing). ( Jakartu: Quantun1 T i.:aching,

::r11J5). h. ! 12. '·' Ua:-.:irurdin :\snU\\ir . . \/l!dia Pl!111bela)>Jra11. (J;ikana: CipJ·.at Press. 2Uil2J. h. 11. . .;.; :\rifS. Sadin1an. dkk. ,\/1!(/ia PendidiAa11 tl'e11gerfia11. Pe-;ge111banga11, dan Pe11ui11/aa1annya),

(Jakana: PT (jrafindo Pcrs.ida, 1993), h. 6. ~: Azhar arsyad . . \fedin . .... h. 3.

Page 31: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

26

2. :\lusik Scbagai Media dan Iluhungan Musik dcngan Fungsi Otak

ivlusik merupakan media auJitil: yaitu medw yang hanya mcngandalkan

kcmampuan suara scperti radio, musik. karct. piringan hitam."" ivlusik scjakjaman

dahulu sudah digunakan sebagai media keagamaan oleh manusia. Ahli musik

bla111. Al-Farabi. bcrpcndapat balm a musik pada musa romtrn i kuno selalu

digum1kan dulam upacara-upacara keagamaan. 13ahkan saat itu dikalangan

masyarakat yunani kuno terdapat anggapan balma musik mcmiliki kckuman gaib

: ang dapat 1ncn) cn1purn'-ll,,_an tubuh JJn ji\\ a 111anusia scrta 1nukj izat bagi dunia

a!an1iah .. :7

Di zaman Rasulullah SAW musik digunakan scbagai media lrnrena

nH.:1niliki 1nanfaat yang besar dalan1 111cngggelorakan s1:1nangat bala tcntara.

Llahkan pcrnah suatu kctika dua kali tcntara Islam mundur olch tcntara Quraisy,

"""ilullah Si\ \V sempat 111cmint<1 I lindun 111cnjt1di lead rncul -nya. Dcngan

s~ga!a ridhu~Nyn. dalan1 pcrang yang kt:riga knli akhirnya bisa di1nenangkan

p;1,uk"n blam."

Di dunia pcndidikan, musik bcrpcngaruh pula guru dan pelajar. Sebagai

sc,Jrang guru. dapat n1enggunakan n1usik untuk rn~:nata suasana hati, n1engubah

kcadaan mental siswa.dan mendukung lingkungan b•!lajar. Musik dapat membantu

pt.:!~1:1~1r hL"kcrja lcbih baik dan 111cngingat lebih ~1anyak. iVlusik 1ncrangsang,

mcrc1najakan. dan mcmpcrkuat belajar, baik secara sadar maupun tidak sadar. Di

. . I l I . . . "k <9 ~ai11p1ng nu. \:C n1nya ~an SIS\\·a n1cn1ang n1enc1nta1 111us1 ·.

Bagi scorang guru. harus 1nengctahui cara {_gaya) bclajar 111uridnya, cara

bclajar dapat memotivasi pelajar untuk menciptakan sesuatu yang luar biasa

nc111tin: a. Ga: a bclajJr a tau modalitas belajar akan sangat mempengaruhi po la

bcl;(jar scscorang. Scmakin seorang guru mengenal gaya bclajar muridnya, maka

murid akan scmakin nyaman bclajar dan guru bisa mengkondisikan suasana

bclajar ) ang inengasikkan untuk n1uridnya. Jika seorang guru berusaha 1nengenal

~-- :-i:.t:ful !Lihri Djan1;1rah. dkk. Strategi Bel<ljar .l/r.?11gajar. (Jakarta: PT Rini:kc Cipta. 1996), h. !-ii

.: :\jic Esa p\_1ctrJ, Rerulusi ..... h. 8 . ..;~ .'\iii.' E~a poctra. Rel'o/usi ..... h. 23. ~., nnt•bi J)c Porter. dkk. Qf{a11tu111 Teaching (.\fe111prakrekka11 Qua1111n11 /.e,1rni11g di Ruang~

J\';1,111,.; J..'L·/,!>J. Pl.·ncricn1ah: .·\r) ;--:iJandari. (B;1nJur.g: \li7an. 2000), (~cl. IL h. 73.

Page 32: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

27

gaya belajnr muridnya. nrnka guru tesebut akan lebih banyak bersahabat dengan

111uridn) a dala111 proses be I ajar 1ncng~1jar. 50 Dengan 1ncngctahui gaya helajar

sis\\ a. guru dapat n1L:nelaah n1ctodc dan 1nedia 1nana yang n1cn1t111gkinkan untuk

<ligunakan sehingga basil bc!ajar yang dil11glnkan itu :crcapai.

Gaya belajar aJalah earn )ang lebih di;;11kai oleh scseorang dalam

mclakukan kegiatan berpikir, memproscs. dan mer gerli suatu informasi. Maka

scbab itu. gaya bdajar sangat berperan sckali \crhadcp seseorang dalam belajar di

segala bidang kchidupan. Gaya belajar dalam dunia pcndidikan. dibagi menjadi

tiga b•1gian besar, yaitu gaya bclajar \ isual, gaya bclajar audirori. gaya belajar

kinesletik 51

Dalam hal ini, musik masuk kc dalam gaya belajar nuditori. Yaitu gaya

bc!ajar yang 111enggunakan indera pcndcngaran. Orang-orang yang 1nen1punyai

gaya auditorial bias;mya adalah pcndcngar yang baik, mcrcka mcngandalkan

pcnJcngarannya untuk 1nenyerap intOrn1asi. Orang~orang auditori juga pecinta

musik, mcrcka biasanya mcndengarkan musik dalam urusan mcnghapal, atau

1nclakukan pckcijaan yang bcrhubungan dcngan ingatan diiringi dcngan alunan

musik. 52

Dalam dunia pendidikan, nwsik yang dapal mcmbantu siswa auditori

masuk kc keadaan bei<tjar optimal. Musik juga memungkinkan guru membangun

hubungan dengan siswa. Musik bcrpengaruh kuat pada lingkungan belajar.

Pcnclitian menunjukkan bahwa belajar lcbih mudah dan ccpat jika seseorang

bcrada dalam kondisi santai dan bersahabat. Musik dapat juga membantu

n1cnggi:scr kcadaan pikiran. Jika sc:orang guru 1ncngala1ni hari yang penuh

tantangan dan kegiatan, ia dapat mcmainkan musik yang mcndinginkan transisi

pikiran dari bckerj<. ke bermain. Efck yang sama dapat diterapkan di kelas untuk

mend11kung hasil bclajar.53

~--' ··\\ aiib Ta/Ju: t.:.cna!i Gaya Bt:lajnnnu•·, J:iL.un .\!11sli11:ah .-\pril 2006. h. 53. '

1 :\di \\' GunJ\\'il!!. (J1.n1ius Learning Strat!!gr (Petu;!jllk Praktis L'11111k .\/enerapkan Jc·1.·1.'fi:ruh:d l.i:tll"ningJ. (Jak~1rt;.1: PT lkhliara ~hindiri 1\badi. 2!)!J.l), CcL II. h. 139.

~: .. \\-ajil'• Tahu : Kc1h1li (ia) a Bc!uj~1rrnu"', dalain .\!11slin1ah '\pril 2006. h. 53M5·L ;,; Bobbi DI.'! Porter. l kk. Q11an1u111 Tea,:hing ...... h. 74.

Page 33: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

28

I 'Ii..• .t•\•,-. '. ~ .::- ' .

Untuk mdihat bagaimana musik dapat mempengaruhi kebcrhasilan

p~111b~!ajaran. khususnya bagi orang yang n1e1niliki gaya belttjar auditori. Proses

penama. informasi di dapat mclalui indcra pendcngaran yaitu telinga.Telinga

inc-rupakan indra pi.:ndi..:ngaran bagi 1nanusia dan 1nakhluk hidup lainnya. Selain

itu jug::i 1ne1nbantu 1nt!njaga keseilnbangan. Infonna~i yang 1nasuk kc tclinga dan

pci>isi kepala disampaikan olch saral' pcndcngarun ke otak untuk diartikan. 54

Sckngkapn) a akan dijelaskan olch gambar di bawah ini :

Gambar I

TELINGA

Susunan tc!inga inanusia terdiri dari 3 bagian uta1na yaitu : 55

Tclinga luar (I), terdiri dari:

I. Da11111e/111ga, bertlmgsi mcnampung bunyi dari luar kepala

~ . . 5'a/urun 11e1ulengaran

• Telinga tengah (II), terdiri dari :

3. Gendang 1e/i11ga

.J. Osikula (3 lliiang keci/)

5. l?ongga te!inga tengah, ynitu rongga yang bcrisi udara.

6. S'a/uran J::ustasius, yang bcrsa1nbung dengan tcnggorokan. 13crfungsi

menjaga agar tekanan udara di luar dan di dalam telinga scimbang.

:·.i \\ \\ \'. .c~s1nartschof1!.con1IPNU/003/kucln!.!3.L'.if ~ 5 \\ \\'\" .e-sn1artschOl)!.co111 1PNU/003/kuj~in.£]_:£.iJ

Page 34: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

• Telinga dala·n (Ill)

7. Jcndcla Oval

8. ()rgan-organ kcsei1nbangan

29

9. Koklea (berbcntuk spiral yang berisi cairar)

I 0. Jen de la bu lat

11. Saraf Auditori (Pcndcngaran) bcrfungsi 1111:11yampaikan informasi ke

otak

Gambar 2

Gi\Mlli\R Ti\l li\l'i\N l'ENDENG1\Ri\N

:\. Gc!t)n1bang bunyi yang ditatnpung oleh daun telinga 111clc\vati rongga

pi:nJengaran.

ll. Gdombang tcrscbut mcmbuat gendang telinga kita bcrgetar

C. Gctaran tcr;ebut ditangkap dan diperkuat oleh tiga tulang kccil. yaitu :

CJ. Tulung ;\lar1i/

C:!. Tulung landasan !Paron)

L '3. 1'11/ong .)a11gg1u«li

D. Jcndela oval menjadi bergetar

[. f.:cmudian gctal'an diteruskan kc cairan di dalam Kok lea. yang dideteksi

okh sd-sel khusus.

F. lnformasi cis:unpaikan oleh saral'pcndcngaihn kc otak

Page 35: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

30

Setelah musik (infonnasi) di teringa mela.ui saraf pendcngaran maka

inron11asi lC!"Sl.!but Jisa1npaikan ke otah.. S~cara garis bcsar Otak 111Ulll1Sia dibagi

mcnjadi dua. otak kanan dan otak kiri. Akan dijelaskan olch gambar di bawah ini:

CJa111bar 3

Fungsi Otak Kanan Dan Otak Kiri

Belab.an Otak K.iri

l\1fate1natika Bahasa l'i.·feu:.1.bac-a lv1enitlis Logik:1 Un1tan Si'itematis ~:. .. ualitis

Belab.an Otak Kanan

Kreati~litas Kon.se1>tual

Inoi.ta.'ii Gag.:L<:>:an Gan:lb~u

\.\tarna lVfTt'iik !ram.a

i'vfolodi Bemtim]Ji

dihubungl.:an j1ttaall dendrit

SHORT-TER1,-1 lv!Elv!ORY

LONG-TEIU..-1 J,·1E1v!ORY

Setiap bclahan otak (kiri atau kanan) mcn•punyai fungsi yang berbeda.

8elahan otak kiri berhubungan dengan logika. analisa. bahasa. rangkaian

(Se1111cnce) dan matematika. Jadi belahan otak kiri bercspons tcrhadap masukan­

masukan di 111ana dibutuhkan ke111a111puan 111engupas/111eninjau (Critiquing),

111enyatakan (Dec!t.ri11g), 111enganalisa, 111cnjelaskan, berdiskusi dan 111e111utuskan

(.!11dgi11g). Belahrn otak kanan berkaitan dengan rit111e, kreativitas, warna,

i111ajinasi dan dimensi. Jadi bclahan otak kanan berfungsi kalau 111anusia

111engga111bar, 111enunjuk, 111e111cragakan, bermain, bcrolahraga. bernyanyi, dan

akti\ iias motorik lainnya. Sebenarnya kedua belahan otak kiri dan kanan sama

pc-nting dan sa1na kuatnya, dan saling nh.:lcngkapi satu dcngan yang lain.

C-lusik dapat 111empengaruhi scluruh aktivitas otak, struktur musik yang

harmcinis kualitas inteval, timbre, pola nada dan te111po diproses di otak kanan.

Page 36: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

31

Pcruhahan \'dlu1ne St1ara. pcnataan nada suara yang akurat dan Jirik Jiproses oleh

otai.. f;iri."' Jadi musik diproses di bagian otak kanar dan otak kiri.

f)cngan 111cnggunakan a lat yang canggih unt .1k 111endctcksi kcadaan otak

dan ahli S)araf utak dari Kanada, dr. Rubert J. Zatorrc, rncngatakan balm·a pada

\\ah tu nicndcngarkan 1nusik dengan n1t:n1cja1nkan iY1ata 1naka S) araf otak kanan

pcnJcngaran 111cnjaJi aktif. Di salllping itu otak kanan bagian bclakang yang

mengontrol indcra penglihatan pusat ikut mcnjadi aktiC schingga dapat

!l11..:ni111bulkan suatu in1ajinasi yang bcrhubunga11 dengan isi 1nusik. Yang dapat

mcmpcngaruhi sccua cmosi, lisik, mental, dan spiritual 57 l\dapun fungsi musik

dalam pcndidikan :

a. '.\li.:nata suasana h-.1ti

b. i\1cningkatkan basil be!,~jar yang diinginkan

c. \lcn;oroti ha!-ha! yang p~nting .

. -\Japun i\lanfaut musik dalam pcndidikan. diantaranya scbagai :5S

a. \ lcningkatkan sen1angat bi:lajar

b. ,\l..:-r;.1ng~ang p\.:'nga!a1na11 bel~~jar

c. \lcningkatkan fokus

d. \Jcrnbina hubungan

c. !\lencntukan tcma untuk bekajar

1·. 13crsenang-scnang.

Sesuai dengan penjclasan di atas, untuk lebih menjelaskan musik sebagai

1nedia <lan hubungannya dcngan fungsi otak dalain n1cncriina inll)nnasi yang

diberikan, maka selengkapnya dijelaskan dalam skema di bawah ini :

51' :\JI \V CiunJ\\an, (Jcnius Learning ...... , h. 25-t

57 hgp://\\'\\"\\'.Qk\'.Or .iQ 'bu!ctin I O!rnusikk!a.sl.~.JUilll

~s Bobbi f)c Porter. 1.ikk, Qua1111u11 Teachh1g .. . h. 75.

Page 37: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

32

(J<unbar 3

Skcma Alur iv1usik

1\lusik r lndcra Tuj uan yang akan di (media i pcndcngaran Otak capai (dalam skripsi

pt.'ncantar I (tcliga) ini adalah informasi) Penghayatan Nilai

keagamaan)

i\1usik yang dijadikan scbagai 1ncdia pengantar infonnasi. dala1n skripsi

ini adalah musik mis; id. Musik nasyid itu sendiri tcrdiri dari kombinasi irama dan

nada kL·n1tH.li•1n inti duri 1nusik ilu !'.>i.:ndiri yaitu pesan yang terkanJung di dalan1

lirik. Pcsan yang terkandung dalam musik nasyid terscbut akan masuk rnelalui

indcra pcndcngaran (rclinga). lalu struktur rnusik yang harrnonis kualitas inteval,

timbre. pola nada dan tempo diproses di otak kanan. Perubahan volume suara,

pcnataan nada suara ) ang akurat clan lirik dipr,i,1::; olch otak kiri. Setelah itu

niaka akJn li.:Jjadi pruj<.:S p..:nghayatan ni!ai kcagainaan scsuai dengan tujuan yang

ak.an dicapai.

Dari pcnjclasan tcrscbut dapat pcnulis simpulka.·, bahwa musik adalah seni

: ang nh:ngkon1binasikan iran1a clan nada, baik suar.a 1nanusia a tau pun instru1nen

(a!at) n1usik, yang n1engungkapkan perasaan dan ckspresi yang ingin dituangkan

d1 dalamn:a H•d ini mcnandakan bah\\a mu;ik dapat dijadikan media

rn.:n)ainpaian atau 1ncngantar pcsan yang terdapat di liriknya. Dah11n dunia

pc·ndidikan. baik fcrmal ataupun in formal musik mcmpunyai pcngaruh yang

cukup clcktif" dan clisicn dalam proses bclajar mcngajar. Diantaranya di

p.;ndidikan forn1'1i guru dapat 111cnggunakan n1usik khususnya bagi 1nurid yang

mcmpunyai gaya bclajar auditori, scbagai altcrnatiJ" media dalam proses

kcgiatan belajar mengajur siswa di kelas. Di pendidikan informal, seperti

kmbaga-kmbaga nrnsyarakat yang ikut bcrpcran dalam dunia pendidikan, dapat,

sccara leluasa 111enggunakan 1nusik sebagai n1edia pengantar pesan yang sesuai

dcn2,!all 11,juan Jang akan dicapai. Dalam skripsi ini musik yang dijadikan media

:aitu n1usik nasyid. 1nusik nasyid scbagai n1edia pcnghayatan nilai keaga1naan.

Page 38: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

33

c:. 1~cnghayatan Ndai Kcagan1aan

J. Pengcrtian l)c11ghayata11 Nilai Kcagarnaan

Penghayatan adalah suatu jt:ni~ proses bcL1. ar yang 111c111bcri n1otivasi

scscorang untuk n1cnga1nalkan nilai-nilai tertcntu c·alarn \VujuJ pcrbuatan dan

ting\,.ah laku yang tcrpuji. I la! ini bcrnni balma p<'nghayatan nilai-nilai islami

dapat mcmimpin scscorang agar menggunakan akalL)'<t dalam mcncari kebenaran.

IJengan de1nikian 111anusia akan 1neninsyali bah\1'a segala yang dihidupi ini

mcrupakan kescluruhan yang selaras dan scimbang, tunduk kcpada sunnatullah.59

Nilai adalal· ·!;uatu sepcrangkat kcyakinan atau pcrasaan yang diyakini

scbagai suatu idcntitas yang mcmbcrikan corak uang khusus kcpada pola

pcmikiran, pcrasaan, kctcrkaitan maupun pcrilaku.''" Nilai mcrupakan keyakinan,

scntimcn (pcrasaan umum), atau iJcntitas yang bcrsifat umum atau strategis.

Sedangkan nilai keagan1aan adalah konscp 1nengenai penghargaan tinggi yang

dibcrikan olch warga mas)arakat kcpada bcbcrapa masalah pokok di kchidupan

keagan1aan yang bcrsitllt suci schingga 111enjadi pcdon1an bagi tingkah laku

kcagan1aan \\·arga n1asyarnkat bcrsangkutan.61

Dari pcnjclasan di atas, dapat Jisimpulkan bahwa pcnghayatan nilai

kcagamaan adalah suatu proses belajar lcbih lanjut. untuk memahami nilai-nilai

) ang tckandung dala111 ajaran aga1na I shun, sehingga pen1cluknya dapat lebih

lanjut mcngamalkan nilai-nilai tersebut dalam perbuatan dan tingkah lakunya.

2. Faktor - Faktor Yang Mcmpcngaruhi Pcnghayatan Nilai Kcagamaan

13crdasarkan studi pustaka yang penulis lakukan, terdapat faktor-faktor

) ang dapat mcmpcngaruhi pcnghayatan nilai kcagarnaan bagi seseorang

diantaranya :

~·' rin1 Doscn Fakult:J.s Tarbi;ah L'\IN Sunan A1npel ~vtillar.f. Dasar-/)asar Kependidikan !s/a111 1.\·uaru P1111ga11tar l/111u Pi!ndidikan Isla111), (Surabaya: Kar)-J J\dita11101. 1996). h. 152.

('''.-\bu Ahn1aJi. dkk . .\11\DU (Dasar·Dasar P_endidikan Ag<1111a /slant t_:11111k /1ergurua11 Tinggi}, U.tk.1ru: Bun1i 1\ksan.L 21)08). Cct. \ 1

• h. 202. Dqi.1rtl..'ll1l'll PcnllidikJ.n Jan Kl..'buJay::ian. J...'a11111s 81.?sor Bahasa /11do11t!s)a. Tin1 Penyusun

K,1:11us Pus;lt Pl..'n1bin;1,1n JJn Pcnyuluhan Bohasa, (Jakartn: B<Jai Pustaku. 1988). C!...'t. I. h. 615.

Page 39: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

34

a. !-(i..:luarga

Kcluarga menurut pcndidik merupakan lapangan pcndidikan yang

pcr1a111a. dan pcnJidiknya adalah orang tua. Orang tua (Bapak dan lbu) adalah

pcndidik kllllrati. \krcka pendidik bagi anak-anaknya karcna sccara kodrat bapak

Jan ibu dibcrikan anugcrah olch Tuhan pcncipta berupa naluri orang tua. Karena

na!uri ini ti111bul rasa kasih sayang orang tua kcpaJa anak-anak 111crcka, hingga

sc;.:ara 1noral kcJuanya n1i:rasa terbcban tanggung ja\vab untuk 111e1nelihara,

111enga\\asi. dan n1c!indungi serta 1ne1nbin1bing keturunan 111ercka.62

l'cndidikan kcluarga merupakan pendidikan dasar bagi pcmbcntukan jiwa

kcag·amaan. C.lcnurut Rasulullah SA\\·. fungsi clan pcran bahkan mampu untuk

n1c1nbcntuk arah kcyakinan anak~anak 111.:rcka. i\lcnurut bcliau. sctiap bayi yang

Jilahirkan sudah 111c1niliki potcnsi untuk bcragaina. Nt1n1un bentuk keyakinan

ag;una : agn dianut anak scpcnuhn) ;1 h:rgantung dari bi111bingan. pi..:111eliharaan,

dan pcngaruh kedua orang tua n1crcka.1

.>

b. Sckolah (PenJidikan Kclembagaan)

Sckolah scbagai kclembagaan pcndidikan adalah pclanjut dari pendidikan

kc!uarga. Karena k;:ti.:rbatasan orang tua untuk n1endidik anak-anak 111crcka, 1naka

mcrcka diserahkan kc sekolah-sekolah. Scjalan dengan kepcntingan dan masa

depan anak-anak, terkadang para orang tua sangat selekti f dalam menentukan

tcmpat untuk menyckolahkan anak-anak mereka. Mungkin saja para orang tua

yang bcrasal dari kcluarga yang taat bcragama akan memasukkan anak-anaknya

kc sckolah-sekolah agama. Sebaliknya orang tua lain lcbih mcngarahkan anak

mercka untuk masuk ke sekolah-sekolah umum. Atau sebaliknya orang tua yang

sulit mengcndalikan tingkah laku anaknya akan memasukkan anak- anak mereka

kc sekol<lh agama dengan harapan sccara kelembagaan sekolah tersebut dapat

membcrikan pengaruh dalam membcntuk kepribadian anak-anak tcrscbut."'1

Pcndidikan keaga1naan (l?t!l(!!,ious Pe<lagogrc) sangat n1cn1pengaruhi

tingkah laku kegamaan (Religious Behm·iour). Pendidikan agama di lembaga

l-~ .LilaluJin. Psikologi ,.1ga1na, {Jakarta: PT R<ljJ GralinJo Persad<!. 200 I). Cct. V. h. 218. '·'

3 JaklluJin. Psikologi ...... h. 218. ,,; .lalaluJin. Psikolog1. ...... h. 219-220.

Page 40: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

35

bagai1nanapun akan 1nernbcri pengaruh bagi pc111bentukan ji\VH keaga1naan pada

anak. Di sckolah ataupun lembaga kcagamaan pcndidikan agama dittikbcratkan

p~ida bagaiinana n1e111bi;ntuk kcbfr1s~1;t11 :ang sclaras dcngan tuntunan aga1na. Dan

hal ini akan lcbih efoktif schin~ga akan memprngaruhi pcmbentukan jiwa

I l k 65 ..::cag.ainaan pat a ana , .

c. l'cnJidikan di i'vlasyarakat

Para pcndidikan u1nu111nya sepl'ndapat bah\va lapangan penJidikan yang

ikut mcmpcngaruhi pcrkcmbangan anak didik adal<ih keluarga, kclcmbagaan

pcndidikan. dan Jn1gkungan 1nasyarakat. Kesefasian anlara ketiga Japangan

pendidikan ini akan membcri dampak positif bagi p·~rkcmbangan anak, terutama

J;dain pC"rn bL'n t ukan j h\-a k1.·aga1naa11 1ncrcka.

Dalam ruang lingkup yang lebih luas, dapat diunikan bairn a pembentukan

nilcii-nilai yang berkaitan dcngan aspek-aspck spirirnal akan lebih efektif jika

s1..·:,1..·ur;1ng berada dalan1 lingkungan yang 1ncnjunjung tinggi nilai-nilai terscbut.

Cc•rnoirnya Ji lingkungan masyarakat santri barangkali akan lcbih memberi

P'-'!l~~iruh bagi pc1nbcntukun j i\\·a kcagainaan dibandingkan dcngan 1nasyarakat

lain )ang n1cn1iliki ikatan longgar tcrhadap nonna~norn1a keagan1aan. Dengan

dc111ikian. fungsi Jan pcran n1asyarakat dala111 pen1bcntukanji\va kcaga111aan akan

~ang.at t('.rgantung dari s~berapa jauh 1nasyarakat tersebut 1ncnjunjung nonna-

1 (,!_,

nnnna .;.caganiaan.

·-'~ .r.-i!aludin. Psiko 1ogi .... ., h. 220-221. .. ,. J;dalu ... !in. Psiko'o,~;i .... __ h. 223.

Page 41: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

36

3. Ruang Lingkup Pcnghayatan Nilai Kcagamaan

~lenurut Hasan Langgulung. penghayatan nilai- nilai dalam proses

pcndidikan Islam mencangkup lima kelompok, yaitu : nilai-nilai perorangan (A/­

Akhlak Al-Firdiyah}, nilai-nilai kcluarga (A/-Akhlak Al-Usariyah), nilai-nilai

sosial IA/-Akhlak Al-fjtima 'iyah), nilai-nilai ncgara IAl-Akhlak ,lf.f)aulah!, dan

nilai-nilai agama (Ai-Akh/11k Al-Dinci·ah).67 Pcnjabaran lebih lanjut mengenai

nilai-nilai tcrscbut di b~l\\'ah ini:

Aclapun nilai-nilai pcrorangan r.·11-Akhlak Al-Fird(rnh) dalam ajaran

lsla1n, diantaranya :"g

a. l\1cmclihara kcsucian cliri

b. l'vlcnutup aural (bagian tubuh yang tidak boleh kclihatan, mcnurut hukum dan

akhlak lslami)

c. Jujur clalam pcrkataan clan pcrbuatan

d. lkhlas

c. Sabar

r. Rcndah hmi

g. ~lalu melakukan perbuatanjahat

h. ~lcnjauhi dcngki

1. ~ lenjauhi dendrnn

.I· Berlaku adil tcrhadap diri scndiri dan orang lain

k. ~ lenjauhi segala perkataan dan perbuatan sia-sia

Nilai- nilai kcluarga IAl-Akhlak Al-Usar(vah) dalam tijaran [slam,

d. "":; 1~nHar~111: a: -

a. Berbakti kepada orang tua (!bu dan Bapak), menyantuni kcduanya apabila

mcreka sudah ticlak mampu, mendoakan kcduanya baik di masa hidup maupun

!'~rn !),);;"·n Faku!t1~ Tarbiyah IA!~ Sunan ,-\111pd i\la!ang. !Jasar-/)asar .... . h. 152. '.·~ \hlh,un1n~1J D<Hid :\Ii. l)rndidikan Aga111a !sla111. (Jakarta: PT R~~ia (Jra!indo Pcrsada, 2005),

h. 357-358. · K.\:.'Lln) J-!Il !sh1111 <~ .·/JjJ1;.'k ../spi.!k f\e111asyaraka1an, (Jakarta: PT Bu111i 1\ksura. 2005), Cet.

l l. h. ) 11.

Page 42: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

37

keduanya tclah mcninggal clunia. mcnjauhi hal-lml yang tidak menycnangkan

apalagi 111enyak11i hdti dan lisik.

b. I lunnat terhadap saudara {kcluarga) yang tua dun 1ncnyanyangi yang muda,

mendi<lik dan 111enyantuni dan mcmbina kelu<":5a, bersikap adil, jujur, dan

b1jaksana ti:rhad~!p anak, saudara, dan keluarga. 1ncn1clih,1ra kcturunan dan

kc/1ormatan mc1eka. tetap menjalin silaturahmi.

'.\ilai-nilai sosial IAl-Akh/ak Al-!j1i11111 '(,"1h) dala111 <tjaran Islam,

diant:.1ranya : ?u

a. f\lc1nu!iakan 1an1u.

b. \lcnghonnati nilai Jan nonna ynng bcr!aku dala1n n1asyarakat.

c. Saling tolong-menolong dalnm meiakukan kebajikan dan takwa.

J. ~lcnganjurkan anggota masyarakat termasuk cliri scndiri untuk berbuat baik

dan incncegah diri :->cnJiri d~in l)rang lain 1nclakukan pcrbuatan jahat

(111u11gkur).

c. I\lc1nbcri 111akan frtkir n1iskin dan bcrusaha n1clapangkan hidup kcluarganya.

f. I3c111usyawarah dalam segala urusan 111cngcnai kcpcntingan bersama.

g. !\kntaati kcputusan yang telah diambil.

h. illenunaikan amanah dcngan jalan mclaksanakan kcpcrcayaan yang diberikan

scseorang atau 1nasyarakat.

1. ~ lenepati janj i.

Nilai-nilai ncgara (A/-Akhlak Al-Dau/ah) dalam ajaran Islam, diantaranya

a. i'vlencintai negara dan tanah air.

b. Rela bcrkorban demi negara.

c. Mewujudkan persatuan dan kesatuan terhadap bangsa.

d. Siap mcmbcla tanah air, jika terJapat hal :,ang mengganggu keamanan dan

kctertiban bang:;a .

.\lt1h~11n1n~1J J)auJ Ali. /1;.:ndidi!.a11.-lg::111i1 /sla111. (J<1k;1rta: PT Ruj~1 Gni!indo Pcr!>adu, 2005), h. 358

71 KnhJr 0.!Jnsyur . .\/en1bi11a .\!oral & Akhlak. {Jakana: PT Rincka Cipta. 199-l). h. 106-109.

Page 43: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

38

Nilai-nilai agama !Al-Akhlak .·ll-Di11()'ah1 Islam lainnya yaittJ tcrhadap

alam scmcsta (lingkungan) antara lain : "

a. Mcmpcrhatikan dan mcrcnungkan pcnciptaan alam scmcsta untuk mendekati

pi:nc ipta-N; a.

b. i\lcnyclidiki dan mcmanfaatkan alam semesta (baik berupa bcnda mati, flora,

founa) dcngan scbaik-baiknya untuk kcmakmuran hidup.

~. n1~nghindari pcngrusakan lingkungan atau n1cngekspoitasinya secara

bcrlebihan clan buros.

d. Bcrupaya melcstarikan lingkungan denga_n mcnanam tumbuhan dan

11icnge1nbangbiakkan he\\·an.

c. i\kmproduksi b:irang-barang kckayaan alam dengan asas manfaat dan hemat,

dan sa:ang kcpada makhluk Jainnya (hcwan clan tt1111buhan).

,\pabila dalam proses Pcndidikan Islam ;.cscorang dapat mcnghayati

kclima kclompok nilai-nilai tcrscbut maka bcrnrncam-macam potensi yang ada

dalam dirinya dapat bcrkcmbang sclaras Jan scimbang. sehingga memunculkan

Lcuwnrnan yang bcnrnjuJ sifat-sifot sepeni ketakwaan, kejujuran, keadilan,

kcsabaran. kesopaan, kebijaksanaan dan sebagainya. Dengan mcmunculnya

keuramaan tersebur bcrani tcrbcntuklah suara lwti atau kata hati seseorang

schingga ia dapat mcmbcdakan baik dan buruk serta mampu memilih atau

memutuskan mana yang harus ditaati dan mana yang harus dihindari dalam

melaksanakan kchidupan bersama.73

'~Kaclan; llD, !s/anl ........ h. 60. HTirn Doscn F~1kuli.1s. Tnrbi)ah IAIN Sunan :\1npi:I iVIJ]ang. Dasar·f)asar ....... h. 152·153.

Page 44: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

BABIII

IYIETODELOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metodclogi pcnelitian yang tcrdiri dari pendekatan

pcnclitian, lokasi penditian, metodc pcnelitian, metode pengumpulan data,

instrumcn penelitian. proses pclaksanaan pcnclitian dan tcknik analisa data.

A. Pcndckatan Pcnclitian

Pcnclitian ini mcnggunakan mctodc pcndckatan kualitatif yang didasari

olch keinginan untuk mcngetahui cfektivitas musik nasyid sebagai media

pclantara dalam penghayatan nilai kcagamaan khususnya pada anggota LOK

S;ahid rndalui bcrbagai kcgiatannya. Pcngcrtian pcnelitian kualitatif (Qualitative

!lescarch) adalah suatu pcnelitian yang ditujukkan untuk mcndeskripsikan dan

rnengamlisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi,

pemikiran orang >ccara individual maupun kelornpok. t Pengertian penelitian

kualitatif mcnurut Ces\\ell sebagaimana dikutip Dian Pudjiati, yaitu

mcngungkapkan asumsi-asumsi paradigrna kualita1if seperti bahasa penelitian

kualitatif dan metodologi desain yang terus berutah berdasarkan pengalaman

individu da\am latar alarniah.' Peneliti lain, "Bag.Jan dan Taylor rnengatakan

ba\111a pcnelitian kualitatif scbagai prosedur pcncl:'.ian yang menghasilkan data

' '\an;.1 SJyodih Suk 11;.uJinata • . \/t!rode Penelitian Pe11didiku11, (Bandung: Ren1a.ia Rosda Karya, 2fJ06J. Cet. ll. h. 60.

: Dian Pudjinti, "P;ri/aku Seksua/ Re111aja Peke1ja Seks dan Risiko Kesehcuan Reproduksi .\fcr~·!.D Snuii Kasus f;/inik !.\IS ,\filik LS1\I di Daerah K/111:i.us /bu Kota Jakarta". Tcsis Pasca S<lr.i.1na l,'.J Jah<Jna. (J;.il:arta: Pcrpustakaan Pascasarjana UJ Ja~.t.rta. 2006). h. 56. t.d.

Page 45: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

40

dcskriptif bcrupa kata-kata tcrtulis dan lisan dari orang-orang dan pcrilaku yang

dia1nati ... ~

B. Subjck Pcnclitian •

Pocwandari sepcni dikutip Dian Pudjiati menyatakan bahwa dalam·

pcnciitian kualitatil sampd tidak diambil sccara acak tetapi justru dipilih

mcngikllli kritcria tcrtentu.' Dcngap dcmikian, penulis mendapkan kriteria

subjck pcnclitian scbagai bcrikut :

I. Rcspondcn yang diwawancarai tcrdiri dari 8 orang, 4 laki-laki dan 4

pc-rl.!n1puan.

f'. lahasis\\·a/ fvlahasis\\ i yang kurang lcbih 3 tahun sud ah 1ncnjadi anggota

LDK.

3. \lahasiswa/ mahasiswi anggota l.DK yang m:nyukai musik nasyid (yang

sering n1cndcngarkan 1nusik nas,: iJJ.

4. Anggota LDK (baik Jaki-laki Jan pcrcmpuan) mcmpunyat ciri-ciri

bcrpcnampilan Jan bcrpcrilaku scsuai ckngan knidah Islam.

5. Mahasiswa/ mahasiswi yang aktif dalam kcgiatan LOK (diantaranya yang

pcrnah atau memounyai kedudukan yang pcnting di LDK, scpcrti ketua, sub

scksi bidang seni nasyid, dan lain-lain).

Penulis menemukan subjek melalui obs~rvasi langsung berdasarkan

pcngamatan pribadi terhadap respondcn dan ditambah dengan informasi mengenai

respondcn dari orang lain yang penulis perlukan berdasarkan kriteria yang sama.

3 Le:-:i J. !\1olcong, .\lctode Pene/itian Kualita1iJ: (Bandung: PT. Rosda Kar)a. 2001}, Cet. XVI, h. 3

4 f)i<.1n PuJjiati, "f1;ril:1ku Seksual Re11u{ja /lekerja Seks dan Risiko Kesehatan Reproduksi .\/en:Aa S11u/i Ka.n1s Klinik /.\JS ,\filik LS.\/ di J)aerah Khu.Hts /bu Kola Jakarta", Tcsis Pasca Sarjona L!J Jakarta. (Jakarta: Pcrpustakaan Pasca~arjuna UI Jakarta, 2006). h. 56. t.d

Page 46: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

41

C. Lokasi l'cnclitian

Dalam pcnulisan ini pcnulis menga1Y.bil tempat di sekretariat LOK

(Lcmhag:i Dakwah Kampus) UIN Syarif I lidaya.ullah Jakarta, y:!ng bcrtcmpat di

JI. Ir. 1-1 Juanda No. 95, Ciputat, 15412 telp. OJ. I 7495742. Penelitian dilakukan

sclama I bulan :cbih terhitung dari tanggal I September- 28 Oktobcr 2008.

D. i\lctodc Pcnclitian

Dalam pent:litian ini pcnulis mcnggunakan wawancara mcndalam (in

def1th i11jim11atio11) dcngan tatap muka langsung (face 10 face) untuk mcmperoleh

data pcndukung dan data utama. Umuk memperoleh data pcndukung penulis

mcmanfomkan 11cmancara tidak tcrstruktur. Artinya, pcnulis hanya menggunakan

garis-garis bcsar informasi yang dibutuhkan sehingga diperolch kebcbasan untuk

!llL'lh.:ari i11fl)rn1asi dari infonnan.

Scdangkan wawancarn mendalam yang terstruktur dipakai untuk menggali

inlc•nnasi dari informan yang dinyatakan sebagai data utama. Alasan penulis

melakukan 11;mancara tcrstruktur adalah supaya mcmpunyai kcndali atas apa

) ang saya tanyakan kepada informan. Hal ini disebabkan pertanyaan-pertanyaan

: ang diajukan h'1ris mcngikuti daftar pcrtanyaan yang disiapkan. Dcngan kata

lain. pcnufis menghindari kehilangan arah agar jangan sampai terlibat jauh

terhadap pcnjelasan infonnan yang sama sekali tidak berhubungan dengan

pernyataan pene!itian.

E. Inst rumen Penelitian

Dalam pcrnyataan tcrstruktur dipakai seb.igai alat pengumpul data utama.

Pt:nul is n1cn1utuskan 1nclakukan \\ ll\\ ancara seer.ii a langsung atau}C1ce to face agar

inf(irmasi yang disampaikan inil1rman dapat tergali. Selain itu, penulis dapat

melihat ekspresi dun tindakan informan ketika ncnanggapi pertanyaan. Daftar

pcrtan: aan yang ditulis secara gar is besar juga dipakai untuk mengumpulkan data

pendukung. Akhirnya, hasil wawancara direkam dalam !ape recorder.

Page 47: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

42

F. Proses pclaksanaan pcnclitian

Pcnclitian ini mulai dikc1jakim sccara intcnsif dari bulan Agustus -Oktober

2008, tctupi proposal dan obscrvasi pcnclitian tclah dibuat scjak bulan Februari

2008. Kebetualan saya mempunyai kcnalan yang cukup mengerti banyak tentang

LDK, dan pcnulis pun tidak mcncmukan kesulitan untuk bcradaptasi dengan

lingkungan (anggota LDK) dalam mengambil data ataupun wawancara terhadap

rcspondcn. Karena bcrdasarkan kriteria respondcn yang akan dhva\vancarai

kcbetulan satu angkatan seperti penulis (yaitu t-.lahasiswa/Mahasiswi semester 9).

Unlllk mcmpcrolch data yang scsuai dcngan tujuan pcnclitian dilakukan

uji cOba \\tl\\·ancar'\ pnda tanggal 26 i\gustus 2008 terhadap 111ahasis\vi ·rarbiyah

semester 9, anggota LDK Syahid, 11awancara dilaksanakan di musholah FITK

lamai 2. Kcmudian bcrlanjlll dcngan rcspondcn sclanjutnya, karcna tcrhalang oleh

bulan Ramadlrnn dan pcnulis sulit mcncocokka l waktu dcngan rcsponden,

kcmudian jadwal kcgiatan LDK scndiri yang cukup padat di bulan puasa.

Akhirnya di minggu kcdua puasa penulis mcmutusk;•·1 untuk istirahat dalam bulan

Ramadhan sampai liburan Hari Raya Jdul Fitri scle;.ai. Setclah liburan ldul Fitri

selcsai. tanggal 16 Oktobcr 2008, penelitian dilan.111tkan dengan mewawancarai

rcspondcn yang bctum diwawancara.

G. Tcknik Analisis Data

Untuk mengolah hasil wawancara yang telah penulis peroleh dari

rcsponden. bebcrapa langkah diambil untuk mcnggambarkan teknik menganalisis

data. Penama data ditranskipkan ke dalam deskripsi tertulis. Kemudian traskipsi

"'"' ancara terse but diseleksi, diteliti, disederhanakan dengan mcnggunakan

kat~gorisnsi atau pengkoJingan agar 1ne1nudahkan proses pcngklasifikasian.

Scicinjutn) a. hasil katcgorisasi clan analisis tadi didcskripsikan, ditcrjcmahkan dan

dianalisa untuk memperolch jawaban dari pertanyaan penelitian. Terakhir

berdasarkan hasil tcrjcmahan dan analisis data nrnka dirumuskan rckomendasi

kcpada anggota LDK (responden pcnelitian) mengcnai nrnsik nasyid sebagai

111t:dia pr:nghayatan nilai k~agan1aan.

Page 48: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

BABIV

BASIL PENELITIAN

Gambarnn Um um LDK (Lcmbaga Dakwah Kampus) UIN Jakarta

I. Scjarah Singkat Bcnlirinya

LDK (Lcmbaga Dakwah Kampus) adalah satu dari beberapa UKM (Unit

·giatan Mahasiswa) yang ada di UIN Jakarta. Terbentuk pada tanggal 28 Mei 1996.

ch 25 mahaiswa dari lima fakultas. LDK periode pertama yang dilantik oleh Sekjen

AU Thohib El- Hasyr, dan tim kecil yang lerdiri dari Dcka Kurniawan, Muha11111lad

.1sthofa dan Rinaldi Syafiq. Dan dalam waktu singkat mcnghasilkan kcpcngurusan dan

1ker-proker dengan ketua LDK pcrlama Dcka kurniawan dan sekretarisnya Musthofa.

2. Yisi dan Misi LDK Syahid

"Terciptanya insan dalmah yang memiliki kekokohan spiritual, intelektualitas

1 soliduritas dengan etas profesionalisme menuju kampus yang islami dalam rangka

w11j11dkan khair11! 11111111ah ".

SI :

I. Tarbiyah madal hayati

~ Amal sholeh

3. Amar ma'rufnahi munkar

4. Pcngabclian masyarc.kat

5. Pcrsatuan umat clan ukhuwah islamiyah

Page 49: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

45

Gamlrnr .t STRUKTUR KEPENGURUSAN LDK SYAHID 2008-2009

Ketun I - - - - - - - - - - 1-- -- - - - - - I Lmum

I I

I I •

I .

I \Vakil Ketua I

.. i

Kctua Keputrian

PSU

I Sckretaris I

Bcndahara I I

lliw K<~J,.c;,~ Biro Pcngembangan Ekonomi

I I I I Bid. Bid. Bid. BTQIBid Bid. Bid.

kadcrisasi Keputriaan Syiar Tahsin Humas Keilmuan & ------ tafsir Al- Keislaman I I

Qur'an) I I _I - - -I

I - - - - - - - - I

I I I I I I

Sub. I

Sub. I Sub. Sub. Sub. Sub. Bid I

Bid. Bid. I Bid. Bid. Bid manajcmen I >SD~! PG I sen1 E.O Media masjicl I

I I I I I I I

KomDa Fakultas

ANGGOTA LOK SYAHID

Page 50: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

.JOB DESCRIPTION LDK

Kctua l!mum

I. Pi.:nanggung ja\vab dan pcn1(!gang kebijakan organisasi

~ l\:ngontrol keseluruhan program kc1ja organisasi

.i. Mcnjadi juru bicara organisasi

46

-1. ;>.knjadi fasilitator organisasi dalam menjalin lrnbungan dan kc1ja sama dengan

l~n1baga-lcn1baga ckstra ka111pus

5. Bcrkoordinasi dengan ketua-kctua KO\lDA

Kctua Kcputrian

I. Bern·enang clan bertanggung jawab terhaclap aktivitas clakwah muslimah secara

kescluruhan

2. Mengkoordinasikan semua kegiatan dakwah di biclang keputrian

3. Menjadi juru bicara organisasi yang berkaitan dcngan kcmuslimahan

-1. Bcrtanggungjawab kepada ketua umum

\Vakil Kctua

!. Mewakili kctua umum ketika berhalangan haclir

2. Menjadi fasilitator organisasi dalam menjalin hubungan clan kerja sama dengan

lcmbaga-lembaga intra kampus

3. i\kmbantu ketua umum dalam mengorganisasikan program-program orgnisasi

4. Bcrtanggung jawab kepada ketua um um

Sckrctaris Umum

I. Penanggung jawab dan pemegang kebijakan administrasi orga111sas1 secara

men ye I uruh

2. Mcngatur dan mengurus rumah tangga organisasi

3. lv1engkoordinir biro yang ada di bawahnya

4. Bcrkoorclinasi clengan sekertaris bidang, biro, komda, dan LSO

5. Bertanggungjawab kepacla ketua umum

Page 51: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

1 Jkn<lahara Umum

I. Pcnanggung ja\Yab dan pcn1cgang kcbijakan keuangan kcorganisasian

2. Mcngkoordinir biro yang ada di bawahnya

~. Bcnanggung jawab terhadap pengelolaan perpustakaan

4. Bcrtanggungjawab k·~pada ketua umum

Biro Kcsckrctariat:tn

47

I. \lcrnbantu sd-:rctar;s umum dalam ha! pengclolaan administrasi, keekretariatan

dan ru1nah tangga urganisasi

Bcnanggungjawab tcrhadap pcngclolaan pcrpustakaan

3. Bcnanggungja\\·ab tcrhadap sckrctaris umum

Iliro 1>cng,c111hangan Lln1urn

1. Bcrtanggung jam1b tcrhadap pcnggalangan dana dan usaha organisasi yang

bcrsifot mancliri

\lcngcmbangkan potensi ckonomi orgarnsas1 dalam rangka mcnciplakan iklim

kcmandirian linansial

3. Bcrtanggungja\\·ab tcrhadap bendahara umum

Bidang Kaclcrisasi

1. \kncapai kcbcrhasilan pclaksananan pcngkadcran yang bcroricntasi pada

pcngembangan polensi anggota (!ikriyah, mhiyah, dan jasadiyah) yang

berkcsimun bungan

~ Mcmbangun pola pcrckrutan dan pembina<m anggo:a LDK

3. Bertanggungjawab kepada ketua umum

• Sub. Bidang PSDM

I. !vlcrekomendasikan nama-nama untuk ditcmpatkan pada pelaksanan

agenda dakwah tingkat univcrsitas

2. i'vlcmbcrclayakan anggota secara optimal

3. Bertanggungjawab terhadap pcngclolaan data base anggota

4. Bertanggung j awab kepada ketua bi dang kaderisasi

Page 52: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

48

• Sub. Bidang pembinaan

I. Bertanggung jawab terhadap pengdolaan PKD I

2. Mcmbina.fikriyah, ruhiyah clanjasadiyah anggota

3. Bertanggung jawab kepada ketua bi dang kadcrisasi

Bidang Kcputrian

I. Melaksanakan program-program kerja bi dang keputrian

l\ldaksanakan program-program ke1ja yang berorientasi pada pembinaan clan

peningkatan kualitas rnuslimah

3. l\1eningkatkan khasanah keilmuan dan m1wasan ke-lslaman muslimah

4. Mcnggali dan memb'c'rdayakan keterampilan, krcativitas dan potensi muslimah

dalam bcrdabvah

5. Bcnanggungjawab kepada ketua 11111u111

Bitlang Syi'ar

I. Penangung jawab pdaksanaan program-program ke1ja yang berorientasi pasa

pemasyarakatan syiar-syiar lslam mclalui berbagai metode dan sarana

~ Ivlcningkatkan kesaclaran anggota dalam berda'wah melalui syiar lsiam

3. \!enyeharkan opini clan .fikroh Islam rnelalui berbagai publikasi dan kegiatan

sosial dakwah lainnya

-l. Bertanggung jawab kepada ketua um um

• Sub. Biclang Seni

I. \lengelola serta memanajemen seni yang bisa dikemhangkan

' 1\ldatih dan mcnyelurkan balcat seni anggota

3. Bcrtanggungjawab kepada ketua bidang syiar

• Sub. l3idang Media Dakwah

I. Menghiclupkan syi'ar Islam lewat media

\lenjadi 11adah yang rncngembangkan minat dan bakat anggota dalam

bi dang j urnalistik clan penyiaran Islam

3. lkrtanggung jawab kcpada ketua biclang syi'ar

Page 53: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

49

• Sub. Biclang E\·en Organizer

I. \lengelola kcgiatan-kcgiatan sy1ar 1slam clalam sebuah even (PHBI,

pentas seni Islam, FESPI, clan lain-lain)

Mdatih dan mengcmbangkan minat clan hakat an<>gota van<> memiliki t;:. "' /;:,

potcnsi dalan1 n1cngclola scbuah acara

3. Bertanggung jawab kepada kctua bi dang syt · ar

• Sub. Bidang Ma:iajemen Masjid

I. iv!engoptimalkan fungsi masjid Al-Jami'ah

Menjadikan masjid Al- Jami.ah sebagai penggcrak ikatan remaja masjid di

tingkat wilay1h

3 .. Mcnjadikan masjicl Al- Jami'ah scbagai basis pcnggerakan dakwah

Islamiyah di kampus

4. Bcrlanggungjawab tcrhadap bidang syi'ar

Sub. Bidaug Tahsiu Tafsir Al-Qur'an

I. lvlcnjadi wadah pembelajaran Al-Quran bagi kadcr dan mahasiswa

2. Mcningkatkan semangat menghafal Al-Qur'an

3. Kader memiliki hafalan Al-Qur'an minimal juz 30 Al-Qur'an .

.+. 13crtanggung jawab kepada kctua bi dang ketua um urn

Suh. Humas

l. i'v!clakukan 111arke1i11g organisasi dalam rnclcharkan sayap dakwah, dengan

mengcnalkan perangkat-perangkat dakwah dan program dakwah organisasi

2. Mcnjalin jaringan ke1ja clakwah di tingkat kampus. daerah, revisi clan nasional

3. 1v1enjaga ke1jasama dengan lembaga clan insitusi dakwah lainnya

.+. 1\!clakukan risct dal:lm akurasi data clan informasi

5. Bertanggung jawab kepada ketua hi dang ketua um urn

Page 54: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

50

) Sub. Bid;rng Kcilmuan dan Kcislaman

I. i\knanamkan dan menyebarkan fikroh dakwah islamiyah melalui fomm kajian,

seminar. diskusi, ma 'nad dirosah islamiyah dll

1 i\·1cningkatkan kualitns \\-a\Vasan keislan1an pengurus dan anggota

3. l3enanggungja\1Ub kepada kdua umum

Pos Solidaritas Umat

I. Mcnginvcntarisasi, mengelola dan mengembangkan donatur melalui sarana ZIS

i\kmbangun kepcdulian sosial anggota melalui pelayanan masyarakat praktis

3. Menyebarkan opini dan/ikroh dakwah islamiyah melalui kcgiatan sosial

.f. l3enanggungja\\·ab k~pada ketua u111un1

Komisariat Dakwah (KOi\IDA)

I. llcrtanggung ja\vab terhadap pcngcrnbangan dak 1'.'ah di fakultas sesuai dengan

spesial isasi masi1rn:-masino Fakultas dalam ..... ::;. bentuk aktivitas keilmuan,

pcningbtan profesionalitas, syiar dan kadcrisasi

ivlcngkoordinasikan anggota di Fakultas n1asing-n1-Jsing

3. I\1cnginYcrtarisasi a·1ggota di Fakultas n1asing-111asing

-l. Bertanggung ja\\'ab terhadap pcmbcrdayaan anggota di Fakultas

Page 55: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

51

. Gambaran Um urn Subjck l'cnclitian

Subjek pcnelitian ini adalah empat orang laki-laki. dan empat orang perempuan

mg minimal sudah 3 atau 4 tahun menjadi anggota LDK UIN Jakarta. Dan telah

cmcnuhi kriteria yang dibuat oleh pcnulis. yant: dianggap cukup mewakili

:rmasalahan dalam penelitian ini.

Lirnumnya responder. tclah rnengenal LDK, clan aktif dalam segala kegiatan LDK.

:bagian besar diantaranya pernah atau sedang menjabat sebagai kepengurusan LDK.

1da pcnditian ini. nama ::ang digunakan Jalam skripsi ini merupakan nama samaran,

ma melindungi privasi re:;ponden, dan identitasnya dapat di lihat dalam tabel di bawah

j:

Tabel2

Biografi Singkat Responden

,-~---~~~~~~~~-~.,.-~~-..,.~-~,--~~~~~~~~~~~~~

I No \ Nama Jenis Kelnmin Fakultas I

-r-L-a-k1-·--L-ak--i- 1 Dakwah clan Komunikasi

I Laki-Laki Ekonomi

I Laki-Laki Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

J Laki-Laki llmu Tarbiyah clan Keguruan

I Perempuan I nmu Tarbiyah clan Keguruan I I

L---f 11 l Ali

i 2 I Rahmat

I 3 i ,\buul

! ..\ ! Umar

l :" ' ,\isyah '

j Perempuan Ilmu Tarbiyah clan Keguruan

' I Perempuan Adab dan Humaniora

[ 6 I Si ti i

7 :\na I i s ' Zahra j Perempuan Adab dan Humaniora

--'--------~--------------'

Page 56: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

52

Analisis Ilasil J'cncliti:rn

a. Kondisi Objcktif (Latar Bclakang Sosial Kcagamaan Anggota LDK UIN

.Jakarta)

Fakt,1r-fa1'tclr yang mcnjadi dasar latar bclakang sosial ki:agarnaan scseorang,

alah kduarga. si:kolah (pc·ndidikan kdenibagaan). dan masyarakat ( lingkungan).

Pendidikan keluarga rnerupakan pendidikan dasar bagi pcrnbentukan JlWa

agarnaan. i\knurut Rasulullah SA \V, fungsi dan pcran kcluarga bahkan rnampu untuk

cmkntuk arah keyakirn:1; anak-anak mereka. i'vknurut beliau. sctiap bayi yang

lahirkan sudah memiliki potensi untuk berngama. Namun bentuk keyakinan agama

ng dianut anak sepcnuhnya tcrganlung dari bimbingan. pemcliharaan, dan pengaruh

. ' dua orang tua mereka.-

Bcntuk kepedulian kcluarga dalam rangka rnembimbing dan mengarahkan

mbentukan ji\\'a keagamaan anaknya, yaitu dengan rnenyekolahkan mereka di tempat

ng menurut orang Lua mcrcka dapat mcmbcrikan pcngaruh dalam pembcntukan jiwa

agrunaan anak~anak n1ereka.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, terbadap responden tentang latar

lakang sosial kcagamaan adalah scbagai bcrikut :

Tabel3

Latar Belakang Sekolah

oj Responden Latar Belakang Sekolah

--r;\li --------+-S-!\_1_A_· _1_1_2_K_'_c_m_b_a_n_g_a_n_, -Jakarta

I Rahrnat SMA 2, Bekasi

I Abdul I SMA di Lampung

! Umar I' Pondok Pcsantren Al- Asy'ariyah, Pandcglang i I Aisvah I Pondok Pesantren Darus Salam, De1)ok I . ~ ' 1

Siti I Pondok Pcsantren Safa Hizbullah Al-Fatah,

! i Ana I

I Zahra I

Lampung

Pondok Pesantrcn Al !\fasturiyah, Sukabumi I I SMA 6, Bogor i

JJ!aludin, l'stkr>/r>gi Ag(1111a (J.1karta: PT Raja Gralindo Persada, 200 I), Cct. V. h. 21 S.

Page 57: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

53

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa latar be ukang bahwa terdapat empat

sponden ( Umar. Aisyah. Si ti dan Ana) yang berasal dar pondok pcsantren. Kemudian

npat rc'Spc111de11 lai1111ya (1\li. Rahmat, Abdul. clan Zahm) berasal dari sekolah umum

'.\I:\).

Pendidikan keaganrnan (Religious Pedagogyc) sanpit mempengaruhi tingkah Jaku

·garnaa11 (Religious Behal'iour). Pendidikan agama di lembaga bagaimanapun akan

c:rnberi pengaruh bagi pembentukan jiwa keagamaan p~da anak. Di sekolah ataupun

nbaga kcagamaan pc11didib11 agania di1itik beratkan pada bagaimana membentuk

bi<tsaan yang sclaras dcn,;an tuntunan Agama. Dan ha! ini akan lebih efektif sehingga

an mernpc.ngaruhi pe111bentuka11 jiwa keagamaan pada anak.3 Dalam skripsi ini

:punden yang bernama \ Umar. Aisyah, Si ti dan Ana) ya11g berasal dari pondok

santren. Dari basil studi pustaka di atas. dan bcrdasarkan hasil wawancara penulis

h"dap respcmckn. Dapat disimpulkan bahwa Pondok Pesantren telah memberikan

ntribusi yang besar dalam membcntuk jiwa keagamaan responden, scperti pernyataan

yah mengenai alasan mernilih LDK di bawah ini:

<Kar.:11a 1·isi da11 n1i11u11 LDK yang berm1fia!wdah di ja/011 ls/am, clan dari

hadi scndiri i11gi11 sw11a-su111a be1j11a11g di dalam dak1rnh Js/C1111 ".

Kcaktifon mereka di Sl\lA, juga membcrikan andil yang cukup besar dalam

mbentuk jati diri mereka sewaktu remaja. Sepeni responden yang bernama Ali, abdul

i Zahra. mcreka telah aktif terlebih dahulu di Rohani Islam (Rohis). Dari hasil

wancara pcneliti terhadap responden, ha! 1111 mcmberikan pengaruh, yang

latarbelakangi reponden dalam mcmilih organisasi mahasiswa di UIN (LOK). Sepeni

ipan wmrnncara dengan Nisa di bawah ini :

"TertC1rik de11ga11 LDK karena me111a11g nia/11) a dari wrn/ ingin mencari

~kungan yang seperti Rohis di SMA du/11. Dan dari kabk kelas udah ngasih tau LDK,

·a Allah sama kayo Jlohis ". 4

Hal yang mempengaruhi penghayatan nilai keagamaan sclain keluarga dan

Jlah aclalah masyarakat (Jingkungan) tempat responen berinteraksi sehari-hari.

alaludin, Psiko/ogi ........ h .. !~1)-221 \bdul. ll'awancara. Jakarta, IS Oktober 2008.

Page 58: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

54

:ngaruh teman, cukup memberikan motivasi dalam memilih organisasi ekstra kampus

DK) yang sesuai dengan keinginan dan hati scseorang. Seseorang akan bergaul dengan

ang yang mcmbuat mercka tctap di jalan yang baik clan bcnar. Ataupun scscorang akan

~ngusahakan untuk mencari lingkungan (teman) yang bisa membuat dirinya tetap di

an yang baik clan bcnar. Seperti pernyataan dari Abdul, mengenai alasan untuk masuk

)K di bawah ini :

"Karena mla kererrarikan rersemliri 1rnk111 demo UKM 111ahasiswa baru. /tu

h111rnh11y11 sa11ga1 ke111al sekali, dan jiku dilihal dari orn11g-orangnya (Akhwat dan

'11rn1111ya) juga bagus-bapus pe11ampila1111ya. Lulu juga 1ermo1ivasi oleh leman unluk

tjak masuk LDK. "5

Dari basil analisis di atas mengenai kondisi objektif (latar belakang sosial

agamaan anggota LOK). Dapat pcnulis simpulkan bahwa faktor-faktor yang

:n1pi:ngaruhi pcnghayatan nilai k~agan1aan anggota l~f)l(, diantaranya :

Kcluarga mcmpunyai pcngaruh yang bcsar c1riakr ya dalarn rncngarahkan dan

rncmpcngaruhi jiwa keag::unaan anaknya.

Lcmbaga pcndidikan (Pondok Pcsantrcn) tclnh membcrikan kontribusi yang besar

dalam mcngarahkan dan membentuk jati diri bag1 responden dalam memilih

organisnsi yang scsuai dcngan 'tjaran Islan1.

Lcmbaga pcndidikan (SMA), adalah sekolah umum, akan tctapi Ekstrakulikuler

(Rcihis). Rohani Islam (Rollis) adalah salah satu kegiatan ektrakulikulcr yang ada di

sekolah umurn (S{v!U), dalam mewadahi siswalsiswi yang ingin mendalami agama

Islam. sclain di dalam kdas. Rohis telah memberikan motivasi bagi rcsponden untuk

tetap mcneari organisasi di kampus (LDK) yang seseuai dengan ajaran Islam.

Teman (lingkungan) juga mempengaruhi seseorang dalam penghayatan nilai

kcagamaan scscorang. LDK adalah Karena LOK Syahid adalah satu dari beberapa

UKl\! (Unit Kegiatan l\fahasism1) yang ada di UIN Jakarta. Yang mempunyai visi

clan misi yang bcrusaha menegakkan ajaran Islam. Dari visi dan misi tersebut, segala

akti,·itas clan kcgiatan LDK adalah sesuatu yang bernilai ajaran agama Islam.

Kemudian sccara ticL1k langsung anggotanya pun harus berperilaku dan

Abdul. ll'a11·ancura. Jakarta, 16 Oktobcr 2008.

Page 59: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

55

bcrpcnarnpilan yang mcnccrminkan ajaran Islam. Jadi dalam skripsi ini, teman-teman

LDK rnernberikan pcngaruh dalam penghayatan nilai kc< gamaan rcsponden.

b) Pcsan Yang Tcrsirat Dalam Musik Nasyid.

Nasyid adalah sarana dakwah, karena liriknya bcri:;i ajakan kepada ajaran Allah,

·nggambarkan kemuliaan dan keindahan syariat Islam, Lian ringkasnya, 'amar ma'ruf

l1yi munkar.'' Nasyid acbbh sarana altcrnatif taqarmb (mendekatkan diri kepada

lah), sctelah mctode taqarrub yang sudah ditentukan syarial Islam scpcrti shalat, ritual

:dah dan amal salch lainya. Karcnanya, liriknya berisi kabar gcmbirn (Bwyira) bagi

.aku amal soleh dan kabar buruk atau pcringatan (Nadzira)bagi pelaku maksiat atau

lg mclalaikan syarial islam.7 Nasyid juga adalah senandung doa, karena liriknya juga

·isi harapan (Raja') akan hidayah, rahmal (kasih sayang), ataupun ampunan Allah dari

:ala dosa dan Khauf(eksprcsi keccmasan) akan murka Allah SWT.

Sesuai dengan BAB II (landasan tcori) di atas, bahwa di dalam lirik nasyid

:lapat makna tentang ajaran Islam. Dan dapat di jadikan sebagai alternatif (media)

.uk mcndckatkan diri pribadi tcrhadap Allah. Dari hasil wawancara pcnulis terhadap

pondcn, tcntang musik atau judul lagu yang bisa membuat rcsponden untuk

nghayati ajaran-ajaran ag3111a Islam adalah sebagai berikut :

Nasyid yang berfungsi scbagai sarana alternatif taqarrub (menclckatkan diri kepada

Allah), Scperti pernyataan Ali, yang mcnyatakan bahwa contoh nasyid yang bisa

mcmbuat dirinya dapat menghayati ajaran- ajaran Agama Islam adalah (judulnya : Ya

Rohh. dinyanyikan olch Snada). Musik lagu nasyid ini bernuansa slow (lembut dan

pelan). !tu bcrisi tentang cinta kita kepada allah. Arrasemen clan lagunya bagus, clan

bisa mcnghayati isi dari liriknya yang mcmang bagus.8 Lagu tcrsebut dari hasil

wawancara pcnulis, responden menyatakaan bahwa lagu tersebut bisa memotivasi diri

pribadi. Scpcrti kutipan wawancara penulis terhadap responden berikut ini : "Bisa

memotirnsi. sepcrli jadi lebih semangat da/am ha/ ?eribadah dan bermuamalah

Sepati orang yang jatuh cinta pasti kit a akan me11geb11-geb11, begitujuga kalau kit a

ci111a ke1wda Allah dan jika iman kita 111e1111run, lagu itu bisa memotivasi kembali.

i\sep S;..ainsul f\1. Ro1nli. l(e111balikan 1Va.\yid Pada Khi11a/11~ra, (i3andung: tvlarja. 2006), Cct. I, h. 12. 1\si:p S)an1sul 1\1. Ro1nli, Ke1nnalika11 l'l/a.91fr/ ... .... , h. l'.2. Ali. Jl'1n1·011c,1ra. Jakart;:i, A Septen1ber 2008.

Page 60: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

56

,\/aka bagi saya musik nasyid bisa menyemcmgati kita untuk mencintai Allah dan

lih'rusuk!ln keberatiaan .di/ah. "9

1'asyid berisi tentang ajakan kepada ajaran Allah, seperti pernyataan responden

berikut : Rahlllat rnenyatakan bal1\\a contoh nasyid yang bisa mernbuat dirinya dapat

rnenghayati ,,jaran- '-\iaran agarna Islam adalah (judulnya :Tekad, dinyanyikan oleh

Tuti1i! ./! Kifitri). L1gu ini berisi tentang pe1juangan secara urnum dalam

menjalanbn nilai-nilai islallli, liriknya memperkum niat. 10 Lagu terscbut berisi

tcntang rerjuangan sccara urnurn dalalll lllenjalankan nilai-nilai islmni, liriknya

rnernperkuat niat. Dari hasil wawancara menulis, responden rncngatakaan bahwa lagu

tcrscbut tidak rnernotiv«si pribadi untuk sccaru lang~ung rnengamalkan makna yang

lerkanJun.g dalarn Jirik tersebut. Scperti kutipan wawancara penulis terhadap

respomkn di bawah ini : "Termoti\'C/Si secara /angsung sih tidak, tapi itu lebih

kc1>wla mrneg11hka11du11111e11ye111purnaka1111i111 ". 11

?\asyid bcrisi tcntang "1111ar ma 'ruf 11ahyi 1111111kar (111cnyuruh kepada kebaikan, dan

mcnghindari kejahatan) seperti pcrnyataan n~spondcn berikut : Abdul menyatakan

balm a ccintuh nasyid ) ang bisa rnembuat dirinya tbpat mcnghayati ajaran- ajaran

agarna Islam adalah (judulnya : Panda11ga11 iv/ata, dinyanyikan oleh The Fikr). Lagu

ini rncnurut rcsponden berisi tentang pengendalian diri untuk tidak memandang yang

bukan muhrimnya, pandangan mata itu kadang menipc.1 dan pandangan allah itu pasti

bcnar. !tu juga membuat kita menjaga diri dari pandangan yang haram. Jadi tidak

melihat wanita sccara fisiknya tetapi juga harus melihat hatinya. 12 Lagu tersebut dari

basil wawancara menulis, responden mengatakaan bahwa lagu tersebut bisa

memotivasi cliri pribadi untuk berusaha melakukan dan mengaplikasikan lirik nasyid

terse but, j uga scbagai pengingat di dalam kehidupan. Seperti kutipan wawancara

penulis terhadap responclen di bawah ini : .. Lumayan bisa menghindari hal-ha/ yang

lersirat dalam /agu terse but, wa/aupun saya juga masih berusaha. Tetapi jika saya

111e11de11gar kembali /agu tersebut !wnayanjadi pengingat untuk menjaga diri".

1\!i, IVa1rancara, Jakarta, 4 Septe1nber 2008. Rah111at. ll'airancara, Jakarta, Tanggal 4 Septen1ber 2008. Rah1nat. JValrancara, Jakar.a. Tanggal 4 Septe1nber 2008. 1\bdul, IV•nrancara, Jakart<.1, 16 Oktober 2008.

Page 61: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

57

Nasyid yang berisi tentang kabar gembira (Basyira) bagi pelaku amal soleh dan kabar

buruk atau peringatan (Nadzira) bagi pclaku maksiat atau yang mclalaikan syariat

Islam. Seperti penyataan Umar di bawah ini : Umnr mcr.yatakan bahwa contoh nasyid

yang bisa mcmbuat dirinya dapal mcnghayati ajanm· ajaran agama Islam adalah

(judulnya : Bila Waklll Tlah Berakhir, dinyanyikan o.eh Opick). Lagu ini menurut

responden bisa membcrikan pcngaruh terhadap diri pribadi, dan mempunyai efek

yang bagus terhadap kehidupan. Seperti pernyataan responden scbagai berikut :

"JJanyuk jeni.1· clan j11d11/ 11asyid yang berpengaruh pada saya, lapi dianlaranya bi/a

wak111 le/ah berakhir (dinyanyikan o/eh Opick), ilu bisa memb11a/ efek yang bagus,

/ebih kepada /ahir dan ba1i11. Dem kadang saya berpikir hie/up manusia di dunia

paling lama 60 1a/11111, mau dibawa apa di akhiral 11anli?? Kekayaan kah, gelar, atau

apa??? Cuma ama/ yang bisa menyelamalkan diri kila d1111ia akhiral. (bernyanyi _

"bi/a wak111 le/uh berakhir leman sejali lwnyalah ama/.. "). 13 Dari hasil wawancara

pcnulis. rcsponden mengatakan ia termotivasi untuk memelihara ibadah secara

pribadi dan sosial. Dan itujuga merupakan Jampu kuning (pengingat) bagi responden.

:-\asyid yang berisi tentang harapan (Raja') akan hidayah seperti pernyataan

respondcn berikut : Aisyah menyatakan bahwa contoh nasyid yang bisa membuat

dirinya dapat menghayati ajaran- ajaran agama Islam adalah (judulnya :Perubahan,

dinyanyikm oleh Ed Co11s1ic). Lagu ini menurut responden bcrisi tentang masalah

mduruskan niat, dan mcnyadarkan diri. Apakah kita berubah itu hanya karena ikhlas

karcna al !ah atau karcna orang tua, teman, lembaga. 14Dari hasil wawancara penulis,

rcspc111dcn mengatakan bahwa lagu tersebut, memberikan motivasi untuk diri sendiri

tidak secara Jangsung atau lebih kepada meneguhkan Jan meluruskan niat untuk bisa

melaksanakan apa yang ada di dalam lagu tersebut. Seperti kutitpan wawancara di

lxmcli1 ini : ··,\!usu/ah Oppie menjalankcm a1w11idak. ii.« hanya Allah yang /a/111, pada

lagu perubuhun rang di11ya11yika11 oleh Ed Co;11·1ic saya lermotivasi 1111/uk

melumskun 11iu1 saya. Karena iman i111kadcmg1wik drn1kadang111ru11". 15

U1nar, ll"<n1-,11i.:ara. Jakarta.<-! Septen1bcr 2008. ,-\isy;1h . II ,aH·a1/i..·ara, Jakana. 26 1\gustus 2008. Ab:•1!i. 11·a1ra11cura. Jaknrt<l, 26 1\gustus 2008.

Page 62: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

58

Nasyid yang menggambarkan kemuliaan clan keindahan syariat Islam, seperti

pernyataan rcsponden berikut : Siti mcnyatakan bahwa comoh nasyid yang bisa

membuat dirinya dapat menghayati ajaran- ajaran agama Islam adalah Uudulnya :

Suhaba1 Sefali, dinyanyikan olch The Bro1her). Lagu icrsebut mempunyai kenangan

tersendiri bagi responden, sepcrti kutipan wawancara berikut : "The Brother soalnya

itu ada kcnangan tersendiri bersama teman-tcman waktu di aliyah dulu di lampung.

Bisa dibilang itu mars kitalah pada saat itu. !tu berccrita tentang persahabatan clan

persaudaraan ( Ukhrnrnh fs/wniyah). lntinya kita bertemu clan bcrpisah karena Allah.

Kita harus mengenang clan mengingat sesuatu walaupun dekat atau jauh kita harus

tetap mengcnangnya." 16 Dari hasil wawancara pcnulis, responden mengatakan bahwa

lagu tersebut, memberikan motivasi untuk diri scndiri, seperti kutipan wawancara

berikut : "Aflwmdulil/ah bisa ter1110/il'((si, masing masing orang 111empunyai cara

lmt11k mengencmg sesuatu. Ada yang 111ela/11i folo, d<1n lain- lain. Dan kalau saya

melalui lagu the bro1her terseb111.kala11 saya mendengar lagu 1erseb111, saya langsung

111e11giri111 sms kepada te111a11-tema11 soya yang di /ampung don di daerah lainnya.

IVala11p1111 kita 1erpe11car kuliah diberbagai daerah, lapi /ogu terseb111 biso dibilang

111e11yersa111 kila dala111 menjoga persaudaraa11yang1e/ah tercip!a ". 1'

Nasyid yang berisi tentang rahmat (kasih sayang), seperti pernyataan responden

berikut : Ana menyatakan bahwa contoh nasyid yang bisa membuat dirinya dapat

111cnggambarkan kemuhaan menghayati ajaran- ajaran agama Islam adalah Uudulnya

: Cima berkmrnn, dinyanyikan oleh Ed Co11s1ic). Lagu tersebut bcrisi tentang

pcrsahabatan scsa111a musli111, tentang pcrsaudaraan (Ukhuwah !slamiyah).Dari basil

wawancara penulis, responden mengatakan bahwa lagu tersebut, memberikan

rnotivnsi untuk diri sendiri. Seperti pernyataan responden berikut "Comohnya dari

lagu cillla bakmrn11 ya11g inlinya adalah 111enja/i11 ukhuwah islamiyah, saya jadi

tcrmolirnsi lmluk menja/cmkan hak dan kewqfiba11 sesama muslim !uh. .. , seperli apa

Siti. ll"ail·,u;cara, Jakana, 2 Scptc111bcr 2008. Sitl. Jl"a11'alk'>ll'a. Jakarta, 2 S::-ptcn1bcr 2008.

Page 63: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

59

yang sesuai dengan ajaran Islam. Oh ya irnkfll marah sama teman juga jadi

dil11pukw1 kalu111eri11ga1 lag11 itu '". 18

Nasyid yang mcnggamharkan suri tauladan atau akhlak Rasulullah SAW, seperti

pcrnyataan respondcn berikut: Zahra menyatakan banwa contoh nasyid yang bisa

mcmbuat dirinya dapat mcnghayati ajaran- ajaran agama Islam adalah (judulnya :

Rasulullllh. dinyanyikan olch lzzatul Islam). Lagu ter,;1:but bcrisi tcntang Rasulullah,

pcngcnalan kita kcpada Rasullullah, sosok pribadi Rasulullah. Liriknya jika dihanyati

bisa mcnycntuh jiwa, ha! ini rncnurut responden juga didukung oleh musik

arascmcntnya yang ba,~us.Dari hasil wawancarn penulis, rcsponden mengatakan

balma lagu tcrscbut, mc·rnbcrikan motivasi untuk din scndiri. Scpcrli kutipan hasil

\\ll\\ancara bcrikut : '"Ada motinrsi. jmli gimana kita segera 1111111k meneladani sifat

Rasul, 11·a/aup1111 tidak semua. 7irpi disitu ada niat, sebagai unwt Rasu/111/ah untuk

men<!lwlani salah sail/ llkhlaknya ".

Tabcl 3

l'Saban Rc,;pondcn Tcntang Apakah Termoti\·asi Untuk Mclakukan Apa Yang Tersirat

Dari Pesan Nasyid

) lH:SPO:\DEi\

Ali

Rah mat

Abdul

Lln1ar

Aisyah

Si ti

Ana

1 lahra

JA \VABAi\

Bisa memotivasi diri.

Tidak terrnotivasi sccara langsung, tapi lebih

kepada mencguhkan dan rncnyempurnakan niat.

Lurnayan bisa tcrmotivasi.

Termotivasi.

Termotivasi.

I Temotivasi

Temotivasi

Temotivasi

8 i\na, lf'a1ra11cara, Jakarta. :'.9 ,'\gustus 2008.

Page 64: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

60

Penghayatan nilai kcagamaan adalah suatu proses belajar lebih lanjut, untuk

~mahami nilai-nilai yang tckandung dalam ajaran agama Islam, schingga pemeluknya

pat lcbih lanjut mengamalkan nilai-nilai tcrscbut dalam perbuatan dan tingkah Iakunya

ri ketcrangan tabcl di atas, dapat dilihat bahwa lagu nasyid secara umum mempunyai

ngaruh dalam penghayatan nilai keagamaan pada diri sescorang. Berdasarkan deskripsi

atas dapat. disimpulkan balnrn pcngaruh musik nasyid tcrhadap penghayatan nilai

agamaan dapat dibagi dua:

Tcrmotivasi sccara langsung, dalam hal ini responden dapat tcrmotivasi langsung

untuk mclakukan pesan yang tersirat dalam lagu nasyid lersebut. Berdasarkan analisis

penulis hal ini disebabkan olch ;

a. Dari scgi musik, urrasemenl musiknya bagus melodi lagunya slow (lambat)

schingga bisa mcnc .ptakan suasana yang mcndukung, yang dapal mcnycbabkan

scscorang untuk menghayati lirik (pcsan) dalam lagu nasyid tersebut. Dan dari

Jirik nasyid yang memang mengandung nilai-nilai <uaran Islam. Biasanya mudah

diccrna. tidak membutuhkan pcnafsiran yang mcndalam. Sehingga responden bisa

paham maksud dari lirik nasyid teersebut.

b. Faktor intern (faktor pribadi responden), ini merup<.kan kcsukaan/kcbiasaan, sifat

chm sikap pribadi responden. Sepcrti respondcn Akhwal (pcrcmpuan), mereka

diantaranya .-\isyah. Siti, Ana dan Zahra menya::akan lagu nasyid yang bisa

mcmbual mcrcka mcnghayati nilai keagamaan adalah bertemakan tentang

persahabatan, dan rnuhasabah (instrospeksi diri). Sedangkan Ik11ll'an (laki-laki)

mcrcb diantaranya Ali, Rahmat, Abdul, Umar, dan Zahra menyatakan lagu

nasyid yang bisa membuat rnereka menghayati nilai keagamaan adalah

bcrt<:makan tcntang masa dcpan (akhirat), clan pcngcndalian diri.

Tidak tcrmotivasi secara langsung ; dalam ha! ini responden tidak termotivasi

langsung untuk mclakukan pesan yang tersirat dalam lagu nasyid tersebut. Hal ini

bukan discbabkan karena mereka tidak rnengerti tentang pesan yang tersirat dalam

lagu nasvid. Akan tetapi dari pribadi responden sendiri yang merasa belum

sepenuhnya mengamalkan pesan yang terdapat dalarn lagu tersebut. Dalam hasil

\1a11·ancara terhadap rcsponden, responden lebih menerangkan bahwa ia barn

tcrmu1irnsi dalam hal rneneguhkan dan mcnyempurnakan niat.

Page 65: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

Dntoh Analisis Jsi Lirik La bu Nasyid

BILA \VAKTU TLAll BERAKHIR

Penyanyi : Oppick

112ai1nana kau n1crasa banuf!a akan dunia van~ scn1cntara ~ -- ~ -

1g:1imana kah bila scmua ltilang dan pergi mcninggalkan dirimu

1gaimana kah bila saatnya waktu terhenti tak kau sadari

asihkan ada jalan bagirnu untuk kernbali mcngulang ke masa la Ju

mia dipcnuhi dcngan hiasan

mua ... dan· segala yang ada akan kembali pada-Nya

,ef: Bila waktu tlah memanggil

Teman sejati hanyalah amal

Hila waktu tlah tcrhcnti

Teman scjati tinggallah sepi

agaimana ka11111erasa bangga akan dunia yang semenlara .... "

agaimana kah bi/a semua .. , hi fang dan pergi meninggalkan dirimu ... "

61

Dari bait Jirik di atas disebutkan bahwa manusia selama ini bangga akan dtmia,

ig sifatnya scmentara. Dapat dilihat dengan kondisi saat ini, manusia sangat bangga

1 tidak pcrnah puas akan ha! duniawi sepcti harta benda, kekuasaan, dan lain-lain .. Dan

nusia tcrlena akan hal tcrscbut schingga manusia tidak menyadari bahwa itu adalah

1cntara, clan akan pergi atau hilang meninggalkan manusia.

1gaima11a kah bi/a saalnya waklu lerhenli lak kau sadari .... "

(1sihlw11 ad11jala11 hagimu untuk kembali mengulang ke masa lalu ... "

Aja! rnanusia itu hanya Allah yang mcngetahui, dari bait ini digambarkan bahwa

1usia akan menyesal jika waktu di dunia telah terhenti (meninggal). Dan tidak ada

n lagi untuk kcmbali ke masa lalu (sebelum meninggal).

Page 66: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

62

1niu cliJh!J1llhi tlcnJtan hiasan

11111a ... dun segala yang ada akan kembali pada-Nya

Dari bait ini. digambarkan bahwa memang dunia itu dipcnuhi oleh hiasan yang

~mbuat manusia terkna. akan tetapi semua dan segala yang ada akan kc!llbali kepada

lah S\\'T.

·ff: ··Bila 1rnk1111lah memanggi/

Te111a11 sejari hanyalah amal

Bila 1ruk111 !lah rerhenli

T'e1nan s1.'.f°t.lli tin,r;~!tolloh St.!JJi .... "

Disini. adalah inti dari lagu "Bila Wak111 T!ah Berakhir ... bahwa bila manusia

ah meninggal dunia, tidak ada yang bisa menolong !llanusia itu sendiri. Sebenarnya

nya dirinyalah yang akan lllenolong dirinya sendiri jika sudah !lleninggal. Bahwa

nan yang sejati yang akan menemani kita nanti hanyabh amal perbuatan baik kita- di

nia. Bukan hana benda. kekuasaan, derajat. clan lain-lain yang selama ini manusia kejar

n dibanggakan selama hidup di dunia.

Dari lirik nasyid "Bila lf'ak111 Tlah /Jerakhir"di ai.as dapat dilihat bahwa oppick

Jagai munsyid (pembawa/penyanyi nasyid) ingin mcmbawa kita sebagai pendengar

:uk mcrenungi/ bennuha:;abah diri akan apa yang kita l:1kukan selama ini. Lirik yang

iptakan olch Oppick hanya sedikit clan sedcrhana, akan tctapi karcna scderhana, maka

1k mcmcrlukan penafsiran yang lebih mendalam, rnab pendengarnya akan mengerti

ara langsung maksud dari lirik nasyid terscbut.

Page 67: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

63

c) Faktor Yang Mcnjadi Pcnghambat Dan Pcndulrnng Musik Nasyid

Ada beberapa fakto1 yang pendukung respondcn (anggota LOK) dalam

:nggunakan n1usik nasyid scbagai n1edia pi:nghayatan nil(•i kcagan1aan yaitu:

Tcrscdianya media (alat-alat clcktronik scpcni C-1!'3, llanphonc. dan lain-lain) untuk

mcndcngarkan musik nasyid.

Ternan-tcrnan (lingkungan responden) kcbanyakan jug& menyukai rnusik nasyid.

LDK me\rndahi anggotanya untuk rnempelajari seni na.,yid lebih mendalam.

Waktu yang mcndukung dalam pcnghayatan nilai kcagarnaan adalah pada pagi hari

scktgai pcmacu scman~at untuk berakti\·itas, dan malam hari

scbagai musik pclepas lelah setclah seharian berakti\'itas.

vanu berfunasi • - b

lliasanya ·l"CSJlLllldcn lll<:mlcngarkan musik nasyid jil;a scdang mcngcijakan tugas

kuliah. ataupun sambil mcngc1jakan skripsi. I !al ini mcrnbuat mcn:ka lcbih fokus.

Kcmudian ada beberapa faktor yang pcngharnbat responden (anggota LOK)

am menggunakan musik nasyid sebagai media penghayatan nilai keagamaan yaitu:

Kurang Tcrscdianya media (alat-alat elektronik sepcrti MP3, Handphone, dan Jain­

lain) untuk mcndengarkan rnusik nasyid.

Keluarga tidak bcgim mcngetahui tentang musik nasyid.

d) EfektiYitas :\lusik \'asyid Scbagai Media Pcnghayatan Nilai Kcagamaan

Scperti dalam penjciasan di atas rncngenai faktor pendukung musik nasyid, maka

1sik nasyid dapat digunakan sebagai media penghayatan nilai keagamaan jika

h.lL'ngarn: a dtaupun seseorang yang ingin n1enggunakan 111usik sebagai n1edianya

mpunyai alat-alat elektronik yang dapat mendukung penggunaan musik sebagai media

1ghayatan nilai kcag1mu.nnya. Dan juga dukungan lingkungan (keluarga dan teman,

e1pu11 l)rganisasi J dimana respond en sering berinteraksi . Kernuclian yang mcnjadi dasar

•crhasiLrn musik nasyid sebagai media penghayatan nilai keagamaan adalah latar

,:kang sosial keagamaan responden. Sepeni dulun)·a pernah menimba ilmu di

cmtren. ataupun rncreka aktif di organisasi yang mernegang teguh nilai-nilai

gamaan (ecrntohnya Rohis). Karena ha! ini akan mempengaruhi pemaharnan mereka

ang agama. clan jika mereka mendengarkan rnusik na>yid, mereka akan paham dan

ig:rn1;dL111 apa yang 1e1-,;irat dalam lirik (pesan) dari lag•.1 nasyid tersebut.

Page 68: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

A. Kcsimpulan

BAB V

PENUTUP

Dari hasil pembahasan dan pcnclitian tentang 111usik nasyid scbagai media

penghayatan nilai keagamaan di atas, penulis 111e111punyai beberapa kesimpulan

sebagai berikut:

I. Bcrdasarkan basil data di atas. kondisi objcktif tcntang latar belakang

sosial keagamaan anggota LDK UJN Jakarta, mengcnai keluarga,.

Lcmbaga pcndidikan (Pondok Pcsantn:nl SMA) tclah 111e111berikan

kontribusi yang besar dala111 mengarahkan dan 111e111bentuk jati diri bagi

rcspondcn dala111 mc111ilih organisasi yang sesnai dengan ajaran Islam.

Pesan yang tersirat dala111 musik nasyid, berisikan tentang sarana alternatif

Wq{lrrub (111cndekatkan diri kepada Allah), ajakan kepada ajaran Allah,

·amar ma 'n,fnahyi 1111111kar (men) uruh kepada kebaikan, dan menghindari

kejahatan), berisi tcntang kabar gcrnbira (Ba:;:i•ira) bagi pelaku amal soleh

dan kabnr bnruk atau peringatan (.\'adzira) bagi pelaku maksiat atau yang

mclalaikan oyariat lsla111, ten tung harnpan (Rqja ') akan hidayah seperti

pcrnyaraan. Nasyid yang menggambarkan ke111uliaan dan keindahan

syariat Islam. bcrisi tentang rahmat (kasih sayang), dan mcnggambarkan

suri tauladan atau akhlak Rasulullah SA \V.

3 . .-\cla bcbcrapa faktor yang pcndukung musik nasyid scbagai media

pcnghayatan nilai keaga111aan yaitu Tersedianya media (alat-alat elektronik

scpcni \11'3. Handphone, dan lain-lain) untuk mendengarkan musik

nasyid. Teman-teman (lingkungan responden) kebanyakan juga 111enyukai

64

Page 69: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

65

musik nasyid. LDK mewadahi anggotanya untuk mempelajari seni nasyid

lcbih mendalam, \Vaktu yang mendukung dalam penghayatan nilai

keagan1aan adalah pada pagi hari sebag:,ii pen1acu se1nangat untuk

bcraktivitas. dan malam hari yang berfungsi sebagai musik pelcpas lelah

sctclah seharian beraktivitas, Biasanya rcsponden mendengarkan musik

nasyid jika sedang mengerjakan tugas kuliah ltaupun sambil menge1jakan

skripsi). Adapun foktor yang penghambat ,JaJam mcnggunakan musik

nnsyid scb[ .. gai n1edia penghayatan nilai keaga1naan yaitu, Kurang

Tcrsedianya media (alat-alat elektronik scpcrt MP3, Handphone, dun lain­

Jain) umuJ,; mcndcngarkan musik na~yid, Keluarga tidak begitu

n1engetahui tentang inusik nasyid.

-l. ~!usik nasy d scbagai media pcnghayatan nilai keagamaan akan efektif

jika scbelunrnya responden sudah menyukai musik nasyid. ikut organisasi.

keislaman sepcrti rohis ataupun bcrasal dnri pondok pcsantren. Sehingga

mcrcka paham dan mengamalkan apa yang tcsirat dalam Jirik {pesan) dari

lagu nasyid tcrscbut.

B. Saran

Bcrdasarkan basil temuan dalam penelitian ini. maka penulis

1ncngc1nukakan saran scbagai bcrikut:

I. \lusik nasyid sebagai media pcnghayatan nilai keagamaan. sangat eoeok

digunakan di organisasi remaja Islam seperti rohis di sekolah. Karena sesuai

dcngan jiwa muda para murid, sehingga guru agama akan mudah meneapai

indikator pcnghayatan nilai keag;unaan di sekolah.

2. Kcpada sc1nua guru agan1a atallpun aktifis dak\\'ah yang akan 111cnggunakan

musik nasyid scbagai media pengha)atan nila; keagamaan. tcrlebih dahulu

harus mclihat latar belakang atau kondisi objek1iJ' seseorang. Sehingga tujuan

yang diinginkan akan tercapai.

3. Khususnya bagi guru ag:.1111a yang akan n1engg11nakan n1usik nasyid sebagai

media penghayatan nilai keagamaan, harus mengetahui ter!cbih dahulu musik

nasyid itu senfai. Guru harus mengenal je,1is musik nasyid. penyanyi

Page 70: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

66

(111unsyid) nasyid, perkembangan 111usik nasyid. Ke111udian guru juga harus

n1engetahui n1usik nasyid yang scdang di senangi atau yang sedang populer

tJ!eh 1nasJ araknt ataupun n1urid. schingga 1nurid juga tidak bi:rtanya~tanya lagi

tentangj~nis n1usik nasyid .

..J. Kepada guru ntaupun aktivis dah:\\ah yang akan n1enggunakan 111usik nasyid

sebagai 111edia pcnghayatan nilai keagamaan, pilihlah Jagu nasyid yang mudah

diccrna oleh murid ataupun ob.kk dakwah. tidak 111e111erlukan pemahaman

yang 1nendalani. Schingga H~iuan yang diinginkan akan tercapai.

5. [)an bngi sis\\·a, 1nusik adalah ahcrnatif. bclajar yang n1cnycnangkan bagi

pcmbch\jaran di sekolah. Sd1ingga para siswa tidak bosan dengan

pembdajaron PAI, dan tujuan yang akan diharapkan mcngenai pcnghayatan

nilai kcagan1a11n.

6. ,.\dapun solusi untuk mengatasi hambatan musik nasyid yang dijadikan

:-.eb~igai 111edia pL'nghayutan ni!ai keaga1naan. adalah dcngan cara 1nengetahui

jcnis musik. Jagu dan isi kandungan dari nasyid yang akan dijadikan media,

dan kclcngkapan alat-alot (kaset, radio, Cb, VCD, dan lain-lain).

Page 71: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

DAFT AR PUST AKA

/\l-llaghdaJi. /\bdirrahman, Seni Da/11111 l'wulungcm Islam (Seni, Vocal, Musik & Tari), Jakarta: Gema lnsm1i, 1999.

Ahmadi, Abu dkk. MKDU (Dasar-Dasar l'endidikan Agama Islam Unluk Perguruan Tinggi), Jakarta: Bumi Aksara, Cet. V, 2008

1\rsyad, Azhar Media Pengajaran, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Asnawir. Basyirurclin Media Pe111beh!iaran. Jakarta: Cinutat Press. 2002.

Bahri Djamarah, Syaiful, clkk. S1rategi lie/ajar Mengajar, Jakarta: PT Rineke Cipta, 1996.

Darajat, Zakiyah. //11111 Pendidikan Isla111. Jakarta: Bun'i Aksma, Cct II, 1992.

Darajat, Zakiyah dkk. Merodik Khusus Pengajaran Agama Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

Dami Ali. Mohammad. l'endidikan Agama Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

De Porter. Bobbi. dkk. Q11a11111111 Teaching (Memprak1ekka11 Quan/um Learning di R11a11g-R111mg Ke/as). Pene1jemah : Ary Nilanclari, Bandung: tvlizan,, Cet. II, 2000.

Dcpartcrncn Agama Republik Indonesia, Al-Qw"an dan Terjemahnya (Juz 1-30), Semarang :CV. :\di Grn!ika, l 994

Departcmen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Bes(I/' Bahasa Indonesia, Tim Pcnyusun Kamus l'usat Pcmbinaan clan Penyuluhan Bahasa. Jakarta: Balai Pustaka, Cct. ll.1988

Depdikbud. RI. Kamus Iie.1·ar Bahasa !11do11esia, Jakarta: Pcrum Balai Pustaka, 1998.

Esa poetra. Ajie, Revo/usi Nasyid, Bandung: MSQ Publishing, 2004.

Gunawan, Adi \V, Genius Learning Slralegy (Pe11111juk Prak/is U11111k Menercipkan Accelernted Leaming), Jakarta: PT Ikhtiara l\!andiri Abadi, Cet. II, 2004.

HD. Kaelany, Islam & .fa)Jek Aspek Kemwyaraka1a11, Jakarta: PT Bumi Aksara,, Cet. II, 2005.

Kusmayati, Hermien dkk, Seni perli111juka11 (fndonesfon Herilage). Jakana: PT. Widya Utama, 2002.

Page 72: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

Jalaludin. Psikologi Ag"111". Jakarta: PT Raja Uralindo l'crsada, Cet. V, 2001.

Mansyur, Kahar. Memhi11a Moral & Akhlak, Jakarta: PT Rincka Cipta. 1994.

!\folcong, Lexi J, Metode Penelilian Kua/ital({, Bandung: PT. Rosda Karya, Cet.XV!, 2001.

Nata, Abudin I/mu kalam Fi/safal dan Tasmrnf (Dirasah lslamiyah Ir•}, Jakarta: PT Raja Gralindo l'crsada. Cct. V, 2001.

Pudjiati, Dian, "Perilaku Seksual Remaja Peke1:fa Seks dan Risiko Kesehatan Reproduksi Mereka : S1udi Kasus Klinik Uv!S Milik LSM di Daerah Khusus lbu Kata Jakarla ", Tesis Pasca Sarjana UI Jakarta, Jakarta: Perpustakaan Pascasarjana Ul Jakarta. 2006.

Qardhawi .. Yusuf, Islam B1cara Se11i, Solo: lntcnncdia, 2003,. Cet III.

:)ardhawi, Yusuf. Islam dan Seni, Bandung: Pustaka Hidayah, 2000.

:)ardhawi. Yusuf. :Vmyid Versus M11sik Jahilin·ah. Bandung: Mujahid Press, 2003.

~ijal Hamid. Syamsul B11ku Pi11tar Agama Islam (Edf.l·i Yang Disemp11rnaka11), Bogor: Limus Pcrmata Regency, Cct. II, 2005.

~omli , Ascp Syamsul M., Kemba/ikan N"syid Pada Khi11ah11ya. Bandung: Marja, 2006.

>abri. Ahmad, Strmegi Be/ajar Me11gaj"r, (;\Jicro Teaching), Jakarta: Quantum Teaching. 2005.

)adiman. Arif S, dkk. Media Pendidikan (l'engerlian, Pengembangan, dan Pem1111/!1111mmya), Jakarta: PT Gralindo Pcrsada, 1993.

)ayodih Sukmadinata, Nana, Me!ode Penelilian Pendidikan, Bandung: Rcmaja Rosda Karya. Cct. II, 2006

iolihin. P.1. .\Je/acak Pemikiran Tasaw1if Di Nusamara, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2005.

fim Dasen Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Malang, Dasar-D"s"r Kependidikan Is/om (Sualll Penga11111r I/mu Pendidikan Islam), Surabaya: Karya Aditama, 1996.

1m Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai l'ustaka. Cct. Ill. :1005.

Page 73: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

I ntcrnct :

http:! /ms." iki pcdia. oruiwi ki/N asvid,

http:/ /cvber-nasvid.com/bcri ta nasyid

\\WW.c-smanschoo I .com/PNU/003/k upind. rri f

http://\'''" .gkv.or.idibuletin 1 O/musikklasik.html

l\lajalah dan Kornn :

Azzikra (The Sound Of'\ !oskm Music)

'\1uslimah (Trcn Rcmaja Islam)

Page 74: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

Ciputat, 12 Desember 2007 No : Istime11·a Lamp : I (satu) berkas Hal : pengajuanjudul skripsi

Kepada Yth. Drs. H. Abd. Fatah Wibisono, MA Kctua Jurnsan Pcndidikan Agama Islam F:ilmltas Ilmu Tnrbiyah dan Kcguruan UIN Syarif llidayatullah .Jakart:1 Di Tempat

Assalamu 'a/aikum wr. wb Saya yang bertanda tangan di bawah di bawah ini :

Nama : MARINA RAMADHONA NIM : 104011000184 Semester/ Kelas : VII IE J urusan : Pendidikan Agama Jslam (PAJ)

Sebagai persyaratan untuk menyelesaikan program strata satu (SI) dengan ini mengajukan judul skripsi "Musik Nasyid Scbagai Media Pengahayatan Nilai Keagamaan di LDK SYAHID UIN Jakarta''.

Berikut ini saya lampirkan: I. out line 'i Bab I, II . 3. Daftar Pustaka Sementara

Demikianlah surat pengajuan ini saya buat, dengan harapan semoga dapat diterima. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

/Vassa!amu'a/aikum wr.wb Mengetahui,

osen Semi ar Proposal Skripsi

~ NIP. 150 228 871

NIP. l 50 289 483

Perno hon

Marina Ramadhona NIM. 1040 I 1000184

Page 75: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

DEPARTEMEN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERJ

SYARJF HIDAYATULLAH JAKARTA

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

,.·

nda Nomor 95, Ciputat 15412, Indonesia Telp. : (62-21) 7443328, 7401925, Fnx. (62-21) 7443328

Email : [email protected]

Nomor Lamp. Ha I

Tembusan:

: Un.01/FlffL022/ (:, 12008 Jakarta, 3 J anuari 2008 : ,./bstraksi/Out/ine : Bll\lBJNGAN SKR!PSJ

Kepada Yth. Yudhi ivlunadi, M.Ag Pernbirnbing Skripsi Fakultas llrnu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta .

. ·lssa/an1u 'alaiku1n 11'1". lPb.

Dengan ini diharapkan kesediaan Saudara untuk menjadi Pembimbing 111! (materi/teknis) penulisan skripsi mahasiswa:

Na1na

NIM

Jurusan

Semester

Judul Skripsi

Marina Ramadhona

104011000184

Pendidikan Agama Islam

VII

Musik Nasyid sebagai Media Penghayatan Nilai Keagamaan di LDK Syahid UIN Jakarta

Judul tersebut telah disetujui oleh Jurusan png bersangkutan pada tanggal 2 Januari 2008 dengan abstrak/outline sebagaimana terlampir. Meskipun demikian Pembimbing berhak untuk mengubah judul tersebut bi la dipandang tidak /kurang sesuai.

Birnbingan skripsi ini diharapkan selesai dalam waktu 6 (enam) bulan, dan dapat diperpanjang selama 6 bulan berikutnya tan pa surat perpanjangan .

Alas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

?Vassala1nu 'alaiku;n l-Vr. -.vb.

I. Dekan FITK 2. Mahasiswa Ybs

Page 76: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

anggotanya.

e) Sejauhmana efektivitas dari musik nasyid l.Apakah anda sering mendengarkan

sebagai media

keagamaan di

Hidayatullah?

penghayatan

LDK UIN

nilai musik nasyid?

Syarif

1. Kapan biasanya

musik nasyid? !

anda mendengarkan

G. Contoh nasyid apa yang dapat

membuat anda menghayati aJaran-

ajaran agama?

4. Apakah anda termotivasi untuk

melakukan apa yang tersirat dari pesan

nasyid tersebut?

Page 77: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

Pertanyaan : Contoh musik atau lag:u (pesan) nasyid yang mengandung

nilai-nilai perorangan ra/-akh/ak al:firdiyah)'?

.Jawab : Ramaclhan (dinyanyikan olch lzzatul Islam)

Pertany:rnn : Contoh musik atau lagu (pesan) nasyid yang mengandung

nilai-nilai keluarga (al-akhlak al-usariyah/?

.Jawab : !bu (dinyanyikan oleh Saujana)

Pcrtanyaan : Contoh musik atau lagu (pesan ) nasyid yang mengandung

nilai-nilai sosial (al-akhlak al-ijrima 'iyah?

.Jawab : Palestina (dinyanyikan olch Sautul Harakah)

Pcrtanyaan : Contoh musik atau lagu (pesar) nasyid yang mengandung

nilai-nilai sosial nilai-nilai negara (i1!-akh/ak al-daulah)?

Jawab : Indonesia (dinyanyikan oleh Sautul Harakah)

Pertanyaan : Apakah anda sering mendengarkan musik nasyid9 , dan kapan

biasanya anda mendengarkan musik nasyid?

Jawab : Sering, biasanya kalau lagi menge1jakan tugas I ngetik

mendengarkan di MP3, ataupun ketika ada waktu luang, juga

lagu di HP sebagai ringtone.

Pertanyaan : Contoh nasyid yang dapat membuat anda menghayati aJaran­

ajaran agama?

Jawab : Musik nasyid yang bernuansa slow, yaitu Ya Rabb (yang

dinyanyikan oleh Snada). !tu berisi tentang cinta kita kepada

al !ah. Arrasemen dan lagunya bagus, dan bisa menghayati isi

dari liriknya yang memang bagus.

Page 78: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

Pcrtanyaan : Apakah anda tennotivasi untuk me/akukan apa yang tersirat

clari pesan nasyid terscbut0

.Jawab : Bisa 111c111otivasi. sepcrti jadi icbih sc111angat dalam ha/

beribadah dan bennuarnalah. Seperti orang yaijgjatuh cinta pasti

kita akan mengebu-gebu, bcgitu juga kalau kita cinta kepada

al/ah dan jika iman kita 111enurur, Jagu itu bisa 111e111otivasi

kemaba/i. Maka bagi saya musik nasyid bisa menyemangati kita

untuk mencintai Allah clan merasakan kebcradaan Allah.

Pcrtanyaan : Menurut ali, khususnya sebagai pencinta nasyid dan sebagai

anggota LOK, menurut anda kenapa LOK menggunakan musik

nasyid sebagai sarana atau media di berbagai kegiatannya?

Jawab

Interviewer

: Musik itu adalah seni lsla111. Yang mana jika dilantunkan,

didendangkan dan dibawakan secara lslami. Juga dalam makna,

Jirik dan pembawanya pun ls/ami. Otomatis tidak salah jika

LOK menggunakan rnusik nasyid sebagai musik pengiring di

bcrbagai kegiatannya. Se/ain itu nasyid juga murupakan media

dakwah yang paling cfcktif.

Interviewee

(ilfarina Ramadhona) (Ali)

Page 79: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

BASIL WAWANCARA

Nama : Rahmat

Tanggal : 4 September 2008

Tern pat : Parkir Tarbiyah

Jabatan : Anggota LOK

Pertanyaan : Sejak kapan anda masuk LOK, apa alasan anda masuk LOK?

,lawau : Semester I, lahun 2004, b<lnyak lcman dari fokultas yang ikut

LDK dan ter1110tivasi c>Jeh knkak kelas di jurusan dan fakultas,

karena yang menJapatkan nilai terbai!J Cumlaude itu biasanya

anggota LOK.

Pertanyaan : Di mana anda menimba ilmu sebelum masuk UIN Jakarta?

Jawab : SMU 2, Bekasi

Pertanyaan : Organisasi apa saja yang anda pernah ikuti?

Jawab : OSIS , J>askibra

Pertanyaan : Kegiatan LOK seperti apa pernah yang anda lakukan, apakah

anda pcrnah mcnjadi panitia pclaksana di dalam kegiatan

tersebut?

.Jawab : Tahun 2004-2005 menjadi Staf divisi seni, budaya, dan

olahraga (SNADA}, komda fokultas ekonomi. Dan tahun 2005-

2006 mcnjadi kclua divisi sen:, budaya, dun olahragu (SNADA)

LOK.

Page 80: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

HASfL \\'A \\'Al'\ CARA

:\ama : 1'.li

Tanggal : 16 Oktober 2008

Tempat : Gedung administrasi Pusat UfN

.Jabatan : i\nggota LDK

Pcrlanyaan : Scjak kapan anda masuk LDI\, apa alasan anda masuk LDK? ·

.Ja\rnb : Sejak masuk kuliah, tahun 2004. karena teman yang mengajak

saya, dan saya pribadi juga sedang mencari UKl\1 yang bergerak

di bidang keislarnan. Dan LDK Syahid kebewlan juga bergerak

di bidang dakwah dan Islam.

Pertanyaan : Di mana anda menimba ilmu sebelum masuk UIN Jakarta?

.Jawab : SMA 112 Kcrnbangan, Jakarta.

Pertanyaan : Organisasi apa saja yang anda p~rnah ikuti?

.Jawab : Rohis, sejak kebs I SMA clan kclas 2 SMA, Alhamdulillah

diamanati sebagai ketua Rohis pada saat itu.

Pertanyaan : Kegiatan LDK seperti apa pernah yang anda lakukan, apakah

anda pernah menjadi panitia pelaksana di dalam kegiatan

lcrsebut?

Jawab : \lenjadi kepengurusan sejak tahun 2005 sebagai koordinator

syiar di fakultas dakwah. Dan tahun 2006 koordinator bagian

penge111bagan ekonomi di LDK pusat (Univcrsitas). l.alu tahun

2007 sebagai koordinator LS. Pro LDK pusat (Universitas).

Kegiatan yang pernah dilakukan selama di LDK yang paling

bcrkesan adalah scbagi panitia pusat koorJinasi bagian kader

dakwah yang pesertanya 400 orang.

Page 81: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

Pertany1;an : Apakah kcluarga anda mcndukung scmua kcgiatan yang anda

ikuti?

.Jawab : Orang tua mendukung, sejak SIVIA saya sudah terbuka terhadap

orang tua tcntang kcgiatan yang saya lakukan. [)an orang tua

selalu mengingatkan untuk tidak pulang malam.

l'ertanyaan : o\pakah anda mcnyukai musik nasyid, Dan apa a\asan anda

mcnyukai musik nasyid?

.Jawab : suka, karena nasyicl adalah musik yang bernuansa islam. Kalu

c\1bandingkan dengan musik-musik lainnya, musik nasyid itu

lebih enak dan \ebih syahdu. Karena sebagian liriknya berisikan

ayat-ayat al-qur'an, sunah, taus1ah-tausiah dan ternyata nasyid

itu beda dengan musik Jainnya.

Pertanyaan : Apakah lingkungan (teman, 1<eluarga) anda ,1uga menyukai

musik nasyid?

.Jawah : kcluarga tidak bcgitu mengena\ nasyid, tapi saya setiap hari

menyetel musik nasyid. Alhamduli\lah ke\uarga menerima, dan

itu bagi saya juga merupakan bagian dari dakwah di da\am

keluarga. La\u teman-teman banyak yang suka nasyid. Dan

hi:Lt\v;t! d;1ri li11glu111gilll (tc:1na11) juga 1;aya 1ncny11kai n1usik

nasyid. 111cnurut sayn jiktt kita ingin baik n1nkn kita harus

hcrtcn1an dcngan lingkungan ) ang baik.

Pertanyaan : Contoh musik atau lagu (pesan) nasyid yang mengandung

nilai-nilai Ni\ai-nilai agama (al-akhlak al-diniyah)'!

Jawab : Iman Adalah Mutiara (dinyanyikan oleh Raihan)

Page 82: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

Pcrtanyaan : -\pakah ke\uarga anda mendukung semua kegiatan yang an,ia

ilrn l i?

Ja\vab : l(cluarga n1cndukung 1 baik itu inoril 1naupun tnateriil,

contohnya waktu LDK membuat jakarta atau mengadakan acara,

kcluarga mensuport dan kadang mcnyup\ai dana juga.

l'rrtanyaan : 1\palrnh anda men) ukni 11111sik nasyicl, Dan apa alasan anda

menyukai musik nasyid?

.Jawab : Suka, tapi lebih kepada jenis musik nasyid pcrgerakan.karena

tisa menycmangati.

Pl·rtanyaan : ,\pakah lingkun~~1111 (tl!111<1n. k1.:luarga) a11d11 juga nienyukai

tllHt.:ik !Hlt;\'itl'?

.h1" ah l-..1:lui111:,1 udnk L1hu l1.in.\·11k 1111:11µ.cnill nn»,\ 1d tnpi t\:111.1n~tcnn1n

bJnyak yang suku.

Pcrtanyaan : Contoh musik atau lagu (pcsan) nasyid yang mcngandung

nilai-nilai Nilai-nilai agama (al-akh/ak a/-diniyah)?

J:nrnb :banyak, diantaranya untukmu !bu (dinyanyikan oleh Tufail Al

1-..ilari)

Pcrtanyaan : Contoh musik atau lagu (pesan) nasyid yang mengandung

nilai-nilai pcrorangan (a/-akhlok a/'.firdiyah)'/

Jawab : l'tirof (dinyanyikan oleh Raihan)

Pcrtnnyaan : Contoh musik uiau lugu (pcsan) nasyid yang mengandung

ni\ai-nilai keluarga (al-akhlak al-usariyah)?

,Jawab : Sahabat Sejati (dinyanyikan o!eh The Brother)

Page 83: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

Pcrrnnyaan : Contoh musik atau iagu (pesrn ) nasyid yang mengandung

nilai-nilai sosial (ul-okh/ak al-iiri11;11 '(1ah '?

Jall'ab : Sejarah, Era, Dan Sampah (dinyanyikan oleh Tufail Al Kifari)

Pcrtanyaan : Contoh musik atau lagu (pcsan) nasyicl yang 111engandung

nilai-nilai sosial nilai-nilai negara (a/-akhlak a/-daulah) 0

Ja,vab : Saya tidak begitu peduli pada persoalan politik. Tapi musik

nasyid tentang negara, biasany'a lagu-lagunya sautul harakah

Pcrtanyaan : Apakah anda sering mendengarkan musik nasyid?, dan kapan

biasanya anda mendengarkan musik nasyid?

Jall'ab : Sering, kalau lagi ngetik, atau sebelu berangkat kuliah biasanya

pagi-pagi.

Pcrtanyaan : Contoh nasyid yang dapat membuat anda menghayati aJaran­

a_iaran agama0

.Jall'ab : 'lusik nasyid yang pergerakan, judulnya Tekad (dinyanyikan

okh Tufail Al Kifari), tentang perjuangan secara umum dalam

menjalankan nilai-nilai islami, liriknya memperkuat niat.

Pertanyaan : Apakah anda termotivasi untuk melakukan apa yang tersirat

dari pesan nasyid tersebut?

Jawab : termotivasi secara langsung 'ih tidak, tapi itu lebih kepada

meneguhkan dan menyempurnakrn niat.

Page 84: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

Pertnnyaan : !\/1:-r:urut kan1u, khususnya sebagai.pencinta nasyid dna sebagai

angc<·la !DI(, 111c1H11ut ;111da kcnar·a I.DK 111rnggu11akan musik

nasyid sebagai sarana atau 1nedia di berbagai kcgiatannya?

Jawab

Interviewer

: Musik nasyid itu mengandung nilai-nilai Islam. Dan musik itu

universal, dan scmua orang suka musik, jadi wajar jika LOK

111enggunakan n1usik n:is: id.

Interviewee

1 ,\Janna Ramadhonaj (Rahmat)

Page 85: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

:-\a1na

·ranggal

Tempat

.Jabatan

Pcrtany:Jan

.Jawab

Pcrtan) aan

Pertanyaan

Jawab

Pel'tanyaan

Jaw ab

BASIL W . .\\VANCARA

: Abdul

: 16 Oktober 2008

: Gedung administrasi Pusat UJN

: Anggota LOK

: Scjak kapan anda masuk LOK, apa a\asan anda masuk LOK?

: Sejak masuk kuliah, tahun 2004. karena ada ketertarikan

tcrscndiri waktu demo UKM mahasiswa baru. !tu ukhuwahnya

sangan kemal sekali, dan jika dilihat dari orang-orangnya

1;ikhw;i1 dan ikhwannyJ) juga bagus-bagus pcnampilannya. Lalu

juga tennc,ti\ asi okh Jeman untuk diajak masuk LOK.

: Di 111an;i anda meni111ba il111u scbelum 111asuk UIN Jakarta'?

: S.\1.·\ Ji L.trnpun.'.{.

: Organis~1s1 apa saja yang anda pcrnah ikllli?

: Rohis, pernah menjadi pengurus.

: Kegiatan LOK seperti apa pernah yang anda lakukan, apakah

anda pcrnah 111enjacli panitia pelaksana di dalam kegiatan

tersebut?

: l'engurus di tingakat fakultas sc\ama 2 pcriodc (2 tahun), dan

di Univcrsilas l lahu11, di bidang Syiar M:urnjc111en Mosjid Al­

.Jami' ah. Kcgiatan yang di lakukan sebagi pengurus di bidang

syiar manajemen masjid al-jami'ah adalah memberikan jadwal

kultum, bersih-bersih masjid bcrsama teman-teman. Lalu sebgai

panitia program Pemerintah Daerah (Hidari Narkoba), yangjuga

Page 86: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

menghadirkan tim nas) id lzzatul Islam, Justice Voice. Dan saya

juga pernah 1nenjacli panilia se1ninar NII.

Pertanyann : . .\pakah keluarga anJa 111endukung sen1ua kegiatan yang anda

ikuti?

Jawab : Orang tua di Jampung, hanya tahL kalau saya menuntuk ilmu di

UJN dan juga tahu kalau saya mcngikuti LDK. Ya ... orang tu

mcndukung saya ikut LUK.

Pcrtanyaan : Apakah anda mcnyukai musik nasyid, Dan apa alasan anda

menyukai musik nasyid?

.Jawab : Suka, karena nasyid sisi positifnya lebih banyak daripada sisi

negatifnya.

Pertanyaan : Apakah lingkungan (teman, keluarga) anda juga menyukai

musik nasyid?

Jmrnb : Keluarga khususnya paman menykai nasyid, kalau orang tua

tidak begitu paham. L.alu teman-teman kebanyakan juga

menyukai nasyid.

Pcrtanyaan : Contoh musik atau Jagu (pesan) nasyid yang mengandung

nilai-nilai Nilai-nilai agama (al-akhlak al-diniyah)'?

Jawab : Syukur (dinyanyikan oleh Raihan)

Pertanyaan : Contoh musik atau Jagu (pesan) nasyid yang mengandung

11i111i ·nil11i pcrPn111gnn (a/oi1k/Jlok 11/:firdiyoh)'I

Jawab : Pnn<langan Mata (dinyanyikan oleh The Fikr)

Perlanyaan : Contoh n1usik atau lagu (pcsa,1) na.syid yang 1ncngandung

11ili1i-11ilai kcluarga (al·akh!ak ,i/-11.··wiyah)?

Jawab : Bidadari Surga (dinyanyikan oleh Saujana)

Page 87: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

Pertanyaan : Contoh musik atau Jagu (pesan ) nasyid yang mengandung

ntla1-nilai sosial (a/-akh/ak a/-ijtima 'iyah?

Jawab : Kaya Dan Miskin !tu Sama (dinyanyikan oleh Raihan)

Pertanyaan : Contoh musik atau lagu (pesan) nasyid yang mengandung

nilai-nilai sosial nilai-nilai negara (al-akhlak al-daulah) ?

Jawab : Bangkitlah Negeriku (dinyanyikan oleh Sautul Harakah)

Pcrtanym1n : Apakah anda sering menderigarkan musik nasyid?, dan kapan

biasanya anda mcndengarkan musik nasyid?

Jawab : Sering, mendengarkan di MP3 komputer dan HP. Biasanyajika

mau tidur, waktu-waktu luang, sehabis bekerja, pelepas Jelah.

Pertanyaan : Contoh nasyid yang dapat membuat anda menghayati aJaran­

ajaran agama?

.Jawab : Jagunya The Fikr yang judulnya Pandangan Mata. !tu berisi

tcntang pcngcnda/ian diri untuk tid11k 111cn111ndang yang buknn

muhrimnya, pandangan mata itu kadang menipu dan pandangan

a!L1h itu pastu bcnar. !tu juga mcmbuat kita mcnjaga diri dari

pandangan yang haram. Jadi tidak melihat wanita secara fisiknya

tetapi juga harus melihat hatinya. I

Pertanyaan : Apakah anda termotivasi untuk melakukan apa yang tersirat

dari pesan nasyid tersebut?

Jawab : lumayan bisa menghindari hal-hal yang tersirat dalam lagu

tersebut, walaupun saya juga masih berusaha. Tetapi jika saya

mendengar kembali lagu tersebut lumayan jadi pengingat untuk

menjaga diri.

Page 88: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

l'nla11\'a:111 : rvll'1111nit k:llll\I, kl111s11snya st:hagai pcnrin1;1 nasyid dan sehngni

anggota Ll)I\.~ rnenurul anda kenz:pa L[)I\. 111enggunakan 111usik

1111:.) id ~;chagai ~,arana atau tnl'dia di berhagai kcgiatannya'?

: 0 ltnurut saya karena nasyid adaiah musik yang lebih banyak

mcngandung nilai positifnya dan lebih scdikit negatifnya.

Interviewee

I \!arina RamaJhona) dill~

(A du!)

Page 89: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

Tempat

.fabatan

Pcrtanyaan

.Ja1i·ab

Pcrtanyaan

.Ja11:1h

Pertanyaan

Jawab

Pcrtanyaan

Jawab

HASIL \VAWANCARA

: lJ111ar

: .+ September 2008

: J';irkir Tarbiyah

: Anggota LDK

: Sejak kapan anda masuk LOK, apa alasan anda masuk LOK?

: Semester I, tahun 2004, Saya Jebih kenal LOK dari media

1sckmh;1r:1111hniq1r I DJ() dnn "'Y" s11kn dcnp,nn I DK drngnn

sendirinya. saya juga terkesan pada anggota LDK y;ing

mcmpunyai kepribadian yang mcnurut saya sangat islami,

seperti sholat tepat waktu, kalau telambat iru akan merasa malu

dan merupakan aib bagi mereka. Dan itu menjadi pertanyaan

prih;uli pada diri say;1, lcrnbaga atau kcgi;1tan scpcrti ;1p~1 yang

bisa rnembuat orang seperti itu?

: Di rnana anda menimba ilmu sebelum masuk UIN Jakarta?

: Di Pandcglang, Pcsantrcn Al-1\sy'ariyah

: Organisasi apa saja yang anda pernah ikuti?

: OSIS , Pramuka, Paskibra ,Rohis Pandeglang,

: Kegiatan LOK scperti apa pernah yang anda lakukan, apakah

anda pernah menjadi panitia pelaksana di dalam kegiatan

tersebut?

: Menjadi pengurus bidang tarbiyah (kaderisasi). Banyak

kegiatan yang dilakukan diantaranya KALAM (kajian islam) dan

mentoring yang menurut saya ini yang membuat karekter kuat di

Page 90: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

LOK, orang yang intcns mcngikuti mentoring insya Allah

karekternya tidak diragukan.

Pertanyaan : Apakah keluarga anda rnendukung semua kegiatan yang anda

ikuti?

,hl\\ :I b : AlhamJulillah, ,,,,a ;dalu terbuka kepaJa orang tua, saya

sdalu mclaporkan kcgiatan yang saya lakukan. Dan insya Allah

ornng tua mcndukung, apalagi positil', itu akan didukung dan

didoakan.

Pcrtnnyaan : Apakah anda mcnyukai musik nasyid, Dan apa alasan anda

mcnyukai musik nasyid?

Jawab : Suka bangat, musik adalah sebuah ekspresi yang bisa

rnembawa jiwa/hati. Musik yang semangat akan membawa

st!1nangat, clan 1nusik yang cinta-cintaan akan rnembuat kita

cinta-cintaan juga. Nasyid itu mcrupakan pclipur hati,

pcnycrnangat dan mcnyadarkan pr:badi .

Pcrtanyaan : Apakah lingkungan (ternan, keluarga) anda JUga rnenyukai

rnusik nasyid?

Jawab : Ktluarga cukup tertutup lerhadap musik, dari kecil bapak

cul:up tegas terhadap anak-anaknya untuk tidak rnendengarkan

musik. Tapi karena saya dari dulu di pesantren dan kuliah pun

sa1a dia asrarna, saya rnenyukai rnusik nasyid karena

lin&kungan. Teman nlhndulillnh 95 o/., 111cny11lrni nnsyid, knknk

dan ndik saya j11ga s11ka dan scdikit tahu tcntnng 1rn,;yid.

Perrnnyaan : Contoh musik atau lagu (pcsan) nasyid yang mcngandung

nilai-nilai Nilai-nilai agama (al-akhlak al-din~vah)?

.Jawab : Assalarnu'alaikaum (dinyanyikan oleh Raihan)

Page 91: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

1•l·r1any~ia11 : l'.ontoh n1usik atau lagu (pcsan) nasyid yang rncngandung

11il:11-11ilai pcrura11ga11 (al-akhlak al~/irdi)'uli)''

·"'wall : Pandanan Mata (dinyanyikan okh lntim)

l'crla11yaa11 : l'uutoh musik alau Jagu (pcsan) nasyid yang mengandung

nilai-nilai keluarga (al-akh/ak al-usariyah)?

Jawab : Keluarga Bahagia (dinyanyikan oleh lntim) , Wanita Soleha

(dinyanyikan oleh The Fikr)

Pcrtanyaan : Contoh musik atau lagu (pesar ) nasyid yang mengandung

nilai-nilai sosial (al-11khlak al-ijtima 'iya/J?

Jawab : Sosial konflik sepcni Bcbaskan Palestina (dinyanyikan oleh

Arroyan)

Pcrtanyaan : Comoh musik atau lagu (pcsan) nasyid yang mengandung

nilai-nilai sosial nilai-nilai negara (a/-akhlak a/-daulah)?

.la\lali : IL11•1pan 1tu nrnsih .1d,1 (d11J)any1kan oleh Sauwl Harakah)

Pertanyaan : Apakah anda sering 111cndcngark<111 musik '""virl?. dan karan

bmsanya anda mendcngarkan musik nasyid'?

Jawab : Sering, kalau lagi ngetik, ada acara, dan kalau lagi main game.

Kapan saja.

Pcrta11yaan : Contoh nasyid yang dapat mcmbuat anda menghayati ajaran­

ujaran agama?

Jawab : Banyak jenis dan judul nasyid yang berpengaruh pada saya,

tnpi diantarnnya hila waktu tclah bcrakhir (diny1111yikan olch

L>pik), itu bisa membuat efek yang bagus, lebih kepada lahir dan

batin. Dan kadang saya berpikir hid11p manusia di rh111in poling

lama 60 tahun, mau dibawa apa di akhirat nanti?? Kekayaan kah,

Page 92: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

gelar, atau apa??? Cuma amal yang bisa menyelamatkan diri

kita dunia akhirat. (bernyanyi _ "bila \\·aktu telah berakhir teman

sejati han:alah amal .. "J

Pcrt:rnyaan : Apakah anda termotivasi untuk 111elakukan apa yang tersirat

dari pesan nasyid tcrsebut?

: Ter111otivasi untuk 111e111elihara ibadah secara pribadi dan

sosial. Dan itu merupakan la111pu kuning (pcngingat) bagi saya.

Pertanyaan : i'vlenurut kamu, khususnya sebagai pencinta nasyid dna sebagai

anggota LOK, menurut anda kenapa LOK menggunakan musik

na:;yid sebagai sarana atau media di berbagai kegiatannya0

.Jawab

Inter\ iC\'•Cr

: Karena musik ad a I ah universal jadi bisa diterima oleh semua

lapisan masyarakat, musik nasyid adalah msuik islami dan tidak

keluar dari koridor islami, jadi lebih banyak manfaatnya

daripada madaratnya.

Interviewee

Qr· (Umar)

Page 93: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

'\:ima

·ranooaJ ""

Tempat

.fabatan

J'crtanyaan

.Jawab

Pertanyaan

Jawab

Pertanyaan

.Jawab

Pertanyaan

HASIL \\',.\ \YA'\CAHA

: ;\.syah

: 26 agustus 2008

: Musholah Tarbiyah

: Anggota LDK (1'1antan Pengurvs Syiar, Dtlla dan lnfonnasi

LOK tahun 2006)

: Scjak kapan anda masuk LDK, apa alasan anda masuk LDK?

: Semester I tahun 2004 saya sudah mengikuti kegiatan LOK

tetapi belum menjadi anggota LDK, pada saat semester 3 tahun

2005 barulah saya menjadi anggota resmi LDK. Alasan saya

masuk LDK, karena rekomendasi dari kakak, dan karena visi

dan tujuan LOK yang bermujahadah di jalan islam, dan dari

pribadi sendiri ingin sama-sama berjuang di dalam dakwah

Islam.

: Di rnana anda rnenirnba ilmu sebelum masuk UIN Jakarta?

: Sejak SMP saya masuk pesantren, dan Siv!A saya pun di

pesantren yang sama. Yaitu pesantren Oarus Salam, Depok.

: Organisasi apa saja yang anda pernah ikuti?

: Banyak, diantaranya KPMD (kesai:uan pelajar muslim depok),

pramuka, OSIS. Di pesantren bagian tarbiyah, dan pernah

111cnjadi tim paskibra dcpok pcrwakilan jawa barat.

: Kegiatan LDK seperti apa pernah yang anda Jakukan, apakah

anda pernah menjadi panitia peiaksana di dalam kegiatan

tersebut?

Page 94: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

Jawah : pada saat saya aktif dalam kcpc11gurusa11 IJ)J<, menjadi

panitian Venus, konser nasyid di UIN, yang termasuk acara

besar karena semua grup nasyid di semua kampus. Seperti grup

nasyid dari !PB yang khusus datang dalam acara tersebut.

Pertanyaan : Apakah keluarga anda mendukung semua kegiatan yang anda

il(IJii'!

: I crga11lu11g. lclapi karcna ke/uarga cukup rel igi orang tua

mendukung semua kegiatan saya, khususnya kegiatan yang yang

bcrhuhu11g~1n dL·ngan ;1ga1na.

Pert:in,aan : .\pakah anda rncnyukai musik rwsyid. Dan apa alasan anda

rncnyukai rnusik nasyid?

.Jawnb : Suka bangar, karena saya sub rnusik, khusus untuk nasyid

saya suka liriknya. Dari keluarga saya suka rnusik religi, bapak

saya pernah ingin menjadi penyanyi, dan ibu saya dulu salah

satu anggota qasidah. Dan orang tua saya mengarahkan anaknya

tH1!i1k 111cnyukai 11111sik yaE,11 hcrn11an.'>n rcligi.

1'L•r1a11; ;1a11 : :\pakah li11gkunga11 (ternan, keluarga) anda juga n1enyukai

mu:;ik nasyid9

Jawab : ya, saya dan teman saya pern<Jh rnenjadi tim nasyid. Narnanya

GITA (Gerakan lnsan Tarbiyah), itu terdiiri dari anak-anak

tarbiyah yang menyukai musik nasyid.

Pertanyaan : Contoh musik atau lagu (pesan) nasyid yang mengandung

nilai-nilai Nilai-nilai agama (al-akhlak al-diniyah)'>

,Jawab : Mengemis kasih (dinyanyikan oleh The f'ikir, dan Arifln

Ilham)

Dcrni rnasa (dinyanyikan olch Raihan)

Page 95: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

Jagalah hati (dinyanyikan oleh Aa Gyirn)

Pertanyaan : Contoh rnusik atau lagu (pesan) nasyid yang rnengandung

ni!ai-nilai perorangan (a/-akhlak al:firdiyah)?

Jawab : Perubahan (dinyanyikan oleh ed caustic)

Mengernis kasih (dinyanyikan olch The Fikir, dan Ari fin llharn)

Pertanyaan : Contoh musik atau lagu (pesan) nasyid yang rnengandung

nilai-nilai keluarga (al-akhlak af..11sariyah)?

,JH\\'Hb : Ayah Bunda (d111yanyikan olch Rabbani)

lbu (dinyanyikan olch Saujana)

Pertanyaan : Contoh musik atau lagu (pcsan ) nasyid yang rnengandung

nilai-nilai sosial (a/-akhlak al-ijtima 'iyah?

Jawab : (oppie lupa judulnya) tapi dinyanyikan oleh Arroyan, lzzis

Pertanyaan : Contoh musik atau lagu (pe~an) nasyid yang rnengandung

nilai-nilai sosial nilai-nilai negara (al-akhlak al-daulah)?

.Jawab : ada banyak , khususnya nasyid yang dinyanyikan olch sautul

harakat yang banyak berhubungan dengan politik.

l'crtanyaan : Apakah anda sering mcndengarkan musik nasyid?, dan kapan

biasanya anda mendcngarkan musik nasyid?

Jawab : Sering, kalau saya lagi mengerakan skripsi, biasanya kalau

malam hari dan kapanpun oppie bisa mendengarkan musik

nasyid karena di hp dan MP3, oppie banyak musik nasyid,

rnurrotal al-qur'an dan musik lainnya.

Page 96: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

Pcrtanyaan : Contoh nasyid yang dapat membuat anda menghayati aJaran­

ajaran aga1na?

Jawab : Perubahan (yang dinyanyikan o'eh ed caustic), inti dari Jirik

nasyid tersebut masalah melurushn niat, dan menyadarkan dirL

Apakah kita berubah itu hanya karena ikhlas karena allah atau

karena orang tua, teman, lembaga???, dan ada nasyid yang

saropai bisa membuat saya menitikkan air mata, yaitu mengemis

ka:;ih yang dinyanyikan oleh the fikr.

Pcrtanyaan : Apakah anda termotivasi untuk melakukan apa yang tersirat

dari pesan nasyid tersebut?

Jawab : Masalah saya menjalankan atau tidak, itu hanya Allah yang

tahu, pa<la lagu perubahan yang dinyanyikan oleh ed caustic

saya termotivasi untuk meluruskan niat saya. Karena iman itu

kadang naik dan kadang turun.

Pertanyaan : ll·!enurut kamu, khususnya sebagai pencinta nasyid dna sebagai

anggota LOK, menurut anda kenapa LOK menggunakan musik

nasyid scbagai sarana atau media di berbagai kegiatannya')

..Javrab

Interviewer

: Mungkin ilu salah salu slralegi dari LDK sendiri. Nasyid

adalah musik yang di sukai oleh para remaja, karena LOK

berada di lingkungan kampus yang kebanyakan anak muda.

Maka na;y1J lcbih larnlliar Ji kuplllg para anak 111uua.

Interviewee ·

(Marina Ramadhona) (Aisyah)

Page 97: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

Pertanyaan : .\pakah anda sering mcndcngar\an musik nasyid 0 , clan kapan

biasanya anda mendengarkan musik nasyid?

: brasanya pagi lrnri iw rncndcngarkan nasyid yang sernangat

sepcrti lagu-lagun: a lzzis, dan kalau ma lam hari nasyid yang

rada melow-melo\\ dikit lah.

Pertanyaan ; Contoh nasyid yang dapat membuat anda menghayati aJaran­

ajaran agarna?

Jawab ; the brother soalnya itu ada kenangan tersendiri bersama teman­

teman waklll di aliyah dulu di lampung. Bisa dibilang itu mars

kitalah pada saat itu. !tu bercerita tentang persahabatan dan

persaudaraan (ukhuwah islamiyah). lntinya kita bertemu dan

berpisah karena Allah. Kita harus mengenang dan mengingat

sesua'.U walaupun dckat atau jauh kita harus tetap

n1engenangnya.

Perlanyaan : A·pakah anda termotivasi untuk rnelakukan apa yang tersirat

dari pesan nasyid tersebut?

Alhamdulillah bisa termotivasi, masrng masing orang

mernpunyai cara untuk mengenang sesuatu. Ada yang melalui

foto, dll, dan kalau saya melalui lagu the brother tersebut.kalau

sayn mendengar lagu tersebut, saya langsung mengirim sms

kepada teman-teman saya yang di lampung dan di daerah

lainnya. Walaupun kita terpencar kuliah diberbagai daerah, tapi

lagu tersebut bisa dibilang menyersatu kita dalam menjaga

persaudaraan yang telah tercipta.

Page 98: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

;\'arna

~ranggal

Tern pat

Jabatan

PertanyaaJJ

,Jawab

J>crtanyaan

.Jaw ah

Pertanyaan

Jawab

Pcrtanyaan

.Jawah

IIASIL WAWANCARA

: Siti

: 2 September 2008

: Kos Al-Barkah

: r\nggota LDK

: Scjak kapan anda masuk LDK'. apa alasan anda masuk LDK?

: Semester II, tahun 2005, karena sesuai dengan visi misi saya.

Merasa save aja di LDK, Alhamduliilah bisa menyalurkan

keinginan saya.

: Di mana anda menimba ilmu sebelum masuk UfN Jakarta?

: Di L.ampung, pcsantren Su fa llizbullah Al Fatah

: Organisasi apa saja yang anda pernah ikuti?

: OSlS (mudabir) di pesantren, dan saya diamanati di divisi

bahasa (lughah)

: Kegiatan LDK seperti apa pernah yang anda lakukan, apakah

anda pernah menjadi panitia pelaksana di dalam kegiatan

tersebut?

: saya tidak pcrnah mcnjadi pcngurus LDK, saya paling seneng

acara keputrian LDK, karena itu serba kewanitaan, dan sering

ada bikin kuenya,

Pertanyaan : Apakah keluarga anda mendukung semua kegiatan yang anda

ikuti?

Jawab : keluarga mendukung yang penting saya bisa membagi waktu.

Page 99: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

Pcrtanyaan : Apakah anda mcnyukai musik nasyid, Dan apa alasan anda

rr.cnyukai n1usik nasyid?

Jawab : suka, karcna suka aja, clan scgala scsualu kadang ticlak perlu

ada alasan untuk menyukai sesua>.1i.

Pcrtanyaan : /\pakah lingkungan (tcnrnn, keluarga) anda .1uga menyukai

musik nasyid?

J:nrnb : keluarga, ibu lebih suka llll!Sik Ebith G Ade. Tapi saya clan

aclik saya menyukai nasyid, dan sering mendengar dan hunting

kaset-kaset nasyid.

Pertanyaan : Contoh musik atau lagu (pesan) nasyid yang mengandung

nilai-nilai Nilai-nilai agama (al-akh!ak a/-diniyah)?

Jawab : llai Mujahid !Vfuda (dinyanyikan oleh lzzis)

Pcrtanyaan : Contoh musik atau lagu (pesan) nasyid yang mengandung

nilai-nilai perorangan (a!-akhlak aljirdiyah)?

.J:nrnb : Sckcping Hati (dinyanyikan olch Snada)

Pcrtanyaan : Contoh musik atau lagu (pesan) nasyid yang mengandung

nilai-nilai keluarga (al-akhlak al-usariyah)?

Jawab : Wanita Soleha (dinyanyikan o!eh The Fikr)

Pcrtanyaan : Contoh musik atau lagu (pesan ) nasyid yang mengandung

nilni-nilni ROfiiill (a/-okhlak al-ijrima '(1•ah 7

Jawab : (dinyanyikan olehThe Brother)

Pertanyaan : Contoh musik atau lagu (pesan) nasyid yang mengandung

nilai-nilai sosial nilai-nilai negara (al-akhlak a/-daulah)?

Jawab : Harapan itu masih ada (dinyanyi <an oleh Sautul Harakah)

Page 100: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

Pertanyaan : !\1enuru1 kan1ul khususnya sebagai pencinta nasy\d dna sebagai

anggota LDK. mcnurul anda kcnapa LDK mcnggunakan musik

nasyid sebagai sarana atau media di berbagai kegiatannya?

.Jawab : menu rut saya itu merupakan salah salt! alternatif dakwah.

Interviewer Interviewee

a." . , .... -Sk2 t r-,.cx

(Marina Ramadhona) (Si ti)

Page 101: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

i\1arna

Tanggal

Tempat

Jabatan

I)ertanyaan

Jaw ab

HASIL WAWANCARA

: /\na

: 29 agustus 2008

: Masjid Fatullah

: Anggota LDK (Mantan Pengurus Syiar, Data dan lnformasi

LDK tahun 2006)

: Sejak kapan anda masuk LDK, apa alasan anda masuk LDK?

: sejak tahun 2005 waktu semester JI, karena teman-teman yang

kebanyakan masuk LDK kebanyakan asik-asik, dan waktu itu

promosi (pamplet dan broser LDK) bagus dilihat dari tujuan

LDK itu sendiri,

Per1a11yaa11 : J)i mana anda rncnimba ilrnu scbclum masuk UJN Jakana?

Jawab : Di ponpes Al- Masturiyah, Sukabumi

Pertanyaan : Organisasi apa saja yang anda pernah ikuti?

Jawab : OSIS, dan pernah jadi ketua asrama putri di pesantren.

Pertanyaan : Kegiatan LOK seperti apa pernah yang anda lakukan, apakah

anda pernah menjadi panitia pelaksana di dalam kegiatan

tersebut?

Jawab : menjadi pengurus LDK sub. Syiar dan data, kegiatan yang

pernah dilakukan. Diantaranya pada saat ramadhan tahun Jalu,

pernah rnengadakan pesantren anak jalanan, dan kegiatan­

kegiatan kreatifLDK lainnya

Page 102: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

Pcrtanyaan : ADakah keluarna anda mendukuno semua keoiatan vane anda '-' ..., ._ . .....

ikuti?

Jawab : mendukung, asalkan positif

Pertanyaan : Apakah anda menyukai musik nasyid, Dan apa alasan anda

mer,yukai musik nasyid?

Jawab : suka, karena musiknya bagus. dan liriknya tidak hanya soal

keduniawian.

Pertanyaan : Apakah lingkungan (tcman, keluarga) anda juga mcnyukai

musik nasyid?

Jawab : keluarga biasa saja, tapi teman-teman lumayan banyak yang

suka. Bersama teman-teman fakultas adab dan fakultas lainnya

kita pernah mendirikan grup nasyid perempuan yang bernama

Rizkiyah. Dan pernah tampil di acara LDK (Kesatuan Aksi

PclaJar Muslim Indonesia).

Pertanyaan : Conteh musik atau lagu (pesan) nasyid yang mengandung

nilai-nilai Nilai-nilai agama (a/-akh/ak al-diniyahj?

,Jaw ab : Asyhaduallah Ilaha Illallah (dinyanyikan oleh Raihan)

Pertanyaan : Contoh musik atau lagu (pesan) nasyid yang mengandung

nilai-nilai perorangan (al-akh/ak al-firdiyah)?

Jawab : Tombo ati (dinyanyikan oleh Opick)

Pertanyaan : Conteh musik atau Jagu (pesan) nasyid yang n1engandung

nilai-nilai keluarga (al-akhlak al-usariyah)?

Jawab : Wahai anak (dinyanyikan oleh Raihan)

Page 103: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

Pertanyaan : Contoh musik atau iagu (pesan ) nasyid yang mengandung

n ilai-n ilai sosial (al-akhlak a/-ij1i111,1 'iyah ?

.f\lw:il1 : ( i111;1 llril .. ;1w;111 «li1<)'ilill'il1:111 ,1ld1 Fd ('i111»ti.: I

Pcrtanyaan : Contoh musik atau lagu (pesan) nasyid yang mengandung

nilai-nilai sosial nilai-nilai negara (:i/-akhlak al-dau/ah)?

Jawab : Harapan itu masih ada (dinyanyikan oleh Sautul Harakah)

Pcrtanyaan Apakah anda sering mendengarkan musik nasyid?, dan kapan

Jawab

biasanya anda mcndcngarkan musik nasyid?

: Sering, waktu ngetik sambil mendengarkan MP3, biasanya

waktu malam.

Pertanyaan : Contoh nasyid yang dapat membuat anda menghayati aJaran­

ajaran agama?

Jawab : Cinta Berkawan (yang dinyanyikan oleh ed coustic), tentang

pcrsahabatan scsama rnuslirn, tcntang pcrsaudaraan (ukhuwah

islamiyah)

Pertanyaan : Apakah anda termotivasi untuk melakukan apa yang tersirat

dari pesan nasyid tersebut?

Jawab : iya, contohnya dari lagu cinta berkawan yang intinya adalah

menjalin ukhuwah islamiyah, saya jadi tennotivasi untuk

menjalankan hak dan kewajiban sesama muslim tuh seperti apa

yang sesuai dengan ajaran islam. Oh ya waktu marah sama

temanjugajadi dilupakan kalau teringat lagu itu

Page 104: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

l'nl;1111;i;in : \11'11111111 k;i11111

lnter\·ie\\Cr

sebagai anggota LUK. menurut rn1da kcnapa LUK menggunakan

n1usik nasyiJ scb~1gai sarana atau nicdia di bcrbagai

kegiatannya?

: Sesuai dengan Visi \1isi LDK irn sendiri. Dan nasyid iru

bcrcirik<111 islam. dan yang trpcnting nasyid ncksibcl, tidnk

tcrbatas oleh bahasa dan jen1:; musiknya beragam, jadi bisa

rnengajak semua kalangan.

Interviewee

(Marina Ramadhona) (Ana)

Page 105: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

:\am a

1·anggal

Tem pat

,Jabatan

Pertanyaan

.Jawah

Pertan_:. aau

. Jawab

Pl'rlart) aa11

. J;l\\'Jl Ii

Pertanyaan

HASH. \\"c\ \\".-\:\CARA

: Zahra

: 2) September 2008

: Kos !lfanda

: Anggota LDK

: Sejak kapan and a masuk LOK; apa alasan anda masuk I.DK?

: Scjak awal masuk lrnliah, tahun 2005. tcnarik karcna mcmnng

niatnya dari awal ingin mencari lingkungan yang sepeni rohis di

Si\IA dulu. Dan dari kakak kelas udah ngasih tau LDK, Insya

..\ llah sama kaya rohis.

: Di mana anda menimba ilmu sebelum masuk UIN Jaka11a?

: S'\IA Negeri 6 Bogor .

: (Jrg~inisasi apa saja yang anda pcrnah ikuti'!

: J>askibra, Taclrnndo, Roh is .

: Kegiatan LDK seperti apa pernah yang anda Jakukan, apakah

anda pernah menjadi panitia pelaksana di dalam kegiatan

tersebut?

: tahun pertama saya aktif di KOMDA Fakultas, tahun kedua

saya menjadi divisi kaderisasi, dan tahun ketiga bisa jalani

aman1h menjadi ketua keputrian seiama I periode. Menjadi

panitia "jangan Menjadi Muslimah Yang Nyebclin", yang

mendatangkan pembicara Asma Nadia.

Pertanyaan : Apakah keluarga anda mendukung semua kegiatan yang anda

ikuti?

Page 106: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

Jawab : kel uarga mendukung, selama nisa ikut kegiatan, bisa bagi

waktu, dan tidak banyak mengeluh, malah bisa memotivasi

untuk lebih baik.

Pertanyaan : Apakah anda menyukai musik nasyid, Dan apa alasan anda

menyukai musik nasyid?

J:nrab :suka, dari liriknya, musiknya banyak jenisnya. Ada yang slow,

be1jiwa muda. semangat, dll jadi bervariasi untuk

mendengarnya, dan untuk memotivasi juga.

Pertanyaan : Apakah lingkungan (tema.•1, keluarga) anda juga menyukai

musik nasyid?

.Ja\vab : keluarga ga semuanya .jadi mempunyai kesukaan musik

masing-masing. !bu lebih ke pop tapi lngu religi yung

Jinyanyikan olch ungu, dll ibu juga suka dan ibu knlau nisn lngi

dengcrin nasyid suka nyimak juga. bapak biasa aja, kakak

pcrcmpuan lcbih ke pop, kakak laki-laki lebih ke pop. Teman-

teman banyak yang suka.

l'crtan.1 """ : C'<>ntoh musik atau lagu (pcsan) nasyid yang mengandung

nilai-nilai Nilai-nil11i aganrn lul-akhlok 11/-di11iyoh)'I

.fa11all : Sn;1d:1. The l'ikr, 1icl;1k bcgitu hafal judulnya

l'ertanyaan : Contoh musik atau lagu (pcsan) nasyid yang mengandung

nilai-nilai perorangan (al-akhlak al-flrdiyah}?

.Jawab : Opick, Tombo Ati

Pertanyaan : Contoh musik alau lagu (penn) nasyid yang mengandung

nilai-nilai keluarga (al-akhlak al-rnariyah)?

.Jawab : Wanita Solcha (dinyanyikan old1 The Filu')

Page 107: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

J>crta nyaan : !vlenurut kamu , khususnya sebagai pencinta nasyid dna

sebagai anggota LOK, menurut anda kenapa LOK menggunakan

musik nasyid sebagai sarana atau media di berbagai

Jn\\'ab

Inter\ ic\\C!'

kegiatannya?

: karcna nasyid itu salah satu sarnna dakw:ih, hedn dari musik

lainnya, clilihat dari liriknya. Nasyid itu lebih terarah, lnsya

Allah kalau dihayati liriknya bisa memotivasi.

Interviewee

( ~larina Ramadhona) (Zahra)

Page 108: 111 - repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16725/1/Marina... · Akan tetapi guru ataupun lembaga agama yang akan mcnggunakan musik n1syid sebagai

Pertanyaan : Contoh musik atau lagu Cresan ) nasyid yang mengandung

n ilai-nilai sosial (a/-akhlak al· !itima 'iyah ?

Jawab : snada, tidak begitu hafal liriknya karena terlalu banyak nasyid

yang mcnganclung nilai-nilai sosinl.

Pcrtanyaan : Contoh musik atau Jagu (pesan) nasyid yang mengandung

nilai-nilai sosial nilai-nilai negara (al-akh/ak a/-daulah) 9

.Jawab : dinyanyikan oleh Sautul Harakah

Pcrtanyaan : Apakah anda sering mendengarkan musik nasyid?, dan kapan

biasanya anda mendengarkan musik nasyiJ?

: sering, ga tentu waktunya tapi seringnya malam hari, soalnya

aktivitas pagi dan siang itu di luar, jadi paling kalau denger

nasyid dari MP3 temen jadi ga sering clcngcrin nasyid. Kalau

111al3111 lagi istirahat atau mcnge1jakan tugas kuliah sambil

mendengarkan nasyid.

Pertanyaan : Conteh nasyid yang dapat membuat anda menghayati ajaran­

ajaran aga1na?

Ja11ab : judulnya Rasulullah dinyanyikan hijaz, tentang Rasulullah,

pengenalan kita kepada Rasullullah, sosok pribadi Rasulullah.

Liriknya kalau dihayati memang menyentuh. Dan dari musiknya

juga mendukung.

l'crtanyaan : Apakah anda tennotivasi un :Ilk melakukan apa yang tersirat

dari pesan nasyid tersebut?

Jawab : ada motivasi, jadi gimana kiw segera untuk meneladani sifat

Rasul,walaupun tidak semua. T2pi disitu ada niat, sebagai umat

1a!llullah untuk meneladani sala1 satu akhlaknya.