33 Itinerari Batxillerat - .– tutoria. Servei d’Orientació ... Web:  – Carpeta de page 1
33 Itinerari Batxillerat - .– tutoria. Servei d’Orientació ... Web:  – Carpeta de page 2

33 Itinerari Batxillerat - .– tutoria. Servei d’Orientació ... Web: – Carpeta de

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 33 Itinerari Batxillerat - .– tutoria. Servei d’Orientació ... Web: – Carpeta de

 • ItInerarIs formatIus BatxIllerat

  A QUI SADREA?

  Aquesta etapa sadrea bsicament als nois i noies entre 16 i 18 anys que han superat leducaci secun-dria obligatria (ESO), tot i que s oberta a persones de qualsevol edat, sigui de forma presencial o a dis-tncia.

  MODALITATS El batxillerat s un cicle format per dos cursos que sor-ganitza en tres modalitats:

  ArtS

  La modalitat darts sadrea a persones interessades en els fenmens artstics, caracteritzats per la sensibi-litat, lexpressi i la creativitat; relacionats amb lentorn del mn audiovisual, les arts grfiques, el disseny, el patronatge, els mitjans de comunicaci, la publicitat, les arts escniques, la producci i gesti dempreses del sector cultural o lanimaci cultural i social.

  CinCiES i tECnOLOgiA

  La modalitat de cincies i tecnologia sadrea a alum-nes interessats per les cincies experimentals, les matemtiques, els estudis relacionats amb continguts cientificosanitaris i el mn dels processos tecnolgics i dels materials, instruments, aparells i mquines que sutilitzen en la producci de bns i serveis.

  HumAnitAtS i CinCiES SOCiALS

  La modalitat dhumanitats i cincies socials sadrea a alumnes amb inquietuds relacionades amb els estu-dis lingstics i literaris, la filosofia, les manifestacions culturals, les cincies socials, jurdiques, poltiques i econmiques, la gesti i administraci pblica, la co-municaci, les relacions pbliques, la publicitat, el tu-risme i altres serveis doci.

  CURRCULUM

  Els estudis de batxillerat sestructuren en: Part comuna: les matries comunes. Part diversificada: la matria comuna dopci, les

  matries de la modalitat escollida, les matries es-pecfiques i el treball de recerca.

  tutoria.

  Servei dOrientaci Pla Jove 20 febrer 2017Web: edubcn.cat Carpeta de lorientador/a

  Informaci adaptada de la normativa vigent com a suport a la tasca orientadora

  Part comuna

  Les matries comunes sn: Llengua catalana i literatura i i ii Llengua castellana i literatura i i ii Llengua estrangera i i ii Educaci fsica Filosofia Cincies per al mn contemporani Histria de la filosofia Histria

  a) Matria comuna dopci (obligatria)

  mOdALitAt dE bAtxiLLErAt mAtriA COmunA dOPCiCincies i tecnologia matemtiquesHumanitats i cincies socials Humanitats LlatHumanitats i cincies socials Cincies socials matemtiques aplicades a les cincies socialsArts Histria i fonaments de les arts

  b) Matries de modalitat

  ArtS

  Anlisi musical i i ii Anatomia aplicada Arts escniques Cultura audiovisual i i ii dibuix artstic i i ii dibuix tcnic i i ii disseny Histria del mn contemporani Literatura catalana Literatura castellanaLiteratura universalLlenguatge i prctica musicalVolum

  CinCiES i tECnOLOgiA

  biologia i i iiFsica i i iiQumica i i ii dibuix tcnic i i ii tecnologia industrial i i ii Electrotcnia Cincies de la terra i i ii

  HumAnitAtS i CinCiES SOCiALS

  grec i i ii Economia geografia Histria de lart Histria del mn contemporani Literatura catalana Literatura castellana Literatura universal Economia de lempresa i i ii

  c) Matries especfiques

  Llengua i cultura occitanes Histria de la msica i de la

  dansa Psicologia

  Segona llengua estrangera i i ii Sociologia tcniques dexpressi grafico-

  plstica

  religi Estada a lempresa Especfica de centre

  Part diversificada

  En la part diversificada, lalumne ha de cursar tres o quatre matries de modalitat, una delles la dopci obligatria. Si nha cursat noms tres, per completar el currculum, lalumne pot triar una matria duna altra modalitat o b dues matries especfiques.

 • TTOL DE gRADUAT/ADA En EDUCACI SECUnDRIA OBLIgATRIA

  ESO

  EnSEnYAMEnTS ARTSTICS SUPERIORS - gRAUS

  TTOL DE BATXILLERATMODALITATS DE BATXILLERAT

  Ttol de tcnic/a de lamodalitat que es vol cursar

  Prova especfica daccsper a cada especialitat

  densenyaments artsticssuperiors (validesa dun curs)

  A msica i dansa es valorael ttol professional

  msicadansaConservacii restauraci

  Art dramticdisseny

  I t I n e r a r I s f o r m a t I u s : BatXILLerat

  EnSEnYAMEnTS UnIVERSITARIS - gRAUS

  BRAnQUESDE COnEIXEMEnT

  Artsi humanitats

  Cinciessocials

  i jurdiques

  Cincies de la salut

  Cincies Enginyeriai arquitectura

  PAU(proves daccs a la universitat)

  Es pot fer (amb carcter voluntari)la part especfica de les PAuper millorar la nota daccs

  TTOL DE TCnIC/A SUPERIOR

  Fase general. Obligatria (validesa indefinida) Fase especfica. Opcional per millorar nota (validesa durant els 2 cursos segents)

  Prova especfica daccs. Accs directe ambel batxillerat darts

  HUMAnITATS ICInCIES SOCIALS

  CInCIESI TECnOLOgIA ARTS

  FORMACIPROFESSIOnAL

  CiCLE FOrmAtiu dE grAu SuPEriOr (CFgS)

  ARTS PLSTIQUESI DISSEnY

  CiCLE FOrmAtiu dE grAu SuPEriOr

  (CFgS)Prova de carcter especfic o acreditaci delsmrits esportius

  EnSEnYAMEnTSESPORTIUS

  grAu SuPEriOr (gS)