of 5 /5
e Sci J of Phetchaburi Rajabhat University วารสารวิทยาศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 97 วัตถุประสงค์ ขอบเขต และคำาชี้แจงการส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสาร วิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1. วัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นวารสารที่จัดทําโดย คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่า เพื่อนํา ไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมที่ทันสมัย ซึ่งผลงานที่เผยแพร่เป็นทั้งบทความวิจัย (research article) บทความวิจัยอย่างย่อ (short report) บทความปริทัศน์ (review article) และ บทความคิดเห็น (opinion arti- cle) ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่หลากหลายสาขา เช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ศึกษา ทางด้านคณิตศาสตร์ สถิติ คอมพิวเตอร์ และทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยบทความที่จะ ขอรับการตีพิมพ์ต้องเป็นผลงานที่ไม่ได้ทําการคัดลอกจากผลงานของผู้อื่น ต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่น โดยทุกบทความจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบความถูก ต้องทางวิชาการจากคณะผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาที่เกี่ยวข้อง 2. หลักการทั่วไป เพื่อให้บทความอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน ขอชี้แจงหลักการเขียนและส่งบทความลงพิมพ์ดังนี2.1 พิมพ์บทความด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด (Microsoft Word for Windows) เวอร์ชัน 2000 หรือ XP โดยใช้รูปแบบอักษรเป็น Cordia New ยกเว้นตัวอักษรที่เป็นสัญลักษณ์ ให้ใช้รูปแบบอักษรเป็น Symbol ซึ่งราย ละเอียดในส่วนต่างๆ เป็นดังนีขนาดกระดาษต้นฉบับ ใช้กระดาษขนาด A4 สีขาว พิมพ์แบบ Portrait โดยตั้งค่าหน้ากระดาษ (page setup) ส่วนระยะขอบ (Margins) ดังนีด้านบน (Top) 1 นิ้ว ด้านล่าง (Bottom) 0.75 นิ้ว ด้านซ้าย (Left) 1 นิ้ว ด้านขวา (Right) 0.75 นิ้ว ขอบเย็บกระดาษ (Gutter) 0 นิ้ว หัวกระดาษ (Header) 0.5 นิ้ว ท้ายกระดาษ (Footer) 0.5 นิ้ว ต้นฉบับพิมพ์บนกระดาษ A4 หน้าเดียวความยาวไม่เกิน 10 หน้า 2.2 ชื่อเรื่องควรสั้น ชัดเจน ได้ใจความ ตรงตามเนื้อหา เนื้อเรื่องใช้ภาษาง่าย ๆ ทับศัพท์ภาษาไทยให้มาก ที่สุด โดยวงเล็บภาษาอังกฤษไว้ครั้งแรกครั้งเดียว คําทับศัพท์ภาษาไทยที่ใช้แพร่หลาย เช่น อะตอม นิวเคลียส เป็นต้น ไม่ต้องวงเล็บภาษาอังกฤษ คําย่อใช้ภาษาอังกฤษโดยมีคําเต็มบอกไว้ สําหรับชื่อหน่วยที่ปรากฏในเนื้อเรื่องควรใช้คํา เต็มในภาษาไทย ตัวย่อ และสัญลักษณ์ ควรใช้ในตาราง หรือกราฟเท่านั้น ระบบหน่วยใช้ระบบเอสไอ 2.3 ชื่อวิทยาศาสตร์ ให้พิมพ์ตัวเอนตามกฎการพิมพ์ชื่อวิทยาศาสตร์ เช่น Afgekia sericea Craib 2.4 ต้นฉบับต้องแสดงชื่อผู้เขียน โดยแจ้งชื่อ นามสกุลจริง สถานที่ทํางาน จังหวัด รหัสไปรษณีย์ 2.5 ภาพประกอบควรเป็นรูปถ่าย หรือไฟล์ข้อมูลรูปภาพ ความละเอียดไม่น้อยกว่า 200 จุดต่อนิ้ว (หากต้องการให้ส่งคืนโปรดระบุ) 2.6 ต้นฉบับจะได้รับการตอบรับและตรวจพิจารณาโดยคณะบรรณาธิการ ต้นฉบับไม่มีการส่งคืน ผู้เขียน ควรทําสําเนาไว้ด้วย

วัตถุประสงค์ ขอบเขต และคำา ...sci.pbru.ac.th/sci52/dmdocuments/Journal/55-SCI J of PBRU...The Sci J of Phetchaburi Rajabhat University

  • Author
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of วัตถุประสงค์ ขอบเขต และคำา...

Page 1: วัตถุประสงค์ ขอบเขต และคำา ...sci.pbru.ac.th/sci52/dmdocuments/Journal/55-SCI J of PBRU...The Sci J of Phetchaburi Rajabhat University

The Sci J of Phetchaburi Rajabhat University

วารสารวิทยาศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 97

วัตถุประสงค์ ขอบเขต และคำาชี้แจงการส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสาร

วิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

1. วัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นวารสารที่จัดทําโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่า เพื่อนําไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมที่ทันสมัยซึ่งผลงานที่เผยแพร่เป็นทั้งบทความวิจัย (researcharticle)บทความวิจัยอย่างย่อ (short report) บทความปริทัศน์ (review article) และ บทความคิดเห็น (opinion arti-cle) ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่หลากหลายสาขา เช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์ศึกษา ทางด้านคณิตศาสตร์ สถิติ คอมพิวเตอร์ และทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยบทความที่จะขอรับการตีพิมพ์ต้องเป็นผลงานที่ไม่ได้ทําการคัดลอกจากผลงานของผู้อื่น ต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อนและไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่น โดยทุกบทความจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการจากคณะผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. หลักการทั่วไป เพื่อให้บทความอยู่ในมาตรฐานเดียวกันขอชี้แจงหลักการเขียนและส่งบทความลงพิมพ์ดังนี้ 2.1พิมพ์บทความด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด(MicrosoftWordforWindows)เวอร์ชัน2000หรือXPโดยใช้รูปแบบอักษรเป็นCordiaNewยกเว้นตัวอักษรที่เป็นสัญลักษณ์ให้ใช้รูปแบบอักษรเป็นSymbolซึ่งรายละเอียดในส่วนต่างๆเป็นดังนี้ ขนาดกระดาษต้นฉบับ ใช้กระดาษขนาดA4สีขาวพิมพ์แบบPortrait โดยตั้งค่าหน้ากระดาษ(pagesetup)ส่วนระยะขอบ(Margins)ดังนี้ ด้านบน(Top)1นิ้ว ด้านล่าง(Bottom)0.75นิ้วด้านซ้าย(Left)1นิ้ว ด้านขวา(Right)0.75นิ้ว ขอบเย็บกระดาษ(Gutter)0นิ้ว หัวกระดาษ(Header) 0.5นิ้ว ท้ายกระดาษ(Footer)0.5นิ้ว ต้นฉบับพิมพ์บนกระดาษA4หน้าเดียวความยาวไม่เกิน10หน้า 2.2ชื่อเรื่องควรสั้นชัดเจนได้ใจความตรงตามเนื้อหาเนื้อเรื่องใช้ภาษาง่ายๆทับศัพท์ภาษาไทยให้มากที่สุดโดยวงเล็บภาษาอังกฤษไว้ครั้งแรกครั้งเดียวคําทับศัพท์ภาษาไทยที่ใช้แพร่หลายเช่นอะตอมนิวเคลียสเป็นต้นไม่ต้องวงเล็บภาษาอังกฤษ คําย่อใช้ภาษาอังกฤษโดยมีคําเต็มบอกไว้ สําหรับชื่อหน่วยที่ปรากฏในเนื้อเรื่องควรใช้คําเต็มในภาษาไทยตัวย่อและสัญลักษณ์ควรใช้ในตารางหรือกราฟเท่านั้นระบบหน่วยใช้ระบบเอสไอ 2.3ชื่อวิทยาศาสตร์ให้พิมพ์ตัวเอนตามกฎการพิมพ์ชื่อวิทยาศาสตร์เช่นAfgekiasericeaCraib 2.4ต้นฉบับต้องแสดงชื่อผู้เขียนโดยแจ้งชื่อนามสกุลจริงสถานที่ทํางานจังหวัดรหัสไปรษณีย์ 2.5ภาพประกอบควรเป็นรูปถ่ายหรือไฟล์ข้อมูลรูปภาพความละเอียดไม่น้อยกว่า200จุดต่อนิ้ว(หากต้องการให้ส่งคืนโปรดระบุ) 2.6 ต้นฉบับจะได้รับการตอบรับและตรวจพิจารณาโดยคณะบรรณาธิการ ต้นฉบับไม่มีการส่งคืน ผู้เขียนควรทําสําเนาไว้ด้วย

Page 2: วัตถุประสงค์ ขอบเขต และคำา ...sci.pbru.ac.th/sci52/dmdocuments/Journal/55-SCI J of PBRU...The Sci J of Phetchaburi Rajabhat University

The Sci J of Phetchaburi Rajabhat University

วารสารวิทยาศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี98

3. ข้อกำาหนดในการเตรียมต้นฉบับ ระยะระหว่างบรรทัดหนึ่งเท่า(SingleSpace)ตัวอักษรใช้CordiaNewตามที่กําหนดดังนี้ 3.1ชื่อเรื่องและTitle ภาษาไทยขนาด18pointกําหนดชิดซ้ายตัวหนา ภาษาอังกฤษขนาด18pointกําหนดชิดซ้ายตัวหนา 3.2ชื่อผู้เขียนและAuthor ชื่อผู้เขียนภาษาไทย-อังกฤษขนาด14pointกําหนดชิดซ้ายตัวหนา ที่อยู่ผู้เขียนขนาด14pointกําหนดชิดซ้ายตัวหนาและเว้น1บรรทัด 3.3บทคัดย่อและAbstract ชื่อบทคัดย่อและAbstractขนาด16pointกําหนดกึ่งกลางตัวหนาและเว้น1บรรทัด เนื้อหาบทคัดย่อภาษาไทยขนาด14pointกําหนดชิดขอบตัวธรรมดา เนื้อหาบทคัดย่อภาษาอังกฤษขนาด14pointกําหนดชิดขอบตัวหนาย่อหน้า0.5นิ้ว 3.4คําสําคัญและKeywordsพิมพ์ต่อจากส่วนบทคัดย่อหรือAbstractเลือกคําสําคัญและKeywords ที่เกี่ยวข้องกับบทความ3คําใช้ตัวอักษรภาษาไทย(เว้นวรรคระหว่างคํา)หรืออังกฤษ (ใช้“,”ระหว่างคํา)ขนาด14point 3.5รายละเอียดบทความ(Body) หัวข้อหลักขนาด16pointกําหนดชิดซ้ายตัวหนา หัวข้อย่อยขนาด14pointกําหนดชิดซ้ายตัวหนา เนื้อหาขนาด14pointกําหนดชิดขอบตัวธรรมดาย่อหน้า0.5นิ้ว

บทความวิจัย(researcharticle)และบทความวิจัยอย่างย่อ(shortreport)ประกอบด้วยชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ(รวมกันไม่เกิน1หน้า)บทนํา(Introduction)วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ (Materials andmethods) ผลการศึกษา (Results) อภิปรายผล (Discussion) กิตติกรรมประกาศ(Acknowledgements)และเอกสารอ้างอิง(References)ส่วนบทความอื่นอาจมีองค์ประกอบต่างไปจากนี้และใช้บรรณานุกรม(Bibliography)ประกอบ คําศัพท์ให้ใช้ศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน ภาพและตารางหัวตารางจัดชิดซ้ายของคอลัมน์คําบรรยายภาพอยู่ใต้ภาพและจัดกึ่งกลางคอลัมน์ คําบรรยายภาพและตารางใช้ตัวอักษรขนาด14pointตัวปกติ คำาบรรยายภาพและตารางเขียนเป็นภาษาอังกฤษ

4. การอ้างอิง บทความวิจัย(researcharticle)บทความวิจัยอย่างย่อ(shortreport)เอกสารอ้างอิงทุกฉบับต้องมีการอ้างอิงหรือกล่าวถึงในบทความ การเรียงลําดับเลขการอ้างอิงตามเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ รูปแบบที่ใช้ให้อ้างอิงโดยการเรียงลําดับหมายเลขอ้างอิงโดยใช้เลขอารบิคภายใต้วงเล็บใหญ่ต่อจากข้อความที่อ้างอิงเช่น...ลักษณะการเจริญเติบโตกล้วยไม้สกุลช้างมีการศึกษากันมาบ้างแล้ว[1]…

Page 3: วัตถุประสงค์ ขอบเขต และคำา ...sci.pbru.ac.th/sci52/dmdocuments/Journal/55-SCI J of PBRU...The Sci J of Phetchaburi Rajabhat University

The Sci J of Phetchaburi Rajabhat University

วารสารวิทยาศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 99

5. การเขียนเอกสารอ้างอิง 5.1รูปแบบการพิมพ์เอกสารอ้างอิงให้เรียงลําดับตามหมายเลขอ้างอิง 5.2อ้างอิงจากวารสาร ภาษาไทยให้เรียงลําดับจากชื่อต้นชื่อสกุล.ปีที่พิมพ์ .ชื่อเรื่อง.ชื่อวารสาร.ปีที่:หน้าแรก-หน้าสุดท้าย.ตัวอย่างเช่น 1.สุดสนองผาตินาวิน.2527.การใช้สีแคโรทินอยส์จากพริกแห้งย้อมไขมัน.วารสารวิทยาศาสตร์. 39:442-444. ภาษาอังกฤษให้เรียงลําดับดังนี้ชื่อสกุล,ชื่อต้นย่อ,ชื่อกลางย่อ.ปีที่พิมพ์.ชื่อเรื่อง.ชื่อหรือชื่อย่อวารสาร.ปีที่:หน้าแรก-หน้าสุดท้าย.ตัวอย่างเช่น 1.Chourykaew,B.,Khunwasi,C.,Boonkerd,T.andSeelanan,T.2004.FloralVisitorsandFruit SetinAfgekiasericeaCraib(Fabaceae).The Natural History Journal of Chulalongkorn University. 4:31-44. 5.3อ้างอิงจากหนังสือ ให้อ้างอิงดังนี้ชื่อผู้เขียนหรืออื่นๆตามแต่กรณี.ปีที่พิมพ์.ชื่อเรื่อง.ชื่อหนังสือ.เมืองที่พิมพ์:ชื่อสํานักพิมพ์หรือผู้จัดพิมพ์.ตัวอย่างเช่น 1.อบฉันท์ไทยทอง.2548.กล้วยไม้เมืองไทย.กรุงเทพมหานคร:อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง. 1.Teoh,E,S.2005.Orchids of Asia.Singapore:TimesEditions-MarshallCavendish. 5.4อ้างอิงจากวิทยานิพนธ์ ให้อ้างอิงดังนี้ผู้แต่งปีที่พิมพ์ชื่อวิทยานิพนธ์ชื่อปริญญาหน่วยงานตัวอย่างเช่น 1.Choomchuay,S.1993Algorithm and Architecture for Reed-Solomon Decoding.Ph.D.Thesis, ImperialColleg,UniversityofLondon,UK. 5.5การอ้างอิงจากเวปไซต์ ให้อ้างอิงดังนี้ผู้แต่งชื่อเรื่อง[online]เข้าถึงได้จากวิธีการเข้าถึงและสถานที่ของข้อมูลปีพ.ศ.ที่เผยแพร่(หรือสืบค้น)ตัวอย่างเช่น 1.TexasInstruments.SpeechSynthesisProcessors.[online]available: http://www.ti.com/sc/does/msp/speech/index.htm.1998. 6. การส่งบทความ ส่งต้นฉบับเป็นMicrosoftWordforWindowsบันทึกลงแผ่นCD-ROMจํานวน1ชุดพร้อมเอกสารจํานวน4ชุด โดยเอกสารชุดที่ 1 ให้มีรายละเอียดครบตามแบบฟอร์มของวารสารส่วนเอกสารอีก3ชุด ไม่ต้องพิมพ์ชื่อเจ้าของบทความและสถานที่ทํางาน ส่งบทความที่อาจารย์ดร.พิชิตสุดตาศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมือง เพชรบุรี 76000 โทร. 032-493266 โทรสาร 032-493266 อีเมล์[email protected] ทั้งนี้เมื่อบทความได้รับการตีพิมพ์ ผู้เขียนจะได้รับวารสารฉบับที่บทความนั้นตีพิมพ์ 1 ฉบับ โดยจะให้ผู้เขียนที่เป็นชื่อแรก

Page 4: วัตถุประสงค์ ขอบเขต และคำา ...sci.pbru.ac.th/sci52/dmdocuments/Journal/55-SCI J of PBRU...The Sci J of Phetchaburi Rajabhat University

The Sci J of Phetchaburi Rajabhat University

วารสารวิทยาศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี100

(ตัวอย่าง)

การเพาะเมล็ดเขากวางอ่อน (Phalaenopsis cornucervi (Breda) Blume & Rchb. f.) ในสภาพปลอดเชื้อ (18) In vitro seed culture of Phalaenopsis cornucervi (Breda) Blume & Rchb. f. (18)บุญสนอง ช่วยแก้ว*, บรรพต อินทะนันชัย (14)หน่วยวิจัยชีววิทยาพืช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมือง เพชรบุรี 76000 (14)

บทคัดย่อ(16)

บทคัดย่อ(14) ............................................................................................................................................................คำาสำาคัญ:(14)

Abstract (16) Abstract(14) .........................................................................................................................................Keywords:(14)

บทนำา (Introduction) (16)

(14)......................................................................................................................................................

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ (Materials and methods)(16)

(14)......................................................................................................................................................

ผลการศึกษา (Results) (16)

(14)......................................................................................................................................................

อภิปรายผล (Discussion) (16)

(14)......................................................................................................................................................

กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) (16)

(14).....................................................................................................................................................

เอกสารอ้างอิง (References) (16)

(14).................................................................................

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

ระยะห่างบรรทัด12 pt

ระยะห่างบรรทัด12 pt

ระยะห่างบรรทัด12 pt

ระยะห่างบรรทัด12 pt

ระยะห่างบรรทัด12 pt

ระยะห่างบรรทัด12 pt

ระยะห่างบรรทัด12 pt

ระยะห่างบรรทัด12 pt

ระยะห่างบรรทัด12 pt

ระยะห่างบรรทัด12 pt

ระยะห่างบรรทัด12 pt

ระยะห่างบรรทัด12 pt

ระยะห่างบรรทัด12 pt

ระยะห่างบรรทัด12 pt

ระยะห่างบรรทัด12 pt

ระยะห่างบรรทัด12 pt

Page 5: วัตถุประสงค์ ขอบเขต และคำา ...sci.pbru.ac.th/sci52/dmdocuments/Journal/55-SCI J of PBRU...The Sci J of Phetchaburi Rajabhat University

The Sci J of Phetchaburi Rajabhat University

วารสารวิทยาศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 101

แบบส่งบทความลงตีพิมพ์(การกรอกโปรดใช้วิธีการพิมพ์หรือเขียนให้อ่านง่าย)

เรียน บรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ข้าพเจ้า นายนางนางสาวอื่นๆ........................................................................................................... ชื่อ–สกุล.................................................................................................................................................................................ตำาแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจารย์อื่นๆ....................................................................................................................................................................................................สถานที่ทำางาน ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................โทรศัพท์์ที่ทํางาน...................................................................โทรศัพท์มือถือ......................................................................................โทรสาร.....................................................................................E-mail...................................................................................................มีความประสงค์ขอส่งบทความ บทความวิจัยบทความปริทัศน์อื่นๆเรื่อง: (ภาษาไทย)................................................................................................................................................................................ (ภาษาอังกฤษ)...........................................................................................................................................................................กองบรรณาธิการสามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ท่ีสถานที่ทํางานที่ระบุข้างต้นที่อยู่ดังต่อไปนี้.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................โทรศัพท์..................................................................................โทรสาร................................................................................................

ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ กองบรรณาธิการสามารถติดต่อบุคคลดังต่อไปนี้ชื่อ–สกุล.....................................................................................................................................................................................................โทรศัพท์........................................................โทรสาร.....................................................E-mail...............................................................มีความเกี่ยวข้องเป็น..................................................................................................................................................................................

.........................................................ลายมือชื่อ (........................................................) เจ้าของบทความ

ส่งบทความไปยังอาจารย์ดร.พิชิตสุดตา

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเมืองเพชรบุรี76000

โทรศัพท์์032-493266โทรสาร[email protected]