Activitats Repàs i Consolidació Química 1r de batxillerat ... ?· 4.Quina és la fórmula química…

  • Published on
    08-Feb-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

Activitats Reps i ConsolidaciQumica 1r de batxilleratSetembre Curs 2014-2015

Departament de Cincies ExperimentalsINS Ermengol IV( Bellcaire dUrgell)

La feina s obligatria per a aquells/es alumnes que haginsusps lassignatura de qumica. Caldr presentar laresoluci dels problemes i exercicis de formulaci quesindiquen a continuaci el dia de lexamen de recuperaci desetembre.

Per a la resta dalumnat, s a dir, aquells que han superatlassignatura justet i aquells que encara que van millor nopoden deixar la Qumica oblidada, shan de fer i presentar enforma de dossier el mxim nombre de problemes. nim iendavant!! (la feina feta es reconeixer en la nota del 1rtrimestre de 2n de batxillerat).

Recordeu que cal repassar b la formulaciinorgnica i orgnica perqu la segona setmana delcurs 2015-16 hi haur examen de formulaci.

Aqu teniu la collecci de problemes i elsexercicis de formulaci:

1

1. Dins l'amonac, la relaci entre les masses del'hidrogen i el nitrogen s 4,632: 1. Calcula laquantitat d'amonac que s'obtindr a partir de 2,87 gd'hidrogen.

2. A partir de 0,8755 g, 1,3601 g i 1,9736 g d'alumini esformen 1,654 g, 2,5699 g i 3, 7290 g d'xid d'alumini,respectivament. Comprovar que es compleix la llei deles proporcions constants .

3. Calcular la composici centesimal del sulfat de sodi.

4. Quina s la frmula qumica dun compost que t lasegent composici centesimal: 0,8% d' hidrogen,36,5 % de sodi, 24,6 % de fsfor i un 38,1 %doxigen.

5. Quin compost t major proporci en nitrogen, el nitratde sodi o el nitrat de potassi?.

6. En 1,07 g dun nitrat de coure hi ha 0,36 g de coure i0,16 g de nitrogen. Trobar la frmula del compost.

7. Un hidrocarbur t un 85,71 % de carboni i la sevadensitat en condicions normals s 1,249 g/ml. Trobala seva frmula molecular.

8. Quantes molcules hi ha dins 348 g de but?

9. Quina s la massa d'una molcula d'amonac?

10. L'aire es pot considerar, en forma simplificada,com una barreja de 21 mols d'oxigen per cada 78mols de nitrogen i 1 mol d'arg.

a) Calculeu la fracci molar de cadascun delscomponents de l'aire.

b) Donada la composici de l'aire del problemaanterior, calculeu la concentraci molar i elpercentatge en pes de cadascun dels

2

constituents a una temperatura tal que ladensitat de l'aire sigui d1,29 g/l.

c) El segent component d'importncia de l'aire sel CO2. Expliqueu la seva acci sobre el mediambient.

Dades: Masses atmiques: N: 14; O: 16; Ar: 40

11. A les begudes alcohliques se sol indicar laconcentraci centesimal en volum. Quina massadalcohol hi ha en una ampolla de vi de 750 ml si t12 (un 12 % en volum)? R: 71 g.

12. Un whisky t una concentraci en volum del 40% (40) i una densitat de 0,952 g/mL. Calculeu laconcentraci en massa. R: 33,2 %.

13. Quina concentraci molar, molal i fracci molart una dissoluci aquosa dhidrxid de sodi del 10 %de concentraci en massa si la seva densitat val1,116 gcm-3 ? R: 2,79 moldm-3, 2,78 molkg-1 i 0,048.

14. Quina concentraci molar, molal i fracci molart una dissoluci aquosa d'cid clorhdric del 37 % deconcentraci en massa si la seva densitat val 1,19g/mL ? : 12,1 M, 16,1 m, 0,22.

15. Quin volum duna dissoluci aquosa 0,125 Mdcid clorhdric cal agafar per preparar 100 mL dedissoluci 0,05 M? R:40 mL

16. Quants cm3 de dissoluci aquosa dcid clorhdricdel 36 % i densitat 1,19 gcm-3 es necessiten perpreparar mig litre de dissoluci 0,1 moldm3? R: 4,26cm3.

17. Quants mL de dissoluci aquosa damonac del25 % i densitat 0,91 g/mL es necessiten per preparar2 L de dissoluci 0,5 M? R: 74,7 mL.

18. Quina massa dxid de magnesi es formar enreaccionar 2,916 g de magnesi amb suficient oxigen?R: 4,836 g.

3

19. Quant ferro es pot obtenir en fer reaccionar 798g dxid frric amb suficient monxid de carboni?Tamb sobt dixid de carboni : R: 558 g.

20. Calculeu quant cid bromhdric es necessita perobtenir 1602 g de bromur dalumini quan reaccioniamb suficient alumini, sabent que tamb sobthidrogen. R: 1458 g.

21. Quina massa dcid actic es necessita perneutralitzar 3,7 g dhidrxid de calci? R: 6 g.

22. Es fa reaccionar una dissoluci 0,4 M dcidclorhdric amb zinc i sobtenen 409,2 g de clorur dezinc, a part dhidrogen gas que sescapa. Quin volumde dissoluci dcid clorhdric es necessita? R: 15 L.

23. Quin volum de dissoluci 2 M dcid ntric esnecessita per reaccionar amb 3,7 g dhidrxid decalci? R: 50 ml.

24. Una dissoluci dcid sulfric del 40 % i densitat1,25 g/ml reacciona amb 50 g dhidrxid de sodiproduint sulfat de sodi i aigua. Quin volum dedissoluci es necessita? R: 122,5 ml.

25. Quin volum de dissoluci damonac del 20 % idensitat 0,9 g/ml es pot obtenir al fer reaccionar 7,92g de sulfat amnic amb suficient hidrxid de potassi?En la reacci tamb sobt sulfat de potassi i aigua R:11,3 ml.

26. Quin volum danhdrid carbnic en c. n.(condicions normals, s a dir: 0 C i 1 atm) sobtindren la reacci de 63,6 g de carbonat de sodi ambsuficient cid clorhdric si tamb es produeix clorur desodi i aigua? R: 13,4 L.

27. Quin volum de sulfur dhidrogen gas a 27 C i 1,2atm es necessita per transformar 68 g de nitrat deplata en sulfur de plata si tamb es produeix cid

4

ntric? R: 4,1 L.

28. Quin volum d'aire ser necessari per cremarcompletament 1 m3 d'un gas que cont, en volum, un50 % d'hidrogen, 35 % de met, 3 % d'et, 8 % demonxid de carboni, 3 % de nitrogen i un 1 % dedixid de carboni? R: 5,4 m3.Se suposa que l'aire i el gas tenen la mateixa pressi itemperatura i que l'aire cont 1/5, en volum, d'oxigen.El nitrogen i el dixid de carboni sn inerts.

29. A 70C i 1 atm el tetraxid de dinitrogen gas estdissociat en dixid de nitrogen gas en un 65,6 %.Calculeu:a) La pressi parcial dels gasos a la mescla. R: 0,208 i0,792 atm respectivament.b) El volum que ocupen 2 g de la mescla en lescondicions anteriors: R: 1,013 dm3.c) Les concentracions d'ambds xids. R: 7,38 i 28,2

mmoldm-3.

30. Quina massa dxid de magnesi es formar enreaccionar 2,916 g de magnesi amb suficient oxigen?R: 4,836 g.

31. Fem reaccionar una mescla de 31,5 g de ferro i25,92 g de sofre obtenint-se sulfur de ferro (II).Calculeu:a) La quantitat de sofre que cal per reaccionar amb els31,5 g de ferro. R: 18,1 g e sofre.b) La quantitat de ferro que cal per reaccionar amb els25,92 g de sofre. R: 45,1 g de ferro.c) Quin element est en excs i quant en sobra. R: el

sofre, 7,8 g.d) Quant sulfur de ferro (II) sobtindr. R: 49,6 g.

32. Fem reaccionar una mescla de 90 g de calci i 76g de fluor. Calculeu:a) La quantitat de fluorur de calci que es podria obtenira partir de 90 g de calci si hi hagus prou fluor. R:175,5 g.

5

b) La quantitat de fluorur de calci que es podria obtenira partir de 76 g de fluor si hi hagus prou calci. R: 156g.c) Quant fluorur de calci sobt realment. R: 156 g.d) Quin element est en excs i quant en sobra. R:

calci, 10 g.

33. Lxid de ferro (II) reacciona amb aluminiproduint-se ferro i tamb xid dalumini. Calculeu lesquantitats finals de cada substncia desprs de ferreaccionar una barreja de 864 g dxid ferrs i 648 gdalumini. R: 672 g Fe, 408 g Al2O3 i 432 g dAl quesobren.

34. Lcid ntric reacciona amb el carbonat de calcidonant nitrat de calci, dixid de carboni i aigua. Quinvolum de soluci 0,2 M de lcid es necessita perobtenir 2,24 L de dixid de carboni em condicionsnormals? R: 1 L.

35. L'cid sulfric reacciona amb el carboni produintels gasos dixid de sofre i dixid de carboni i aigualquida. Si partim de 24 g de carb pur, calculeu:a) La massa d'cid necessria. R: 392 g.b) El volum de dissoluci d'cid 0,2 moldm-3 . R: 20

dm3.c) El volum total de gasos que s'obtindr en c. n. R:

134,4 dm3.I

36. Quin volum damonac gas es pot obtenir quanfem reaccionar 18 litres de nitrogen i 30 litresdhidrogen, si tots tres gasos estan en les mateixescondicions? R: 20 l.

37. Quina massa de carbonat de calci s'obtindr enbarrejar 112 g d'xid de calci amb 11,2 litresd'anhdrid carbnic en c. n.? R: 50 g.

38. Quina massa de caproat de bari sobtindr enmesclar 1,6 L de dissoluci 0,25 M dcid caproic (cidhexanoic) amb 300 ml de dissoluci 1 M dhidrxid debari? R: 73,5 g.

6

39. En la fabricaci de la sosa (carbonat de sodi) pelmtode Solvay letapa clau consisteix en lobtenciper precipitaci del bicarbonat (hidrogencarbonat desodi) en mesclar dues dissolucions de sal comuna(clorur de sodi) i hidrogencarbonat damoni, quedanten soluci el clorur damoni. Quant bicarbonatsobtindr en mesclar 3 L de dissoluci dhidrogencarbonat damoni del 1,5 % i densitat 1,05g/ml amb 2 L de dissoluci 0,25 M de NaCl? R: 42 g.

40. Es mesclen 200 cm3 de dissoluci dcid oxlic(etandioic) del 5 % i densitat 1,05 g/cm3 amb 2,43 gde magnesi formant-se oxalat de magnesi i gashidrogen. Calculeu el volum de gas obtingut encondicions normals R: 2,24 dm3.

41. El monxid de dinitrogen, conegut com a gashilarant (ja que provoca el riure), es pot obtenirescalfant amb molta cura (podria explotar si hi hamatria orgnica) el nitrat damoni. Quant gashilarant es pot obtenir a partir de 50 g de nitrat deamoni si el rendiment s del 80 %? R: 22 g.

42. El carbur de silici, anomenat carborndum, s unabrasiu artificial molt dur. Per a obtenir-lo es fonen alforn elctric quars (dixid de silici) i carb (carboni)produint-se tamb monxid de carboni. Quant carbonies necessita per a obtenir 100 g de carbur de silici siel rendiment s del 93,75 %? R: 96 g.

43. Lcid sulfhdric reacciona amb el dixid de sofredonant sofre i aigua. Calculeu el volum dcidsulfhdric gas a 2 atm i 27 C que es necessita perobtenir 19,2 g de sofre quan reaccioni, amb unrendiment del 80 %, amb suficient dixid de sofre. R:6,15 L

44. Escalfant 3 g de clorat de potassi s'obtenen 1,5 gde clorur de potassi i s'allibera oxigen. Calculeu:a) El rendiment de la reacci. R: 82,2%.

7

b) El volum d'oxigen desprs a 298 K i 1,01105 Pa. R:0,74 dm3.

45. Quants kg de dibrom es poden obtenir fentreaccionar gas clor en excs sobre 23 tones dedissoluci aquosa de bromur de magnesi del 0,2 % enpes, si el rendiment s del 90 % ? R: 36 kg.

46. Quin volum de dissoluci 2 M dcid iodhdric esnecessita per obtenir 2938 g de iodur de calci quanreaccioni amb suficient calci amb un rendiment del 80%? R: 12,5 l.

47. Quins volums de soluci aquosa 0,2 M dcidbromhdric i gas oxigen en condicions normals han dereaccionar per obtenir 32 g de dibrom lquid si elrendiment s del 80 %? R: 2,5 L i 2,8 L

48. Escriviu la reacci de l'amonac amb l'cidsulfric i calculeu: Una galena que cont un 95 % de sulfur de plom (II) estorra (s a dir: es fa reaccionar amb loxigen de laire)obtenint-se xid de plom (II) i anhdrid sulfurs. Quantxid de plom (II) es pot obtenir a partir duna tona demineral de galena? R: 886 kg.

49. Lestany sobt tractant la cassiterita (un mineralque cont un 87,5 % de dixid destany) amb carbonii produint-se tamb monxid de carboni. Quinaquantitat de cassiterita es necessita per a obtenir 200kg destany? R: 290 kg.

50. Lhematites (tamb anomenada oligist) s unmineral de ferro que reacciona amb el monxid decarboni (provinent del carb) en els alts forns perproduir ferro metall i dixid de carboni. Quin volum demonxid de carboni a 900 C i 1,1 atm es necessitaper reaccionar amb 10 tones dhematites que contun 80 % dxid frric? R: 13150 m3.

51. Lalumini es pot obtenir tractant el mineralbauxita amb hidrogen que dna aigua. Quina massa

8

de bauxita (que cont un 75 % dhidrxid dalumini)pot reaccionar amb 2000 m3 dhidrogen a 600 C i 1,5atm? R: 2,9 tones.

52. Quina quantitat de siderita (que cont un 90 %de carbonat ferrs) sha de dissoldre en 250 ml dedissoluci dcid fosfric del 6 % i densitat 1,05 g/cm3per obtenir fosfat ferrs, dixid de carboni i aigua. R:31 g.

53. Quin volum de dissoluci, de densitat 1,2 gcm-3del 40 %, d'cid clorhdric es necessita per obtenir140 dm3 de gas sulfur d'hidrogen en c. n. (d'unapuresa del 80 % en volum) en reaccionar ambsuficient sulfur de sodi? R: 760 cm3.

54. Calculeu el volum de dixid de carboni a 0,82atm i 39,5 C que es pot obtenir en barrejar 20 g decarbonat de calci amb 2 litres de dissoluci 0,1moldm-3 d'cid bromhdric si el rendiment s del 80%. R: 2,5 dm3.

55. Calculeu el volum de gas clor a 0,95 atm i 18 Cque sobtindr en reaccionar 200 ml de lleixiu(dissoluci dhipoclorit de sodi del 10 % i densitat 1,08g/cm3) amb 40 ml de salfumant (dissoluci dcidclorhdric 10 M aproximadament) si el rendiment de lareacci, que tamb dna clorur de sodi i aigua, s del60 %. R: 3,01dm3.

FormulaciTrioxonitrat(V) dhidrogen AgCN

Hexafluorur de telluri NaIO2

Carbonat de plat(IV) SO42-

9

cid brmic H2SeO4

Trioxosulfat(IV) dhidrogen (NH4)2Cr2O7

Hidrogensulfat de zinc NCl5

Hidrur de magnesi Be(OH)2

cid heptaoxodicrmic(VI) H2S2O5

I hidrogenfosfat HgPO3

I hidrogensulfur Pt(HSe)2

Pentaxid de diiode Cd2+

Perxid dhidrogen SbH3

Fosfat de nquel(II) H3PO3

cid fluorhdric Pd(BrO2)2

Perclorat de sodi H2N2O2

Arsenur de cobalt(III) Mn(NO3)3

Cianur de potassi Fr2O2

10

cid bric H5IO6

Permanganat de potassi Li3AsO3

I sulfit NaHCO3

2,3-dimetil-5-vinilhexanamida 1,2,3-triiodobenz

Fenol ciclopent

cid 3-aminobutanoic 4-etil-4-metil-1-hex

Butanal Acetona

2-bromopropanoat de sodi cid 3-hidroxi-2-metil-4-heptenoic

Trimetilamina CH3-CH2-CO-CH2-COOH

11

2-hidroxibutannitril CH3-CHOH CHOH- CCH

5-vinil-4-hepten-2-ona CH2=CF-CCH

1,1,1-tricloromet OHC-CH2-CH2 COO-CH2-CH2-CH3

Acetat de propil CH3-CH2-CH2-CC-COOAg

C6H5-NH2 CH3-CH(CH3) CH2- CCH

CHC-CH2-CH2-CH2-COO-CH3 CH2=CH-CH=CH2

C6H5 CHO HOOC-CH=CH -COOH

CH3-CH2-CO-CH2OH CH3-O-CH2-CH3

CH3-CHOHCHOH-CH3 CHC-CONH2

12

13