APRIL 2016 MANUEL BEHANDLING OG KIRO- PRAKTORERS ...· rodspåvirkning (lumbal radikulopati), Sundhedsstyrelsen

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of APRIL 2016 MANUEL BEHANDLING OG KIRO- PRAKTORERS ...· rodspåvirkning (lumbal radikulopati),...

APRIL 2016

MANUEL BEHANDLING OG KIRO-

PRAKTORERS FORBEHOLDTE

VIRKSOMHEDSOMRDE

Sundheds- og ldreudvalget 2015-16SUU Alm.del Bilag 521Offentligt

MANUEL BEHANDLING OG KIROPRAKTORERS

FORBEHOLDTE VIRKSOMHEDSOMRDE

Styrelsen for Patientsikkerhed og Sundhedsstyrelsen, 2016

Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt gr

opmrksom p, at teksten kommer fra Styrelsen for Patientsik-

kerhed og Sundhedsstyrelsen.

Styrelsen for Patientsikkerhed

Islands Brygge 67

2300 Kbenhavn S

www.stps.dk

Sundhedsstyrelsen

Axel Heides Gade 1

2300 Kbenhavn S

www.sst.dk

April 2016

http://www.stps.dk/http://www.sst.dk/

2 MANUEL BEHANDLING OG KIROPRAKTORERS FORBEHOLDTE VIRKSOMHED

INDHOLDSFORTEGNELSE Sammenfatning 4

1. Indledning 5

1.1 Bagggrund 5

1.2 Forml 5

1.3 Om rapporten 5

2. Begrebsafklaring 7

2.1 Manuel behandling 7

2.1.1 Manipulation 7

2.1.2 Ledmobilisering 8

2.1.3 Blddelsbehandling 8

2.2 Evidensen for manuel behandling 8

3. Beskrivelse og vurdering af risici ved manuel behandling 10

3.1 Udtalelser fra faglige organisationer og selskaber 10

3.1.1 Den patientsikkerhedsmssige risiko ved manipulation af rygsjlens led 10

3.1.2 Kompetencer til at udfre manipulationsbehandling af rygsjlens led 13

3.2 Rapport vedr. sager i Patienterstatningen 14

3.3 Styrelsernes samlede vurdering af risici 15

4. Faggruppernes uddannelser 16

4.1 Kiropraktorer 16

4.1.1 Historik og regelgrundlag 16

4.1.2 Bacheloruddannelsen for kiropraktorer 17

4.1.3 Kandidatuddannelsen for kiropraktorer 18

4.1.4 Den autoriserede kiropraktors turnusuddannelse 20

4.2 Fysioterapeuter 22

4.2.1 Uddannelsens varighed og overordnede indhold 23

4.2.2 Lringsudbytte for en professionsbachelor i fysioterapi 23

4.3 Registrerede alternative behandlere 25

4.4 Sammenligning af det faglige grundlag mellem kiropraktorers og

fysioterapeuters kompetencer inden for manuel behandling 26

5. Lovgivning 27

5.1 Belysning af gldende lovgivning i Danmark 27

MANUEL BEHANDLING OG KIROPRAKTORERS FORBEHOLDTE VIRKSOMHED

3 MANUEL BEHANDLING OG KIROPRAKTORERS FORBEHOLDTE VIRKSOMHED

5.1.1 Kiropraktorer 27

5.1.2 Fysioterapeuter 28

5.1.3 Registrerede alternative behandlere 28

5.1.4 Specifikt om autorisationslovens 52, stk. 6 28

5.1.5 Brugen af medhjlp 30

5.2 Gldende lovgivning i andre lande 30

6. Anbefalinger for hvilke faggrupper der fremover skal kunne udfre manuel

behandling. 32

6.1 Manipulationsbehandling af rygsjlen, dvs. halshvirvelsjlen,

brysthvirvelsjlen og lnderyggen 32

6.2 Manipulationsbehandling af kroppens perifere led 33

6.3 Ledmobilisering 33

6.4 Blddelsbehandling 34

6.5 Registrerede alternative behandlere samt vrige alternative behandlere 34

6.6 Opsummering 34

7. Prcisering/ndring af lovgivningen 36

Bilag A: Hringsnotat 37

Bilag B: Styrelsernes vurdering af seks artikler 47

4 MANUEL BEHANDLING OG KIROPRAKTORERS FORBEHOLDTE VIRKSOMHED

SAMMENFATNING Styrelsen for Patientsikkerhed og Sundhedsstyrelsen har vurderet de forskellige typer af

manuel behandling samt risici herved. Ligeledes har styrelserne vurderet relevante fag-

gruppers uddannelser i relation til denne behandlingsform. P denne baggrund er der

udarbejdet anbefalinger for, hvilke behandlingsformer der br forbeholdes srlige fag-

grupper at udfre. Styrelserne har i vurderingen haft fokus p patientsikkerheden.

Styrelserne skelner mellem manipulationsbehandling og ledmobilisering:

Manipulation af rygsjlens led indebrer, at leddet med en hurtig impuls bev-

ges af behandleren til ydergrnsen af det fysiologiske omrde. Manipulationen

udfres ofte ved en high velocity teknik, hvor leddene hurtigt bevges af be-

handleren, typisk ledsaget af en undertrykslyd. Kraftpvirkningen kan variere.

Ledmobilisering indebrer, at leddet bevges af behandleren ved lav hastighed

inden for leddets naturlige bevgeomrde. Teknikken retter sig mod spndinger

i lednre muskler og blddele.

Den foreliggende evidens for effekten af manipulationsbehandling er svag.

Der er beskrevet alvorlige flgeskader med blivende funktionsevnenedsttelser efter ma-

nipulationsbehandling srligt ved manipulation af halshvirvelsjlen. Hyppigheden af disse

skader er ikke kendte. Der er ikke p samme mde beskrevet alvorlige skader ved ledmo-

bilisering af rygsjlen og af perifere led.

Lger og kiropraktorer opnr i deres uddannelse sundhedsfaglige kompetencer til at vur-

dere indikation samt eventuelle kontraindikationer mod manipulation (medicin, andre syg-

domme etc.) og vrige behandlingskonsekvenser ved manipulationsbehandling af rygsj-

len. Uddannelsen til kiropraktor fokuserer srligt p diagnostik og manuel behandling af

lidelser i rygsjlen, bkken og ekstremiteter. Fysioterapeuter har et bredere fokus isr

mlrettet genoptrning af muskelstyrke og bevgelighed. Styrelserne vurderer derfor, at

kiropraktorer har betydelig strre forudstninger for at vurdere indikationer og kontraindi-

kationer for manipulationsbehandling end fysioterapeuter. Registrerede alternative behand-

lere vurderes ikke at de forndne grundlggende faglige forudstninger for blandt andet

at vurdere indikation og kontraindikation.

Set i lyset af alvorligheden af skaderne vurderer styrelserne af hensyn til patientsikkerhe-

den, at manipulationsbehandling skal samles p f grupper af behandlere.

Det anbefales derfor, at manipulationsbehandling af rygsjlen forbliver forbeholdt for

lger og kiropraktorer at udfre

Det er samtidig styrelsernes vurdering, at manipulationsbehandling af kroppens perifere

led ikke er forbundet med de samme patientsikkerhedsmssige risici, og at denne be-

handling derfor ikke br forbeholdes srlige faggrupper. Det samme gr sig gldende for

ledmobilisering af ryggen samt kroppens perifere led og blddelsbehandling.

Det anbefales derfor, at manipulationsbehandling af kroppens perifere led samt led-

mobilisering af ryggen og perifere led ikke forbeholdes srlige faggrupper.

5 MANUEL BEHANDLING OG KIROPRAKTORERS FORBEHOLDTE VIRKSOMHED

1. INDLEDNING

1.1 BAGGGRUND

Styrelsen for Patientsikkerhed og Sundhedsstyrelsen har p baggrund af anmodning fra

Sundheds- og ldreministeriet foretaget en undersgelse af omrdet manuel behandling,

herunder manipulation af kroppens led, samt kiropraktorernes forbeholdte virksomhedsom-

rde.

Kiropraktorernes forbeholdte virksomhed bestr i, at kun kiropraktorer udover lger m

udfre manuel behandling af kroppens led. Manuel behandling dkker over en rkke

mere eller mindre indgribende teknikker, og som det fremgr af Sundhedsstyrelsens tidli-

gere redegrelser p omrdet, er de forskellige teknikker inden for manuel behandling

vanskelige at afgrnse fra hinanden. Derudover er det ikke alle former for manuel behand-

ling, som udgr en patientsikkerhedsmssig risiko. Med henblik p at undg uklarheder

omkring retstillingen p omrdet har Sundheds- og ldreministeriet udtrykt et behov for en

prcisering af de typer af manuel behandling, der i dag er omfattet af kiropraktorernes

forbeholdte virksomhedsomrde.

Der er tidligere sat sprgsmlstegn ved, hvorvidt kiropraktorernes forbeholdte virksom-

hedsomrde br justeres, s andre faggrupper ogs vil kunne udfre manuel behandling

af kroppens led. Senest i april 2015, hvor et politisk flertal (V, DF, EL, LA og KF) plagde

den davrende regering at fremstte et lovforslag, som ville give fysioterapeuter og regi-

strerede alternative behandlere (RAB) mulighed for at udfre manuel behandling.

Sundheds- og ldreministeriet har p baggrund heraf bedt Styrelsen for Patientsikkerhed

og Sundhedsstyrelsen om at beskrive de forskellige typer af manuel behandling samt af-

klare, hvilke faggrupper der ud fra en sundhedsfaglig og patientsikkerhedsmssig vurde-

ring kan anbefales at mtte foretage de forskellige typer af manuel behandling.

1.2 FORML

Det overordnede forml med denne undersgelse er at beskrive de forskellige typer af

manuel behandling samt at afklare, hvorvidt det patientsikkerhedsmssigt er forsvarligt og

kan anbefales, at andre faggrupper end kiropraktorer og lger fremadrettet kan udfre

manuel behandling af kroppens led.

1.3 OM RAPPORTEN

Undersgelsen tager afst i udtalelser indhentet i forret 2015 fra relevante faglige orga-

nisationer og selskaber, jf. afsnit 3.1. Derudover er der inddraget vurderinger fra styrelser-

nes sagkyndige rdgiver, som besidder den faglige ekspertise inden for omrdet.

Et udkast til nrvrende undersgelse blev sendt i hring hos relevante faglige organisa-

tioner den 23. februar 2016, jf. afsnit 3.1. I den endelige undersgelse er de indkomne

bemrkninger inddraget i det omfang, styrelserne har fundet det relevant og muligt. Sty-

relsernes kommentarer til hringssvarene fremgr af hringsnotatet i bilag A.

6 MANUEL BEHANDLING OG KIROPRAKTORERS FORBEHOLDTE VIRKSOMHED

Ved udarbejdelsen af denne undersgelse har styrelsern