Arapski Jezik - 1 Za Medresu

  • View
    239

  • Download
    38

Embed Size (px)

Text of Arapski Jezik - 1 Za Medresu

Znanjeotkrivabogatstvovjere,a vjerapotice zeUuzaznanjem. Povecavanjemznanjasnazimovjeru,otkrivamotajnezivotai osposobijavamosedazivimou skladusaBozijimodredbama. Medresajeskolaukojojsestjeceznanjedabivjernikbio dosijedansvojojvjeri,tj.dabimuslimanihilidosUedniislamu. MuslimanimogubitiponosnistojemedresauBosnii Hercegovininajstarijaodgojno-obrazovnaustanovanaBalkanu. IslamskazajednicauBiHjeponosnastojekrozustanovu medresemoglacuvatii sacuvatisjemeislamai stodanasmaze viseiboljesiritiiucvrscivatiradosnuvijestvjere. Projekatizrade jedinstvenihudzbenikazasvemedreseu BiH, SandzakuiHrvatskojnajboljijedokaznastojanjaIslamske zajednicedaustanovamedrese bude jos boUau svojojpovijesnoj misiji. MolimAllaha,dz.s.,danamznanjemuijepsavjeru,i vjerom osnaziznanje. dr.MustafaCeric reisu-l-ulema AhmedHalilovic: v UDZBENIKARAPSKOGJEZIKA1 (Zaprvirazredmedrese 2002 Copyright byRijaset lslamske zajedniceu Bosnii Hercegovini lzdavac:EL-KALEM- izdavacki centar Rijaseta lslamske zajednice u Bosni i Hercegovini Zaizdavaca:Muhamed Mrahorovic, dir,ktor Glavni urednik:Selim Jarkoc Urednik:Muharem Omerdic Recenzenti:IMr.Mesud HafizoyjC:.flbrahim AhmetagiC:i Muhamed Mrahorovic Dizajn:Tarik )esenkovic Lektura i korektura:Tarik Jal4--)")lA.i! )-!..:.....;i-''' 'J

14 c) Obrada harfova zaj),ra), ,dal Gomja cetiri harfa vezu se samo sa desne strane. Pisuse: NAKRAJU RJJECJU SREDJNI RJJECINAPOCETKU R/JECI ....\.......\... .) j_ ....\... .r.r ) j- j-'..1 Diil,rii i ziijizgovaraju se kaonase d,r i z. sAMO .) ) j ':?iiiseizgovarapriljubljivanjemjezikauzgomjesjekuticeiizgovo-romz. Podvostruceni kratkivokal zove setenvlni dolazisamo nakrajurijeci: "' un_,in_,en_, iiiI_. Proeitajte sljedece rijeci: ,.:.,..,.J_..,.,...:.J;oJ. .)_r. ,.::_,_;'j.r.,.._,.,).)'o.)_r.,..::_,Jj Vjezba a) Napisite po jedan red gomjih harfova u svim oblicima u rijeci. b)Proeitajte vise puta i prepisite dva puta gomje rijeci. 15 a)lzgovor harfova - Pazljivo poslusajte ucenje Suretu-1-Fatihe. - ProuciteSuretu-1-Fatihuzajednicki,azatim,nekajepojedinacno proucisto vise ucen*a. J. ... ...'0...b)Konverzacija 16 t(_ .,- ,-"-'-' . ( J'JJ, .F'"'\\- J L.:-=J1j. ...> sAMO c c t Fetha iznadl}iii !Jii,kao i fethaispred ovih harfova,ako je nad njima sukun, cita se kao kratko a.Naprimjer: J,../......, ... desiti se..:.,...l:>...:..:.,-l>'izaCi c.r-Vjezba a) Napisite po jedan red gornjih harfova u svim oblicima u rijeei. b)Proeitajtesljedecerijeei/recenicenekolikoputa,prepisiteihiza-pamtite njihova znacenja: ,'I...,'I..J. ...J'IllJ dobar vrlo dobar pokusavamJJL>i, hljeb.:,-:->, .. ...:> ......J...,.. :> ...izaslillesmo Odgovori,Halilej.:1>- L., Odgovori,Hatidza .. ;,.. ,.. /"'.)':> J,J. :> J L., udi (m. r.)j>-;1,izadi (m.r.) c..r>-1, Nemoj biti skrt,Ha-lidef! :}:.5, govorimo,odgovor . 21 a)lzgovor harfova - Pazljivo poslusajte ucenje Suretu-n-Nasr. - ProueiteSuretu-n-Nasr zajednickiazatim,neka je pojedinacnopro-ucisto viSeucenika.. ,........ Jo .. b)KonverzacijaJ"'...""""..... .0:"lii J... ,.,J......"... Jl>,.,).. ,)JJ.... ,):;J,)... o....0... . li1 . ..l.....:>JI':-?: ;_;I !l1) ._;.-.... J.,:...0..."'

,...:1 ..........:;... , ...L..>-i')L.jI C;:-

22 c)Obrada harfova hao ,mim,sin,sin..r Pisu se: NAKRAJU R!JEC!U SREDINI R!JECINAPOCETKU RIJEC!SAMO u---J' " . " u--J' r-......... _.. r "'-+ -"" 0 Sin,sinimlm se izgovaraju kao nase s,s i m. Hiise izgovara izdubine prsa, nesto dublje nego nase h. Vjezba a) Napisite po jedan redgomjih harfova u svim oblicima u rijeci. b)ProCitajtesljedeeerijeci/recenicenekolikoputa,prepisiteihiza-pamtite njihova znacenja: J""';)::0 -" ;)",... ;) Sjedi,Selime . . \..: Sjedi,Selma . . hvala J.,.;;. "J;)JJ0 1_}"2., Jasezovem Muhammed . .1 Onse zove Sulejman.- - -J.- o,..J.- J.:. ,.,J:;.,.,.J,... Jo . JL....:.L, Kako se ona zove?L.,Onase zoveSumejja . . 4---1, ,. ,... ;;) ,-- ,..,..e'!jl.,.,.....Onaje muslimanka .. ,_;:. mir Ovoje veoma vaino. . lh, ,.,... ,,,. :;:. ... ,.,".,..... ;)J Onje sehid . . y.,poklon humzeodlican ).:: .. 4_.4. 23 a)lzgovor harfova - Pazljivo poslusajte ucenje Suretu-t-Tekasur. - KoddrugogpreslusavanjaSuretu-t-Tekasurponavljajteusebiza ucacima. - Ponovite glasno sa ucacima triputa Suretu-t-Tekasur vodeciracuna o pravilnom izgovoru. $........ i:;. ...b) Konverzacija 24 ..... ...."' -r J.. I.:.;-:-j ..::Li '._..-Jt>,,, ...;-- -- uu- ..- -- ,,, - -",c:;J .,.... ..Jj 1.5 J.:..s- . _...:,l< I- ,,I ... -:c... .....::0'1.. .:.r:'..!J.-lj -- .J 4-T" r .....J0..,,. ..t'.... l..i.A \...,':/;i< c) Obrada harfova Pisuse: NAKRAJU RIJECIUSREDINI RIJECINAPOCETKU RIJECIsAMO _.,a_ ./ v4-.....a.. uP .k_ ...k....b.1 _k_..,k_..1;J:, $ad,c}ad,taiziiseizgovaraju dubljenegonases,d,ti znapreza-njem zadnjeg dijela jezika prema nepcu. Fethaiznadgornjihharfova,kaoi fethaisprednjih,ako je nadnjima sukun,izgovara sekao kratko a.Naprimjer: _9 :I/------ )"... /-- / strpjeti se _r:-+2-!...r.-P,udariti"--!A"--!'' traiiti, pojaviti seVjezba a)Napisite po jedan redgornjih harfova u svim oblicima u rijeCi. b)ProCitajtesljedeeerijeCi/recenicenekolikoputa,prepisiteihiza-pamtite njihova znacenja: VI"...."...,_,..VI ,..-Sfrpljenjezemlja uP) , uceniklstudent jutroheroj zdrav,ispravan bolestannaocale :.Hf. VI"J.,_o_. VI;,JJooJ:;J smijesan glas...:;..,podneTraziod. Gle-)"'_,. 0),;::, j. daj,Salih! _,.1-;1Budi strpljiva25 a)lzgovor harfova - Pazljivo poslusajte ucenjeSuretu-t-Tekasur. - Ponovite ucenje Suretu-t-Tekasur za ucacima triputa zajedno. - ProuciteSuretu-t-Tekasurzajednickiazatim,nekajepojedinacno proucisto viseucenika. ;t >:ii< J_,_;J J._.,."Jo, b)Konverzacija ,..""::> "',.,. .,J: Jo,.."" 1ll:;"'"'- :,J......' .. ) )j_,.l)J}_r.)c_\i.i J...:;l//,. ...:;l Jl ;:0 0/ ! -L->-1,J}_r. rS ..P .'J):;,;_;l'.r_.. 'J):;26 c)Obrada harfova kafJ,taJ,gaJnt_,'ajnt_ Pisuse: NAKRAJlJ R/JECIU SREDINI R/JECINAPOCETKU R/JECISAMO c .A. ....;;-t c .A. ....;;-t -\,pitaolla sam -.:...JL...,Citaji)l Vjezba a)Prepisitesveprimjererazlicitogpisanja hemzeta dateuovojlekciji i nastojte zapamtiti njihova znacenja. b)NaditeuKur'an-ikerimupopetprimjerahemzetanapocetku,u srediniinakrajurijeciiobjasnitezbogcegajehemzeusvakompojedi-nacnom slucaju tako napisano. 30 Test - Diktat a)Nastavnikdiktiraaucenicipisurijecikojesuspominjanetokom ucenja harfova: 'J 'c?1 ,j1}-.J_)' b)Nastavnik diktira a ucenicipisurijeCikoje do sada nisuspominjane: 31 PODJELA HARFOVA a) Podjela harfova po nacinuvezanja Sljedeci harfayi vezu sesama sa desne strane: knjiga partir ucima ieicema krevet pasjeticema vas ./ ) ) Svi astali harfavi vezusei sa desnei sa lijeve strane. b)Podjela harfova po izgovoru fetheiznad i ispred njih Fetha iznadsljedecihharfavakaoi fethaisprednjih,aka je nadnjima sukun, cita se kaa kratka a.Naprimjer: 32 desiti se izaCi strpjeti se udariti trat.iti pajaviti se raditi aprostiti primiti J.9- 'J /..- //

J'J /"'"'/

.. ...., c)Podjela harfova u odnosu na izgovor odredenog clana( Jl) Harfoviseu arapskomjeziku dijele na: )-:;, ,.Jjl)I :i_IIjj_)-1 (I j.:;-";,);.J jj.)-1 (...,., ;;' Ako rijecnakoju je dosao odredeniclanpocinje sajednim odj 3_,J-1 .... lam od odredenog clanasenecita.alise harf kojiizanjega dolazi cita kao da je nadnjim tesdid. ;;) Akorijecna koju je dosao odredeniclan poCinjesa jednim odjJ.:-J-1 lam ododredenog clana se Cita. otac vrata vojsbJ..:J-1 zivotinja ;,; hljeb_r.-=ll vecera:L.:JI ' rucak.;.I..WI ;;; dorucak.J_,.6JI ' " olovkar-WI knjiga voda:u1 ; zrakdijete'..J)I rukac c c t t i 0 vjezba odjeca kucazlato;j.:; covjek .J ;"'0:;:;cvijeto_,;;)I .J riba.J0;:;. sunce;... ;;:.jutro Jlo::;. gost;' ucenik---.JL6JI podneJ J::>;:;. nocj)JI zvijezderObratite paznjunaizgovor odredenog Clananapocetkui u sredinigo-jl;,.-',..j.;...vora:arapski jezik- .......UI. 33 AkonarijecsaodredenimClanomdadeJiiiJ,elifododredenog clanasenecepisati,advalamacesepisatispojeno.Naprimjer:majka j.;;;"J. "' majci kuca )..J\svakako je kuca _)..ill. Dugivokalipred odredenim clanom citaju sekratko.Naprimjer: Otis Ia je kuCi. Sjedimo u razredu. Nalazise na stolu.

Akopredrijecsaodredenimclanomdodulicnezamjenicevi(m.r.) ioni elif injegovvokalododredenogclanasegube,azamjenice umjestosukuna dobijaju dammu.Naprimjer: Viste iskreni. Allah vas dobrim nagradio. Oni su odgojeni. F);j:l/ .Jj:LaJ\ .\> :J..ll;J-1?.-

Akopredrijecsaodredenimclanomdoduglagolikojisezavrsavaju na sukun,vokalododredenog Clanasegubi,a glagolidobivajukesru.Kada, naprimjer,glagoli:uzmi UiztCilaje :.:...::..>doduispredodredenog clana, citace se: Sestra je ueila dobra. Uzmi knjigu. Prijedlozi, prilozii veznicikojisezavrsavaju na sukun(od- y, kada bi} ,ili ),umjestosukunadobivajukesrukadaizanjihdaderijeckoja pocinje sa spojenim hemzetom.Naprimjer:onastaviy, dasmose sastali ), ili knjige31...itd. - -Poslije prijedloga od I iz,hemzetu-1-vaslsegubia nun dobiva fe-thu.Naprimjer:od vrata'-:-'WI::r,iz kuce ::r . 34 Ovajznak(T)sezovemeddioznacava duzinuvokala.Ujeziku ga .;::>Vl, rjedesusrecemo.kao naprimjer u rijecima:Kur'an.Ji). ogledalo Vjezba a)PrepisiterijecidateuovojIekciji.procitajteihviseputainastojte zapamtiti njihova znacenja. b)NaditeuKur'an-ikerimupetrijeciukojimajeiza odredenog clana dosao jedan od i pet rijeciukojima je iza odredenog clana dosao jedan od J 3).1i prepisitcihu vasesveskc. ' 35 RAZLIKE U NACINU PISANJA IIZGOVORA Obratite paznju kako se pisu a kako citaju sljedece rijeCi: j;...Allah.WI ~ ' Rabb - Gospodar '--:-') jaG\ ovaJ IJ..:, ovao.J..A ova dvojicaJl..i..A ovi I ove 'JI' , >-j.A tajI onaj: : D ~ ti I te '' ~ j i ' ali ~ ovako, takoI ~ Zapamtite: Ja sam ucenik prvog razreda. Ja sam ucenica Gazi Husrev--begove medrese. Vjezba :;l ...:l/0J........0;j./... "'"' . ~J_,.-.>- (,>jWILJ..v y\b L;i ''' a)PrepiSite gore navedene rijeci,pravilno ihprocitajte nekolikoputai zapamtite njihova znacenja. b)Nauciteharfovepo redoslijeduarapskeabecede onakokakosu dati na pocetku ove knjige. 36 POZDRA VII OSNOVNA KONVERZACIJA PRISUSRETU r)Wi _ r)WI ;;: /;"'":.._j.._..

. ;J-.1:c -;J-.1:c '. .Jl -Jl '' '