Bo Hanus-Szaniterberendezesek Szerelese Es Javitasa

 • Published on
  30-Dec-2015

 • View
  103

 • Download
  15

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bo Hanus-Szaniterberendezesek Szerelese Es Javitasa

Transcript

 • MESTERMUNKA

 • MESTER Mesterien tmt, ragaszt.

  --

  www.mester.hu ...

 • Bo Hanus

  Szaniterberendezsek szerelsa s javtsa

  Budapest, 2011

 • A knyv eredeti cme: Sani taran lagen selbst reparieren K iadja: Franzis Verlag GmbH, 85586 Poing Szerz: Bo Hanus

  Fo rd to tta: d r. Szle Dnes, ok l . gpszmrnk

  Lek tor: Ferenczi dn, ok l . v i l lamomrnk

  Bortfo t s a 4. oldal i kp: Csig B t.

  Hungarian translation : Sz le Dnes s a CSER Kiad, Budapes t, 201 1 2006 Franzis Verlag GmbH, 85586 Poing

  Minden jog fenntartva. Jelen knyve t, i l l . annak rszei t t i los reprodukln i , adatrgzt rendszerben tro ln i , brmi lyen formban vagy eszkzzel - elektron ikus, mechanikus, fnykpsze ti ton vagy ms mdon - kzln i a kiad engedlye nlk l .

  Fontos figyelmeztets A szerz a knyvben megtal lhat sszes ada t s kzls sszel l tsa sorn a legnagyobb gondossggal jr t el, s azokat hatkonyan el lenr izte. Ennek el lenre sem zrha t ki teljesen, hogy a szvegben h ibk marad tak. A kiad s a szerz ezr t felh vja a figyelmet arra, hogy a h ibs adatok kvetkezmnyeir t sem garanc it, sem jogi rtelemben ve tt felelssge t, sem brmi lyen szavatossgot nem ll mdjban vl laln i . A kiad s a szerz az ese tleges h ibkra vonatkoz szrev teleke t brm i kor szvesen fogadja. A knyvben elfordu l vagy le tl tsre ajn lott i n ternetes adatl lomnyok s i nformcik kizrlag nem zletszer rendel te tssel hasznlhatk. Azok zle tszer hasznostsa csak a jog tu lajdonos engedlyvel lehe tsges

  A kzl t h i rdetsek anyag r t a h i rd e t cgek fele lnek.

  ISBN 978-963-278-1 1 0-5 ISSN 1 585-0021

  Kiadja a CSER K iad Felels k iad a k iad vezetje 1 1 1 4 Budapest, U lszl u. 8 . Tel . : (+36-1 )386-901 9 Fax: (+36-1 )385-6684 E-mai l : i nfo @cserkiado .hu Hon lap: www.cserkiado.hu Trdels, nyomdai elksz ts: Pe t Erzsbet Reklmmenedzser: Bgyi Zsuzsa, Kovcs Zsuzska Nyom ta s k t tte: Palat ia Nyomda Kf t. , Gyr Felels nyomdavezet: Radek Jzsef gyvezet igazga t

 • Tartalom

  Elsz ------------------------------------------------------------

  Fontos tudnivalk ---------------------------------------------------

  1 . Szarszmok s mrmszerek ---------------------------------------

  2. ltalnos tudnivalk a hz s a kert vzvezetkeirl

  3. Kisebb javtsok Szivrog a vz? -------------------------------------------------Cspg vzcsapok ----------------------------------------------Egyszer vzcsap tm tsnek cserje ----------------------------------Kevercsap telep tmtsnek cserje -----------------------------------A lengkar tm tsnek cserje -------------------------------------Perl tor tisz t tsa vagy cserje ----------------------------------------Kermiabe ttes kevercsap telepek jav tsa Frdkd kevercsap telepnek javtsa -------------------------------Egykaros kevercsap telepek javtsa ----------------------------------Al ternatv megoldsok ---------------------------------------------

  4. WC-blttartly hzilagos javtsa _________________ _ Szivrog az bl tvz? ----------------------------------------------Az bl ttar tlyok saj t kez javtsa ------------------------------------Als bl t tar tly jav tsa --------------------------------------------Fali bl ttar tly javtsa --------------------------------------------Falba bep te tt bl tta r tly jav tsa -------------------------------------

  5. Az eldugult lefoly megjavtsa --------------------------------------Cs- s buraszifonok ----------------------------------------------Frdkdak s zuhanyozk eldu gu l t lefolyi -----------------------------Eldug u l t a WC? ------------------------------------------------Mosd s mosogat lefolyjnak bel l tsa Mosd s mosogat lefolyjnak cserje --------------------------------

  6. Kevercsaptelep cserje -----------------------------------------Fali kevercsap telep cserje -----------------------------------------A mosd s mosoga t kevercsap telepnek cserje _________________ ______ _ A kd tlt s a zuhanyoz kevercsaptelepe ___________ ________________ _

  7. Egyszer szerelsi munkk Mosgp vagy mosogatgp lefolyjnak helyes beklse __________________ _ j vzv telezsi hely kialaktsa sajt kez leg ---------------------------

  5

  6

  7

  1 3

  1 6 1 6 1 7 1 9 2 1 24 26 27 30 30 34

  35 35 39 40 41 44

  50 51 52 53 54 55

  59 59 65 69

  71 73 75

  3

 • Forraszts __________________________ _ Rz vzvezetk-csvek ______________________ _ Forraszthat csidomok _____________________ _ Ragaszthat, csavarozhat s menetes srgarz csidomok _ _ _ _ _ _ __ _ Menetes rzntvny csidomok ___________________ _ Flexib i l is sszecsavarozhat csrendszerek ______________ _ Forraszts helyett csavarozs? ___________________ _ Csavarozs s forraszts? _____________________ _ j vzvezetk-csatlakozsok kialaktsa sajt kezleg ___________ _ Mosdasztal/mosd felszerelse __________________ _ j lefoly beszerelse ______________________ _ Javtsi munkk a WC-ben s a frdszobban j WC s frdszoba ltestse sajt kezleg

  8. Pezsgfrdk _________________________ __

  77 81 82 89 90 91 92 93 93 98

  1 02 1 03 1 05

  1 07

 • Elsz

  A szan iterberendezsek terletn a barkcsols val ban nagyon egyszer , mert az ah hoz szksges sszes alkatrsz, anyag s szerszm a kereskedelemben nagy vlasztkban kaphat. Klnsen a szerszmok kztt m ind gyakrabban kaphat h ihetet len l o lcs r, emellett azonban nha j m insg, a lkalmi k nlatra is r lehet bukkan n i.

  Sok gyrt s importr felfedezte mr, hogy az ezermesterek fontos cl csoportot kpviselnek s termke it ennek megfelelen, "felhasznl bart" m don, ezermesterek szmra is knynyen rthet a lkalmazs i utastsokkal ltja e l . Emellett olyan, val ban hozzrt elad k is

  vannak, ak ik a keresett a lkatrsz kivlasztsban segteni tudnak, s ak iktl szakszer tancsokat tudunk kapn i .

  Ha ezt a knyvet nm i trelemmel vg igo lvassuk, magunk is arra a megl laptsra fogunk ju tn i, hogy mindaz, ami abban tallhat , sajt kezleg is knnyen megval sthat .

  E hhez az "ezermesterkedshez" sok s ikert k vn

  Bo Hanus s szerztrsa (valam int fe lesge)

  Hannelore Hanus-Walther

  5

 • Fontos tudnivalk

  A szan iterberendezseken e lfordu l javtsok t lnyom rsze egyszer csavarmenetes csktsek (cscsatlakozsok) cserjbl l l , ami tula jdonkppen semmifle klnleges kzgyessget vagy tapasztalatot nem kvn. Akinek emellett mg hasonl mechanikai mveletek tern megszerzett szakmai jrtassga is van , annak m indssze a vzvezetk-hlzat s az arra rkttt berendezsek s vzcsapok mkdst kel l ismernie ahhoz, hogy a bonyolu ltabb javtsokat i s sajt kezleg el tudja vgezni - ezek az informcik pedig itt megtallhatk .

  Azok az olvask azonban, akik mszaki termszet ktkezi munkval mg nem sokat foglalkoztak, kezdetben csak olyan munkba vgjanak bele, amelyet maguk is knnyen elvgezhetnek t lnek meg. A legegyszerbb a helyzet a lefolykan vgzend javtsokkal i l l . " karbantartsi munkkkal " , mert azokban hasznlaton kv l i l lapotban a legrosszabb esetben is csak nmi "maradk vz" tallhat, ezrt mg egy h i bs beavatkozs sem okoz azonnal i rvizet. Emel lett pl . egy e ldugu lt lefoly esetleg hosszabb ideig tart javtsa sem feltt lenl okoz olyan zavart, ami letminsgnket rezheten ronta n Nem egszen ez a helyzet persze akkor, ha a dugu ls egy WC lefolyjt r inti (k lnsen akkor, ha kzel s tvol ez az egyetlen rendelkezsre l l i lyen ltestmny), knyvnk azonban erre az esetre is tbbfle

  6

  tancsot ad (termszetesen nem a szksghelyzet "alternatv megoldsaira" , hanem a problma sajt kez k ikszblsre) .

  A vzvezetkeken , mosdcsaptelepeken s egyb, vznyoms alatt l l elemeken vgzend javtsokat csak akkor lehet elvgezni , ha a megfelel elzrszelepet - i l l . szelepeket -szablyszeren elzrtuk . Elv i leg ez semmi gondot nem je lent , mert a kt elzrszelep (a h ideg s me leg vz bejv vezetkeibe iktatott sarokszelepek) rendszerint kzvet lenl a mosd vagy a mosogatmedence alatt, i l l . a f rdkd kis szerelajtaja mgtt megtallhat. Ha mgsem, akkor a pincben (a vzfogyasztsmr mel lett) lv fszelepet kel l elzrni . A gyakorlatban m indenesetre az is elfordu lhat, hogy az eml tett szelepek valamelyike nem zr tkletesen, vagy a szelepors tl kmletes elcsavarsa utn a vz tovbbra is cspg vagy folyik. I lyenkor esetleg el kell venni a vzpumpafogt ( l l that csfogt) s azzal a k is sarokszelepeket szarosabban el kel l zrn i .

  Ha p l . olyan vzcsapot ke l l megjavtanu n k vagy k icser l n n k, amelynek v ze l ltst csak a p incben lv fszelepnl lehet elzrni , akkor a vizet minden, az rintett szerelvnynl magasabban (p l . egy lakhz magasabb emeletein ) lv vezetkbl le ke l l ereszten i . A vezetkek lertshez a fvezetk elzrsa utn nhny legmagasabban fekv vzcsapot nyissun k k i .

 • 1 . Szerszmok s mrmszerek

  Sem m i ktsg n em fr ho zz, hogy a j s zerszmok s a j mr es zk zk m eg knnytik a m unkt. Ugyan akkor azt is l eh etv t es zik, hogy sok olyan dolgot is m agunk vg ezz n k el , am elyh ez msokn ak m esteremb ert kel l h vniuk, ezzel p ed ig sok pn zt t ak artsunk m eg .

  De azonn al s zg ezzk l e a j s zers zm n em azonos a drg a s zers zm m al . Nh a a s zu p ermarketek tu rkl iban al kal m i ron knlt s zerszmok m insg e m ajdn em olyan j , m int az n . "mrks c ikkek" m insg e.

  A csavarhzk ( 1) azokhoz a s zers zmokhoz tarto zn ak, am elyekbl soh a n incs t l sok . Van nak norml kivit el , l apos cs avarh zk ( a h agyomnyos h astott f ej cs avarokho z), ker es zt hornyos cs avarokhoz val csavarh zk, v al amint h atl ap cs avarh zk (val jban spec il is imb uszkulcsok) A fenti hrom alaptpus m ellett klnbz spec il is cs avarh zk is lt eznek, p l . a Torx, Pozid r ive, b els ngyl ap f ej stb. cs avarokhoz. Az ilyen spec il is csavarh zkat azonban cs ak akkor rd em es b eszerezn i, h a azokra v al b an s zksg v an .

  A 2 . . . 6 mm-es imbuszkulcskszlet (2) ( h aj l tott csavarh zk) ftberend ezsek s zer elsnl leh etnek n agyon h as znosak.

  A fog k ugyancs ak sokfl e formban k aphatk , d e a ftb er end ezsen vg zend egyszerbb munkkhoz egy kombinlt fog (3) s egy flkerekcsr fog (4), vagy egys zer en egy cspfog el eg end

  Az llithat csfogk (vizpumpafog) (5), (6) kerek cs avar zatok s csvek gyors m egl aztsh o z vagy m eg s zortsh o z al k al m as ak . Az l l th at b efog pofk m aximl is s zortert teszn ek l eh etv. E zek k zlt van n ak olyanok (6), am elyekn ek cs er lhet n ej lonbett es, p u h a

  s zortfel l etk van . E zek olyan csavar zatokhoz val k , am elyeket n em ajn l atos m eg k arcoln i. J l j egyezzk m eg , hogy a vzpumpafog t csak kerek csavarzatokhoz h asznljuk , am elyekh ez csil l ag- v agy v il lskulcs vagy franc iaku lcs n em h as znlh at .

  7

 • 8

  A villskulcsok (7) vagy vills-/csillagkulcsok (8) minden barkcsolsra berendezkedett hztartsban, legalbb a 8 . . . 22 mm-es tar tomnyban , m i nden mretben legyenek meg.

  A franciakulcsokat (9) az ppen sz ksges mretre be lehet l l tan i , ezzel meg ta karth a t a megfelel vil lskulcs keresglse. Ezek a szerszmok arnylag durvk, neheze k, hasznlat u k a csi l lag- vagy vi l lsku lcso khoz kpes t nehzkesebb, viszont sokkal robusztusabba k, ami egyes, makacsu l beszoru l t csavarktse k megoldsnl e lnyt je lent .

  A dugkulcsok ( 1 0) nagyon hasznosak, ha mlyen l csavaro ka t kel l szere ln i . Kzepes mre t dugku lcsokhoz (a kpen balra) gyakran k lnbz kert i gpe khez adot t szerelsi tartoz kkn t is hozz lehe t jutn i . Kisebb dugku lcsok (a kpen j obbra) csavarhzszer kivitelben is kaphat k

  A dugkulcsbettek ( 1 1) m kd te tsre legalkalmasabb a racsnis hajtkar ( 1 2). Ez jelentsen meg knnyti a m u n k t, elssorban a nehezen hozzfrhet helyeken .

  A reszelk a knyvn kben trgyal t felad a to k krben csak a frszelt vagy vgott csvge k utnmun klsnl kapnak szerepet. Erre a clra egy kisebb flgmbly reszel (73) elegend, a csvg esetleges egyenetlensgeit viszo n t egy lapos reszelvel ( 1 4) jobban ki lehet egyenl ten i . Rzcsvek megm u n klshoz a kzpf inom reszelk a legal kalmasabbak.

  A vasfrsz ( 1 5) pl . csve k mre tre vgshoz sz ksges, de m inden norml felszerelsnek fon tos tartoz ka. Legjobb az olyan vasfrsszel dolgozn i , amelynek markolala a kpen l that kivi te lhez hasonl. Az olyan f rszek, amelye knek a reszelhz hasonl fogantyju k van, rosszabbu l i l leszkednek a kzbe, ez megnehezti a f rsz veze tst.

  A grgs csvg ( 1 6) meg knnyti a rzcs levgs t (darabolst) s garan tlja az egyenes vgsi fel le te t. Beszerezni azon ban csak akkor rdemes, ha elrelthatlag gyakran lesz

 • szksg r, vagy ha tu rklban bukkanunk r (h inyban a vasfrsz is tkletesen megteszi)

  A gumikalapcs (17) szintn a prakt ikus alapszerszmok kz tartozik . Igaz, hogy csak ritkn van r szksg, de egyes mveleteknl nagyon hasznosnak bizonyul.

  Vs csak akkor szksges, ha pl . a falba hornyol kell vsnnk , hogy egy vakolat alatt e lhelyezked, szivrg csktst feltrj unk. Durvbb m unkkhoz a legjobb egy lapos vs (18), amelynek gumi vdpereme megvdi keznket a lecssz tsektl . Fi nomabb munkkhoz egy kb. 8 . . . 1 0 mm vgszlessg, finom lapos vs (19) ajnlhat.

  A lapos vshz termszetesen egy kalapcs (20) is hozztartozik , amelynek nagysgt s tmegt egyrszt a vs mrethez, msrszt a vele dolgoz szemly testi erejhez i l leszkedve kell megvlasztan i .

  Egy ersebb tve fr gpre (2 1) (amelynek teljestmnye legalbb 700 W legye n ) akkor van szksgnk, ha p l . egy vzcsnek a falon t lyukat kell vgnunk , vagy egy faldarab k ivsst furatok sorval meg akarj u k knnyten i . Az tve fr gpbe emel lett sp i rl alak keverszrat (festkkevert ) is be lehet fog n i , ezzel (kis fordulatszmmal ) egy vdrben a vakolsh oz szksges habarcsot lehet megkevern i .

  Nagyon prakti kus emel lett egy ms ik , kisebb s knnyebb kzi frgp (22) is , ami f inomabb munkkhoz tu lajdonkppen n lk lzhetetlen. A kis frgpek az utbbi vekben jszervel eltntek a barkcsruhzakbl , mert a reklm szer int i nkbb "ers embereknek ers ( = drga) frgpet" igyekeznek eladn i .

  A helyes mrs megknnyti a m u n kt s megvd a h ibktL A tolmrce ( "subler

  ") megknyny iti a csavarktsek s alkatrszek tmrjnek pontos megmrst. Az egyszerbb, szokvnyos kivitel tolmrce (23) olcs, a mrt rtk leolvassa azonban nmi gyakorlatot kvn. A digitlis kijelzs tolmrce (24) a meg-

  hatrozott mretet egyrte lmen mutatja, elrhet ron azonban csak alkalm i vtel eseln kaphat meg .

  9

 • \

  10

  A mrszalag (25) a "durvbb" mrsekhez val.

  A klnbz kis feszltsgvizsglk (26) a hlzati vltakoz vi l lamos feszltsg fel ismerst teszik lehetv. Egyesek a vltakoz feszltsg je len ltt csak optikai ton (fnyfelv i llanssa l ) je lzi k, mso k hangjelzst is adnak.

  Ahhoz, hogy a vi l lamos feszltsget mrni i s tudjuk , voltmrre van szksgnk, a m i egyszer fesz ltsgvizsgl, vagy mult imter formjban kaphat. A mult imternek a feszltsgvizsglval szemben az az elnye, hogy azzal az ohmos el lenl lst s az ramerssget is mrni lehet. Nagyon knny a kzi multimterek (27) hasznlata, eze ket mrs kzben knyelmesen a keznkben tarthatj uk. Az asztali multimtereknek (28) gyakran klnbz kiegszt funkciik is vannak, ezek elssorban elektron i kus ezermestereknek s model lezknek hasznosak.

  A fzisvizsgl (29) a hlzati feszltsg krny kn vgzett mun kknl n l k lzhetet len , mert csak ezzel lehet el lenrizn i , hogy valamely ik bekts vagy kapocs n incs-e mg fesz l t s...