of 17/17
Bohuslav Martinů & Miloslav Bureš: Otvírání studánek (1955) Moderní hudební výchova je založena na integrativním principu, tj. na souvislostech a vztazích s ostatními předměty (český jazyk, výtvarná výchova, dějepis, zeměpis, matematika atd.). V užším smyslu je HV integrací čtyř činností: zpěvu poslechu nástrojové hry a improvizace pohybového ztvárnění. Cílem HV je u žáka rozvíjet dovednosti, pomocí kterých dokáže hlouběji pochopit hudební umění. Zároveň žáci uplatňují hudební tvořivost, při které vzniká jejich „vlastní“ hudební dílo. V našem pojetí vycházíme při realizaci aktivit z triády: zážitek (Z) dovednost (D) poznatek (P). Předkládané pracovní listy tvoří zásobárnu „spižírnu“ aktivit využitelných v hodinách HV i mimo ni. Každou aktivitu můžeme provádět samostatně nebo v rámci dvouhodiny HV 2-3 aktivity jako cyklické dílo. Zvláště pro aktivity II a III (hra na nástroje a pěvecká improvizace) je potřeba zkušeného učitele, který plní roli moderátora výchovně vzdělávacího procesu. Každá aktivita obsahuje doporučení vzhledem k věku a schopnostem žáků, časovou vytíženost a nezbytné metodické pokyny. Učitel může některé otázky smysluplně vynechat či doplnit, stejně tak jednotlivé aktivity a choreografie zjednodušit či ozvláštnit podle schopností a dovedností žáků. Příjemnou zábavu! AKTIVITA I: Královničky a studánky Pomůcky: přehrávač mp3 souborů / projektor a PC s připojením k internetu Časová náročnost: ½ vyučovací hodiny až 30 minut. Jako motivace/zážitek slouží žákům audio či video záznam, z kterého se dozvědí původ a význam lidových zvyků, s kterými úzce souvisí následující hudební aktivity. Dříve než se seznámíme s kantátou Otvírání studánek 1 , dozvíme se něco o starobylé lidové tradici královniček a jejich úloze při úpravě lesních studánek. Pozorně si poslechni ukázku nebo shlédni video a odpověz na následující otázky: 1 Hudbu složil Bohuslav Martinů na básně Miloslava Bureše roku 1955.

Bohuslav Martinů & Miloslav Bureš: Otvírání studánek (1955)csbh.cz/.../files/Martinu_Bohuslav_metodika_PL_hudebni_vychova.pdf · • Bohuslav Martinů & Miloslav Bureš: Otvírání

 • View
  222

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Bohuslav Martinů & Miloslav Bureš: Otvírání studánek...

 • Bohuslav Martin & Miloslav Bure: Otvrn studnek (1955)

  Modern hudebn vchova je zaloena na integrativnm principu, tj. na souvislostech a vztazch s ostatnmi pedmty (esk jazyk, vtvarn vchova, djepis, zempis, matematika atd.). V um smyslu je HV integrac ty innost: zpvu poslechu nstrojov hry a improvizace pohybovho ztvrnn. Clem HV je u ka rozvjet dovednosti, pomoc kterch doke hloubji pochopit hudebn umn. Zrove ci uplatuj hudebn tvoivost, pi kter vznik jejich vlastn hudebn dlo. V naem pojet vychzme pi realizaci aktivit z tridy: zitek (Z) dovednost (D) poznatek (P).

  Pedkldan pracovn listy tvo zsobrnu spirnu aktivit vyuitelnch v hodinch HV i mimo ni. Kadou aktivitu meme provdt samostatn nebo v rmci dvouhodiny HV 2-3 aktivity jako cyklick dlo. Zvlt pro aktivity II a III (hra na nstroje a pveck improvizace) je poteba zkuenho uitele, kter pln roli modertora vchovn vzdlvacho procesu. Kad aktivita obsahuje doporuen vzhledem k vku a schopnostem k, asovou vytenost a nezbytn metodick pokyny. Uitel me nkter otzky smyslupln vynechat i doplnit, stejn tak jednotliv aktivity a choreografie zjednoduit i ozvltnit podle schopnost a dovednost k. Pjemnou zbavu!

  AKTIVITA I: Krlovniky a studnky

  Pomcky: pehrva mp3 soubor / projektor a PC s pipojenm k internetu asov nronost: vyuovac hodiny a 30 minut.

  Jako motivace/zitek slou km audio i video zznam, z kterho se dozvd pvod a vznam lidovch zvyk, s ktermi zce souvis nsledujc hudebn aktivity.

  Dve ne se seznmme s kanttou Otvrn studnek1

  , dozvme se nco o starobyl lidov tradici krlovniek a jejich loze pi prav lesnch studnek. Pozorn si poslechni ukzku nebo shldni video a odpovz na nsledujc otzky:

  1 Hudbu sloil Bohuslav Martin na bsn Miloslava Buree roku 1955.

 • Varianta 1. nebo 2. stupe Z:

  Ukzka: Krlovniky I2

  V kterm ronm obdob se slavnostn tradice odehrv?

  Jedn se o jarn slavnost v dob tzv. letnic (padest dn po Velikonocch)

  Co je/bylo elem tto tradice, kdy krlovniky obchzej/ly vesnici od domu k domu? Krlovnika a jej druiky pinely k vesnickm stavenm poselstv jara: zdrav a slu mld.

  Co pi tom dvky pouvaj? Z jakch strom je vtviky utipuj? Pinely vtviky z vrbovho i bezovho prout.

  Ukzka: Krlovniky II3

  Jakou lohu m krlovnika pi obnovovn-itn studnek?

  Krlovnika, jako nevinn dve, sm probouzet ist prameny a lesn studnky. Na jae je ist a opravuje.

  Vysvtli pirovnn ist jako studnka a Hlubok jako studna. ist jako studnka: oznauje vc, kter je przran, velmi ist. Hlubok jako studna: je vc velmi hlubok. Studna se mus vrtat do hlubin zem, kde se nachz podzemn voda. Nejmen dti mohou takovou studnku i studnu pro nzornost nakreslit.

  Po tom, co ses dozvdl, napi svmi slovy, co podle tebe znamen otvrn studnek a loha krlovniky pi jejich obnovovn. k shrne alespo temi vtami to, co se prv prostednictvm ukzek dozvdl. Otvrn studnek je lidov slavnost, kter se kon na jae. Mlad dvky pi n obchzej vesnici od domu k domu a pedvaj hospodi mlad vhonky strom a ke jako symbol zdrav, sly a mld, kter maj v navtven domcnosti zstvat po cel rok. Ve stejnm obdob mlad, nevinn dvky st po zim zaneen studnky. Tm je otvraj po zim k novmu ivotu.

  Varianta pro Gymnzia:

  Ukzka: Krlovniky I4

  V kterm ronm obdob se slavnostn tradice odehrv?

  Jedn se o jarn slavnost v dob tzv. letnic (padest dn po Velikonocch)

  Co je/bylo elem tto tradice, kdy krlovniky obchzej/ly vesnici od domu k domu? Krlovnika a jej druiky pinely k vesnickm stavenm poselstv jara: zdrav a slu mld.

  Co pi tom dvky pouvaj? Z jakch strom je vtviky utipuj?

  2 http://www.ceskatelevize.cz/porady/10519120758-nase-tradice/212562260400016-kralovnicky-a-otvirani-studanek Minut: 1:37 - 2:31 nebo audio soubor Krlovnika I (viz ploha). 3 http://www.ceskatelevize.cz/porady/10519120758-nase-tradice/212562260400016-kralovnicky-a-otvirani-studanek Minut 18:33 - 19:44 nebo audio soubor Krlovnika II (viz ploha). 4 http://www.ceskatelevize.cz/porady/10519120758-nase-tradice/212562260400016-kralovnicky-a-otvirani-studanek Minut: 1:37 - 2:31 nebo audio soubor Krlovnika I (viz ploha).

 • Pinely vtviky z vrbovho i bezovho prout.

  Ukzka: Krlovniky II5

  Jakou lohu m krlovnika pi obnovovn-itn studnek?

  Krlovnika, jako nevinn dve, sm probouzet ist prameny a lesn studnky. Na jae je ist a opravuje.

  Cituj dv pirovnn a jedno ren o vod. Vysvtli vznam poslednho ren. Hlubok jako studna; Divok jako eka; Tich voda behy mele oznauje lovka, kter, a se me zdt nevrazn, vytrvalm silm dojde svmu cli.

  Zamysli se a napi, jak spolu souvis: velikonon pomlzka letnin6

  Spolenm znakem je jaro (proda, mld a sla).

  tradice krlovniek otvrn studnek. Co me bt jejich spolenm jmenovatelem?

  AKTIVITA II: My pozor dme a nejen poslouchme grafick part

  Pomcky: pehrva mp3 soubor / projektor a PC s pipojenm k internetu; Orffovy rytmick nstroje

  asov nronost: 1 vyuovac hodina

  Metodicky je nm vodtkem uebnice Jaroslava Herdena My pozor dme a (nejen) poslouchme7

  Prvn poslech: Pi poslechu sboru Krlko, mil krlko se zamme na to, jak na ns hudba psob.

  . Dleit je, aby ci poslouchali vdy intencionln, tj. zmrn a ne jen tak. Vdy ped kadm i opakovanm poslechem je nastolena otzka: jak na vs hudba psob, jak to dokzala ci? Motivan i zitkovou funkci zde m prv intencionln poslech (Z). Aby hudb ci lpe porozumli, osvoj si ten tzv. grafickho partu pomoc hry na tlo/ Orffovch nstroj.

  Pozorn poslouchej a napi, jak na tebe hudba udlala dojem. Jak z n m zitek? Jakou nladu u tebe vyvol?

  Ukzka: Krlko, mil krlko z Otvrn studnek8

  Vhodn adjektiva: vesel, rozpustil, ertovn; eln, hudba k tanci, dobr vesel nlada.

  aci, kte nejsou zvykl tmto zpsobem pi hodinch HV pracovat, nebudou mt pravdpodobn dostatenou zsobu slov, aby vyjdili sv emoce. Uitel by ml mt proto pipravenou zsobu adjektiv/charakteristik, z kterch si mn rozvinut ci vyberou.

  5 http://www.ceskatelevize.cz/porady/10519120758-nase-tradice/212562260400016-kralovnicky-a-otvirani-studanek Minut 18:33 - 19:44 nebo audio soubor Krlovnika II (viz ploha). 6 Letnice (Pentecostes) jsou kesanskou slavnost sesln Ducha Svatho padest dn po Velikonocch. Datum slaven je pohybliv a odpovd nejastji msci kvtnu. 7 Herden, J. My pozor dme a nejen poslouchme: poslouchme hudbu se ky 2. stupn Z a nich ronk osmiletch gymnzi, Praha: Scientia, 1997. 8 Viz soubor Krlko.mp3.

 • Pozor! V tto fzi se ci vyvaruj hudebnch adjektiv typu: rychle, pomalu, siln, slab, Ta budou nsledovat a pi druhm poslechu. Bylo by nerozumn pedbhat a oidit se tak o emon zitek z hudby.

  Druh poslech: Nyn dvej pozor, jak to hudba dokzala ci.

  Pi poslechu se zam na vrazov hudebn prostedky: tempo, dynamika, nstroje. Ve svch odpovdch vyuvej hudebnho nzvoslov, kter zn.

  Vhodn hudebn charakteristika: rychl tempo, vrazn rytmus, stedn siln a siln dynamika (mf, f), sborov zpv (ensk/dtsk sbor), nstroje podtrhuj svinost tempa skladby (ostintn rychl estnctinov noty).

  aci, kte nejsou zvykl takto pracovat, nebudou mt pravdpodobn dostatenou zsobu slov. Uitel by ml mt proto pipravenou zsobu adjektiv/charakteristik, z kterch si mn rozvinut ci vyberou.

  Ncvik hry podle grafickho partu

  Aby hudb ci lpe porozumli, nau se dovednost st z tzv. grafickho partu pomoc hry na tlo/ Orffovch nstroj (D).

  Grafick part: Krlko, mil krlko

 • Nejprve se nau st v grafick partitue: takt, doba, repetice. Pi poslechu nahrvky ukazuj v partu jednotliv doby.

  Vyzkouej si hru na tlo podle jednotlivch symbol, zatm bez rytmu. Nacvi v pomalm tempu hru na tlo i nstroje pesn podle partitury zatm bez nahrvky.

  Nsledn hraj za doprovodu hudebn nahrvky. o varianta A: jednotlivec nebo mal skupinka hraje jen na jeden nstroj, dohromady je

  tedy celkem pt odlinch jednotlivc/skupinek podle zvolenho nstroje.

  k nstroj ped dl, aby se kad vyzkouel krt na vechny Orffovy nstroje. Variac me bt hra na tlo msto nstroj.

  o varianta B (sloitj, vhodn pro 2. st Z a gymnzia): k hraje na tlo podle vech symbol v partu.

  Variac me bt prostdn ad i jinak zvolench skupin k.

  o Varianta C (opt pro pokroil): kombinace A i B

  Shrnut a poznatek

  Svou dovednost si ci vypstovali cit pro metrum a rytmus, jako i pro lenn skladby. Mli by bt schopni odvodit informace (P) o taktu: 2/4, o rytmickch hodnotch: osminov, tvrov, o lenn skladby: forma a b a. V tto fzi mohou ci nahldnout do originln partitury a svou hypotzu si ovit. Na zvr zazn opt zvukov ukzka Krlko, mil krlko. ci poslouchaj a sleduj pitom grafick part nebo partituru. Oproti prvnmu poslechu zavaj uspokojen s porozumn hudby.

  Kolik dob obsahuje jeden takt? Jak se takovmu taktu k? Jedn se o 2/4 takt, dv doby do taktu.

  Jak jsou nejmen rytmick hodnoty v grafickm partu? Jsou to hodnoty osminov.

  Dochz ve skladb k opakovn jednoho i vce sek (hudebnch ploch)? Dokzal bys znzornit psmeny formu skladby (od 2. st. Z)? Vyjdi z poslechu a znaek grafickho partu. Ve skladb se vyskytuje cel ada opakovn: prvn tytakt Krlko, mil krlko, studnko rubnko se doslovn, melodicky i rytmicky opakuje v zvru. Forma skladby je a b a.

  AKTIVITA III: Poslouchme zpvme improvizujeme

  Pomcky: pehrva mp3 soubor / projektor a PC s pipojenm k internetu; lidsk hlas, klavr, Orffovy rytmick a melodick nstroje

  asov nronost: 1 vyuovac hodina

 • Poslechov (motivan) innosti odpadaj, pokud je ci prv praktikovali v pedchoz aktivit (viz ve).

  Prvn poslech: Pi poslechu sboru Krlko, mil krlko se zamme na to, jak na ns hudba psob.

  Pozorn poslouchej a napi, jak na tebe hudba udlala dojem. Jak z n m zitek? Jakou nladu u tebe vyvol?

  Druh poslech: Nyn dvej pozor, jak to hudba dokzala ci.

  Pi poslechu se zam na vrazov hudebn prostedky: tempo, dynamika, nstroje. Odpovdej hudebn terminologi.

  Zpv improvizace melodick ostinato9

  k se u porozumt skladb na zklad oven v innostech (D). Konkrtn se nau zpvat melodii sboru Krlko, mil krlko, harmonickmu ctn a tvorb melodickch ostinat.

  Melodie sboru Krlko, mil krlko

  Kr-lko mi - l kr lko stu-d nko ru b nko,

  pro te be zka - li li, pro e t rmou-ti - li ? Kr tk dny a

  dlo uh no ci by la jsi sa ma bez po mo ci.

  Kr-lko mi - l kr lko stu-d nko ru b nko, u jsi v na- mo ci.

  Pro snaz zpv jsme melodii transponovali do C dur oproti originln D dur. Tm jsme vak vylouili monost zpvat souasn s nahrvkou. Uitel doprovod melodii na piano i jin harmonick nstroj v duchu originln partitury10

  : ostintn figura v basov lince na dominant, ostatn hlasy v paralelnch tercich i sextch.

  9 Ostinato oznauje stle se opakujc melodick nebo rytmick hudebn motiv. 10 Viz Partituru v ploze na konci dokumentu

 • Nau se zpamti po stech melodii sboru Krlko, mil krlko. Kter hudebn a textov sti jsou toton?

  Ve skladb se vyskytuje cel ada opakovn: prvn tytakt Krlko, mil krlko, studnko rubnko se doslovn, melodicky i rytmicky opakuje v zvru. V prostedn sti b se vlastn jedin melodick model pro tebe zkalili, kter se rytmicky upravuje. Forma skladby je a b a.

  Melodick ostinato I

  K r t k d n y a d l o u h n o c i

  Melodick ostinato II

  K r l - k o , k r - l k o

  Nau se melodick ostinata. Dokzal bys vytvoit svoje originln (pro 2. st. Z a gymnzia)?

  Melodick ostinato I: je vhodn ut v sti b. Opakuje se celkem tikrt.

  Melodick ostinato II: je vhodn ut v stech a, a. Me vak provzet celou skladbu.

  Pot co ci zvldnou modelov ostinata, mohou vytvet svoje originln. Je teba se mt na pozoru, aby nebyla pli komplikovan. Mla by odpovdat charakteru a hudebnmu lenn skladby. V tomto ppad skuten mn znamen vce.

  Pro pokroil:

  Vij se do role dirigenta. Jeho kolem je dit proveden skladby v orchestru a dvat pesn nstupy. Sestavte s ky koln orchestr: pveck ostinata, rytmick nstroje z AKTIVITY II. Pozn.: pveck ostinata mohou hrt i melodick nstroje nap. zvonkohra, klavr, housle, kytara.

  Shrnut a poznatek

  Z: poslech umleckho dla; D: zpv, rytmick a harmonick ctn a slyen, een problmov situace, kooperace; P: tnina skladby, takt a hudebn forma

 • Pro pokroil:

  V jak tnin jste zpvali skladbu? Je toton s tninou originln partitury? Skladba se zpvala v C dur, pvodn tnina je v partitue B. Martin D dur.

  Jakou m skladba hudebn formu? Jde o formu a b a

  AKTIVITA IV: Hra na choreografa

  Pomcky: pehrva mp3 soubor / projektor a PC s pipojenm k internetu; bl a modr tek (event. dv a chlapeck stejnokroje, kostm krlovniky a pramene, rekvizity).

  asov nronost: 1 vyuovac hodina a vce

  Poslechov (motivan) innosti odpadaj, pokud je ci prv praktikovali v pedchoz aktivit (viz ve).

  Prvn poslech: Pi poslechu sboru Krlko, mil krlko se zamme na to, jak na ns hudba psob.

  Pozorn poslouchej a napi, jak na tebe hudba udlala dojem. Jak z n m zitek? Jakou nladu u tebe vyvol?

  Druh poslech: Nyn dvej pozor, jak to hudba dokzala ci.

  Pi poslechu se zam na vrazov hudebn prostedky: tempo, dynamika, nstroje. Odpovdej hudebn terminologi.

  Hudba a pohyb

  Motivan dobe poslou intencionln poslech nahrvky a doprovodn text recittora, kter pmo nabd ke scnickmu hudebnmu proveden. Zkuenj ci se mohou pokusit sami odvodit hudebn formu pmo na zklad opakovanho poslechu nahrvky, nsledn rozlenit hudbu na sti a takty, ke kterm vytvo vhodn scnick pohyb. S mn zkuenmi zaneme obrcen: na zklad nabdnutch modelovch choreografi ci odvod formu skladby. Pot ji zvldnou improvizovat vlastn choreografie. ci si mus na potku vytvoit zsobu pohybovch tanench prvk, nejprve imituj uitele, pot sami skldaj jednotliv prvky logicky za sebou11

  . Jednotliv prvky jsou rozpracovny u konkrtnch choreografi (viz ne). Pi scnickm proveden se doporuuje pout kostmy: bl tek (krlovnika), modr atek (pramen), stejnokroje (ostatn).

  11 Vce v Jenkov, E. Hudba a pohyb ve kole, Hradec Krlov: J. Jenek, 2002.

 • Ukzka: Krlko, mil krlko s recitac12

  I.

  Podle pokyn uitele a znzornnho schmatu nacvi proveden prvn scny, tj. takt 25 (pozor prvn takt je instrumentln pedehra).

  Prvn st skladby (a): podle Bureova doprovodnho textu se ci rozdl na dv skupiny: prvn tvo dvojice pramen a krlovnika (P+K), druhou skupinu pedstavuje zbyl vtina k (V). V tto sti je aktivn pouze skupina stojc obvodu kruhu, P+K sed v jeho stedu (K me pedstrat itn pramene). V utvo kruh, stoupnou si za sebe (elem po smru oranov ipky) tak, aby pohodln rukama uchopili svho souseda ped sebou za boky. Piprav se k bhu. V tto formaci vyraz na druh takt po smru ipky stylizovanm bhem (krok na osminu). Nsleduje otoen doleva (modr ipka), ruce do pedpaen jakoby podvaly i ukazovaly krlovnikou upleten vneek, a hned doprava (opt modr ipka). Cel tytaktov formace se s repetic opakuje. Tanec zkoume v pomalm tempu a zatm bez nahrvky. Uitel a nadan ci pi tom mohou zpvat i recitovat do rytmu. Postupn zrychlujeme, a se piblme vslednmu tempu nahrvky.

  12 Viz soubor Krlko a recitace.mp3.

  2.-3.

  4.

  5.

  P + K

 • II.

  Podle pokyn uitele a znzornnho schmatu nacvi proveden druh scny, tj. takty 617 (slo pramene a krlovniky).

  V druh sti (b) tan slov P+K. V se oto smrem do kruhu. Mohou se chytnout za ruce a do rytmu dlat krok vped a zpt s doprovodnm pohybem pa (na tvrovou hodnotu). Co se te P+K, je dleit jimi byli rytmicky a pohybov zdatn ci (alespo pro zatek). Pi svm slu pouvaj pohybov prvky, kter uitel prakticky pedvede: krok, dvojkrok, otoka, dren partnera za ruce (na zpsob jive, cha-cha), atd. Doporuuje se urit, kdo z tanenho pru bude aktivn, tj. povede a kdo se vst nech. Cel hudebn plocha trv 3x4 takt, proto se doporuuje kvli symetrii prvn tveici a posledn tveici pohybov sjednotit, nap.: b1: spolen v dren krok doleva a zpt, doprava a zpt; b2: otoka ena + mu vede, druh otoka; b3: jako b1.

  III.

  P + K solo

  Impro P + K

  19.-20.

  21. 22.

  23. 24.

 • Podle pokyn uitele a znzornnho schmatu nacvi proveden tet posledn scny, tj. takty 19-24.

  Posledn st (a) tan V jako oddl (a) jen opanm smrem. Prvn tytakt obsahuje toton pohybov prvky jako st (a).

  Nsleduje podup na mst (raz-dva) a bh do stedu kruhu v na moci (prv-druh) ke dvma slistm P+K. Ti bhem tto sti tanen improvizuj, mus vak zstat ve stedu kruhu. Vechny ti sti se vyzkou na sucho v pomalm a rychlm originlnm tempu. Teprve po zdrnm proveden ci tancuj za doprovodu nahrvky.

  Pro pokroil:

  Pot, co sis vyzkouel tanen proveden, zkus vytvoit vlastn pohybov kreace odpovdajc charakteru a hudebn form te skladby. Vyberte z va skupiny/tdy: choreografa, tanen slisty a tanen sbor.

  V tto sti ci uplatuj hudebn tvoivost, pi kter vznik jejich vlastn choreografie (mini-scnick dlo). Dleit je dbt na sprvn rozdlen rol, aby se proces nezadrhl. Uitel zde hraje nezastupitelnou roli modertora a poradce.

  Shrnut a poznatek

  Dochz ve skladb k opakovn? Kterch mst? Jak na hudebn reprzu reaguje vae choreografie?

  Po zadn otzky nsleduji posledn intencionln poslech. ci sleduj strukturu skladby, opakovn motiv a vnmaj periodinost tytakt. Pitom sleduj a ukazuj si v partitue.

  Ve skladb se vyskytuje cel ada opakovn: prvn tytakt Krlko, mil krlko, studnko rubnko se doslovn, melodicky i rytmicky opakuje v zvru. V prostedn sti b se vlastn jedin melodick model pro tebe zkalili, kter se rytmicky upravuje. Opakujc se pohybov figury odpovdaj melodicko-rytmick periodinosti ve skladb (P).

  Doke na zklad poslechu a tance zapsat hudebn formu skladby (2. st. Z a gymnzia)?

  Forma skladby je a b a.

 • Plohy

  Partitura Otvrn studnek13

  13 Martin, B. Otvrn studnek [hudebnina, faksimile], Praha: esk hudebn spolenost, 1987.

 • Partitura Otvrn Studnek: Krlko, mil krlko14

  14 Martin, B. Otvrn studnek [hudebnina], Praha: Sttn nakladatelstv krsn literatury, hudby a umn, 1956.

 • Literatura a zdroje:

  Herden, J. My pozor dme a nejen poslouchme: poslouchme hudbu se ky 2. stupn Z a nich

  ronk osmiletch gymnzi, Praha: Scientia, 1997.

  Jenkov, E. Hudba a pohyb ve kole, Hradec Krlov: J. Jenek, 2002.

  Martin, B. Otvrn studnek [hudebnina], Praha: Sttn nakladatelstv krsn literatury, hudby a

  umn, 1956.

  Martin, B. Otvrn studnek [hudebnina, faksimile], Praha: esk hudebn spolenost, 1987.

  Martin, B. Jitro. Bohuslav Martin [zvukov zznam CD], Psniky pro dtsk sbor - Velikonon,

  Kovaek, Dtsk hdanky, Pta hody, esk kadla - Konen smrt, Zavrn lesa, Hlsn pasaek I,

  Moena! Moena!, Hlsn pasaek II, Vynen smrti, Otvrn studnek, Amabile, 2002.

  Nae tradice. Krlovniky a otvrn, dostupn na:

  http://www.ceskatelevize.cz:8080/ivysilani/10519120758-nase-tradice/212562260400016-

  kralovnicky-a-otvirani-studanek [online], cit. 12.12. 2014.

  Bohuslav Martin (1890 1959) Spolek BH. Licence CC BY-NC-ND http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ Projekt byl podpoen Ministerstvem

  kolstv, mldee a tlovchovy v rmci dotanho Programu na podporu vzdlvn v jazycch nrodnostnch menin a multikulturn vchovy v roce 2014.

  http://www.ceskatelevize.cz:8080/ivysilani/10519120758-nase-tradice/212562260400016-kralovnicky-a-otvirani-studanekhttp://www.ceskatelevize.cz:8080/ivysilani/10519120758-nase-tradice/212562260400016-kralovnicky-a-otvirani-studanekhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/