Caligrafia de Kanji - Jouyou Kanji - Grade 01

  • View
    403

  • Download
    53

Embed Size (px)

Text of Caligrafia de Kanji - Jouyou Kanji - Grade 01

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o dia, sol, Japo Leit u ra ,,,, Ro maji NICHI, SHITSU, hi, bi, ka

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

1/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o um Leit u ra Ro maji ICHI, ITSU, hito, hitotsu

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

2/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o dez Leit u ra Ro maji JUU, JIT, JUT, too, to

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

3/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o dois Leit u ra Ro maji NI, JI, futa, futatsu, futatabi

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

4/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o grande,enorme Leit u ra Ro maji NICA, TAI, oo, ookii, ooini

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

5/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o trs Leit u ra Ro maji SAN, ZOU, mi, mitsu, mittsu

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

6/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o ano Leit u ra , Ro maji NEN, toshi

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

7/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o em, interior, mdio, meio, centro Leit u ra , Ro maji CHUU, naka, uchi, ataru

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

8/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o livro, presente, real, verdadeiro, principal, sufixo p/ contagem de coisas longas Leit u ra , Ro maji HON, moto

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

9/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o cinco Leit u ra ,, Ro maji GO, itsu, itsutsu

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

10/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o quatro Leit u ra ,,,, Ro maji SHI, yo, yotsu, yottsu, yon

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

11/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o sada, deixa Leit u ra ,,, Ro maji SHUTSU, SUI, deru, de, dasu, dasu, ideru, idasu

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

12/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o acima, para cima, sobre, subir, galgar, em cima, escalar Leit u ra ,,,,,,,, , Ro maji JOU, SHOU, SHAN, nica, nica, uwa, kami, ageru, ageru, agaru, agaru, agari, agari, noboru, nobori, noboseru, nobosu, yosu

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

13/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o estudo, aprendizagem, cincia Leit u ra , Ro maji GAKU, manabu

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

14/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o vida, genuna, nascimento Leit u ra ,,,,,,,,, ,, Ro maji SEI, SHOU, ikiru, ikasu, ikeru, umareru, umare, umare, uum, ou, umeru, umyasu, ki, nama, nama, naru, nasu, umsu, u

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

15/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o ms, lua Leit u ra ,, Ro maji GETSU, GATSU, tsuki

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

16/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o seis Leit u ra ,,,, Ro maji ROKU, RIKU, mu, mutsu, muttsu, mui

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

17/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o mo Leit u ra ,, Ro maji SHU, ZU, te, te, te, ta

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

18/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o oito Leit u ra ,,,, Ro maji HACHI, ya, yatsu, yattsu, yo

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

19/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o ver, esperanas, oportunidades, idia, opinio, olhar, visveis Leit u ra ,,, Ro maji KEN, miru, mieru, miseru

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

20/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o nove Leit u ra ,,, Ro maji KYUU, KU, kokono, kokonotsu

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

21/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o sete Leit u ra ,,, Ro maji SHICHI, nana, nanatsu, nano

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

22/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o criana Leit u ra ,, Ro maji SHI, SU, TSU, ko, ko, tko, ne

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

23/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o ficar de p, levantar-se Leit u ra ,,, Ro maji RITSU, RYUU, RITTORU, tatsu, tatsu, tachi, tateru, tateru, tate, tate, tate, date, dateru

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

24/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if icad o olho, classe, olhar, viso, experincia, ateno, favor Leit u ra ,,, Ro maji MOKU, BOKU, me, me, ma

Exerccio d e calig raf ia

localhost/cms/caligrafia-de-kanji.php

25/80

21/3/2010

Caligrafia de kanji

Exe rccio de caligraf ia do kanji A p re nd a m a is so b re ln g u a j a p o ne s a n o s it e w w w . li ng ua j a p o n e s a . co m . b r.

S ig n if