CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI ?· ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV CIEĽOVÉ POŽIADAVKY…

  • Published on
    27-Feb-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

TTNY PEDAGOGICK STAV

CIEOV POIADAVKY NA VEDOMOSTI

A ZRUNOSTI MATURANTOV Z PSYCHOLGIE

BRATISLAVA

Schvlilo Ministerstvo kolstva, vedy, vskumu a portu Slovenskej republiky da 30. 8. 2013

pod slom 2013-10834/28677:1-0922 s platnosou od 1. 9. 2013.

CP - psycholgia

2

ttny pedagogick stav

1. CIE MATURITNEJ SKKY

Uebn predmet psycholgia m integrujci charakter, spja vedomosti a zrunosti zskan aj

v alch vyuovacch predmetoch, najm v biolgii, nuke o spolonosti, dejepise a literatre, o sa

odra aj na poiadavkch na vedomosti a zrunosti maturantov. Cieov poiadavky na maturitn

skku maj syntetick charakter, s formulovan ako zklad pre vypracovanie loh (zadan)

internej asti maturitnej skky formou operacionalizovanch cieov, vychdzajcich z revidovanej

Bloomovej taxonmie (s pravou Andersenovej a Krathwohla) a afektvnej taxonmie cieov poda

Kratwohla. Odporame, aby tieto taxonmie boli uplatovan aj pri vypracovvan loh (zadan)

maturitnej skky.

Predkladan cieov poiadavky na vedomosti a zrunosti maturantov z psycholgie predstavuj

flexibiln, otvoren nvrh prstupn zmenm reflektujcim nov poznatky a sksenosti spoloenskej

a kolskej praxe.

2. CIEOV POIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUNOSTI

V rmci maturitnej skky z psycholgie ako volitenho maturitnho predmetu iak:

Prezentuje poznatky z oblasti zkladnch psychologickch pojmov, kategri a ich vzahov. iak chpe vznam osvojench poznatkov a veku primeranej miery ich zvntornenia a doke

ich vysvetli vo vzahu k svojmu poznvaniu, sprvaniu a individulnemu kognitvnemu

a emocionlnemu rastu. Interpretuje podstatu psychologickho vkladu udskho prevania a sprvania z pohadu

rznych psychologickch smerov a prdov. Pri interpretcii iak dva svoje poznatky do

svislosti so sebapoznvanm, sebakontrolou, sebavzdelvanm, duevnou hygienou

a starostlivosou o duevn zdravie seba a svojich blzkych. Prezentuje schopnos uplatni osvojen poznatky, zskan postoje a morlne hodnoty pri

vklade, posudzovan a rieen ivotnch situci (napr. vchova, partnersk vzahy,

medzigeneran vzahy, profesionlna orientcia, ivotn tl a duevn zdravie). iak

prejavuje, e sa doke orientova v poznvan a chpan seba a inch ud, e si uvedomuje

vznam zdokonaovania interpersonlnej komunikcie, medziudskch vzahov a vytvrania

svojho vlastnho ivotnho tlu a podporuje to vhodnou argumentciou.

Cieov poiadavky maturitnej skky s konkretizovan v iastkovch cieoch. Konkretizovan

truktra iastkovch cieov je formulovan v hierarchicky usporiadanch rovniach taxonmi

truktrovanch do 3 skupn poda nronosti od najniej po najvyiu (A, B, C):

A) 1. a 2. rove taxonmie zapamtanie (pomenuj, definuj, uri, prira...) a porozumenie (zdvodni, vysvetli, interpretuj...),

B) 3. a 4. rove aplikcia (aplikuj, rozhodni, demontruj, vyber...) a analza (analyzuj, porovnaj, usporiadaj...),

C) 5. a 6. rove hodnotenie (argumentuj, zdvodni, vyvo zvery...) a tvorivos (navrhni, vytvor, sformuluj hypotzu, vyvo zver...).

CP - psycholgia

3

ttny pedagogick stav

Cieov poiadavky vychdzaj z obsahu nasledujcich tematickch okruhov:

veobecn psycholgia psycholgia osobnosti a iastone vvinov psycholgia socilna psycholgia

2.1 Veobecn psycholgia

Obsah

Predmet psycholgie. Zalenenie psycholgie do rmca vedeckch discipln. Psychologick

disciplny. Psycholgia ako veda a jej hranice. Psychika. Determincia psychiky. Formy, obsahy

duevnho ivota (psychick procesy, psychick stavy, psychick vlastnosti). Metdy pouvan

v psycholgii (pozorovanie, rozhovor, experiment, testy, analza dokumentov) a etika ich pouitia.

Psychologick smery (trukturalizmus, asocianizmus, reflexolgia, behaviorizmus, tvarov

psycholgia, kognitvna psycholgia, hlbinn psycholgia, humanistick psycholgia).

Poiadavky na vedomosti a zrunosti

2.1.1 A) rove zapamtania (definuj, pop, charakterizuj, uri...) a porozumenia (zdvodni,

vysvetli, interpretuj...)

Definujte... (napr. pociovanie, pam, behaviorizmus a pod.).

Popte... (napr. proces vnmania, schmu vovho konania, psychologick metdy zskavania

informci a pod.).

Charakterizujte... (napr. determinanty psychiky, prevanie loveka, humanistick a tvarov

psycholgiu a pod.).

Vymenujte... (napr. aplikovan psychologick disciplny, psychick procesy zmyslovho

poznvania a pod.).

Vysvetlite... (napr. determinciu psychiky, funkciu pozornosti a pod.).

Interpretujte... (napr. definciu myslenia, podstatn znaky psychologickch smerov a pod.).

2.1.2 B) rove aplikcie (aplikuj, rozhodni, demontruj, vyber...) a analzy (analyzuj, porovnaj,

usporiadaj...)

Aplikujte poznatky... (napr. uvete na prkladoch vplyv vedomia a nevedomia na prevanie a sprvanie loveka, vyberte najastejie metdy/spsoby spoznvania psychiky loveka a pod.).

Rozhodnite na zklade faktov... (napr. o me by prinou absencie zrakovch pocitov, o je prinou geometricko-optickch klamov, ak je najlep spsob rieenia problmov a pod.).

Demontrujte... (napr. vplyv socilneho uenia, vplyv socializcie na utvranie osobnosti a pod.).

Porovnajte... (napr. pojmy sprvanie, konanie a innos poda miery veobecnosti, mylienkov opercie poda nronosti, druhy pocitov a pod.).

Analyzujte... (napr. jednotliv psychologick smery v kontexte s rznymi vedami o loveku

CP - psycholgia

4

ttny pedagogick stav

a pod.).

2.1.3 C) rove hodnotenia (argumentuj, zdvodni, vyvo zvery...) a tvorivosti (navrhni, vytvor,

njdi analgiu...)

Potvrte argumentmi... (napr. vplyv biologickej determincie psychiky na ivot loveka a pod.).

Zdvodnite... (napr. pouvanie psychologickch metd zskavania informci a etick strnku ich vyuvania a pod.).

Navrhnite... (napr. monosti rozvjania a zlepovania svojej pamti a pozornosti vychdzajc z charakteristiky aktulneho stavu a problmov, pri ktorch najastejie dochdza k zlyhaniu

a pod.).

Vytvorte... (napr. odporanie pre iakov koly na rieenie problmov/zlyhvania svisiacich s vovm procesom pri uen a pod.).

2.2 Psycholgia osobnosti

Obsah

Osobnos, defincia osobnosti. Osobnos a prostredie (adaptcia, vvin, vchova). truktra

osobnosti. rta a vlastnos. Typolgie osobnosti. Schopnosti. Inteligencia. Tvorivos. Poruchy

intelektu. Charakter. Postoje. Potreby. Zujmy. Apircie. Ciele. Sebauvedomenie. Sebahodnotenie.

Sebaobraz. Sebacta. Svedomie. Zrelos osobnosti. Rodina. Vchova. Vvinov tdi (detstvo,

dospelos, staroba). Osobnos a psychick zdravie. Zdravie. Nron ivotn situcie. Problmy.

Konflikty. Frustrcia. Stres. Zvldanie nronch ivotnch situci. Lska, strach, smtok, rados,

smiech, hnev, agresia v ivote loveka. Neurza. Depresia. Psychopatia. Vytvranie pozitvneho

scenra ivota. ivotn tl. Psychohygiena.

Poiadavky na vedomosti a zrunosti

2.2.1 A) rove zapamtania (definuj, pop, charakterizuj, uri...) a porozumenia (zdvodni,

vysvetli, interpretuj...)

Definujte... (napr. osobnos z psychologickho hadiska, nron ivotn situcie a pod.).

Popte... (napr. charakteristiku osobnosti ako organickho celku a pod.).

Charakterizujte... (napr. zujmy loveka, reakcie na frustrciu a pod.).

Vysvetlite... (napr. rozdiely v prejavoch sprvania z hadiska typu temperamentu, rozdiely medzi zrelou a nezrelou osobnosou a pod.).

2.2.2 B) rove aplikcie (aplikuj, rozhodni, demontruj, vyber...) a analzy (analyzuj, porovnaj,

usporiadaj...)

Vyberte... (napr. hlavn faktory, ktor ovplyvuj vvin osobnosti, schopnosti, ktor s predpokladom spechu v budcej prci a pod.).

Analyzujte... (napr. rados ako prejav duevnho ivota, psychick zdravie ako stav loveka, svoj reim da ako prejav zdravho/nezdravho ivotnho tlu a pod.).

Porovnajte... (napr. jednotliv typolgie osobnosti, rozdiely v sprvan pri neurze, depresii

CP - psycholgia

5

ttny pedagogick stav

a psychopatii a pod.)

2.2.3 C) rove hodnotenia (argumentuj, zdvodni, vyvo zvery...) a tvorivosti (navrhni, vytvor,

njdi analgiu...)

Uvete argumenty... (napr. k tvrdeniu charakter a postoje ovplyvuj sprvanie loveka, k tvrdeniu poda sprvania loveka meme usudzova o rtch jeho osobnosti a pod.).

Zdvodnite... (napr. intenzvne emocionlne prejavy a problmy so sprvanm v priebehu dospievania/puberty, priny problmov adaptcie na spoloensk normy a pod.).

Navrhnite... (napr. rieenie spolu s argumentmi svojmu spoluiakovi, ktor m problmy s dochvnosou, najlep spsob rieenia konfliktov a problmov medzi kamartmi,

s rodimi a pod.).

Vytvorte... (nvrh projektu Ako zniova trmu u iakov 1. ronka gymnzia, odporania pre mladch ud Ako efektvne zvlda stres a nron ivotn situcie a pod.).

2.3 Socilna psycholgia

Obsah

Predmet socilnej psycholgie. lovek a skupina. Socializcia. Socilne a in normy sprvania.

Socilne uenie. Skupina. Klasifikcia skupiny. Socilna rola. Socilny status. Socilna pozcia.

Vodcovstvo a vedenie skupiny. tly vedenia skupiny. Skupina a dav. Socilna identita.

Medzietnick vzahy. Tolerancia. Socilna komunikcia. Asertivita. Afilicia, samota, osamotenie.

Agresia. Agresivita. Hostilita. ikanovanie. Prosocilne sprvanie.

Poiadavky na vedomosti a zrunosti

2.3.1 A) rove zapamtania (definuj, pop, charakterizuj, uri...) a porozumenia (zdvodni,

vysvetli, interpretuj...)

Definujte... (napr. predmet socilnej psycholgie, socilnu skupinu, dav, hostilitu a pod.).

Popte... (napr. prcu socilneho psycholga, druhy tlov vedenia skupiny, konflikt rol a pod.).

Charakterizujte... (napr. prosocilne sprvanie, neverblnu komunikciu, socilne uenie a pod.).

Vysvetlite... (napr. zkladn znaky socilnej skupiny, rozdiel medzi asertivitou a agresivitou, vplyv socializcie na vvin loveka a pod.).

Zdvodnite... (napr. vznik a potrebu socilnych noriem, rozdiely v sprvan ako jednotlivec, len skupiny a ako sas davu, nevyhnutnos akceptujcich medzietnickch vzahov

a pod.).

2.3.2 B) rove aplikcie (aplikuj, rozhodni, demontruj, vyber...) a analzy (analyzuj, porovnaj,

usporiadaj...)

Aplikujte... (napr. jednotliv tly vedenia skupiny v rznych situcich a podmienkach,

CP - psycholgia

6

ttny pedagogick stav

vplyv skupiny na vytvranie a zmenu postojov jednotlivca, rzne socilne roly vo vaom

ivote a pod.).

Interpretujte... (napr. pojem socializcia, masov komunikcia, afilicia, vzah socilnej skupiny a socilneho statusu a pod.).

Porovnajte... (napr. rodinu ako primrnu skupinu s inmi skupinami, socilnu rolu a socilnu pozciu, tly socilnej komunikcie, pojmy osobnos, rola, identita a pod.).

2.3.3 C) rove hodnotenia (argumentuj, zdvodni, vyvo zvery...) a tvorivosti (navrhni, vytvor,

njdi analgiu...)

Zdvodnite... (napr. uprednostnenie asertivity a prosocilneho sprvania v medziudskej komunikcii, vber demokratickho tlu riadenia v porovnan s inmi tlmi a pod.).

Vytvorte... (napr. nvrh vybranch najprospenejch odporan z desatora asertvnych prv pre seba alebo svojho priatea, odporania na podporu tolerancie a prevencie

ikanovania v triede a pod.).

Navrhnite... (napr. hlavn body do prezentcie Postavenie informci, emci a socilnych potrieb jednotlivca v podmienkach socilneho vplyvu a pod.).

CP - psycholgia

7

ttny pedagogick stav

pravy cieovch poiadaviek na vedomosti a zrunosti maturantov z psycholgie pre iakov

so zdravotnm znevhodnenm

Psycholgiu ako voliten predmet si volia iaci, ktor doku zvldnu cieov poiadavky

v plnom rozsahu.

Poiadavky smerom k prave cieovch poiadaviek mu by len technickho charakteru.

iaci so sluchovm postihnutm

Cieov poiadavky pre tto skupinu iakov s toton s cieovmi poiadavkami pre intaktnch

iakov.

iaci so zrakovm postihnutm

Cieov poiadavky pre tto skupinu iakov s toton s cieovmi poiadavkami pre intaktnch

iakov.

iaci s telesnm postihnutm

Cieov poiadavky pre tto skupinu iakov s toton s cieovmi poiadavkami pre intaktnch

iakov.

iaci s naruenou komunikanou schopnosou

Cieov poiadavky pre tto skupinu iakov s toton s cieovmi poiadavkami pre intaktnch

iakov.

iaci s vvinovmi poruchami uenia

Cieov poiadavky pre tto skupinu iakov s toton s cieovmi poiadavkami pre intaktnch

iakov.

iaci chor a zdravotne oslaben

Cieov poiadavky pre tto skupinu iakov s toton s cieovmi poiadavkami pre intaktnch

iakov.

iaci s autizmom alebo almi pervazvnymi vvinovmi poruchami

Cieov poiadavky pre tto skupinu iakov s toton s cieovmi poiadavkami pre intaktnch

iakov.

iaci s poruchami sprvania

Cieov poiadavky pre tto skupinu iakov s toton s cieovmi poiadavkami pre intaktnch

iakov.

iaci s poruchami aktivity a pozornosti

Cieov poiadavky pre tto skupinu iakov s toton s cieovmi poiadavkami pre intaktnch

iakov.

Recommended

View more >