12
1 Na temelju odredbe članka 306. Zakona o tržištu kapitala (NN 65/2018) Uprava Zagrebačke burze d.d. na 221. sjednici održanoj dana 13.12.2018. godine donosi sljedeći CJENIK Naknade vezane uz članstvo Članak 1. Jednokratna naknada za stjecanje statusa člana Burze iznosi 10.000,00 HRK. Članak 2. Naknada za člansko mjesto iznosi 100.000,00 HRK. Članak 3. Naknada za prijenos članskog mjesta na člana Burze iznosi 8.200,00 HRK. Članak 4. (1) Članarina iznosi 3.845,00 HRK. (2) Obveznik plaćanja članarine je član. (3) Članarina se obračunava kvartalno i dospijeva zadnji dan obračunskog razdoblja od tri mjeseca. Kvartal podrazumijeva kalendarsko tromjesečje, s time da obračunsko razdoblje započinje 1.1., 1.4., 1.7. i 1.10. svake godine. Tromjesečje podrazumijeva kalendarsko tromjesečje za obračunsko razdoblje od tri mjeseca, a počevši od bilo kojeg dana u mjesecu ili kvartalu. (4) U slučaju da članstvo započne ili prestane sredinom kvartala, svako započeto tromjesečje računa se kao cijelo. (5) U slučaju prestanka članstva, ako članstvo prelazi u novo tromjesečno razdoblje s rokom trajanja do 7 (sedam) dana, članarina se za taj period ne obračunava. Članak 5. Član Burze plaća jednokratnu naknadu za stjecanje svojstva održavatelja tržišta: 1. u iznosu od 2.000,00 HRK za prvi financijski instrument za koji je podnio zahtjev za obavljanje poslova održavatelja tržišta; 2. u iznosu od 500,00 HRK za svaku sljedeću dionicu za koju je podnio zahtjev za obavljanje poslova održavatelja tržišta.

CJENIK - ZSE

  • Upload
    others

  • View
    17

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: CJENIK - ZSE

1

Na temelju odredbe članka 306. Zakona o tržištu kapitala (NN 65/2018) Uprava Zagrebačke burze d.d. na

221. sjednici održanoj dana 13.12.2018. godine donosi sljedeći

CJENIK

Naknade vezane uz članstvo

Članak 1.

Jednokratna naknada za stjecanje statusa člana Burze iznosi 10.000,00 HRK.

Članak 2.

Naknada za člansko mjesto iznosi 100.000,00 HRK.

Članak 3.

Naknada za prijenos članskog mjesta na člana Burze iznosi 8.200,00 HRK.

Članak 4.

(1) Članarina iznosi 3.845,00 HRK. (2) Obveznik plaćanja članarine je član. (3) Članarina se obračunava kvartalno i dospijeva zadnji dan obračunskog razdoblja od tri mjeseca. Kvartal

podrazumijeva kalendarsko tromjesečje, s time da obračunsko razdoblje započinje 1.1., 1.4., 1.7. i 1.10. svake godine. Tromjesečje podrazumijeva kalendarsko tromjesečje za obračunsko razdoblje od tri mjeseca, a počevši od bilo kojeg dana u mjesecu ili kvartalu.

(4) U slučaju da članstvo započne ili prestane sredinom kvartala, svako započeto tromjesečje računa se kao cijelo.

(5) U slučaju prestanka članstva, ako članstvo prelazi u novo tromjesečno razdoblje s rokom trajanja do 7 (sedam) dana, članarina se za taj period ne obračunava.

Članak 5.

Član Burze plaća jednokratnu naknadu za stjecanje svojstva održavatelja tržišta:

1. u iznosu od 2.000,00 HRK za prvi financijski instrument za koji je podnio zahtjev za obavljanje

poslova održavatelja tržišta;

2. u iznosu od 500,00 HRK za svaku sljedeću dionicu za koju je podnio zahtjev za obavljanje poslova

održavatelja tržišta.

Page 2: CJENIK - ZSE

2

Naknade u vezi uvrštenja na uređeno tržište

Članak 6.

(1) Za uvrštenje financijskih instrumenata na uređeno tržište plaća se sljedeća naknada:

1. naknada za uvrštenje,

2. naknada za održavanje uvrštenja i

3. naknada za promjene karakteristika uvrštenih financijskih instrumenta.

(2) Obveznik plaćanja naknada iz stavka 1. ovoga članka je podnositelj zahtjeva za uvrštenje.

(3) Za dionice koje se prvi put uvrštavaju na uređeno tržište podnositelj zahtjeva ne plaća naknadu

navedenu u stavku 1. točka 2. ovog članka za prvu godinu održavanja uvrštenja. Prvim uvrštenjem

dionice na uređeno tržište smatra se ako dionica prije toga nije bila uvrštena na uređenom tržištu ili ako

je dionica prije toga bila uvrštena na uređenom tržištu, ali je dionici prestalo uvrštenje na svim

uređenim tržištima na kojima je bila uvrštena.

(4) Odredba stavka 3. ovog članka ne odnosi se na nova izdanja dionica uvrštenih na uređeno tržište.

(5) U slučaju dionica bez nominalnog iznosa, naknada koja se prema ovom Cjeniku izračunava na temelju

nominalnog iznosa izračunava se tako da se koristi omjer iznosa temeljnog kapitala i broja dionica.

Članak 7.

(1) Naknada za uvrštenje plaća se prilikom uvrštenja financijskog instrumenta.

(2) Naknada za uvrštenje dionica, dionica zatvorenog investicijskog fonda i obveznica u Službeno i Vodeće

tržište plaća se ovisno o nominalnoj vrijednosti svih uvrštenih financijskih instrumenata kako slijedi:

Naknada za

uvrštenje Minimum Maksimum

Vodeće tržište

Dionice i dionice zatvorenog

investicijskog fonda 0,08% 80.000,00 HRK 160.000,00 HRK

Obveznice 0,03% 30.000,00 HRK 60.000,00 HRK

Službeno tržište

Dionice i dionice zatvorenog

investicijskog fonda 0,065% 75.000,00 HRK 150.000,00 HRK

Obveznice 0,025% 20.000,00 HRK 50.000,00 HRK

Redovito tržište

Dionice i dionice zatvorenog

investicijskog fonda 35.000,00 HRK / /

Obveznice 15.000,00 HRK / /

Strukturirani

proizvodi1

1-15

3.000,00 HRK

/ /

1 Iznos naknade za uvrštenje strukturiranih proizvoda na uređeno tržište ovisan je o broju strukturiranih proizvoda uvrštenih u istoj kalendarskoj

godini. Naknada se plaća po strukturiranom proizvodu (certifikatu, varantu, i dr.).

Page 3: CJENIK - ZSE

3

Naknada za

uvrštenje Minimum Maksimum

16-30

31 i više

2.100,00 HRK

1.600,00 HRK

ETF-ovi2

1-3

4-8

više od 8

3.000,00 HRK

2.100,00 HRK

1.600,00 HRK

/ /

Službeno tržište

Redovito tržište

Instrumenti tržišta novca 6.000,00 HRK / /

Ostali financijski instrumenti s

dospijećem dužim od godinu

dana

6.000,00 HRK / /

(3) Ako se na uređeno tržište istovremeno uvrštava više financijskih instrumenata istog izdavatelja, Burza

može podnositelju zahtjeva za uvrštenje odobriti popust za drugo i svako iduće uvrštenje.

(4) Prilikom prijelaza iz jednog segmenta uređenog tržišta u drugi segment na zahtjev izdavatelja ili osobe

koju izdavatelj ovlasti, plaća se naknada sukladno stavku 2. ovog članka. U slučaju prelaska u viši

segment uređenog tržišta, Burza može podnositelju zahtjeva odobriti popust.

(5) Sukcesivna uvrštenja pojedinih izdanja instrumenata tržišta novca izdanih sukladno jednom programu

smatrat će se novim uvrštenjem.

Članak 8.

(1) Naknada za održavanje uvrštenja dionica i dionica zatvorenog investicijskog fonda u Vodećem tržištu i

Službenom tržištu plaća se ovisno o nominalnoj vrijednosti svih uvrštenih dionica kako slijedi:

Naknada za

održavanje

uvrštenja

Minimum Maksimum

Vodeće tržište

Dionice i dionice zatvorenog

investicijskog fonda 0,0375% 30.000,00 HRK 80.000,00 HRK

Obveznice 20.000,00 HRK / /

Službeno tržište

Dionice i dionice zatvorenog

investicijskog fonda 0,03% 25.000,00 HRK 75.000,00 HRK

Obveznice 15.000,00 HRK / /

Redovito tržište Dionice i dionice zatvorenog 20.000,00 HRK / /

2 Iznos naknade za uvrštenje ETF-ova na uređeno tržište ovisan je o broju ETF-ova uvrštenih u istoj kalendarskoj godini. Naknada se plaća po ETF-u.

Page 4: CJENIK - ZSE

4

Naknada za

održavanje

uvrštenja

Minimum Maksimum

investicijskog fonda

Obveznice 15.000,00 HRK / /

Strukturirani proizvodi 1.500,00 HRK / /

ETF-ovi 1.500,00 HRK

Službeno tržište

Redovito tržište

Ostali financijski instrumenti s

dospijećem dužim od godinu

dana

6.000,00 HRK / /

(2) Naknada za održavanje uvrštenja financijskih instrumenata plaća se za svaku godinu uvrštenja unaprijed,

osim prve godine, a počinje se plaćati godinu dana nakon dana uvrštenja. Prvi dan uvrštenja je dan kada

je Burza donijela odluku o uvrštenju financijskog instrumenta na uređeno tržište.

(3) Ako financijskom instrumentu prestane uvrštenje prije isteka razdoblja na koje se odnosi naknada za

održavanje uvrštenja, Burza ne vrši povrat uplaćene naknade odnosno podnositelj zahtjeva za uvrštenje

dužan je platiti dospjelu naknadu.

Članak 9.

(1) Naknada za promjene karakteristika dionica i obveznica uvrštenih na uređeno tržište iznosi 10.000,00

HRK.

(2) Naknada za promjene karakteristika ostalih financijskih instrumenata uvrštenih na uređeno tržište iznosi

2.000,00 HRK.

(3) U slučaju više istovremenih promjena karakteristika uvrštenih financijskih instrumenata, svaka promjena

naplaćuje se zasebno.

(4) Promjene karakteristika već uvrštenih financijskih instrumenata su sljedeće:

1. povećanje temeljnog kapitala (bez izdanja novih dionica);

2. smanjenje temeljnog kapitala;

3. podjela ili spajanje dionica;

4. zamjena dionica s nominalnim iznosom za dionice bez nominalnog iznosa;

5. povećanje izdanja ili poništenje dijela izdanja instrumenata tržišta novca i sl.

(5) Naknada za promjenu oznake financijskih instrumenata uvrštenih na uređeno tržište, na zahtjev

izdavatelja, iznosi 10.000,00 HRK.

Page 5: CJENIK - ZSE

5

Naknada za prestanak uvrštenja na uređenom tržištu

Članak 10.

(1) Naknada za prestanak uvrštenja dionica uvrštenih na Službeno i Vodeće tržište iznosi 35.000,00 HRK.

(2) Naknada za prestanak uvrštenja dionica uvrštenih na Redovito tržište iznosi 10.000,00 HRK.

(3) Naknada iz st. 1. i 2. ovog članka se plaća u slučaju kada uvrštenje prestaje na temelju odluke glavne

skupštine o povlačenju vrijednosnih papira s uvrštenja na uređenom tržištu.

Naknade vezane uz Progress tržište

Članak 11.

(1) Za primanje financijskih instrumenata u trgovinu na Progress tržište plaća se sljedeća naknada:

1. naknada za obradu zahtjeva za primanje u trgovinu,

2. naknada za primanje u trgovinu i

3. naknada za održavanje primanja u trgovini.

(2) Obveznik plaćanja naknada iz stavka 1. ovoga članka je izdavatelj.

Članak 12.

(1) Naknada za obradu zahtjeva za primanje u trgovinu na Progress tržište iznosi 500,00 HRK i plaća se

prilikom podnošenja zahtjeva.

(2) Ako je zahtjev za primanje u trgovinu na Progress tržište odobren, iznos naknade za obradu zahtjeva

odbija se od ukupne naknade određene u stavku 3. ovoga članka.

(3) Naknada za primanje u trgovinu na Progress tržište iznosi 11.000,00 HRK. Naknada se plaća za prvu

godinu nakon dana primanja u trgovinu.

(4) Naknada za održavanje primanja u trgovini na Progress tržištu iznosi 6.000,00 HRK.

(5) Naknada za održavanje primanja u trgovini na Progress tržištu plaća se za svaku godinu unaprijed, osim

prve godine, a počinje se plaćati godinu dana nakon dana primanja u trgovinu. Prvi dan primanja u

trgovinu je dan kada je Burza donijela odluku o primanju financijskog instrumenta u trgovinu na

Progress tržište.

(6) Ako financijskom instrumentu prestane prijam u trgovinu prije isteka razdoblja na koje se odnosi

naknada za održavanje primanja u trgovini na Progress tržištu, Burza ne vrši povrat uplaćene naknade

odnosno podnositelj zahtjeva za primanje u trgovinu na Progress tržište dužan je platiti dospjelu

naknadu.

Članak 13.

Za stjecanje statusa Savjetnika na Progress tržištu plaća se sljedeća naknada:

1. naknada za obradu zahtjeva za stjecanje statusa Savjetnika,

2. naknada za stjecanje statusa Savjetnika i

3. naknada za održavanje statusa Savjetnika.

Page 6: CJENIK - ZSE

6

Članak 14.

(1) Naknada za obradu zahtjeva za stjecanje statusa Savjetnika na Progress tržištu iznosi 500,00 HRK i plaća

se prilikom podnošenja zahtjeva.

(2) Ako je zahtjev za stjecanje statusa Savjetnika na Progress tržištu odobren, iznos naknade za obradu

zahtjeva odbija se od ukupne naknade određene u stavku 3. ovoga članka.

(3) Naknada za stjecanje statusa Savjetnika na Progress tržištu iznosi 3.000,00 HRK. Naknada se plaća za

prvu godinu nakon dana stjecanja statusa Savjetnika.

(4) Naknada za održavanje statusa Savjetnika na Progress tržištu iznosi 2.000,00 HRK.

(5) Naknada za održavanje statusa Savjetnika na Progress tržištu plaća se za svaku godinu unaprijed, osim

prve godine, a počinje se plaćati godinu dana nakon dana stjecanja statusa Savjetnika.

(6) U slučaju prestanka statusa Savjetnika prije isteka razdoblja na koje se odnosi naknada za održavanje

statusa Savjetnika na Progress tržištu, Burza ne vrši povrat uplaćene naknade odnosno Savjetnik je

dužan platiti dospjelu naknadu.

Članak 15.

Naknada za uvrštenje i održavanje uvrštenja odnosno primanje u trgovinu i održavanje primanja u trgovini

financijskih instrumenata koji prema pravima koja su u njima sadržana predstavljaju druge financijske

instrumente, plaća se po cijeni koja bi se platila za financijski instrument koji predstavljaju.

Naknade vezane uz trgovinu

Članak 16.

(1) Provizija se plaća na svaku transakciju financijskim instrumentima sklopljenu na uređenom tržištu i

MTP-u kojim upravlja Burza.

(2) Iznos provizije na transakciju određuje se na temelju ukupnog dnevnog prometa, nakon sklapanja

predmetne transakcije.

(3) Kada dnevni promet člana dosegne ili prijeđe utvrđeni prag, propisana provizija obračunava se samo na

transakcije izvršene nakon dosezanja odnosno prelaska tog praga, ali ne i na transakcije koje su izvršene

prije dosezanja odnosno prelaska tog praga.

(4) Proviziju je dužan platiti član Burze koji zastupa kupca i član Burze koji zastupa prodavatelja.

(5) Provizija se obračunava dnevno, a račun se članu ispostavlja mjesečno.

(6) Minimalna dnevna provizija u iznosu od 15,00 HRK obračunat će se članu ako je njegov dnevni zbroj

provizija manji od 15,00 HRK.

Page 7: CJENIK - ZSE

7

Članak 17.

Provizija se obračunava na sljedeći način:

1. Na transakciju dionicama ili potvrdama o deponiranim dionicama, dionicama zatvorenog investicijskog

fonda i udjelima ETF-a, te strukturiranim proizvodima sklopljenu unutar knjige ponuda, plaća se provizija

kako slijedi:

Ukupni dnevni promet u trenutku sklapanja transakcije (kupnja + prodaja)

Provizija

od (kn) do (Kn)

- 2.000.000,00 0,090%

2.000.000,01 6.000.000,00 0,070%

6.000.000,01 12.000.000,00 0,030%

12.000.000,01 20.000.000,00 0,020%

20.000.000,01 - 0,005%

2. Na transakciju obveznicama ili potvrdama o deponiranim obveznicama, komercijalnim zapisima,

blagajničkim zapisima i trezorskim zapisima sklopljenu unutar knjige ponuda, plaća se provizija u iznosu od

0,030% od vrijednosti transakcije.

Članak 18.

(1) Na blok-transakciju dionicama plaća se provizija u iznosu od 0,040% od vrijednosti transakcije.

(2) Na blok-transakciju obveznicama plaća se provizija u iznosu od 0,010% od vrijednosti transakcije.

Članak 19.

(1) Dnevni promet koji član Burze ostvari u svojstvu održavatelja tržišta ulazi u ukupni dnevni promet

sukladno članku 16. točka 2. ovog Cjenika.

(2) Održavatelju tržišta za dionice se priznaje popust u visini od 60% od iznosa provizije navedene u članku

17. točka 1. ovog Cjenika.

(3) Održavatelju tržišta za obveznice se priznaje popust u visini od 40% od iznosa provizije navedene u

članku 17. točka 2. ovog Cjenika.

(4) Održavatelju tržišta za strukturirane proizvode i udjele ETF-a se priznaje popust u visini od 40% od iznosa

provizije navedene u članku 17. točka 1. ovog Cjenika.

Članak 20.

Strana u transakciji koja uzrokuje poništenje transakcije dužna je platiti Burzi naknadu u visini od 500,00

HRK za svaku poništenu transakciju s time da maksimalni iznos naknade za poništenja u jednom danu ne

može biti veći od 20.000,00 HRK.

Page 8: CJENIK - ZSE

8

Naknade za korištenje burzovnih indeksa

Članak 21.

(1) Naknada za korištenje indeksa Burze u svrhu redupliciranja njihove strukture i uporabu imena indeksa u

komercijalne svrhe za investicijske fondove iznosi godišnje 20.500,00 HRK + 0.02 % vrijednosti imovine

fonda na dan 31. prosinca svake godine nakon zaključenja ugovora.

(2) Naknada za korištenje indeksa Burze u svrhu redupliciranja njihove strukture i uporabu imena indeksa u

komercijalne svrhe za 1 (jedan) financijski instrument, osim za investicijske fondove, iznosi 7.500,00

HRK za razdoblje od 1 (jedne) godine.

(3) Naknada za korištenje svih indeksa Burze u svrhu redupliciranja njihovog sastava i uporabu imena

indeksa u neograničenom broju financijskih instrumenata, osim za investicijske fondove, izdanih u

razdoblju od 12 (dvanaest) mjeseci od potpisa ugovora iznosi 225.000,00 HRK i vrijedi za razdoblje do

dospijeća izdanih financijskih instrumenata.

(4) Naknada za korištenje podataka u realnom vremenu u svrhu razvoja, izračunavanja i objave indeksa

iznosi 275,00 EUR mjesečno.

Naknade za objavu podataka o OTC transakcijama

Članak 22.

(1) Za korištenje sustava za objavu transakcija dužničkim financijskim instrumentima (obveznice i

komercijalni zapisi) izvršenih izvan uređenog tržišta i multilateralne trgovinske platforme (OTC transakcije)

moguće je prilikom podnošenja zahtjeva odabrati jedan od dva modela naplate:

1. naplata po transakciji ili

2. mjesečna naknada.

(2) Kod modela naplate po transakciji naknada iznosi:

Član 240,00 HRK

Drugi korisnik 300,00 HRK

(3) Mjesečna naknada iznosi:

Član 200 EUR

Drugi korisnik 250 EUR

Page 9: CJENIK - ZSE

9

Naknada za uslugu objavljivanja izvješća o trgovanju

Članak 23.

(1) Naknada za uslugu objavljivanja izvješća o trgovanju za račun investicijskih društava u skladu s člancima

20. i 21. Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištima

financijskih instrumenata i izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 iznosi:

Član 200 EUR

Drugi korisnik 250 EUR

(2) Naknada iz stavka 1. ovoga članka je mjesečna.

Naknade za korištenje i distribuciju podataka o trgovini3

Naknade za korištenje i distribuciju podataka o trgovini

Članak 24.

(1) Naknada za korištenje i distribuciju podataka o trgovini je mjesečna i iznosi:

Podaci o trgovini u realnom vremenu Naknada

Ticker4 35,00 EUR

Podaci o OTC transakcijama i transakcijama prijavljenim putem ZSE APA servisa 100,00 EUR

Podaci o trgovini s odgodom

Indeksi i Cash Market Level 1 300,00 EUR

Podaci o OTC transakcijama i transakcijama prijavljenim putem ZSE APA servisa 50,00 EUR

Podaci o trgovini na kraju dana

Indeksi i Cash Market Level 1 50,00 EUR

Podaci o OTC transakcijama i transakcijama prijavljenim putem ZSE APA servisa 20,00 EUR

(2) Naknada za korištenje podataka o trgovini u stvarnom vremenu za članove Burze iznosi 5.000,00 EUR

godišnje.

(3) Svi mediji u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, na zahtjev, a u svrhu javnog informiranja, imaju pravo

korištenja podataka o trgovini na kraju dana bez naknade.

3 Pojmovi određeni u ovom dijelu Cjenika definirani su u Politici distribucije podataka o trgovini na Zagrebačkoj burzi d.d.

objavljenoj na internetskim stranicama Burze. 4 Članovi Burze i članice njihove grupe, izdavatelji čiji su financijski instrumenti uvršteni na Službeno i Vodeće tržište imaju pravo na korištenje ticker trake bez naknade.

Page 10: CJENIK - ZSE

10

ZSE Monitor usluga

Članak 25.

(1) Naknada je godišnja i odnosi se na korištenje ZSE Monitor usluge na razdoblje od 12 (dvanaest) mjeseci

po korisničkom računu.

Model Naknada

START 60,00 EUR

START PLUS 120,00 EUR

PRO 350,00 EUR

PRO PLUS 480,00 EUR

MASTER 800,00 EUR

(2) Član Burze ima pravo na smanjenje naknade u visini od 20%.

(3) Izdavatelj financijskih instrumenata uvrštenih na uređeno tržište ima pravo na korištenje ZSE Monitor -

START, za jednog korisnika, uz naknadu od 1,00 EUR.

(4) Burza može određenim kategorijama korisnika odnosno za određene modele ZSE Monitor-a odobriti

promotivne popuste.

Izvještaji

Članak 26.

Vrsta izvještaja Godišnja naknada

Dnevni, tjedni izvještaj 1.500,00 HRK

Mjesečni, kvartalni, polugodišnji, godišnji izvještaj 1.500,00 HRK

Dnevni, tjedni, mjesečni, kvartalni, polugodišnji, godišnji izvještaj 2.700,00 HRK

Dnevni izvještaj s najboljim nalozima na kupnju i prodaju 3.500,00 HRK

Povijesni podaci

Članak 27.

Vrsta podataka Naknada po godini

Povijesni podaci o cijenama na kraju dana za sve financijske instrumente 3.000,00 HRK

Povijesni podaci o cijenama na kraju dana za jedan financijski instrument 1.200,00 HRK

Povijesni podaci o transakcijama za sve financijske instrumente 15.000,00 HRK

Povijesni podaci o transakcijama za jedan financijski instrument 3.000,00 HRK

Page 11: CJENIK - ZSE

11

Potvrde

Članak 28.

Vrsta potvrde Naknada

Potvrda o cijeni preuzimanja 1.200,00 HRK

Potvrda o uvrštenju financijskog instrumenta 150,00 HRK

Potvrda o cijeni financijskog instrumenta 150,00 HRK

Potvrda o primanju u trgovinu 150,00 HRK

Potvrda o statusu člana i/ili održavatelja tržišta 150,00 HRK

Druge potvrde koje Burza izdaje sukladno važećim propisima 150,00 HRK

Druge usluge Burze i promotivni popusti

Članak 29.

(1) Druge usluge Burze, koje nisu navedene u o ovom Cjeniku i ne predstavljaju usluge neposredno

namijenjene korisnicima, Burza je ovlaštena naplatiti u skladu s prirodom, opsegom i dodatnim

troškovima pruženih usluga.

(2) Kod utvrđivanja naknada za druge usluge, u obzir se uzimaju sljedeće cijene sata:

- zahtjevni stručni poslovi 120,00 EUR

- stručni poslovi 80,00 EUR

- administrativni i drugi operativni zadaci 50,00 EUR

(3) Burza može određenim kategorijama korisnika odnosno za određene vrste usluga odobriti popust kao

npr. popust kod uvođenja novih usluga ili nakon toga kako bi se korisnika motiviralo na korištenje

određenih usluga Burze, u slučaju povoljnih situacija na tržištu, količinski popust, popust za vjernost, ili

kad korisnik koristi uslugu u neku posebnu svrhu od koje koristi ima i Burza (npr. zbog ugleda na

tržištu).

Porez na dodanu vrijednost i valutna klauzula

Članak 30. (1) Sve cijene u ovom Cjeniku su navedene bez poreza na dodanu vrijednost, koji Burza zaračunava

korisnicima usluga sukladno važećim propisima.

(2) Iznosi naknada izraženi u eurima obračunavaju se u kunskoj protuvrijednosti eura po srednjem tečaju

HNB važeće na dan obračuna.

Page 12: CJENIK - ZSE

12

Prijelazne i završne odredbe

Članak 31.

(1) Ovaj Cjenik stupa na snagu 23. siječnja 2019. godine.

(2) Članak 22. Cjenika se ne primjenjuje na korisnike ZSE APA servisa Zagrebačke burze d.d.

(3) Članak 22. Cjenika prestaje vrijediti danom početka primjene pružanja usluga CTP-a koji je dobio

odobrenje za rad na području Europske unije, na kojem će biti dostupni podaci za dužničke financijske

instrumente uvrštene na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj.

(4) Ako korisnicima, koji su prije dana stupanja na snagu ovog Cjenika prilikom potpisivanja ugovora o

korištenju OTC servisa odabrali fiksni model naplate, prestane status obveze prijave transakcija

dužničkim financijskim instrumentima (obveznice i komercijalni zapisi) tijekom ugovorenog trajanja

fiksnog modela naplate, takvi korisnici imaju pravo na povrat razmjernog dijela plaćene naknade.

(5) Naknade iz članka 24. ovog Cjenika koje se odnose na podatke o transakcijama prijavljenim putem ZSE

APA servisa stupaju na snagu u roku od 90 (devedeset) dana od dana stupanja na snagu ovog Cjenika.

(6) Danom stupanja na snagu ovog Cjenika prestaje važiti:

- Cjenik burzovnih usluga odobren Rješenjem Hrvatske Agencije za nadzor financijskih usluga od

30.06.2017. godine (Klasa:UP/I 975-02/16-01/04, Urbroj: 326-01-770-772-17-10),

- Izmjene i dopune Cjenika burzovnih usluga odobrene Rješenjem Hrvatske Agencije za nadzor

financijskih usluga od dana 22.12.2017. godine (Klasa: UP/I 975-02/17-01/07, Urbroj: 326-01-770-

772-17-9) i

- Izmjene i dopune Cjenika burzovnih usluga odobrene Rješenjem Hrvatske Agencije za nadzor

financijskih usluga od dana 09.08.2018. godine (Klasa: UP/I 975-02/18-01/04, Urbroj: 326-01-770-

772-18-3).

Ivana Gažić Tomislav Gračan

Predsjednica Uprave Član Uprave