40
media kit 2012 .

Cjenik poslovni2012

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Citation preview

Page 1: Cjenik poslovni2012

media kit 2012.

Page 2: Cjenik poslovni2012
Page 3: Cjenik poslovni2012

O nama najbolje govori...

67%ve!i dosegod konkurenta

POSLOVNIDNEVNIK

PRVIKONKURENT

*print i web izdanje / Izvor: MEDIApuls; gemiusAudience, 2011.

Page 4: Cjenik poslovni2012
Page 5: Cjenik poslovni2012

Svakodnevno VRIJEDNO pi!emo i istra"ujemonajrelevantinije informacije iz svijeta biznisa

Page 6: Cjenik poslovni2012

Poslovni dnevnik svakoga radnog dana donosi pregled svih va"nijih gospodarskih vijesti u Hrvatskoj i svijetu. Osobito detaljno prati eko-nomska zbivanja u regiji jugoisto#ne Europe.

Analizira i povezuje samo naizgled komplicirane nov#ane tokove i pru"a razumijevanje prividno dosadnog svijeta biznisa i novca. Poslovni dnevnik kritizira netr"i!no pona!anje i netransparentnost poslovanja i podr"ava poduzetni#ke inicijative i nove poslovne pot-hvate. Otkriva ljude koji stoje iza pojedinih poslova i poduzetni#kih uspjeha.

$etvrtu godinu zaredom Poslovni dnevnik dobitnik je nagrada European Newspaper Award. Ove godine u konkurenciji 226 no-vina pristiglih iz 27 europskih zemalja priznanje za kvalitetan rad prepoznato je nagradama u tri kategorije: za najbolje naslovnice, najbolje stranice s oglasima te najuspje!niju vizualizaciju teksta.

4

Page 7: Cjenik poslovni2012

5

Oglasniformati i cijene:

Duplerica (2/1)516 x 400 mm29.400 kn

1/2polo!ena246 x 191 mmuspravna121 x 381 mm11.400 kn

1/4polo!ena246 x 95 mmuspravna121 x 191 mm6.000 kn

1/1246 x 400 mm19.000 kn

Pasica na duplerici516 x 53 mm9.900 kn

1/8polo!ena95 x 123 mm3.000 kn1/8 zadnja str.3.740 kn

Junior page196 x 270 mm15.100 kn

1/3 polo!ena246 x 127 mmuspravna146 x 210 mm7.900 kn

Formatizdanja:

272 x 427

Page 8: Cjenik poslovni2012

6

Posebnepozicije:

Rubrika Burze & "-nancije unutar tablica investicijskih fondova120 x 10 mm19.800 kn - 6 mj.35.200 kn - 12 mj.

Rubrika Burze & "nancije kod tr!i#ta novca i robnih burziVeliki m. 146 x 92 mm8.000 knMali m. 46 x 39 mm9.300 kn - 3 mj.17.400 kn - 6 mj.35.800 kn - 12 mj.

Unutar rubrikeBurze & "nancijeu tablici stranih burzi80 x 28 mm10.800 kn - 3 mj.19.800 kn - 6 mj.35.200 kn - 12 mj.

1. stranica rubrike Kompanije & tr!i#ta133 x 99 mm9.300 kn

Ispod glavebilo koje rubrikeBurze & "nancije57 x 53 mmOstale rubrike57 x 78 mm3.000 knRubrika Burze & "nancije unutar komentara246 x 10 mm3.000 kn

2. stranica iznadi ispod indeksaVeliki m. 57 x 78 mm3.300 knMali m. 57 x 25 mm1.650 kn

Modul na vrhu nasl. 87 x 30 mm9.350 kn Modul 180 x 57 mm9.350 kn

Modul 2163 x 57 mm13.200 kn

Modul 3246 x 57 mm17.600 kn

Pasica na zadnjoj str.246 x 53 mm6.900 kn

Page 9: Cjenik poslovni2012

7

Osim rubrike Aktualno (novosti) ponedjeljkom Poslovni dnevnik donosi u suradnji s The New York Timesom prilog o politici, biznisu, kulturi, turizmu i tehnologijama.

EU fondovi je rubrika u kojoj se tuma#i kako osigurati financiranje fondova EU i pru"a dobre i uspje!ne primjere onih poduzetnika koji su te mogu%nosti iskoristili.Trgovina&prodaja (utorkom i petkom) donosi novosti iz segmenta maloprodaje i distribu-cije te pru"a korisne savjete kako brendirati vlastiti proizvod. Menad!ment je rubrika posve%ena menad"erskim vje!tinama, a donosi korisne savjete kako voditi ljude i upravljati poslovanjem te prikazuje koje vje!tine imaju uspje!ni menad"eri u zemlji i svijetu. Donosi niz dobrih i uspje!nih primjera i korisnih savjeta, naro#ito ni"em i srednjem menad"mentu.Mediji&marketing kao dnevna rubrika (utorak, srijeda, #etvrtak) pokriva sve va"ne doga-&aje i ljude u svijetu medija, marketinga i PR-a te otkriva tko su kreativci iza pojedinih uspje!nih medijskih proizvoda.

Medicina&biznis posebnu pozornost posve%uje rastu%em poslovanju farmaceutske indu-strije te mogu%nostima razvoja zdravstvenog sektora i medicinskog turizma.Pri"a o uspjehu donosi pozitivan primjer malog ili srednjeg poduzetnika koji je proteklih godina ostvario zapa"en rast, osobito na izvoznim tr"i!tima.Pravo i ra"unovodstvo je rubrika namijenjena malim i srednjim poduzetnicima te obrtnici-ma, a korisnim savjetima odgovara na mnoga pitanja, primjerice kako poslovati i financijski voditi vlastito poslovanje.

It&logistika je rubrika posve%ena #esto zanemarenom sektoru distribucije i propulzivnom IT sektoru. Pru"a dobre primjere i korisne savjete.

In&out je rubrika posve%ena temama iz turizma, kulture i mode, odnosno kako provesti slobodno vrijeme i gdje potro!iti novac.

Ponedjeljkom

Utorkom

Srijedom

Cetvrtkom

Petkom

Dnevniprilozi:

Page 10: Cjenik poslovni2012
Page 11: Cjenik poslovni2012

Svakog ponedjeljkaNAJJA"I od najja#ih

Page 12: Cjenik poslovni2012

U suradnji s jednom od najutjecajnijih izdava#kih ku%a na svijetu Po-slovni dnevnik svakog ponedjeljka donosi izbor najboljih tekstove iz ameri#kog The New York Timesa. Tako svojim #itateljima omogu%u-jemo uvid u vanjsku politiku, svjetsko gospodarstvo, nove tehnolo!ke trendove i znanost, a sve to na hrvatskom jeziku. Komentari i mi!lje-nja najuglednijih svjetskih pisaca, poput nobelovca Paula Krugmana, samo su dio sadr"aja koji je nakladu Poslovnog dnevnika ponedjelj-kom podigao za 60 posto.

10

Page 13: Cjenik poslovni2012

11

Oglasniformati i cijene:

Kreativniformati:

Junior page196 x 270 mm15.100 kn

Format na naslovnici95 x 120 mm5.610 kn

1/2polo!ena / uspravna 246 x 191 mm121 x 381 mm11.400 knModul na vrhu nasl.lijevo / desno 45 x 15 mm8.000 kn

1/4polo!ena / uspravna 246 x 95 mm121 x 191 mm6.000 knPasica na naslovnici246 x 20 mm13.600 kn

Duplerica (2/1)516 x 381 mm29.400 kn

1/1246 x 381 mm19.000 knAdvertorial zadnja str.23.000 kn

Blok duplerica29.400 kn

Stepenice17.800 kn

‘J’ ili ‘L’15.900 kn

Stepenice duplerica 32.300 kn

‘U’ duplerica29.400 kn

Toranj duplerica23.600 kn

Pasica11.100 kn

Piramida duplerica32.300 kn

Rokovi za predaju narud!bi i gotovih oglasa:

*napomena: zadr!avamo pravo izmjene rokova uz prethodnu najavu

Formatizdanja:

272 x 427

Page 14: Cjenik poslovni2012
Page 15: Cjenik poslovni2012

SAKUPLJAMO najva"nijeinformacije iz razli#itih sektora

Page 16: Cjenik poslovni2012

Specijali

Vi!e od 20 glossy izdanja tijekom godine dodatak su kvalitetnom sadr"aju Poslovnog dnevnika. Analitika, najuspje!niji u sektorima, vode%e kompanije, novi trendovi, poticajne ideje, poslovni uspjesi, budu%nost biznisa, intervjui s onima koji kreiraju smjer hrvatskoga go-spodarstva teme su posebnih priloga u izdanju Poslovnog dnevnika.

Neka od izdanja u 2012.:Moja ulaganja, DOP, Top-brendovi, Automobili, Itelekom, Ljetni spe-cijal, Upravljanje energijom i za!tita okoli!a, Pouzdani partneri, Top 100 SEE, Top tr"i!ni sektori, Poslovna 2013.

14

Page 17: Cjenik poslovni2012

Duplerica (2/1)400 x 265 + 3 mm29.400 kn

1/3 polo!ena188 x 78 mm uspravna59 x 236 mm7.900 kn

1/1200 x 265 + 3 mmUnutr. - 19.000 kn C2 - 21.800 kn C3 - 20.200 kn C4 - 22.250 kn

1/4polo!ena188 x59 mm uspravna93 x 118 mm6.000 kn

1/2polo!ena188 x 118 mmuspravna93 x 236 mm11.400 kn

Oglasniformati i cijene:

Formatizdanja:

200 x 265

15

ulaganja1203 1 11.3.2011 16:15:38

IT.indd 1 10.6.2011 18:15:17

pouzdani1-7.indd 1 27.6.2011 18:30:09

Page 18: Cjenik poslovni2012
Page 19: Cjenik poslovni2012

...biznis ... biznis ... biznis......da bi informirali

Page 20: Cjenik poslovni2012

Novi trendovi u energetici, jednoj od najbr"e rastu%ih gospodarskih grana, samo su dio sadr"aja posebnog B2B izdanja Poslovnog dnevnika. Ovo tromjese#no izdanje posve%eno je novim energet-skim projektima, ulaganjima, inicijativama i zakonskim propisima. Tako se na jednome mjestu dobiva iscrpan uvid u hrvatsku energeti-ku, ali i sve ono !to sektor o#ekuje. Uz kolumne uglednih stru#njaka i intervjue s #elnim ljudima energetskih kompanija u svijetu i Hrvatsko ovaj B2B magazin Poslovnog dnevnika donosi i preglede eneregt-skih sajmova u regiji kao i nove europske regulative.

B2B magazin Mediji&marketing platforma je na kojoj o trendovima u ogla!avanju raspravljaju kreativne agencije i njihovi klijenti. Ma-gazin se bavi i tre%om karikom u ogla!avanju – medijima, i to inter-vjuiraju%i aktere medijske scene, ali i analiziraju%i medijske formate. Ve%i udio u sadr"aju ima i profesija “odnosi s javno!%u”, i to preko specijaliziranih agencija i komunikacijskih odjela tvrtki. Osim o po-slovnoj kategoriji, magazin Mediji&marketing pi!e o samom procesu stvaranja kreativnih rje!enja i otkriva autore koji iza njih stoje.

18

Page 21: Cjenik poslovni2012

Oglasniformati i cijene:

Formatizdanja:

220 x 285

200 x 265

19

Duplerica (2/1)400 x 265 + 3 mm29.400 kn

1/3 polo!ena188 x 78 mm uspravna59 x 236 mm7.900 kn

1/1200 x 265 + 3 mmUnutr. - 19.000 kn C2 - 21.800 kn C3 - 20.200 kn C4 - 22.250 kn

1/4polo!ena188 x59 mm uspravna93 x 118 mm6.000 kn

1/2polo!ena188 x 118 mmuspravna93 x 236 mm11.400 kn

Duplerica (2/1)440 x 285 + 3 mm29.400 kn

1/2 polo!ena190 x 125 mm uspravna90 x 255 mm11.400 kn

Spread polovina400 x 265 mm22.000 kn

1/3polo!ena190 x 80 mm uspravna60 x 255 mm7.900 kn

1/1220 x 285 + 3 mmUnutr. - 19.000 kn C2 - 21.800 kn C3 - 20.200 kn C4 - 23.300 kn

1/4polo!ena190 x 60 mm uspravna90 x 125 mm6.000 kn

Magazini Mediji&marketing i Energija izlaze kvartalno. Za zakup oglasa u sva 25% popusta.

Untitled-1 1 27.9.2011 13:58:19

01-cover.indd 11 25.10.2010 15:35:45

Page 22: Cjenik poslovni2012
Page 23: Cjenik poslovni2012

Otkrivamo SRETNU stranuvisokog biznisa

Page 24: Cjenik poslovni2012

Business People je jedini magazin koji je posve%en isklju#ivo ‘kremi’ poslovne zajednice. Druga posebnost magazina Business people je da prati gospodarske veze Hrvatske i cijele regije. Glavninu sadr"aja #ine intervjui s vlasnicima najve%ih tvrtki, a s njima podjednako razgo-varamo o ideji i viziji koja ih pokre%e koliko i poslovnim rezultatima i planovima. Izlazi dvaput godi!nje.

In&Out je glossy mjese#ni magazin namijenjen slobodnom vremenu poslovnog #ovjeka. Teme koje obra&uje In&Out tipi#ne su za lifestyle: od portreta uspje!nih osoba preko preporuka novih filmova, knjiga, predstava, izlo"bi do tekstova o putovanjima, automobilima, modi, ljepoti, gastronomiji, zdravom i aktivnom "ivotu (poslovnog) #ovjeka.Uzmite najbolje od "ivota na na!im stranicama #istog luksuza!

Poslovni dnevnik u suradnji s uglednim britanskim tjednikom The Eco-nomistom krajem godine izdaje posebno licencirano izdanje “The World in...” na hrvatskom jeziku. “The World in...” izbor je mi!ljenja i predvi&anja najve%ih svjetskih znanstvenika, akademika, politi#ara i uglednika za idu%u godinu, kao i tekstova uredni#kog tima jedne od najstarijih izdava#kih ku%a na svijetu. Ovo licencirano izdanje sadr"i dodatne kolumne uglednika iz hrvatskog javnog, politi#kog, kultur-nog i znastvenog "ivota.

22

Page 25: Cjenik poslovni2012

Duplerica (2/1)440 x 285 + 3 mm29.400 kn

1/2 polo!ena190 x 125 mm uspravna90 x 255 mm11.400 kn

Spread polovina400 x 265 mm22.000 kn

1/3polo!ena190 x 80 mm uspravna60 x 255 mm7.900 kn

1/1220 x 285 + 3 mmUnutr. - 19.000 kn C2 - 21.800 kn C3 - 20.200 kn C4 - 23.000 kn

1/4polo!ena190 x 60 mm uspravna90 x 125 mm6.000 kn

Oglasniformati i cijene:

Formatizdanja:

220 x 285

220 x 285

200 x 265

23

Duplerica (2/1)400 x 265 + 3 mm29.400 kn

1/3 polo!ena188 x 78 mm uspravna59 x 236 mm7.900 kn

1/1200 x 265 + 3 mmUnutr. - 19.000 kn C2 - 21.800 kn C3 - 20.200 kn C4 - 22.250 kn

1/4polo!ena188 x59 mm uspravna93 x 118 mm6.000 kn

1/2polo!ena188 x 118 mmuspravna93 x 236 mm11.400 kn

HR print armani sport 220x285.indd 1 5/20/11 9:43:23 AM

BR

OJ 11/S

VIB

AN

J 2011.

Broj 11/ BESPLATAN PRIMJERAK

STYLEPROFILE

ANTE VRBAN

EKSKLUZIVNO

Kuæća umjetnostiTomislava Klièčka

P L U S

PREPORUKE PEOPLE'S BAZAAR BARCELONA

CASE

STU

DY

01_cover_svibanj 2 20.5.2011 19:43:50

Page 26: Cjenik poslovni2012
Page 27: Cjenik poslovni2012

UMRE#UJEMO poslovnjake

Page 28: Cjenik poslovni2012

Poslovni.hr je internetski portal prvih hrvatskih dnevnih novina Poslovni dnevnik i donosi gospodarsko-financijske vijesti i aktualnosti iz zemlje, re-gije i svijeta. Iz mjeseca u mjesec dr"i status najposje%enijega poslovnog portala u Hrvatskoj, s vi!e od 119.000 jedinstvenih posjetitelja mjese#no.

Na internetu je za"ivio 2005. godine i od tada je redovito odredi-!te posjetitelja koje zanima ekonomska tematika. $itateljstvo portala #ine menad"eri, osobe iz poduzetni#kog i obrtni#kog miljea, burzovni ulaga#i, brokeri, financijski stru#njaci, studenti, odnosno svi koji tra"e relevantne i provjerene informacije iz svih podru#ja gospodarstva i financija te donose odluke u skladu s njima.

Portal se sastoji od tri glavna segmenta: cjelovitog sadr"aja iz tiskanog izdanja, novih vijesti teku%eg dana te poslovnog foruma koji okuplja brojnu i vrlo aktivnu zajednicu. Na portalu su dostupni i posebni prilozi Poslovnog dnevnika te odabrani #lanci iz uglednoga ameri#kog lista The New York Times.

Poslovni.hr me&u ostalim pru"a i aktualan pregled trgovanja na do-ma%im i regionalnim burzama te svakodnevno a"urirane podatke o doma%im investicijskim fondovima. Osim sudjelovanja u raspravama na forumu Poslovni.hr registriranim korisnicima omogu%ava pisanje vla-stitog bloga, a za one koji uz igru "ele nau#iti kako trgovati dionicama tu je i Virtualna burza!

U skladu sa suvremenim trendovima na internetu Poslovni.hr je aktivan na dru!tvenim mre"ama te ima svoje profile na Facebooku i Twitteru, koji su nai!li na vrlo dobar odaziv korisnika.

26

Page 29: Cjenik poslovni2012

Standardniformati bannera:

300 x 100 px

ostali oglasi se pomi!u prema gore.

2

Ostale rubrike: Burze (live), Forum, Fondovi, Internetske novosti, Poslovna knji!ara, Dioni$ka dru#tva, Leksikon

27* ROS - prikazivanje na cijelom portalu

300x100 "ksno naslovnica ostale rubrike

1 tjedan 5.000 Kn 2.500 Kn po rubrici

4 tjedna 12.000 Kn 6.000 Kn po rubrici

Formati:

3300 x 250 px

95 kn CPM

2300 x 100 px

4300 x 600 px

150 kn CPM

5Floatingbanner

400 x 400 px

400 kn CPMFloating banner

mo"e trajati

sekundi i mora sadr"avati jasno

istaknut gumb za zatvaranje.

1728 x 90 px

95 kn CPM

Page 30: Cjenik poslovni2012

Posebniformati:

Roll-down mouse over728x90 / 728x270 ili1000x100 / 1000x270 px

125 kn CPM

Peel away

300 kn CPM

%lanak na naslovnici portala1 dan 4.500 kn#lanak osim teksta mo"e sadr"avati slike,

Ticker

350 kn CPM

Video banner300x250 px

95 Kn CPM

cijena je 115 kn CPM

28 * ROS - prikazivanje na cijelom portalu

Page 31: Cjenik poslovni2012

Roll-left mouse over300x250 px / 600x250 px

125 kn CPM

Billboard banner970x259 px

220 kn CPM

Roll-left mouse over300x600 px / 600x600 px

195 kn CPM

Wallpaper + 1000x100 px

220 kn CPM

Total Branding728x90 px ili 1000x100 px + 300x600 px + wallpaper

295 kn CPM

Hockey stick1000x100 px i 120x600 px

165 kn CPM

29* ROS - prikazivanje na cijelom portalu

Page 32: Cjenik poslovni2012

Ekskluzivno sponzoriranje newslettera

ponedjeljka do petka

format) i sponzoriranog !lanka koji mo"e sadr"avati fotogra$je i linkove

Poslovni.hr FacebookMogu%nost postavljanja statusa, linkova, galerije slika, video clipova i dr.Cijena: 2.500 kn

30

vrijeme cijena

1 tjedan 6.000 kn

2 tjedna 10.000 kn

4 tjedna 17.000 kn

oglasni format ograni$enje veli$ine

Stati$ni / animirani GIF 18 Kb

HTML / DHTML 20 Kb

Flash / Shockwave 35 Kb

Posebni uvjeti

Pozicioniranje oglasa na naslovnici

Popusti na ogla#avanje

$nancijske obavezeovisno o veli!ini bud"eta, dodatni popusti mogu se ostvariti sukladno dogovoru s odjelom prodaje

sve cijene u cjeniku izra"ene su bez PDV-a

Welcome bonus za nove klijente

dana gratis prikazivanja

skriptu tako da bude sljede%a:

on (release) { getURL(_root.clickTAG, “_blank”); }

Napomena: Obratite pa!nju na velika i mala slova, jer je clickTAG skripta osjetljiva na ovaj detalj.

Op!e specifikacije

prije po!etka prikazivanja, kako bi se utvrdili i

adresu vodi svaki clickTAG link

banner), a ne samostalno.

odobravanja bannera Za sva dodatna pitanja slobodno se obratite prodajnom predstavniku portala

Ograni$enje veli$ine datoteka bannera

Poslovni.hr Facebook

Page 33: Cjenik poslovni2012

PRETPLATAPOSEBNE OBJAVE I AGENCIJSKI UVJETI

OP'I UVJETI I TEHNI$KE UPUTE

Page 34: Cjenik poslovni2012

Pretplata

Pretplatni#ke pogodnosti:

novine koje %emo Vam besplatno dostaviti u ured ili na drugu tra-"enu adresu

cijenu i iskoristite brojne pogodnosti koje Vam nudimo

magazinima koji %e Vam omogu%iti detaljan uvid u specijalizirane teme i ciljane informacije

omiljene novine na portalu poslovni.hr – pretplatnici imaju osiguran pristup sutra!njem izdanju ve% od 22.00 sata nave#er, kao i pristup online arhivi

32

Page 35: Cjenik poslovni2012

33

model pretplate cijena u#teda u odnosu na redovnu cijenu

18 mjeseci (16 + 2 mjeseca gratis) 2.138,18 kn 38%

12 mjeseci (11 + 1 mjesec gratis) 1.575,00 kn 30%

6 mjeseci 916,36 kn 20%

3 mjeseca 486,82 kn 15%

Poslovni dnevnik & New York Times ponedjeljkom 416,00 kn

Poslovni dnevnik & Medicina i biznis 416,00 kn

REDOVNA PRETPLATA NA POSLOVNI DNEVNIK

Redovna pretplata 5 dana u tjednu

POSEBNA PONUDA ZA POSLOVNE KLIJENTE:1) DARUJTE SVOJIM KORPORATIVNIM KLIJENTIMA PRETPLATU NA POSLOVNI DNEVNIK

2) SPOZNORIRAJTE PROMOTIVNU DISTRIBUCIJU POSLOVNOG DNEVNIKA

i poduzetni!kim centrima ili nauti!ari i gosti u marinama u sezoni jedrenja, kroz sponzorstvo promotivne distribucije Poslov-

Za detaljnije informacije o gornjim ponudama molimo vas da kontaktirajte Odjel pretplate na tel. +385 1 63 26 073 ili nam po"aljite mail na [email protected]

Pretplatiti se mo"ete:

na portalu www.poslovni.hr/pretplata.aspx

slanjem narud"benice na mail: [email protected],

Odjel pretplate Poslovnog dnevnika, Ore#kovi&eva 6h/1, 10000 Zagreb,

faksom: 01/632 6 026

Za sva dodatna pitanja kontaktirajte nas na besplatni info telefon: 0800 200 900 ili e-mailom na [email protected]

Redovna pretplata 1 dan u tjednu

* na sve navedene cijene obra#unava se PDV (10%)

1

2

4

3

Page 36: Cjenik poslovni2012

Posebne objave i agencijski uvjeti

Umatanje, omatanje, lijepljenje: 4.000 kn

letka/stickera.Dimenzija omotne pasice : 590 x 20-50 mm.

pri !emu predaju presliku registracije i zadu"nicu.

15%-

malno 150.000 kn ostvaruju pravo na 20% agencijskog popusta

34

format dimenzije cijena

1/1 246 x 400 mm 10.700 kn

JP 196 x 270 mm 8.000 kn

1/2 246 x 191 mm 6.100 kn

1/3 146 x 210 mm 4.100 kn

1/4 121 x 191 mm 3.100 kn

1/8 95 x 123 mm 1.650 kn

Nekomercijalni oglasi za izravne klijente:

format dimenzije cijena

1/1 246 x 400 mm 4.100 kn

1/2 246 x 191 mm 2.200 kn

Financijska izvje#&a:

iznos u kunama popust

50.000 - 80.000 5%

80.001 - 100.000 8%

100.001 - 150.000 10%

150.001 - 300.000 15%

Koli$inski popusti za agencijskei izravne klijente (neto realizacija):

format dimenzije cijena

1/1 246 x 400 mm 10.200 kn

JP 196 x 270 mm 7.800 kn

1/2 246 x 191 mm 5.800 kn

1/3 146 x 210 mm 3.900 kn

1/4 121 x 191 mm 3.000 kn

1/8 95 x 123 mm 1.500 kn

Nekomercijalni oglasi za agencije:

Page 37: Cjenik poslovni2012

Pla!anje

-

Reklamacije

15% na redovnu cijenu po cjeniku i mora imatioznaku promotivni tekst

+10%+15%

50%60% popusta na medijska pokroviteljstvaFinancijska izvje#&a - ne odobravaju se drugi popusti osim za avansnu uplatu

35

3+1 gratis isti format, isti klijent

5+2 gratis isti format, isti klijent

7+3 gratis isti format, isti klijent

10+5 gratis isti format, isti klijent

Paketi

Opci uvjeti i tehnicke upute

Page 38: Cjenik poslovni2012

Uputa za dostavu materijalaFormat datoteke:ti' pdf jpg epsmoraju biti konvertirani u krivulje, spot boje isklju!ene, a preview uklju!en)

Materijali se primaju na sljede%im medijima:[email protected]

36

dan objave rok za predaju narud!bi rok za predaju gotovih oglasa

ponedjeljak $etvrtak do 11.00 petak do 11:30

utorak petak do 11.00 ponedjeljak do 11:30

srijeda ponedjeljak do 11.00 utorak do 11:30

$etvrtak utorak do 11.00 srijeda do 11:30

petak srijeda do 11.00 $etvrtak do 11:30

Tehni"ke upute

Rokovi za predaju narud!bi i gotovih oglasa za dnevno izdanje:

Napomena: zadr!avamo pravo izmjene rokova uz prethodnu najavu

Page 39: Cjenik poslovni2012

Instinkt nije dovoljan.

Page 40: Cjenik poslovni2012

media kit 2012.

kontakt:Poslovni dnevnik

Ore!kovi%eva 6h/1, 10 000 Zagreb,e-mail: [email protected], tel: +385 1 6326 013, fax: +385 1 6326 019