223
Núm. 5.475 / 22.03.2007 12777 Conselleria de Cultura, Educació i Esport RESOLUCIÓ de 6 de març de 2007, del director general de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educa- ció i Esport, per la qual es determina el nombre de pla- ces i es fa pública la relació de vacants, que poden estar ocupades amb caràcter definitiu per funcionaris docents per al curs 2007/2008, que s’han de proveir en els centres públics pel procediment de provisió de places vacants cor- responent als cossos de professors d’Ensenyança Secun- dària, professors tècnics de Formació Professional, pro- fessors d’Escoles Oficials d’Idiomes, catedràtics i profes- sors de Música i Arts Escèniques, i professors i mestres de taller d’Arts Plàstiques i Disseny, convocat per Resolució de 26 d’octubre de 2006. [2007/3650] La base tercera de la Resolució de 26 d’octubre de 2006 (DOGV núm. 5387 de 14 de novembre) del director general de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport per la qual es convoca concurs de trasllats de funcionaris docents dels cossos de professors d’Ensenyança Secundària, professors tècnics de Forma- ció Professional, professors d’Escoles Oficials d’Idiomes, catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques i professors i mestres de taller d’Arts Plàstiques i Disseny, establix que es publicarà la relació de places vacants corresponents als cossos anteriorment citats per al curs 2006/2007, relacionades per centres. Per tant correspon determi- nar el nombre de places i així mateix el nombre de vacants que poden ser ocupades de forma definitiva per funcionaris docents i que seran objecte de provisió en els centres públics dependents de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. En conseqüència esta Direcció General, ha resolt: Primer En els centres d’Ensenyança Secundària hi haurà per al curs 2007/2008, a efectes del concurs de trasllats, el nombre de places res- senyades per especialitats que poden estar ocupades, de forma defi- nitiva, per funcionaris docents, establint-se així mateix les places vacants, que s’indiquen en l’Annex I de la present Resolució. Segon En les escoles oficials d’Idiomes hi haurà per al curs 2007/2008, a efectes del concurs de trasllats, el nombre de places ressenyades per especialitats que poden estar ocupades, de forma definitiva, per funcionaris docents, establint-se així mateix les places vacants que s’indiquen, en l’Annex II de la present resolució. Tercer En els conservatoris superiors i professionals de Música, conser- vatoris superiors i professionals de Dansa i Escola Superior d’Art Dra- màtic hi haurà per al curs 2007/2008, a efectes del concurs de trasllats, el nombre de places ressenyades per especialitats que poden estar ocu- pades, de forma definitiva, per funcionaris docents, establint-se així mateix les places vacants, que s’indiquen en l’Annex III de la present Resolució. Cuart En les escoles Superiors de Disseny i Escola de Ceràmica hi haurà per al curs 2007/2008, a efectes del concurs de trasllats, el nombre de places ressenyades per especialitats que poden estar ocupades, de forma definitiva, per funcionaris docents, establint-se així mateix les places vacants, que s’indiquen en l’Annex IV de la present Resolució. Quint En els centres públics de Formació de Persones Adultes hi haurà per al curs 2007/08, a efectes del concurs de trasllats, el nombre de places ressenyades per especialitats que poden estar ocupades, de forma definitiva, per funcionaris docentes, establint-se així mateix les places vacants, que s’indiquen en l’Annex V de la present Resolució. Conselleria de Cultura, Educación y Deporte RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2007, del director gene- ral de Personal Docente de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, por la que se determina el número de plazas y se hace pública la relación de vacantes, que pueden estar ocupadas con carácter definitivo por funci- onarios docentes para el curso 2007/2008, que se deben proveer en los centros públicos por el procedimiento de provisión de plazas vacantes correspondiente a los cuer- pos de profesores de Enseñanza Secundaria, profesores técnicos de Formación Profesional, profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, catedráticos y profesores de Músi- ca y Artes Escénicas, y profesores y maestros de taller de Artes Plásticas y Diseño, convocado por Resolución de 26 de octubre de 2006. [2007/3650] La base tercera de la Resolución de 26 de octubre de 2006 (DOGV núm. 5.387, de 14 de noviembre) del director general de Personal Docente de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte por la que se convoca concurso de traslados de funcionarios docentes de los cuerpos de profesores de Enseñanza Secundaria, profesores técnicos de Formación Profesional, profesores de Escuelas Oficiales de Idio- mas, catedráticos y profesores de Música y Artes Escénicas y profeso- res y maestros de taller de Artes Plásticas y Diseño, establece que se publicará la relación de plazas vacantes correspondientes a los cuerpos anteriormente citados para el curso 2007/2008, relacionadas por cen- tros. Por tanto procede determinar el número de plazas y así mismo el número de vacantes que pueden ser ocupadas de forma definitiva por funcionarios docentes y que serán objeto de provisión en los cen- tros públicos dependientes de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte. En consecuencia esta Dirección General, ha resuelto: Primero En los centros de Enseñanza Secundaria habrá para el curso 2007/2008, a efectos del concurso de traslados, el número de plazas reseñadas por especialidades que pueden estar ocupadas, de forma defi- nitiva, por funcionarios docentes, estableciéndose así mismo las plazas vacantes, que se indican en el Anexo I de la presente resolución. Segundo En las escuelas oficiales de Idiomas habrá para el curso 2007/2008, a efectos del concurso de traslados, el número de plazas reseñadas por especialidades que pueden estar ocupadas, de forma definitiva, por funcionarios docentes, estableciéndose así mismo las plazas vacantes que se indican, en el Anexo II de la presente resolución. Tercero En los conservatorios superiores y profesionales de Música, con- servatorios superiores y profesionales de Danza y Escuela Superior de Arte Dramático habrá para el curso 2007/2008, a efectos del concurso de traslados, el número de plazas reseñadas por especialidades que pueden estar ocupadas, de forma definitiva, por funcionarios docentes, estableciéndose así mismo las plazas vacantes, que se indican en el Anexo III de la presente resolución. Cuarto En las escuelas Superiores de Diseño y Escuela de Cerámica habrá para el curso 2007/2008, a efectos del concurso de traslados, el número de plazas reseñadas por especialidades que pueden estar ocu- padas, de forma definitiva, por funcionarios docentes, estableciéndose así mismo las plazas vacantes, que se indican en el Anexo IV de la presente resolución. Quinto En los centros públicos de Formación de Personas Adultas habrá para el curso 2007/08, a efectos del concurso de traslados, el número de plazas reseñadas por especialidades que pueden estar ocupadas, de forma definitiva, por funcionarios docentes, estableciéndose así mismo las plazas vacantes, que se indican en el Anexo V de la pre- sente resolución.

Conselleria de Cultura, Educació i Esport Conselleria de Cultura, … · 2007-03-23 · Conselleria de Cultura, Educació i Esport RESOLUCIÓ de 6 de març de 2007, del director

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12777

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 6 de març de 2007, del director general de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educa-ció i Esport, per la qual es determina el nombre de pla-ces i es fa pública la relació de vacants, que poden estar ocupades amb caràcter definitiu per funcionaris docents per al curs 2007/2008, que s’han de proveir en els centres públics pel procediment de provisió de places vacants cor-responent als cossos de professors d’Ensenyança Secun-dària, professors tècnics de Formació Professional, pro-fessors d’Escoles Oficials d’Idiomes, catedràtics i profes-sors de Música i Arts Escèniques, i professors i mestres de taller d’Arts Plàstiques i Disseny, convocat per Resolució de 26 d’octubre de 2006. [2007/3650]

La base tercera de la Resolució de 26 d’octubre de 2006 (DOGV núm. 5387 de 14 de novembre) del director general de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport per la qual es convoca concurs de trasllats de funcionaris docents dels cossos de professors d’Ensenyança Secundària, professors tècnics de Forma-ció Professional, professors d’Escoles Oficials d’Idiomes, catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques i professors i mestres de taller d’Arts Plàstiques i Disseny, establix que es publicarà la relació de places vacants corresponents als cossos anteriorment citats per al curs 2006/2007, relacionades per centres. Per tant correspon determi-nar el nombre de places i així mateix el nombre de vacants que poden ser ocupades de forma definitiva per funcionaris docents i que seran objecte de provisió en els centres públics dependents de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. En conseqüència esta Direcció General, ha resolt:

PrimerEn els centres d’Ensenyança Secundària hi haurà per al curs

2007/2008, a efectes del concurs de trasllats, el nombre de places res-senyades per especialitats que poden estar ocupades, de forma defi-nitiva, per funcionaris docents, establint-se així mateix les places vacants, que s’indiquen en l’Annex I de la present Resolució.

SegonEn les escoles oficials d’Idiomes hi haurà per al curs 2007/2008,

a efectes del concurs de trasllats, el nombre de places ressenyades per especialitats que poden estar ocupades, de forma definitiva, per funcionaris docents, establint-se així mateix les places vacants que s’indiquen, en l’Annex II de la present resolució.

TercerEn els conservatoris superiors i professionals de Música, conser-

vatoris superiors i professionals de Dansa i Escola Superior d’Art Dra-màtic hi haurà per al curs 2007/2008, a efectes del concurs de trasllats, el nombre de places ressenyades per especialitats que poden estar ocu-pades, de forma definitiva, per funcionaris docents, establint-se així mateix les places vacants, que s’indiquen en l’Annex III de la present Resolució.

CuartEn les escoles Superiors de Disseny i Escola de Ceràmica hi haurà

per al curs 2007/2008, a efectes del concurs de trasllats, el nombre de places ressenyades per especialitats que poden estar ocupades, de forma definitiva, per funcionaris docents, establint-se així mateix les places vacants, que s’indiquen en l’Annex IV de la present Resolució.

QuintEn els centres públics de Formació de Persones Adultes hi haurà

per al curs 2007/08, a efectes del concurs de trasllats, el nombre de places ressenyades per especialitats que poden estar ocupades, de forma definitiva, per funcionaris docentes, establint-se així mateix les places vacants, que s’indiquen en l’Annex V de la present Resolució.

Conselleria de Cultura, Educación y Deporte

RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2007, del director gene-ral de Personal Docente de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, por la que se determina el número de plazas y se hace pública la relación de vacantes, que pueden estar ocupadas con carácter definitivo por funci-onarios docentes para el curso 2007/2008, que se deben proveer en los centros públicos por el procedimiento de provisión de plazas vacantes correspondiente a los cuer-pos de profesores de Enseñanza Secundaria, profesores técnicos de Formación Profesional, profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, catedráticos y profesores de Músi-ca y Artes Escénicas, y profesores y maestros de taller de Artes Plásticas y Diseño, convocado por Resolución de 26 de octubre de 2006. [2007/3650]

La base tercera de la Resolución de 26 de octubre de 2006 (DOGV núm. 5.387, de 14 de noviembre) del director general de Personal Docente de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte por la que se convoca concurso de traslados de funcionarios docentes de los cuerpos de profesores de Enseñanza Secundaria, profesores técnicos de Formación Profesional, profesores de Escuelas Oficiales de Idio-mas, catedráticos y profesores de Música y Artes Escénicas y profeso-res y maestros de taller de Artes Plásticas y Diseño, establece que se publicará la relación de plazas vacantes correspondientes a los cuerpos anteriormente citados para el curso 2007/2008, relacionadas por cen-tros. Por tanto procede determinar el número de plazas y así mismo el número de vacantes que pueden ser ocupadas de forma definitiva por funcionarios docentes y que serán objeto de provisión en los cen-tros públicos dependientes de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte. En consecuencia esta Dirección General, ha resuelto:

PrimeroEn los centros de Enseñanza Secundaria habrá para el curso

2007/2008, a efectos del concurso de traslados, el número de plazas reseñadas por especialidades que pueden estar ocupadas, de forma defi-nitiva, por funcionarios docentes, estableciéndose así mismo las plazas vacantes, que se indican en el Anexo I de la presente resolución.

SegundoEn las escuelas oficiales de Idiomas habrá para el curso 2007/2008,

a efectos del concurso de traslados, el número de plazas reseñadas por especialidades que pueden estar ocupadas, de forma definitiva, por funcionarios docentes, estableciéndose así mismo las plazas vacantes que se indican, en el Anexo II de la presente resolución.

TerceroEn los conservatorios superiores y profesionales de Música, con-

servatorios superiores y profesionales de Danza y Escuela Superior de Arte Dramático habrá para el curso 2007/2008, a efectos del concurso de traslados, el número de plazas reseñadas por especialidades que pueden estar ocupadas, de forma definitiva, por funcionarios docentes, estableciéndose así mismo las plazas vacantes, que se indican en el Anexo III de la presente resolución.

CuartoEn las escuelas Superiores de Diseño y Escuela de Cerámica

habrá para el curso 2007/2008, a efectos del concurso de traslados, el número de plazas reseñadas por especialidades que pueden estar ocu-padas, de forma definitiva, por funcionarios docentes, estableciéndose así mismo las plazas vacantes, que se indican en el Anexo IV de la presente resolución.

QuintoEn los centros públicos de Formación de Personas Adultas habrá

para el curso 2007/08, a efectos del concurso de traslados, el número de plazas reseñadas por especialidades que pueden estar ocupadas, de forma definitiva, por funcionarios docentes, estableciéndose así mismo las plazas vacantes, que se indican en el Anexo V de la pre-sente resolución.

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12778

SiséEsta resolució entrarà en vigor l’endemà de la seua publicació en

el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Contra la present resolució, que, d’acord amb el que preceptua l’article 109, de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, en la seua redac-ció donada per Llei 4/1999, de 13 de gener, en relació amb la dispo-sició final segona de la Llei 5/1983, de 30 de desembre del Govern Valencià i la disposició addicional quinzena de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se amb caràc-ter potestatiu recurs de reposició davant de la Direcció General de Per-sonal Docent en el termini d’un mes contado des de l’endemà al de la seua publicació o interposar directament recurs contenciós administra-tiu davant del Jutjat d’allò Contenciós Administratiu de València en termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la seua publicació.

València, 6 de març de 2007.– El director general de Personal Docent: José Antonio Rovira Jover.

SextoEsta resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación

en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Contra la presente resolución, que, de acuerdo con lo precep-tuado en el artículo 109, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en su redacción dada por Ley 4/1999, de 13 de enero, en relación con la disposición final segunda de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre del Gobierno Valenciano y la disposición adicional decimoquinta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse con carácter potestativo recurso de reposición ante la Dirección General de Personal Docente en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación o interponer directamente recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Valencia en plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación.

Valencia, 6 de marzo de 2007.– El director general de Personal Docente: José Antonio Rovira Jover.

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12779

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: ALICANTE / ALACANT

LOCALIDAD/LOCALITAT : AGOST

CENTRO/CENTRE : SECCIO E.SECUNDARIA I.E.S. SAN VICENTE

Código/Codi : 03015531 011001101101/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

01 1

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

01 1

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

02 2

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

01 1

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

01 1

DIBUJODIBUIX

01 1

INGLÉSANGLÉS

01 1

MÚSICAMÚSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

01 1

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

01 1

LOCALIDAD/LOCALITAT : ALACANT

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA BAHIA DE BABEL

Código/Codi : 03012566 010101110010/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

GRIEGOGREC

01 1

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

03 3

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

03 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

03 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

02 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

03 3

DIBUJODIBUIX

01 1

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

13 2

MÚSICAMÚSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

02 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

02 2

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA CABO DE LA HUERTA

Código/Codi : 03012645 010110010110/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

GRIEGOGREC

01 1

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

03 3

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

03 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

03 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

02 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

13 2

DIBUJODIBUIX

01 1

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12780

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: ALICANTE / ALACANT

LOCALIDAD/LOCALITAT : ALACANT

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA CABO DE LA HUERTA

Código/Codi : 03012645 010110010110/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

INGLÉSANGLÉS

03 3

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

11 0

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

02 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

02 2

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA DOCTOR BALMIS

Código/Codi : 03013819 011001110010/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

03 3

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

03 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

03 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

02 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

02 2

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

02 2

INGLÉSANGLÉS

04 4

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

02 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

03 3

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESASADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

05 5

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

02 2

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

15 4

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIALORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL

05 5

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

PROCESOS COMERCIALESPROCESSOS COMERCIALS

04 4

PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAPROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

04 4

SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICASSISTEMES I APLICACIONS INFORMÀTIQUES

14 3

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA EL PLA

Código/Codi : 03015543 011010001011/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

03 3

GRIEGOGREC

01 1

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

05 5

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

05 5

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

07 7

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

04 4

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12781

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: ALICANTE / ALACANT

LOCALIDAD/LOCALITAT : ALACANT

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA EL PLA

Código/Codi : 03015543 011010001011/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

05 5

DIBUJODIBUIX

03 3

FRANCÉSFRANCÉS

02 2

INGLÉSANGLÉS

05 5

MÚSICAMÚSICA

02 2

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

03 3

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

04 4

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

05 5

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

ASESORÍA Y PROCESOS DE IMAGEN PERSONALASSESSORIA I PROCESSOS D'IMATGE PERSONA

16 5

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

02 2

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

ESTÉTICAESTÈTICA

08 8

PELUQUERÍAPERRUQUERIA

17 6

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA FIGUERAS PACHECO

Código/Codi : 03001908 010001000110/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

16 5

GRIEGOGREC

02 2

LATÍNLLATÍ

03 3

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

09 9

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

17 6

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

011 11

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

06 6

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

06 6

DIBUJODIBUIX

04 4

FRANCÉSFRANCÉS

13 2

INGLÉSANGLÉS

08 8

MÚSICAMÚSICA

03 3

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

03 3

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

04 4

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

07 7

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

12 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIAINTERVENCIÓ SOCIOCOMUNITÀRIA

06 6

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIALORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL

01 1

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

PROCESOS COMERCIALESPROCESSOS COMERCIALS

02 2

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12782

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: ALICANTE / ALACANT

LOCALIDAD/LOCALITAT : ALACANT

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA FIGUERAS PACHECO

Código/Codi : 03001908 010001000110/

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

SERVICIOS A LA COMUNIDADSERVEIS A LA COMUNITAT

04 4

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA GRAN VIA

Código/Codi : 03014861 010101101111/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

03 3

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

04 4

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

04 4

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

04 4

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

03 3

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

04 4

MÚSICAMÚSICA

11 0

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

03 3

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

03 3

CONSTRUCCIONES CIVILES Y EDIFICACIÓNCONSTRUCCIONS CIVILS I EDIFICACIONS

28 6

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

13 2

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE SISTEMAS ENORGANITZACIÓ I PROJECTES DE SISTEMES ENE

23 1

SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOSSISTEMES ELECTRÒNICS I AUTOMÀTICS

13 2

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

INSTALA. Y MANTO. DE EQUIPOS TÉRMICOS Y DINSTAL·LACIONS I MANT D'EQUIPS TÈRMICS I DE

07 7

OFICINA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓNOFICINA DE PROJECTES DE CONSTRUCCIÓ

07 7

OFICINA DE PROYECTOS DE FABRICACIÓN MECOFICINA DE PROJECTES DE FABRICACIÓ MECÀN

01 1

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA JAIME II

Código/Codi : 03000679 010000010101/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

03 3

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

-15 6

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

05 5

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

05 5

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

03 3

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

03 3

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

15 4

MÚSICAMÚSICA

02 2

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12783

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: ALICANTE / ALACANT

LOCALIDAD/LOCALITAT : ALACANT

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA JAIME II

Código/Codi : 03000679 010000010101/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

02 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

04 4

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA JORGE JUAN

Código/Codi : 03001881 010001000011/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

04 4

GRIEGOGREC

01 1

LATÍNLLATÍ

12 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

27 5

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

07 7

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

07 7

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

05 5

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

06 6

DIBUJODIBUIX

03 3

FRANCÉSFRANCÉS

02 2

INGLÉSANGLÉS

07 7

ALEMÁNALEMANY

01 1

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

03 3

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

15 4

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA LAS LOMAS

Código/Codi : 03014460 010000101111/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

04 4

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

03 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

04 4

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

03 3

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

03 3

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

04 4

MÚSICAMÚSICA

02 2

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

03 3

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12784

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: ALICANTE / ALACANT

LOCALIDAD/LOCALITAT : ALACANT

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA LAS LOMAS

Código/Codi : 03014460 010000101111/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

04 4

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

OFICINA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓNOFICINA DE PROJECTES DE CONSTRUCCIÓ

11 0

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA LEONARDO DA VINCI

Código/Codi : 03010120 011010100100/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

14 3

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

04 4

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

14 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

03 3

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

03 3

DIBUJODIBUIX

03 3

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

04 4

MÚSICAMÚSICA

02 2

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

04 4

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

04 4

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESASADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

06 6

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

03 3

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

ORGANIZACIÓN Y PROCESOS DE MANTO. DE VEORGANITZACIÓ I PROCESSOS DE MANT. VEHICL

04 4

PROCESOS DIAGNOST. CLÍNICO Y PROCED. ORTPROCESSOS DIAGN. CLÍNIC I PROCED.OTRPROT

03 3

PROCESOS SANITARIOSPROCESSOS SANITARIS

17 6

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOSMANTENIMENT DE VEHICLES

08 8

PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y ORPROCEDIMENTS DE DIAGNÒSTIC CLÍNIC ORTOP

04 4

PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y ASISTENCIALEPROCEDIMENTS SANITARIS I ASSISTENCIALS

06 6

PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAPROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

06 6

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA MARE NOSTRUM

Código/Codi : 03012736 010110100101/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

04 4

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

03 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

04 4

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

12 1

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

02 2

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12785

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: ALICANTE / ALACANT

LOCALIDAD/LOCALITAT : ALACANT

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA MARE NOSTRUM

Código/Codi : 03012736 010110100101/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

DIBUJODIBUIX

01 1

INGLÉSANGLÉS

03 3

MÚSICAMÚSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

02 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

02 2

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESASADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

09 9

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

02 2

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

211 9

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAPROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

08 8

SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICASSISTEMES I APLICACIONS INFORMÀTIQUES

27 5

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA MIGUEL HERNANDEZ

Código/Codi : 03001891 010001000100/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

13 2

GRIEGOGREC

01 1

LATÍNLLATÍ

02 2

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

04 4

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

15 4

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

05 5

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

03 3

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

15 4

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

02 2

INGLÉSANGLÉS

07 7

MÚSICAMÚSICA

02 2

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

02 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

05 5

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

01 1

HOSTELERÍA Y TURISMOHOSTALERIA I TURISME

02 2

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

COCINA Y PASTELERÍACUINA I PASTISSERIA

02 2

SERVICIOS DE RESTAURACIÓNSERVEIS DE RESTAURACIÓ

01 1

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA PLAYA SAN JUAN

Código/Codi : 03013765 011011001001/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12786

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: ALICANTE / ALACANT

LOCALIDAD/LOCALITAT : ALACANT

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA PLAYA SAN JUAN

Código/Codi : 03013765 011011001001/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

GRIEGOGREC

01 1

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

05 5

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

05 5

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

05 5

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

04 4

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

04 4

DIBUJODIBUIX

05 5

FRANCÉSFRANCÉS

02 2

INGLÉSANGLÉS

05 5

MÚSICAMÚSICA

02 2

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

03 3

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

05 5

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA SAN BLAS

Código/Codi : 03011616 010010101011/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

GRIEGOGREC

11 0

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

04 4

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

04 4

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

05 5

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

04 4

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

04 4

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

05 5

MÚSICAMÚSICA

02 2

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

03 3

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

04 4

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA VIRGEN DEL REMEDIO

Código/Codi : 03010119 011010100001/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

03 3

GRIEGOGREC

11 0

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

05 5

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

05 5

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12787

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: ALICANTE / ALACANT

LOCALIDAD/LOCALITAT : ALACANT

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA VIRGEN DEL REMEDIO

Código/Codi : 03010119 011010100001/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

05 5

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

13 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

04 4

DIBUJODIBUIX

05 5

FRANCÉSFRANCÉS

02 2

INGLÉSANGLÉS

05 5

MÚSICAMÚSICA

02 2

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

03 3

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

05 5

ANÁLISIS Y QUÍMICA INDUSTRIALANÀLISI I QUÍMICA INDUSTRIAL

15 4

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

PROCESOS EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIAPROCESSOS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA

02 2

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

LABORATORIOLABORATORI

13 2

OPER. Y EQUIPOS DE ELABORACIÓN DE PRODUOPER. I EQUIPS D'ELABORACIÓ DE PRODUCTES

22 0

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA 8 DE MARZO

Código/Codi : 03013297 011001001011/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

GRIEGOGREC

01 1

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

15 4

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

15 4

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

15 4

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

14 3

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

14 3

DIBUJODIBUIX

13 2

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

15 4

MÚSICAMÚSICA

12 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

07 7

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

03 3

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

04 4

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

CENTRO/CENTRE : INSTITUT E.SECUNDARIA ANTONIO JOSE CAVANILLES

Código/Codi : 03001911 010001001000/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12788

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: ALICANTE / ALACANT

LOCALIDAD/LOCALITAT : ALACANT

CENTRO/CENTRE : INSTITUT E.SECUNDARIA ANTONIO JOSE CAVANILLES

Código/Codi : 03001911 010001001000/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

04 4

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

05 5

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

05 5

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

04 4

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

03 3

DIBUJODIBUIX

03 3

FRANCÉSFRANCÉS

-12 3

INGLÉSANGLÉS

15 4

MÚSICAMÚSICA

02 2

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

03 3

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

05 5

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

06 6

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE FABRICACIÓNORGANITZACIÓ I PROJECTES DE FABRICACIÓ M

25 3

SISTEMAS ELECTRÓNICOSSISTEMES ELECTRÒNICS

09 9

SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOSSISTEMES ELECTRÒNICS I AUTOMÀTICS

06 6

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

EQUIPOS ELECTRÓNICOSEQUIPS ELECTRÒNICS

013 13

INSTALACIONES ELECTROTÉCNICASINSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES

011 11

MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINASMECANITZAT I MANTENIMENT DE MÀQUINES

18 7

OFICINA DE PROYECTOS DE FABRICACIÓN MECOFICINA DE PROJECTES DE FABRICACIÓ MECÀN

01 1

SOLDADURASOLDADURA

11 0

LOCALIDAD/LOCALITAT : ALBATERA

CENTRO/CENTRE : INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA ANTONIO SERNA

Código/Codi : 03013698 011001100101/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

GRIEGOGREC

11 0

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

05 5

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

04 4

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

05 5

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

04 4

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

04 4

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

02 2

INGLÉSANGLÉS

05 5

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12789

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: ALICANTE / ALACANT

LOCALIDAD/LOCALITAT : ALBATERA

CENTRO/CENTRE : INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA ANTONIO SERNA

Código/Codi : 03013698 011001100101/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

04 4

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

03 3

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESASADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

03 3

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAPROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

13 2

LOCALIDAD/LOCALITAT : ALCOI

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA ANDREU SEMPERE

Código/Codi : 03010727 010110010100/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

03 3

GRIEGOGREC

01 1

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

04 4

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

25 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

05 5

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

04 4

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

03 3

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

04 4

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

02 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

04 4

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIAINTERVENCIÓ SOCIOCOMUNITÀRIA

14 3

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

SERVICIOS A LA COMUNIDADSERVEIS A LA COMUNITAT

02 2

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA BATOI

Código/Codi : 03012165 010101010110/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

-10 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESASADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

05 5

ASESORÍA Y PROCESOS DE IMAGEN PERSONALASSESSORIA I PROCESSOS D'IMATGE PERSONA

02 2

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

14 3

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12790

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: ALICANTE / ALACANT

LOCALIDAD/LOCALITAT : ALCOI

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA BATOI

Código/Codi : 03012165 010101010110/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

06 6

PROCESOS DIAGNOST. CLÍNICO Y PROCED. ORTPROCESSOS DIAGN. CLÍNIC I PROCED.OTRPROT

45 1

PROCESOS SANITARIOSPROCESSOS SANITARIS

22 0

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

ESTÉTICAESTÈTICA

13 2

PELUQUERÍAPERRUQUERIA

02 2

PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y ORPROCEDIMENTS DE DIAGNÒSTIC CLÍNIC ORTOP

35 2

PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y ASISTENCIALEPROCEDIMENTS SANITARIS I ASSISTENCIALS

36 3

PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAPROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

17 6

SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICASSISTEMES I APLICACIONS INFORMÀTIQUES

44 0

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA COTES BAIXES

Código/Codi : 03000400 010000001110/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

03 3

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

03 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

04 4

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

02 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

03 3

DIBUJODIBUIX

03 3

FRANCÉSFRANCÉS

02 2

INGLÉSANGLÉS

04 4

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

03 3

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

03 3

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

04 4

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIALORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL

04 4

ORGANIZACIÓN Y PROCESOS DE MANTO. DE VEORGANITZACIÓ I PROCESSOS DE MANT. VEHICL

02 2

ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE FABRICACIÓNORGANITZACIÓ I PROJECTES DE FABRICACIÓ M

13 2

PROCESOS Y PRODUCTOS DE TEXTIL, CONFECCPROCESSOS I PRODUCTES TÈXTILS, CONFECCI

02 2

SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOSSISTEMES ELECTRÒNICS I AUTOMÀTICS

04 4

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

EQUIPOS ELECTRÓNICOSEQUIPS ELECTRÒNICS

01 1

INSTALACIONES ELECTROTÉCNICASINSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES

16 5

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOSMANTENIMENT DE VEHICLES

14 3

MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINASMECANITZAT I MANTENIMENT DE MÀQUINES

23 1

OFICINA DE PROYECTOS DE FABRICACIÓN MECOFICINA DE PROJECTES DE FABRICACIÓ MECÀN

01 1

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12791

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: ALICANTE / ALACANT

LOCALIDAD/LOCALITAT : ALCOI

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA COTES BAIXES

Código/Codi : 03000400 010000001110/

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

PROCESOS COMERCIALESPROCESSOS COMERCIALS

14 3

PRODUCCIÓN TEXTIL Y TRATAMIENTO FISICO-QPRODUCCIÓ TÈXTIL I TRACTAMENTS FISICOQUÍ

02 2

CENTRO/CENTRE : INSTITUT E.SECUNDARIA PARE VITORIA

Código/Codi : 03000394 010000001101/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

-13 4

GRIEGOGREC

01 1

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

05 5

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

05 5

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

-15 6

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

04 4

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

04 4

DIBUJODIBUIX

03 3

FRANCÉSFRANCÉS

02 2

INGLÉSANGLÉS

05 5

MÚSICAMÚSICA

12 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

02 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

06 6

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

ANÁLISIS Y QUÍMICA INDUSTRIALANÀLISI I QUÍMICA INDUSTRIAL

23 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

LABORATORIOLABORATORI

22 0

LOCALIDAD/LOCALITAT : ALMORADÍ

CENTRO/CENTRE : INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA ANTONIO SEQUEROS

Código/Codi : 03002445 010001100100/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

GRIEGOGREC

01 1

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

04 4

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

04 4

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

04 4

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

03 3

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

03 3

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

02 2

INGLÉSANGLÉS

04 4

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12792

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: ALICANTE / ALACANT

LOCALIDAD/LOCALITAT : ALMORADÍ

CENTRO/CENTRE : INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA ANTONIO SEQUEROS

Código/Codi : 03002445 010001100100/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

MÚSICAMÚSICA

02 2

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

-11 2

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

03 3

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

03 3

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

05 5

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICASSISTEMES I APLICACIONS INFORMÀTIQUES

12 1

CENTRO/CENTRE : INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA AZUD DE ALFEITAMI

Código/Codi : 03010821 011100000110/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

03 3

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

03 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

03 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

03 3

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

02 2

DIBUJODIBUIX

22 0

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

03 3

MÚSICAMÚSICA

02 2

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

03 3

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

02 2

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESASADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

03 3

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOSSISTEMES ELECTRÒNICS I AUTOMÀTICS

03 3

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

EQUIPOS ELECTRÓNICOSEQUIPS ELECTRÒNICS

01 1

INSTALACIONES ELECTROTÉCNICASINSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES

04 4

PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAPROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

03 3

LOCALIDAD/LOCALITAT : ALTEA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA ALTAIA

Código/Codi : 03010831 011100100100/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12793

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: ALICANTE / ALACANT

LOCALIDAD/LOCALITAT : ALTEA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA ALTAIA

Código/Codi : 03010831 011100100100/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

02 2

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

03 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

03 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

02 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

02 2

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

03 3

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

12 1

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

02 2

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA BELLAGUARDA

Código/Codi : 03002573 010010000000/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

03 3

GRIEGOGREC

11 0

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

04 4

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

04 4

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

05 5

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

14 3

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

04 4

DIBUJODIBUIX

04 4

FRANCÉSFRANCÉS

02 2

INGLÉSANGLÉS

05 5

MÚSICAMÚSICA

02 2

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

12 1

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

04 4

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

CONSTRUCCIONES CIVILES Y EDIFICACIÓNCONSTRUCCIONS CIVILS I EDIFICACIONS

11 0

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIALORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL

02 2

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

OFICINA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓNOFICINA DE PROJECTES DE CONSTRUCCIÓ

22 0

PROCESOS COMERCIALESPROCESSOS COMERCIALS

02 2

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12794

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: ALICANTE / ALACANT

LOCALIDAD/LOCALITAT : ASPE

CENTRO/CENTRE : INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA LA NIA

Código/Codi : 03002731 010010001000/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

12 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

02 2

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

03 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

03 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

02 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

02 2

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

03 3

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

12 1

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

02 2

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

11 0

CENTRO/CENTRE : INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA NUM. 2

Código/Codi : 03014800 010100101110/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

GRIEGOGREC

11 0

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

04 4

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

13 2

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

05 5

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

04 4

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

03 3

DIBUJODIBUIX

13 2

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

04 4

MÚSICAMÚSICA

02 2

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

23 1

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

04 4

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

04 4

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

00 0

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICASSISTEMES I APLICACIONS INFORMÀTIQUES

02 2

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12795

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: ALICANTE / ALACANT

LOCALIDAD/LOCALITAT : BANYERES DE MARIOLA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT E.SECUNDARIA PROFESSOR MANUEL BROSETA

Código/Codi : 03013704 011001101001/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

13 2

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

23 1

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

03 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

02 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

03 3

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

11 0

INGLÉSANGLÉS

03 3

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

02 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

03 3

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIALORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL

-10 1

SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOSSISTEMES ELECTRÒNICS I AUTOMÀTICS

01 1

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

11 0

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

INSTALACIONES ELECTROTÉCNICASINSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES

02 2

PROCESOS COMERCIALESPROCESSOS COMERCIALS

00 0

LOCALIDAD/LOCALITAT : BENEJÚZAR

CENTRO/CENTRE : INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA

Código/Codi : 03014587 010011101100/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

13 2

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

03 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

03 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

02 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

02 2

DIBUJODIBUIX

01 1

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

03 3

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

02 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

02 2

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESASADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

11 0

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12796

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: ALICANTE / ALACANT

LOCALIDAD/LOCALITAT : BENEJÚZAR

CENTRO/CENTRE : INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA

Código/Codi : 03014587 010011101100/

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAPROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

11 0

LOCALIDAD/LOCALITAT : BENIDORM

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA BERNAT DE SARRIA

Código/Codi : 03012724 010110011010/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

GRIEGOGREC

01 1

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

04 4

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

14 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

05 5

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

04 4

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

04 4

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

04 4

MÚSICAMÚSICA

02 2

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

12 1

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

04 4

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA L`ALMADRAVA

Código/Codi : 03010843 010001000111/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

13 2

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

03 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

03 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

02 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

13 2

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

11 0

INGLÉSANGLÉS

03 3

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

12 1

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

03 3

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

01 1

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12797

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: ALICANTE / ALACANT

LOCALIDAD/LOCALITAT : BENIDORM

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA L`ALMADRAVA

Código/Codi : 03010843 010001000111/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

PROCESOS DIAGNOST. CLÍNICO Y PROCED. ORTPROCESSOS DIAGN. CLÍNIC I PROCED.OTRPROT

25 3

PROCESOS SANITARIOSPROCESSOS SANITARIS

01 1

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y ORPROCEDIMENTS DE DIAGNÒSTIC CLÍNIC ORTOP

26 4

PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y ASISTENCIALEPROCEDIMENTS SANITARIS I ASSISTENCIALS

14 3

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA MEDITERRANIA

Código/Codi : 03015129 010110001101/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

35 2

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

14 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

05 5

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

04 4

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

04 4

DIBUJODIBUIX

13 2

FRANCÉSFRANCÉS

13 2

INGLÉSANGLÉS

07 7

MÚSICAMÚSICA

02 2

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

13 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

04 4

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

12 1

HOSTELERÍA Y TURISMOHOSTALERIA I TURISME

02 2

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

COCINA Y PASTELERÍACUINA I PASTISSERIA

14 3

SERVICIOS DE RESTAURACIÓNSERVEIS DE RESTAURACIÓ

11 0

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA PERE M.ORTS I BOSCH

Código/Codi : 03010132 011010101000/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

03 3

GRIEGOGREC

01 1

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

26 4

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

05 5

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

06 6

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

04 4

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

05 5

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12798

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: ALICANTE / ALACANT

LOCALIDAD/LOCALITAT : BENIDORM

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA PERE M.ORTS I BOSCH

Código/Codi : 03010132 011010101000/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

DIBUJODIBUIX

04 4

FRANCÉSFRANCÉS

02 2

INGLÉSANGLÉS

05 5

MÚSICAMÚSICA

02 2

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

24 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

05 5

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESASADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

03 3

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

25 3

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIALORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL

02 2

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

PROCESOS COMERCIALESPROCESSOS COMERCIALS

12 1

PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAPROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

02 2

SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICASSISTEMES I APLICACIONS INFORMÀTIQUES

01 1

CENTRO/CENTRE : INSTITUT E.SECUNDARIA BEATRIU FAJARDO DE MENDOZA

Código/Codi : 03014472 010000111110/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

GRIEGOGREC

11 0

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

25 3

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

14 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

05 5

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

04 4

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

04 4

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

06 6

MÚSICAMÚSICA

02 2

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

25 3

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

04 4

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE SISTEMAS ENORGANITZACIÓ I PROJECTES DE SISTEMES ENE

33 0

SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOSSISTEMES ELECTRÒNICS I AUTOMÀTICS

01 1

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

INSTALA. Y MANTO. DE EQUIPOS TÉRMICOS Y DINSTAL·LACIONS I MANT D'EQUIPS TÈRMICS I DE

04 4

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12799

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: ALICANTE / ALACANT

LOCALIDAD/LOCALITAT : BENILLOBA

CENTRO/CENTRE : SECCIO E.SECUNDARIA I.E.S. PADRE ARQUES

Código/Codi : 03015041 011010111110/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

11 0

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

11 0

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

01 1

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

01 1

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

01 1

INGLÉSANGLÉS

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

11 0

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

01 1

LOCALIDAD/LOCALITAT : BENISSA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA JOSEP IBORRA

Código/Codi : 03011768 010011010101/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

GRIEGOGREC

11 0

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

15 4

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

15 4

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

05 5

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

04 4

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

04 4

DIBUJODIBUIX

03 3

FRANCÉSFRANCÉS

11 0

INGLÉSANGLÉS

15 4

MÚSICAMÚSICA

02 2

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

13 2

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

24 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

05 5

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

CONSTRUCCIONES CIVILES Y EDIFICACIÓNCONSTRUCCIONS CIVILS I EDIFICACIONS

00 0

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

11 0

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIALORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL

11 0

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

PROCESOS COMERCIALESPROCESSOS COMERCIALS

11 0

LOCALIDAD/LOCALITAT : BIAR

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA

Código/Codi : 03014848 011001010111/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

03 3

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

13 2

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12800

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: ALICANTE / ALACANT

LOCALIDAD/LOCALITAT : BIAR

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA

Código/Codi : 03014848 011001010111/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

03 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

02 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

02 2

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

02 2

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

02 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

02 2

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

LOCALIDAD/LOCALITAT : BIGASTRO

CENTRO/CENTRE : INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA MIGUEL HERNANDEZ

Código/Codi : 03014484 010001110111/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

12 1

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

02 2

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

02 2

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

01 1

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

02 2

DIBUJODIBUIX

01 1

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

02 2

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

02 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

LOCALIDAD/LOCALITAT : CALLOSA DE SEGURA

CENTRO/CENTRE : INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA SANTIAGO GRISOLIA

Código/Codi : 03013133 011000101011/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

04 4

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

04 4

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

04 4

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

03 3

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

03 3

DIBUJODIBUIX

12 1

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12801

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: ALICANTE / ALACANT

LOCALIDAD/LOCALITAT : CALLOSA DE SEGURA

CENTRO/CENTRE : INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA SANTIAGO GRISOLIA

Código/Codi : 03013133 011000101011/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

INGLÉSANGLÉS

04 4

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

13 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

03 3

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESASADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

04 4

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

PROCESOS SANITARIOSPROCESSOS SANITARIS

22 0

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y ASISTENCIALEPROCEDIMENTS SANITARIS I ASSISTENCIALS

26 4

PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAPROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

14 3

CENTRO/CENTRE : INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA VEGA BAJA

Código/Codi : 03003486 010100010001/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

GRIEGOGREC

01 1

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

03 3

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

04 4

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

03 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

03 3

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

03 3

DIBUJODIBUIX

01 1

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

03 3

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

02 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

02 2

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

LOCALIDAD/LOCALITAT : CALLOSA D'EN SARRIÀ

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA

Código/Codi : 03014496 010001111111/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

13 2

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12802

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: ALICANTE / ALACANT

LOCALIDAD/LOCALITAT : CALLOSA D'EN SARRIÀ

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA

Código/Codi : 03014496 010001111111/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

33 0

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

03 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

02 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

02 2

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

11 0

INGLÉSANGLÉS

03 3

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

22 0

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

03 3

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

PROCESOS DE PRODUCCIÓN AGRARIAPROCESSOS DE PRODUCIÓ AGRÀRIA

11 0

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

11 0

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

OPERACIONES Y EQUIPOS DE PRODUCCION AGOPERACIONS I EQUIPS DE PRODUCCIÓ AGRARIA

02 2

LOCALIDAD/LOCALITAT : CALP

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA IFACH

Código/Codi : 03013716 011001101010/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

03 3

GRIEGOGREC

11 0

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

25 3

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

45 1

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

06 6

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

04 4

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

04 4

DIBUJODIBUIX

03 3

FRANCÉSFRANCÉS

22 0

INGLÉSANGLÉS

15 4

MÚSICAMÚSICA

02 2

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

34 1

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

05 5

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESASADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

02 2

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

12 1

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAPROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

01 1

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12803

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: ALICANTE / ALACANT

LOCALIDAD/LOCALITAT : CASTALLA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA CASTALLA

Código/Codi : 03013157 011000110011/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

03 3

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

03 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

03 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

02 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

02 2

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

03 3

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

02 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

03 3

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

LOCALIDAD/LOCALITAT : CATRAL

CENTRO/CENTRE : INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA

Código/Codi : 03014502 010010011101/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

13 2

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

02 2

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

13 2

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

12 1

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

02 2

DIBUJODIBUIX

11 0

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

02 2

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

02 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

02 2

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

11 0

LOCALIDAD/LOCALITAT : COCENTAINA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA PADRE ARQUES

Código/Codi : 03003760 010101000000/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

GRIEGOGREC

01 1

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

23 1

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12804

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: ALICANTE / ALACANT

LOCALIDAD/LOCALITAT : COCENTAINA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA PADRE ARQUES

Código/Codi : 03003760 010101000000/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

14 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

05 5

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

-13 4

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

04 4

DIBUJODIBUIX

03 3

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

-14 5

MÚSICAMÚSICA

12 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

03 3

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

04 4

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

12 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE FABRICACIÓNORGANITZACIÓ I PROJECTES DE FABRICACIÓ M

04 4

ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE SISTEMAS ENORGANITZACIÓ I PROJECTES DE SISTEMES ENE

22 0

SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOSSISTEMES ELECTRÒNICS I AUTOMÀTICS

11 0

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

INSTALA. Y MANTO. DE EQUIPOS TÉRMICOS Y DINSTAL·LACIONS I MANT D'EQUIPS TÈRMICS I DE

22 0

INSTALACIONES ELECTROTÉCNICASINSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES

12 1

MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINASMECANITZAT I MANTENIMENT DE MÀQUINES

12 1

OFICINA DE PROYECTOS DE FABRICACIÓN MECOFICINA DE PROJECTES DE FABRICACIÓ MECÀN

01 1

LOCALIDAD/LOCALITAT : COX

CENTRO/CENTRE : INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA

Código/Codi : 03015245 011011011100/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

03 3

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

13 2

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

04 4

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

02 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

02 2

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

03 3

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

02 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

03 3

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12805

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: ALICANTE / ALACANT

LOCALIDAD/LOCALITAT : COX

CENTRO/CENTRE : INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA

Código/Codi : 03015245 011011011100/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

LOCALIDAD/LOCALITAT : CREVILLENT

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA MACIA ABELA

Código/Codi : 03003978 010110010000/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

GRIEGOGREC

01 1

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

05 5

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

25 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

05 5

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

04 4

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

04 4

DIBUJODIBUIX

33 0

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

05 5

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

34 1

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

04 4

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

04 4

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICASSISTEMES I APLICACIONS INFORMÀTIQUES

02 2

CENTRO/CENTRE : INSTITUT E.SECUNDARIA CANONIGO MANCHON

Código/Codi : 03003966 010110001000/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

15 4

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

14 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

04 4

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

14 3

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

04 4

DIBUJODIBUIX

23 1

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

04 4

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

34 1

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

03 3

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12806

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: ALICANTE / ALACANT

LOCALIDAD/LOCALITAT : CREVILLENT

CENTRO/CENTRE : INSTITUT E.SECUNDARIA CANONIGO MANCHON

Código/Codi : 03003966 010110001000/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESASADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

04 4

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

12 1

PROCESOS Y PRODUCTOS DE TEXTIL, CONFECPROCESSOS I PRODUCTES TÈXTILS, CONFECCI

11 0

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAPROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

03 3

LOCALIDAD/LOCALITAT : DÉNIA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA HISTORIADOR CHABAS

Código/Codi : 03004223 011000000100/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

04 4

GRIEGOGREC

01 1

LATÍNLLATÍ

02 2

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

06 6

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

06 6

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

06 6

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

04 4

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

05 5

DIBUJODIBUIX

05 5

FRANCÉSFRANCÉS

02 2

INGLÉSANGLÉS

06 6

MÚSICAMÚSICA

02 2

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

08 8

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

03 3

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

06 6

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

12 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

PROCESOS SANITARIOSPROCESSOS SANITARIS

00 0

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y ASISTENCIALEPROCEDIMENTS SANITARIS I ASSISTENCIALS

00 0

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA MARIA IBARS

Código/Codi : 03004235 011000000101/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

GRIEGOGREC

01 1

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

03 3

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

03 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

04 4

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12807

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: ALICANTE / ALACANT

LOCALIDAD/LOCALITAT : DÉNIA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA MARIA IBARS

Código/Codi : 03004235 011000000101/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

03 3

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

03 3

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

02 2

INGLÉSANGLÉS

15 4

ALEMÁNALEMANY

11 0

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

03 3

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

04 4

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESASADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

-15 6

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

02 2

HOSTELERÍA Y TURISMOHOSTALERIA I TURISME

02 2

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

ORGANIZACIÓN Y PROCESOS DE MANTO. DE VEORGANITZACIÓ I PROCESSOS DE MANT. VEHICL

02 2

SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOSSISTEMES ELECTRÒNICS I AUTOMÀTICS

01 1

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

COCINA Y PASTELERÍACUINA I PASTISSERIA

03 3

INSTALACIONES ELECTROTÉCNICASINSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES

04 4

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOSMANTENIMENT DE VEHICLES

04 4

MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINASMECANITZAT I MANTENIMENT DE MÀQUINES

-10 1

PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAPROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

06 6

SERVICIOS DE RESTAURACIÓNSERVEIS DE RESTAURACIÓ

12 1

LOCALIDAD/LOCALITAT : DOLORES

CENTRO/CENTRE : INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA SAN PASCUAL

Código/Codi : 03013315 011001001101/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

GRIEGOGREC

01 1

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

03 3

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

03 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

04 4

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

03 3

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

03 3

DIBUJODIBUIX

12 1

FRANCÉSFRANCÉS

02 2

INGLÉSANGLÉS

03 3

MÚSICAMÚSICA

02 2

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

03 3

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12808

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: ALICANTE / ALACANT

LOCALIDAD/LOCALITAT : DOLORES

CENTRO/CENTRE : INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA SAN PASCUAL

Código/Codi : 03013315 011001001101/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

03 3

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

LOCALIDAD/LOCALITAT : EL CAMPELLO

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA CLOT DE L`ILLOT

Código/Codi : 03013145 011000101110/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

01 1

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

03 3

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

03 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

04 4

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

02 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

02 2

DIBUJODIBUIX

01 1

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

03 3

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

02 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

02 2

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA ENRIC VALOR

Código/Codi : 03014824 010100111101/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

04 4

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

03 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

05 5

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

03 3

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

03 3

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

02 2

INGLÉSANGLÉS

04 4

MÚSICAMÚSICA

02 2

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

03 3

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

03 3

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12809

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: ALICANTE / ALACANT

LOCALIDAD/LOCALITAT : ELDA

CENTRO/CENTRE : INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA LA MELVA

Código/Codi : 03005720 010010000110/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

GRIEGOGREC

11 0

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

05 5

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

15 4

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

05 5

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

03 3

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

04 4

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

12 1

INGLÉSANGLÉS

05 5

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

24 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

03 3

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESASADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

04 4

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

PROCESOS SANITARIOSPROCESSOS SANITARIS

03 3

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y ASISTENCIALEPROCEDIMENTS SANITARIS I ASSISTENCIALS

06 6

PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAPROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

06 6

CENTRO/CENTRE : INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA LA TORRETA

Código/Codi : 03005768 010101000100/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

15 4

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

14 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

15 4

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

04 4

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

04 4

DIBUJODIBUIX

23 1

FRANCÉSFRANCÉS

11 0

INGLÉSANGLÉS

15 4

MÚSICAMÚSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

14 3

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

04 4

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

02 2

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12810

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: ALICANTE / ALACANT

LOCALIDAD/LOCALITAT : ELDA

CENTRO/CENTRE : INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA LA TORRETA

Código/Codi : 03005768 010101000100/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

PROCESOS Y PRODUCTOS DE TEXTIL, CONFECPROCESSOS I PRODUCTES TÈXTILS, CONFECCI

01 1

SISTEMAS ELECTRÓNICOSSISTEMES ELECTRÒNICS

04 4

SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOSSISTEMES ELECTRÒNICS I AUTOMÀTICS

01 1

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

11 0

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

EQUIPOS ELECTRÓNICOSEQUIPS ELECTRÒNICS

07 7

INSTALACIONES ELECTROTÉCNICASINSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES

04 4

PATRONAJE Y CONFECCIÓNPATRONATGE I CONFECCIÓ

23 1

CENTRO/CENTRE : INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA MONASTIL

Código/Codi : 03010156 011011000001/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

01 1

GRIEGOGREC

01 1

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

03 3

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

13 2

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

03 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

02 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

03 3

DIBUJODIBUIX

12 1

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

03 3

MÚSICAMÚSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

02 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

02 2

CENTRO/CENTRE : INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA VALLE DE ELDA

Código/Codi : 03014812 010100110101/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

GRIEGOGREC

11 0

LATÍNLLATÍ

11 0

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

34 1

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

14 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

05 5

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

04 4

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

04 4

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

22 0

INGLÉSANGLÉS

05 5

MÚSICAMÚSICA

02 2

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12811

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: ALICANTE / ALACANT

LOCALIDAD/LOCALITAT : ELDA

CENTRO/CENTRE : INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA VALLE DE ELDA

Código/Codi : 03014812 010100110101/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

13 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

04 4

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIAINTERVENCIÓ SOCIOCOMUNITÀRIA

24 2

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIALORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL

03 3

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

PROCESOS COMERCIALESPROCESSOS COMERCIALS

02 2

SERVICIOS A LA COMUNIDADSERVEIS A LA COMUNITAT

02 2

LOCALIDAD/LOCALITAT : ELX

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA CARRUS

Código/Codi : 03009385 011000100011/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

03 3

GRIEGOGREC

01 1

LATÍNLLATÍ

02 2

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

16 5

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

06 6

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

06 6

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

05 5

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

05 5

DIBUJODIBUIX

05 5

FRANCÉSFRANCÉS

02 2

INGLÉSANGLÉS

06 6

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

24 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

05 5

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

02 2

PROCESOS Y PRODUCTOS EN ARTES GRÁFICASPROCESSOS I PRODUCTES EN ARTS GRÀFIQUE

33 0

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

PRODUCCIÓN DE ARTES GRÁFICASPRODUCCIÓ DE ARTS GRÀFIQUES

26 4

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA CAYETANO SEMPERE

Código/Codi : 03013467 011001011100/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

04 4

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12812

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: ALICANTE / ALACANT

LOCALIDAD/LOCALITAT : ELX

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA CAYETANO SEMPERE

Código/Codi : 03013467 011001011100/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

04 4

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

04 4

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

04 4

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

03 3

DIBUJODIBUIX

12 1

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

04 4

MÚSICAMÚSICA

02 2

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

03 3

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

04 4

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

01 1

ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE FABRICACIÓNORGANITZACIÓ I PROJECTES DE FABRICACIÓ M

03 3

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

11 0

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

INSTALACIONES ELECTROTÉCNICASINSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES

02 2

MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINASMECANITZAT I MANTENIMENT DE MÀQUINES

14 3

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA JOANOT MARTORELL

Código/Codi : 03014514 010010110011/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

05 5

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

15 4

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

05 5

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

04 4

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

04 4

DIBUJODIBUIX

13 2

FRANCÉSFRANCÉS

02 2

INGLÉSANGLÉS

05 5

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

34 1

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

04 4

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA LA TORRETA

Código/Codi : 03009661 011000110010/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

12 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

03 3

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12813

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: ALICANTE / ALACANT

LOCALIDAD/LOCALITAT : ELX

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA LA TORRETA

Código/Codi : 03009661 011000110010/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

05 5

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

04 4

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

03 3

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

03 3

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

04 4

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

03 3

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

03 3

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

ASESORÍA Y PROCESOS DE IMAGEN PERSONALASSESSORIA I PROCESSOS D'IMATGE PERSONA

02 2

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

03 3

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

ORGANIZACIÓN Y PROCESOS DE MANTO. DE VEORGANITZACIÓ I PROCESSOS DE MANT. VEHICL

15 4

PROCESOS DIAGNOST. CLÍNICO Y PROCED. ORTPROCESSOS DIAGN. CLÍNIC I PROCED.OTRPROT

13 2

PROCESOS SANITARIOSPROCESSOS SANITARIS

02 2

SISTEMAS ELECTRÓNICOSSISTEMES ELECTRÒNICS

05 5

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

11 0

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

EQUIPOS ELECTRÓNICOSEQUIPS ELECTRÒNICS

06 6

ESTÉTICAESTÈTICA

02 2

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOSMANTENIMENT DE VEHICLES

110 9

PELUQUERÍAPERRUQUERIA

04 4

PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y ORPROCEDIMENTS DE DIAGNÒSTIC CLÍNIC ORTOP

03 3

PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y ASISTENCIALEPROCEDIMENTS SANITARIS I ASSISTENCIALS

05 5

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA MISTERI D`ELX

Código/Codi : 03014538 010011001110/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

03 3

GRIEGOGREC

01 1

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

05 5

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

05 5

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

06 6

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

04 4

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

04 4

DIBUJODIBUIX

05 5

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

05 5

MÚSICAMÚSICA

02 2

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12814

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: ALICANTE / ALACANT

LOCALIDAD/LOCALITAT : ELX

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA MISTERI D`ELX

Código/Codi : 03014538 010011001110/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

03 3

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

04 4

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

05 5

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

CONSTRUCCIONES CIVILES Y EDIFICACIÓNCONSTRUCCIONS CIVILS I EDIFICACIONS

02 2

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

02 2

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

OFICINA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓNOFICINA DE PROJECTES DE CONSTRUCCIÓ

03 3

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA MONTSERRAT ROIG

Código/Codi : 03012050 010100110011/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

GRIEGOGREC

11 0

LATÍNLLATÍ

12 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

05 5

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

05 5

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

05 5

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

04 4

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

04 4

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

06 6

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

09 9

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

24 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

04 4

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y ORPROCEDIMENTS DE DIAGNÒSTIC CLÍNIC ORTOP

03 3

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA NIT DE L`ALBA

Código/Codi : 03014526 010011000111/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

05 5

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

05 5

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

05 5

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

04 4

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

04 4

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12815

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: ALICANTE / ALACANT

LOCALIDAD/LOCALITAT : ELX

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA NIT DE L`ALBA

Código/Codi : 03014526 010011000111/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

DIBUJODIBUIX

03 3

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

05 5

MÚSICAMÚSICA

02 2

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

03 3

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

14 3

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

04 4

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

02 2

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA NUM. 15

Código/Codi : 03015075 111001010011/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

03 3

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

14 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

03 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

02 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

02 2

DIBUJODIBUIX

12 1

FRANCÉSFRANCÉS

11 0

INGLÉSANGLÉS

03 3

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

02 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

03 3

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

11 0

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA PEDRO IBARRA RUIZ

Código/Codi : 03010144 011010110000/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

01 1

GRIEGOGREC

01 1

LATÍNLLATÍ

11 0

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

04 4

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

14 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

03 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

03 3

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

02 2

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

11 0

INGLÉSANGLÉS

04 4

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12816

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: ALICANTE / ALACANT

LOCALIDAD/LOCALITAT : ELX

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA PEDRO IBARRA RUIZ

Código/Codi : 03010144 011010110000/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

MÚSICAMÚSICA

11 0

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

33 0

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

03 3

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA SEVERO OCHOA

Código/Codi : 03013224 011000111010/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

04 4

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

13 2

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

04 4

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

02 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

03 3

DIBUJODIBUIX

12 1

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

04 4

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

13 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

03 3

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESASADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

03 3

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

02 2

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

012 12

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIALORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL

03 3

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

PROCESOS COMERCIALESPROCESSOS COMERCIALS

13 2

PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAPROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

03 3

SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICASSISTEMES I APLICACIONS INFORMÀTIQUES

07 7

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA SIXTO MARCO

Código/Codi : 03005082 011100000000/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

03 3

GRIEGOGREC

11 0

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

05 5

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

05 5

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

06 6

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

05 5

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

04 4

DIBUJODIBUIX

03 3

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12817

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: ALICANTE / ALACANT

LOCALIDAD/LOCALITAT : ELX

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA SIXTO MARCO

Código/Codi : 03005082 011100000000/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

INGLÉSANGLÉS

06 6

MÚSICAMÚSICA

02 2

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

04 4

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

04 4

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESASADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

05 5

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

02 2

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

02 2

PROCESOS Y PRODUCTOS DE TEXTIL, CONFECPROCESSOS I PRODUCTES TÈXTILS, CONFECCI

11 0

SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOSSISTEMES ELECTRÒNICS I AUTOMÀTICS

02 2

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

INSTALACIONES ELECTROTÉCNICASINSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES

05 5

PATRONAJE Y CONFECCIÓNPATRONATGE I CONFECCIÓ

03 3

PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAPROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

-17 8

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA TIRANT LO BLANC

Código/Codi : 03012773 010110101001/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

12 1

GRIEGOGREC

11 0

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

05 5

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

06 6

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

06 6

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

04 4

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

05 5

DIBUJODIBUIX

33 0

FRANCÉSFRANCÉS

02 2

INGLÉSANGLÉS

06 6

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

04 4

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

05 5

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

ASESORÍA Y PROCESOS DE IMAGEN PERSONALASSESSORIA I PROCESSOS D'IMATGE PERSONA

22 0

HOSTELERÍA Y TURISMOHOSTALERIA I TURISME

03 3

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA TORRELLANO

Código/Codi : 03015063 011011000101/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

GRIEGOGREC

11 0

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12818

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: ALICANTE / ALACANT

LOCALIDAD/LOCALITAT : ELX

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA TORRELLANO

Código/Codi : 03015063 011011000101/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

05 5

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

05 5

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

05 5

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

04 4

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

04 4

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

05 5

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

03 3

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

04 4

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA VICTORIA KENT

Código/Codi : 03013881 011001110100/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

03 3

GRIEGOGREC

01 1

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

06 6

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

05 5

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

06 6

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

04 4

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

04 4

DIBUJODIBUIX

13 2

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

07 7

MÚSICAMÚSICA

02 2

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

04 4

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

05 5

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

02 2

INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIAINTERVENCIÓ SOCIOCOMUNITÀRIA

18 7

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIALORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL

05 5

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

PROCESOS COMERCIALESPROCESSOS COMERCIALS

13 2

SERVICIOS A LA COMUNIDADSERVEIS A LA COMUNITAT

14 3

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12819

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: ALICANTE / ALACANT

LOCALIDAD/LOCALITAT : ELX

CENTRO/CENTRE : INSTITUT E.SECUNDARIA ASUNCION DE NTRA. SEÑORA

Código/Codi : 03005094 011100000001/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

04 4

GRIEGOGREC

11 0

LATÍNLLATÍ

02 2

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

06 6

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

05 5

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

07 7

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

04 4

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

05 5

DIBUJODIBUIX

03 3

FRANCÉSFRANCÉS

02 2

INGLÉSANGLÉS

05 5

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

03 3

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

04 4

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

LOCALIDAD/LOCALITAT : GATA DE GORGOS

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA

Código/Codi : 03015087 011101011110/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

22 0

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

12 1

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

02 2

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

01 1

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

01 1

DIBUJODIBUIX

01 1

INGLÉSANGLÉS

02 2

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

12 1

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

02 2

LOCALIDAD/LOCALITAT : GUARDAMAR DEL SEGURA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA LES DUNES

Código/Codi : 03013327 011001001110/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

GRIEGOGREC

11 0

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

04 4

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

04 4

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

04 4

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12820

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: ALICANTE / ALACANT

LOCALIDAD/LOCALITAT : GUARDAMAR DEL SEGURA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA LES DUNES

Código/Codi : 03013327 011001001110/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

03 3

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

03 3

DIBUJODIBUIX

22 0

FRANCÉSFRANCÉS

12 1

INGLÉSANGLÉS

04 4

MÚSICAMÚSICA

02 2

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

12 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

23 1

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

04 4

HOSTELERÍA Y TURISMOHOSTALERIA I TURISME

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

LOCALIDAD/LOCALITAT : IBI

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA LA FOIA

Código/Codi : 03006153 010000011110/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

02 2

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

12 1

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

03 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

02 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

02 2

DIBUJODIBUIX

01 1

FRANCÉSFRANCÉS

11 0

INGLÉSANGLÉS

02 2

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

12 1

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

02 2

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESASADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

03 3

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

02 2

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE FABRICACIÓNORGANITZACIÓ I PROJECTES DE FABRICACIÓ M

23 1

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINASMECANITZAT I MANTENIMENT DE MÀQUINES

25 3

OFICINA DE PROYECTOS DE FABRICACIÓN MECOFICINA DE PROJECTES DE FABRICACIÓ MECÀN

11 0

PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAPROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

13 2

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12821

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: ALICANTE / ALACANT

LOCALIDAD/LOCALITAT : IBI

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA NOU DERRAMADOR

Código/Codi : 03014939 011001011110/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

02 2

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

12 1

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

02 2

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

02 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

02 2

DIBUJODIBUIX

01 1

FRANCÉSFRANCÉS

11 0

INGLÉSANGLÉS

02 2

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

11 0

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

01 1

ANÁLISIS Y QUÍMICA INDUSTRIALANÀLISI I QUÍMICA INDUSTRIAL

00 0

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

11 0

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

LABORATORIOLABORATORI

00 0

CENTRO/CENTRE : INSTITUT E.SECUNDARIA FRAY IGNACIO BARRACHINA

Código/Codi : 03006086 010000011011/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

03 3

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

13 2

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

04 4

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

03 3

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

03 3

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

03 3

MÚSICAMÚSICA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

03 3

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

03 3

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

LOCALIDAD/LOCALITAT : LA NUCIA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA LA NUCIA

Código/Codi : 03015105 011001110101/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

02 2

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

12 1

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12822

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: ALICANTE / ALACANT

LOCALIDAD/LOCALITAT : LA NUCIA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA LA NUCIA

Código/Codi : 03015105 011001110101/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

02 2

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

01 1

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

01 1

DIBUJODIBUIX

01 1

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

02 2

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

12 1

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

02 2

LOCALIDAD/LOCALITAT : LA VILA JOIOSA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA LA MALLADETA

Código/Codi : 03009051 010111000001/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

03 3

GRIEGOGREC

11 0

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

05 5

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

15 4

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

06 6

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

04 4

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

05 5

DIBUJODIBUIX

03 3

FRANCÉSFRANCÉS

11 0

INGLÉSANGLÉS

06 6

MÚSICAMÚSICA

02 2

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

24 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

05 5

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

02 2

INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIAINTERVENCIÓ SOCIOCOMUNITÀRIA

24 2

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

SERVICIOS A LA COMUNIDADSERVEIS A LA COMUNITAT

01 1

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA MARCOS ZARAGOZA

Código/Codi : 03008915 010110011000/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

03 3

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

13 2

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12823

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: ALICANTE / ALACANT

LOCALIDAD/LOCALITAT : LA VILA JOIOSA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA MARCOS ZARAGOZA

Código/Codi : 03008915 010110011000/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

03 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

02 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

02 2

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

02 2

INGLÉSANGLÉS

03 3

MÚSICAMÚSICA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

12 1

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

02 2

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESASADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

02 2

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

02 2

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

04 4

SISTEMAS ELECTRÓNICOSSISTEMES ELECTRÒNICS

02 2

SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOSSISTEMES ELECTRÒNICS I AUTOMÀTICS

12 1

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

EQUIPOS ELECTRÓNICOSEQUIPS ELECTRÒNICS

03 3

INSTALACIONES ELECTROTÉCNICASINSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES

15 4

PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAPROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

05 5

SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICASSISTEMES I APLICACIONS INFORMÀTIQUES

02 2

LOCALIDAD/LOCALITAT : L'ALFÀS DEL PI

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA

Código/Codi : 03015117 010101111110/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

GRIEGOGREC

11 0

LATÍNLLATÍ

11 0

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

14 3

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

44 0

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

04 4

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

14 3

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

15 4

DIBUJODIBUIX

03 3

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

04 4

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

23 1

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

14 3

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12824

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: ALICANTE / ALACANT

LOCALIDAD/LOCALITAT : L'ALFÀS DEL PI

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA

Código/Codi : 03015117 010101111110/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

LOCALIDAD/LOCALITAT : LOS MONTESINOS

CENTRO/CENTRE : SECCION E.SECUNDARIA I.E.S. ANTONIO SEQUEROS

Código/Codi : 03014897 010101110110/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

01 1

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

01 1

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

02 2

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

01 1

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

01 1

DIBUJODIBUIX

01 1

INGLÉSANGLÉS

01 1

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

01 1

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

01 1

LOCALIDAD/LOCALITAT : MONFORTE DEL CID

CENTRO/CENTRE : INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA LAS NORIAS

Código/Codi : 03015099 011100001110/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

12 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

02 2

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

03 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

03 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

02 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

02 2

DIBUJODIBUIX

12 1

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

03 3

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

12 1

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

02 2

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

11 0

LOCALIDAD/LOCALITAT : MONÒVER

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA ENRIC VALOR

Código/Codi : 03012785 010110101010/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12825

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: ALICANTE / ALACANT

LOCALIDAD/LOCALITAT : MONÒVER

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA ENRIC VALOR

Código/Codi : 03012785 010110101010/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

GRIEGOGREC

11 0

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

15 4

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

45 1

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

15 4

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

04 4

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

04 4

DIBUJODIBUIX

33 0

FRANCÉSFRANCÉS

11 0

INGLÉSANGLÉS

15 4

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

34 1

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

04 4

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESASADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAPROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

11 0

LOCALIDAD/LOCALITAT : MURO DE ALCOY

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA SERRA MARIOLA

Código/Codi : 03014836 010101010011/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

04 4

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

34 1

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

04 4

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

03 3

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

04 4

DIBUJODIBUIX

03 3

FRANCÉSFRANCÉS

11 0

INGLÉSANGLÉS

05 5

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

04 4

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

04 4

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESASADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

01 1

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

11 0

HOSTELERÍA Y TURISMOHOSTALERIA I TURISME

11 0

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12826

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: ALICANTE / ALACANT

LOCALIDAD/LOCALITAT : MURO DE ALCOY

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA SERRA MARIOLA

Código/Codi : 03014836 010101010011/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

PROCESOS Y PRODUCTOS DE TEXTIL, CONFECCPROCESSOS I PRODUCTES TÈXTILS, CONFECCI

01 1

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

PATRONAJE Y CONFECCIÓNPATRONATGE I CONFECCIÓ

00 0

PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAPROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

01 1

LOCALIDAD/LOCALITAT : MUTXAMEL

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA MUTXAMEL

Código/Codi : 03014551 010011010110/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

03 3

GRIEGOGREC

01 1

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

06 6

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

06 6

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

07 7

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

04 4

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

05 5

DIBUJODIBUIX

13 2

FRANCÉSFRANCÉS

02 2

INGLÉSANGLÉS

05 5

MÚSICAMÚSICA

02 2

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

03 3

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

05 5

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

06 6

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

14 3

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICASSISTEMES I APLICACIONS INFORMÀTIQUES

11 0

CENTRO/CENTRE : SECCIO E.SECUNDARIA I.E.S. MUTXAMEL

Código/Codi : 03016468 011101001111/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

01 1

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

01 1

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

01 1

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

01 1

DIBUJODIBUIX

11 0

FRANCÉSFRANCÉS

00 0

INGLÉSANGLÉS

01 1

MÚSICAMÚSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12827

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: ALICANTE / ALACANT

LOCALIDAD/LOCALITAT : MUTXAMEL

CENTRO/CENTRE : SECCIO E.SECUNDARIA I.E.S. MUTXAMEL

Código/Codi : 03016468 011101001111/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

01 1

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

01 1

LOCALIDAD/LOCALITAT : NOVELDA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA EL VINALOPO

Código/Codi : 03009798 011001011000/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

03 3

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

13 2

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

03 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

02 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

02 2

DIBUJODIBUIX

12 1

FRANCÉSFRANCÉS

11 0

INGLÉSANGLÉS

03 3

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

03 3

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

03 3

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESASADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

05 5

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

12 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

ORGANIZACIÓN Y PROCESOS DE MANTO. DE VEORGANITZACIÓ I PROCESSOS DE MANT. VEHICL

25 3

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOSMANTENIMENT DE VEHICLES

010 10

PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAPROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

-14 5

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA LA MOLA

Código/Codi : 03006761 010001110100/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

GRIEGOGREC

11 0

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

05 5

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

24 2

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

04 4

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

03 3

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

04 4

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

11 0

INGLÉSANGLÉS

04 4

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12828

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: ALICANTE / ALACANT

LOCALIDAD/LOCALITAT : NOVELDA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA LA MOLA

Código/Codi : 03006761 010001110100/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

MÚSICAMÚSICA

02 2

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

03 3

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

04 4

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIALORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL

02 2

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

PROCESOS COMERCIALESPROCESSOS COMERCIALS

12 1

LOCALIDAD/LOCALITAT : ONDARA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA XEBIC

Código/Codi : 03014940 011001100110/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

GRIEGOGREC

11 0

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

15 4

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

14 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

04 4

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

04 4

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

04 4

DIBUJODIBUIX

03 3

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

05 5

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

05 5

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

04 4

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIAINTERVENCIÓ SOCIOCOMUNITÀRIA

23 1

ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE SISTEMAS ENORGANITZACIÓ I PROJECTES DE SISTEMES ENE

23 1

SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOSSISTEMES ELECTRÒNICS I AUTOMÀTICS

12 1

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

INSTALA. Y MANTO. DE EQUIPOS TÉRMICOS Y DINSTAL·LACIONS I MANT D'EQUIPS TÈRMICS I DE

33 0

SERVICIOS A LA COMUNIDADSERVEIS A LA COMUNITAT

11 0

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12829

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: ALICANTE / ALACANT

LOCALIDAD/LOCALITAT : ONIL

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA LA CREUETA

Código/Codi : 03014137 011010001101/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

01 1

GRIEGOGREC

11 0

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

03 3

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

23 1

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

03 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

02 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

02 2

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

11 0

INGLÉSANGLÉS

03 3

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

02 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

03 3

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIALORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL

-10 1

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

PROCESOS COMERCIALESPROCESSOS COMERCIALS

-10 1

LOCALIDAD/LOCALITAT : ORIHUELA

CENTRO/CENTRE : INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA EL PALMERAL

Código/Codi : 03007418 010011000110/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

GRIEGOGREC

11 0

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

13 2

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

03 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

03 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

03 3

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

02 2

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

03 3

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

03 3

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

02 2

CONSTRUCCIONES CIVILES Y EDIFICACIÓNCONSTRUCCIONS CIVILS I EDIFICACIONS

03 3

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

04 4

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

ORGANIZACIÓN Y PROCESOS DE MANTO. DE VEORGANITZACIÓ I PROCESSOS DE MANT. VEHICL

03 3

PROCESOS DE PRODUCCIÓN AGRARIAPROCESSOS DE PRODUCIÓ AGRÀRIA

13 2

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12830

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: ALICANTE / ALACANT

LOCALIDAD/LOCALITAT : ORIHUELA

CENTRO/CENTRE : INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA EL PALMERAL

Código/Codi : 03007418 010011000110/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

SISTEMAS ELECTRÓNICOSSISTEMES ELECTRÒNICS

04 4

SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOSSISTEMES ELECTRÒNICS I AUTOMÀTICS

13 2

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

EQUIPOS ELECTRÓNICOSEQUIPS ELECTRÒNICS

06 6

INSTALACIONES ELECTROTÉCNICASINSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES

15 4

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOSMANTENIMENT DE VEHICLES

16 5

OFICINA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓNOFICINA DE PROJECTES DE CONSTRUCCIÓ

03 3

OPERACIONES Y EQUIPOS DE PRODUCCION AGOPERACIONS I EQUIPS DE PRODUCCIÓ AGRARIA

15 4

CENTRO/CENTRE : INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA GABRIEL MIRO

Código/Codi : 03007406 010011000101/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

03 3

GRIEGOGREC

01 1

LATÍNLLATÍ

03 3

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

16 5

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

06 6

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

06 6

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

05 5

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

05 5

DIBUJODIBUIX

03 3

FRANCÉSFRANCÉS

03 3

INGLÉSANGLÉS

06 6

MÚSICAMÚSICA

02 2

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

04 4

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

04 4

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

02 2

INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIAINTERVENCIÓ SOCIOCOMUNITÀRIA

45 1

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

SERVICIOS A LA COMUNIDADSERVEIS A LA COMUNITAT

12 1

CENTRO/CENTRE : INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA LAS ESPEÑETAS

Código/Codi : 03011070 010000111101/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

03 3

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

03 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

03 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

03 3

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

02 2

DIBUJODIBUIX

01 1

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12831

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: ALICANTE / ALACANT

LOCALIDAD/LOCALITAT : ORIHUELA

CENTRO/CENTRE : INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA LAS ESPEÑETAS

Código/Codi : 03011070 010000111101/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

03 3

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

02 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

02 2

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESASADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

04 4

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

02 2

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

03 3

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIALORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL

03 3

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

PROCESOS COMERCIALESPROCESSOS COMERCIALS

01 1

PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAPROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

04 4

SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICASSISTEMES I APLICACIONS INFORMÀTIQUES

01 1

CENTRO/CENTRE : INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA PLAYA FLAMENCA

Código/Codi : 03015981 011101000111/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

11 0

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

33 0

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

23 1

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

03 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

02 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

02 2

DIBUJODIBUIX

22 0

FRANCÉSFRANCÉS

11 0

INGLÉSANGLÉS

03 3

MÚSICAMÚSICA

11 0

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

22 0

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

03 3

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

11 0

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

11 0

CENTRO/CENTRE : INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA THADER

Código/Codi : 03013340 011001010101/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

GRIEGOGREC

01 1

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

03 3

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12832

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: ALICANTE / ALACANT

LOCALIDAD/LOCALITAT : ORIHUELA

CENTRO/CENTRE : INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA THADER

Código/Codi : 03013340 011001010101/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

03 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

04 4

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

03 3

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

03 3

DIBUJODIBUIX

01 1

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

03 3

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

02 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

02 2

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

LOCALIDAD/LOCALITAT : PEDREGUER

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA

Código/Codi : 03015142 011011001101/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

GRIEGOGREC

11 0

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

13 2

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

13 2

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

04 4

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

03 3

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

03 3

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

03 3

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

13 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

03 3

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

LOCALIDAD/LOCALITAT : PEGO

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA ENRIC VALOR

Código/Codi : 03007613 010011011000/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

GRIEGOGREC

01 1

LATÍNLLATÍ

11 0

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12833

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: ALICANTE / ALACANT

LOCALIDAD/LOCALITAT : PEGO

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA ENRIC VALOR

Código/Codi : 03007613 010011011000/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

03 3

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

04 4

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

05 5

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

03 3

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

03 3

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

04 4

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

03 3

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

04 4

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

11 0

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

PROCESOS DE PRODUCCIÓN AGRARIAPROCESSOS DE PRODUCIÓ AGRÀRIA

00 0

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

OPERACIONES Y EQUIPOS DE PRODUCCION AGOPERACIONS I EQUIPS DE PRODUCCIÓ AGRARIA

00 0

LOCALIDAD/LOCALITAT : PETRER

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA AZORIN

Código/Codi : 03005719 010001010100/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

13 2

GRIEGOGREC

01 1

LATÍNLLATÍ

02 2

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

06 6

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

06 6

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

05 5

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

04 4

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

05 5

DIBUJODIBUIX

23 1

FRANCÉSFRANCÉS

02 2

INGLÉSANGLÉS

06 6

MÚSICAMÚSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

34 1

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

04 4

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12834

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: ALICANTE / ALACANT

LOCALIDAD/LOCALITAT : PETRER

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA LA CANAL

Código/Codi : 03015154 011100010101/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

23 1

GRIEGOGREC

11 0

LATÍNLLATÍ

11 0

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

25 3

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

45 1

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

27 5

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

14 3

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

14 3

DIBUJODIBUIX

44 0

FRANCÉSFRANCÉS

11 0

INGLÉSANGLÉS

15 4

MÚSICAMÚSICA

02 2

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

04 4

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

24 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

15 4

ECONOMÍAECONOMIA

11 0

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE FABRICACIÓNORGANITZACIÓ I PROJECTES DE FABRICACIÓ M

11 0

ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE SISTEMAS ENORGANITZACIÓ I PROJECTES DE SISTEMES ENE

11 0

SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOSSISTEMES ELECTRÒNICS I AUTOMÀTICS

12 1

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

INSTALA. Y MANTO. DE EQUIPOS TÉRMICOS Y DINSTAL·LACIONS I MANT D'EQUIPS TÈRMICS I DE

33 0

INSTALACIONES ELECTROTÉCNICASINSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES

22 0

MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINASMECANITZAT I MANTENIMENT DE MÀQUINES

02 2

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA POETA PACO MOLLA

Código/Codi : 03014371 011011001010/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

GRIEGOGREC

11 0

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

15 4

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

04 4

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

04 4

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

04 4

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

04 4

DIBUJODIBUIX

04 4

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

05 5

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12835

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: ALICANTE / ALACANT

LOCALIDAD/LOCALITAT : PETRER

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA POETA PACO MOLLA

Código/Codi : 03014371 011011001010/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

04 4

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

03 3

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

05 5

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICASSISTEMES I APLICACIONS INFORMÀTIQUES

33 0

LOCALIDAD/LOCALITAT : PILAR DE LA HORADADA

CENTRO/CENTRE : INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA THIAR

Código/Codi : 03013728 011001101100/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

GRIEGOGREC

01 1

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

05 5

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

15 4

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

05 5

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

04 4

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

03 3

DIBUJODIBUIX

03 3

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

05 5

MÚSICAMÚSICA

02 2

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

04 4

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

01 1

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

LOCALIDAD/LOCALITAT : PINOSO

CENTRO/CENTRE : INSTITUT E.SECUNDARIA JOSE MARHUENDA PRATS

Código/Codi : 03007789 010011110000/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

12 1

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

34 1

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

13 2

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

03 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

03 3

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

03 3

DIBUJODIBUIX

12 1

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

04 4

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12836

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: ALICANTE / ALACANT

LOCALIDAD/LOCALITAT : PINOSO

CENTRO/CENTRE : INSTITUT E.SECUNDARIA JOSE MARHUENDA PRATS

Código/Codi : 03007789 010011110000/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

MÚSICAMÚSICA

02 2

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

13 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

03 3

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESASADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

11 0

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAPROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

01 1

LOCALIDAD/LOCALITAT : REDOVÁN

CENTRO/CENTRE : INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA

Código/Codi : 03015166 011011010100/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

02 2

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

02 2

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

02 2

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

01 1

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

01 1

DIBUJODIBUIX

11 0

INGLÉSANGLÉS

02 2

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

02 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

02 2

LOCALIDAD/LOCALITAT : ROJALES

CENTRO/CENTRE : INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA LA ENCANTA

Código/Codi : 03014850 010101100111/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

44 0

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

24 2

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

04 4

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

03 3

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

03 3

DIBUJODIBUIX

22 0

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

04 4

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

24 2

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12837

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: ALICANTE / ALACANT

LOCALIDAD/LOCALITAT : ROJALES

CENTRO/CENTRE : INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA LA ENCANTA

Código/Codi : 03014850 010101100111/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

02 2

ASESORÍA Y PROCESOS DE IMAGEN PERSONALASSESSORIA I PROCESSOS D'IMATGE PERSONA

01 1

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

11 0

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

ESTÉTICAESTÈTICA

02 2

PELUQUERÍAPERRUQUERIA

04 4

LOCALIDAD/LOCALITAT : SAN FULGENCIO

CENTRO/CENTRE : SECCION E.SECUNDARIA I.E.S. LA ENCANTA

Código/Codi : 03016560 100110000011/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

11 0

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

11 0

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

01 1

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

01 1

DIBUJODIBUIX

11 0

INGLÉSANGLÉS

01 1

MÚSICAMÚSICA

11 0

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

11 0

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

LOCALIDAD/LOCALITAT : SAN MIGUEL DE SALINAS

CENTRO/CENTRE : INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA LOS ALCORES

Código/Codi : 03014563 010011011101/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

13 2

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

23 1

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

03 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

02 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

02 2

DIBUJODIBUIX

22 0

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

03 3

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

02 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

03 3

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12838

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: ALICANTE / ALACANT

LOCALIDAD/LOCALITAT : SAN MIGUEL DE SALINAS

CENTRO/CENTRE : INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA LOS ALCORES

Código/Codi : 03014563 010011011101/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

LOCALIDAD/LOCALITAT : SANT JOAN D'ALACANT

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA LLOIXA

Código/Codi : 03010429 011110000100/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

03 3

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

03 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

04 4

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

02 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

02 2

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

03 3

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

02 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

03 3

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESASADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

14 3

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAPROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

03 3

CENTRO/CENTRE : INSTITUT E.SECUNDARIA LUIS GARCIA BERLANGA

Código/Codi : 03010478 011111000000/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

02 2

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

03 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

03 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

02 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

02 2

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

02 2

INGLÉSANGLÉS

03 3

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

02 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

02 2

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

01 1

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12839

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: ALICANTE / ALACANT

LOCALIDAD/LOCALITAT : SANT JOAN D'ALACANT

CENTRO/CENTRE : INSTITUT E.SECUNDARIA LUIS GARCIA BERLANGA

Código/Codi : 03010478 011111000000/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

PROCESOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓNPROCESSOS I MITJANS DE COMUNICACIÓ

14 3

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE IMAGEN Y SOTÈCNIQUES I PROCEDIMENTS D'IMATGE I SO

18 7

LOCALIDAD/LOCALITAT : SANT VICENT DEL RASPEIG

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA CANASTELL

Código/Codi : 03010442 011110010000/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

GRIEGOGREC

11 0

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

04 4

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

04 4

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

05 5

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

04 4

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

03 3

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

02 2

INGLÉSANGLÉS

04 4

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

04 4

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

04 4

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

03 3

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

ORGANIZACIÓN Y PROCESOS DE MANTO. DE VEORGANITZACIÓ I PROCESSOS DE MANT. VEHICL

03 3

ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE FABRICACIÓNORGANITZACIÓ I PROJECTES DE FABRICACIÓ M

12 1

ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE SISTEMAS ENORGANITZACIÓ I PROJECTES DE SISTEMES ENE

34 1

PROCESOS DIAGNOST. CLÍNICO Y PROCED. ORTPROCESSOS DIAGN. CLÍNIC I PROCED.OTRPROT

02 2

PROCESOS SANITARIOSPROCESSOS SANITARIS

23 1

SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOSSISTEMES ELECTRÒNICS I AUTOMÀTICS

05 5

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

INSTALA. Y MANTO. DE EQUIPOS TÉRMICOS Y DINSTAL·LACIONS I MANT D'EQUIPS TÈRMICS I DE

28 6

INSTALACIONES ELECTROTÉCNICASINSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES

18 7

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOSMANTENIMENT DE VEHICLES

25 3

MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINASMECANITZAT I MANTENIMENT DE MÀQUINES

22 0

OFICINA DE PROYECTOS DE FABRICACIÓN MECOFICINA DE PROJECTES DE FABRICACIÓ MECÀN

01 1

PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y ORPROCEDIMENTS DE DIAGNÒSTIC CLÍNIC ORTOP

03 3

PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y ASISTENCIALEPROCEDIMENTS SANITARIS I ASSISTENCIALS

16 5

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12840

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: ALICANTE / ALACANT

LOCALIDAD/LOCALITAT : SANT VICENT DEL RASPEIG

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA GAIA

Código/Codi : 03015178 011100011101/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

13 2

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

13 2

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

03 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

02 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

02 2

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

03 3

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

02 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

03 3

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIALORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL

01 1

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

PROCESOS COMERCIALESPROCESSOS COMERCIALS

01 1

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA HAYGON

Código/Codi : 03013352 011001010110/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

GRIEGOGREC

11 0

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

03 3

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

04 4

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

05 5

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

04 4

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

04 4

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

03 3

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

08 8

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

02 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

03 3

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12841

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: ALICANTE / ALACANT

LOCALIDAD/LOCALITAT : SANT VICENT DEL RASPEIG

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA SAN VICENTE

Código/Codi : 03008423 010101000101/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

03 3

GRIEGOGREC

01 1

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

06 6

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

06 6

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

06 6

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

04 4

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

04 4

DIBUJODIBUIX

03 3

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

06 6

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

04 4

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

05 5

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESASADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

02 2

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAPROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

01 1

SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICASSISTEMES I APLICACIONS INFORMÀTIQUES

01 1

LOCALIDAD/LOCALITAT : SANTA POLA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA CAP DE L`ALJUB

Código/Codi : 03010168 011011000010/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

04 4

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

03 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

03 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

03 3

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

03 3

DIBUJODIBUIX

12 1

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

03 3

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

23 1

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

03 3

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESASADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

03 3

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

01 1

HOSTELERÍA Y TURISMOHOSTALERIA I TURISME

12 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12842

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: ALICANTE / ALACANT

LOCALIDAD/LOCALITAT : SANTA POLA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA CAP DE L`ALJUB

Código/Codi : 03010168 011011000010/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

COCINA Y PASTELERÍACUINA I PASTISSERIA

07 7

PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAPROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

03 3

SERVICIOS DE RESTAURACIÓNSERVEIS DE RESTAURACIÓ

02 2

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA SANTA POLA

Código/Codi : 03010430 011110001000/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

GRIEGOGREC

11 0

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

04 4

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

05 5

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

05 5

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

04 4

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

04 4

DIBUJODIBUIX

03 3

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

04 4

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

34 1

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

04 4

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIALORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL

01 1

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

PROCESOS COMERCIALESPROCESSOS COMERCIALS

02 2

LOCALIDAD/LOCALITAT : SAX

CENTRO/CENTRE : INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA

Código/Codi : 03013753 011001110001/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

45 1

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

04 4

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

06 6

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

04 4

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

04 4

DIBUJODIBUIX

03 3

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12843

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: ALICANTE / ALACANT

LOCALIDAD/LOCALITAT : SAX

CENTRO/CENTRE : INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA

Código/Codi : 03013753 011001110001/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

INGLÉSANGLÉS

05 5

MÚSICAMÚSICA

02 2

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

04 4

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

04 4

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

CONSTRUCCIONES CIVILES Y EDIFICACIÓNCONSTRUCCIONS CIVILS I EDIFICACIONS

22 0

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

11 0

LOCALIDAD/LOCALITAT : TEULADA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA

Código/Codi : 03015464 011100110011/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

33 0

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

33 0

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

03 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

02 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

03 3

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

11 0

INGLÉSANGLÉS

03 3

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

33 0

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

03 3

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

LOCALIDAD/LOCALITAT : TORREVIEJA

CENTRO/CENTRE : INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA LAS LAGUNAS

Código/Codi : 03008629 010110000011/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

04 4

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

24 2

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

04 4

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

04 4

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

03 3

DIBUJODIBUIX

03 3

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

04 4

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12844

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: ALICANTE / ALACANT

LOCALIDAD/LOCALITAT : TORREVIEJA

CENTRO/CENTRE : INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA LAS LAGUNAS

Código/Codi : 03008629 010110000011/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

MÚSICAMÚSICA

02 2

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

04 4

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

04 4

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESASADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

-11 2

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

02 2

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

ORGANIZACIÓN Y PROCESOS DE MANTO. DE VEORGANITZACIÓ I PROCESSOS DE MANT. VEHICL

12 1

PROCESOS DIAGNOST. CLÍNICO Y PROCED. ORTPROCESSOS DIAGN. CLÍNIC I PROCED.OTRPROT

23 1

SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOSSISTEMES ELECTRÒNICS I AUTOMÀTICS

13 2

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

INSTALACIONES ELECTROTÉCNICASINSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES

26 4

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOSMANTENIMENT DE VEHICLES

04 4

PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y ORPROCEDIMENTS DE DIAGNÒSTIC CLÍNIC ORTOP

03 3

PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y ASISTENCIALEPROCEDIMENTS SANITARIS I ASSISTENCIALS

13 2

PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAPROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

03 3

CENTRO/CENTRE : INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA MARE NOSTRUM

Código/Codi : 03014575 010011100101/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

12 1

GRIEGOGREC

11 0

LATÍNLLATÍ

11 0

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

45 1

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

34 1

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

05 5

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

04 4

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

04 4

DIBUJODIBUIX

22 0

FRANCÉSFRANCÉS

02 2

INGLÉSANGLÉS

05 5

MÚSICAMÚSICA

11 0

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

07 7

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

03 3

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

03 3

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

01 1

HOSTELERÍA Y TURISMOHOSTALERIA I TURISME

13 2

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

02 2

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12845

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: ALICANTE / ALACANT

LOCALIDAD/LOCALITAT : TORREVIEJA

CENTRO/CENTRE : INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA NUM. 1 - LIBERTAS

Código/Codi : 03008630 010110000110/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

GRIEGOGREC

11 0

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

15 4

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

25 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

06 6

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

04 4

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

04 4

DIBUJODIBUIX

13 2

FRANCÉSFRANCÉS

02 2

INGLÉSANGLÉS

06 6

MÚSICAMÚSICA

02 2

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

03 3

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

15 4

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

05 5

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

PROCESOS COMERCIALESPROCESSOS COMERCIALS

11 0

CENTRO/CENTRE : INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA NUM. 4

Código/Codi : 03015907 011000101101/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

12 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

23 1

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

23 1

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

03 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

03 3

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

03 3

DIBUJODIBUIX

22 0

FRANCÉSFRANCÉS

11 0

INGLÉSANGLÉS

04 4

MÚSICAMÚSICA

22 0

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

23 1

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

03 3

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12846

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: ALICANTE / ALACANT

LOCALIDAD/LOCALITAT : VILLENA

CENTRO/CENTRE : INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA A. NAVARRO SANTAFE

Código/Codi : 03009786 011001010100/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

03 3

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

14 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

03 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

02 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

02 2

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

13 2

MÚSICAMÚSICA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

03 3

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

03 3

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESASADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

04 4

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

02 2

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE FABRICACIÓNORGANITZACIÓ I PROJECTES DE FABRICACIÓ M

23 1

SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOSSISTEMES ELECTRÒNICS I AUTOMÀTICS

02 2

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

INSTALACIONES ELECTROTÉCNICASINSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES

24 2

MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINASMECANITZAT I MANTENIMENT DE MÀQUINES

15 4

PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAPROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

04 4

CENTRO/CENTRE : INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA HERMANOS AMOROS

Código/Codi : 03009233 011000001101/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

03 3

GRIEGOGREC

11 0

LATÍNLLATÍ

02 2

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

06 6

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

05 5

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

06 6

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

04 4

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

04 4

DIBUJODIBUIX

03 3

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

05 5

MÚSICAMÚSICA

02 2

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

04 4

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

04 4

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12847

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: ALICANTE / ALACANT

LOCALIDAD/LOCALITAT : VILLENA

CENTRO/CENTRE : INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA HERMANOS AMOROS

Código/Codi : 03009233 011000001101/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

LOCALIDAD/LOCALITAT : XÀBIA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA ANTONI LLIDO

Código/Codi : 03006244 010000110011/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

GRIEGOGREC

01 1

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

03 3

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

14 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

04 4

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

03 3

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

03 3

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

11 0

INGLÉSANGLÉS

04 4

ALEMÁNALEMANY

01 1

MÚSICAMÚSICA

02 2

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

13 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

04 4

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA NUM. 1

Código/Codi : 03013339 011001010011/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

02 2

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

23 1

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

03 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

02 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

02 2

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

03 3

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

22 0

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

04 4

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESASADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

03 3

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

01 1

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12848

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: ALICANTE / ALACANT

LOCALIDAD/LOCALITAT : XÀBIA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA NUM. 1

Código/Codi : 03013339 011001010011/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

HOSTELERÍA Y TURISMOHOSTALERIA I TURISME

22 0

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIALORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL

00 0

PROCESOS SANITARIOSPROCESSOS SANITARIS

02 2

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y ORPROCEDIMENTS DE DIAGNÒSTIC CLÍNIC ORTOP

00 0

PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y ASISTENCIALEPROCEDIMENTS SANITARIS I ASSISTENCIALS

-10 1

PROCESOS COMERCIALESPROCESSOS COMERCIALS

00 0

PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAPROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

14 3

LOCALIDAD/LOCALITAT : XIXONA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA

Código/Codi : 03006256 010000110101/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

GRIEGOGREC

11 0

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

03 3

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

03 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

03 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

03 3

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

03 3

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

03 3

MÚSICAMÚSICA

12 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

13 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

03 3

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

PROVINCIA / PROVÍNCIA: CASTELLÓN / CASTELLÓ

LOCALIDAD/LOCALITAT : ALCALÀ DE XIVERT

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA

Código/Codi : 12004394 100010001110/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

12 1

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

03 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

03 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

02 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

02 2

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12849

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: CASTELLÓN / CASTELLÓ

LOCALIDAD/LOCALITAT : ALCALÀ DE XIVERT

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA

Código/Codi : 12004394 100010001110/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

02 2

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

02 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

13 2

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESASADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

03 3

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

11 0

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAPROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

03 3

LOCALIDAD/LOCALITAT : ALMASSORA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA ALVARO FALOMIR

Código/Codi : 12000251 100000001010/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

GRIEGOGREC

11 0

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

04 4

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

03 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

14 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

03 3

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

04 4

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

04 4

MÚSICAMÚSICA

02 2

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

03 3

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

04 4

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA NUM. 2

Código/Codi : 12005647 100111101101/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

14 3

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

04 4

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12850

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: CASTELLÓN / CASTELLÓ

LOCALIDAD/LOCALITAT : ALMASSORA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA NUM. 2

Código/Codi : 12005647 100111101101/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

03 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

02 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

02 2

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

14 3

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

12 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

03 3

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

14 3

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

11 0

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

PROCESOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓNPROCESSOS I MITJANS DE COMUNICACIÓ

22 0

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE IMAGEN Y SOTÈCNIQUES I PROCEDIMENTS D'IMATGE I SO

35 2

LOCALIDAD/LOCALITAT : ALMENARA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA

Código/Codi : 12005568 100001101100/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

13 2

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

03 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

14 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

02 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

13 2

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

03 3

MÚSICAMÚSICA

02 2

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

03 3

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

03 3

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

LOCALIDAD/LOCALITAT : BENASAL

CENTRO/CENTRE : SECCIO E.SECUNDARIA I.E.S. DE MORELLA

Código/Codi : 12005507 100000011011/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

01 1

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12851

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: CASTELLÓN / CASTELLÓ

LOCALIDAD/LOCALITAT : BENASAL

CENTRO/CENTRE : SECCIO E.SECUNDARIA I.E.S. DE MORELLA

Código/Codi : 12005507 100000011011/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

11 0

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

01 1

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

01 1

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

01 1

INGLÉSANGLÉS

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

01 1

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

01 1

LOCALIDAD/LOCALITAT : BENICARLÓ

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA JOAN COROMINES

Código/Codi : 12003390 100001100100/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

23 1

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

13 2

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

03 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

02 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

03 3

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

-11 2

INGLÉSANGLÉS

14 3

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

03 3

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

13 2

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESASADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

03 3

CONSTRUCCIONES CIVILES Y EDIFICACIÓNCONSTRUCCIONS CIVILS I EDIFICACIONS

12 1

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

13 2

HOSTELERÍA Y TURISMOHOSTALERIA I TURISME

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

03 3

ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE SISTEMAS ENORGANITZACIÓ I PROJECTES DE SISTEMES ENE

01 1

SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOSSISTEMES ELECTRÒNICS I AUTOMÀTICS

01 1

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

COCINA Y PASTELERÍACUINA I PASTISSERIA

02 2

INSTALA. Y MANTO. DE EQUIPOS TÉRMICOS Y DINSTAL·LACIONS I MANT D'EQUIPS TÈRMICS I DE

33 0

OFICINA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓNOFICINA DE PROJECTES DE CONSTRUCCIÓ

11 0

PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAPROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

03 3

SERVICIOS DE RESTAURACIÓNSERVEIS DE RESTAURACIÓ

11 0

SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICASSISTEMES I APLICACIONS INFORMÀTIQUES

02 2

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12852

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: CASTELLÓN / CASTELLÓ

LOCALIDAD/LOCALITAT : BENICARLÓ

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA RAMON CID

Código/Codi : 12000480 100000011010/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

GRIEGOGREC

01 1

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

14 3

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

14 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

15 4

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

03 3

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

14 3

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

12 1

INGLÉSANGLÉS

15 4

MÚSICAMÚSICA

02 2

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

03 3

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

15 4

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

11 0

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIAINTERVENCIÓ SOCIOCOMUNITÀRIA

13 2

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

SERVICIOS A LA COMUNIDADSERVEIS A LA COMUNITAT

01 1

LOCALIDAD/LOCALITAT : BENICÀSSIM

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA VIOLANT DE CASALDUCH

Código/Codi : 12005283 100011010001/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

GRIEGOGREC

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

05 5

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

14 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

15 4

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

04 4

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

14 3

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

02 2

INGLÉSANGLÉS

05 5

MÚSICAMÚSICA

02 2

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

08 8

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

02 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

04 4

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

12 1

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12853

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: CASTELLÓN / CASTELLÓ

LOCALIDAD/LOCALITAT : BENICÀSSIM

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA VIOLANT DE CASALDUCH

Código/Codi : 12005283 100011010001/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

LOCALIDAD/LOCALITAT : BETXÍ

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA

Código/Codi : 12000406 100000010101/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

01 1

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

13 2

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

03 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

14 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

02 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

02 2

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

13 2

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

02 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

13 2

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

LOCALIDAD/LOCALITAT : BURRIANA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA JAUME I

Código/Codi : 12000704 100000101001/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

GRIEGOGREC

01 1

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

04 4

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

04 4

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

14 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

04 4

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

03 3

DIBUJODIBUIX

03 3

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

05 5

MÚSICAMÚSICA

02 2

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

03 3

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

04 4

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

14 3

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12854

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: CASTELLÓN / CASTELLÓ

LOCALIDAD/LOCALITAT : BURRIANA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA JAUME I

Código/Codi : 12000704 100000101001/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIALORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL

03 3

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

PROCESOS COMERCIALESPROCESSOS COMERCIALS

03 3

SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICASSISTEMES I APLICACIONS INFORMÀTIQUES

22 0

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA LLOMBAI

Código/Codi : 12003328 100000010100/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

14 3

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

14 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

14 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

02 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

13 2

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

14 3

MÚSICAMÚSICA

12 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

03 3

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

14 3

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

02 2

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

11 0

ORGANIZACIÓN Y PROCESOS DE MANTO. DE VEORGANITZACIÓ I PROCESSOS DE MANT. VEHICL

01 1

ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE SISTEMAS ENORGANITZACIÓ I PROJECTES DE SISTEMES ENE

01 1

SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOSSISTEMES ELECTRÒNICS I AUTOMÀTICS

03 3

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

INSTALA. Y MANTO. DE EQUIPOS TÉRMICOS Y DINSTAL·LACIONS I MANT D'EQUIPS TÈRMICS I DE

03 3

INSTALACIONES ELECTROTÉCNICASINSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES

04 4

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOSMANTENIMENT DE VEHICLES

03 3

LOCALIDAD/LOCALITAT : CABANES

CENTRO/CENTRE : SECCIO E.SECUNDARIA I.E.S. DE SANT MATEU

Código/Codi : 12005519 100000110111/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

01 1

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

11 0

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

01 1

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

01 1

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

01 1

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12855

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: CASTELLÓN / CASTELLÓ

LOCALIDAD/LOCALITAT : CABANES

CENTRO/CENTRE : SECCIO E.SECUNDARIA I.E.S. DE SANT MATEU

Código/Codi : 12005519 100000110111/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

DIBUJODIBUIX

01 1

INGLÉSANGLÉS

01 1

MÚSICAMÚSICA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

01 1

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

01 1

LOCALIDAD/LOCALITAT : CASTELLÓ DE LA PLANA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA BOVALAR

Código/Codi : 12005799 100111111100/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

01 1

GRIEGOGREC

00 0

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

03 3

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

03 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

03 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

02 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

03 3

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

11 0

INGLÉSANGLÉS

03 3

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

03 3

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

03 3

ECONOMÍAECONOMIA

00 0

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA EL CAMINAS

Código/Codi : 12004217 100001011001/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

03 3

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

03 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

03 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

02 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

03 3

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

02 2

INGLÉSANGLÉS

05 5

MÚSICAMÚSICA

02 2

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

03 3

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

04 4

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12856

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: CASTELLÓN / CASTELLÓ

LOCALIDAD/LOCALITAT : CASTELLÓ DE LA PLANA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA EL CAMINAS

Código/Codi : 12004217 100001011001/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESASADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

08 8

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

04 4

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

012 12

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIALORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL

07 7

PROCESOS Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y CERÁMPROCESSOS I PRODUCTES DE VIDRE I CERÀMIC

010 10

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

PROCESOS COMERCIALESPROCESSOS COMERCIALS

05 5

PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAPROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

08 8

SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICASSISTEMES I APLICACIONS INFORMÀTIQUES

36 3

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA FRANCESC RIBALTA

Código/Codi : 12001228 100001010000/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

05 5

GRIEGOGREC

01 1

LATÍNLLATÍ

03 3

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

-38 11

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

-111 12

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

-110 11

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

07 7

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

07 7

DIBUJODIBUIX

03 3

FRANCÉSFRANCÉS

02 2

INGLÉSANGLÉS

18 7

MÚSICAMÚSICA

02 2

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

03 3

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

04 4

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

09 9

ECONOMÍAECONOMIA

02 2

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

12 1

INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIAINTERVENCIÓ SOCIOCOMUNITÀRIA

27 5

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y ASISTENCIALEPROCEDIMENTS SANITARIS I ASSISTENCIALS

11 0

SERVICIOS A LA COMUNIDADSERVEIS A LA COMUNITAT

03 3

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA JUAN BAUTISTA PORCAR

Código/Codi : 12005374 100011010100/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

16 5

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12857

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: CASTELLÓN / CASTELLÓ

LOCALIDAD/LOCALITAT : CASTELLÓ DE LA PLANA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA JUAN BAUTISTA PORCAR

Código/Codi : 12005374 100011010100/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

15 4

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

16 5

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

03 3

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

03 3

DIBUJODIBUIX

06 6

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

16 5

MÚSICAMÚSICA

02 2

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

03 3

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

16 5

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

02 2

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA LA PLANA

Código/Codi : 12005738 100111110100/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

14 3

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

04 4

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

05 5

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

02 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

03 3

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

04 4

MÚSICAMÚSICA

02 2

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

03 3

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

14 3

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA MATILDE SALVADOR

Código/Codi : 12005261 100011001100/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

GRIEGOGREC

01 1

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

04 4

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

03 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

04 4

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12858

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: CASTELLÓN / CASTELLÓ

LOCALIDAD/LOCALITAT : CASTELLÓ DE LA PLANA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA MATILDE SALVADOR

Código/Codi : 12005261 100011001100/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

03 3

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

03 3

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

02 2

INGLÉSANGLÉS

03 3

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

03 3

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

03 3

CONSTRUCCIONES CIVILES Y EDIFICACIÓNCONSTRUCCIONS CIVILS I EDIFICACIONS

34 1

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

02 2

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

PROCESOS DIAGNOST. CLÍNICO Y PROCED. ORTPROCESSOS DIAGN. CLÍNIC I PROCED.OTRPROT

15 4

PROCESOS SANITARIOSPROCESSOS SANITARIS

26 4

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

OFICINA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓNOFICINA DE PROJECTES DE CONSTRUCCIÓ

06 6

PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y ORPROCEDIMENTS DE DIAGNÒSTIC CLÍNIC ORTOP

09 9

PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y ASISTENCIALEPROCEDIMENTS SANITARIS I ASSISTENCIALS

59 4

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA PENYAGOLOSA

Código/Codi : 12001231 100001010001/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

04 4

GRIEGOGREC

01 1

LATÍNLLATÍ

02 2

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

05 5

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

05 5

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

07 7

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

04 4

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

05 5

DIBUJODIBUIX

03 3

FRANCÉSFRANCÉS

02 2

INGLÉSANGLÉS

06 6

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

03 3

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

04 4

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

15 4

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

12 1

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA POLITECNIC

Código/Codi : 12001307 100001011000/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12859

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: CASTELLÓN / CASTELLÓ

LOCALIDAD/LOCALITAT : CASTELLÓ DE LA PLANA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA POLITECNIC

Código/Codi : 12001307 100001011000/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

05 5

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

05 5

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

05 5

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

03 3

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

14 3

DIBUJODIBUIX

03 3

FRANCÉSFRANCÉS

02 2

INGLÉSANGLÉS

05 5

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

12 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

04 4

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

04 4

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

16 5

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

12 1

ORGANIZACIÓN Y PROCESOS DE MANTO. DE VEORGANITZACIÓ I PROCESSOS DE MANT. VEHICL

15 4

ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE FABRICACIÓNORGANITZACIÓ I PROJECTES DE FABRICACIÓ M

35 2

PROCESOS Y PRODUCTOS EN MADERA Y MUEBPROCESSOS I PRODUCTES EN FUSTA I MOBLE

11 0

SISTEMAS ELECTRÓNICOSSISTEMES ELECTRÒNICS

08 8

SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOSSISTEMES ELECTRÒNICS I AUTOMÀTICS

12 1

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

EQUIPOS ELECTRÓNICOSEQUIPS ELECTRÒNICS

010 10

FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CARPINTERIAFABRICACIÓ I INSTAL·LACIÓ DE FUSTERIA I MOB

03 3

INSTALACIONES ELECTROTÉCNICASINSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES

15 4

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOSMANTENIMENT DE VEHICLES

010 10

MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINASMECANITZAT I MANTENIMENT DE MÀQUINES

44 0

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA VICENT SOS BAYNAT

Código/Codi : 12003523 100010010100/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

03 3

GRIEGOGREC

01 1

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

05 5

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

06 6

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

06 6

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

04 4

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

04 4

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

04 4

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12860

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: CASTELLÓN / CASTELLÓ

LOCALIDAD/LOCALITAT : CASTELLÓ DE LA PLANA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA VICENT SOS BAYNAT

Código/Codi : 12003523 100010010100/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

03 3

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

04 4

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

CENTRO/CENTRE : INSTITUT E.SECUNDARIA MIQUEL PERIS I SEGARRA

Código/Codi : 12003997 100000111001/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

GRIEGOGREC

01 1

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

06 6

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

05 5

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

04 4

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

04 4

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

04 4

DIBUJODIBUIX

03 3

FRANCÉSFRANCÉS

02 2

INGLÉSANGLÉS

05 5

MÚSICAMÚSICA

02 2

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

04 4

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

05 5

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

CENTRO/CENTRE : INSTITUT E.SECUNDARIA VICENT CASTELL I DOMENECH

Código/Codi : 12004205 100001010110/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

16 5

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

07 7

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

06 6

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

04 4

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

14 3

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

02 2

INGLÉSANGLÉS

06 6

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

14 3

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

05 5

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

ANÁLISIS Y QUÍMICA INDUSTRIALANÀLISI I QUÍMICA INDUSTRIAL

23 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

02 2

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12861

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: CASTELLÓN / CASTELLÓ

LOCALIDAD/LOCALITAT : CASTELLÓ DE LA PLANA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT E.SECUNDARIA VICENT CASTELL I DOMENECH

Código/Codi : 12004205 100001010110/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

LABORATORIOLABORATORI

12 1

CENTRO/CENTRE : INSTITUT F.PROFESSIONAL SUPERIOR COSTA DE AZAHAR

Código/Codi : 12001241 100001010010/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

02 2

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

02 2

HOSTELERÍA Y TURISMOHOSTALERIA I TURISME

05 5

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

COCINA Y PASTELERÍACUINA I PASTISSERIA

212 10

SERVICIOS DE RESTAURACIÓNSERVEIS DE RESTAURACIÓ

15 4

LOCALIDAD/LOCALITAT : JÉRICA - VIVER

CENTRO/CENTRE : SECCION E.SECUNDARIA I.E.S. ALTO PALANCIA

Código/Codi : 12005556 100001011101/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

01 1

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

01 1

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

02 2

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

01 1

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

01 1

DIBUJODIBUIX

01 1

INGLÉSANGLÉS

02 2

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

02 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

01 1

LOCALIDAD/LOCALITAT : LA VALL D'UIXÓ

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA BENIGASLO

Código/Codi : 12005751 101111000101/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

12 1

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

14 3

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

14 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

04 4

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

13 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

03 3

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12862

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: CASTELLÓN / CASTELLÓ

LOCALIDAD/LOCALITAT : LA VALL D'UIXÓ

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA BENIGASLO

Código/Codi : 12005751 101111000101/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

04 4

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

03 3

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

03 3

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

12 1

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

00 0

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA BOTANIC CAVANILLES

Código/Codi : 12002671 101000110000/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

GRIEGOGREC

00 0

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

03 3

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

03 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

03 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

02 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

02 2

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

03 3

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

03 3

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

02 2

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESASADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

05 5

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

02 2

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

ORGANIZACIÓN Y PROCESOS DE MANTO. DE VEORGANITZACIÓ I PROCESSOS DE MANT. VEHICL

02 2

SISTEMAS ELECTRÓNICOSSISTEMES ELECTRÒNICS

02 2

SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOSSISTEMES ELECTRÒNICS I AUTOMÀTICS

01 1

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

EQUIPOS ELECTRÓNICOSEQUIPS ELECTRÒNICS

04 4

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOSMANTENIMENT DE VEHICLES

13 2

PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAPROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

04 4

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA HONORI GARCIA

Código/Codi : 12002661 101000101000/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

03 3

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12863

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: CASTELLÓN / CASTELLÓ

LOCALIDAD/LOCALITAT : LA VALL D'UIXÓ

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA HONORI GARCIA

Código/Codi : 12002661 101000101000/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

05 5

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

06 6

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

06 6

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

04 4

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

04 4

DIBUJODIBUIX

03 3

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

06 6

MÚSICAMÚSICA

02 2

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

12 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

04 4

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

05 5

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

02 2

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIALORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL

01 1

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

PROCESOS COMERCIALESPROCESSOS COMERCIALS

01 1

LOCALIDAD/LOCALITAT : L'ALCORA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA L`ALCALATEN

Código/Codi : 12005659 101011100100/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

02 2

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

22 0

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

02 2

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

01 1

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

02 2

DIBUJODIBUIX

01 1

INGLÉSANGLÉS

02 2

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

02 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

02 2

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA XIMEN D`URREA

Código/Codi : 12004011 100000111100/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

03 3

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

13 2

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12864

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: CASTELLÓN / CASTELLÓ

LOCALIDAD/LOCALITAT : L'ALCORA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA XIMEN D`URREA

Código/Codi : 12004011 100000111100/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

03 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

03 3

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

02 2

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

11 0

INGLÉSANGLÉS

03 3

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

12 1

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

02 2

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESASADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

01 1

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIALORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL

02 2

ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE FABRICACIÓNORGANITZACIÓ I PROJECTES DE FABRICACIÓ M

11 0

SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOSSISTEMES ELECTRÒNICS I AUTOMÀTICS

11 0

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINASMECANITZAT I MANTENIMENT DE MÀQUINES

11 0

PROCESOS COMERCIALESPROCESSOS COMERCIALS

01 1

PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAPROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

01 1

LOCALIDAD/LOCALITAT : MONTANEJOS

CENTRO/CENTRE : SECCION E.SECUNDARIA I.E.S.NS.CUEVA STA DE SEGORBE

Código/Codi : 12005571 100001110011/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

01 1

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

01 1

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

01 1

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

01 1

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

01 1

INGLÉSANGLÉS

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

01 1

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

01 1

LOCALIDAD/LOCALITAT : MORELLA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA ELS PORTS

Código/Codi : 12001903 100011100000/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

02 2

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

02 2

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12865

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: CASTELLÓN / CASTELLÓ

LOCALIDAD/LOCALITAT : MORELLA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA ELS PORTS

Código/Codi : 12001903 100011100000/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

03 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

02 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

02 2

DIBUJODIBUIX

01 1

INGLÉSANGLÉS

02 2

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

01 1

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

02 2

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

11 0

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

11 0

LOCALIDAD/LOCALITAT : NULES

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA GILABERT DE CENTELLES

Código/Codi : 12005601 100010000111/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

03 3

GRIEGOGREC

01 1

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

05 5

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

06 6

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

07 7

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

06 6

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

04 4

DIBUJODIBUIX

04 4

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

06 6

MÚSICAMÚSICA

02 2

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

05 5

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

05 5

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESASADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

13 2

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

13 2

INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIAINTERVENCIÓ SOCIOCOMUNITÀRIA

02 2

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIALORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL

-11 2

ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE FABRICACIÓNORGANITZACIÓ I PROJECTES DE FABRICACIÓ M

13 2

SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOSSISTEMES ELECTRÒNICS I AUTOMÀTICS

01 1

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

INSTALACIONES ELECTROTÉCNICASINSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES

01 1

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12866

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: CASTELLÓN / CASTELLÓ

LOCALIDAD/LOCALITAT : NULES

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA GILABERT DE CENTELLES

Código/Codi : 12005601 100010000111/

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINASMECANITZAT I MANTENIMENT DE MÀQUINES

22 0

PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y ASISTENCIALEPROCEDIMENTS SANITARIS I ASSISTENCIALS

11 0

PROCESOS COMERCIALESPROCESSOS COMERCIALS

01 1

PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAPROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

03 3

SERVICIOS A LA COMUNIDADSERVEIS A LA COMUNITAT

01 1

LOCALIDAD/LOCALITAT : ONDA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA SERRA D`ESPADA

Código/Codi : 12005593 100011100110/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

GRIEGOGREC

11 0

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

05 5

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

24 2

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

06 6

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

03 3

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

04 4

DIBUJODIBUIX

03 3

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

06 6

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

13 2

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

04 4

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

05 5

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESASADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

03 3

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

02 2

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

02 2

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIALORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL

03 3

ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE FABRICACIÓNORGANITZACIÓ I PROJECTES DE FABRICACIÓ M

01 1

PROCESOS Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y CERÁMPROCESSOS I PRODUCTES DE VIDRE I CERÀMIC

24 2

SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOSSISTEMES ELECTRÒNICS I AUTOMÀTICS

13 2

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

INSTALACIONES ELECTROTÉCNICASINSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES

14 3

MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINASMECANITZAT I MANTENIMENT DE MÀQUINES

22 0

PROCESOS COMERCIALESPROCESSOS COMERCIALS

03 3

PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAPROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

03 3

CENTRO/CENTRE : SECCIO E.SECUNDARIA I.E.S. SERRA D`ESPADA

Código/Codi : 12005741 101100110100/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

12 1

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12867

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: CASTELLÓN / CASTELLÓ

LOCALIDAD/LOCALITAT : ONDA

CENTRO/CENTRE : SECCIO E.SECUNDARIA I.E.S. SERRA D`ESPADA

Código/Codi : 12005741 101100110100/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

12 1

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

02 2

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

01 1

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

12 1

DIBUJODIBUIX

01 1

INGLÉSANGLÉS

12 1

MÚSICAMÚSICA

11 0

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

01 1

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

12 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

11 0

LOCALIDAD/LOCALITAT : ORPESA

CENTRO/CENTRE : SECCIO E.SECUNDARIA I.E.S. VIOLANT DE CASALDUCH

Código/Codi : 12006214 101101011111/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

12 1

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

22 0

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

02 2

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

01 1

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

12 1

DIBUJODIBUIX

01 1

INGLÉSANGLÉS

02 2

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

12 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

02 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

12 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

11 0

LOCALIDAD/LOCALITAT : PEÑÍSCOLA

CENTRO/CENTRE : SECCIO E.SECUNDARIA I.E.S. RAMON CID DE BENICARLO

Código/Codi : 12005520 100000111111/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

01 1

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

01 1

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

02 2

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

01 1

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

01 1

DIBUJODIBUIX

01 1

INGLÉSANGLÉS

02 2

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12868

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: CASTELLÓN / CASTELLÓ

LOCALIDAD/LOCALITAT : PEÑÍSCOLA

CENTRO/CENTRE : SECCIO E.SECUNDARIA I.E.S. RAMON CID DE BENICARLO

Código/Codi : 12005520 100000111111/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

02 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

01 1

LOCALIDAD/LOCALITAT : SANT MATEU

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA

Código/Codi : 12004400 100010010011/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

02 2

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

03 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

03 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

02 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

02 2

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

03 3

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

02 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

13 2

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESASADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

03 3

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

01 1

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAPROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

03 3

LOCALIDAD/LOCALITAT : SEGORBE

CENTRO/CENTRE : INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA ALTO PALANCIA

Código/Codi : 12003663 100000011101/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

GRIEGOGREC

01 1

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

02 2

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

03 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

02 2

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

02 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

02 2

DIBUJODIBUIX

01 1

FRANCÉSFRANCÉS

11 0

INGLÉSANGLÉS

02 2

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12869

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: CASTELLÓN / CASTELLÓ

LOCALIDAD/LOCALITAT : SEGORBE

CENTRO/CENTRE : INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA ALTO PALANCIA

Código/Codi : 12003663 100000011101/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

01 1

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

02 2

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESASADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

03 3

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

02 2

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

PROCESOS DE PRODUCCIÓN AGRARIAPROCESSOS DE PRODUCIÓ AGRÀRIA

24 2

SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOSSISTEMES ELECTRÒNICS I AUTOMÀTICS

02 2

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

INSTALACIONES ELECTROTÉCNICASINSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES

04 4

OPERACIONES Y EQUIPOS DE PRODUCCION AGOPERACIONS I EQUIPS DE PRODUCCIÓ AGRARIA

06 6

PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAPROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

03 3

CENTRO/CENTRE : INSTITUTO E.SECUNDARIA NTRA.SRA. DE LA CUEVA SANTA

Código/Codi : 12002270 100110000000/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

15 4

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

03 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

05 5

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

03 3

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

03 3

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

11 0

INGLÉSANGLÉS

04 4

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

12 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

04 4

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

03 3

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

LOCALIDAD/LOCALITAT : TORREBLANCA

CENTRO/CENTRE : SECCIO E.SECUNDARIA I.E.S. D`ALCALA DE XIVERT

Código/Codi : 12005532 100001001110/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

12 1

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

22 0

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

02 2

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

01 1

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

12 1

DIBUJODIBUIX

01 1

INGLÉSANGLÉS

02 2

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12870

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: CASTELLÓN / CASTELLÓ

LOCALIDAD/LOCALITAT : TORREBLANCA

CENTRO/CENTRE : SECCIO E.SECUNDARIA I.E.S. D`ALCALA DE XIVERT

Código/Codi : 12005532 100001001110/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

01 1

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

02 2

LOCALIDAD/LOCALITAT : VALL D'ALBA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA ALFONSO XIII

Código/Codi : 12005544 100001010101/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

13 2

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

02 2

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

03 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

02 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

02 2

DIBUJODIBUIX

01 1

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

03 3

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

02 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

13 2

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

LOCALIDAD/LOCALITAT : VILAFRANCA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA

Código/Codi : 12005775 100110100100/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

11 0

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

12 1

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

01 1

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

01 1

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

01 1

INGLÉSANGLÉS

12 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

11 0

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

01 1

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

12 1

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12871

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: CASTELLÓN / CASTELLÓ

LOCALIDAD/LOCALITAT : VILA-REAL

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA FRANCESC TARREGA

Código/Codi : 12002889 101010100000/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

15 4

GRIEGOGREC

01 1

LATÍNLLATÍ

02 2

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

07 7

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

07 7

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

010 10

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

16 5

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

06 6

DIBUJODIBUIX

03 3

FRANCÉSFRANCÉS

02 2

INGLÉSANGLÉS

06 6

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

04 4

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

18 7

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

ASESORÍA Y PROCESOS DE IMAGEN PERSONALASSESSORIA I PROCESSOS D'IMATGE PERSONA

13 2

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

12 1

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

ESTÉTICAESTÈTICA

03 3

PELUQUERÍAPERRUQUERIA

13 2

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA MIRALCAMP

Código/Codi : 12003444 101000000011/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

GRIEGOGREC

01 1

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

03 3

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

03 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

14 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

02 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

13 2

DIBUJODIBUIX

12 1

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

14 3

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

04 4

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

03 3

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESASADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

03 3

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

01 1

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12872

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: CASTELLÓN / CASTELLÓ

LOCALIDAD/LOCALITAT : VILA-REAL

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA MIRALCAMP

Código/Codi : 12003444 101000000011/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

03 3

SISTEMAS ELECTRÓNICOSSISTEMES ELECTRÒNICS

03 3

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

EQUIPOS ELECTRÓNICOSEQUIPS ELECTRÒNICS

04 4

PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAPROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

14 3

SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICASSISTEMES I APLICACIONS INFORMÀTIQUES

00 0

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA PROFESSOR BROCH I LLOP

Código/Codi : 12005660 101110111110/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

14 3

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

14 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

15 4

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

02 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

13 2

DIBUJODIBUIX

15 4

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

14 3

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

12 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

13 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

14 3

ECONOMÍAECONOMIA

11 0

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

12 1

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

11 0

LOCALIDAD/LOCALITAT : VINARÒS

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA JOSE VILAPLANA

Código/Codi : 12003468 100000100001/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

GRIEGOGREC

01 1

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

03 3

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

34 1

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

15 4

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

02 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

03 3

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

04 4

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12873

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: CASTELLÓN / CASTELLÓ

LOCALIDAD/LOCALITAT : VINARÒS

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA JOSE VILAPLANA

Código/Codi : 12003468 100000100001/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

MÚSICAMÚSICA

02 2

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

03 3

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

14 3

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

02 2

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

ORGANIZACIÓN Y PROCESOS DE MANTO. DE VEORGANITZACIÓ I PROCESSOS DE MANT. VEHICL

34 1

PROCESOS SANITARIOSPROCESSOS SANITARIS

23 1

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOSMANTENIMENT DE VEHICLES

45 1

PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y ASISTENCIALEPROCEDIMENTS SANITARIS I ASSISTENCIALS

34 1

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA LEOPOLDO QUEROL

Código/Codi : 12003080 101100001000/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

04 4

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

04 4

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

04 4

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

03 3

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

14 3

DIBUJODIBUIX

04 4

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

15 4

MÚSICAMÚSICA

02 2

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

03 3

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

04 4

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

12 1

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIALORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL

01 1

SISTEMAS ELECTRÓNICOSSISTEMES ELECTRÒNICS

04 4

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

EQUIPOS ELECTRÓNICOSEQUIPS ELECTRÒNICS

05 5

PROCESOS COMERCIALESPROCESSOS COMERCIALS

01 1

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12874

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : ADEMUZ

CENTRO/CENTRE : INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA

Código/Codi : 46020248 000110101101/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

02 2

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

02 2

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

02 2

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

01 1

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

02 2

DIBUJODIBUIX

01 1

INGLÉSANGLÉS

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

01 1

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

11 0

LOCALIDAD/LOCALITAT : AIELO DE MALFERIT

CENTRO/CENTRE : SECCIO E.SECUNDARIA I.E.S. JAUME I D`ONTINYENT

Código/Codi : 46022099 100010001111/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

01 1

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

12 1

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

02 2

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

01 1

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

01 1

DIBUJODIBUIX

01 1

INGLÉSANGLÉS

02 2

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

01 1

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

01 1

LOCALIDAD/LOCALITAT : ALAQUÀS

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA CLARA CAMPOAMOR

Código/Codi : 46023225 101000100110/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

GRIEGOGREC

01 1

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

03 3

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

02 2

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

03 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

02 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

02 2

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12875

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : ALAQUÀS

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA CLARA CAMPOAMOR

Código/Codi : 46023225 101000100110/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

INGLÉSANGLÉS

03 3

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

02 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

03 3

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIALORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL

01 1

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

PROCESOS COMERCIALESPROCESSOS COMERCIALS

11 0

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA DR.FAUSTI BARBERA

Código/Codi : 46000161 000000000100/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

03 3

GRIEGOGREC

01 1

LATÍNLLATÍ

02 2

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

05 5

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

-14 5

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

-15 6

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

04 4

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

04 4

DIBUJODIBUIX

03 3

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

04 4

MÚSICAMÚSICA

-11 2

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

04 4

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

05 5

LOCALIDAD/LOCALITAT : ALBAIDA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA JOSE SEGRELLES

Código/Codi : 46000213 000000000111/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

03 3

GRIEGOGREC

01 1

LATÍNLLATÍ

02 2

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

05 5

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

14 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

05 5

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

04 4

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

05 5

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12876

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : ALBAIDA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA JOSE SEGRELLES

Código/Codi : 46000213 000000000111/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

INGLÉSANGLÉS

15 4

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

03 3

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

05 5

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESASADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

01 1

ASESORÍA Y PROCESOS DE IMAGEN PERSONALASSESSORIA I PROCESSOS D'IMATGE PERSONA

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

02 2

INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIAINTERVENCIÓ SOCIOCOMUNITÀRIA

01 1

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

PELUQUERÍAPERRUQUERIA

11 0

PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAPROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

02 2

SERVICIOS A LA COMUNIDADSERVEIS A LA COMUNITAT

01 1

LOCALIDAD/LOCALITAT : ALBAL

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA

Código/Codi : 46022831 111100000100/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

14 3

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

14 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

04 4

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

03 3

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

03 3

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

14 3

MÚSICAMÚSICA

02 2

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

03 3

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

04 4

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

LOCALIDAD/LOCALITAT : ALBERIC

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA CONSUELO ARANDA

Código/Codi : 46021290 000111111000/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

GRIEGOGREC

00 0

LATÍNLLATÍ

01 1

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12877

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : ALBERIC

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA CONSUELO ARANDA

Código/Codi : 46021290 000111111000/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

04 4

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

04 4

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

04 4

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

03 3

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

03 3

DIBUJODIBUIX

03 3

FRANCÉSFRANCÉS

02 2

INGLÉSANGLÉS

05 5

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

04 4

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

04 4

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESASADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

03 3

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

04 4

SISTEMAS ELECTRÓNICOSSISTEMES ELECTRÒNICS

14 3

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

EQUIPOS ELECTRÓNICOSEQUIPS ELECTRÒNICS

05 5

PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAPROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

03 3

SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICASSISTEMES I APLICACIONS INFORMÀTIQUES

01 1

LOCALIDAD/LOCALITAT : ALBORAYA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA LA PATACONA

Código/Codi : 46014893 000110000111/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

01 1

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

02 2

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

03 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

03 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

02 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

02 2

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

03 3

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

02 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

02 2

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESASADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

-40 4

ASESORÍA Y PROCESOS DE IMAGEN PERSONALASSESSORIA I PROCESSOS D'IMATGE PERSONA

02 2

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12878

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : ALBORAYA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA LA PATACONA

Código/Codi : 46014893 000110000111/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOSSISTEMES ELECTRÒNICS I AUTOMÀTICS

12 1

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

ESTÉTICAESTÈTICA

02 2

INSTALACIONES ELECTROTÉCNICASINSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES

05 5

PELUQUERÍAPERRUQUERIA

05 5

PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAPROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

-20 2

LOCALIDAD/LOCALITAT : ALCÀSSER

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA

Código/Codi : 46024424 100001010111/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

11 0

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

12 1

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

12 1

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

12 1

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

01 1

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

01 1

DIBUJODIBUIX

01 1

INGLÉSANGLÉS

02 2

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

02 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

12 1

LOCALIDAD/LOCALITAT : ALDAIA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA CARLES SALVADOR

Código/Codi : 46020406 000111010110/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

12 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

03 3

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

04 4

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

03 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

03 3

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

02 2

DIBUJODIBUIX

01 1

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

03 3

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

02 2

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12879

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : ALDAIA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA CARLES SALVADOR

Código/Codi : 46020406 000111010110/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

03 3

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA NUM. 3

Código/Codi : 46022853 101000011111/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

23 1

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

03 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

03 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

12 1

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

13 2

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

13 2

MÚSICAMÚSICA

12 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

13 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

13 2

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA SALVADOR GADEA

Código/Codi : 46016038 001001101100/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

03 3

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

04 4

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

05 5

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

02 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

02 2

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

04 4

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

03 3

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

14 3

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

ASESORÍA Y PROCESOS DE IMAGEN PERSONALASSESSORIA I PROCESSOS D'IMATGE PERSONA

03 3

CONSTRUCCIONES CIVILES Y EDIFICACIÓNCONSTRUCCIONS CIVILS I EDIFICACIONS

04 4

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

03 3

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12880

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : ALDAIA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA SALVADOR GADEA

Código/Codi : 46016038 001001101100/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOSSISTEMES ELECTRÒNICS I AUTOMÀTICS

03 3

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

ESTÉTICAESTÈTICA

06 6

INSTALACIONES ELECTROTÉCNICASINSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES

05 5

OFICINA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓNOFICINA DE PROJECTES DE CONSTRUCCIÓ

04 4

PELUQUERÍAPERRUQUERIA

05 5

LOCALIDAD/LOCALITAT : ALFAFAR

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA JAUME I

Código/Codi : 46022105 100010010110/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

02 2

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

02 2

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

02 2

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

01 1

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

02 2

DIBUJODIBUIX

01 1

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

03 3

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

01 1

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

02 2

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA 25 D`ABRIL

Código/Codi : 46016713 001011011000/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

02 2

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

02 2

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

02 2

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

02 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

02 2

DIBUJODIBUIX

01 1

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

02 2

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

02 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

02 2

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12881

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : ALFAFAR

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA 25 D`ABRIL

Código/Codi : 46016713 001011011000/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

01 1

ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE FABRICACIÓNORGANITZACIÓ I PROJECTES DE FABRICACIÓ M

03 3

SISTEMAS ELECTRÓNICOSSISTEMES ELECTRÒNICS

01 1

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

EQUIPOS ELECTRÓNICOSEQUIPS ELECTRÒNICS

04 4

INSTALACIONES ELECTROTÉCNICASINSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES

01 1

MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINASMECANITZAT I MANTENIMENT DE MÀQUINES

13 2

LOCALIDAD/LOCALITAT : ALGEMESÍ

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA BERNAT GUINOVART

Código/Codi : 46001217 000001000100/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

02 2

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

02 2

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

03 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

02 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

01 1

DIBUJODIBUIX

01 1

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

02 2

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

02 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

03 3

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESASADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

03 3

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

02 2

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE FABRICACIÓNORGANITZACIÓ I PROJECTES DE FABRICACIÓ M

04 4

SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOSSISTEMES ELECTRÒNICS I AUTOMÀTICS

00 0

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

INSTALACIONES ELECTROTÉCNICASINSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES

02 2

MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINASMECANITZAT I MANTENIMENT DE MÀQUINES

14 3

PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAPROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

04 4

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12882

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : ALGEMESÍ

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA SANT VICENT FERRER

Código/Codi : 46001199 000001000001/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

GRIEGOGREC

01 1

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

04 4

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

03 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

04 4

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

03 3

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

02 2

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

03 3

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

03 3

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

03 3

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

05 5

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICASSISTEMES I APLICACIONS INFORMÀTIQUES

02 2

LOCALIDAD/LOCALITAT : ALGINET

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA HORT DE FELIU

Código/Codi : 46020421 000111011010/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

GRIEGOGREC

11 0

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

04 4

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

04 4

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

04 4

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

03 3

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

03 3

DIBUJODIBUIX

03 3

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

04 4

MÚSICAMÚSICA

02 2

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

04 4

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

04 4

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12883

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : ALMUSSAFES

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA ALMUSSAFES

Código/Codi : 46022609 101010000101/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

03 3

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

03 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

03 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

03 3

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

03 3

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

03 3

MÚSICAMÚSICA

02 2

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

03 3

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

03 3

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESASADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

11 0

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE FABRICACIÓNORGANITZACIÓ I PROJECTES DE FABRICACIÓ M

11 0

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINASMECANITZAT I MANTENIMENT DE MÀQUINES

11 0

PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAPROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

11 0

LOCALIDAD/LOCALITAT : ALPUENTE

CENTRO/CENTRE : SECCION E.SECUNDARIA I.E.S. LA SERRANIA

Código/Codi : 46022440 100100111110/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

01 1

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

01 1

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

01 1

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

11 0

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

01 1

INGLÉSANGLÉS

01 1

MÚSICAMÚSICA

11 0

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

11 0

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

01 1

LOCALIDAD/LOCALITAT : ALZIRA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA JOSE MARIA PARRA

Código/Codi : 46000717 000000011110/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

03 3

GRIEGOGREC

01 1

LATÍNLLATÍ

22 0

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

07 7

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12884

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : ALZIRA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA JOSE MARIA PARRA

Código/Codi : 46000717 000000011110/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

07 7

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

07 7

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

05 5

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

05 5

DIBUJODIBUIX

05 5

FRANCÉSFRANCÉS

02 2

INGLÉSANGLÉS

05 5

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

04 4

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

05 5

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA LUIS SUÑER SANCHIS

Código/Codi : 46000754 000000100011/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

INGLÉSANGLÉS

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

11 0

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESASADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

03 3

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

03 3

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIALORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL

04 4

ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE FABRICACIÓNORGANITZACIÓ I PROJECTES DE FABRICACIÓ M

01 1

ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE SISTEMAS ENORGANITZACIÓ I PROJECTES DE SISTEMES ENE

01 1

SISTEMAS ELECTRÓNICOSSISTEMES ELECTRÒNICS

03 3

SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOSSISTEMES ELECTRÒNICS I AUTOMÀTICS

01 1

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

EQUIPOS ELECTRÓNICOSEQUIPS ELECTRÒNICS

07 7

INSTALA. Y MANTO. DE EQUIPOS TÉRMICOS Y DINSTAL·LACIONS I MANT D'EQUIPS TÈRMICS I DE

03 3

INSTALACIONES ELECTROTÉCNICASINSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES

01 1

MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINASMECANITZAT I MANTENIMENT DE MÀQUINES

02 2

PROCESOS COMERCIALESPROCESSOS COMERCIALS

01 1

PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAPROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

04 4

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA REY DON JAIME

Código/Codi : 46000705 000000011101/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

03 3

GRIEGOGREC

01 1

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

05 5

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

05 5

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

05 5

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

04 4

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12885

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : ALZIRA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA REY DON JAIME

Código/Codi : 46000705 000000011101/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

04 4

DIBUJODIBUIX

03 3

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

05 5

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

04 4

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

04 4

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

02 2

LOCALIDAD/LOCALITAT : AYORA

CENTRO/CENTRE : INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA FERNANDO III

Código/Codi : 46015733 001001001110/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

23 1

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

03 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

03 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

02 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

02 2

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

00 0

INGLÉSANGLÉS

03 3

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

12 1

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

02 2

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESASADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOSSISTEMES ELECTRÒNICS I AUTOMÀTICS

11 0

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

INSTALACIONES ELECTROTÉCNICASINSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES

11 0

PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAPROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

01 1

LOCALIDAD/LOCALITAT : BELLREGUARD

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA JOAN FUSTER

Código/Codi : 46020479 000111101001/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

GRIEGOGREC

00 0

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

04 4

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12886

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : BELLREGUARD

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA JOAN FUSTER

Código/Codi : 46020479 000111101001/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

04 4

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

04 4

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

03 3

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

03 3

DIBUJODIBUIX

03 3

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

05 5

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

04 4

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

14 3

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE FABRICACIÓNORGANITZACIÓ I PROJECTES DE FABRICACIÓ M

03 3

SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOSSISTEMES ELECTRÒNICS I AUTOMÀTICS

01 1

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

INSTALACIONES ELECTROTÉCNICASINSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES

01 1

MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINASMECANITZAT I MANTENIMENT DE MÀQUINES

03 3

LOCALIDAD/LOCALITAT : BENAGUASIL

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA

Código/Codi : 46020261 000110110101/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

02 2

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

03 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

03 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

02 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

02 2

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

02 2

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

02 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

02 2

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12887

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : BENETÚSSER

CENTRO/CENTRE : SECCIO E.SECUNDARIA I.E.S. 25 D`ABRIL D`ALFAFAR

Código/Codi : 46022117 100010011110/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

01 1

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

01 1

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

01 1

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

01 1

DIBUJODIBUIX

01 1

INGLÉSANGLÉS

02 2

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

01 1

LOCALIDAD/LOCALITAT : BENIFAIÓ

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA ENRIC SOLER I GODES

Código/Codi : 46016312 001010011001/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

GRIEGOGREC

01 1

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

03 3

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

03 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

04 4

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

03 3

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

03 3

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

04 4

MÚSICAMÚSICA

02 2

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

02 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

03 3

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

LOCALIDAD/LOCALITAT : BENIFAIRÓ DE LES VALLS

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA LA VALL DE SEGO

Código/Codi : 46020273 000110111001/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

02 2

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

03 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

03 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

02 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

02 2

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12888

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : BENIFAIRÓ DE LES VALLS

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA LA VALL DE SEGO

Código/Codi : 46020273 000110111001/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

03 3

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

02 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

02 2

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

LOCALIDAD/LOCALITAT : BENIGÁNIM

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA LES FOIES

Código/Codi : 46022531 100101000101/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

05 5

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

05 5

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

05 5

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

04 4

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

04 4

DIBUJODIBUIX

03 3

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

05 5

MÚSICAMÚSICA

02 2

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

14 3

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

04 4

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESASADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

00 0

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAPROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

11 0

LOCALIDAD/LOCALITAT : BÉTERA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA LES ALFABEGUES

Código/Codi : 46017882 001111000100/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

05 5

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

05 5

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

15 4

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12889

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : BÉTERA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA LES ALFABEGUES

Código/Codi : 46017882 001111000100/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

03 3

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

03 3

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

05 5

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

05 5

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

04 4

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESASADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

03 3

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

ORGANIZACIÓN Y PROCESOS DE MANTO. DE VEORGANITZACIÓ I PROCESSOS DE MANT. VEHICL

02 2

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOSMANTENIMENT DE VEHICLES

24 2

PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAPROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

04 4

LOCALIDAD/LOCALITAT : BOCAIRENT

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA

Código/Codi : 46020285 000110111010/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

02 2

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

02 2

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

03 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

02 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

02 2

DIBUJODIBUIX

01 1

INGLÉSANGLÉS

02 2

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

01 1

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

02 2

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

11 0

LOCALIDAD/LOCALITAT : BUÑOL

CENTRO/CENTRE : INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA LA HOYA DE BUÑOL

Código/Codi : 46002179 000010010000/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

13 2

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12890

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : BUÑOL

CENTRO/CENTRE : INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA LA HOYA DE BUÑOL

Código/Codi : 46002179 000010010000/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

GRIEGOGREC

11 0

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

04 4

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

04 4

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

04 4

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

14 3

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

14 3

DIBUJODIBUIX

03 3

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

15 4

MÚSICAMÚSICA

02 2

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

03 3

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

04 4

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESASADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

00 0

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOSSISTEMES ELECTRÒNICS I AUTOMÀTICS

00 0

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

INSTALACIONES ELECTROTÉCNICASINSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES

00 0

PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAPROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

-10 1

LOCALIDAD/LOCALITAT : BURJASSOT

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA COMARCAL

Código/Codi : 46022865 101111100011/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

11 0

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

24 2

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

13 2

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

13 2

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

23 1

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

23 1

DIBUJODIBUIX

12 1

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

35 2

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

12 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

24 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

13 2

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

11 0

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12891

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : BURJASSOT

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA FEDERICA MONTSENY

Código/Codi : 46017501 001101100001/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

01 1

GRIEGOGREC

11 0

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

02 2

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

02 2

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

03 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

03 3

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

02 2

DIBUJODIBUIX

01 1

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

03 3

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

02 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

02 2

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

03 3

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE FABRICACIÓNORGANITZACIÓ I PROJECTES DE FABRICACIÓ M

03 3

PROCESOS DIAGNOST. CLÍNICO Y PROCED. ORTPROCESSOS DIAGN. CLÍNIC I PROCED.OTRPROT

04 4

PROCESOS SANITARIOSPROCESSOS SANITARIS

03 3

SISTEMAS ELECTRÓNICOSSISTEMES ELECTRÒNICS

06 6

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

EQUIPOS ELECTRÓNICOSEQUIPS ELECTRÒNICS

08 8

INSTALACIONES ELECTROTÉCNICASINSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES

01 1

MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINASMECANITZAT I MANTENIMENT DE MÀQUINES

12 1

PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y ORPROCEDIMENTS DE DIAGNÒSTIC CLÍNIC ORTOP

06 6

PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y ASISTENCIALEPROCEDIMENTS SANITARIS I ASSISTENCIALS

06 6

CENTRO/CENTRE : INSTITUT E.SECUNDARIA VICENT ANDRES ESTELLES

Código/Codi : 46017493 001101011000/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

03 3

GRIEGOGREC

01 1

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

03 3

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

03 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

03 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

02 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

03 3

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

03 3

MÚSICAMÚSICA

01 1

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12892

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : BURJASSOT

CENTRO/CENTRE : INSTITUT E.SECUNDARIA VICENT ANDRES ESTELLES

Código/Codi : 46017493 001101011000/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

02 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

03 3

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

LOCALIDAD/LOCALITAT : CANALS

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA FRANCESC GIL

Código/Codi : 46002571 000010100010/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

GRIEGOGREC

00 0

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

03 3

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

02 2

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

03 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

03 3

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

02 2

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

12 1

INGLÉSANGLÉS

03 3

MÚSICAMÚSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

02 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

03 3

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESASADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

01 1

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAPROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

-12 3

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA SIVERA FONT

Código/Codi : 46020480 000111101010/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

13 2

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

03 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

03 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

02 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

03 3

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

03 3

MÚSICAMÚSICA

02 2

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12893

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : CANALS

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA SIVERA FONT

Código/Codi : 46020480 000111101010/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

03 3

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

13 2

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

PROCESOS Y PRODUCTOS DE TEXTIL, CONFECCPROCESSOS I PRODUCTES TÈXTILS, CONFECCI

03 3

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

PATRONAJE Y CONFECCIÓNPATRONATGE I CONFECCIÓ

00 0

LOCALIDAD/LOCALITAT : CARCAIXENT

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA ARABISTA RIBERA

Código/Codi : 46021629 001000111101/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

03 3

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

05 5

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

05 5

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

05 5

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

03 3

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

05 5

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

02 2

INGLÉSANGLÉS

05 5

MÚSICAMÚSICA

02 2

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

04 4

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

-14 5

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESASADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

03 3

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

02 2

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

ORGANIZACIÓN Y PROCESOS DE MANTO. DE VEORGANITZACIÓ I PROCESSOS DE MANT. VEHICL

02 2

SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOSSISTEMES ELECTRÒNICS I AUTOMÀTICS

02 2

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

INSTALACIONES ELECTROTÉCNICASINSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES

15 4

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOSMANTENIMENT DE VEHICLES

04 4

PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAPROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

03 3

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12894

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : CÀRCER

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA

Código/Codi : 46023523 101000101110/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

03 3

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

03 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

03 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

02 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

02 2

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

03 3

MÚSICAMÚSICA

02 2

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

03 3

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

03 3

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

LOCALIDAD/LOCALITAT : CARLET

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA 9 D`OCTUBRE

Código/Codi : 46002787 000010110000/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

02 2

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

02 2

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

03 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

02 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

02 2

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

02 2

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

02 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

02 2

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESASADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

03 3

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

12 1

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIALORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL

01 1

ORGANIZACIÓN Y PROCESOS DE MANTO. DE VEORGANITZACIÓ I PROCESSOS DE MANT. VEHICL

01 1

SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOSSISTEMES ELECTRÒNICS I AUTOMÀTICS

02 2

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

11 0

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

INSTALACIONES ELECTROTÉCNICASINSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES

04 4

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12895

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : CARLET

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA 9 D`OCTUBRE

Código/Codi : 46002787 000010110000/

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOSMANTENIMENT DE VEHICLES

02 2

PROCESOS COMERCIALESPROCESSOS COMERCIALS

01 1

PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAPROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

04 4

CENTRO/CENTRE : INSTITUT E.SECUNDARIA EDUARDO PRIMO MARQUES

Código/Codi : 46002775 000010101100/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

GRIEGOGREC

11 0

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

04 4

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

04 4

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

05 5

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

04 4

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

03 3

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

04 4

MÚSICAMÚSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

03 3

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

04 4

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIAINTERVENCIÓ SOCIOCOMUNITÀRIA

01 1

LOCALIDAD/LOCALITAT : CASTELLÓ DE RUGAT

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA MANUEL SANCHIS GUARNER

Código/Codi : 46022129 101111111110/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

02 2

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

02 2

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

02 2

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

02 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

02 2

DIBUJODIBUIX

01 1

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

02 2

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

11 0

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

01 1

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

02 2

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12896

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : CASTELLÓ DE RUGAT

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA MANUEL SANCHIS GUARNER

Código/Codi : 46022129 101111111110/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

LOCALIDAD/LOCALITAT : CATADAU

CENTRO/CENTRE : SECCIO E.SECUNDARIA I.E.S. 9 D`OCTUBRE DE CARLET

Código/Codi : 46023250 100111010110/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

01 1

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

01 1

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

12 1

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

01 1

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

02 2

DIBUJODIBUIX

01 1

INGLÉSANGLÉS

02 2

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

01 1

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

01 1

LOCALIDAD/LOCALITAT : CATARROJA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT E.SECUNDARIA BERENGUER DALMAU

Código/Codi : 46002969 000011000101/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

03 3

GRIEGOGREC

01 1

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

05 5

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

05 5

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

05 5

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

04 4

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

04 4

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

05 5

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

03 3

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

04 4

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIAINTERVENCIÓ SOCIOCOMUNITÀRIA

05 5

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12897

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : CATARROJA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT E.SECUNDARIA BERENGUER DALMAU

Código/Codi : 46002969 000011000101/

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

SERVICIOS A LA COMUNIDADSERVEIS A LA COMUNITAT

02 2

LOCALIDAD/LOCALITAT : CHELVA

CENTRO/CENTRE : SECCION E.SECUNDARIA I.E.S. LA SERRANIA

Código/Codi : 46022130 100010100101/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

01 1

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

01 1

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

02 2

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

01 1

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

01 1

DIBUJODIBUIX

01 1

INGLÉSANGLÉS

02 2

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

01 1

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

01 1

LOCALIDAD/LOCALITAT : CHESTE

CENTRO/CENTRE : INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA NUM. 1

Código/Codi : 46021630 001000111110/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

04 4

GRIEGOGREC

11 0

LATÍNLLATÍ

02 2

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

06 6

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

07 7

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

17 6

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

04 4

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

04 4

DIBUJODIBUIX

05 5

FRANCÉSFRANCÉS

02 2

INGLÉSANGLÉS

06 6

MÚSICAMÚSICA

02 2

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

13 2

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

-11 2

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

14 3

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

06 6

CENTRO/CENTRE : INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA NUM. 3

Código/Codi : 46003512 000100001000/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

01 1

GRIEGOGREC

00 0

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12898

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : CHESTE

CENTRO/CENTRE : INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA NUM. 3

Código/Codi : 46003512 000100001000/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

02 2

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

02 2

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

02 2

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

02 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

02 2

DIBUJODIBUIX

01 1

INGLÉSANGLÉS

02 2

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

01 1

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

02 2

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

CENTRO/CENTRE : INSTITUTO F.PROFESIONAL SUPERIOR NUM. 2

Código/Codi : 46018761 001100000111/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FRANCÉSFRANCÉS

11 0

INGLÉSANGLÉS

02 2

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

06 6

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESASADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

03 3

CONSTRUCCIONES CIVILES Y EDIFICACIÓNCONSTRUCCIONS CIVILS I EDIFICACIONS

04 4

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

29 7

HOSTELERÍA Y TURISMOHOSTALERIA I TURISME

03 3

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

06 6

ORGANIZACIÓN Y PROCESOS DE MANTO. DE VEORGANITZACIÓ I PROCESSOS DE MANT. VEHICL

04 4

PROCESOS DE PRODUCCIÓN AGRARIAPROCESSOS DE PRODUCIÓ AGRÀRIA

13 2

PROCESOS DIAGNOST. CLÍNICO Y PROCED. ORTPROCESSOS DIAGN. CLÍNIC I PROCED.OTRPROT

03 3

PROCESOS SANITARIOSPROCESSOS SANITARIS

01 1

SISTEMAS ELECTRÓNICOSSISTEMES ELECTRÒNICS

01 1

SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOSSISTEMES ELECTRÒNICS I AUTOMÀTICS

03 3

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

COCINA Y PASTELERÍACUINA I PASTISSERIA

16 5

EQUIPOS ELECTRÓNICOSEQUIPS ELECTRÒNICS

02 2

INSTALACIONES ELECTROTÉCNICASINSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES

07 7

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOSMANTENIMENT DE VEHICLES

311 8

OFICINA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓNOFICINA DE PROJECTES DE CONSTRUCCIÓ

02 2

OPERACIONES Y EQUIPOS DE PRODUCCION AGOPERACIONS I EQUIPS DE PRODUCCIÓ AGRARIA

03 3

PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y ORPROCEDIMENTS DE DIAGNÒSTIC CLÍNIC ORTOP

02 2

PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y ASISTENCIALEPROCEDIMENTS SANITARIS I ASSISTENCIALS

01 1

PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAPROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

03 3

SERVICIOS DE RESTAURACIÓNSERVEIS DE RESTAURACIÓ

23 1

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12899

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : CHESTE

CENTRO/CENTRE : INSTITUTO F.PROFESIONAL SUPERIOR NUM. 2

Código/Codi : 46018761 001100000111/

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICASSISTEMES I APLICACIONS INFORMÀTIQUES

01 1

LOCALIDAD/LOCALITAT : CHIVA

CENTRO/CENTRE : INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA MARJANA

Código/Codi : 46022211 100011111101/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

14 3

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

03 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

04 4

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

03 3

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

03 3

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

03 3

MÚSICAMÚSICA

02 2

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

03 3

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

03 3

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESASADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

03 3

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAPROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

13 2

LOCALIDAD/LOCALITAT : CULLERA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA BLASCO IBAÑEZ

Código/Codi : 46003408 000100000010/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

03 3

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

03 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

03 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

02 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

03 3

DIBUJODIBUIX

01 1

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

04 4

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12900

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : CULLERA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA BLASCO IBAÑEZ

Código/Codi : 46003408 000100000010/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

02 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

02 2

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

CONSTRUCCIONES CIVILES Y EDIFICACIÓNCONSTRUCCIONS CIVILS I EDIFICACIONS

11 0

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

OFICINA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓNOFICINA DE PROJECTES DE CONSTRUCCIÓ

01 1

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA JOAN LLOPIS MARI

Código/Codi : 46020492 000111101100/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

GRIEGOGREC

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

02 2

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

02 2

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

03 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

02 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

02 2

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

02 2

INGLÉSANGLÉS

03 3

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

02 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

02 2

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

01 1

HOSTELERÍA Y TURISMOHOSTALERIA I TURISME

02 2

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

COCINA Y PASTELERÍACUINA I PASTISSERIA

15 4

SERVICIOS DE RESTAURACIÓNSERVEIS DE RESTAURACIÓ

02 2

LOCALIDAD/LOCALITAT : ENGUERA

CENTRO/CENTRE : INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA

Código/Codi : 46020297 000110111100/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

GRIEGOGREC

00 0

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

03 3

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

14 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

04 4

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12901

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : ENGUERA

CENTRO/CENTRE : INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA

Código/Codi : 46020297 000110111100/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

02 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

03 3

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

11 0

INGLÉSANGLÉS

03 3

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

02 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

03 3

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

LOCALIDAD/LOCALITAT : FOIOS

CENTRO/CENTRE : INSTITUT E.SECUNDARIA ESCULTOR EN FRANCESC BADIA

Código/Codi : 46023936 101011010101/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

GRIEGOGREC

01 1

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

05 5

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

04 4

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

04 4

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

03 3

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

03 3

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

04 4

MÚSICAMÚSICA

02 2

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

02 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

05 5

ECONOMÍAECONOMIA

11 0

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

LOCALIDAD/LOCALITAT : GANDIA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA AUSIAS MARCH

Código/Codi : 46004206 000100111000/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

GRIEGOGREC

01 1

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

03 3

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

04 4

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12902

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : GANDIA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA AUSIAS MARCH

Código/Codi : 46004206 000100111000/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

04 4

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

03 3

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

03 3

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

04 4

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

03 3

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

03 3

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA MARIA ENRIQUEZ

Código/Codi : 46004221 000101000000/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

05 5

GRIEGOGREC

01 1

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

07 7

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

07 7

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

08 8

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

05 5

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

06 6

DIBUJODIBUIX

06 6

FRANCÉSFRANCÉS

02 2

INGLÉSANGLÉS

07 7

MÚSICAMÚSICA

02 2

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

04 4

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

08 8

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA TIRANT LO BLANC

Código/Codi : 46015587 001000010111/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

GRIEGOGREC

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

04 4

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

04 4

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

05 5

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

03 3

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

03 3

DIBUJODIBUIX

02 2

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12903

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : GANDIA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA TIRANT LO BLANC

Código/Codi : 46015587 001000010111/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FRANCÉSFRANCÉS

12 1

INGLÉSANGLÉS

05 5

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

02 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

05 5

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESASADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

04 4

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

04 4

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIALORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL

04 4

ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE FABRICACIÓNORGANITZACIÓ I PROJECTES DE FABRICACIÓ M

00 0

PROCESOS DIAGNOST. CLÍNICO Y PROCED. ORTPROCESSOS DIAGN. CLÍNIC I PROCED.OTRPROT

03 3

PROCESOS SANITARIOSPROCESSOS SANITARIS

01 1

PROCESOS Y PRODUCTOS EN MADERA Y MUEBPROCESSOS I PRODUCTES EN FUSTA I MOBLE

01 1

SISTEMAS ELECTRÓNICOSSISTEMES ELECTRÒNICS

04 4

SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOSSISTEMES ELECTRÒNICS I AUTOMÀTICS

01 1

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

EQUIPOS ELECTRÓNICOSEQUIPS ELECTRÒNICS

07 7

FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CARPINTERIAFABRICACIÓ I INSTAL·LACIÓ DE FUSTERIA I MOB

03 3

INSTALACIONES ELECTROTÉCNICASINSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES

04 4

MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINASMECANITZAT I MANTENIMENT DE MÀQUINES

01 1

PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y ORPROCEDIMENTS DE DIAGNÒSTIC CLÍNIC ORTOP

06 6

PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y ASISTENCIALEPROCEDIMENTS SANITARIS I ASSISTENCIALS

05 5

PROCESOS COMERCIALESPROCESSOS COMERCIALS

02 2

PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAPROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

06 6

SOLDADURASOLDADURA

01 1

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA VELES E VENTS

Código/Codi : 46022181 100011101110/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

02 2

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

02 2

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

13 2

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

02 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

02 2

DIBUJODIBUIX

01 1

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

12 1

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

02 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

02 2

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12904

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : GANDIA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA VELES E VENTS

Código/Codi : 46022181 100011101110/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

01 1

INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIAINTERVENCIÓ SOCIOCOMUNITÀRIA

03 3

PROCESOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓNPROCESSOS I MITJANS DE COMUNICACIÓ

11 0

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

SERVICIOS A LA COMUNIDADSERVEIS A LA COMUNITAT

12 1

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE IMAGEN Y SOTÈCNIQUES I PROCEDIMENTS D'IMATGE I SO

13 2

LOCALIDAD/LOCALITAT : GUADASSUAR

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA

Código/Codi : 46022142 100010101101/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

01 1

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

12 1

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

01 1

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

01 1

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

01 1

DIBUJODIBUIX

01 1

INGLÉSANGLÉS

01 1

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

01 1

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

12 1

LOCALIDAD/LOCALITAT : JALANCE

CENTRO/CENTRE : SECCION E.SECUNDARIA I.E.S. FERNANDO III DE AYORA

Código/Codi : 46022154 100010110100/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

01 1

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

01 1

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

01 1

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

01 1

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

01 1

DIBUJODIBUIX

01 1

INGLÉSANGLÉS

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

11 0

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

01 1

LOCALIDAD/LOCALITAT : LA POBLA DE FARNALS

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA GUILLEM D'ALCALA

Código/Codi : 46024229 101001110110/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12905

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : LA POBLA DE FARNALS

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA GUILLEM D'ALCALA

Código/Codi : 46024229 101001110110/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

02 2

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

03 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

03 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

02 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

02 2

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

03 3

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

02 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

02 2

HOSTELERÍA Y TURISMOHOSTALERIA I TURISME

01 1

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

COCINA Y PASTELERÍACUINA I PASTISSERIA

02 2

SERVICIOS DE RESTAURACIÓNSERVEIS DE RESTAURACIÓ

01 1

LOCALIDAD/LOCALITAT : LA POBLA DE VALLBONA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA

Código/Codi : 46022543 100101001101/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

15 4

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

14 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

14 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

03 3

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

03 3

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

04 4

MÚSICAMÚSICA

02 2

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

03 3

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

04 4

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

ASESORÍA Y PROCESOS DE IMAGEN PERSONALASSESSORIA I PROCESSOS D'IMATGE PERSONA

02 2

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12906

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : LA POBLA DE VALLBONA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA

Código/Codi : 46022543 100101001101/

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

ESTÉTICAESTÈTICA

02 2

PELUQUERÍAPERRUQUERIA

14 3

LOCALIDAD/LOCALITAT : LA POBLA DEL DUC

CENTRO/CENTRE : SECCIO E.SECUNDARIA I.E.S. JOSE RIBERA DE XATIVA

Código/Codi : 46022166 100010111100/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

01 1

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

01 1

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

01 1

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

01 1

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

01 1

INGLÉSANGLÉS

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

01 1

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

01 1

LOCALIDAD/LOCALITAT : LA POBLA LLARGA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA PERE D`ESPLUGUES

Código/Codi : 46023948 101010010100/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

04 4

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

03 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

03 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

13 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

03 3

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

05 5

MÚSICAMÚSICA

02 2

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

03 3

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

04 4

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

11 0

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

LOCALIDAD/LOCALITAT : L'ALCÚDIA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA ELS EVOLS

Código/Codi : 46021320 001000101111/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

03 3

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

03 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

03 3

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12907

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : L'ALCÚDIA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA ELS EVOLS

Código/Codi : 46021320 001000101111/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

03 3

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

03 3

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

03 3

MÚSICAMÚSICA

02 2

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

03 3

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

14 3

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

12 1

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

LOCALIDAD/LOCALITAT : L'ALCÚDIA DE CRESPINS

CENTRO/CENTRE : SECCIO E.SECUNDARIA I.E.S. SIVERA FONT DE CANALS

Código/Codi : 46024382 101100000111/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

01 1

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

02 2

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

02 2

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

01 1

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

01 1

DIBUJODIBUIX

01 1

INGLÉSANGLÉS

02 2

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

01 1

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

01 1

LOCALIDAD/LOCALITAT : L'ELIANA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA

Código/Codi : 46022221 100100010011/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

03 3

GRIEGOGREC

01 1

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

05 5

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

15 4

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

05 5

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

04 4

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

14 3

DIBUJODIBUIX

14 3

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12908

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : L'ELIANA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA

Código/Codi : 46022221 100100010011/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

INGLÉSANGLÉS

05 5

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

15 4

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

04 4

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

11 0

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIAINTERVENCIÓ SOCIOCOMUNITÀRIA

04 4

ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE SISTEMAS ENORGANITZACIÓ I PROJECTES DE SISTEMES ENE

01 1

SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOSSISTEMES ELECTRÒNICS I AUTOMÀTICS

01 1

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

INSTALACIONES ELECTROTÉCNICASINSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES

02 2

SERVICIOS A LA COMUNIDADSERVEIS A LA COMUNITAT

-11 2

LOCALIDAD/LOCALITAT : LLÍRIA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA CAMP DE TURIA

Código/Codi : 46004841 000110001000/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

03 3

GRIEGOGREC

01 1

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

15 4

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

05 5

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

06 6

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

04 4

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

03 3

DIBUJODIBUIX

04 4

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

05 5

MÚSICAMÚSICA

02 2

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

03 3

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

05 5

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA LAURONA

Código/Codi : 46018621 001101100100/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

01 1

LATÍNLLATÍ

11 0

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

02 2

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12909

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : LLÍRIA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA LAURONA

Código/Codi : 46018621 001101100100/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

02 2

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

03 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

02 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

02 2

DIBUJODIBUIX

01 1

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

13 2

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

02 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

02 2

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESASADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

04 4

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

11 0

SISTEMAS ELECTRÓNICOSSISTEMES ELECTRÒNICS

24 2

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

EQUIPOS ELECTRÓNICOSEQUIPS ELECTRÒNICS

05 5

PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAPROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

13 2

LOCALIDAD/LOCALITAT : L'OLLERIA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA

Código/Codi : 46022555 100101010100/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

03 3

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

03 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

04 4

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

-12 3

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

03 3

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

11 0

INGLÉSANGLÉS

04 4

MÚSICAMÚSICA

02 2

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

03 3

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

03 3

PROCESOS Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y CERÁMPROCESSOS I PRODUCTES DE VIDRE I CERÀMIC

00 0

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12910

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : MANISES

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA AUSIAS MARCH

Código/Codi : 46022580 100101110111/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

02 2

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

02 2

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

03 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

02 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

02 2

DIBUJODIBUIX

03 3

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

03 3

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

02 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

02 2

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA JOSE RODRIGO BOTET

Código/Codi : 46005132 000111100000/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

GRIEGOGREC

01 1

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

03 3

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

04 4

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

04 4

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

03 3

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

03 3

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

04 4

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

02 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

03 3

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

05 5

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICASSISTEMES I APLICACIONS INFORMÀTIQUES

12 1

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA PERE BOÏL

Código/Codi : 46017535 001101110000/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

03 3

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12911

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : MANISES

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA PERE BOÏL

Código/Codi : 46017535 001101110000/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

03 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

03 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

02 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

02 2

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

02 2

INGLÉSANGLÉS

03 3

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

03 3

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

02 2

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESASADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

03 3

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIALORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL

03 3

SISTEMAS ELECTRÓNICOSSISTEMES ELECTRÒNICS

03 3

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

EQUIPOS ELECTRÓNICOSEQUIPS ELECTRÒNICS

05 5

PROCESOS COMERCIALESPROCESSOS COMERCIALS

02 2

PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAPROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

04 4

LOCALIDAD/LOCALITAT : MASSAMAGRELL

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA

Código/Codi : 46022233 100100100111/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

03 3

GRIEGOGREC

01 1

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

05 5

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

07 7

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

06 6

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

05 5

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

04 4

DIBUJODIBUIX

03 3

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

07 7

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

04 4

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

05 5

ECONOMÍAECONOMIA

-10 1

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESASADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

03 3

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12912

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : MASSAMAGRELL

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA

Código/Codi : 46022233 100100100111/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

02 2

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIALORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL

03 3

SISTEMAS ELECTRÓNICOSSISTEMES ELECTRÒNICS

03 3

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

EQUIPOS ELECTRÓNICOSEQUIPS ELECTRÒNICS

05 5

PROCESOS COMERCIALESPROCESSOS COMERCIALS

02 2

PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAPROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

03 3

LOCALIDAD/LOCALITAT : MASSANASSA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA

Código/Codi : 46022610 101111001101/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

11 0

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

13 2

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

13 2

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

03 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

12 1

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

02 2

DIBUJODIBUIX

01 1

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

13 2

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

12 1

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

13 2

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

11 0

LOCALIDAD/LOCALITAT : MELIANA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA LA GARRIGOSA

Código/Codi : 46018989 001110010100/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

GRIEGOGREC

01 1

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

03 3

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

04 4

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

04 4

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

03 3

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

03 3

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

04 4

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12913

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : MELIANA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA LA GARRIGOSA

Código/Codi : 46018989 001110010100/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

02 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

03 3

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

LOCALIDAD/LOCALITAT : MISLATA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA LA MORERIA

Código/Codi : 46016361 001010011100/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

03 3

GRIEGOGREC

01 1

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

04 4

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

-14 5

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

04 4

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

03 3

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

04 4

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

04 4

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

11 0

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

03 3

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

05 5

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA MUSIC MARTIN I SOLER

Código/Codi : 46022889 101101110101/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

02 2

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

13 2

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

03 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

12 1

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

02 2

DIBUJODIBUIX

12 1

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

13 2

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12914

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : MISLATA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA MUSIC MARTIN I SOLER

Código/Codi : 46022889 101101110101/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

02 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

02 2

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA NUM. 4

Código/Codi : 46024151 101110100111/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

GRIEGOGREC

11 0

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

15 4

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

05 5

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

15 4

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

04 4

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

04 4

DIBUJODIBUIX

03 3

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

05 5

MÚSICAMÚSICA

02 2

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

04 4

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

05 5

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

CENTRO/CENTRE : INSTITUT F.PROFESSIONAL SUPERIOR MISLATA

Código/Codi : 46019660 000101101101/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

INGLÉSANGLÉS

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESASADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

04 4

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

11 0

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

22 0

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIALORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL

01 1

PROCESOS DIAGNOST. CLÍNICO Y PROCED. ORTPROCESSOS DIAGN. CLÍNIC I PROCED.OTRPROT

11 0

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y ASISTENCIALEPROCEDIMENTS SANITARIS I ASSISTENCIALS

11 0

PROCESOS COMERCIALESPROCESSOS COMERCIALS

12 1

PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAPROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

03 3

SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICASSISTEMES I APLICACIONS INFORMÀTIQUES

22 0

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12915

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : MOIXENT

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA

Código/Codi : 46020431 000111011100/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

03 3

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

03 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

03 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

02 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

02 2

DIBUJODIBUIX

12 1

FRANCÉSFRANCÉS

11 0

INGLÉSANGLÉS

03 3

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

13 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

02 2

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

11 0

LOCALIDAD/LOCALITAT : MONCADA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT E.SECUNDARIA ENRIQUE TIERNO GALVAN

Código/Codi : 46018631 001011001001/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

02 2

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

02 2

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

13 2

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

02 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

02 2

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

03 3

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

03 3

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

03 3

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

PROCESOS DIAGNOST. CLÍNICO Y PROCED. ORTPROCESSOS DIAGN. CLÍNIC I PROCED.OTRPROT

05 5

PROCESOS SANITARIOSPROCESSOS SANITARIS

01 1

SISTEMAS ELECTRÓNICOSSISTEMES ELECTRÒNICS

02 2

SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOSSISTEMES ELECTRÒNICS I AUTOMÀTICS

01 1

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12916

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : MONCADA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT E.SECUNDARIA ENRIQUE TIERNO GALVAN

Código/Codi : 46018631 001011001001/

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

EQUIPOS ELECTRÓNICOSEQUIPS ELECTRÒNICS

01 1

INSTALACIONES ELECTROTÉCNICASINSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES

03 3

PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y ORPROCEDIMENTS DE DIAGNÒSTIC CLÍNIC ORTOP

05 5

PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y ASISTENCIALEPROCEDIMENTS SANITARIS I ASSISTENCIALS

05 5

LOCALIDAD/LOCALITAT : MONSERRAT

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA

Código/Codi : 46023924 100000001111/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

02 2

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

02 2

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

02 2

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

01 1

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

01 1

DIBUJODIBUIX

01 1

INGLÉSANGLÉS

02 2

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

02 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

02 2

LOCALIDAD/LOCALITAT : NAVARRÉS

CENTRO/CENTRE : INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA LA CANAL DE NAVARRES

Código/Codi : 46022178 100011000011/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

02 2

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

11 0

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

02 2

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

01 1

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

01 1

DIBUJODIBUIX

01 1

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

12 1

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

02 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

02 2

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12917

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : OLIVA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA GABRIEL CISCAR

Código/Codi : 46005946 001000111000/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

02 2

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

03 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

03 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

02 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

02 2

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

02 2

INGLÉSANGLÉS

03 3

MÚSICAMÚSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

03 3

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

03 3

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESASADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

04 4

CONSTRUCCIONES CIVILES Y EDIFICACIÓNCONSTRUCCIONS CIVILS I EDIFICACIONS

23 1

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

02 2

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE FABRICACIÓNORGANITZACIÓ I PROJECTES DE FABRICACIÓ M

01 1

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINASMECANITZAT I MANTENIMENT DE MÀQUINES

13 2

OFICINA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓNOFICINA DE PROJECTES DE CONSTRUCCIÓ

05 5

PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAPROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

04 4

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA GREGORI MAIANS

Código/Codi : 46005934 001000110100/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

03 3

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

04 4

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

05 5

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

02 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

04 4

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

12 1

INGLÉSANGLÉS

03 3

MÚSICAMÚSICA

02 2

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

02 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

04 4

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12918

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : OLIVA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA GREGORI MAIANS

Código/Codi : 46005934 001000110100/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

LOCALIDAD/LOCALITAT : ONTINYENT

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA JAUME I

Código/Codi : 46017201 001100100101/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

GRIEGOGREC

00 0

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

25 3

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

14 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

15 4

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

03 3

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

03 3

DIBUJODIBUIX

03 3

FRANCÉSFRANCÉS

11 0

INGLÉSANGLÉS

04 4

MÚSICAMÚSICA

02 2

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

04 4

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

15 4

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

02 2

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

ORGANIZACIÓN Y PROCESOS DE MANTO. DE VEORGANITZACIÓ I PROCESSOS DE MANT. VEHICL

01 1

PROCESOS Y PRODUCTOS DE TEXTIL, CONFECPROCESSOS I PRODUCTES TÈXTILS, CONFECCI

-20 2

SISTEMAS ELECTRÓNICOSSISTEMES ELECTRÒNICS

03 3

SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOSSISTEMES ELECTRÒNICS I AUTOMÀTICS

01 1

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

EQUIPOS ELECTRÓNICOSEQUIPS ELECTRÒNICS

07 7

INSTALACIONES ELECTROTÉCNICASINSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES

11 0

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOSMANTENIMENT DE VEHICLES

04 4

PRODUCCIÓN TEXTIL Y TRATAMIENTO FISICO-QPRODUCCIÓ TÈXTIL I TRACTAMENTS FISICOQUÍ

-30 3

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA L`ESTACIO

Código/Codi : 46006100 001001000110/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

03 3

GRIEGOGREC

11 0

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

34 1

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

05 5

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

05 5

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

03 3

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12919

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : ONTINYENT

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA L`ESTACIO

Código/Codi : 46006100 001001000110/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

04 4

DIBUJODIBUIX

04 4

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

04 4

MÚSICAMÚSICA

02 2

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

03 3

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

04 4

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

26 4

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

PROCESOS COMERCIALESPROCESSOS COMERCIALS

11 0

PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAPROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

01 1

SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICASSISTEMES I APLICACIONS INFORMÀTIQUES

11 0

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA SAN JUAN BOSCO

Código/Codi : 46006112 001001001000/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

12 1

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

03 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

14 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

02 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

13 2

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

00 0

INGLÉSANGLÉS

03 3

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

02 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

13 2

ECONOMÍAECONOMIA

11 0

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESASADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

-20 2

CONSTRUCCIONES CIVILES Y EDIFICACIÓNCONSTRUCCIONS CIVILS I EDIFICACIONS

01 1

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

11 0

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIALORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL

-30 3

ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE FABRICACIÓNORGANITZACIÓ I PROJECTES DE FABRICACIÓ M

13 2

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

11 0

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

INSTALACIONES ELECTROTÉCNICASINSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES

01 1

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12920

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : ONTINYENT

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA SAN JUAN BOSCO

Código/Codi : 46006112 001001001000/

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINASMECANITZAT I MANTENIMENT DE MÀQUINES

12 1

OFICINA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓNOFICINA DE PROJECTES DE CONSTRUCCIÓ

01 1

PROCESOS COMERCIALESPROCESSOS COMERCIALS

00 0

PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAPROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

-10 1

LOCALIDAD/LOCALITAT : PAIPORTA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA LA SENIA

Código/Codi : 46017675 001110100001/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

03 3

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

04 4

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

04 4

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

06 6

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

04 4

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

04 4

DIBUJODIBUIX

03 3

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

05 5

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

05 5

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

04 4

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESASADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

04 4

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

16 5

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIALORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL

02 2

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

PROCESOS COMERCIALESPROCESSOS COMERCIALS

01 1

PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAPROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

04 4

SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICASSISTEMES I APLICACIONS INFORMÀTIQUES

12 1

LOCALIDAD/LOCALITAT : PATERNA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA NUM. 2

Código/Codi : 46022622 101111010100/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

12 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

13 2

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

13 2

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

13 2

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

12 1

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

12 1

DIBUJODIBUIX

02 2

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12921

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : PATERNA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA NUM. 2

Código/Codi : 46022622 101111010100/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

13 2

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

02 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

13 2

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

PROCESOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓNPROCESSOS I MITJANS DE COMUNICACIÓ

11 0

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE IMAGEN Y SOTÈCNIQUES I PROCEDIMENTS D'IMATGE I SO

11 0

CENTRO/CENTRE : INSTITUT E.SECUNDARIA DOCTOR PESET ALEIXANDRE

Código/Codi : 46006495 001001100100/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

03 3

GRIEGOGREC

01 1

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

05 5

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

05 5

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

06 6

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

04 4

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

04 4

DIBUJODIBUIX

03 3

FRANCÉSFRANCÉS

02 2

INGLÉSANGLÉS

05 5

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

04 4

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

04 4

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

CENTRO/CENTRE : SECCIO E.SECUNDARIA I.E.S. PESET ALEIXANDRE (LA COMA)

Código/Codi : 46022403 101111111101/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

00 0

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

00 0

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

00 0

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

00 0

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

00 0

DIBUJODIBUIX

00 0

INGLÉSANGLÉS

00 0

MÚSICAMÚSICA

00 0

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12922

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : PATERNA

CENTRO/CENTRE : SECCIO E.SECUNDARIA I.E.S. PESET ALEIXANDRE (LA COMA)

Código/Codi : 46022403 101111111101/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

00 0

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

00 0

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

00 0

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

00 0

LOCALIDAD/LOCALITAT : PICANYA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA ENRIC VALOR

Código/Codi : 46018047 000100011110/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

03 3

GRIEGOGREC

01 1

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

04 4

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

04 4

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

04 4

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

03 3

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

03 3

DIBUJODIBUIX

03 3

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

04 4

MÚSICAMÚSICA

02 2

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

03 3

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

04 4

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

LOCALIDAD/LOCALITAT : PICASSENT

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA L`OM

Código/Codi : 46022245 100100101111/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

03 3

GRIEGOGREC

01 1

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

05 5

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

05 5

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

05 5

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

05 5

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

04 4

DIBUJODIBUIX

03 3

FRANCÉSFRANCÉS

02 2

INGLÉSANGLÉS

05 5

MÚSICAMÚSICA

02 2

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12923

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : PICASSENT

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA L`OM

Código/Codi : 46022245 100100101111/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

04 4

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

05 5

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESASADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

04 4

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOSSISTEMES ELECTRÒNICS I AUTOMÀTICS

11 0

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

INSTALACIONES ELECTROTÉCNICASINSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES

03 3

PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAPROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

14 3

LOCALIDAD/LOCALITAT : PUÇOL

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA

Código/Codi : 46020315 000111001011/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

GRIEGOGREC

11 0

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

05 5

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

04 4

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

05 5

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

04 4

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

04 4

DIBUJODIBUIX

03 3

FRANCÉSFRANCÉS

02 2

INGLÉSANGLÉS

15 4

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

04 4

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

04 4

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIAINTERVENCIÓ SOCIOCOMUNITÀRIA

03 3

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

SERVICIOS A LA COMUNIDADSERVEIS A LA COMUNITAT

01 1

LOCALIDAD/LOCALITAT : QUART DE POBLET

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA

Código/Codi : 46019684 000101110011/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

GRIEGOGREC

01 1

LATÍNLLATÍ

01 1

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12924

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : QUART DE POBLET

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA

Código/Codi : 46019684 000101110011/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

03 3

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

03 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

04 4

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

02 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

02 2

DIBUJODIBUIX

01 1

FRANCÉSFRANCÉS

02 2

INGLÉSANGLÉS

03 3

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

02 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

03 3

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA RIU TURIA

Código/Codi : 46022634 101000010111/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

GRIEGOGREC

00 0

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

04 4

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

03 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

04 4

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

13 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

03 3

DIBUJODIBUIX

03 3

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

04 4

MÚSICAMÚSICA

02 2

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

03 3

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

04 4

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

CENTRO/CENTRE : INSTITUT F.PROFESSIONAL SUPERIOR FAITANAR

Código/Codi : 46015538 000111101000/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

14 3

INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIAINTERVENCIÓ SOCIOCOMUNITÀRIA

14 3

ORGANIZACIÓN Y PROCESOS DE MANTO. DE VEORGANITZACIÓ I PROCESSOS DE MANT. VEHICL

03 3

ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE FABRICACIÓNORGANITZACIÓ I PROJECTES DE FABRICACIÓ M

03 3

SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOSSISTEMES ELECTRÒNICS I AUTOMÀTICS

03 3

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12925

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : QUART DE POBLET

CENTRO/CENTRE : INSTITUT F.PROFESSIONAL SUPERIOR FAITANAR

Código/Codi : 46015538 000111101000/

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

INSTALACIONES ELECTROTÉCNICASINSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES

16 5

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOSMANTENIMENT DE VEHICLES

16 5

MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINASMECANITZAT I MANTENIMENT DE MÀQUINES

03 3

PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y ASISTENCIALEPROCEDIMENTS SANITARIS I ASSISTENCIALS

11 0

SERVICIOS A LA COMUNIDADSERVEIS A LA COMUNITAT

12 1

LOCALIDAD/LOCALITAT : RAFELBUNYOL

CENTRO/CENTRE : SECCIO E.SECUNDARIA I.E.S. DE LA POBLA DE FARNALS

Código/Codi : 46022671 101101101110/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

01 1

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

03 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

02 2

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

01 1

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

01 1

DIBUJODIBUIX

01 1

INGLÉSANGLÉS

02 2

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

01 1

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

01 1

LOCALIDAD/LOCALITAT : REQUENA

CENTRO/CENTRE : INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA NUM. 1

Código/Codi : 46007190 001100001001/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

GRIEGOGREC

01 1

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

03 3

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

03 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

14 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

03 3

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

03 3

DIBUJODIBUIX

03 3

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

03 3

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

02 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

03 3

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESASADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

03 3

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

01 1

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12926

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : REQUENA

CENTRO/CENTRE : INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA NUM. 1

Código/Codi : 46007190 001100001001/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

12 1

INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIAINTERVENCIÓ SOCIOCOMUNITÀRIA

22 0

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAPROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

06 6

SERVICIOS A LA COMUNIDADSERVEIS A LA COMUNITAT

01 1

CENTRO/CENTRE : INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA OLEANA

Código/Codi : 46007189 001100001000/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

14 3

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

03 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

14 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

03 3

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

03 3

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

11 0

INGLÉSANGLÉS

04 4

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

04 4

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

13 2

CONSTRUCCIONES CIVILES Y EDIFICACIÓNCONSTRUCCIONS CIVILS I EDIFICACIONS

01 1

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

12 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

ORGANIZACIÓN Y PROCESOS DE MANTO. DE VEORGANITZACIÓ I PROCESSOS DE MANT. VEHICL

01 1

ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE FABRICACIÓNORGANITZACIÓ I PROJECTES DE FABRICACIÓ M

11 0

SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOSSISTEMES ELECTRÒNICS I AUTOMÀTICS

11 0

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

INSTALACIONES ELECTROTÉCNICASINSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES

01 1

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOSMANTENIMENT DE VEHICLES

03 3

MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINASMECANITZAT I MANTENIMENT DE MÀQUINES

-13 4

OFICINA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓNOFICINA DE PROJECTES DE CONSTRUCCIÓ

02 2

LOCALIDAD/LOCALITAT : RIBA-ROJA DE TÚRIA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA

Código/Codi : 46020327 000111001101/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

GRIEGOGREC

01 1

LATÍNLLATÍ

01 1

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12927

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : RIBA-ROJA DE TÚRIA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA

Código/Codi : 46020327 000111001101/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

03 3

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

04 4

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

04 4

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

03 3

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

03 3

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

03 3

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

02 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

03 3

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

LOCALIDAD/LOCALITAT : SAGUNT

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA CAMP DE MORVEDRE

Código/Codi : 46007748 001101001000/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

04 4

GRIEGOGREC

11 0

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

05 5

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

06 6

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

17 6

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

04 4

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

14 3

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

12 1

INGLÉSANGLÉS

05 5

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

04 4

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

05 5

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

08 8

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICASSISTEMES I APLICACIONS INFORMÀTIQUES

03 3

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA CLOT DEL MORO

Código/Codi : 46007736 001101000100/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

04 4

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12928

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : SAGUNT

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA CLOT DEL MORO

Código/Codi : 46007736 001101000100/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

GRIEGOGREC

01 1

LATÍNLLATÍ

02 2

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

06 6

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

06 6

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

05 5

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

05 5

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

04 4

DIBUJODIBUIX

04 4

FRANCÉSFRANCÉS

02 2

INGLÉSANGLÉS

06 6

MÚSICAMÚSICA

02 2

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

03 3

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

04 4

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

07 7

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA EDUARDO MERELLO

Código/Codi : 46007542 001100100100/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

02 2

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

01 1

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

02 2

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

02 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

01 1

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

03 3

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

01 1

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

02 2

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

02 2

ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE FABRICACIÓNORGANITZACIÓ I PROJECTES DE FABRICACIÓ M

23 1

SISTEMAS ELECTRÓNICOSSISTEMES ELECTRÒNICS

01 1

SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOSSISTEMES ELECTRÒNICS I AUTOMÀTICS

04 4

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

EQUIPOS ELECTRÓNICOSEQUIPS ELECTRÒNICS

01 1

INSTALACIONES ELECTROTÉCNICASINSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES

05 5

MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINASMECANITZAT I MANTENIMENT DE MÀQUINES

26 4

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12929

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : SAGUNT

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA JORGE JUAN

Código/Codi : 46007554 001100101000/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

03 3

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

04 4

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

03 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

02 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

03 3

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

14 3

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

08 8

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

03 3

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

03 3

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESASADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

07 7

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

03 3

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIALORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL

02 2

ORGANIZACIÓN Y PROCESOS DE MANTO. DE VEORGANITZACIÓ I PROCESSOS DE MANT. VEHICL

01 1

PROCESOS DIAGNOST. CLÍNICO Y PROCED. ORTPROCESSOS DIAGN. CLÍNIC I PROCED.OTRPROT

02 2

PROCESOS SANITARIOSPROCESSOS SANITARIS

13 2

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOSMANTENIMENT DE VEHICLES

04 4

PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y ORPROCEDIMENTS DE DIAGNÒSTIC CLÍNIC ORTOP

03 3

PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y ASISTENCIALEPROCEDIMENTS SANITARIS I ASSISTENCIALS

07 7

PROCESOS COMERCIALESPROCESSOS COMERCIALS

03 3

PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAPROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

07 7

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA MARIA MOLINER

Código/Codi : 46019854 000110011110/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

02 2

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

02 2

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

13 2

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

02 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

02 2

DIBUJODIBUIX

01 1

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

02 2

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12930

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : SAGUNT

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA MARIA MOLINER

Código/Codi : 46019854 000110011110/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

02 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

02 2

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

CENTRO/CENTRE : SECCIO E.SECUNDARIA I.E.S. CLOT DEL MORO

Código/Codi : 46023535 101010001101/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

01 1

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

-11 2

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

02 2

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

01 1

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

01 1

DIBUJODIBUIX

01 1

INGLÉSANGLÉS

02 2

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

01 1

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

01 1

LOCALIDAD/LOCALITAT : SEDAVÍ

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA

Código/Codi : 46019003 000100110101/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

03 3

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

03 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

05 5

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

03 3

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

02 2

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

03 3

MÚSICAMÚSICA

02 2

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

03 3

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

03 3

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12931

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : SILLA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA ENRIC VALOR

Código/Codi : 46007955 000000100111/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

03 3

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

03 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

03 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

03 3

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

02 2

DIBUJODIBUIX

12 1

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

03 3

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

03 3

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

03 3

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESASADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

04 4

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

PROCESOS DIAGNOST. CLÍNICO Y PROCED. ORTPROCESSOS DIAGN. CLÍNIC I PROCED.OTRPROT

03 3

PROCESOS SANITARIOSPROCESSOS SANITARIS

11 0

SISTEMAS ELECTRÓNICOSSISTEMES ELECTRÒNICS

03 3

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

EQUIPOS ELECTRÓNICOSEQUIPS ELECTRÒNICS

04 4

PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y ORPROCEDIMENTS DE DIAGNÒSTIC CLÍNIC ORTOP

04 4

PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y ASISTENCIALEPROCEDIMENTS SANITARIS I ASSISTENCIALS

03 3

PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAPROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

15 4

CENTRO/CENTRE : INSTITUT E.SECUNDARIA MANUEL SANCHIS GUARNER

Código/Codi : 46007943 000000100000/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

03 3

GRIEGOGREC

01 1

LATÍNLLATÍ

12 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

04 4

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

05 5

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

04 4

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

04 4

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

03 3

DIBUJODIBUIX

04 4

FRANCÉSFRANCÉS

02 2

INGLÉSANGLÉS

04 4

MÚSICAMÚSICA

02 2

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

05 5

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12932

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : SILLA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT E.SECUNDARIA MANUEL SANCHIS GUARNER

Código/Codi : 46007943 000000100000/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

02 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

04 4

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

ANÁLISIS Y QUÍMICA INDUSTRIALANÀLISI I QUÍMICA INDUSTRIAL

11 0

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

LABORATORIOLABORATORI

02 2

OPERACIONES DE PROCESOOPERACIONS DE PROCESSOS

11 0

LOCALIDAD/LOCALITAT : SOLLANA

CENTRO/CENTRE : SECCIO E.SECUNDARIA I.E.S. JOAN FUSTER DE SUECA

Código/Codi : 46022919 101101111101/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

01 1

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

12 1

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

-11 2

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

01 1

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

01 1

DIBUJODIBUIX

01 1

INGLÉSANGLÉS

-11 2

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

01 1

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

01 1

LOCALIDAD/LOCALITAT : SUECA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA JOAN FUSTER

Código/Codi : 46021617 001000111011/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

04 4

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

06 6

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

06 6

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

06 6

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

04 4

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

04 4

DIBUJODIBUIX

04 4

FRANCÉSFRANCÉS

02 2

INGLÉSANGLÉS

05 5

MÚSICAMÚSICA

12 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12933

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : SUECA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA JOAN FUSTER

Código/Codi : 46021617 001000111011/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

03 3

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

06 6

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESASADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

05 5

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

02 2

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

02 2

ORGANIZACIÓN Y PROCESOS DE MANTO. DE VEORGANITZACIÓ I PROCESSOS DE MANT. VEHICL

13 2

ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE FABRICACIÓNORGANITZACIÓ I PROJECTES DE FABRICACIÓ M

03 3

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

INSTALACIONES ELECTROTÉCNICASINSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES

12 1

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOSMANTENIMENT DE VEHICLES

16 5

MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINASMECANITZAT I MANTENIMENT DE MÀQUINES

13 2

PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAPROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

16 5

LOCALIDAD/LOCALITAT : TAVERNES BLANQUES

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA

Código/Codi : 46022191 100011110101/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

03 3

GRIEGOGREC

01 1

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

05 5

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

04 4

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

04 4

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

03 3

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

04 4

DIBUJODIBUIX

04 4

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

05 5

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

04 4

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

04 4

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAPROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

01 1

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12934

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : TAVERNES DE LA VALLDIGNA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA JAUME II EL JUST

Código/Codi : 46008340 000101000011/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

03 3

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

05 5

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

04 4

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

05 5

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

04 4

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

04 4

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

02 2

INGLÉSANGLÉS

04 4

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

12 1

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

04 4

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

08 8

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

11 0

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICASSISTEMES I APLICACIONS INFORMÀTIQUES

23 1

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA LA VALLDIGNA

Código/Codi : 46016385 001010100011/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

02 2

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

03 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

03 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

02 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

02 2

DIBUJODIBUIX

01 1

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

03 3

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

02 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

03 3

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESASADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

04 4

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

01 1

ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE FABRICACIÓNORGANITZACIÓ I PROJECTES DE FABRICACIÓ M

11 0

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12935

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : TAVERNES DE LA VALLDIGNA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA LA VALLDIGNA

Código/Codi : 46016385 001010100011/

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

INSTALACIONES ELECTROTÉCNICASINSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES

01 1

MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINASMECANITZAT I MANTENIMENT DE MÀQUINES

01 1

PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAPROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

03 3

LOCALIDAD/LOCALITAT : TORRENT

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA LA MARXADELLA

Código/Codi : 46016397 001010100101/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

03 3

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

15 4

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

04 4

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

04 4

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

04 4

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

04 4

DIBUJODIBUIX

03 3

FRANCÉSFRANCÉS

02 2

INGLÉSANGLÉS

05 5

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

15 4

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

05 5

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

04 4

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

ORGANIZACIÓN Y PROCESOS DE MANTO. DE VEORGANITZACIÓ I PROCESSOS DE MANT. VEHICL

04 4

PROCESOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓNPROCESSOS I MITJANS DE COMUNICACIÓ

17 6

SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOSSISTEMES ELECTRÒNICS I AUTOMÀTICS

02 2

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

INSTALACIONES ELECTROTÉCNICASINSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES

06 6

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOSMANTENIMENT DE VEHICLES

013 13

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE IMAGEN Y SOTÈCNIQUES I PROCEDIMENTS D'IMATGE I SO

113 12

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA SERRA PERENXISA

Código/Codi : 46019015 000111000110/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

GRIEGOGREC

01 1

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

14 3

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

05 5

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

04 4

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

03 3

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12936

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : TORRENT

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA SERRA PERENXISA

Código/Codi : 46019015 000111000110/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

03 3

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

04 4

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

02 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

13 2

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESASADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

03 3

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAPROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

01 1

SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICASSISTEMES I APLICACIONS INFORMÀTIQUES

11 0

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA TIRANT LO BLANC

Código/Codi : 46008753 001000010000/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

03 3

GRIEGOGREC

01 1

LATÍNLLATÍ

02 2

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

05 5

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

05 5

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

05 5

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

-13 4

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

04 4

DIBUJODIBUIX

15 4

FRANCÉSFRANCÉS

02 2

INGLÉSANGLÉS

15 4

MÚSICAMÚSICA

12 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

03 3

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

04 4

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA VELES E VENTS

Código/Codi : 46022920 101111110111/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

13 2

GRIEGOGREC

11 0

LATÍNLLATÍ

11 0

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

25 3

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

25 3

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12937

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : TORRENT

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA VELES E VENTS

Código/Codi : 46022920 101111110111/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

36 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

02 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

34 1

DIBUJODIBUIX

13 2

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

25 3

MÚSICAMÚSICA

12 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

13 2

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

24 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

14 3

ECONOMÍAECONOMIA

00 0

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

LOCALIDAD/LOCALITAT : TURÍS

CENTRO/CENTRE : SECCIO E.SECUNDARIA I.E.S. DE BUÑOL

Código/Codi : 46022567 100101011100/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

11 0

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

02 2

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

12 1

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

12 1

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

01 1

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

02 2

DIBUJODIBUIX

01 1

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

12 1

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

02 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

02 2

LOCALIDAD/LOCALITAT : UTIEL

CENTRO/CENTRE : INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA ALAMEDA

Código/Codi : 46008984 000010000000/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

03 3

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

02 2

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

03 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

02 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

02 2

DIBUJODIBUIX

01 1

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12938

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : UTIEL

CENTRO/CENTRE : INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA ALAMEDA

Código/Codi : 46008984 000010000000/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FRANCÉSFRANCÉS

11 0

INGLÉSANGLÉS

03 3

MÚSICAMÚSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

02 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

02 2

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIALORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL

01 1

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

PROCESOS COMERCIALESPROCESSOS COMERCIALS

02 2

CENTRO/CENTRE : INSTITUTO E.SECUNDARIA MIGUEL BALLESTEROS VIANA

Código/Codi : 46008972 000110100001/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

03 3

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

03 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

03 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

02 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

02 2

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

11 0

INGLÉSANGLÉS

03 3

MÚSICAMÚSICA

02 2

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

03 3

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

02 2

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE FABRICACIÓNORGANITZACIÓ I PROJECTES DE FABRICACIÓ M

01 1

PROCESOS DIAGNOST. CLÍNICO Y PROCED. ORTPROCESSOS DIAGN. CLÍNIC I PROCED.OTRPROT

11 0

SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOSSISTEMES ELECTRÒNICS I AUTOMÀTICS

01 1

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

INSTALACIONES ELECTROTÉCNICASINSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES

24 2

MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINASMECANITZAT I MANTENIMENT DE MÀQUINES

01 1

LOCALIDAD/LOCALITAT : VALENCIA

CENTRO/CENTRE : CENTRE ESPECIFIC D`EDUCACIO A DISTANCIA (CEED)

Código/Codi : 46025799 100001101001/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12939

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : VALENCIA

CENTRO/CENTRE : CENTRE ESPECIFIC D`EDUCACIO A DISTANCIA (CEED)

Código/Codi : 46025799 100001101001/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

03 3

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

03 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

03 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

02 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

02 2

DIBUJODIBUIX

01 1

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

03 3

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

03 3

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

FPA COMUNICACION (INGLES)FPA COMUNICACIO (ANGLES)

-10 1

FPA CIENCIAS SOCIALESFPA CIENCIES SOCIALS

00 0

FPA CIENTIFICO/TECNOLOGICOFPA CIENTIFIC/TECNOLOGIC

00 0

FPA COMUNICACION (VALENCIANO)FPA COMUNICACIO (VALENCIA)

00 0

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA ABASTOS

Código/Codi : 46025040 101100010110/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

03 3

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

14 3

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

15 4

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

35 2

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

05 5

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

05 5

DIBUJODIBUIX

13 2

FRANCÉSFRANCÉS

-22 4

INGLÉSANGLÉS

07 7

MÚSICAMÚSICA

02 2

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

03 3

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

03 3

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

05 5

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESASADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

06 6

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

02 2

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

010 10

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIALORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL

06 6

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12940

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : VALENCIA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA ABASTOS

Código/Codi : 46025040 101100010110/

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

PROCESOS COMERCIALESPROCESSOS COMERCIALS

05 5

PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAPROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

06 6

SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICASSISTEMES I APLICACIONS INFORMÀTIQUES

04 4

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA ANTONIO CAÑUELO

Código/Codi : 46025507 010011010011/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

02 2

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

02 2

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

03 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

02 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

02 2

DIBUJODIBUIX

01 1

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

02 2

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

12 1

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

02 2

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA BALEARES

Código/Codi : 46018552 001101000110/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

03 3

GRIEGOGREC

01 1

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

04 4

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

05 5

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

04 4

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

02 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

03 3

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

04 4

MÚSICAMÚSICA

02 2

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

02 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

04 4

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12941

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : VALENCIA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA BARRI DEL CARME

Código/Codi : 46020391 000111010101/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

01 1

GRIEGOGREC

11 0

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

03 3

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

02 2

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

03 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

02 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

02 2

DIBUJODIBUIX

01 1

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

02 2

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

01 1

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

02 2

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA BENICALAP

Código/Codi : 46023547 101000110101/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

03 3

GRIEGOGREC

01 1

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

05 5

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

05 5

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

06 6

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

14 3

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

05 5

DIBUJODIBUIX

03 3

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

15 4

MÚSICAMÚSICA

11 0

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

05 5

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

04 4

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

02 2

ORGANIZACIÓN Y PROCESOS DE MANTO. DE VEORGANITZACIÓ I PROCESSOS DE MANT. VEHICL

04 4

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOSMANTENIMENT DE VEHICLES

011 11

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12942

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : VALENCIA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA BENIMAMET

Código/Codi : 46018916 001100011001/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

02 2

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

02 2

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

03 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

12 1

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

02 2

DIBUJODIBUIX

01 1

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

02 2

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

01 1

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

02 2

ECONOMÍAECONOMIA

11 0

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESASADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

03 3

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAPROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

04 4

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA BENLLIURE

Código/Codi : 46013062 000011011100/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

04 4

GRIEGOGREC

01 1

LATÍNLLATÍ

02 2

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

06 6

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

05 5

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

06 6

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

05 5

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

04 4

DIBUJODIBUIX

05 5

FRANCÉSFRANCÉS

03 3

INGLÉSANGLÉS

07 7

MÚSICAMÚSICA

02 2

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

03 3

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

06 6

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

HOSTELERÍA Y TURISMOHOSTALERIA I TURISME

04 4

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12943

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : VALENCIA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA CAMPANAR

Código/Codi : 46015711 001001001011/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

03 3

GRIEGOGREC

01 1

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

04 4

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

03 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

-15 6

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

03 3

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

03 3

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

02 2

INGLÉSANGLÉS

04 4

MÚSICAMÚSICA

02 2

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

03 3

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

04 4

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA CID CAMPEADOR

Código/Codi : 46012987 000011010110/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

03 3

GRIEGOGREC

01 1

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

04 4

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

06 6

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

06 6

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

04 4

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

03 3

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

02 2

INGLÉSANGLÉS

04 4

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

02 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

04 4

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA CONSELLERIA

Código/Codi : 46022257 100100110110/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

-12 3

GRIEGOGREC

01 1

LATÍNLLATÍ

01 1

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12944

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : VALENCIA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA CONSELLERIA

Código/Codi : 46022257 100100110110/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

03 3

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

04 4

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

03 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

02 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

03 3

DIBUJODIBUIX

13 2

FRANCÉSFRANCÉS

02 2

INGLÉSANGLÉS

04 4

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

17 6

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

02 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

03 3

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESASADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

03 3

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

02 2

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

07 7

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIALORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL

05 5

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

PROCESOS COMERCIALESPROCESSOS COMERCIALS

05 5

PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAPROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

05 5

SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICASSISTEMES I APLICACIONS INFORMÀTIQUES

14 3

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA DISTRICTE MARITIM

Código/Codi : 46015708 001000111100/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

03 3

GRIEGOGREC

00 0

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

05 5

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

05 5

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

05 5

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

04 4

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

03 3

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

04 4

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

35 2

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

03 3

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

04 4

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA EL CABANYAL

Código/Codi : 46013050 000011011010/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12945

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : VALENCIA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA EL CABANYAL

Código/Codi : 46013050 000011011010/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

GRIEGOGREC

11 0

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

04 4

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

04 4

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

04 4

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

03 3

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

03 3

DIBUJODIBUIX

-12 3

FRANCÉSFRANCÉS

02 2

INGLÉSANGLÉS

04 4

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

03 3

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

04 4

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESASADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

-40 4

ASESORÍA Y PROCESOS DE IMAGEN PERSONALASSESSORIA I PROCESSOS D'IMATGE PERSONA

03 3

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

03 3

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

-11 2

ORGANIZACIÓN Y PROCESOS DE MANTO. DE VEORGANITZACIÓ I PROCESSOS DE MANT. VEHICL

14 3

ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE SISTEMAS ENORGANITZACIÓ I PROJECTES DE SISTEMES ENE

01 1

SISTEMAS ELECTRÓNICOSSISTEMES ELECTRÒNICS

03 3

SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOSSISTEMES ELECTRÒNICS I AUTOMÀTICS

01 1

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

EQUIPOS ELECTRÓNICOSEQUIPS ELECTRÒNICS

06 6

ESTÉTICAESTÈTICA

05 5

INSTALA. Y MANTO. DE EQUIPOS TÉRMICOS Y DINSTAL·LACIONS I MANT D'EQUIPS TÈRMICS I DE

04 4

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOSMANTENIMENT DE VEHICLES

09 9

PELUQUERÍAPERRUQUERIA

15 4

PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAPROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

-40 4

SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICASSISTEMES I APLICACIONS INFORMÀTIQUES

-10 1

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA EL CLOT

Código/Codi : 46017195 001100011010/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

03 3

GRIEGOGREC

01 1

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

03 3

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

03 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

04 4

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

03 3

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

03 3

DIBUJODIBUIX

12 1

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12946

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : VALENCIA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA EL CLOT

Código/Codi : 46017195 001100011010/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

INGLÉSANGLÉS

03 3

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

02 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

03 3

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA EL GRAO

Código/Codi : 46015290 000110111000/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

02 2

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

02 2

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

02 2

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

01 1

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

02 2

DIBUJODIBUIX

01 1

FRANCÉSFRANCÉS

00 0

INGLÉSANGLÉS

02 2

MÚSICAMÚSICA

00 0

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

12 1

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

02 2

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESASADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

04 4

CONSTRUCCIONES CIVILES Y EDIFICACIÓNCONSTRUCCIONS CIVILS I EDIFICACIONS

03 3

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

OFICINA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓNOFICINA DE PROJECTES DE CONSTRUCCIÓ

03 3

PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAPROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

03 3

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA EL RAVATXOL

Código/Codi : 46022579 100101100011/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

03 3

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

03 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

03 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

02 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

02 2

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

03 3

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12947

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : VALENCIA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA EL RAVATXOL

Código/Codi : 46022579 100101100011/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

02 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

02 2

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA FUENTE DE SAN LUIS

Código/Codi : 46014224 000101101001/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

03 3

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

03 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

03 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

03 3

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

02 2

DIBUJODIBUIX

03 3

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

03 3

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

01 1

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

02 2

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

16 5

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICASSISTEMES I APLICACIONS INFORMÀTIQUES

12 1

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA ISABEL DE VILLENA

Código/Codi : 46013086 000011100011/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

03 3

GRIEGOGREC

01 1

LATÍNLLATÍ

02 2

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

05 5

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

04 4

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

05 5

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

03 3

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

03 3

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

15 4

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12948

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : VALENCIA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA ISABEL DE VILLENA

Código/Codi : 46013086 000011100011/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

03 3

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

04 4

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA JOANOT MARTORELL

Código/Codi : 46012999 000011011001/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

03 3

GRIEGOGREC

01 1

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

06 6

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

07 7

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

07 7

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

04 4

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

04 4

DIBUJODIBUIX

05 5

FRANCÉSFRANCÉS

03 3

INGLÉSANGLÉS

07 7

MÚSICAMÚSICA

02 2

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

14 3

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

07 7

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA JORDI DE SANT JORDI

Código/Codi : 46012951 000011001101/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

GRIEGOGREC

11 0

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

04 4

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

04 4

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

04 4

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

02 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

03 3

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

13 2

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

02 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

04 4

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12949

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : VALENCIA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA JORDI DE SANT JORDI

Código/Codi : 46012951 000011001101/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIAINTERVENCIÓ SOCIOCOMUNITÀRIA

06 6

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

SERVICIOS A LA COMUNIDADSERVEIS A LA COMUNITAT

03 3

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA JUAN DE GARAY

Código/Codi : 46012963 000011010011/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

03 3

GRIEGOGREC

01 1

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

04 4

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

04 4

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

04 4

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

03 3

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

03 3

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

03 3

MÚSICAMÚSICA

02 2

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

02 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

03 3

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

05 5

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICASSISTEMES I APLICACIONS INFORMÀTIQUES

02 2

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA LUIS VIVES

Código/Codi : 46012872 000011000111/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

05 5

GRIEGOGREC

-11 2

LATÍNLLATÍ

12 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

06 6

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

06 6

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

06 6

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

04 4

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

04 4

DIBUJODIBUIX

06 6

FRANCÉSFRANCÉS

02 2

INGLÉSANGLÉS

06 6

ALEMÁNALEMANY

01 1

MÚSICAMÚSICA

02 2

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12950

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : VALENCIA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA LUIS VIVES

Código/Codi : 46012872 000011000111/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

02 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

08 8

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA MALILLA

Código/Codi : 46023870 101010111111/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

03 3

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

04 4

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

04 4

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

04 4

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

04 4

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

03 3

DIBUJODIBUIX

03 3

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

05 5

MÚSICAMÚSICA

02 2

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

04 4

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

04 4

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA NUM. 26

Código/Codi : 46018059 000100101101/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

03 3

GRIEGOGREC

01 1

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

04 4

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

04 4

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

05 5

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

03 3

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

03 3

DIBUJODIBUIX

03 3

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

04 4

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

02 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

04 4

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12951

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : VALENCIA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA NUM. 27

Código/Codi : 46018035 000100001111/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

03 3

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

04 4

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

05 5

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

03 3

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

02 2

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

02 2

INGLÉSANGLÉS

05 5

MÚSICAMÚSICA

02 2

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

03 3

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

04 4

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESASADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

17 6

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

26 4

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIAINTERVENCIÓ SOCIOCOMUNITÀRIA

211 9

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIALORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL

03 3

SISTEMAS ELECTRÓNICOSSISTEMES ELECTRÒNICS

110 9

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

EQUIPOS ELECTRÓNICOSEQUIPS ELECTRÒNICS

112 11

PROCESOS COMERCIALESPROCESSOS COMERCIALS

03 3

PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAPROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

18 7

SERVICIOS A LA COMUNIDADSERVEIS A LA COMUNITAT

19 8

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA NUM. 40

Código/Codi : 46022932 101010100011/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

03 3

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

03 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

03 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

02 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

02 2

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

03 3

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

03 3

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

03 3

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12952

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : VALENCIA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA ORRIOLS

Código/Codi : 46018138 000111001100/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

GRIEGOGREC

01 1

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

03 3

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

03 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

03 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

03 3

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

02 2

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

03 3

MÚSICAMÚSICA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

02 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

03 3

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA RAMON LLULL

Código/Codi : 46017687 001110100010/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

03 3

GRIEGOGREC

01 1

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

03 3

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

03 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

04 4

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

13 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

03 3

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

02 2

INGLÉSANGLÉS

04 4

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

02 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

04 4

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA SAN VICENTE FERRER

Código/Codi : 46012902 000011001011/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

-14 5

GRIEGOGREC

01 1

LATÍNLLATÍ

02 2

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

06 6

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12953

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : VALENCIA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA SAN VICENTE FERRER

Código/Codi : 46012902 000011001011/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

06 6

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

15 4

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

04 4

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

04 4

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

05 5

ITALIANOITALIÀ

-10 1

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

02 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

05 5

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA SERPIS

Código/Codi : 46022646 101101100110/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

03 3

GRIEGOGREC

01 1

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

04 4

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

06 6

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

06 6

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

04 4

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

15 4

DIBUJODIBUIX

13 2

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

15 4

MÚSICAMÚSICA

02 2

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

04 4

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

05 5

ECONOMÍAECONOMIA

11 0

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

22 0

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAPROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

11 0

SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICASSISTEMES I APLICACIONS INFORMÀTIQUES

11 0

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA SOROLLA

Código/Codi : 46013098 000011100101/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

14 3

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12954

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : VALENCIA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA SOROLLA

Código/Codi : 46013098 000011100101/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

GRIEGOGREC

01 1

LATÍNLLATÍ

02 2

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

06 6

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

05 5

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

-16 7

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

04 4

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

04 4

DIBUJODIBUIX

04 4

FRANCÉSFRANCÉS

02 2

INGLÉSANGLÉS

06 6

MÚSICAMÚSICA

02 2

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

03 3

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

06 6

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

CENTRO/CENTRE : INSTITUT E.SECUNDARIA FRANCESC FERRER I GUARDIA

Código/Codi : 46019571 000101101011/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

GRIEGOGREC

01 1

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

04 4

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

-14 5

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

06 6

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

03 3

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

03 3

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

24 2

MÚSICAMÚSICA

02 2

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

02 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

04 4

ECONOMÍAECONOMIA

11 0

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

11 0

CENTRO/CENTRE : INSTITUT E.SECUNDARIA JOSE BALLESTER GOZALVO

Código/Codi : 46019763 000101111010/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

13 2

GRIEGOGREC

01 1

LATÍNLLATÍ

01 1

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12955

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : VALENCIA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT E.SECUNDARIA JOSE BALLESTER GOZALVO

Código/Codi : 46019763 000101111010/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

14 3

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

04 4

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

05 5

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

03 3

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

04 4

DIBUJODIBUIX

03 3

FRANCÉSFRANCÉS

02 2

INGLÉSANGLÉS

04 4

MÚSICAMÚSICA

02 2

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

00 0

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

03 3

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

04 4

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

CENTRO/CENTRE : INSTITUT E.SECUNDARIA VICENTA FERRER ESCRIVA

Código/Codi : 46022944 101110000100/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

GRIEGOGREC

00 0

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

13 2

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

04 4

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

04 4

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

03 3

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

02 2

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

03 3

MÚSICAMÚSICA

02 2

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

03 3

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

03 3

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

11 0

CENTRO/CENTRE : INSTITUT E.SECUNDARIA VICENTE BLASCO IBAÑEZ

Código/Codi : 46013104 000011100110/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

04 4

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

05 5

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

-14 5

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12956

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : VALENCIA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT E.SECUNDARIA VICENTE BLASCO IBAÑEZ

Código/Codi : 46013104 000011100110/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

04 4

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

03 3

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

-12 3

INGLÉSANGLÉS

15 4

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

13 2

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

03 3

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

06 6

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESASADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

03 3

ANÁLISIS Y QUÍMICA INDUSTRIALANÀLISI I QUÍMICA INDUSTRIAL

07 7

CONSTRUCCIONES CIVILES Y EDIFICACIÓNCONSTRUCCIONS CIVILS I EDIFICACIONS

07 7

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

07 7

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE FABRICACIÓNORGANITZACIÓ I PROJECTES DE FABRICACIÓ M

17 6

PROCESOS Y PRODUCTOS EN MADERA Y MUEBPROCESSOS I PRODUCTES EN FUSTA I MOBLE

25 3

SISTEMAS ELECTRÓNICOSSISTEMES ELECTRÒNICS

08 8

SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOSSISTEMES ELECTRÒNICS I AUTOMÀTICS

03 3

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

EQUIPOS ELECTRÓNICOSEQUIPS ELECTRÒNICS

013 13

FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CARPINTERIAFABRICACIÓ I INSTAL·LACIÓ DE FUSTERIA I MOB

06 6

INSTALACIONES ELECTROTÉCNICASINSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES

07 7

LABORATORIOLABORATORI

14 3

MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINASMECANITZAT I MANTENIMENT DE MÀQUINES

38 5

OFICINA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓNOFICINA DE PROJECTES DE CONSTRUCCIÓ

06 6

OFICINA DE PROYECTOS DE FABRICACIÓN MECOFICINA DE PROJECTES DE FABRICACIÓ MECÀN

01 1

PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAPROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

04 4

CENTRO/CENTRE : INSTITUT F.PROFESSIONAL SUPERIOR AUSIAS MARCH

Código/Codi : 46021711 001010111001/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

INGLÉSANGLÉS

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESASADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

05 5

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

05 5

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

07 7

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIALORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL

07 7

PROCESOS DIAGNOST. CLÍNICO Y PROCED. ORTPROCESSOS DIAGN. CLÍNIC I PROCED.OTRPROT

011 11

PROCESOS SANITARIOSPROCESSOS SANITARIS

04 4

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y ORPROCEDIMENTS DE DIAGNÒSTIC CLÍNIC ORTOP

010 10

PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y ASISTENCIALEPROCEDIMENTS SANITARIS I ASSISTENCIALS

05 5

PROCESOS COMERCIALESPROCESSOS COMERCIALS

05 5

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12957

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : VALENCIA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT F.PROFESSIONAL SUPERIOR AUSIAS MARCH

Código/Codi : 46021711 001010111001/

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAPROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

06 6

SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICASSISTEMES I APLICACIONS INFORMÀTIQUES

03 3

CENTRO/CENTRE : INSTITUT F.PROFESSIONAL SUPERIOR CIUTAT DE L`APRENENT

Código/Codi : 46023419 111001100101/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

CONSTRUCCIONES CIVILES Y EDIFICACIÓNCONSTRUCCIONS CIVILS I EDIFICACIONS

02 2

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

08 8

HOSTELERÍA Y TURISMOHOSTALERIA I TURISME

01 1

ORGANIZACIÓN Y PROCESOS DE MANTO. DE VEORGANITZACIÓ I PROCESSOS DE MANT. VEHICL

05 5

ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE FABRICACIÓNORGANITZACIÓ I PROJECTES DE FABRICACIÓ M

03 3

PROCESOS EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIAPROCESSOS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA

03 3

PROCESOS SANITARIOSPROCESSOS SANITARIS

04 4

PROCESOS Y PRODUCTOS DE TEXTIL, CONFECPROCESSOS I PRODUCTES TÈXTILS, CONFECCI

11 0

PROCESOS Y PRODUCTOS EN ARTES GRÁFICASPROCESSOS I PRODUCTES EN ARTS GRÀFIQUE

02 2

PROCESOS Y PRODUCTOS EN MADERA Y MUEBPROCESSOS I PRODUCTES EN FUSTA I MOBLE

11 0

SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOSSISTEMES ELECTRÒNICS I AUTOMÀTICS

03 3

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

COCINA Y PASTELERÍACUINA I PASTISSERIA

010 10

FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CARPINTERIAFABRICACIÓ I INSTAL·LACIÓ DE FUSTERIA I MOB

03 3

INSTALACIONES ELECTROTÉCNICASINSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES

07 7

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOSMANTENIMENT DE VEHICLES

011 11

MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINASMECANITZAT I MANTENIMENT DE MÀQUINES

05 5

OFICINA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓNOFICINA DE PROJECTES DE CONSTRUCCIÓ

05 5

OFICINA DE PROYECTOS DE FABRICACIÓN MECOFICINA DE PROJECTES DE FABRICACIÓ MECÀN

01 1

OPER. Y EQUIPOS DE ELABORACIÓN DE PRODUOPER. I EQUIPS D'ELABORACIÓ DE PRODUCTES

01 1

PATRONAJE Y CONFECCIÓNPATRONATGE I CONFECCIÓ

02 2

PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y ASISTENCIALEPROCEDIMENTS SANITARIS I ASSISTENCIALS

04 4

PRODUCCIÓN DE ARTES GRÁFICASPRODUCCIÓ DE ARTS GRÀFIQUES

010 10

SERVICIOS DE RESTAURACIÓNSERVEIS DE RESTAURACIÓ

12 1

SOLDADURASOLDADURA

03 3

LOCALIDAD/LOCALITAT : VALLADA

CENTRO/CENTRE : SECCIO E.SECUNDARIA I.E.S. DE MOIXENT

Código/Codi : 46022208 100011010111/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

01 1

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

01 1

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

02 2

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

01 1

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

01 1

DIBUJODIBUIX

01 1

INGLÉSANGLÉS

02 2

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12958

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : VALLADA

CENTRO/CENTRE : SECCIO E.SECUNDARIA I.E.S. DE MOIXENT

Código/Codi : 46022208 100011010111/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

01 1

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

01 1

LOCALIDAD/LOCALITAT : VILAMARXANT

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA

Código/Codi : 46024114 101110010011/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

03 3

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

03 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

14 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

02 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

02 2

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

03 3

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

02 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

03 3

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

11 0

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

LOCALIDAD/LOCALITAT : VILLALONGA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA VALL DE LA SAFOR

Código/Codi : 46021319 001000011111/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

03 3

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

04 4

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

03 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

02 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

02 2

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

03 3

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

03 3

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

03 3

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12959

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : VILLALONGA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA VALL DE LA SAFOR

Código/Codi : 46021319 001000011111/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

LOCALIDAD/LOCALITAT : VILLANUEVA DE CASTELLON

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA VICENTE GANDIA

Código/Codi : 46015721 001001001101/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

GRIEGOGREC

01 1

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

03 3

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

03 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

03 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

12 1

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

03 3

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

03 3

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

02 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

03 3

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

LOCALIDAD/LOCALITAT : VILLAR DEL ARZOBISPO

CENTRO/CENTRE : INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA LA SERRANIA

Código/Codi : 46014066 000101010101/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

01 1

GRIEGOGREC

11 0

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

14 3

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

03 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

03 3

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

02 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

02 2

DIBUJODIBUIX

01 1

FRANCÉSFRANCÉS

11 0

INGLÉSANGLÉS

12 1

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

02 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

02 2

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12960

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : VILLAR DEL ARZOBISPO

CENTRO/CENTRE : INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA LA SERRANIA

Código/Codi : 46014066 000101010101/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESASADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

11 0

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIALORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL

11 0

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

PROCESOS COMERCIALESPROCESSOS COMERCIALS

00 0

PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAPROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

01 1

LOCALIDAD/LOCALITAT : XÀTIVA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA JOSE DE RIBERA

Código/Codi : 46004772 000110000010/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

04 4

GRIEGOGREC

11 0

LATÍNLLATÍ

02 2

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

06 6

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

07 7

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

07 7

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

06 6

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

06 6

DIBUJODIBUIX

06 6

FRANCÉSFRANCÉS

12 1

INGLÉSANGLÉS

17 6

MÚSICAMÚSICA

02 2

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

04 4

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

06 6

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

01 1

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

04 4

INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIAINTERVENCIÓ SOCIOCOMUNITÀRIA

04 4

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

SERVICIOS A LA COMUNIDADSERVEIS A LA COMUNITAT

01 1

SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICASSISTEMES I APLICACIONS INFORMÀTIQUES

12 1

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA LA COSTERA

Código/Codi : 46004760 000110000001/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

03 3

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

03 3

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

04 4

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

04 4

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

03 3

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12961

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : XÀTIVA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA LA COSTERA

Código/Codi : 46004760 000110000001/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

02 2

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

02 2

INGLÉSANGLÉS

04 4

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

13 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

03 3

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESASADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

04 4

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

14 3

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIALORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL

02 2

ORGANIZACIÓN Y PROCESOS DE MANTO. DE VEORGANITZACIÓ I PROCESSOS DE MANT. VEHICL

12 1

PROCESOS DIAGNOST. CLÍNICO Y PROCED. ORTPROCESSOS DIAGN. CLÍNIC I PROCED.OTRPROT

04 4

PROCESOS SANITARIOSPROCESSOS SANITARIS

01 1

SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOSSISTEMES ELECTRÒNICS I AUTOMÀTICS

02 2

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

INSTALACIONES ELECTROTÉCNICASINSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES

05 5

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOSMANTENIMENT DE VEHICLES

04 4

PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y ORPROCEDIMENTS DE DIAGNÒSTIC CLÍNIC ORTOP

04 4

PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y ASISTENCIALEPROCEDIMENTS SANITARIS I ASSISTENCIALS

05 5

PROCESOS COMERCIALESPROCESSOS COMERCIALS

02 2

PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAPROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

04 4

CENTRO/CENTRE : INSTITUT E.SECUNDARIA DOCTOR LLUIS SIMARRO LACABRA

Código/Codi : 46018692 001011100010/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

03 3

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

04 4

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

04 4

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

02 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

03 3

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

04 4

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

02 2

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12962

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : XÀTIVA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT E.SECUNDARIA DOCTOR LLUIS SIMARRO LACABRA

Código/Codi : 46018692 001011100010/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

03 3

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

CONSTRUCCIONES CIVILES Y EDIFICACIÓNCONSTRUCCIONS CIVILS I EDIFICACIONS

-20 2

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

OFICINA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓNOFICINA DE PROJECTES DE CONSTRUCCIÓ

-40 4

LOCALIDAD/LOCALITAT : XERACO

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA MONTDUVER

Código/Codi : 46021708 001001010111/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

12 1

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

02 2

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

02 2

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

01 1

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

01 1

DIBUJODIBUIX

01 1

FRANCÉSFRANCÉS

00 0

INGLÉSANGLÉS

02 2

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

02 2

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

02 2

LOCALIDAD/LOCALITAT : XIRIVELLA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA GONZALO ANAYA

Código/Codi : 46016440 001010101010/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

GRIEGOGREC

11 0

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

15 4

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

15 4

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

04 4

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

04 4

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

04 4

DIBUJODIBUIX

03 3

FRANCÉSFRANCÉS

02 2

INGLÉSANGLÉS

05 5

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

02 2

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍAPSICOLOGIA I PEDAGOGIA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

04 4

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12963

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO I / ANNEX I

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : XIRIVELLA

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA GONZALO ANAYA

Código/Codi : 46016440 001010101010/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

04 4

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESASADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

04 4

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

02 2

INFORMÁTICAINFORMÀTICA

01 1

ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE FABRICACIÓNORGANITZACIÓ I PROJECTES DE FABRICACIÓ M

13 2

SISTEMAS ELECTRÓNICOSSISTEMES ELECTRÒNICS

02 2

CULTURA CLÁSICACULTURA CLÀSSICA

01 1

CUERPO / COS :PROFESORES TECNICOS DE F.P. / PROFESSORS TÈCNICS DE F.P.

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

EQUIPOS ELECTRÓNICOSEQUIPS ELECTRÒNICS

-14 5

INSTALACIONES ELECTROTÉCNICASINSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES

11 0

MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINASMECANITZAT I MANTENIMENT DE MÀQUINES

13 2

PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAPROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

04 4

CENTRO/CENTRE : INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA RAMON MUNTANER

Código/Codi : 46017900 001111010000/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

02 2

GRIEGOGREC

01 1

LATÍNLLATÍ

01 1

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

04 4

GEOGRAFÍA E HISTORIAGEOGRAFIA I HISTORIA

03 3

MATEMÁTICASMATEMÀTIQUES

04 4

FÍSICA Y QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA

03 3

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABIOLOGIA I GEOLOGIA

03 3

DIBUJODIBUIX

02 2

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

04 4

MÚSICAMÚSICA

01 1

EDUCACIÓN FÍSICAEDUCACIÓ FÍSICA

01 1

TECNOLOGÍATECNOLOGIA

03 3

LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

04 4

ECONOMÍAECONOMIA

01 1

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12964

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO II / ANNEX II

PROVINCIA / PROVÍNCIA: ALICANTE / ALACANT

LOCALIDAD/LOCALITAT : ALACANT

CENTRO/CENTRE : ESCOLA OFICIAL D`IDIOMES

Código/Codi : 03011136 010001011101/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS / PROFESSORS D'ESCOLES D'IDIOMES

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

ALEMÁNALEMANY

17 6

ÁRABEÀRAB

02 2

ESPAÑOL PARA EXTRANJEROSESPANYOL PER A ESTRANGERS

24 2

FRANCÉSFRANCÉS

18 7

INGLÉSANGLÉS

122 21

ITALIANOITALIÀ

03 3

PORTUGUÉSPORTUGUÉS

11 0

RUSORUS

02 2

VALENCIANOVALENCIÀ

01 1

LOCALIDAD/LOCALITAT : ALCOI

CENTRO/CENTRE : ESCOLA OFICIAL D`IDIOMES

Código/Codi : 03017825 011111101110/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS / PROFESSORS D'ESCOLES D'IDIOMES

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

ALEMÁNALEMANY

22 0

FRANCÉSFRANCÉS

22 0

INGLÉSANGLÉS

22 0

LOCALIDAD/LOCALITAT : BENIDORM

CENTRO/CENTRE : ESCOLA OFICIAL D`IDIOMES

Código/Codi : 03016161 011010110110/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS / PROFESSORS D'ESCOLES D'IDIOMES

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

ALEMÁNALEMANY

02 2

ESPAÑOL PARA EXTRANJEROSESPANYOL PER A ESTRANGERS

22 0

FRANCÉSFRANCÉS

03 3

INGLÉSANGLÉS

16 5

ITALIANOITALIÀ

11 0

VALENCIANOVALENCIÀ

11 0

LOCALIDAD/LOCALITAT : ELX

CENTRO/CENTRE : ESCOLA OFICIAL D`IDIOMES

Código/Codi : 03012359 010101110001/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS / PROFESSORS D'ESCOLES D'IDIOMES

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

ALEMÁNALEMANY

03 3

ÁRABEÀRAB

11 0

FRANCÉSFRANCÉS

04 4

INGLÉSANGLÉS

111 10

ITALIANOITALIÀ

12 1

VALENCIANOVALENCIÀ

22 0

LOCALIDAD/LOCALITAT : TORREVIEJA

CENTRO/CENTRE : ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS

Código/Codi : 03015579 011000011110/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS / PROFESSORS D'ESCOLES D'IDIOMES

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

ALEMÁNALEMANY

12 1

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12965

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO II / ANNEX II

PROVINCIA / PROVÍNCIA: ALICANTE / ALACANT

LOCALIDAD/LOCALITAT : TORREVIEJA

CENTRO/CENTRE : ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS

Código/Codi : 03015579 011000011110/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS / PROFESSORS D'ESCOLES D'IDIOMES

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

ESPAÑOL PARA EXTRANJEROSESPANYOL PER A ESTRANGERS

22 0

FRANCÉSFRANCÉS

02 2

INGLÉSANGLÉS

05 5

VALENCIANOVALENCIÀ

22 0

PROVINCIA / PROVÍNCIA: CASTELLÓN / CASTELLÓ

LOCALIDAD/LOCALITAT : CASTELLÓ DE LA PLANA

CENTRO/CENTRE : ESCOLA OFICIAL D`IDIOMES

Código/Codi : 12004311 100001101010/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS / PROFESSORS D'ESCOLES D'IDIOMES

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

ALEMÁNALEMANY

05 5

ÁRABEÀRAB

11 0

ESPAÑOL PARA EXTRANJEROSESPANYOL PER A ESTRANGERS

11 0

FRANCÉSFRANCÉS

17 6

INGLÉSANGLÉS

117 16

ITALIANOITALIÀ

23 1

PORTUGUÉSPORTUGUÉS

11 0

RUSORUS

01 1

VALENCIANOVALENCIÀ

14 3

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : ALZIRA

CENTRO/CENTRE : ESCOLA OFICIAL D`IDIOMES

Código/Codi : 46018382 001100001101/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS / PROFESSORS D'ESCOLES D'IDIOMES

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

ALEMÁNALEMANY

03 3

FRANCÉSFRANCÉS

03 3

INGLÉSANGLÉS

19 8

ITALIANOITALIÀ

12 1

VALENCIANOVALENCIÀ

11 0

LOCALIDAD/LOCALITAT : GANDIA

CENTRO/CENTRE : ESCOLA OFICIAL D`IDIOMES

Código/Codi : 46018394 001100011100/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS / PROFESSORS D'ESCOLES D'IDIOMES

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

ALEMÁNALEMANY

04 4

ESPAÑOL PARA EXTRANJEROSESPANYOL PER A ESTRANGERS

22 0

FRANCÉSFRANCÉS

04 4

INGLÉSANGLÉS

19 8

ITALIANOITALIÀ

11 0

VALENCIANOVALENCIÀ

11 0

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12966

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO II / ANNEX II

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : QUART DE POBLET

CENTRO/CENTRE : ESCOLA OFICIAL D`IDIOMES

Código/Codi : 46020546 000111110010/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS / PROFESSORS D'ESCOLES D'IDIOMES

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

ALEMÁNALEMANY

03 3

FRANCÉSFRANCÉS

04 4

INGLÉSANGLÉS

111 10

ITALIANOITALIÀ

02 2

VALENCIANOVALENCIÀ

01 1

LOCALIDAD/LOCALITAT : SAGUNT

CENTRO/CENTRE : ESCOLA OFICIAL D`IDIOMES

Código/Codi : 46020558 000111110100/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS / PROFESSORS D'ESCOLES D'IDIOMES

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

ALEMÁNALEMANY

02 2

ESPAÑOL PARA EXTRANJEROSESPANYOL PER A ESTRANGERS

01 1

FRANCÉSFRANCÉS

03 3

INGLÉSANGLÉS

08 8

ITALIANOITALIÀ

12 1

VALENCIANOVALENCIÀ

11 0

LOCALIDAD/LOCALITAT : UTIEL

CENTRO/CENTRE : ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS

Código/Codi : 46024217 101001111110/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS / PROFESSORS D'ESCOLES D'IDIOMES

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FRANCÉSFRANCÉS

01 1

INGLÉSANGLÉS

02 2

VALENCIANOVALENCIÀ

11 0

LOCALIDAD/LOCALITAT : VALENCIA

CENTRO/CENTRE : ESCOLA OFICIAL D`IDIOMES

Código/Codi : 46013220 000011110001/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS / PROFESSORS D'ESCOLES D'IDIOMES

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

ALEMÁNALEMANY

011 11

ÁRABEÀRAB

03 3

ESPAÑOL PARA EXTRANJEROSESPANYOL PER A ESTRANGERS

04 4

FRANCÉSFRANCÉS

018 18

INGLÉSANGLÉS

036 36

ITALIANOITALIÀ

05 5

PORTUGUÉSPORTUGUÉS

24 2

RUSORUS

04 4

VALENCIANOVALENCIÀ

15 4

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12967

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO III / ANNEX III

PROVINCIA / PROVÍNCIA: ALICANTE / ALACANT

LOCALIDAD/LOCALITAT : ALACANT

CENTRO/CENTRE : CONSERVATORI PROFESSIONAL DE DANSA JOSE ESPADERO

Código/Codi : 03012153 010101010101/

CUERPO / COS :PROFESORES DE MUSICA Y ARTES ESCENICAS / PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

PIANOPIANO

06 6

DANZA ESPAÑOLADANSA ESPANYOLA

25 3

DANZA CLÁSICADANSA CLÀSSICA

19 8

DANZA CONTEMPORÁNEADANSA CONTEMPORÀNIA

22 0

LENGUAJE MUSICALLLENGUATGE MUSICAL

01 1

CENTRO/CENTRE : CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MUSICA GUITARRISTA J.TOMAS

Código/Codi : 03014678 010100010111/

CUERPO / COS :PROFESORES DE MUSICA Y ARTES ESCENICAS / PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

CANTOCANT

01 1

CLARINETECLARINET

03 3

CONTRABAJOCONTRABAIX

01 1

COROCOR

01 1

FAGOTFAGOT

01 1

FLAUTA TRAVESERAFLAUTA TRAVESSERA

03 3

FUNDAMENTOS DE COMPOSICIÓNFONAMENTS DE COMPOSICIÓ

04 4

GUITARRAGUITARRA

04 4

HISTORIA DE LA MÚSICAHISTÒRIA DE LA MÚSICA

02 2

OBOEOBOÉ

01 1

ORQUESTAORQUESTRA

01 1

PERCUSIÓNPERCUSIÓ

11 0

PIANOPIANO

014 14

SAXOFÓNSAXÒFON

02 2

TROMBÓNTROMBÓ

01 1

TROMPATROMPA

01 1

TROMPETATROMPETA

02 2

TUBATUBA

01 1

VIOLAVIOLA

01 1

VIOLÍNVIOLÍ

03 3

VIOLONCELLOVIOLONCEL

03 3

LENGUAJE MUSICALLLENGUATGE MUSICAL

05 5

CENTRO/CENTRE : CONSERVATORI SUPERIOR DE DANSA

Código/Codi : 03016134 011010101111/

CUERPO / COS :CATEDRATICOS DE MUSICA Y ARTES ESCENICAS / CATEDRÀTICS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUE

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

BALLET CLÁSICODANSA CLÀSSICA

01 1

CENTRO/CENTRE : CONSERVATORI SUPERIOR DE MUSICA OSCAR ESPLA

Código/Codi : 03010739 011000000111/

CUERPO / COS :CATEDRATICOS DE MUSICA Y ARTES ESCENICAS / CATEDRÀTICS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUE

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

ARMONÍA Y MELODÍA ACOMPAÑADAHARMONIA I MELODIA ACOMPANYADA

11 0

CLARINETECLARINET

11 0

COMPOSICIÓN E INSTRUMENTACIÓNCOMPOSICIÓ I INSTRUMENTACIÓ

11 0

CONJUNTO CORAL E INSTRUMENTALCONJUNT CORAL I INSTRUMENTAL

11 0

FLAUTA TRAVESERAFLAUTA TRAVESSERA

11 0

GUITARRAGUITARRA

11 0

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12968

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO III / ANNEX III

PROVINCIA / PROVÍNCIA: ALICANTE / ALACANT

LOCALIDAD/LOCALITAT : ALACANT

CENTRO/CENTRE : CONSERVATORI SUPERIOR DE MUSICA OSCAR ESPLA

Código/Codi : 03010739 011000000111/

CUERPO / COS :CATEDRATICOS DE MUSICA Y ARTES ESCENICAS / CATEDRÀTICS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUE

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

MUSICOLOGÍAMUSICOLOGIA

01 1

OBOEOBOÉ

01 1

PEDAGOGÍA MUSICALPEDAGOGIA MUSICAL

11 0

PERCUSIÓNPERCUSSIÓ

01 1

PIANOPIANO

22 0

SAXOFÓNSAXÒFON

11 0

TROMBÓNTROMBÓ

11 0

TROMPATROMPA

11 0

TROMPETATROMPETA

11 0

VIOLAVIOLA

11 0

VIOLÍNVIOLÍ

11 0

VIOLONCELLOVIOLONCEL

11 0

LOCALIDAD/LOCALITAT : DÉNIA

CENTRO/CENTRE : CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MUSICA TENOR CORTIS

Código/Codi : 03011458 010001111010/

CUERPO / COS :PROFESORES DE MUSICA Y ARTES ESCENICAS / PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

CLARINETECLARINET

01 1

FLAUTA TRAVESERAFLAUTA TRAVESSERA

01 1

FUNDAMENTOS DE COMPOSICIÓNFONAMENTS DE COMPOSICIÓ

01 1

ORQUESTAORQUESTRA

01 1

PERCUSIÓNPERCUSIÓ

01 1

PIANOPIANO

05 5

SAXOFÓNSAXÒFON

01 1

TROMPETATROMPETA

01 1

VIOLAVIOLA

01 1

VIOLÍNVIOLÍ

01 1

LENGUAJE MUSICALLLENGUATGE MUSICAL

02 2

LOCALIDAD/LOCALITAT : ELDA

CENTRO/CENTRE : CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MUSICA RUPERTO CHAPI

Código/Codi : 03011112 010001010111/

CUERPO / COS :PROFESORES DE MUSICA Y ARTES ESCENICAS / PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

CLARINETECLARINET

01 1

FLAUTA TRAVESERAFLAUTA TRAVESSERA

01 1

FUNDAMENTOS DE COMPOSICIÓNFONAMENTS DE COMPOSICIÓ

01 1

GUITARRAGUITARRA

11 0

OBOEOBOÉ

01 1

ORQUESTAORQUESTRA

01 1

PERCUSIÓNPERCUSIÓ

01 1

PIANOPIANO

07 7

SAXOFÓNSAXÒFON

01 1

TROMBÓNTROMBÓ

01 1

TROMPETATROMPETA

01 1

VIOLAVIOLA

01 1

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12969

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO III / ANNEX III

PROVINCIA / PROVÍNCIA: ALICANTE / ALACANT

LOCALIDAD/LOCALITAT : ELDA

CENTRO/CENTRE : CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MUSICA RUPERTO CHAPI

Código/Codi : 03011112 010001010111/

CUERPO / COS :PROFESORES DE MUSICA Y ARTES ESCENICAS / PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

VIOLÍNVIOLÍ

02 2

VIOLONCELLOVIOLONCEL

01 1

LENGUAJE MUSICALLLENGUATGE MUSICAL

02 2

LOCALIDAD/LOCALITAT : ELX

CENTRO/CENTRE : CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MUSICA

Código/Codi : 03011094 010001001111/

CUERPO / COS :PROFESORES DE MUSICA Y ARTES ESCENICAS / PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

CANTOCANT

01 1

CLARINETECLARINET

01 1

CONTRABAJOCONTRABAIX

01 1

COROCOR

11 0

FAGOTFAGOT

01 1

FLAUTA TRAVESERAFLAUTA TRAVESSERA

01 1

FUNDAMENTOS DE COMPOSICIÓNFONAMENTS DE COMPOSICIÓ

02 2

GUITARRAGUITARRA

01 1

HISTORIA DE LA MÚSICAHISTÒRIA DE LA MÚSICA

01 1

OBOEOBOÉ

01 1

ORQUESTAORQUESTRA

01 1

PERCUSIÓNPERCUSIÓ

11 0

PIANOPIANO

19 8

SAXOFÓNSAXÒFON

01 1

TROMBÓNTROMBÓ

01 1

TROMPETATROMPETA

01 1

VIOLAVIOLA

01 1

VIOLÍNVIOLÍ

02 2

LENGUAJE MUSICALLLENGUATGE MUSICAL

02 2

PROVINCIA / PROVÍNCIA: CASTELLÓN / CASTELLÓ

LOCALIDAD/LOCALITAT : CASTELLÓ DE LA PLANA

CENTRO/CENTRE : CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MUSICA MESTRE TARREGA

Código/Codi : 12003857 100000101110/

CUERPO / COS :PROFESORES DE MUSICA Y ARTES ESCENICAS / PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

CANTOCANT

01 1

CLARINETECLARINET

02 2

CONTRABAJOCONTRABAIX

01 1

COROCOR

11 0

FAGOTFAGOT

01 1

FLAUTA TRAVESERAFLAUTA TRAVESSERA

02 2

FUNDAMENTOS DE COMPOSICIÓNFONAMENTS DE COMPOSICIÓ

03 3

GUITARRAGUITARRA

02 2

HISTORIA DE LA MÚSICAHISTÒRIA DE LA MÚSICA

01 1

OBOEOBOÉ

01 1

ORQUESTAORQUESTRA

02 2

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12970

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO III / ANNEX III

PROVINCIA / PROVÍNCIA: CASTELLÓN / CASTELLÓ

LOCALIDAD/LOCALITAT : CASTELLÓ DE LA PLANA

CENTRO/CENTRE : CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MUSICA MESTRE TARREGA

Código/Codi : 12003857 100000101110/

CUERPO / COS :PROFESORES DE MUSICA Y ARTES ESCENICAS / PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

PERCUSIÓNPERCUSIÓ

01 1

PIANOPIANO

010 10

SAXOFÓNSAXÒFON

02 2

TROMBÓNTROMBÓ

01 1

TROMPATROMPA

01 1

TROMPETATROMPETA

02 2

TUBATUBA

01 1

VIOLAVIOLA

12 1

VIOLÍNVIOLÍ

02 2

VIOLONCELLOVIOLONCEL

02 2

LENGUAJE MUSICALLLENGUATGE MUSICAL

01 1

CENTRO/CENTRE : CONSERVATORI SUPERIOR DE MUSICA SALVADOR SEGUI

Código/Codi : 12005635 100110000110/

CUERPO / COS :CATEDRATICOS DE MUSICA Y ARTES ESCENICAS / CATEDRÀTICS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUE

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

ARMONÍA Y MELODÍA ACOMPAÑADAHARMONIA I MELODIA ACOMPANYADA

11 0

CLARINETECLARINET

02 2

COMPOSICIÓN E INSTRUMENTACIÓNCOMPOSICIÓ I INSTRUMENTACIÓ

11 0

MUSICA DE CÁMARAMÚSICA DE CAMBRA

11 0

PEDAGOGÍA MUSICALPEDAGOGIA MUSICAL

11 0

PIANOPIANO

22 0

TROMBÓNTROMBÓ

01 1

TROMPETATROMPETA

11 0

VIOLÍNVIOLÍ

11 0

LOCALIDAD/LOCALITAT : LA VALL D'UIXÓ

CENTRO/CENTRE : CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MUSICA M.FSC.PEÑARROJA

Código/Codi : 12004412 100010010101/

CUERPO / COS :PROFESORES DE MUSICA Y ARTES ESCENICAS / PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

CANTOCANT

11 0

CLARINETECLARINET

02 2

FLAUTA TRAVESERAFLAUTA TRAVESSERA

-11 2

FUNDAMENTOS DE COMPOSICIÓNFONAMENTS DE COMPOSICIÓ

02 2

GUITARRAGUITARRA

01 1

OBOEOBOÉ

01 1

ORQUESTAORQUESTRA

01 1

PERCUSIÓNPERCUSIÓ

01 1

PIANOPIANO

07 7

SAXOFÓNSAXÒFON

02 2

TROMBÓNTROMBÓ

01 1

TROMPATROMPA

01 1

TROMPETATROMPETA

01 1

VIOLAVIOLA

01 1

VIOLÍNVIOLÍ

02 2

VIOLONCELLOVIOLONCEL

02 2

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12971

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO III / ANNEX III

PROVINCIA / PROVÍNCIA: CASTELLÓN / CASTELLÓ

LOCALIDAD/LOCALITAT : LA VALL D'UIXÓ

CENTRO/CENTRE : CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MUSICA M.FSC.PEÑARROJA

Código/Codi : 12004412 100010010101/

CUERPO / COS :PROFESORES DE MUSICA Y ARTES ESCENICAS / PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

LENGUAJE MUSICALLLENGUATGE MUSICAL

02 2

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : CATARROJA

CENTRO/CENTRE : CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MUSICA

Código/Codi : 46018199 001010111010/

CUERPO / COS :PROFESORES DE MUSICA Y ARTES ESCENICAS / PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

CLARINETECLARINET

01 1

FAGOTFAGOT

01 1

FLAUTA TRAVESERAFLAUTA TRAVESSERA

02 2

FUNDAMENTOS DE COMPOSICIÓNFONAMENTS DE COMPOSICIÓ

01 1

OBOEOBOÉ

01 1

ORQUESTAORQUESTRA

01 1

PERCUSIÓNPERCUSIÓ

01 1

PIANOPIANO

06 6

SAXOFÓNSAXÒFON

01 1

TROMBÓNTROMBÓ

01 1

TROMPATROMPA

01 1

TROMPETATROMPETA

01 1

VIOLAVIOLA

01 1

VIOLÍNVIOLÍ

02 2

VIOLONCELLOVIOLONCEL

02 2

LENGUAJE MUSICALLLENGUATGE MUSICAL

02 2

LOCALIDAD/LOCALITAT : CULLERA

CENTRO/CENTRE : CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MUSICA

Código/Codi : 46017894 001111001000/

CUERPO / COS :PROFESORES DE MUSICA Y ARTES ESCENICAS / PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

CLARINETECLARINET

01 1

CONTRABAJOCONTRABAIX

01 1

FAGOTFAGOT

01 1

FLAUTA TRAVESERAFLAUTA TRAVESSERA

01 1

FUNDAMENTOS DE COMPOSICIÓNFONAMENTS DE COMPOSICIÓ

02 2

GUITARRAGUITARRA

01 1

HISTORIA DE LA MÚSICAHISTÒRIA DE LA MÚSICA

01 1

OBOEOBOÉ

01 1

ORQUESTAORQUESTRA

02 2

PERCUSIÓNPERCUSIÓ

01 1

PIANOPIANO

04 4

SAXOFÓNSAXÒFON

01 1

TROMBÓNTROMBÓ

01 1

TROMPATROMPA

01 1

TROMPETATROMPETA

01 1

TUBATUBA

01 1

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12972

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO III / ANNEX III

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : CULLERA

CENTRO/CENTRE : CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MUSICA

Código/Codi : 46017894 001111001000/

CUERPO / COS :PROFESORES DE MUSICA Y ARTES ESCENICAS / PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

VIOLAVIOLA

01 1

VIOLÍNVIOLÍ

02 2

VIOLONCELLOVIOLONCEL

01 1

LENGUAJE MUSICALLLENGUATGE MUSICAL

02 2

LOCALIDAD/LOCALITAT : OLIVA

CENTRO/CENTRE : CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MUSICA JOSEP CLIMENT

Código/Codi : 46021782 001011000111/

CUERPO / COS :PROFESORES DE MUSICA Y ARTES ESCENICAS / PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

CLARINETECLARINET

02 2

CONTRABAJOCONTRABAIX

01 1

FLAUTA TRAVESERAFLAUTA TRAVESSERA

01 1

FUNDAMENTOS DE COMPOSICIÓNFONAMENTS DE COMPOSICIÓ

02 2

GUITARRAGUITARRA

01 1

OBOEOBOÉ

01 1

ORQUESTAORQUESTRA

01 1

PERCUSIÓNPERCUSIÓ

01 1

PIANOPIANO

04 4

SAXOFÓNSAXÒFON

01 1

TROMBÓNTROMBÓ

01 1

TROMPATROMPA

01 1

TROMPETATROMPETA

01 1

TUBATUBA

01 1

VIOLAVIOLA

01 1

VIOLÍNVIOLÍ

02 2

VIOLONCELLOVIOLONCEL

01 1

LENGUAJE MUSICALLLENGUATGE MUSICAL

02 2

LOCALIDAD/LOCALITAT : ONTINYENT

CENTRO/CENTRE : CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MUSICA

Código/Codi : 46021861 001011001011/

CUERPO / COS :PROFESORES DE MUSICA Y ARTES ESCENICAS / PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

CLARINETECLARINET

02 2

FLAUTA TRAVESERAFLAUTA TRAVESSERA

01 1

FUNDAMENTOS DE COMPOSICIÓNFONAMENTS DE COMPOSICIÓ

01 1

GUITARRAGUITARRA

01 1

OBOEOBOÉ

01 1

ORQUESTAORQUESTRA

01 1

PERCUSIÓNPERCUSIÓ

01 1

PIANOPIANO

07 7

SAXOFÓNSAXÒFON

01 1

TROMBÓNTROMBÓ

01 1

TROMPATROMPA

01 1

TROMPETATROMPETA

02 2

TUBATUBA

01 1

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12973

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO III / ANNEX III

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : ONTINYENT

CENTRO/CENTRE : CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MUSICA

Código/Codi : 46021861 001011001011/

CUERPO / COS :PROFESORES DE MUSICA Y ARTES ESCENICAS / PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

VIOLÍNVIOLÍ

01 1

VIOLONCELLOVIOLONCEL

01 1

LENGUAJE MUSICALLLENGUATGE MUSICAL

02 2

LOCALIDAD/LOCALITAT : REQUENA

CENTRO/CENTRE : CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MUSICA M. PEREZ SANCHEZ

Código/Codi : 46019350 000011111001/

CUERPO / COS :PROFESORES DE MUSICA Y ARTES ESCENICAS / PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

CLARINETECLARINET

02 2

FAGOTFAGOT

01 1

FLAUTA TRAVESERAFLAUTA TRAVESSERA

01 1

FUNDAMENTOS DE COMPOSICIÓNFONAMENTS DE COMPOSICIÓ

01 1

GUITARRAGUITARRA

01 1

OBOEOBOÉ

01 1

ORQUESTAORQUESTRA

01 1

PERCUSIÓNPERCUSIÓ

11 0

PIANOPIANO

04 4

SAXOFÓNSAXÒFON

01 1

TROMBÓNTROMBÓ

01 1

TROMPATROMPA

01 1

TROMPETATROMPETA

01 1

VIOLAVIOLA

01 1

VIOLÍNVIOLÍ

01 1

VIOLONCELLOVIOLONCEL

01 1

LENGUAJE MUSICALLLENGUATGE MUSICAL

02 2

LOCALIDAD/LOCALITAT : TORRENT

CENTRO/CENTRE : CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MUSICA

Código/Codi : 46017912 001111100000/

CUERPO / COS :PROFESORES DE MUSICA Y ARTES ESCENICAS / PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

CLARINETECLARINET

02 2

CONTRABAJOCONTRABAIX

01 1

COROCOR

11 0

FAGOTFAGOT

01 1

FLAUTA TRAVESERAFLAUTA TRAVESSERA

02 2

FUNDAMENTOS DE COMPOSICIÓNFONAMENTS DE COMPOSICIÓ

02 2

GUITARRAGUITARRA

01 1

HISTORIA DE LA MÚSICAHISTÒRIA DE LA MÚSICA

01 1

OBOEOBOÉ

01 1

ORQUESTAORQUESTRA

01 1

PERCUSIÓNPERCUSIÓ

01 1

PIANOPIANO

09 9

SAXOFÓNSAXÒFON

01 1

TROMBÓNTROMBÓ

01 1

TROMPATROMPA

01 1

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12974

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO III / ANNEX III

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : TORRENT

CENTRO/CENTRE : CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MUSICA

Código/Codi : 46017912 001111100000/

CUERPO / COS :PROFESORES DE MUSICA Y ARTES ESCENICAS / PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

TROMPETATROMPETA

02 2

TUBATUBA

01 1

VIOLAVIOLA

01 1

VIOLÍNVIOLÍ

02 2

VIOLONCELLOVIOLONCEL

02 2

LENGUAJE MUSICALLLENGUATGE MUSICAL

04 4

LOCALIDAD/LOCALITAT : UTIEL

CENTRO/CENTRE : CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MUSICA NUM. 2

Código/Codi : 46027115 111001011010/

CUERPO / COS :PROFESORES DE MUSICA Y ARTES ESCENICAS / PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

PIANOPIANO

01 1

TROMPETATROMPETA

01 1

VIOLÍNVIOLÍ

01 1

LOCALIDAD/LOCALITAT : VALENCIA

CENTRO/CENTRE : CONSERVATORI PROFESSIONAL DE DANSA

Código/Codi : 46020388 000111010011/

CUERPO / COS :PROFESORES DE MUSICA Y ARTES ESCENICAS / PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

PIANOPIANO

07 7

DANZA ESPAÑOLADANSA ESPANYOLA

35 2

DANZA CLÁSICADANSA CLÀSSICA

39 6

DANZA CONTEMPORÁNEADANSA CONTEMPORÀNIA

22 0

HISTORIA DE LA DANZAHISTÒRIA DE LA DANSA

01 1

LENGUAJE MUSICALLLENGUATGE MUSICAL

01 1

CENTRO/CENTRE : CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MUSICA NUM. 2

Código/Codi : 46021691 001010111100/

CUERPO / COS :PROFESORES DE MUSICA Y ARTES ESCENICAS / PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

ARPAARPA

01 1

CANTOCANT

03 3

CLARINETECLARINET

05 5

CONTRABAJOCONTRABAIX

01 1

COROCOR

01 1

FAGOTFAGOT

01 1

FLAUTA TRAVESERAFLAUTA TRAVESSERA

03 3

FUNDAMENTOS DE COMPOSICIÓNFONAMENTS DE COMPOSICIÓ

05 5

GUITARRAGUITARRA

05 5

HISTORIA DE LA MÚSICAHISTÒRIA DE LA MÚSICA

03 3

OBOEOBOÉ

02 2

ORQUESTAORQUESTRA

02 2

PERCUSIÓNPERCUSIÓ

02 2

PIANOPIANO

130 29

SAXOFÓNSAXÒFON

03 3

TROMBÓNTROMBÓ

01 1

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12975

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO III / ANNEX III

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : VALENCIA

CENTRO/CENTRE : CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MUSICA NUM. 2

Código/Codi : 46021691 001010111100/

CUERPO / COS :PROFESORES DE MUSICA Y ARTES ESCENICAS / PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

TROMPATROMPA

03 3

TROMPETATROMPETA

03 3

TUBATUBA

01 1

VIOLAVIOLA

03 3

VIOLÍNVIOLÍ

05 5

VIOLONCELLOVIOLONCEL

03 3

LENGUAJE MUSICALLLENGUATGE MUSICAL

09 9

CENTRO/CENTRE : CONSERVATORI SUPERIOR DE DANSA

Código/Codi : 46023122 101100011101/

CUERPO / COS :CATEDRATICOS DE MUSICA Y ARTES ESCENICAS / CATEDRÀTICS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUE

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

BALLET CLÁSICODANSA CLÀSSICA

12 1

CENTRO/CENTRE : CONSERVATORI SUPERIOR DE MUSICA JOAQUIN RODRIGO

Código/Codi : 46013219 000011101010/

CUERPO / COS :CATEDRATICOS DE MUSICA Y ARTES ESCENICAS / CATEDRÀTICS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUE

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

ARMONÍA Y MELODÍA ACOMPAÑADAHARMONIA I MELODIA ACOMPANYADA

34 1

ARPAARPA

01 1

CANTOCANT

12 1

CLARINETECLARINET

02 2

COMPOSICIÓN E INSTRUMENTACIÓNCOMPOSICIÓ I INSTRUMENTACIÓ

01 1

CONJUNTO CORAL E INSTRUMENTALCONJUNT CORAL I INSTRUMENTAL

02 2

CONTRABAJOCONTRABAIX

11 0

CONTRAPUNTO Y FUGACONTRAPUNT I FUGA

01 1

DIRECCIÓN DE COROS Y CONJUNTO CORALDIRECCIÓ DE CORS I CONJUNT CORAL

11 0

DIREC. DE ORQUESTA Y CONJ. INSTR.DIRECCIO D'ORQUESTRA I CONJUNT INSTRUME

01 1

ESTÉTICA E HISTORIA DE LA MÚSICAESTÈTICA I HIST. DE LA MÚSICA

01 1

FAGOTFAGOT

11 0

FLAUTA TRAVESERAFLAUTA TRAVESSERA

02 2

GUITARRAGUITARRA

01 1

MUSICA DE CÁMARAMÚSICA DE CAMBRA

12 1

MUSICOLOGÍAMUSICOLOGIA

11 0

OBOEOBOÉ

01 1

ÓRGANO Y CLAVECÍNORGUE I CLAVECI

01 1

PEDAGOGÍA MUSICALPEDAGOGIA MUSICAL

02 2

PERCUSIÓNPERCUSSIÓ

02 2

PIANOPIANO

37 4

REPENTIZ.,TRANSPO. INSTR. Y ACOMPAÑREPENTITZACIÓ, TRANSP. INSTR. I ACOMPANYA

02 2

SAXOFÓNSAXÒFON

11 0

SOLFEO Y TEORÍA DE LA MÚSICASOLFEIG I TEORIA DE LA MÚSICA

01 1

TROMBÓNTROMBÓ

01 1

TROMPATROMPA

01 1

TROMPETATROMPETA

02 2

TUBATUBA

11 0

VIOLAVIOLA

11 0

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12976

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO III / ANNEX III

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : VALENCIA

CENTRO/CENTRE : CONSERVATORI SUPERIOR DE MUSICA JOAQUIN RODRIGO

Código/Codi : 46013219 000011101010/

CUERPO / COS :CATEDRATICOS DE MUSICA Y ARTES ESCENICAS / CATEDRÀTICS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUE

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

VIOLÍNVIOLÍ

11 0

VIOLONCELLOVIOLONCEL

01 1

CENTRO/CENTRE : ESCOLA SUPERIOR D'ART DRAMATIC

Código/Codi : 46016993 001100001110/

CUERPO / COS :CATEDRATICOS DE MUSICA Y ARTES ESCENICAS / CATEDRÀTICS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUE

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

INTERPRETACIÓNINTERPRETACIÓ

01 1

CUERPO / COS :PROFESORES DE MUSICA Y ARTES ESCENICAS / PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

CANTO APLICADO AL ARTE DRAMÁTICOCANT APLICAT A L'ART DRAMÀTIC

11 0

DICCIÓN Y EXPRESIÓN ORALDICCIÓ I EXPRESSIÓ ORAL

01 1

EXPRESIÓN CORPORALEXPRESSIÓ CORPORAL

01 1

INTERPRETACIÓNINTERPRETACIÓ

01 1

LITERATURA DRAMÁTICALITERATURA DRAMÀTICA

01 1

LENGUAJE MUSICALLLENGUATGE MUSICAL

01 1

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12977

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO IV / ANNEX IV

PROVINCIA / PROVÍNCIA: ALICANTE / ALACANT

LOCALIDAD/LOCALITAT : ALACANT

CENTRO/CENTRE : ESCOLA D`ART I SUPERIOR DE DISSENY

Código/Codi : 03011124 010001011011/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ARTES PLASTICAS Y DISEÑO / PROFESSORS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

DIBUJO ARTÍSTICO Y COLORDIBUIX ARTÍSTIC I COLOR

15 4

DIBUJO TÉCNICODIBUIX TÈCNIC

02 2

DISEÑO DE INTERIORESDISSENY D'INTERIORS

11 0

DISEÑO DE PRODUCTODISSENY DE PRODUCTE

11 0

DISEÑO GRÁFICODISSENY GRÀFIC

34 1

FOTOGRAFÍAFOTOGRAFIA

11 0

HISTORIA DEL ARTEHISTÒRIA DE L'ART

13 2

MATERIALES Y TECNOLOGÍA: DISEÑOMATERIALS I TECNOLOGIA: DISSENY

12 1

MEDIOS AUDIOVISUALESMITJANS AUDIOVISUALS

11 0

MEDIOS INFORMÁTICOSMITJANS INFORMÀTICS

22 0

ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y LEGISLACIÓNORGANITZACIÓ INDUSTRIAL I LEGISLACIÓ

22 0

CUERPO / COS :M. DE TALLER DE ARTES PLASTICAS Y DISEÑO / M. DE TALLER D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

DECORACIÓNDECORACIÓ

-10 1

FOTOGRAFÍA Y PROCESOS DE REPRODUCCIÓNFOTOGRAFIA I PROCESSOS DE REPRODUCCIÓ

01 1

MODELISMO Y MAQUETISMOMODELISME I MAQUETISME

01 1

TÉCNICAS CERÁMICASTÈCNIQUES CERÀMIQUES

02 2

LOCALIDAD/LOCALITAT : ALCOI

CENTRO/CENTRE : ESCOLA D`ART I SUPERIOR DE DISSENY

Código/Codi : 03011033 011101000010/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

01 1

INGLÉSANGLÉS

01 1

CUERPO / COS :PROFESORES DE ARTES PLASTICAS Y DISEÑO / PROFESSORS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

DIBUJO ARTÍSTICO Y COLORDIBUIX ARTÍSTIC I COLOR

05 5

DIBUJO TÉCNICODIBUIX TÈCNIC

02 2

DISEÑO DE INTERIORESDISSENY D'INTERIORS

01 1

DISEÑO DE MODADISSENY DE MODA

11 0

DISEÑO DE PRODUCTODISSENY DE PRODUCTE

12 1

DISEÑO GRÁFICODISSENY GRÀFIC

33 0

FOTOGRAFÍAFOTOGRAFIA

12 1

HISTORIA DEL ARTEHISTÒRIA DE L'ART

02 2

MATERIALES Y TECNOLOGÍA: DISEÑOMATERIALS I TECNOLOGIA: DISSENY

12 1

MEDIOS AUDIOVISUALESMITJANS AUDIOVISUALS

11 0

MEDIOS INFORMÁTICOSMITJANS INFORMÀTICS

11 0

ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y LEGISLACIÓNORGANITZACIÓ INDUSTRIAL I LEGISLACIÓ

11 0

VOLUMENVOLUM

01 1

CUERPO / COS :M. DE TALLER DE ARTES PLASTICAS Y DISEÑO / M. DE TALLER D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

DECORACIÓNDECORACIÓ

-10 1

FOTOGRAFÍA Y PROCESOS DE REPRODUCCIÓNFOTOGRAFIA I PROCESSOS DE REPRODUCCIÓ

01 1

MODELISMO Y MAQUETISMOMODELISME I MAQUETISME

-20 2

TÉCNICAS TEXTILESTÈCNIQUES TÈXTILS

-12 3

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12978

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO IV / ANNEX IV

PROVINCIA / PROVÍNCIA: ALICANTE / ALACANT

LOCALIDAD/LOCALITAT : ORIHUELA

CENTRO/CENTRE : ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO

Código/Codi : 03007194 010010110001/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FILOSOFÍAFILOSOFIA

00 0

LENG.CAST.Y LITERATURALLENG. CAST. I LITERATURA

00 0

INGLÉSANGLÉS

01 1

CUERPO / COS :PROFESORES DE ARTES PLASTICAS Y DISEÑO / PROFESSORS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

DIBUJO ARTÍSTICO Y COLORDIBUIX ARTÍSTIC I COLOR

24 2

DIBUJO TÉCNICODIBUIX TÈCNIC

13 2

DISEÑO DE INTERIORESDISSENY D'INTERIORS

11 0

DISEÑO GRÁFICODISSENY GRÀFIC

33 0

FOTOGRAFÍAFOTOGRAFIA

22 0

HISTORIA DEL ARTEHISTÒRIA DE L'ART

24 2

MATERIALES Y TECNOLOGÍA: DISEÑOMATERIALS I TECNOLOGIA: DISSENY

11 0

MEDIOS AUDIOVISUALESMITJANS AUDIOVISUALS

11 0

MEDIOS INFORMÁTICOSMITJANS INFORMÀTICS

11 0

ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y LEGISLACIÓNORGANITZACIÓ INDUSTRIAL I LEGISLACIÓ

12 1

VOLUMENVOLUM

12 1

CUERPO / COS :M. DE TALLER DE ARTES PLASTICAS Y DISEÑO / M. DE TALLER D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

DECORACIÓNDECORACIÓ

-20 2

ESMALTES (SOBRE METAL)ESMALTS (SOBRE METALL)

-10 1

FOTOGRAFÍA Y PROCESOS DE REPRODUCCIÓNFOTOGRAFIA I PROCESSOS DE REPRODUCCIÓ

01 1

MOLDES Y REPRODUCCIONESMOTLES I REPRODUCCIONS

01 1

PROVINCIA / PROVÍNCIA: CASTELLÓN / CASTELLÓ

LOCALIDAD/LOCALITAT : CASTELLÓ DE LA PLANA

CENTRO/CENTRE : ESCOLA D`ART I SUPERIOR DE DISSENY

Código/Codi : 12004308 100001100110/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ARTES PLASTICAS Y DISEÑO / PROFESSORS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

CERÁMICACERÀMICA

11 0

DIBUJO ARTÍSTICO Y COLORDIBUIX ARTÍSTIC I COLOR

06 6

DIBUJO TÉCNICODIBUIX TÈCNIC

03 3

DISEÑO DE INTERIORESDISSENY D'INTERIORS

01 1

DISEÑO DE PRODUCTODISSENY DE PRODUCTE

01 1

DISEÑO GRÁFICODISSENY GRÀFIC

33 0

FOTOGRAFÍAFOTOGRAFIA

11 0

HISTORIA DEL ARTEHISTÒRIA DE L'ART

02 2

MATERIALES Y TECNOLOGÍA: CERÁMICA Y VIDRMATERIALS I TECNOLOGIA: CERÀMICA I VIDRE

01 1

MATERIALES Y TECNOLOGÍA: DISEÑOMATERIALS I TECNOLOGIA: DISSENY

11 0

MEDIOS AUDIOVISUALESMITJANS AUDIOVISUALS

11 0

MEDIOS INFORMÁTICOSMITJANS INFORMÀTICS

22 0

ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y LEGISLACIÓNORGANITZACIÓ INDUSTRIAL I LEGISLACIÓ

22 0

VOLUMENVOLUM

12 1

CUERPO / COS :M. DE TALLER DE ARTES PLASTICAS Y DISEÑO / M. DE TALLER D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FOTOGRAFÍA Y PROCESOS DE REPRODUCCIÓNFOTOGRAFIA I PROCESSOS DE REPRODUCCIÓ

-11 2

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12979

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO IV / ANNEX IV

PROVINCIA / PROVÍNCIA: CASTELLÓN / CASTELLÓ

LOCALIDAD/LOCALITAT : CASTELLÓ DE LA PLANA

CENTRO/CENTRE : ESCOLA D`ART I SUPERIOR DE DISSENY

Código/Codi : 12004308 100001100110/

CUERPO / COS :M. DE TALLER DE ARTES PLASTICAS Y DISEÑO / M. DE TALLER D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

TÉCNICAS CERÁMICASTÈCNIQUES CERÀMIQUES

02 2

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : MANISES

CENTRO/CENTRE : ESCOLA SUPERIOR DE CERAMICA DE MANISES

Código/Codi : 46005144 001000000000/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ARTES PLASTICAS Y DISEÑO / PROFESSORS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

CERÁMICACERÀMICA

14 3

DIBUJO ARTÍSTICO Y COLORDIBUIX ARTÍSTIC I COLOR

02 2

DIBUJO TÉCNICODIBUIX TÈCNIC

01 1

HISTORIA DEL ARTEHISTÒRIA DE L'ART

11 0

MATERIALES Y TECNOLOGÍA: CERÁMICA Y VIDRMATERIALS I TECNOLOGIA: CERÀMICA I VIDRE

-17 8

VOLUMENVOLUM

02 2

CUERPO / COS :M. DE TALLER DE ARTES PLASTICAS Y DISEÑO / M. DE TALLER D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

ESMALTESESMALTS

-10 1

MOLDES Y REPRODUCCIONESMOTLES I REPRODUCCIONS

-20 2

TÉCNICAS CERÁMICASTÈCNIQUES CERÀMIQUES

-14 5

LOCALIDAD/LOCALITAT : VALENCIA

CENTRO/CENTRE : ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY

Código/Codi : 46013232 000011110010/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ARTES PLASTICAS Y DISEÑO / PROFESSORS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

DIBUJO ARTÍSTICO Y COLORDIBUIX ARTÍSTIC I COLOR

-39 12

DIBUJO TÉCNICODIBUIX TÈCNIC

-14 5

DISEÑO DE INTERIORESDISSENY D'INTERIORS

04 4

DISEÑO DE MODADISSENY DE MODA

01 1

DISEÑO DE PRODUCTODISSENY DE PRODUCTE

12 1

DISEÑO GRÁFICODISSENY GRÀFIC

04 4

FOTOGRAFÍAFOTOGRAFIA

44 0

HISTORIA DEL ARTEHISTÒRIA DE L'ART

-24 6

MATERIALES Y TECNOLOGÍA: DISEÑOMATERIALS I TECNOLOGIA: DISSENY

14 3

MEDIOS AUDIOVISUALESMITJANS AUDIOVISUALS

22 0

MEDIOS INFORMÁTICOSMITJANS INFORMÀTICS

12 1

ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y LEGISLACIÓNORGANITZACIÓ INDUSTRIAL I LEGISLACIÓ

34 1

VOLUMENVOLUM

05 5

CUERPO / COS :M. DE TALLER DE ARTES PLASTICAS Y DISEÑO / M. DE TALLER D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

DECORACIÓNDECORACIÓ

-40 4

TAQUIGRAFIATAQUIGRAFIA

-10 1

DISEÑO GRÁFICO ASISTIDO POR ORDENADORDISSENY GRÀFIC ASSISTIT PER ORDINADOR

-20 2

DORADO Y POLICROMÍADAURAT I POLICROMIA

-10 1

FOTOGRAFÍA Y PROCESOS DE REPRODUCCIÓNFOTOGRAFIA I PROCESSOS DE REPRODUCCIÓ

02 2

MODELISMO Y MAQUETISMOMODELISME I MAQUETISME

03 3

MOLDES Y REPRODUCCIONESMOTLES I REPRODUCCIONS

01 1

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12980

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO IV / ANNEX IV

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : VALENCIA

CENTRO/CENTRE : ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY

Código/Codi : 46013232 000011110010/

CUERPO / COS :M. DE TALLER DE ARTES PLASTICAS Y DISEÑO / M. DE TALLER D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

TALLA EN PIEDRA Y MADERATALLA EN PEDRA I FUSTA

01 1

TÉCNICAS CERÁMICASTÈCNIQUES CERÀMIQUES

-20 2

TÉCNICAS DE JOYERÍA Y BISUTERÍATÈCNIQUES DE JOIERIA I BIJUTERIA

11 0

TÉCNICAS DE PATRONAJE Y CONFECCIÓNTÈCNIQUES DE PATRONATGE I CONFECCIÓ

-14 5

TÉCNICAS TEXTILESTÈCNIQUES TÈXTILS

-10 1

TÉCNICAS VIDRIERASTÈCNIQUES VIDRIERES

-10 1

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12981

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO V / ANNEX V

PROVINCIA / PROVÍNCIA: ALICANTE / ALACANT

LOCALIDAD/LOCALITAT : ALACANT

CENTRO/CENTRE : F.P.A. F.GINER DE LOS RIOS

Código/Codi : 03012888 010110110100/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FPA COMUNICACION (INGLES)FPA COMUNICACIO (ANGLES)

11 0

FPA CIENCIAS SOCIALESFPA CIENCIES SOCIALS

11 0

FPA CIENTIFICO/TECNOLOGICOFPA CIENTIFIC/TECNOLOGIC

11 0

FPA COMUNICACION (VALENCIANO)FPA COMUNICACIO (VALENCIA)

11 0

CENTRO/CENTRE : F.P.A. NUM. 6

Código/Codi : 03015488 010111010101/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FPA COMUNICACION (INGLES)FPA COMUNICACIO (ANGLES)

11 0

FPA CIENCIAS SOCIALESFPA CIENCIES SOCIALS

11 0

FPA CIENTIFICO/TECNOLOGICOFPA CIENTIFIC/TECNOLOGIC

11 0

FPA COMUNICACION (VALENCIANO)FPA COMUNICACIO (VALENCIA)

11 0

CENTRO/CENTRE : F.P.A. PAULO FREIRE

Código/Codi : 03010715 010110000101/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FPA COMUNICACION (INGLES)FPA COMUNICACIO (ANGLES)

11 0

FPA CIENCIAS SOCIALESFPA CIENCIES SOCIALS

11 0

FPA CIENTIFICO/TECNOLOGICOFPA CIENTIFIC/TECNOLOGIC

11 0

FPA COMUNICACION (VALENCIANO)FPA COMUNICACIO (VALENCIA)

11 0

CENTRO/CENTRE : F.P.A. PROFESOR ALBERTO BARRIOS

Código/Codi : 03012891 010110111000/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FPA CIENCIAS SOCIALESFPA CIENCIES SOCIALS

11 0

FPA CIENTIFICO/TECNOLOGICOFPA CIENTIFIC/TECNOLOGIC

11 0

FPA COMUNICACIÓN (VALENCIANO/INGLÉS)FPA COMUNICACIÓ (VALENCIÀ/ANGLÉS)

11 0

LOCALIDAD/LOCALITAT : ALCOI

CENTRO/CENTRE : F.P.A. OROSIA SILVESTRE

Código/Codi : 03010855 010001011001/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FPA COMUNICACION (INGLES)FPA COMUNICACIO (ANGLES)

11 0

FPA CIENCIAS SOCIALESFPA CIENCIES SOCIALS

11 0

FPA CIENTIFICO/TECNOLOGICOFPA CIENTIFIC/TECNOLOGIC

11 0

FPA COMUNICACION (VALENCIANO)FPA COMUNICACIO (VALENCIA)

11 0

LOCALIDAD/LOCALITAT : BENIDORM

CENTRO/CENTRE : F.P.A. BENIDORM

Código/Codi : 03012918 010111000101/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FPA COMUNICACION (INGLES)FPA COMUNICACIO (ANGLES)

00 0

FPA CIENCIAS SOCIALESFPA CIENCIES SOCIALS

11 0

FPA CIENTIFICO/TECNOLOGICOFPA CIENTIFIC/TECNOLOGIC

11 0

FPA COMUNICACION (VALENCIANO)FPA COMUNICACIO (VALENCIA)

11 0

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12982

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO V / ANNEX V

PROVINCIA / PROVÍNCIA: ALICANTE / ALACANT

LOCALIDAD/LOCALITAT : COCENTAINA

CENTRO/CENTRE : EXTENSIÓN DEL CFPA BENIASSENT DE COCENTAINA

Código/Codi : 03017424 011111000100/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FPA COMUNICACION (INGLES)FPA COMUNICACIO (ANGLES)

11 0

FPA CIENCIAS SOCIALESFPA CIENCIES SOCIALS

11 0

FPA CIENTIFICO/TECNOLOGICOFPA CIENTIFIC/TECNOLOGIC

11 0

FPA COMUNICACION (VALENCIANO)FPA COMUNICACIO (VALENCIA)

11 0

LOCALIDAD/LOCALITAT : CREVILLENT

CENTRO/CENTRE : F.P.A.

Código/Codi : 03012931 010111001010/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FPA CIENCIAS SOCIALESFPA CIENCIES SOCIALS

11 0

FPA CIENTIFICO/TECNOLOGICOFPA CIENTIFIC/TECNOLOGIC

11 0

FPA COMUNICACIÓN (VALENCIANO/INGLÉS)FPA COMUNICACIÓ (VALENCIÀ/ANGLÉS)

11 0

LOCALIDAD/LOCALITAT : DÉNIA

CENTRO/CENTRE : F.P.A. RAMON ORTEGA

Código/Codi : 03012943 010111001100/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FPA COMUNICACION (INGLES)FPA COMUNICACIO (ANGLES)

11 0

FPA CIENCIAS SOCIALESFPA CIENCIES SOCIALS

11 0

FPA CIENTIFICO/TECNOLOGICOFPA CIENTIFIC/TECNOLOGIC

11 0

FPA COMUNICACION (VALENCIANO)FPA COMUNICACIO (VALENCIA)

11 0

LOCALIDAD/LOCALITAT : ELDA

CENTRO/CENTRE : F.P.A.

Código/Codi : 03011771 010011011001/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FPA COMUNICACION (INGLES)FPA COMUNICACIO (ANGLES)

11 0

FPA CIENCIAS SOCIALESFPA CIENCIES SOCIALS

11 0

FPA CIENTIFICO/TECNOLOGICOFPA CIENTIFIC/TECNOLOGIC

11 0

FPA COMUNICACION (VALENCIANO)FPA COMUNICACIO (VALENCIA)

11 0

LOCALIDAD/LOCALITAT : ELX

CENTRO/CENTRE : F.P.A. EL MANANTIAL

Código/Codi : 03012955 010111010001/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FPA COMUNICACION (INGLES)FPA COMUNICACIO (ANGLES)

11 0

FPA CIENCIAS SOCIALESFPA CIENCIES SOCIALS

11 0

FPA CIENTIFICO/TECNOLOGICOFPA CIENTIFIC/TECNOLOGIC

11 0

FPA COMUNICACION (VALENCIANO)FPA COMUNICACIO (VALENCIA)

11 0

CENTRO/CENTRE : F.P.A. MERCE RODOREDA

Código/Codi : 03010867 010001110010/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FPA COMUNICACION (INGLES)FPA COMUNICACIO (ANGLES)

11 0

FPA CIENCIAS SOCIALESFPA CIENCIES SOCIALS

11 0

FPA CIENTIFICO/TECNOLOGICOFPA CIENTIFIC/TECNOLOGIC

11 0

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12983

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO V / ANNEX V

PROVINCIA / PROVÍNCIA: ALICANTE / ALACANT

LOCALIDAD/LOCALITAT : ELX

CENTRO/CENTRE : F.P.A. MERCE RODOREDA

Código/Codi : 03010867 010001110010/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FPA COMUNICACION (VALENCIANO)FPA COMUNICACIO (VALENCIA)

11 0

LOCALIDAD/LOCALITAT : IBI

CENTRO/CENTRE : F.P.A. JOAN LLUIS VIVES

Código/Codi : 03012979 010111010100/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FPA COMUNICACION (INGLES)FPA COMUNICACIO (ANGLES)

11 0

FPA CIENCIAS SOCIALESFPA CIENCIES SOCIALS

11 0

FPA CIENTIFICO/TECNOLOGICOFPA CIENTIFIC/TECNOLOGIC

11 0

FPA COMUNICACION (VALENCIANO)FPA COMUNICACIO (VALENCIA)

00 0

LOCALIDAD/LOCALITAT : LA VILA JOIOSA

CENTRO/CENTRE : F.P.A. BERNAT DE SARRIA

Código/Codi : 03013029 010111110000/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FPA CIENCIAS SOCIALESFPA CIENCIES SOCIALS

11 0

FPA CIENTIFICO/TECNOLOGICOFPA CIENTIFIC/TECNOLOGIC

11 0

FPA COMUNICACIÓN (VALENCIANO/INGLÉS)FPA COMUNICACIÓ (VALENCIÀ/ANGLÉS)

11 0

LOCALIDAD/LOCALITAT : NOVELDA

CENTRO/CENTRE : F.P.A. L`ILLA

Código/Codi : 03012980 010111011000/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FPA CIENCIAS SOCIALESFPA CIENCIES SOCIALS

11 0

FPA CIENTIFICO/TECNOLOGICOFPA CIENTIFIC/TECNOLOGIC

11 0

FPA COMUNICACIÓN (VALENCIANO/INGLÉS)FPA COMUNICACIÓ (VALENCIÀ/ANGLÉS)

11 0

LOCALIDAD/LOCALITAT : ORIHUELA

CENTRO/CENTRE : EXTENSIÓN DEL CFPA DE ORIHUELA

Código/Codi : 03017436 011111001100/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FPA COMUNICACION (INGLES)FPA COMUNICACIO (ANGLES)

11 0

FPA CIENCIAS SOCIALESFPA CIENCIES SOCIALS

11 0

FPA CIENTIFICO/TECNOLOGICOFPA CIENTIFIC/TECNOLOGIC

11 0

FPA COMUNICACION (VALENCIANO)FPA COMUNICACIO (VALENCIA)

11 0

LOCALIDAD/LOCALITAT : SANT VICENT DEL RASPEIG

CENTRO/CENTRE : EXTENSIÓN DEL CFPA S. V. FERRER DE SANT VICENT DEL RASP

Código/Codi : 03017451 011111100111/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FPA CIENCIAS SOCIALESFPA CIENCIES SOCIALS

11 0

FPA CIENTIFICO/TECNOLOGICOFPA CIENTIFIC/TECNOLOGIC

11 0

FPA COMUNICACIÓN (VALENCIANO/INGLÉS)FPA COMUNICACIÓ (VALENCIÀ/ANGLÉS)

11 0

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12984

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO V / ANNEX V

PROVINCIA / PROVÍNCIA: ALICANTE / ALACANT

LOCALIDAD/LOCALITAT : TORREVIEJA

CENTRO/CENTRE : F.P.A.

Código/Codi : 03015491 010111011101/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FPA COMUNICACION (INGLES)FPA COMUNICACIO (ANGLES)

11 0

FPA CIENCIAS SOCIALESFPA CIENCIES SOCIALS

11 0

FPA CIENTIFICO/TECNOLOGICOFPA CIENTIFIC/TECNOLOGIC

11 0

FPA COMUNICACION (VALENCIANO)FPA COMUNICACIO (VALENCIA)

11 0

LOCALIDAD/LOCALITAT : VILLENA

CENTRO/CENTRE : EXTENSIÓN DEL CFPA ARCO IRIS DE VILLENA

Código/Codi : 03017448 011111010011/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FPA COMUNICACION (INGLES)FPA COMUNICACIO (ANGLES)

11 0

FPA CIENCIAS SOCIALESFPA CIENCIES SOCIALS

11 0

FPA CIENTIFICO/TECNOLOGICOFPA CIENTIFIC/TECNOLOGIC

11 0

FPA COMUNICACION (VALENCIANO)FPA COMUNICACIO (VALENCIA)

11 0

LOCALIDAD/LOCALITAT : XÀBIA

CENTRO/CENTRE : F.P.A.

Código/Codi : 03015506 010111100100/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FPA COMUNICACION (INGLES)FPA COMUNICACIO (ANGLES)

11 0

FPA CIENCIAS SOCIALESFPA CIENCIES SOCIALS

11 0

FPA CIENTIFICO/TECNOLOGICOFPA CIENTIFIC/TECNOLOGIC

11 0

FPA COMUNICACION (VALENCIANO)FPA COMUNICACIO (VALENCIA)

11 0

PROVINCIA / PROVÍNCIA: CASTELLÓN / CASTELLÓ

LOCALIDAD/LOCALITAT : BENICARLÓ

CENTRO/CENTRE : EXTENSIÓN DEL CFPA MARQUES DE BENICARLO

Código/Codi : 12006949 101101110111/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FPA CIENCIAS SOCIALESFPA CIENCIES SOCIALS

11 0

FPA CIENTIFICO/TECNOLOGICOFPA CIENTIFIC/TECNOLOGIC

11 0

FPA COMUNICACIÓN (VALENCIANO/INGLÉS)FPA COMUNICACIÓ (VALENCIÀ/ANGLÉS)

11 0

LOCALIDAD/LOCALITAT : BURRIANA

CENTRO/CENTRE : EXTENSIÓN DEL CFPA HISTORIADOR VICIANA DE BURRIANA

Código/Codi : 12006950 101110001001/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FPA CIENCIAS SOCIALESFPA CIENCIES SOCIALS

11 0

FPA CIENTIFICO/TECNOLOGICOFPA CIENTIFIC/TECNOLOGIC

11 0

FPA COMUNICACIÓN (VALENCIANO/INGLÉS)FPA COMUNICACIÓ (VALENCIÀ/ANGLÉS)

11 0

LOCALIDAD/LOCALITAT : CASTELLÓ DE LA PLANA

CENTRO/CENTRE : EXTENSIÓN DEL CFPA JOSEP PASQUAL TIRADO DE CASTELLON

Código/Codi : 12006937 101101100100/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FPA COMUNICACION (INGLES)FPA COMUNICACIO (ANGLES)

11 0

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12985

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO V / ANNEX V

PROVINCIA / PROVÍNCIA: CASTELLÓN / CASTELLÓ

LOCALIDAD/LOCALITAT : CASTELLÓ DE LA PLANA

CENTRO/CENTRE : EXTENSIÓN DEL CFPA JOSEP PASQUAL TIRADO DE CASTELLON

Código/Codi : 12006937 101101100100/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FPA CIENCIAS SOCIALESFPA CIENCIES SOCIALS

11 0

FPA CIENTIFICO/TECNOLOGICOFPA CIENTIFIC/TECNOLOGIC

11 0

FPA COMUNICACION (VALENCIANO)FPA COMUNICACIO (VALENCIA)

11 0

CENTRO/CENTRE : F.P.A. GERMA COLOM

Código/Codi : 12004451 100010011001/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FPA COMUNICACION (INGLES)FPA COMUNICACIO (ANGLES)

11 0

FPA CIENCIAS SOCIALESFPA CIENCIES SOCIALS

11 0

FPA CIENTIFICO/TECNOLOGICOFPA CIENTIFIC/TECNOLOGIC

11 0

FPA COMUNICACION (VALENCIANO)FPA COMUNICACIO (VALENCIA)

11 0

CENTRO/CENTRE : F.P.A. VICTORIA KENT

Código/Codi : 12005881 101000111101/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FPA CIENCIAS SOCIALESFPA CIENCIES SOCIALS

11 0

FPA CIENTIFICO/TECNOLOGICOFPA CIENTIFIC/TECNOLOGIC

11 0

FPA COMUNICACIÓN (VALENCIANO/INGLÉS)FPA COMUNICACIÓ (VALENCIÀ/ANGLÉS)

11 0

LOCALIDAD/LOCALITAT : LA VALL D'UIXÓ

CENTRO/CENTRE : EXTENSIÓN DEL CFPA JORDI DE SANT JORDI DE LA VALL D'UIX

Código/Codi : 12006974 101110110100/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FPA CIENCIAS SOCIALESFPA CIENCIES SOCIALS

11 0

FPA CIENTIFICO/TECNOLOGICOFPA CIENTIFIC/TECNOLOGIC

11 0

FPA COMUNICACIÓN (VALENCIANO/INGLÉS)FPA COMUNICACIÓ (VALENCIÀ/ANGLÉS)

11 0

LOCALIDAD/LOCALITAT : L'ALCORA

CENTRO/CENTRE : EXTENSIÓN DEL CFPA TIRANT LO BLANC DE L'ALCORA

Código/Codi : 12006962 101110100010/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FPA CIENCIAS SOCIALESFPA CIENCIES SOCIALS

11 0

FPA CIENTIFICO/TECNOLOGICOFPA CIENTIFIC/TECNOLOGIC

11 0

FPA COMUNICACIÓN (VALENCIANO/INGLÉS)FPA COMUNICACIÓ (VALENCIÀ/ANGLÉS)

11 0

LOCALIDAD/LOCALITAT : ONDA

CENTRO/CENTRE : EXTENSIÓN DEL CFPA L'ALADERN DE ONDA

Código/Codi : 12006986 101111000111/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FPA CIENCIAS SOCIALESFPA CIENCIES SOCIALS

11 0

FPA CIENTIFICO/TECNOLOGICOFPA CIENTIFIC/TECNOLOGIC

11 0

FPA COMUNICACIÓN (VALENCIANO/INGLÉS)FPA COMUNICACIÓ (VALENCIÀ/ANGLÉS)

11 0

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12986

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO V / ANNEX V

PROVINCIA / PROVÍNCIA: CASTELLÓN / CASTELLÓ

LOCALIDAD/LOCALITAT : SEGORBE

CENTRO/CENTRE : F.P.A. E.C.DE L`ALT PALANCIA

Código/Codi : 12004898 100011000110/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FPA CIENCIAS SOCIALESFPA CIENCIES SOCIALS

11 0

FPA CIENTIFICO/TECNOLOGICOFPA CIENTIFIC/TECNOLOGIC

11 0

FPA COMUNICACIÓN (VALENCIANO/INGLÉS)FPA COMUNICACIÓ (VALENCIÀ/ANGLÉS)

11 0

LOCALIDAD/LOCALITAT : VILA-REAL

CENTRO/CENTRE : F.P.A. ANTIGA PANDEROLA

Código/Codi : 12003651 100000010111/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FPA CIENCIAS SOCIALESFPA CIENCIES SOCIALS

11 0

FPA CIENTIFICO/TECNOLOGICOFPA CIENTIFIC/TECNOLOGIC

11 0

FPA COMUNICACIÓN (VALENCIANO/INGLÉS)FPA COMUNICACIÓ (VALENCIÀ/ANGLÉS)

11 0

LOCALIDAD/LOCALITAT : VINARÒS

CENTRO/CENTRE : F.P.A. LLIBERTAT

Código/Codi : 12004916 100011001010/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FPA CIENCIAS SOCIALESFPA CIENCIES SOCIALS

11 0

FPA CIENTIFICO/TECNOLOGICOFPA CIENTIFIC/TECNOLOGIC

11 0

FPA COMUNICACIÓN (VALENCIANO/INGLÉS)FPA COMUNICACIÓ (VALENCIÀ/ANGLÉS)

11 0

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : ALAQUÀS

CENTRO/CENTRE : F.P.A. ENRIC VALOR

Código/Codi : 46019167 100000011111/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FPA CIENCIAS SOCIALESFPA CIENCIES SOCIALS

00 0

FPA CIENTIFICO/TECNOLOGICOFPA CIENTIFIC/TECNOLOGIC

11 0

FPA COMUNICACIÓN (VALENCIANO/INGLÉS)FPA COMUNICACIÓ (VALENCIÀ/ANGLÉS)

11 0

LOCALIDAD/LOCALITAT : ALGEMESÍ

CENTRO/CENTRE : EXTENSIÓN DEL CFPA JAUME I DE ALGEMESI

Código/Codi : 46029215 110101100111/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FPA CIENCIAS SOCIALESFPA CIENCIES SOCIALS

11 0

FPA CIENTIFICO/TECNOLOGICOFPA CIENTIFIC/TECNOLOGIC

11 0

FPA COMUNICACIÓN (VALENCIANO/INGLÉS)FPA COMUNICACIÓ (VALENCIÀ/ANGLÉS)

11 0

LOCALIDAD/LOCALITAT : ALZIRA

CENTRO/CENTRE : F.P.A. ENRIC VALOR

Código/Codi : 46019179 000000111111/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FPA COMUNICACION (INGLES)FPA COMUNICACIO (ANGLES)

11 0

FPA CIENCIAS SOCIALESFPA CIENCIES SOCIALS

11 0

FPA CIENTIFICO/TECNOLOGICOFPA CIENTIFIC/TECNOLOGIC

11 0

FPA COMUNICACION (VALENCIANO)FPA COMUNICACIO (VALENCIA)

11 0

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12987

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO V / ANNEX V

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : CARCAIXENT

CENTRO/CENTRE : F.P.A. ESCOLA D`ADULTS

Código/Codi : 46019210 000010011111/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FPA CIENCIAS SOCIALESFPA CIENCIES SOCIALS

11 0

FPA CIENTIFICO/TECNOLOGICOFPA CIENTIFIC/TECNOLOGIC

11 0

FPA COMUNICACIÓN (VALENCIANO/INGLÉS)FPA COMUNICACIÓ (VALENCIÀ/ANGLÉS)

00 0

LOCALIDAD/LOCALITAT : CHIVA

CENTRO/CENTRE : EXTENSIÓN DEL CFPA DE CHIVA

Código/Codi : 46029227 110101101011/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FPA CIENCIAS SOCIALESFPA CIENCIES SOCIALS

11 0

FPA CIENTIFICO/TECNOLOGICOFPA CIENTIFIC/TECNOLOGIC

11 0

FPA COMUNICACIÓN (VALENCIANO/INGLÉS)FPA COMUNICACIÓ (VALENCIÀ/ANGLÉS)

11 0

LOCALIDAD/LOCALITAT : GANDIA

CENTRO/CENTRE : F.P.A. JAUME I

Código/Codi : 46019261 000011001111/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FPA COMUNICACION (INGLES)FPA COMUNICACIO (ANGLES)

11 0

FPA CIENCIAS SOCIALESFPA CIENCIES SOCIALS

11 0

FPA CIENTIFICO/TECNOLOGICOFPA CIENTIFIC/TECNOLOGIC

11 0

FPA COMUNICACION (VALENCIANO)FPA COMUNICACIO (VALENCIA)

11 0

LOCALIDAD/LOCALITAT : LLÍRIA

CENTRO/CENTRE : F.P.A. ALTS DEL MERCAT

Código/Codi : 46019295 000011100111/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FPA CIENCIAS SOCIALESFPA CIENCIES SOCIALS

11 0

FPA CIENTIFICO/TECNOLOGICOFPA CIENTIFIC/TECNOLOGIC

11 0

FPA COMUNICACIÓN (VALENCIANO/INGLÉS)FPA COMUNICACIÓ (VALENCIÀ/ANGLÉS)

11 0

LOCALIDAD/LOCALITAT : MANISES

CENTRO/CENTRE : F.P.A. MENICIL

Código/Codi : 46019301 000011101011/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FPA CIENCIAS SOCIALESFPA CIENCIES SOCIALS

11 0

FPA CIENTIFICO/TECNOLOGICOFPA CIENTIFIC/TECNOLOGIC

00 0

FPA COMUNICACIÓN (VALENCIANO/INGLÉS)FPA COMUNICACIÓ (VALENCIÀ/ANGLÉS)

11 0

LOCALIDAD/LOCALITAT : MISLATA

CENTRO/CENTRE : F.P.A.

Código/Codi : 46017651 001110010010/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FPA CIENCIAS SOCIALESFPA CIENCIES SOCIALS

11 0

FPA CIENTIFICO/TECNOLOGICOFPA CIENTIFIC/TECNOLOGIC

11 0

FPA COMUNICACIÓN (VALENCIANO/INGLÉS)FPA COMUNICACIÓ (VALENCIÀ/ANGLÉS)

11 0

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12988

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO V / ANNEX V

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : OLIVA

CENTRO/CENTRE : F.P.A.

Código/Codi : 46019313 000011101101/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FPA CIENCIAS SOCIALESFPA CIENCIES SOCIALS

11 0

FPA CIENTIFICO/TECNOLOGICOFPA CIENTIFIC/TECNOLOGIC

11 0

FPA COMUNICACIÓN (VALENCIANO/INGLÉS)FPA COMUNICACIÓ (VALENCIÀ/ANGLÉS)

11 0

LOCALIDAD/LOCALITAT : ONTINYENT

CENTRO/CENTRE : F.P.A. SANT CARLES

Código/Codi : 46019325 000011101110/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FPA COMUNICACION (INGLES)FPA COMUNICACIO (ANGLES)

11 0

FPA CIENCIAS SOCIALESFPA CIENCIES SOCIALS

11 0

FPA CIENTIFICO/TECNOLOGICOFPA CIENTIFIC/TECNOLOGIC

11 0

FPA COMUNICACION (VALENCIANO)FPA COMUNICACIO (VALENCIA)

00 0

LOCALIDAD/LOCALITAT : PATERNA

CENTRO/CENTRE : F.P.A.

Código/Codi : 46019337 000011110101/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FPA COMUNICACION (INGLES)FPA COMUNICACIO (ANGLES)

00 0

FPA CIENCIAS SOCIALESFPA CIENCIES SOCIALS

11 0

FPA CIENTIFICO/TECNOLOGICOFPA CIENTIFIC/TECNOLOGIC

11 0

FPA COMUNICACION (VALENCIANO)FPA COMUNICACIO (VALENCIA)

11 0

LOCALIDAD/LOCALITAT : PICASSENT

CENTRO/CENTRE : F.P.A. PRESENTACION SAEZ

Código/Codi : 46023951 101001001100/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FPA COMUNICACION (INGLES)FPA COMUNICACIO (ANGLES)

11 0

FPA CIENCIAS SOCIALESFPA CIENCIES SOCIALS

11 0

FPA CIENTIFICO/TECNOLOGICOFPA CIENTIFIC/TECNOLOGIC

11 0

FPA COMUNICACION (VALENCIANO)FPA COMUNICACIO (VALENCIA)

11 0

LOCALIDAD/LOCALITAT : QUART DE POBLET

CENTRO/CENTRE : F.P.A. ESCOLA D`ADULTS

Código/Codi : 46019222 000010101111/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FPA CIENCIAS SOCIALESFPA CIENCIES SOCIALS

11 0

FPA CIENTIFICO/TECNOLOGICOFPA CIENTIFIC/TECNOLOGIC

11 0

FPA COMUNICACIÓN (VALENCIANO/INGLÉS)FPA COMUNICACIÓ (VALENCIÀ/ANGLÉS)

11 0

LOCALIDAD/LOCALITAT : REQUENA

CENTRO/CENTRE : F.P.A. ANTIGUA ESCUELA ZORITA

Código/Codi : 46019362 000011111010/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FPA CIENCIAS SOCIALESFPA CIENCIES SOCIALS

11 0

FPA CIENTIFICO/TECNOLOGICOFPA CIENTIFIC/TECNOLOGIC

11 0

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12989

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO V / ANNEX V

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : REQUENA

CENTRO/CENTRE : F.P.A. ANTIGUA ESCUELA ZORITA

Código/Codi : 46019362 000011111010/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FPA COMUNICACIÓN (VALENCIANO/INGLÉS)FPA COMUNICACIÓ (VALENCIÀ/ANGLÉS)

11 0

LOCALIDAD/LOCALITAT : SAGUNT

CENTRO/CENTRE : F.P.A. MIGUEL HERNANDEZ

Código/Codi : 46019374 000011111100/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FPA COMUNICACION (INGLES)FPA COMUNICACIO (ANGLES)

11 0

FPA CIENCIAS SOCIALESFPA CIENCIES SOCIALS

11 0

FPA CIENTIFICO/TECNOLOGICOFPA CIENTIFIC/TECNOLOGIC

11 0

FPA COMUNICACION (VALENCIANO)FPA COMUNICACIO (VALENCIA)

11 0

LOCALIDAD/LOCALITAT : SUECA

CENTRO/CENTRE : F.P.A. MIQUEL ROSANES

Código/Codi : 46019386 000100011111/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FPA CIENCIAS SOCIALESFPA CIENCIES SOCIALS

11 0

FPA CIENTIFICO/TECNOLOGICOFPA CIENTIFIC/TECNOLOGIC

00 0

FPA COMUNICACIÓN (VALENCIANO/INGLÉS)FPA COMUNICACIÓ (VALENCIÀ/ANGLÉS)

11 0

LOCALIDAD/LOCALITAT : TORRENT

CENTRO/CENTRE : F.P.A.

Código/Codi : 46017663 001110011000/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FPA COMUNICACION (INGLES)FPA COMUNICACIO (ANGLES)

11 0

FPA CIENCIAS SOCIALESFPA CIENCIES SOCIALS

11 0

FPA CIENTIFICO/TECNOLOGICOFPA CIENTIFIC/TECNOLOGIC

11 0

FPA COMUNICACION (VALENCIANO)FPA COMUNICACIO (VALENCIA)

11 0

LOCALIDAD/LOCALITAT : VALENCIA

CENTRO/CENTRE : F.P.A. FONT DE SANT LLUIS

Código/Codi : 46019404 000100110111/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FPA COMUNICACION (INGLES)FPA COMUNICACIO (ANGLES)

11 0

FPA CIENCIAS SOCIALESFPA CIENCIES SOCIALS

11 0

FPA CIENTIFICO/TECNOLOGICOFPA CIENTIFIC/TECNOLOGIC

11 0

FPA COMUNICACION (VALENCIANO)FPA COMUNICACIO (VALENCIA)

11 0

CENTRO/CENTRE : F.P.A. L`ALGUER

Código/Codi : 46019441 000101001111/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FPA COMUNICACION (INGLES)FPA COMUNICACIO (ANGLES)

11 0

FPA CIENCIAS SOCIALESFPA CIENCIES SOCIALS

11 0

FPA CIENTIFICO/TECNOLOGICOFPA CIENTIFIC/TECNOLOGIC

11 0

FPA COMUNICACION (VALENCIANO)FPA COMUNICACIO (VALENCIA)

11 0

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12990

PUESTOS VACANTES / LLOCS VACANTS

ANEXO V / ANNEX V

PROVINCIA / PROVÍNCIA: VALENCIA / VALÈNCIA

LOCALIDAD/LOCALITAT : VALENCIA

CENTRO/CENTRE : F.P.A. MALVARROSA

Código/Codi : 46019416 000100111011/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FPA CIENCIAS SOCIALESFPA CIENCIES SOCIALS

11 0

FPA CIENTIFICO/TECNOLOGICOFPA CIENTIFIC/TECNOLOGIC

11 0

FPA COMUNICACIÓN (VALENCIANO/INGLÉS)FPA COMUNICACIÓ (VALENCIÀ/ANGLÉS)

11 0

CENTRO/CENTRE : F.P.A. SERRANO MORALES

Código/Codi : 46019477 000101011110/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FPA COMUNICACION (INGLES)FPA COMUNICACIO (ANGLES)

11 0

FPA CIENCIAS SOCIALESFPA CIENCIES SOCIALS

11 0

FPA CIENTIFICO/TECNOLOGICOFPA CIENTIFIC/TECNOLOGIC

00 0

FPA COMUNICACION (VALENCIANO)FPA COMUNICACIO (VALENCIA)

11 0

LOCALIDAD/LOCALITAT : XÀTIVA

CENTRO/CENTRE : F.P.A. FRANCESC BOSCH I MORATA

Código/Codi : 46019283 000011011110/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FPA COMUNICACION (INGLES)FPA COMUNICACIO (ANGLES)

11 0

FPA CIENCIAS SOCIALESFPA CIENCIES SOCIALS

11 0

FPA CIENTIFICO/TECNOLOGICOFPA CIENTIFIC/TECNOLOGIC

11 0

FPA COMUNICACION (VALENCIANO)FPA COMUNICACIO (VALENCIA)

11 0

LOCALIDAD/LOCALITAT : XIRIVELLA

CENTRO/CENTRE : F.P.A. ENRIC VALOR

Código/Codi : 46019234 000010111011/

CUERPO / COS :PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA / PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

PLANTILLA / PLANTILLA OCUPADAS / OCUPADES LIBRES/LLIURES

FPA CIENCIAS SOCIALESFPA CIENCIES SOCIALS

11 0

FPA CIENTIFICO/TECNOLOGICOFPA CIENTIFIC/TECNOLOGIC

00 0

FPA COMUNICACIÓN (VALENCIANO/INGLÉS)FPA COMUNICACIÓ (VALENCIÀ/ANGLÉS)

11 0

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12991

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 12 de març de 2007, de la direcció gene-ral de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es fa pública l’adjudicació provisional de destinacions, convocades per la Resolu-ció de 23 d’octubre de 2006 (DOGV de 7 de novembre). [2007/3636]

D’acord amb el que disposa la base VIII de la Resolució de 23 d’octubre de 2006 (DOGV de 7 de novembre), per la qual es conv-oca concurs de trasllats i processos previs en el cos de mestres per a cobrir llocs vacants en centres públics d’Educació Infantil, d’Educació Primària, Educació Especial i Primer Cicle d’Educació Secundària Obligatòria en instituts d’Educació Secundària, Departaments d’Orientació en Instituts i llocs en centres de Formació de Persones Adultes dependents de l’àmbit de gestió de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, resolc:

Adjudicació de destinacions

PrimerPublicar l’adjudicació provisional de les destinacions obtingudes

pels participants en les convocatòries regulades en la Resolució de 23 d’octubre de 2006, que figuren en els annexos d’esta resolució. Es concedix un termini de 5 dies hàbils, a partir del dia de la publicació d’esta resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, per a presentar les possibles reclamacions i desistiments.

En la instància de reclamacions s’haurà de consignar les dades següents:

1. Cognoms i nom.2. Destinació actual.3. Província per la qual se sol·licita la destinació, el número de

registre personal i el número de DNI.En les reclamacions que es formulen contra la no adjudicació

de resultes s’haurà d’especificar, necessàriament, el mestre que la produïx. Així mateix, s’haurà d’especificar el codi del centre, de la localitat i de l’especialitat del lloc de treball reclamat.

SegonLa notificació d’esta resolució als interessats es farà mitjançant la

publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Les rec-lamacions es resoldran per la mateixa disposició que eleva a definitius els nomenaments del concurs.

València, 12 de març de 2007.– El director general de Personal Docent: José Antonio Rovira Jover.

Conselleria de Cultura, Educación y Deporte

RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2007, de la Dirección General de Personal Docente de la Conselleria de Cul-tura, Educación y Deporte, por la que se hace pública la adjudicación provisional de destinos, convocados por Resolución de 23 de octubre de 2006 (DOGV de 7 de noviembre). [2007/3636]

De conformidad con lo dispuesto en la base VIII de la Resolución de 23 de octubre de 2006 (DOGV de 7 de noviembre) por la que se convoca concurso de traslados y procesos previos en el Cuerpo de Maestros para cubrir puestos vacantes en Centros Públicos de Edu-cación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial y Primer Ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria en Institutos de Edu-cación Secundaria, Departamentos de Orientación en Institutos y puestos en centros de Formación de Personas Adultas dependientes del ámbito de gestión de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, resuelvo:

Adjudicación de destinos

PrimeroPublicar la adjudicación provisional de destinos obtenidos por los

participantes en las convocatorias reguladas en la Resolución de 23 de octubre de 2006 y que figuran en los anexos de la presente resolución. Se concede un plazo de 5 días hábiles a partir del día de su publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana para presentar las posibles reclamaciones y desistimientos.

En la instancia de reclamación se harán constar los siguientes datos:

1. Apellidos y nombre.2. Destino actual.3. Provincia por la que solicita, Número de Registro Personal y

número de DNI.En las reclamaciones que se formulen contra la no adjudicación de

resultas se deberá determinar necesariamente el Maestro que la pro-duce. Asimismo se deberá determinar el código de Centro, localidad y especialidad del puesto de trabajo reclamado.

SegundoSe entenderá que los interesados quedan notificados con la publi-

cación de la presente en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Las reclamaciones se resolverán por la propia disposición que eleva a definitivos los nombramientos del concurso.

Valencia, 12 de marzo de 2007.– El director general de Personal Docente: José Antonio Rovira Jover.

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12992

Página 1 de 1ANEXO IV / ANNEX IV

APARTADO 5 / APARTAT 5

RELACION PROVISIONAL DE MAESTROS QUE HAN OBTENIDO PLAZA EN LA CONVOCATORIA DE DERECHO PREFERENTERELACIÓ PROVISIONAL DE MESTRES QUE HAN OBTINGUT PLAÇA EN LA CONVOCATÒRIA DE DRET PREFERENT.

CONCURSO DE TRASLADOS DEL CUERPO DE MAESTROS 2006 - 2007

CONCURS DE TRASLLATS DEL COS DE MESTRES 2006 - 2007

PROVINCIA / PROVÌNCIA : Alacant

LOCALIDAD / LOCALITAT :ELX

DNI / DNI NOMBRE / NOM CENTRO / CENTRE APARTADOESPECIALIDAD / ESPECIALITAT ITINERANTE

A : 62 TOT :B : 19 C : 0 D : 31,1666 E : 3 F : G : G2 :0 10 0 125,1666

EL TOSCAR021387976 FERRER GIL, MARIA PILAR BEDUCACIÓN PRIMARIA No

LOCALIDAD / LOCALITAT :ORIHUELA

DNI / DNI NOMBRE / NOM CENTRO / CENTRE APARTADOESPECIALIDAD / ESPECIALITAT ITINERANTE

A : 40 TOT :B : 0 C : 0 D : 23,1666 E : 0 F : G : G2 :0 0 0 63,1666

VIRGEN DE LA PUERTA074557166 ORTEGA LOPEZ, MARIA ROSARIO BEDUCACIÓN PRIMARIA No

PROVINCIA / PROVÌNCIA : València

LOCALIDAD / LOCALITAT :BÉTERA

DNI / DNI NOMBRE / NOM CENTRO / CENTRE APARTADOESPECIALIDAD / ESPECIALITAT ITINERANTE

A : 30 TOT :B : 0 C : 0 D : 27,833 E : 3 F : G : G2 :1,5 3,6666 1 66,9996

CAMP DE TURIA018409618 GASCON VALERO, FLORENCIO JESUS CEDUCACIÓN PRIMARIA No

A : 20 TOT :B : 0 C : 0 D : 28,1666 E : 2 F : G : G2 :1,5 3,582 1 56,2486

CAMP DE TURIA022653639 NAVARRO SANTAMARIA, PILAR CEDUCACIÓN PRIMARIA No

LOCALIDAD / LOCALITAT :CULLERA

DNI / DNI NOMBRE / NOM CENTRO / CENTRE APARTADOESPECIALIDAD / ESPECIALITAT ITINERANTE

A : 3 TOT :B : 0 C : 0 D : 4,1666 E : 2 F : G : G2 :0 1,582 1 11,7486

SAN AGUSTIN052733306 GIMENEZ FUENTES, Mª LLANOS BEDUCACION PRIMARIA:IDIOMA EXTRANJERO: INGLES

No

LOCALIDAD / LOCALITAT :L'ELIANA

DNI / DNI NOMBRE / NOM CENTRO / CENTRE APARTADOESPECIALIDAD / ESPECIALITAT ITINERANTE

A : 16 TOT :B : 0 C : 0 D : 14 E : 2,2 F : G : G2 :1,5 0,5 1 35,2000

COL.LEGI PUBLIC E.INFANTIL I PRIMARIA NUM.3

022610047 BALBASTRE ROYO, REMEDIOS BPEDAGOGIA TERAPEUTICA No

LOCALIDAD / LOCALITAT :VALENCIA

DNI / DNI NOMBRE / NOM CENTRO / CENTRE APARTADOESPECIALIDAD / ESPECIALITAT ITINERANTE

A : 30 TOT :B : 0 C : 0 D : 14,1666 E : 2,6 F : G : G2 :1,5 1,5 1 50,7666

AUSIAS MARCH073909185 COMPANY ESTRUCH, INES BEDUCACIÓN PRIMARIA No

A : 16 TOT :B : 0 C : 0 D : 14,1666 E : 2 F : G : G2 :0 0,5 1 33,6666

SANTO CALIZ029157312 MOLERO PEÑA, ROSA BEDUCACIÓN PRIMARIA No

LOCALIDAD / LOCALITAT :XÀTIVA

DNI / DNI NOMBRE / NOM CENTRO / CENTRE APARTADOESPECIALIDAD / ESPECIALITAT ITINERANTE

A : 20 TOT :B : 0 C : 0 D : 29,6664 E : 2 F : G : G2 :0 3,75 1 56,4164

BEATO JACINTO CASTAÑEDA020387615 AGUSTI VENTURA, NIEVES CEDUCACIÓN PRIMARIA No

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12993

ANEXO V / ANNEX V Página 1 de 74

DNI / DNI NOMBRE / NOM CENTRO / CENTRE ESPECIALIDAD / ESPECIALITAT Itinerante

APARTADO 6 / APARTAT 6

RELACION PROVISIONAL DE MAESTROS QUE HAN OBTENIDO PLAZA EN LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO DE TRASLADOSRELACIÓ PROVISIONAL DE MESTRES QUE HAN OBTINGUT PLAÇA EN LA CONVOCATÒRIA DE CONCURS DE TRASLLATS

CONCURSO DE TRASLADOS DEL CUERPO DE MAESTROS 2006 - 2007

CONCURS DE TRASLLATS DEL COS DE MESTRES 2006 - 2007

16 0 29,9163 2,5 0 10 1 121,4163A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :62

MAS DE TOUS

LA POBLA DE VALLBONA VALENCIA

022518539 PALOP JUAN, JESUS EDUCACIÓN PRIMARIA

0 0 40,1666 2 0 5,5 0 115,6666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :68

PRIMER MARQUES DEL TURIA

VALENCIA VALENCIA

019497556 PUERTAS MORENO, MARIA CIELO EDUCACIÓN PRIMARIA

0 0 31,7497 2,2 1,5 10 1 112,4497A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :66

F.P.A. FRANCESC BOSCH I MORATA

XÀTIVA VALENCIA

020394375 ANTOLI VILAPLANA, JUAN JOSE FPA CIENCIAS SOCIALES

16 0 30,7497 2,2 0 1 1 110,9497A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :60

MARE NOSTRUM

LA VILA JOIOSA ALICANTE

073528817 VILAR TEVAR, JUAN VICENTE EDUCACIÓN PRIMARIA

20 0 27,6664 3 1,5 8,6666 0 108,833A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :48

F.P.A. MIGUEL HERNANDEZ

SAGUNT - EL PUERTO SAGUNTO VALENCIA

019086903 LOPEZ NOVELLA, CARMEN FPA PRIMARIA

0 0 35,1666 0 0 0 0 107,1666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :72

VIRGEN DEL CARMEN

TORREVIEJA ALICANTE

074150089 SANCHEZ TORRES, M DOLORES S EDUCACIÓN PRIMARIA

0 0 35,1666 0 0 10 0 107,1666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :62

INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA

CATRAL ALICANTE

074144890 SALINAS RIVES, MANUEL G MATEMÁTICAS

0 0 30,7497 2 0 10 0 106,7497A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :64

F.P.A.

TORREVIEJA ALICANTE

022511146 CHAZARRA RABASCO, JOSE PEDRO FPA CIENTÍFICO/TECNOLÒGICO

0 0 34,6664 2 0 6,1666 0 104,833A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :62

EL CRIST

MELIANA VALENCIA

073530238 TORRES OLIVER, JOSE EDUCACIÓN PRIMARIA

0 0 31,7497 3 0 10 0 104,7497A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :60

F.P.A. MIGUEL HERNANDEZ

SAGUNT - EL PUERTO SAGUNTO VALENCIA

019079168 RUIZ LOZANO, AURELIO FPA PRIMARIA

0 0 29,6664 2 1,5 10 1 104,1664A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :60

F.P.A. SERRANO MORALES

VALENCIA VALENCIA

073530886 ASENSI VERDEVIO, JOSE VICENTE FPA COMUNICACIÓN (VALENCIANO)

19 0 26,1666 2 0 2,5 0 103,6666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :54

MESTRE CANALETES

ELX - LA PERLETA ALICANTE

016786407 GIL REMARTINEZ, LUCIA EDUCACIÓN PRIMARIA

0 0 30,7497 2 1,5 7,5 1 102,7497A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :60

VIRGEN DEL MILAGRO

RAFELBUNYOL VALENCIA

022651072 CORTES MUÑOZ, Mª JOSEFA EDUCACIÓN PRIMARIA

0 0 31,7497 3 0 5,15 0 101,8997A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :62

INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA LA ENCANTA

ROJALES ALICANTE

074156676 MORA RODRIGUEZ, M ASCENSION CIENCIAS DE LA NATURALEZA.

20 0 22,1666 2 0 10 1 101,1666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :46

F.P.A. MIGUEL HERNANDEZ

SAGUNT - EL PUERTO SAGUNTO VALENCIA

022641358 VERA GARCIA, Mª EVA FPA PRIMARIA

8 0 27,5831 3,5 0 10 0 101,0831A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :52

F.P.A. MIGUEL HERNANDEZ

SAGUNT - EL PUERTO SAGUNTO VALENCIA

019084911 ESTAL LIZONDO, JOAQUIN FPA PRIMARIA

0 0 33,1666 0 0 6,6666 1 100,8332A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :60

SEVERI TORRES

VILLANUEVA DE CASTELLON VALENCIA

073932710 GIMENEZ MARTI, ROSER EDUCACIÓN PRIMARIA

0 0 28,833 3 0 10 1 100,833A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :58

EMILIO LLUCH

NÁQUERA VALENCIA

073371387 SANTAMARIA PAU, SEVERINO EDUCACIÓN PRIMARIA

0 0 29,6664 2 0 10 1 100,6664A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :58

VICENTE GAOS

VALENCIA VALENCIA

019978650 PEIRO CATALA, Mª TERESA EDUCACIÓN PRIMARIA

0 0 29,6664 2 0 10 1 100,6664A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :58

EXTENSIÓN DEL CFPA DE PICASSENT

SILLA VALENCIA

073921217 PASTOR TORMO, EDUARDO FPA CIENTÍFICO/TECNOLÒGICO

0 0 28,833 2 0 10 0 98,833A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :58

SAN VICENTE

ALCOI ALICANTE

021624573 LLOPIS ARQUES, ANTONIO EDUCACIÓN PRIMARIA

0 0 31 2 0 10 1 98,A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :54

F.P.A. MIGUEL HERNANDEZ

SAGUNT - EL PUERTO SAGUNTO VALENCIA

018895110 MARQUES RODRIGUEZ, JOSE MIGUEL FPA COMUNICACIÓN (VALENCIANO)

0 0 31,0833 2 1,5 10 1 97,5833A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :52

INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA SERPIS

VALENCIA VALENCIA

019873218 OLIVAS DIAZ, MANUEL MATEMÁTICAS

0 0 28,833 3 0 7,5 0 97,333A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :58

F.P.A. PAULO FREIRE

ALACANT ALICANTE

012196795 CARDILLO LORENZO, PEDRO FPA COMUNICACIÓN (CASTELLANO)

0 0 36,0833 2,3 1,5 10 1 96,8833A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :46

F.P.A.

ALDAIA VALENCIA

022606328 ALCALA LOPEZ, TERESA FPA COMUNICACIÓN (VALENCIANO)

0 0 29,6664 2 0 10 0 95,6664A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :54

F.P.A. MERCE RODOREDA

ELX ALICANTE

004535691 ESPINOSA NAVARRO, ALFONSO FCO FPA PRIMARIA

0 0 31,7497 0,4 0 0,5 1 95,6497A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :62

F.P.A. MERCE RODOREDA

ELX ALICANTE

021957438 PASCUAL VICENTE, TERESA PALMIRA FPA PRIMARIA

0 0 28,833 2 0 7,082 1 94,915A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :56

INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA CARRUS

ELX ALICANTE

074424543 LLORENTE MARTINEZ, AMADA LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA

0 0 28,833 2 0 10 0 94,833A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :54

F.P.A. PAULO FREIRE

ALACANT ALICANTE

005117182 GIL GONZALEZ, JUAN RAMIRO FPA PRIMARIA

0 0 36,0833 2 1,5 10 1 94,5833A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :44

INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA

L'ELIANA VALENCIA

022507889 MONTERO SANZ, JUAN JESUS MATEMÁTICAS

0 0 35,1666 0,8 0 0,5 0 94,4666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :58

INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA HERMANOS AMOROS

VILLENA ALICANTE

022096170 GONZALEZ GARCIA, FRANCISCO MATEMÁTICAS

0 0 28,833 2 0 4,582 1 94,415A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :58

CENTRE ESPECIFIC D`EDUCACIO A DISTANCIA (CEED)

VALENCIA VALENCIA

073749452 MAÑEZ COCA, MANUEL FPA CIENTÍFICO/TECNOLÒGICO

0 0 28,833 2 0 2,5 1 94,333A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :60

CENTRE ESPECIFIC D`EDUCACIO A DISTANCIA (CEED)

VALENCIA VALENCIA

020769979 GALDON DOMENECH, ANTONIO FPA CIENTÍFICO/TECNOLÒGICO

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12994

ANEXO V / ANNEX V Página 2 de 74

DNI / DNI NOMBRE / NOM CENTRO / CENTRE ESPECIALIDAD / ESPECIALITAT Itinerante

APARTADO 6 / APARTAT 6

RELACION PROVISIONAL DE MAESTROS QUE HAN OBTENIDO PLAZA EN LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO DE TRASLADOSRELACIÓ PROVISIONAL DE MESTRES QUE HAN OBTINGUT PLAÇA EN LA CONVOCATÒRIA DE CONCURS DE TRASLLATS

CONCURSO DE TRASLADOS DEL CUERPO DE MAESTROS 2006 - 2007

CONCURS DE TRASLLATS DEL COS DE MESTRES 2006 - 2007

0 0 27,6664 2,9 1,5 10 0 94,0664A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :52

COL.LEGI PUBLIC E.INFANTIL I PRIMARIA NUM. 51

ALACANT ALICANTE

042714760 NARANJO BAEZ, JOSEFA MARIA PEDAGOGIA TERAPEUTICA

0 0 28,833 2 0 3,583 1 93,416A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :58

F.P.A. MERCE RODOREDA

ELX ALICANTE

021959496 MENARGUES MARTINEZ, MANUEL J FPA PRIMARIA

0 0 31,0833 2,4 0 4,833 1 93,3163A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :54

SANT MIQUEL

LLÍRIA VALENCIA

073640714 MARTI BONDIA, ASUNCION EDUCACIÓN PRIMARIA

6 0 25,833 2 0 10 1 92,833A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :48

F.P.A.

TORRENT VALENCIA

073532267 MARTIN SANCHEZ, JENARO FPA PRIMARIA

0 0 29,6664 2 0 5,15 0 92,8164A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :56

F.P.A. PROFESOR ALBERTO BARRIOS

ALACANT ALICANTE

009693895 BARRIENTOS FERNANDEZ, ROSARI FPA PRIMARIA

0 0 28,833 2 0 4,5 1 92,333A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :56

VILLAR PALASI

VALENCIA VALENCIA

019083264 LAHOZ LOZANO, CARMEN JORJA EDUCACIÓN PRIMARIA

0 0 28,833 3 0 10 0 91,833A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :50

F.P.A.

TORRENT VALENCIA

019460944 GARCIA PLATAS, ANGEL ANIBAL FPA PRIMARIA

0 0 28,833 2 0 2 0 90,833A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :58

EL TOSSAL

ALACANT ALICANTE

012232177 GARCIA HERNANDO, FRANCISCO EDUCACIÓN PRIMARIA

0 0 29,6664 2 0 1 0 90,6664A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :58

F.P.A. MALVARROSA

VALENCIA VALENCIA

022515526 SERES GARCIA, SARA FPA CIENTÍFICO/TECNOLÒGICO

0 0 28,1666 0 0 0 0 90,1666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :62

EXTENSIÓN DEL CFPA JOSEP PASQUAL TIRADO DE CASTELLON

CASTELLÓ DE LA PLANA CASTELLÓN

013072268 DIESTE VIVANCO, MARIA OLGA FPA PRIMARIA

0 0 27,6664 3 0 7,5 0 90,1664A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :52

F.P.A. SERRANO MORALES

VALENCIA VALENCIA

019877696 CASTELLS GOMEZ, JOSE OSCAR FPA CIENCIAS SOCIALES

0 0 29,6664 0 0 0 0 89,6664A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :60

F.P.A. E.C.DE L`ALT PALANCIA

SEGORBE CASTELLÓN

073372515 FERRER RIPOLLES, VICENTE FPA CIENTÍFICO/TECNOLÒGICO

0 0 26,1666 2 0 10 1 89,1666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :50

CAMP DE TURIA

RIBA-ROJA DE TÚRIA VALENCIA

022659594 ESPINOS NAVARRO, INMACULADA EDUCACIÓN PRIMARIA

0 0 28,833 2,3 0 0 0 89,133A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :58

NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES

HONDÓN DE LAS NIEVES ALICANTE

021391505 LOPEZ VALENCIA, JOSE LUIS PEDAGOGIA TERAPEUTICA

4 0 27,833 3 0 10 0 88,833A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :44

F.P.A. F.GINER DE LOS RIOS

ALACANT ALICANTE

005876946 GUZMAN RECUERO, PABLO A FPA PRIMARIA

0 0 27,833 2 1,5 10 1 88,333A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :46

F.P.A. ENRIC VALOR

ALZIRA VALENCIA

073904302 ANDRES ENGUIX, ISABEL MARIA FPA COMUNICACIÓN (VALENCIANO)

0 0 28,1666 2 0 3,8332 0 87,9998A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :54

F.P.A. MERCE RODOREDA

ELX ALICANTE

004535659 ORTEGA RECUENCO, FLORENTINA FPA PRIMARIA

0 0 28,833 1,7 0 8,333 1 87,866A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :48

FRANCISCO GINER DE LOS RIOS

VALENCIA VALENCIA

022661636 MOSCARDO PUCHADES, Mª DESAMPARAD EDUCACIÓN PRIMARIA

0 0 27,833 2,9 0 10 1 87,733A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :46

COL.LEGI PUBLIC E.INFANTIL I PRIMARIA

CANET D'EN BERENGUER VALENCIA

019085809 RUBIO MORALES, JOSE MARIA EDUCACIÓN PRIMARIA

0 0 30,7497 2 0 3,5 1 87,2497A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :50

F.P.A. ENRIC VALOR

XIRIVELLA VALENCIA

019460070 SALVADOR LAFUENTE, JULIA FPA CIENTÍFICO/TECNOLÒGICO

0 0 31,7497 3 1,5 10 1 87,2497A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :40

CERVANTES

VALENCIA VALENCIA

019865051 CAMPOS AUCEJO, JOAN EDUCACIÓN PRIMARIA

0 0 29,6664 2 1,5 1,3332 0 86,4996A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :52

INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA LA COSTERA

XÀTIVA VALENCIA

019977259 GONZALEZ MARTINEZ, JOSE ANGEL MATEMÁTICAS

0 0 31,7497 2 0 6,582 0 86,3317A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :46

JAUME I

ALCÀSSER VALENCIA

019866083 DASI SIRERA, Mª DOLORES EDUCACIÓN PRIMARIA

0 0 26,1666 2 0 10 0 86,1666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :48

F.P.A. L`ILLA

NOVELDA ALICANTE

021408530 FERNANDEZ GARCIA, MERCEDES FPA CIENTÍFICO/TECNOLÒGICO

0 0 27,2499 1,3 1,5 0 0 86,0499A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :56

LA MURTERA

ADOR - PALMA DE GANDIA VALENCIA

073725392 GALARZA CARRASCOSA, ERNESTO EDUCACIÓN PRIMARIA

0 0 28,833 2 0 0,05 0 84,883A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :54

F.P.A. NUM. 6

ALACANT ALICANTE

074326270 LUCAS GOMEZ, M TERESA FPA PRIMARIA

0 0 28,833 0 0 0 0 84,833A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :56

MANJON-CERVANTES

ALACANT ALICANTE

021363862 GONZALEZ GARCIA, FRANCISCO EDUCACIÓN PRIMARIA

0 0 27,833 0,8 0 1 1 84,633A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :54

ISLA DE TABARCA

ALACANT ALICANTE

022094794 LOPEZ MUÑOZ, MARIA DOLORES EDUCACION INFANTIL

0 0 31,7497 2 0 0 0 83,7497A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :50

ANTONIO MACHADO

TORRENT VALENCIA

022654061 LATORRE FRANCO, Mª ISABEL EDUCACIÓN PRIMARIA

0 0 27,6664 0 0 0 0 83,6664A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :56

EXTENSIÓN DEL CFPA ARCO IRIS DE VILLENA

VILLENA ALICANTE

074579296 IBAÑEZ ORTEGA, FRANCISCO FPA CIENTÍFICO/TECNOLÒGICO

0 0 27,6664 0 0 0 0 83,6664A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :56

COMARCAL ELS GARROFERS

ELX - ALGODA-MATOLA ALICANTE

050021897 BERMEJO VIDAL, MARIA LUISA EDUCACIÓN PRIMARIA

0 0 27,833 0,3 0 5,1666 0 83,2996A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :50

HUMANISTA MARINER

VALENCIA VALENCIA

024301955 MARTINEZ SAEZ, Mª JOSEFA EDUCACIÓN PRIMARIA

0 0 26,1666 2,1 1,5 8 1 82,7666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :44

F.P.A. GERMA COLOM

CASTELLÓ DE LA PLANA CASTELLÓN

018911797 BADENES TRILLES, MARIA ROSA FPA PRIMARIA

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12995

ANEXO V / ANNEX V Página 3 de 74

DNI / DNI NOMBRE / NOM CENTRO / CENTRE ESPECIALIDAD / ESPECIALITAT Itinerante

APARTADO 6 / APARTAT 6

RELACION PROVISIONAL DE MAESTROS QUE HAN OBTENIDO PLAZA EN LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO DE TRASLADOSRELACIÓ PROVISIONAL DE MESTRES QUE HAN OBTINGUT PLAÇA EN LA CONVOCATÒRIA DE CONCURS DE TRASLLATS

CONCURSO DE TRASLADOS DEL CUERPO DE MAESTROS 2006 - 2007

CONCURS DE TRASLLATS DEL COS DE MESTRES 2006 - 2007

0 0 26,1666 2,3 0 1 1 82,4666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :52

F.P.A. REINA DOÑA GERMANA

VALENCIA VALENCIA

073941105 TUDELA LARA, Mª AMPARO FPA COMUNICACIÓN (INGLÉS)

0 0 25,833 3 1,5 6,05 0 82,383A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :46

F.P.A. F.GINER DE LOS RIOS

ALACANT ALICANTE

004544666 OÑATE CUESTA, MILAGROS FPA PRIMARIA

15 0 22,1666 2,5 3 8,583 1 82,2496A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :30

ILLES COLUMBRETES

CASTELLÓ DE LA PLANA CASTELLÓN

018936388 LACALLE CAMINO, M.ASUNCION EDUCACIÓN PRIMARIA

0 0 28,833 2 0 0,5 0 81,333A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :50

COMUNITAT VALENCIANA

VALENCIA VALENCIA

018890428 MOLMENEU MESTRE, Mª JOSE EDUCACIÓN PRIMARIA

0 0 21,1666 2,5 0 8,6189 1 81,2855A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :48

F.P.A. ESCUELA POPULAR NAZARET

VALENCIA VALENCIA

022535953 MURIE ROIG, JUAN ANGEL FPA COMUNICACIÓN (INGLÉS)

0 0 27,833 2,2 0 10 1 81,033A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :40

F.P.A. MIQUEL ROSANES

SUECA VALENCIA

073901977 FRANCO MARTINEZ, JOSE FRANCISCO FPA COMUNICACIÓN (VALENCIANO)

0 0 30,7497 3 0 10 1 80,7497A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :36

TOMAS DE MONTAÑANA

VALENCIA VALENCIA

003782716 JUAREZ AVILES, JOSE EDUCACIÓN PRIMARIA

4 0 31,7497 2,3 1,5 2 1 80,5497A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :38

SAN FRANCISCO DE ASIS

ALACANT ALICANTE

020390654 PENADES GOMEZ, PILAR EDUCACIÓN PRIMARIA

0 0 24,1666 2 0 6 0 80,1666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :48

F.P.A. ANTONIO PASCUAL FERRANDEZ

ELX ALICANTE

018408084 VENTURA ALEGRE, ANDRES FPA CIENCIAS SOCIALES

0 0 27,6664 2 0 1,5 1 80,1664A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :48

LUIS VIVES

PAIPORTA VALENCIA

018914150 RODRIGUEZ LOPEZ, CONSUELO EDUCACIÓN PRIMARIA

0 0 30,7497 3 0 9 1 79,7497A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :36

F.P.A. ENRIC VALOR

ALZIRA VALENCIA

022655158 VALLS CHORNET, MANUEL FPA CIENTÍFICO/TECNOLÒGICO

0 0 26,1666 2 0 2,5 1 79,6666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :48

VIRGEN DE LA ASUNCION

ELX ALICANTE

021972764 TORRES VICENTE, ISABEL EDUCACIÓN PRIMARIA

0 0 22,1666 2 0 5,333 0 79,4996A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :50

INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA SOROLLA

VALENCIA VALENCIA

031824451 PIÑERO SANDOVAL, JUAN JOSE MATEMÁTICAS

0 0 29,1666 0 0 0 0 79,1666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :50

INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA 8 DE MARZO

ALACANT ALICANTE

016781876 ARRIBAS APARICIO, ENRIQUE CIENCIAS DE LA NATURALEZA.

0 0 23,1666 3 0 4 1 79,1666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :48

F.P.A. GERMA COLOM

CASTELLÓ DE LA PLANA CASTELLÓN

018890867 SANCHEZ SILVESTRE, EULOGIO FPA PRIMARIA

0 0 21,1666 1,8 1,5 5,5 1 78,9666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :48

JOSE SENENT

VALENCIA - MASARROCHOS VALENCIA

022513246 LLORENS VALENCIA, PAULA EDUCACIÓN PRIMARIA

0 0 27,833 2,9 0 10 0 78,733A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :38

ARBRE BLANC

MUTXAMEL ALICANTE

074158475 ORTIZ GARCIA, MARIA JOSE EDUCACION PRIMARIA:EDUCACIÓN FÍSICA

6 0 22,1666 2 1,5 8 1 78,6666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :38

SANTO ANGEL DE LA GUARDA

VALENCIA VALENCIA

045266293 MADERA DEL MORAL, JOSE PEDRO PEDAGOGIA TERAPEUTICA

0 0 22,1666 2 0 1 1 76,1666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :50

LLUIS VIVES

LA POBLA DE VALLBONA VALENCIA

024314126 ESTEVE MALFAGON, JULIA EDUCACIÓN PRIMARIA

16 0 16,1666 2 0 6,6666 1 75,8332A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :34

JOAN MARTORELL

GANDIA VALENCIA

019993170 MARTINEZ ALBA, Mª LUISA EDUCACION INFANTIL

0 0 20,1666 2 0 7,5 0 75,6666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :46

COL.LEGI PUBLIC E.INFANTIL I PRIMARIA NUM. 50

ALACANT ALICANTE

021448060 IBORRA GIMENO, MARIA JOSE EDUCACIÓN PRIMARIA

0 0 28,833 2 0 1,5 1 75,333A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :42

EXTENSIÓN DEL CFPA JOSEP PASQUAL TIRADO DE CASTELLON

CASTELLÓ DE LA PLANA CASTELLÓN

074079126 ALEMANY ALEMANY, VIRTUDES FPA PRIMARIA

0 0 20,1666 2 0 8,833 1 73,9996A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :42

SANTO ANGEL DE LA GUARDA

VALENCIA VALENCIA

019450901 MÉNDEZ PASTOR, MARIA TERESA EDUCACIÓN PRIMARIA

0 0 24,1666 2,6 0 0 1 73,7666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :46

COL.LEGI PUBLIC E.INFANTIL I PRIMARIA

CANET D'EN BERENGUER VALENCIA

019079107 BARREDA ROCHINA, VICENTA EDUCACIÓN PRIMARIA

0 0 21,1666 2,3 0 7,2486 1 73,7152A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :42

F.P.A. NUM. 3

PICASSENT VALENCIA

073757195 DOMINGO FERNANDEZ, ESPERANZA FPA PRIMARIA

0 0 23,1666 2,5 0 10 0 73,6666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :38

INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA SOROLLA

VALENCIA VALENCIA

022534109 NARANJO DIAZ, PEDRO LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA

0 0 22,1666 2 1,5 4,7 1 73,3666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :42

MIQUEL ADLERT I NOGUEROL

VALENCIA VALENCIA

020395615 INSA JUAN, Mª DOLORES PEDAGOGIA TERAPEUTICA

0 0 24,1666 2 0 2 1 73,1666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :44

SECTOR AEREO

VALENCIA VALENCIA

018405353 SANCHEZ MONTERO, Mª LUISA EDUCACIÓN PRIMARIA

0 0 23,1666 3 0 10 1 73,1666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :36

MAS DE ESCOTO

RIBA-ROJA DE TÚRIA VALENCIA

073537171 VILLAESCUSA BLANCA, Mª JULIA EDUCACIÓN PRIMARIA

0 0 27,833 2 0 6,333 1 73,166A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :36

EXTENSIÓN DEL CFPA JOSEP PASQUAL TIRADO DE CASTELLON

ALMASSORA CASTELLÓN

018903335 IGUAL BLASCO, FRANCESC FPA CIENTÍFICO/TECNOLÒGICO

0 0 22,1666 2 1,5 7,7497 1 72,4163A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :38

F.P.A. OROSIA SILVESTRE

ALCOI ALICANTE

021633802 MOLTO CORTES, VICENTE FPA CIENTÍFICO/TECNOLÒGICO

0 0 28,833 2 0 0,5 1 72,333A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :40

SANTISIMO CRISTO BUEN ACIERTO

L'ALFÀS DEL PI ALICANTE

004532935 MARTINEZ HERMOSILLA, DOLORES EDUCACIÓN ESPECIAL: AUDICION Y LENGUAJE

0 0 21,1666 2 0 6 1 72,1666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :42

PADRE MELCHOR

BENISSA ALICANTE

025120646 GINESTAR NOGUERA, ROSA MARIA EDUCACIÓN PRIMARIA

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12996

ANEXO V / ANNEX V Página 4 de 74

DNI / DNI NOMBRE / NOM CENTRO / CENTRE ESPECIALIDAD / ESPECIALITAT Itinerante

APARTADO 6 / APARTAT 6

RELACION PROVISIONAL DE MAESTROS QUE HAN OBTENIDO PLAZA EN LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO DE TRASLADOSRELACIÓ PROVISIONAL DE MESTRES QUE HAN OBTINGUT PLAÇA EN LA CONVOCATÒRIA DE CONCURS DE TRASLLATS

CONCURSO DE TRASLADOS DEL CUERPO DE MAESTROS 2006 - 2007

CONCURS DE TRASLLATS DEL COS DE MESTRES 2006 - 2007

0 0 20,1666 2 0 10 0 72,1666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :40

F.P.A. PROFESOR ALBERTO BARRIOS

ALACANT ALICANTE

021436771 LLAMAS CARRASCO, CELESTINA FPA COMUNICACIÓN (INGLÉS)

0 0 21,1666 2,6 1,5 7,75 1 72,0166A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :38

F.P.A. PRESENTACION SAEZ

PICASSENT VALENCIA

019830777 SANTOS ALONSO, Mª ISABEL FPA PRIMARIA

0 0 23,1666 2 3 4,833 1 71,9996A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :38

SANTO ANGEL DE LA GUARDA

VALENCIA VALENCIA

018925562 GARCIA HERRERO, MANUELA PEDAGOGIA TERAPEUTICA

0 0 22,1666 2,8 0 6 1 71,9666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :40

F.P.A. BERNAT DE SARRIA

LA VILA JOIOSA ALICANTE

073989271 VIDAL AGULLO, JUAN FPA COMUNICACIÓN (VALENCIANO)

0 0 20,1666 2 3 7,6666 1 71,8332A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :38

F.P.A. SERRANO MORALES

VALENCIA VALENCIA

073540110 GRANERO GARCIA, NURIA FPA COMUNICACIÓN (FRANCÉS)

0 0 28,833 2 0 2 1 71,833A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :38

PADRE MANJON

VALENCIA VALENCIA

022626287 NACHER CEBOLLA, ROSA MARIA EDUCACIÓN PRIMARIA

0 0 21,1666 3 1,5 10 0 71,6666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :36

PROFESOR BARTOLOME COSSIO

VALENCIA VALENCIA

006218268 CARRION MARTINEZ, Mª LLANOS EDUCACIÓN PRIMARIA

0 0 26,1666 2,3 0 10 1 71,4666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :32

PADRE CATALA

VALENCIA VALENCIA

014933235 JIMENEZ BUSELO, LUISA MERCEDES EDUCACIÓN PRIMARIA

0 0 21,1666 2,3 0 2,7997 1 71,2663A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :44

INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA JORGE JUAN

ALACANT ALICANTE

074175286 MARTINEZ SANTACATALINA, RAQUEL MATEMÁTICAS

0 0 19,1666 2 0 5,082 1 71,2486A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :44

TOMAS DE MONTAÑANA

VALENCIA VALENCIA

019849241 ANDRES RIVAS, Mª PILAR EDUCACIÓN PRIMARIA

0 0 23,1666 2,1 1,5 4,9 1 70,6666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :38

VILA D`ALAQUAS

ALAQUÀS VALENCIA

022523431 SENDIN PERIS, JULIAN JOSE EDUCACIÓN PRIMARIA

0 0 19,1666 0 3 3 1 70,1666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :44

EXTENSIÓN DEL CFPA L'ALADERN DE ONDA

ONDA CASTELLÓN

073375453 BALLESTER ADELANTADO, CARMEN FPA COMUNICACIÓN (VALENCIANO)

0 0 21,1666 2,6 0 5,91 0 69,6766A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :40

F.P.A. PRESENTACION SAEZ

PICASSENT VALENCIA

016788449 SANCHEZ BUSTILLO, ANABELLA FPA PRIMARIA

0 0 20,1666 2 0 1,5 0 69,6666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :46

LA CELADA

VILLENA ALICANTE

022099007 RODENAS GISBERT, CARMEN EDUCACIÓN PRIMARIA

0 0 21,1666 3 1,5 0 0 69,6666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :44

F.P.A. CENTRO SOCIAL DEL GRAO

VALENCIA VALENCIA

073374093 CULLA BLAY, ESTHER FPA CIENCIAS SOCIALES

0 0 19,1666 2 0 3,5 1 69,6666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :44

SANT VICENT FERRER

AGULLENT VALENCIA

020401087 CANALES CANTO, CARMEN EDUCACIÓN PRIMARIA

0 0 23,1666 2 0 3,5 1 69,6666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :40

MIGUEL DE CERVANTES

XIRIVELLA VALENCIA

019464137 COMPAÑ CUBELLS, CARMEN VICENTA EDUCACIÓN PRIMARIA

0 0 24,1666 2 0 2,415 1 69,5816A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :40

JAIME I EL CONQUISTADOR

PATERNA VALENCIA

025375602 FERRANDO FERRERES, YOLANDA EDUCACIÓN PRIMARIA

0 0 20,1666 2,6 3 2,7497 1 69,5163A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :40

SECCIO E.SECUNDARIA I.E.S. PESET ALEIXANDRE

PATERNA VALENCIA

022673361 MAÑEZ AÑON, DOLORES EDUCACIÓN ESPECIAL: PEDAGOGÍA TERAPEUTICA.

0 0 19,1666 3 0 2,3 1 69,4666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :44

F.P.A. NUM. 3

PICASSENT VALENCIA

020404203 VIDAL LOPEZ, CANDELARIA FPA PRIMARIA

0 0 22,1666 3 0 6,3 0 69,4666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :38

JOSE SOTO MICO.

VALENCIA VALENCIA

001474918 HUERTA SUBIES, RAMON EDUCACIÓN PRIMARIA

0 0 23,1666 0,7 0 7 0 68,8666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :38

JAIME I

VALENCIA VALENCIA

022642630 HOYO PEREZ, ELENA EDUCACIÓN PRIMARIA

0 0 29,6664 2 0 4 1 68,6664A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :32

F.P.A. MERCE RODOREDA

ELX ALICANTE

021387764 MAS CARRERES, M CARMEN FPA COMUNICACIÓN (CASTELLANO)

0 0 24,1666 2,5 1,5 0,1666 0 68,3332A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :40

F.P.A. VICTORIA KENT

CASTELLÓ DE LA PLANA CASTELLÓN

018921677 BELLES ROIG, M.CARMEN FPA PRIMARIA

0 0 20,1666 2 0 0 0 68,1666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :46

REAL BLANC

COCENTAINA ALICANTE

021624224 GONZALEZ LLORENS, FRANCISCA EDUCACIÓN PRIMARIA

0 0 19,1666 3 0 10 0 68,1666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :36

COL.LEGI PUBLIC E.INFANTIL I PRIMARIA NUM. 51

ALACANT ALICANTE

021441415 PADILLA ESTRADA, ELIA EDUCACIÓN PRIMARIA

0 0 22,1666 3 0 10 1 68,1666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :32

BALADRE

PICANYA VALENCIA

073651024 RUIZ RODENAS, JOSEFA EDUCACIÓN PRIMARIA

0 0 27,833 0,5 0 7,7497 0 68,0827A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :32

INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA LAS ESPEÑETAS

ORIHUELA ALICANTE

074153504 IMBERNON VALERO, JOSE LUIS EDUCACIÓN ESPECIAL: PEDAGOGÍA TERAPEUTICA.

0 0 21,1666 2,3 0 5,582 1 68,0486A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :38

JOSE SOTO MICO.

VALENCIA VALENCIA

024312344 RICO TROCOLI, ANDRES JUAN EDUCACION PRIMARIA:IDIOMA EXTRANJERO: INGLES

8 0 18,1666 2 0 5,833 0 67,9996A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :34

F.P.A. NUM. 6

ALACANT ALICANTE

021441382 CELDRAN YELO, ESPERANZA FPA PRIMARIA

0 0 23,1666 2 0 0,5 0 67,6666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :42

F.P.A. NUM. 6

ALACANT ALICANTE

013097058 AREVALO IZQUIERDO, JUAN PEDRO FPA PRIMARIA

0 0 19,1666 2 1,5 5 0 67,6666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :40

HUMANISTA MARINER

VALENCIA VALENCIA

024337041 SANCHIZ SOLER, ELVIRA EDUCACION INFANTIL

16 0 15,1666 2 0 2,5 0 67,6666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :32

COLEGIO PUBLICO E.INFANTIL Y PRIMARIA

CAUDETE DE LAS FUENTES VALENCIA

004562168 VILLALBA LAVA, ANA ABEL EDUCACIÓN PRIMARIA

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12997

ANEXO V / ANNEX V Página 5 de 74

DNI / DNI NOMBRE / NOM CENTRO / CENTRE ESPECIALIDAD / ESPECIALITAT Itinerante

APARTADO 6 / APARTAT 6

RELACION PROVISIONAL DE MAESTROS QUE HAN OBTENIDO PLAZA EN LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO DE TRASLADOSRELACIÓ PROVISIONAL DE MESTRES QUE HAN OBTINGUT PLAÇA EN LA CONVOCATÒRIA DE CONCURS DE TRASLLATS

CONCURSO DE TRASLADOS DEL CUERPO DE MAESTROS 2006 - 2007

CONCURS DE TRASLLATS DEL COS DE MESTRES 2006 - 2007

0 0 19,1666 3 1,5 4,833 1 67,4996A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :38

HUMANISTA MARINER

VALENCIA VALENCIA

073653624 ROIG MARZAL, Mª AMPARO PEDAGOGIA TERAPEUTICA

0 0 22,1666 2 1,5 2,75 1 67,4166A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :38

F.P.A.

ALDAIA VALENCIA

073642701 SEGURA MARTINEZ, HELIODORO FPA CIENTÍFICO/TECNOLÒGICO

0 0 21,1666 2 0 5,1664 1 67,333A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :38

F.P.A. BABEL

ALACANT ALICANTE

085303523 GINER GOMEZ, VALENTIN FPA COMUNICACIÓN (VALENCIANO)

0 0 20,1666 3 1,5 1,632 1 67,2986A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :40

F.P.A. PRESENTACION SAEZ

PICASSENT VALENCIA

036910222 SEMPERE SECURUN, FELIX MIQUEL FPA PRIMARIA

0 0 23,1666 2 1,5 1,55 1 67,2166A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :38

EXTENSIÓN DEL CFPA HISTORIADOR VICIANA DE BURRIANA

BURRIANA CASTELLÓN

018904912 MONSONIS MONFORT, MANUEL VICENT FPA COMUNICACIÓN (VALENCIANO)

0 0 21,3332 3 1,5 0 1 66,8332A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :40

INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA BENICALAP

VALENCIA VALENCIA

022629184 BLANCO PAZ, JUAN CIENCIAS SOCIALES:GEOGRAFÍA E HISTORIA

0 0 26,833 2 0 3 1 66,833A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :34

HUMANISTA MARINER

VALENCIA VALENCIA

022656655 COBA COBA, AURORA EDUCACIÓN PRIMARIA

0 0 18,1666 2 1,5 2 1 66,6666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :42

INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA VEGA BAJA

CALLOSA DE SEGURA ALICANTE

072519274 SAMPER GALIANA, M TRINIDAD CIENCIAS SOCIALES:GEOGRAFÍA E HISTORIA

0 0 23,1666 3 0 1,5 1 66,6666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :38

INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA MONTDUVER

XERACO VALENCIA

020771771 FONS ESCRIHUELA, FELIPE EDUARDO LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS

0 0 18,1666 2,9 1,5 6,7486 1 66,3152A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :36

INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA LA MORERIA

MISLATA VALENCIA

024115580 LOPEZ AUCEJO, MARIA LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA

1,5 0 19,1666 2,6 0 2,6666 0 65,9332A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :40

AUSIAS MARCH

ELS POBLETS ALICANTE

076081803 GALINDO PARDOS, ANA MARIA EDUCACIÓN PRIMARIA

0 0 21,1666 2 0 3,5 1 65,6666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :38

INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA LA MELVA

ELDA ALICANTE

004564085 NAVARRO VALERO, JESUS EDUCACIÓN FÍSICA

0 0 24,1666 2,5 0 2 1 65,6666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :36

SAN LUIS

BUÑOL VALENCIA

018409881 IZQUIERDO FUERTES, RAFAEL EDUCACIÓN PRIMARIA

0 0 15,1666 2 1,5 10 1 65,6666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :36

ANTONIO GARCIA LOPEZ

VALENCIA VALENCIA

020402709 GOMEZ LORENTE, JOSEFA EDUCACIÓN PRIMARIA

0 0 19,1666 2 0 6,3264 0 65,493A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :38

F.P.A. NUM. 3

PICASSENT VALENCIA

022518322 MONTESINOS SAURI, Mª CONCEPCION FPA PRIMARIA

0 0 21,1666 2 0 2,5 1 64,6666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :38

CERVANTES

VILA-REAL CASTELLÓN

018931088 CHACON CORREA, ANGUSTIAS EDUCACIÓN PRIMARIA

0 0 22,1666 2 0 1,333 1 64,4996A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :38

LUCIO GIL FAGOAGA

REQUENA VALENCIA

073544465 PEREZ MORENO, ROSA JOSEFINA EDUCACION PRIMARIA:IDIOMA EXTRANJERO: INGLES

0 0 23,1666 2 0 3 0 64,1666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :36

MONTE BENACANTIL

ALACANT ALICANTE

023173834 PARRA GOMEZ, JOSE ANTONIO EDUCACIÓN PRIMARIA

12 0 14,1666 2,9 0 10 1 64,0666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :24

ISABEL FERRER

CASTELLÓ DE LA PLANA CASTELLÓN

018943690 MARTINEZ CALDUCH, MANUELA MARIA EDUCACIÓN PRIMARIA

0,5 0 21,1666 2,3 0 1 1 63,9666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :38

BOTANIC CAVANILLES

GANDIA VALENCIA

019979329 ESTEVE SOGORB, AMPARO PEDAGOGIA TERAPEUTICA

0 0 21,1666 2 1,5 0 1 63,6666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :38

ANTONIO MACHADO

VALENCIA VALENCIA

085030054 LOPEZ LOPEZ, ANTONIO EDUCACIÓN PRIMARIA

0 0 21,1666 2 0 1,5 1 63,6666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :38

EMILIO VARELA

ALACANT ALICANTE

074081011 SENDRA PIERA, JOSE EDUCACIÓN PRIMARIA

0 0 21,1666 2 1,5 4 1 63,6666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :34

JAIME I EL CONQUISTADOR

PATERNA VALENCIA

022533969 ALFARO HERNANDEZ, VICENTA EDUCACIÓN PRIMARIA

0 0 21,1666 2 0 1,3332 1 63,4998A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :38

SAN BLAS

ALBAL VALENCIA

020770718 TALENS ALBEROLA, EMILIA EDUCACIÓN PRIMARIA

0 0 29,9163 2,4 1,5 5,6665 0 63,4828A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :24

F.P.A. NUM. 3

PICASSENT VALENCIA

020397857 LOPEZ DURO, FRANCISCO FPA PRIMARIA

0 0 15,1666 2,5 1,5 7,1666 1 63,3332A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :36

INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA NUM. 2

PATERNA VALENCIA

052725031 HERMOSILLA ZAMORA, FATIMA CIENCIAS SOCIALES:GEOGRAFÍA E HISTORIA

0 0 18,1666 2 1,5 2,6664 1 63,333A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :38

F.P.A. VICTORIA KENT

CASTELLÓ DE LA PLANA CASTELLÓN

018932879 BOU LLORET, FRANCISCO JAVIER FPA PRIMARIA

0 0 20,1666 2 0 6 1 63,1666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :34

INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA JUAN DE GARAY

VALENCIA VALENCIA

020408143 MONTANER SENABRE, FERNANDA LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA

0 0 20,1666 2 0 2,75 0 62,9166A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :38

EDUARDO LOPEZ PALOP

ENGUERA VALENCIA

019846496 MORA SIMON, Mª JOSE EDUCACION PRIMARIA:IDIOMA EXTRANJERO: INGLES

1 0 15,1666 2 0 7,5833 1 62,7499A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :36

LUIS VIVES

BENAGUASIL VALENCIA

052724161 ROMERO RIOJA, Mª ELENA EDUCACIÓN PRIMARIA

0 0 22,1666 2,5 0 8,6666 1 62,3332A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :28

F.P.A. LLIBERTAT

VINARÒS CASTELLÓN

018906673 VIDAL BALLESTER, MA.JOSEFA FPA COMUNICACIÓN (INGLÉS)

12 0 14,1666 2 0 9,1666 1 62,3332A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :24

EL TEIX

AGRES ALICANTE

039652157 CRESPO GARCIA, SEBASTIA EDUCACIÓN PRIMARIA Si

0 0 22,1666 2 1,5 2,5 0 62,1666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :34

MANJON-CERVANTES

ALACANT ALICANTE

021970927 LAVALE BERENGUER, MILAGROS EDUCACIÓN PRIMARIA

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12998

ANEXO V / ANNEX V Página 6 de 74

DNI / DNI NOMBRE / NOM CENTRO / CENTRE ESPECIALIDAD / ESPECIALITAT Itinerante

APARTADO 6 / APARTAT 6

RELACION PROVISIONAL DE MAESTROS QUE HAN OBTENIDO PLAZA EN LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO DE TRASLADOSRELACIÓ PROVISIONAL DE MESTRES QUE HAN OBTINGUT PLAÇA EN LA CONVOCATÒRIA DE CONCURS DE TRASLLATS

CONCURSO DE TRASLADOS DEL CUERPO DE MAESTROS 2006 - 2007

CONCURS DE TRASLLATS DEL COS DE MESTRES 2006 - 2007

0 0 21,1666 3 1,5 1,5 1 62,1666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :34

VERGE DE LA FONT

VILLALONGA VALENCIA

019989075 FAYOS VILLANUEVA, GEMA EDUCACIÓN PRIMARIA

0 0 15,1666 2 1,5 7 0 61,6666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :36

F.P.A. PRESENTACION SAEZ

PICASSENT VALENCIA

024096589 PAYAN GOMEZ, MANUEL FPA PRIMARIA

0 0 14,1666 2,5 0 10 1 61,6666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :34

POBLE NOU

LA VILA JOIOSA ALICANTE

021414552 MARTINEZ VAZQUEZ, JUANA ASCENSIO EDUCACIÓN PRIMARIA

0 0 21,1666 2 1,5 0,828 0 61,4946A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :36

PADRE CATALA

VALENCIA VALENCIA

004561206 LARREY GARFELLA, ANTONIO EDUCACIÓN PRIMARIA

0 0 20,1666 3,5 1,5 5 1 61,1666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :30

F.P.A. PRESENTACION SAEZ

PICASSENT VALENCIA

022620701 VILLENA SORIA, EMILIANO FPA PRIMARIA

0 0 19,1666 2,3 0 0,5 1 60,9666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :38

NICOLAU PRIMITIU GOMEZ SERRANO

VALENCIA VALENCIA

021614330 RUIZ DE LOIZAGA GONZALEZ, Mª VICTORIA PEDAGOGIA TERAPEUTICA

0 0 19,1666 1,4 0 0 0 60,5666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :40

F.P.A. EL MANANTIAL

ELX ALICANTE

021989085 ROMERO RODRIGUEZ, MARIA OLGA FPA CIENTÍFICO/TECNOLÒGICO

0 0 21,1666 2 0 0,5 0 59,6666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :36

COL.LEGI PUBLIC E.INFANTIL I PRIMARIA NUM.3

L'ELIANA VALENCIA

022672347 CHANA FERNANDEZ, Mª ANGELES EDUCACIÓN PRIMARIA

0 0 21,1666 2 0 1,5 1 59,6666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :34

BLASCO IBAÑEZ

LA VALL D'UIXÓ CASTELLÓN

073373083 HERNANDEZ CANO, MILAGROS EDUCACIÓN PRIMARIA

0 0 18,1666 2 0 0 1 59,1666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :38

EL SALVADOR

MUTXAMEL ALICANTE

021371784 OLCINA LLINARES, MARIA LUISA EDUCACIÓN ESPECIAL: AUDICION Y LENGUAJE

0 0 26,1666 3 3 10 1 59,1666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :16

ENRIQUE TERRASA

VALENCIA VALENCIA

019983769 URIBARRENA BOLLAIN, NATIVIDAD EDUCACIÓN PRIMARIA

0 0 22,1666 2 0 0,5 0 58,6666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :34

F.P.A. MERCE RODOREDA

ELX ALICANTE

073989510 PLANELLES SEGUI, PEDRO JUAN FPA CIENCIAS SOCIALES

0 0 21,1666 2,5 1,5 2,5 1 58,6666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :30

PADRE CATALA

VALENCIA VALENCIA

019844165 GISBERT BORT, VIOLETA EDUCACIÓN PRIMARIA

0 0 18,1666 2 0 9 1 58,1666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :28

SECCIO E.SECUNDARIA I.E.S. MUTXAMEL

MUTXAMEL ALICANTE

021430721 LILLO ALBEROLA, MARIA JOSE EDUCACIÓN ESPECIAL: PEDAGOGÍA TERAPEUTICA.

0 27,5831 27,5831 2 0 1 0 58,1662A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :0

BAIX VINALOPO

ELX ALICANTE

021959658 BRU CANDELA, MARGARITA EDUCACIÓN PRIMARIA

0 0 27,833 1,6 0 3,915 0 57,348A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :24

COL.LEGI PUBLIC E.INFANTIL I PRIMARIA NUM.3

L'ELIANA VALENCIA

022652020 CAVERO MUÑOZ, ANDRES EDUCACIÓN PRIMARIA

0 0 19,1666 2 0 1 1 57,1666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :34

EXTENSIÓN DEL CFPA JAUME I DE ALGEMESI

ALGEMESÍ VALENCIA

020782967 GIRBES QUILES, CARMEN FPA COMUNICACIÓN (INGLÉS)

0 0 33,1666 2 0 5 1 57,1666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :16

SANTISIMO CRISTO

GATA DE GORGOS ALICANTE

021622357 FORNES BALLESTER, AUREA EDUCACIÓN PRIMARIA

0 0 22,1666 2 0 0,5 0 56,6666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :32

EL GREC

VILLENA ALICANTE

021437085 POVEDA MICO, JULIA EDUCACIÓN PRIMARIA

0 0 18,1666 2 1,5 10 1 56,6666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :24

CONCEPCION ARENAL

VILA-REAL CASTELLÓN

018915431 MARTIN NEBOT, JUAN LUIS EDUCACIÓN PRIMARIA

0 0 20,1666 2,4 0 3,0792 1 56,6458A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :30

SANT MIQUEL

LLÍRIA VALENCIA

073536718 BAREA SALADO, Mª ASUNCION EDUCACIÓN PRIMARIA

0 0 18,1666 2,7 0 4,582 1 56,4486A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :30

MESTRE CANALETES

ELX - LA PERLETA ALICANTE

021444651 RODRIGO OLCINA, CATERINA PEDAGOGIA TERAPEUTICA

0 0 27,6664 2,6 0 10 0 56,2664A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :16

SERRANO CLAVERO

REQUENA VALENCIA

022652218 ABAD GIMENEZ, MANUEL PEDAGOGIA TERAPEUTICA

0 0 21,1666 2 0 2,0831 1 56,2497A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :30

EL PALMERAL

ELX ALICANTE

021968777 DIAZ GARCIA, AMPARO EDUCACIÓN PRIMARIA

0 0 14,1666 3 0 8 1 56,1666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :30

INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA LA MALLADETA

LA VILA JOIOSA ALICANTE

021398323 ESQUERDO MINGOT, ISABEL MATEMÁTICAS

0 0 28,833 2 0 4 1 55,833A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :20

PIO XII

VILA-REAL CASTELLÓN

018904662 BOSQUET PITARCH, DOLORES PILAR EDUCACIÓN PRIMARIA

0,5 0 14,1666 2 0 9,0831 0 55,7497A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :30

F.P.A. GERMA COLOM

CASTELLÓ DE LA PLANA CASTELLÓN

073535574 SIRVENT PRADAS, MARIA CARMEN FPA PRIMARIA

0 0 19,1666 2 0 1 1 55,1666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :32

SAN VICENTE FERRER

LLÍRIA VALENCIA

073536802 CASTRO SAN TIMOTEO, ANA MARIA EDUCACIÓN PRIMARIA

0 0 21,1666 2 0 1 1 55,1666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :30

INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA EL RAVATXOL

VALENCIA - CASTELLAR-OLIVERAL VALENCIA

005121163 GARCIA TORRES, VICENTA CIENCIAS DE LA NATURALEZA.

12 0 14,1666 3 0 1 1 55,1666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :24

ANTONIO GARCIA LOPEZ

VALENCIA VALENCIA

019823684 GOMEZ PIQUERAS, Mª JOSEFA EDUCACIÓN PRIMARIA

12 0 14,1666 2 0 2 1 55,1666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :24

BALADRE

SAGUNT - EL PUERTO SAGUNTO VALENCIA

019088667 MURCIANO GASCON, CONCEPCION EDUCACIÓN PRIMARIA

12 0 14,1666 2 0 1,5 1 54,6666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :24

PADRE CATALA

VALENCIA VALENCIA

022690088 LLAVATA ARNAU, MILAGROS EDUCACIÓN PRIMARIA

0 0 20,1666 2,3 1,5 5,5 1 54,4666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :24

EL GARBI

L'ELIANA VALENCIA

073760702 ALBERT PEÑARROCHA, INMACULADA EDUCACIÓN PRIMARIA

Núm. 5.475 / 22.03.2007 12999

ANEXO V / ANNEX V Página 7 de 74

DNI / DNI NOMBRE / NOM CENTRO / CENTRE ESPECIALIDAD / ESPECIALITAT Itinerante

APARTADO 6 / APARTAT 6

RELACION PROVISIONAL DE MAESTROS QUE HAN OBTENIDO PLAZA EN LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO DE TRASLADOSRELACIÓ PROVISIONAL DE MESTRES QUE HAN OBTINGUT PLAÇA EN LA CONVOCATÒRIA DE CONCURS DE TRASLLATS

CONCURSO DE TRASLADOS DEL CUERPO DE MAESTROS 2006 - 2007

CONCURS DE TRASLLATS DEL COS DE MESTRES 2006 - 2007

0 0 17,1666 2 0 3 0 54,1666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :32

SAN LORENZO MARTIR

MASSALFASSAR VALENCIA

019848728 ASENSIO MONTERO, Mª CRISTINA EDUCACION INFANTIL

1 0 18,1666 2 0 2 1 54,1666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :30

SANTA MARIA DE AGUAS VIVAS

ALZIRA - LA BARRACA D'AIGUES VIVE VALENCIA

022673682 FERRANDO SERRA, ALICIA EDUCACIÓN PRIMARIA

0 0 14,1666 3 0 6 1 54,1666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :30

INSTITUT E.SECUNDARIA MANUEL SANCHIS GUARNER

SILLA VALENCIA

025392092 ALEPUZ ROMAGUERA, Mª TERESA LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA

0 0 26,1666 2 0 1 1 54,1666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :24

BLASCO IBAÑEZ

CASTELLÓ DE LA PLANA CASTELLÓN

018913426 TUGAL MONTERDE, IRENE EDUCACION PRIMARIA:IDIOMA EXTRANJERO:FRANCES

0 0 14,1666 2 0 6,5 1 53,6666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :30

INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA MISTERI D`ELX

ELX ALICANTE

021984364 MORILLAS RUIZ, INMACULADA EDUCACIÓN ESPECIAL: PEDAGOGÍA TERAPEUTICA.

0 0 23,1666 2 0 2,5 1 52,6666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :24

F.P.A. GERMA COLOM

CASTELLÓ DE LA PLANA CASTELLÓN

018886423 TUR RAMON, M LIDON FPA COMUNICACIÓN (INGLÉS)

0 19,1666 19,1666 3 0 10 1 52,3332A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :0

FEDERICO GARCIA SANCHIZ

ALZIRA VALENCIA

020771477 ALBIÑANA SIFRE, JOSE EMILIO EDUCACIÓN PRIMARIA

0 0 22,1666 0 0 0 0 52,1666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :30

FRANCESC CANTO

ELX ALICANTE

034910845 IRIARTE ALVAREZ, ESPERANZA EDUCACIÓN PRIMARIA

0 0 20,1666 1 0 0 1 52,1666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :30

SAN VICENTE FERRER

LLÍRIA VALENCIA

073536767 ARNAL IZQUIERDO, ANA MARIA EDUCACIÓN PRIMARIA

0 0 14,1666 2 0 4,547 1 51,7136A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :30

INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA MIGUEL HERNANDEZ

ALACANT ALICANTE

021482190 BEVIA IBORRA, M DEL PILAR LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA

0 0 23,1666 2 0 1 1 51,1666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :24

LEON FELIPE

ELX ALICANTE

021959351 SAEZ GARCIA, PASCUALA EDUCACIÓN PRIMARIA

10 0 14,1666 2 3 0,582 1 50,7486A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :20

VILA D`ALAQUAS

ALAQUÀS VALENCIA

043409455 MARTINEZ COUTADO, MANUELA EDUCACION PRIMARIA:IDIOMA EXTRANJERO: INGLES

0 0 14,1666 3 0 2,5 1 50,6666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :30

JORGE GUILLEN

ELX ALICANTE

021977342 CREMADES PRIETO, JERONIMA EDUCACIÓN PRIMARIA

0 0 14,1666 2 0 3,5 1 50,6666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :30

SANTO ANGEL DE LA GUARDA

VALENCIA VALENCIA

020788424 NAVARRO SERRA, M.JOSE EDUCACIÓN PRIMARIA

0 0 26,1666 2 0 2,5 0 50,6666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :20

F.P.A. BABEL

ALACANT ALICANTE

013084461 MEDRANO DE PEDRO, M CARMEN FPA COMUNICACIÓN (INGLÉS)

0 0 15,1666 3 1,5 5,833 1 50,4996A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :24

CAMP DE TURIA

RIBA-ROJA DE TÚRIA VALENCIA

022693894 FONFRIA PEREZ, ANA GLORIA PEDAGOGIA TERAPEUTICA

0 0 14,1666 2 0 3,05 1 50,2166A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :30

HISPANIDAD

SANTA POLA ALICANTE

021434066 MARTINEZ BONMATI, ANGELES EDUCACION INFANTIL

0 0 21,1666 3 0 8,5832 1 49,7498A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :16

PIO XII

ONDA CASTELLÓN

018932521 ALOS PONCE, SALVADOR EDUCACIÓN PRIMARIA

0 0 17,1666 2 0 5,5 1 49,6666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :24

PADRE CATALA

VALENCIA VALENCIA

022527474 SANZ VALERO, Mª CONCEPCION EDUCACION PRIMARIA:IDIOMA EXTRANJERO: INGLES

0 0 14,1666 2 1,5 1,8332 0 49,4998A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :30

ENRIQUE TIERNO GALVAN

GODELLETA VALENCIA

085076714 GALLACH RODRIGO, PILAR EDUCACIÓN PRIMARIA

0 0 23,1666 2 0 8,16 0 49,3266A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :16

LAS HIGUERILLAS

REQUENA VALENCIA

004549909 AGUDO CIORRAGA, RAFAEL EDUCACIÓN PRIMARIA

0 0 22,1666 2 0 0 1 49,1666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :24

SAN JAIME

ONIL ALICANTE

021634677 MARTINEZ MARTINEZ, ISABEL EDUCACIÓN PRIMARIA

0 0 21,1666 0 0 4 0 49,1666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :24

SAN VICENTE FERRER

LA VALL D'UIXÓ CASTELLÓN

018928704 FUERTES CARMONA, MARIA JOSE EDUCACIÓN PRIMARIA

0 0 26,1666 2 0 4,833 0 48,9996A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :16

EXTENSIÓN DEL CFPA DE ORIHUELA

ORIHUELA ALICANTE

074169380 GUILLEN SAEZ, MONSERRATE FPA COMUNICACIÓN (CASTELLANO)

0 0 14,1666 2,6 0 6,833 1 48,5996A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :24

PINTOR SOROLLA

YÁTOVA VALENCIA

073552459 HERRERO JABALOYAS, FCA. DE PAULA EDUCACIÓN PRIMARIA

0 0 14,1666 3 0 0 1 48,1666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :30

SAN JUAN BOSCO

COCENTAINA ALICANTE

021638631 LLORET IBAÑEZ, SUSANA EDUCACIÓN PRIMARIA

0 0 31,7497 2 0 10 1 47,7497A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :3

CANALES Y MARTINEZ

ALMORADÍ ALICANTE

014697432 DIAZ ALONSO, MARIA DOLORES EDUCACIÓN PRIMARIA

0 0 20,1666 2 0 1,582 0 47,7486A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :24

JUAN ANTONIO MARTINEZ TORRES

ALDAIA VALENCIA

022549288 HERRERA MARTIN, CARMEN EDUCACIÓN PRIMARIA

0 0 14,1666 2 0 0,5 1 47,6666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :30

F.P.A. GERMA COLOM

CASTELLÓ DE LA PLANA CASTELLÓN

018928893 LOPEZ FERRER, AURORA ISABEL FPA COMUNICACIÓN (CASTELLANO)

0 0 22,1666 3 0 6,0818 0 47,2484A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :16

EL FABRAQUER

EL CAMPELLO ALICANTE

021411590 PALOMO CERDA, FELIX EDUCACIÓN PRIMARIA

0 0 21,1666 3 3 3 1 47,1666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :16

COL.LEGI PUBLIC E.INFANTIL I PRIMARIA NUM.3

L'ELIANA VALENCIA

074079438 FERRE TORTOSA, MODESTA EDUCACIÓN PRIMARIA

0 0 21,1666 2 1,5 1,457 1 47,1236A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :20

VICENTE BLASCO IBAÑEZ

MONCADA VALENCIA

073541009 ALOS CHARDI, ENRIQUETA EDUCACIÓN PRIMARIA

0 0 19,1666 2 1,5 0 0 46,6666A : B : C : D : E : F : G: G2: TOT :24

PARE VILALLONGA

BURRIANA CASTELLÓN

018943573 RAMOS RIOS, INMACULADA EDUCACIÓN PRIMARIA