Click here to load reader

CONVENI DE COL.LABORACIO ENTRE L'AGÉNCIA · PDF fileCorrespon a la UVic-UCC lliurar a AQU Catalunya les dades que, segons 1'estructura aprovada peí Comité d'enquestes, ha de proveir

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of CONVENI DE COL.LABORACIO ENTRE L'AGÉNCIA · PDF fileCorrespon a la UVic-UCC lliurar a...

 • CONVENI DE COL.LABORACIO ENTRE L'AGNCIA PER A LA QUALITAT DEL SISTEMAUNIVERSITARI DE CATALUNYA I LA UNIVERSITAT DE VIO - UNIVERSITAT CENTRAL DECATALUNYA, PER A LA REALIT2ACI DE L'ENQUESTA DE SATISFACCI DEGRADUATSIGRADUADES

  CODI:2015 SATEST UVIC-UCC CO

  Barcelona, 22 de desembre de 2015

  D'una part, el doctor Josep Joan Moreso Mateos, president de rAgncia per a la Qualitat delsist.e.ma.-u""'ersitari de Catalunya, en endavant AQU Catalunya, nomenat per 1'AcordGOV/87/2013, de 18 de juny, (DOGC nm. 6404, de 26 de juny de 2013, actuant en nom irepresentado d'AQU Catalunya i d'acord amb les atribucions que li confereix 1'article 7 deisEstatus d'AQU Catalunya, aprovats pe Decret 93/2003, d'1 d'abril, (DOGC nm. 3862, de 10d'abril de 2003). ^ ' ' ' ' ' ^ ~ " " ""'

  Per 1'altra, el doctor Jordi Montaa Matosas, rector de la Universitat de Vic - Universitat Centralde Catalunya, en endavant UVic-UCC, que acta en nom i representaci d'aquesta universitat,en 1'exercici de les funcions que t atribuides per la Llei orgnica 6/2001, de 21 de desembre.d'universtats, la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya i 1'article 42 de 1'AcordGOV/175/2013, de 17 de desembre, pe qual s'aprova la modficaci de les Normesd'organitzac i funcionament de la Universitat de Vic i es disposa la publicado del seu textintegre.

  IM

  EXPOSEN

  Que d'acord amb rarticle 137 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, lapromoci i la garanta de la qualitat de les universitats catalanes correspon a les mateixesuniversitatsial departament competent en materia d'universitats. Aix mateix, 1'Agncia per a laQualitat del Sistema Universitari de Catalunya es el principal instrument per a la promoci i1'avaluaci de la qualitat universitaria. En aquest sentit, correspon a AQU 'CatalunyaI observado, 1'anlisi i el debat sobre les tendncies i el desenvolupament en 1'mbit deleducacio superior, i 1'elaboraci d'informaci estadstica i dlndicadors sobre 1'educacisuperior i la recerca de les universitats, per tal de facilitar 1'anlisi de llur situado i evoluci.segons 1'article 3.1.i i A- de la Llei 15/2015, del 21 de juliol, de 1'Agncia per a la Qualitat delSistema Universitari de Catalunya.

  Que uns deis instruments centris de 1'estratgia de millora continua de les universitats sn elsprocessos de seguiment i acreditado de titulacions. Aquests processos preen com areferencia, entre altres aspectes, ndicadors de resultats acadmics i altres dades quantitativesi qualitatives (com ara la satisfacci deis grups d'inters i la inserci laboral de titulis ititulades) per analitzar la titulaci i plantejar propostes enfocades a la seva millora.

  Que per tal de disposar d'instruments harmonitzats a nivell del Sistema Universitari Ctala(SUC); que facilitin la recollida homognia de dades, 1'anlisi comparativa i sistemtica de lasatisfcelo deis agents implicats; i permetin disposar d'ndicadors claus comparables delconjunt de titulacions de grau i, en un futur prxim, de mster i doctorat, AQU Catalunya i lesuniversitats catalanes van signar 1'any 2013 un Conven] de col-laboraci per constituir un Grupde treball encarregat de dissenyar, en una primera fase, 1'enquesta de satisfacci de graduis igraduadas.

  Que en el marc del Conveni esmentat es va dur a terme una prova pilot, tot aplicant 1'instrumentdissenyat pe Grup de treball. Un cop realitzades les anlisis de fiabilitat i validesa. iincorporades les millares requerides, 1'enquesta va ser aprovada, 1'any 2014, per la Comissid'Avaluaci de la Qualitat (CAQ) d'AQU Catalunya.

  Que el Grup de treball abans esmentat es va constituir 1'any 2014 en el Comit d'enquestes, enqu hi son representades les universitats del SUC, tot esdevenint, en coordnaci'amb AQUCatalunya, el comit responsable pe que fa al disseny i realitzaci de les enquestes orientadesa la millora de la qualitat de les titulacions. .Aquest Comit d'enquestes^ est presidit pecoordinador de 1'Area d'Avaluaci de la Qualitat d'AQU Catalunya o la persona en qui delegui.

 • M

  Que en el marc del treball conjunt entre AQU Catalunya i les Universitats del SUC per tal dedisposar d'instruments i mecanismes que permetin la recollida harmonitzada de dadesrelacionades amb la satisfcelo deis grups d'inters i la millora de la qualitat de les titulacionsque s'imparteixen, AQU Catalunya va realitzar una consulta a les Universitats sobre pertinenciade que 1'agncia assumeixi la responsabilitat de centralitzar anualment el llanpament, viaplataforma online, de les enquestes de satisfacci de graduis i graduades de les titulacions delsuc.

  Que AQU Catalunya, amb 1'objectiu de valorar la pertinencia i viabilitat de la proposta decentralitzaci del llangament de 1'enquesta de graduis i graduados, AQU Catalunya realitzaruna prova, amb carcter pilot, conjuntament amb la UVic-UCC, prenent com a poblaci dereferencia els estudiants que hagin finalitzat els seus estudis de grau durant el curs 2014-2015.

  Es per aix, que les parts estableixen els segents

  ACORDS

  Primer. Objecte

  Aquest conveni t com a objectiu establir les relacions entre AQU Catalunya la UVic-UCC peral desenvolupament del pa pilot de centralitzaci del llan?ament de 1'enquesta de satisfacci degraduis i graduadas universitaris.

  Segon. Compromisos de les parts

  Per a 1'assoliment de 1'objecte anterior, les parts acorden les segents responsabilitats:

  Correspon a la UVic-UCC lliurar a AQU Catalunya les dades que, segons 1'estructuraaprovada pe Comit d'enquestes, ha de proveir la universitat, juntament amb elscorreus electrnics deis estudiants que han finalitzat els seus estudis el curs 2014-2015. El lliurament s'ha deferefectiu durante! mes de novembrede2015.

  Correspon a AQU Catalunya desenvolupar la plataforma informtica per realitzar elllanyament centralitzat de 1'enquesta de satisfaccp de graduis i graduades aprovadape Comit d'enquestes i la CAQ.

  Correspon a la UVic-UCC emprendre les accions informatives que consideri per tal demotivar la participaci deis estudiants i promoure un alt nivell de resposta.

  Correspon a AQU Catalunya realitzar el llangament de la citada enquesta, durant elsmesosde desembrede2015 i generde 2016.

  Correspon a AQU Catalunya coordinar el Comit d'enquestes, dur a terme les activitatsrelatives a 1'explotaci de dades, trametre anualment els resultis a les Universitats i ferdifusi deis indicadors aprovats pe Comit d'enquestes (veure Annex 1) a travs delPortal dlndicadors docents per al desenvolupament i anlisi de les titulacions(WINDDAT), en cas que siguin estadisticament significatius. Aquest aspecte esindependent de 1'explotaci i difusi de les prpies dades que la mateixa Universitatdecideixi realitzar.

  Correspon a AQU Catalunya informar a la UVic-UCC sobre el desenvolupament de laprova pilot aixl com deis resultis de participaci.

  Tercer. Us, difusi i integrado deis resultis.

  3'informar al Comit d'enquestes sobre l's, difusi i publicitat addicionals com, per exemple,1'explotaci de les dades, la possibilitat de realitzar estudis conjunts amb les Universitats o lacessi de les dades a grups de recerca, entre d'altres.

 • Quart. Calendan

  Les parts acorden aplicar el calendan segent acordat en totes les fases del projecte, totprenent com a poblaci de referencia els titulis i titulades de grau que hagin finalitzat elsestudis el curs 2014-2015.

  El calendan es concreta en les segents fases:

  . Lliurament de la base de dades segons 1'estructura de dades de 1'Annex II perpartde la UVic-UCC aAQU Catalunya durantel mes de novembrede 2015.

  . Entre el desembre de 2015 i el gener de 2016: llan^ament de tes enquestes perpart d'AQU Catalunya (treball de camp).

  . Abril 2016: lliurament deis informes anuals de resultis per part d'AQUCatalunya a la Universitat.

  Cinqu. Seguiment del conveni per part del Comit d'enquestes

  El Comit d'enquestes es reunir peridicament, almenys un cop 1'any, per vetllar pecompliment de les obligacions d'ambdues parts i establir les instruccions que considerioportunes.

  Sis. Tractament de les dades de carcter personal

  En 1'execuci deis acords d'aquest Conveni s'aplicar la normativa vigent en materia deprotecci de dades de carcter personal.

  Set. Vigencia

  Aquest conveni t una vigencia d'un any.

  Vuit. Resoluci

  El present conven] podr sser resolt:

  a) per mutu acord de les parts.

  b) per 1'incompliment deis compromisos establerts en el present conveni.

  I, com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest conveni, les parts el signen per triplicaten el lloc i en la data esmentats a l'encap?alament.

  Per 1'Agncia per a laQualitat del SistemaUniversitari de Catalunya

  Per la Universitat de Vic

  Universitat Central de Catalunya

  UNIVERSITATDEVICUNIVERSITAT CENTRALDE CATALUNYA

  ^^ /1^-t^. ^e^-

  Presiden! Rector

 • ANNEX I: INDICADORS A PUBLICAR PER PART D'AQU CATALUNYA COM A RESULTATDE L'ENQUESTA DE SATISFACCI DE GRADUATSIGRADUADES

  Els indicadors obtinguts anualment a 1'enquesta de satisfacci de graduis es publicaran alWINDDAT per a cada titulado de forma individual, sempre i quan estigui assegurat el nivell deconfianga estadstica establert.

  Els indicadors vigents actualment, aprovats amb data 22 de juny de 2015 pe Comitd'enquestes, son els segents:

  Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3

  ESTRUCTURA IAPRENENTATGE

  IMPACTE PERSONAL ENUALUMNE SERVIS I EQUIPAW1ENTS

  Lestructura del plad'estudis ha i, ._ _"_;_..__ _...".. _,^permesuna progressio""" "~ I i^r"acvlesextemes^anperrnsadeqiuadadeiin^u'aprenentatge I aP"ca:^ls^

 • TEMS DE VALORACI INDEPENDENTS

  Indicador 4: Si tornes a comentar, triaria la mateixa titulaci (Valglob21)

  Indicador 5: Si tornes a comentar, triara la mateixa universitat (Valglob22)

  /^

 • ANNEX II: EST

Search related