21
213 Lovorka Èoraliæ ZADARSKI KAPETAN XVII. STOLJEÆA ULCINJANIN DOMINIK KATIÆ Lovorka Èoraliæ UDK 359.1(497.5Zadar)16Katiæ,D. Hrvatski institut za povijest 355.48(497.5)16 Zagreb Izvorni znanstveni rad Primljeno: 9.4.2004. Prihvaæeno: 19.5.2004. Tema rada je ivot i djelovanje Ulcinjanina Dominika Katiæa, èasni- ka u mletaèkoj vojnoj slubi u Zadru tijekom prvih èetrdeset godina XVII. stoljeæa. Na osnovi izvorne graðe iz Dravnog arhiva u Zadru (fond: Spisi zadarskih biljenika) predstavljeno je Katiæevo obiteljsko, poslovno i prijateljsko okruenje, rodbinske veze, kao i njegov materijalni status i imovne moguænosti. Raèlamba dokumenata zorno pokazuje kako je rijeè o èasniku koji se u cijelosti prilagodio novoj sredini, ondje zasnovao obitelj, a opsenim poslovanjem stekao u gradu i na susjednom otoku Pamanu brojne nekretnine (kuæe, tereni, zemljini posjedi). U razdob- lju od 1620-ih godina do smrti 1641. godine, Katiæ je ostvarivao poslovne veze s brojnim Zadranima, patricijima i uglednim graðanima, ali i pu- èanima, obrtnicima i teacima nastanjenim u gradu ili u njegovoj okoli- ci. Prikazane su i njegove brojne i vrelima dobro potkrijepljene veze sa zadarskim crkvenim ustanovama, èesto spominjanim i obdarivanim u Katiæevim oporuènim legatima. Na kraju se istièe kako lik Dominika Katiæa, iako se ne moe ubrojiti u red iznimno znamenitih zaslunika zadarske i dalmatinske povijesti, pripada nizu zapaenih i istraivaèke pozornosti vrijednih osoba iz prolosti dalmatinskih gradova u doba kada se njezin cjelokupan teritorij nalazio objedinjen zajednièkom dravnom upravom Mletaèke Republike. Kljuène rijeèi: Dalmacija, Zadar, Mletaèka Albanija, Ulcinj, Alban- ci, vojna povijest, rani novi vijek, protuosmanlijski ratovi Razdoblje izmeðu Ciparskoga (1571.-1573.) i Kandijskoga (1645.-1669.) rata doba je koje se, posebice kad je rijeè o zadarskome podruèju, teko moe nazvati vremenom mira i stabilnosti. 1 Teke posljedice Ciparskoga rata (gubitak velikog dijela teritorija u zaleðu, depopulacija i migracije stanovnitva, gotovo potpuno onemoguæena agrarna proizvod- nja, siromatvo, glad) negativno su se odrazile na ivot sela jednako kao i grada. Strah od osmanlijskih upada, razloan poradi neprestanih èarki i sukoba na obrambenom po- graniènom pojasu, ostao je trajno prisutan meðu stanovnicima zadarskog podruèja, a

Čoralić Lovorka Ulcinjanin Dominik Katić

  • Upload
    dobrak

  • View
    28

  • Download
    9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zadar

Citation preview

Page 1: Čoralić Lovorka Ulcinjanin Dominik Katić

������������ �����������������������������������������������

���

���������� �

���������������������������� !�"���������#���������

������������� ����� !�"#$!%� �� ��&'"('���)��*�����������+��,��������� � �$-#$!%� &'"('��.��/ �,�����,�����������

0���������!�$�122$�0�3�������"!� �122$�

4������ �����5����� �������������������������������)�6���7���+������6�������������+5/�+��� �+�����������3�6��� �����.� �����������������8��������,������.��9��,���5����.���3���+��� �+�#:�� ��;��,� ����3�/���5���&���� ���������������������/�������)�������������������������+5����)��� /�������,�)���������.�����������������+����������.+������<�=6���/�� ��+�������,���������,+�������������6���6����+��������+�������������.� ����������� �)��� ���,��������/����)�������5����������������������+�.�� +������+��� ��������+0�=���+�/����������������#�+�)������)�,����=������� &������, �/7��+�� �"(1273�.� ��� �������"($"��.� ��)����������������������������,����/�������� �����)�����������+.�� ���.��9����)������+76����)��/����������5����������������+�.�� +���+����.���������7���0���,�����+�����.����/�������������� �/�������������������,����,� ��������������+���������)�6�����������������/ �������+�����������+6�����.������8������+������6��������������������)�������������5��+/�����+��� �,�����,������3�,���+5���,� ������� �����������������)����� ���,+�,���5��3������5��6����,����������� �3����/��,����=����� ��������3�.�� ����+� �/���� �������,��������+����������������,���/�� �����,��� �6���� �5�����+�������>����6���<��+/����

���������������������)��� ��)�>����6���?�/����)������)�?�/��7�)��������������)�������������)�����+���������������

�$%�&�'( $)(*+" ,�-��./�01��2�01��3 �4% '-��./�560�2�557�3�8%�&'(��'(-(9,�-(& :(�%'(� '(;�$%�-��)(,�%�+;'+98(<��)�=(4$�8 ��()(4�)) � -8& �4�-8 ���(<�(,�-�'(% :(" ,�-��.�8/.+& 8��(� ��.% '(�8(� 8�� '+$�(*+9%(,�,+�: ' ) .�: '(-84��4 <8�9.�8���,�8,+4��4()�.+�(4.��4,�� $��%24'9- ��)<8��9.�%34(.8 �4�-+-(�%�$ �(4= ��8-(�'(%4���� .�%��8�>�%�-)4� '-� >+,%9�$��=4,��% 4(,�(-84 >;�� -+��&4�&�)&(4�),�2.�4 ;4�),�'-+9�-8�'(8�'4�,� -+84)(*+-84��4 : )$%�-��.,�%�+;'9

Page 2: Čoralić Lovorka Ulcinjanin Dominik Katić

�/��@ ������������,��������� �������� �+=��,�����*��������� ��,�����+�����)�11#122$&)������1"�71��

��6

= ��84�-���%4(��'(-(8(<�� -,��������+4��)�4+����8(; 4+) �4�%�,-��.��(2)(4��%� )(8��,��)�(8;�(,���' 4(��): '( '(%4��%4'�=4 ' >+,�� <8%�) 4 '��(�(%�(�(,+&� �(4 -8�;4�'%�4-��'�&� -�(-(� <(,�%�(*+'(��'4 ) 48(�(- )-�(% <4'(��-8 �?��8 @ �: '( 4' >���,�&��'<�4'( ,�(.�%4'9 $.�%4'4�� >9,�8%<4' ))'(� � )4'-+��()(4 ' >�&�)&(4 >-+-8�9+$ )'+)>+,���+8�)(�$%�&�'+9,�-��� ;4�<8(%�' � ;(-8�-+$%�=4@ -��4,�� 8 ��(2,+&� �(4(+-8�+;�-(+-)�)(.�%+%�=8 &��';4�-4=4+��'4+,�-%+���&�24 8 .�%,�-8'(�-4��4 ) ),(�8 ��) -)(�(,+&� �( $%�-� >-84��4 �8(-(��'4�'--8�4 : .�%-��.= ��8,� %'(,�-(&4,�$��4�-8��&�)&(4(-4.(�%� 4'(.��98%�(�+-��.��48 4(48�4�.$�(*9; 4(8 '(��)8 >-8��'(�,�-8��'&(-2-8��'(4(�%%�)�(.-84��4 <8�98( ,�-(& :(�%'(� '(;�-4.)-)'(<8(4 )+-)�)(.�%+ ��'4,�-%--8��'(4�%�'+%-8��$4�� ��.$� ;'4�. 4: �4�24�.--8����4'� <('(� '(;���'4 : ),�%� '(8��) $�$� ; 8 >% '(���)�(8;��.,�-'(%4 -8�;4�'%�4-��'�&� 9,� ;()+-(8 '(��)8�.�$%�&�'-,�) 4'( 4()� &��'�-�&��'('(��'4 ;�-�+=&�%�(�%�(���%4' >�� >��%4 >��'(���(� �%4' >&��� 8�(+.�%+8(�,� ��()(4�8(�( )�%� �84� -�+-8��48�),�%�+;'+& 8 -)�'(%4�%4 $-�+=& 4,+8+,�()�=4 '�' ,� $48 '�'��'4 ;��'�� '(� �#4�. �()(*+8 )+,���4���)(% '(�++$��(�(%�)8 4-�(&�' <4 :(,��4� )�.+�4�-8���4;4'4,��4�.%+.�.�% <4'(.��'4 ;��.= ��88(�(-( ;(-8�$-4���< �& 8(�' -8(��< �%�(*(4 )(8� $484 '+.�-,�%�-�+,�%��.+ %���'-��'(�� '(�( = ��8�($8 $.��4 .�%��): '(�

!�: 4'4 4��) 4 ��8 �/���������������3�2�,(84/� ����������������3+)�(28;��'��'-: +�%�+ '(%4'(+4 $+)4�. >94';(<�()��,�$48 > -�&��&�*(4 >9�-�& $$%�-�(�4�4����'(���4(,��<��-8 ��8�� �,��'(�� -,��'(-8 ��&4:,�(84 ;��',� ,%4�-8 9$� ;'() $.�%��' -(�%-)�.,�;(8�" ,�-��.�84�$ ,�%�-)4� '-��)��<�+/�-��'(4�01��.�% 4(39,�%; '�)+,���),�-8'('(%4��%-�(% <4' >+,�� <8$.+-�-�((�-,(% : '(%+=%�)8 4-�(�&�(9��) 4 ��8 �$-��''(,�$ ��%&����'4+�� '(�++-�+=& #�(8;�(�(,+&� �(8($��<4 % �-��'(.= ��824�.,+8,���(�-�+=(� 48(�(- )� .4�� (+�%�+9.��4�).�%+4'($ 4,�-'(%4 -8�;4�'%�4-��'�&� �6

� �,� � �)+�%�+ 4$%�-��),�%�+;'++�$%�&�'+ $)(*+" ,�-��. �4% '-��.�8+-,��(% A�4.(��%(B(4�(4+8 9��������������������������9# �4�9�766�9-8����12�6�C��) -���+��2����(8� : �� 2?�4'�D�(�(:2D )(�(� ; �9���� ������������� ����9���<��-8�%�9-������/%�'(A������39�%�9�7E1�9-8���002�07�

� ������9-8���0E�� ���-(+ $��� ),�($ )(��) 4 ��8 � -��'+; ��4��% +�&� �+������9<8� +,+�+'(/+$�-8�(

--8�4 :(344'(.��+�����'(��'84+�&4-�+(84 ;�+,� ,%4�-88(& -(,�()-+��()(4�)�&4-��),���, -+8�(&��, -8 �����/��',�%8�%+.+'()+�(%4 <8�+;-�, -39�% ��<(.-��4'4'+4+8�>��8-��.8(�-8$%�=4'(>��8-� ,���, -8(�()�,�($ )( -8�., -8 +�&� �+�8 ��

6 !�$%�&�'+,��8+8+�-� >�8��4$%�-��'&�' <4 : %'(����'(4()� &��'�&4-� >��'4 �2,��(4 �9,�%� '(8��) $�$4 >% '(���#�(8;�(��&4 '(9,�4',� '( $!�: 4'9��%�9��; �� �-8���4(� �%4' >�-8'� -++�%�+ 4%�)8 4-��),�%�+;'+4'�(� % �-��'(��'4 ;�(-�+=&(9$-4 �� �& 8(�' 9

Page 3: Čoralić Lovorka Ulcinjanin Dominik Katić

������������ �����������������������������������������������

��0

���-(+ $��� )+$4'(.��� )(�(%�� 8�4��% ��'4 ;�-�+=&9��) 4 ��8 �4 '(�-8�,�$48-)�,���'4�'�� '(� %'(�84�-8 ��� ��.���) 4 �+�8 �+-8�.'(,�.�� 8��%��&� : )4'(.��-�� %<4'(.%'(���4'+�%�+ ���� : 9��& 8(�'-��)= ��8+ ,� �84�-8 9,� '8(�'-� )�($) ,�$44-8� )9��48�8 )-$%�-� ),8� : ' )9.�*4 )9��'4 )�-�&)9-�(�(4 : )9$%�-� ),+;4 ) �8�;4 )8(=: )9�4'(.���'�(� . �$4�-8 �%4�-+,�()�'(�-� )+-84��)�%�98(�4'(2.���' $�$ 8� 48(4$ �4�',�%+$(84 ;��'%'(�84�-8 -�$4�'++;(-8��) �,-(=4�)8�.��;��),�-���4'+4(��(84 4)4< �(),�%�+;'+$%�-��.% -8� �8�

��%: �= ��8+ %'(���4'+��) 4 ��8 �+�%�+,�>�4'(4 -++��=�4�)�> �++�%�+9+-���,+@�4%�, - $%�-� >& �'(=4 �9,� ;()+'(-�&$ ��)4��-8+-, -,�4',� '(� '(;�4�8�-� )�8 )/�+,�,��%'4 +.���� %���4 :(38( <8�'(+'(%4� 4' $��4 '(��(����8 �(�+= ��8+ 4'(.�� )�,��+�)4, -4 )�5��� �5�7�.�% 4(�0

�$�;4�-8 %'(���4'(��) 4 ��8 �+�%�+)�.+�('(9,�(),�%: ) $�-,���= � >��(�9-)'(-8 8 +�$%�&�'(�%�5�5�.�% 4(9�%'(,�� ,+8-,�)(4+8,� 2� ��)-��,4'+.�����%���4'+,�-'(%9%��56��.�% 4(�%'(4��44'(.��(-)�8 9+$%�-��'�4:(�� ' �8���(4�,��+�4, -4%� '(.�% 4(,� '(�

���,�-'(%4 �4 $�+� ,�-'(%+-)�)(.�%+ % �'()4'(.����,4(4�. �8�;4�.% -8� �8/�;()+�(�-4 '(& 8 4(<8�� <(� '(; 39-8�4 ))'(-8�)�& 8�4'+�%�+�8 �'(�($4 -��'+; ��+$;(8��8F=+,+/��� ����3-���48+4�,8 � ����,-9-)'(<8(4++-'(�(�4�)% '(�+.�%�5

��4�� +=( < �(�& 8(�' 9��%& 4-�(�($( ,� �84 = ��8��) 4 ��8 �,�� -+ �-4��4 ��+.+��'()+-(�%� '�-�� %<4' � 8)4'(.��= ��8+�%�+�#� '9�8 �(�-+,�+.; '(-(%'(��';��,�($ )( ,�%� '(8��+ $��� ) $� '(��)4(4��%(9-��'�)�8 �4 '( )�,�8�)�9.��4'(4-�'(%4 ::'(���+,4 >-+,�+.�� >%�&���',�(�-84+4��4 $��<(4'�(.8%�+. );�4�� )��%& 4( ,� '8(�' )9� +$

-8'(:� 4(��(84 4( +:'(��-8 -( 48(.� �� +-���%4(��'(-��'(4��(%�)�� 4(��)(4�%�'(8�4(� >�%8 >+-(�'(4 ;� >�& 8(�' /4,����+89G 44 3$,=(4-++�4���()(4�'$%�-��'��'4�'-�(% 4 9� -+ 4=��-8 '�<+� '(�4(%����'4�,�$48 �&�*(4+> -8�� �.�@-� )�%�� )�!-,��(% 4(��� ��,� )'(�A!������"�#����$"�����%��������&�����������������'�����������#������������� �������� ����"����(�����#��������'����������������)#�����/��=�4 �> �+�%�+9%�'(A���9�, - $%�-� >& �'(=4 �9%�'(A��B9?�4:(-:��� ) $ �F�07H�2�5HE�F9&����A�(-8)(48 ,(�8 9&���6�9�07��3C*����� ##������&���������� ##�����������������������/���9��B9?�4:(-:��� ) $ �F�07H�2�5HE�F9&����A�(-8)(48 ,(�8 9&��0��9�075�3C"�������*������������+�����������������,-�'����#�������������� ��������#������ �����-��������������'�����������.�������##��/���9��B9�+44(B� : :>F�5���2�560�F9&������9@-:�E�9&���H��9�5���3C������(������-�'��#���������������������-�'��#�/���9��B9�+44(B� : :>F�5���2�560�F9&������9@-:�7�9&���56�9�5�5�3�

0 ���9��B9�+44(B� : :>9&����9@-:�19&���519��������5���C&�����9@-:���9���������5�7�5 "�������,-4-8�'(+��)4 ;��)�$%�&�'+�G�% 4(�5���,�(.�*(4'( �%8%-($4'++�� '(= �

4$ �����48+4�,8���& �'(4��+@-%++�&� : )$�(�(�(4(-4-( 4 <+-� ��)4���.8 8+���"���'(+4 <8(4+��+.�)-�'(8-��)�8+�!-,��(% A"���?(%(� :�B 4:> 9������#���9-����9��9�E11�9-8��6H126��96�HC� � ���(��� �9(�/�����# �������������0��+12����9B(�.�%9�7�E�9-8��00C������9-8���569�E090�7900H�

Page 4: Čoralić Lovorka Ulcinjanin Dominik Katić

�/��@ ������������,��������� �������� �+=��,�����*��������� ��,�����+�����)�11#122$&)������1"�71��

��5

+�'(8%�-88�= ��8,���(%(++%�� <8�+����-(#� '�-4 '(+%9�8 ��%�(*+'(%,�(%-8�4 : $%�-� >&�8��<8 4-���48+4�,81 #%�44%(��� $$��E4; 4( 4�(48�-� >4'(.�� >%�&�8( )�-8��':'(���+,4+ )�� 4+����--��'�)$��4 28�)-+,�+.�)4 '( )�%'(:(9+�8 �(� )�,��+�)& �'(= )�-,�)(44'(.�� > $2�4&�;4 >��(� �8� 4( #�.�(8(9��' )'(8��*(�4) '(4'(44()� % ��,��+; 8(�'(�( )�� 4(�!8�(4+8�+, -4',��(�,��+�(/�5���.�% 4(3 $� '(��)-(-,�) 4'(-)��8� 498%+-��& /����������3��) 4 ���&�8#���8 �9-84��4 �#�(8���,��+;4 )�(.8�) $�5���.�% 4(�8 �'�'4)'(4'+'($) �$$484 >0HH%+�89%�; )�-).�% 4�-4 '(+�+,4 $4�-) �$,��(��$'�<-8�%+�8����-(9)(*+8 )9%�$4%'(�8� 4= �'(�I4(;-4 )= ��8�)J9.+& ,�2��44�(%(4+-��8+8(�4,� ,%&�8��<8 4 #%�44%(��� $$��+$+�'(8%-(4��:+��= +4(��(84 4(��%%�& �(4(�(48(&�8��<8 4'(�&�($4,��8 '(%4�.�2,(�4��' �(-���.%4I 4,(�,(8++)J%�=8 ) -($%+<4 :($��) 4 � 4'(.�2�+-+,�+.+#� '+���+.�� #�.�(8/4($& �'(=(4+,���'�8 �(��'�,��+: 39��'+'(��) 4 � )�--��'�)-�+<� 4'�)�8� 4�) $)'(-8��&��,��'44�8��+�<2)4+9%�& �$) �$-)�0H%+�89-8(;(4 >�%,� >�%$4')�+�(+$%�-��'=+, -��� ��(-8��%$%�-��.8(=���4#� �����=(� 9#�.�(8)�=(�-88 = �2'(8 --��'�))'��)�8� 4�)+4' >���'�+� +��&��,��'4 98('�'+8�)-�+;'+�-8��' �%�+�(4(%�(��-)'(<8(4� 4�.�%9%��� ��8+$-)+�+�+9�� �(48+/%�2) 4 ��3�%'(%4�.%�+.�.8)�<4'(.� 4�.�%��' �&�*+'(8(=��+�� %��� � $��&��,��'4(��-8�<8 4(#�.�(8 4'($ 4�')': �8� 4 �� '(%(-)�$4' >��= ��88(-(-�4�(%(4%�&�4��44' >��(-)�8 )��'+��8 8 ��) 4 ��� )$2��4 8 )4-�'(%4 : )��- )8�.9�8� 4 #�.�(8%+=4(-+ $-��'(.= ��8,� $4�8 ��) 4 ���+$��4 8+-+,�+.+#� '+$-8��4+.�-,�%� :+�+�( -� >,� ,%'+� >%�&��

�,�) 4'+� 94%�'(9%�+.(;�4��(�& 8(�' ��%& 4(9�8 �-(,� -'(�&��(9�,(284� ���( �4%� '(9G +�� 9%� �'+� ),�'(%4$�84 ,�-8(4+�� '(%4�-8 �%,��0)� >� ��B�8+#��+�8 �+,���4',�-8(4�� '(%48� %+�894'(.��+��(�B(88+�&%�+'(-��8�)�%%(-(8%+�8��=4�)'(-8�+4-�'(* �4'+��) 4 ���( )�� 4(,� ,%4'(.��+4(��+�(8�+9#����+- 4+9��' �(4��4-)�8 �8� 4( #�.�(8(

1 B�8��<8 4-���48+4�,8 � .- �:,�=��-4��4'(+���-8��'(�+ %'(����'(+-���,+ -8� )(4(:���(�G�% 4(�5�0�&�8��<8 4+'(,�8��% �$%�-� 4%& -�+,B(4(%(88�",(���9�5�6�.�% 4($%�-� �4($G&� (�(���$ �!-,��(% AB 4:> 9���...9-8��6702675C��% -��"� 84�� �93����4������������9�%�/$&��4 �39�%��756�9-8��650�

E B�8��<8 4#%�44%(��� $$�� � &�8��<8 4%���%'(�'/�����������������3�-4��4'(+���-8��'(�+��'(����'(+-���,+:���(-���(8�-8� /�.�&������������������������&�55��39��''( )(%�& �,�()-)'(<8'+ -,�(%)��.8�.+&� $ 4 :���(-���48+4�,8�B�8��<8 4'(,�-�(�(4G�-, �%B�.�� '(-8 /"����������-����5��39� -(9�� :���94$ �� #%�44%(��� $$���!����-8��'(�+94��4%��-��(%��4 :-��#�:(��( $� 4+�%� 4' >��,�(+$ )4'4�(%(4(:���(9+-8�'+'(-($:���+ &�8��<8 4+8 8+��-��#�:(��(�!-,��(% AB 4:> 9���...9-8���EH2�E�C� 8� 4�B�+4(�� 9��������������6������������� �� �7��������#������"�8+���� ����#����� �����$1%9�� (-8(9�716�/��� $%�39-8����7C"� 84�� �93����4����9-8��65H�

Page 5: Čoralić Lovorka Ulcinjanin Dominik Katić

������������ �����������������������������������������������

��1

,�(+$(8 4-�'(%-8��4%%�&� )+��&��,��'4 ����4�(8���(-)�8 /��+)�(&($$��4 8 >,�8�)�39-�-(8%�&�% '(�( $)(*+.��4 >��) 4 ��� >4-�'(%4 � $%�-� >&�8��<8 4-���48+49#%�44%(��� $$�� G�-,(�%# ��-�*/"9

���������� ����553��44: ,� '8(�' -8(;(4 8 '(��)� <(.�% <4'(.��) 4 ���%'(���4' = ��8+

.�%+�%�+-�'(%(� -+% �4'(.��-���%4(��'���+.8 >�-�&�$� ; 8'(�&$ ��)4-8�+�8+�+9� . ,��&'(% 4'+'(-,�) 4'4'(4(��� ��+�4�%�& -8�4+8 >,�(%-8�4 2�$%�-� >,�() �� > .�*4-� >�& 8(�' ��'(-++�4�%�&$- .+�4� )�($,=(4++��.++'�4�)= ��8+)�(8;�()(8��,��(+��): ' ����$�-�&(4'�(�(.,��'(2�(4' �%4�-8 9��' )-(,��'(��,���(%&�,��+�(9�8 �/+�,��+: $�5�7�.�%2 4(3 )(4+'($%�-��.,�() ���4G� -�.�479;-4 �/.+�(�4%+�3� ���+B� ; �9%��8���. % '#--��� ' -��.,� '8(�' �+)B�%+B(4(�(4+8 '9,��'(��'+� )%+,�8,+4�-8 ,���(%+-�(4'(.��(=(�'( $�(;(4(,�-�'(%4'�)���'�)��()4'(+8'(:'4(�-�&( $'�4�.= ��8�%�-+ -�'(%�: ��' -��'�)4$�;4�<�+%'+,+4�2��'4�-84, -4�'�,��+: ���-�'(%�: �8 �(�(�,��+�(-,�) 4'+-(�,(84#����48�4 ���-9-�(�(4 ���)�� 4�� �8(8�.��: ?�4'��4 .>(88� B-8 4% #(% : $B���.4(�

�(.8 +,+�(4 ��) 4 ��� ),� '8(�' )8��*(�-+$4�4'(.��(4���4�-8 ,�(2)4(��� �� -8�4+8 >$%�-� >.�*4����-,�)(4+8�) $��< 8(�'+�,��+�(B�% B(4(�(4+8 '+�-8��''(%4+��'4 ;�+,+<�+/��'��39%��4'(.��+&�8+��4+#� ' 4)'(4'+'(-��'%�, <8��'����'(;(-8�+�& ;'(4�,� � ��)--8��'4'�,��+�(9��) 4 ��-8��' & �'(=4 �+��4+B� ; �+�H -�+=&(4 �+��' '($& �'(= �4'(.��+,�2-�'(%4'+=(�'+8(��'(.-�,��+; 8(�'()�(=(%+.�.�% <4'(,� '8(�'-8�� '(%4��% '(���%:�4�.-+�4�

�(%�� 8'(,��- -8�4+8 ' > )+�4 ' >,�'(% 4:%-(+�,��+�),� -'(�'+ 4'�'(�4 ' >,�-�+= 8(�'C8����) 4 �%�+'(-��)(-�+. �(8�+ $-(�#��'44�8��+�<)4+0H%+�8�

!,�(8>�%4�)�$)8�4'+% '(����,��+���) 4 ��8 �& ��'(� '(; �4'(2.�� )�& 8(�'-� ) ��%& 4-� )�($)9,� '8(�' ) $44: )9�� ��(.8 )��'( )'(4) '(4 �4��4-��'(-)�8 ���(%(4 �(.8 4; 44' >��(�$% �&(+�& ;'(4 -+ 4 -+,�-(&4�-8��'4(& & �-,�)(4+8 +�(� 4(%�+. >�,�+; 8(�'�4�.%�&��' 2)-(+8(�-8+�,��+�4(,���4',�(� <(,��-8��8(4-�4(-��' )-%�='() 4)'(4�)4()�.+,�(� <( $4(4% 8 ���-(&4+�� '(%4�-8�,��+�!�: 4'4 4��) 4 2

7 �'(��'84�'(� '(;�%��8��+,����4+G� -�.�4+9%�=�4�)�%�'(84 �+$��): '+/������� �#��� ��������5�3�5�5�.�% 4(�!-,��(% A:���#���'���� #������#����9-����9�.�(&9�HH��9-8���HE/8(�-8A�(�*�����$� �,�' �8'4�%+<3�

�H ��4B�'; �/�+44(B� : :>3$%�-� '(.�*4 4 '�4 & �'(=4 �+�$%�&�'+�%�5���%��560�.�% 4(�!��=�4�)�> �++�%�+,�>�4'(4�'(+�+,4���&+-8/-�(=4'(�3��'(-(�%4�-(4B�'; �(�+& �'(=4 ;�+-�+=&+/+.���� 9 4�(48� �,��+�(3 ��'(-+9$'(%4�-�-8� )$%�-� )& �'(=4 : )8�.%�&9 $4 )4��=4 $���$,��+;�4'(-�(��� � >--8�4 : $= ��8.�%�%� $%�-� >-84��4 �+,���',���� 4 �����-8��'(��

Page 6: Čoralić Lovorka Ulcinjanin Dominik Katić

�/��@ ������������,��������� �������� �+=��,�����*��������� ��,�����+�����)�11#122$&)������1"�71��

��E

��8 �; 4()(*+8 )�4 % '(��� $��' >�$$4'()��&� �( +;(-8��-84'(.�� >�%4�--&��'4 )�'(�-� )+-84��)/:���(9-)�-84 9&�8��<8 4(9>�-, 8� 3 %+2>��4 )�-�&)�%� ���� :(�� % '(��� �,��+��$+'+9)�=%&��'(�%& ����'(.%�+.�. $��� $= ��8��) 4 ��8 �9�4'(.���'%+&���' 48(.� �4�-8 +.�%�2%�94'(.��+�'(�-��)= ��8+ �& ;' )8(,�-�'(%�;+'+���'(.�%4'(.��$� ;'94(8��%�4�,�8,�,�%�-)4� '-�+��-89& � 48(.��4 % �$,%4�(+��,-�(�%4�-4�'%�4-��2-�(%�$()4(+�'+%&(���%: 94%�'(9�8�� �'+ � -����$� '(4+-� '(-8��2) 4 ��8 �.�(%(�%4�-,�().�%+��' ,�-8�4'(.�� )-8�4 )/ %�= ��84 )3)'(-8�)&����9��'()+-( ��4'(.����4�,��4 48(.� �4 .�*4 4 4-8�' �%+= 8 %� �4'()�(.8�4 )�'(�-� )+-84��)-��' )'(& �4'� <(,��($4 $��'('(�-'(��4'�(�+-���4�-8�!,���-8�.% '(��� �8 �(� >�,��+�+��' )-(�&��$%�-� ):���(4 )+-84��) %+>��4 )�-�&)9$��'(*+'+%�%84+,�$��4�-8 -8�= �;�!,���'�,��+: �8 ��� $��< 8(�'(-��'(,�-�'(%4'(���'( )(4+'(,�(%-8�'4 �(/�������3&�8��<8 4-���48+4�,89-�����9��#%�44%(��� $$�2� #%�44%(��",(�� $$9��$%�-� >�'(�-� >+%�+.-��' )'(8 '(��)= ��8+�%�+& �4'+;(-8� '(,��($4��%�(*+'+� 9�(�4-)�),�;(8�+�,��+;4 >-, -9)'(-8�-��'(.,�-�'(%4'(.,�; �� <89�8 �4��% :���+-���48+4�,8 � ����,-�!4'�'-(9,�()�,��+;4�'=(�' 8�.)�(8;��.;-4 �9)��/4��;4 )-�(%-8� ) $4'(.��4-�'(%-8�34,�� 8 .��&4 :9$; '+�(-( $�(%&+,�&� 4+8 ,�(%-8�4 : &�28��<8 4(-���48+4�,8��'%'(�+'(+-���,+ -8� )(4(:���(�!��- 4.��&4 : /����9

�������� �����3)��'+& 8 4; 4'(4 ,�+$��+4�4(+:��� -��?�4(��� '(% 9$�(� 4+�,��+�4; 4'(4 >+�4�%�&4�)�%�+9+�& ;'(4�(.84) '(4'(4%� �4'+;(8 � 8�% : �4�4,�&�=4)'(-8.�%�%�A�$�(8+�(,��$4 >&��(-4 �9:��� -��D )+249&�8��<8 4 ��(-�(8�.���)(48 $�.�4 : /"�������� ���34)'(4'(4�',�)�� - ��)<4 )-84��4 : ).�%/)�.+�4�-8,�-+%&(4��:+$) 4 )�4(�)8(3��,�)(4+8�'&�8��<8 4 -���48+4�,8�-8��'�H%+�8��'(4.�% 4+%�& ��%4')�+�(+;(8��8 -��� ��(-8��%4-�'(%4 �,���'4�.$%�-��.&� ';��4�-�2��B�8��<8 4'(9$+$��89�&�($4%�=8 '(%4+) -+4.�% 4+4��8�+ -8�.-�(:+ -8� )(4�':��� ��- )8�.9&�8��<8 4)��4��44'(.��(-)�8 +'(%4�)(4+:��� +�($8 $& �'(<�+�8�)�(.8+98��<��� $8�,�%) � 8�(-( $4'(.��4-�'(%2-8���)(4�(-(,�-8� 8 +$ %:���(-'(�(�4��%��8�94.��&-(8��*(�)��+�($8 4(� $4���' �(,�%-'(�8 4�,��+; 8(�'����4-)�8 4'(.��(-+,�+.(#2� '(&�8��<8 4-���48+4�,8%+=4'( $4') 8 ��) 4 ���+�+�++=+, ����,-

�� B�8��<8 4-�����,�8��*(4'(�0H1�.�% 4(4�-4�� ;(.)�=()�,�(8,�-8� 8 %'(%'(���� ,� '(��'(% <8('�'-(4�$ ��+ -8� )(4�':��� +$��'+'(& �-.�*(4 %���4$--84�(��%�&�8��<8 4(& �'(�&%�=�4'(�+�8-�����9$<8 84 ��%�+=4 >&��(-8 ��'(-+;(-8�>��(8 ),�%�+;'()/"� 84�� �93����4����9-8��6553�

�� B�8��<8 4#%�44%(��",(�� $$ � G�-,�%# ��-�*�-4��4'(+���-8��'(�+�����84�-(4$��&�8��<8 4�)B�=(4(�'(� :(#� '(�%��&�(�%�-8 %'(����'(+ -8� )(4�':��� /����3����(����3����4�5�H�.�% 4(-'(% <8(&�8��<8 4(,�(�$ +:���+-��D )+4/"� 84�� �93����4����9-8��650C�����9-8���703�

Page 7: Čoralić Lovorka Ulcinjanin Dominik Katić

������������ �����������������������������������������������

��7

8(% �,� >�%�%4'),�(%8 &�8��<8 4 #%�44%(��� $$����-88�4')+,�28� '(& 8�(-($4%��4%+'(%4�)�,(�4+��' �(4��44'(.��( #� ' 4(-)�8 %�=8 ) -($%+<4 :(+�%�(*(4(%4(+8'(%4+/-� '(%9;(8��8�9,(8�9-+&�894(%'(�'3+:��� -���48+4�,8+��&��,��'4 ���(%(4:���4(,�-8�' +�� '()(, -4'�,��+�(8(-( $� ; 8�4��% %-(�48(�)��-.�% 8 +&� $ 4 �8 �(�(�+�(����2,(�4��' �(�&��'8 �(;(4(%+=4�-8 �%&�8�( ��8�$&�.4'(.��)�.+�(.4(2)�&+%(,�8�(&4� -)'(4' �8 -)&�8��<8 4-���48+4�,8��-8�'&�8��<8 4 ��) 4 �4)'(4'+'( <(-8%+�8.�% <4'(.4')��' ,���&+���(8� $#��('(/�(��,�4($3$+,��&+'(%4(��) 4 ���(�+�(+;(8��8 -����4��(���(%:����9)(*+8 )9�(8� $#��('(9�%��'(.'(��) 4 ��+, ��+�+9�8�+, 4�(%(4+�+�+$ -8��'(84+: '(4++84;(4+,� � ��),��%'(/�HH%+�8398%-(8 >�HH%+�8)��+��= 8 +4(��(84 4(���) 4 ��8 �9��<8�)�=()�,� ) '(8 8 9,��'(��&�8��<8 4 -���48+4�,89�- )&� .($4'(.��,���,9 ,���(%&+4(� >4'(.�� >4'�=4 ' >�(.8��' -(�%4�-(4�'(�-�(+-84��(.�%�%���-�+;'% $& ����'(.�$��.&�8��<8 4-���48+4�,84(&+%(+)�.+�4�-8 -,+4 8 �,��+; 8(�'(�(4��.(9,���(%&-(+,�8,+4�-8 ,��'(��&�8��<8 4 #%�44%(��� $$��4��'++8�)-�+;'+,�(�$( -� �(.8 4) '(4'(4 &�8��<8 4 -���48+4�,8�!$ -8(+�'(8(4�(%(24&�8��<8 4�&�($4'(% ��(.8,�(%8 $%�-��'&�8��<8 4 ,�-�(�(4�'-�����+��,�) 4'+� 94%�'(9%�+.($%�-�(&�8��<8 4(9�8 ��&%�+'(&�8��<8 4+G�-,(�%��+4 :(/#%�44%(���-� �3�69-)'(<8(4++$%�-��':��� -����) 4 �9-��8�)�%,(%(-(8%+�8�B�8 ) G�-,(�%��+4 :($+$��8-+�&�($4 +�(;(4�':��� 9 -,�(%��-8 8�.��8�9��� �� �����%�=�8 %� '() -(+-,�)(44,���'4�.%���8(�' 4'(.��(&� =4'(����9)(*+8 )9&�8��<8 4G�-,(�%��+4 :( $& ����'(.�$��.4(&+%(+)�.+�4�-8 -�� 8 ) -(9�(.8 �&�($(+: '(��-8 ,�(�$(4&�8��<8 4+-�����B���)('-��.��0

�(��� ��-(�8 �(� >�-8�<8 4�%4�- 4%+>��4(�-�&(9��%& 4-� &� -��,��(2$4(-�,��+; 8(�'()�����4%� ' ��+8 /"�+889"�+839�4�4 �+4,�%�+;'+#�(28;�(��&4 '(/)'(-8�4'(.��-�+=&��4'+ $���+'(4(; 8��9�'(��'84�'(� '(;�,�2%�+;'+B�'4(39�� 4'(.��+&�8+�48+4+9- 4�� )��) 4 �����*��4%� '(9

�� !%'(�+������#���/-�����9��9�E1E�9-8�����39 -8�= �;:���(4(,�� '(-8 $%�-��.,�%�+;'"���?(%(� :�B 4:> -,�) 4'(:���+-���48+4�,8+��&��,��'4 ��'-(4�$ �,���',�$48 '(:���(-����)(9� 4(4��% ,�%8�(�4'($ 4+�-4 �;+�B 4:> 4��% %'(:���-���48+4�,8 )�-)�'(%4��8�8(%'(& ��,-��&�'(4�,�()�),�-+*(4�) $ -8� )(4(:���(+�%�+�

�6 B�8��<8 4G�-,(�%��+4 :(+8()(�'(4'(,�%�-, '(�+%�) 4 �4-� >�(%��4 �+�%�/-�(% 4�����-8��'(�3���� �4 �+%�+.(,�8��% �(-+�5H6�:���(4(9�5���%�=�4(��-8 ��'(% <8('�'-(4�$ ��+:��� -����) 4 �9�-4��4'�''($%�& � �� %�+. )+%�+.) -8�.4$ � <8��4'( < �(4'(�+�8�����+4 :(����4+� 4+�:���(-����) 4 ��EH1�.�% 4(9&�8��<8 4'(,�(-(�'(4+:���+-��D )+4���%��&4 '(� % AB 4:> 9���...9-����9-8��6E7C"� 84�� �93����4����9-8��65��

�0 ��&� =(�� '()(+8()(�'(4'&�8��<8 4(-�����B���)('-��.4 '(,�$48���$ ��-( &�8��<8 4�)��<�4-��.4+�9'(�'( )�$%�+,�%+;�8 )+<�+)�%(=4;(� )�'(��4+����8�'�'-(4�$ �+$%�-��'�8(%�� 9--84�('(�%�=��+:��� -����48�!-,��(% AB 4:> 9���...9-����9-8��0H�C"� 84�� �93����4����9-8��651�

Page 8: Čoralić Lovorka Ulcinjanin Dominik Katić

�/��@ ������������,��������� �������� �+=��,�����*��������� ��,�����+�����)�11#122$&)������1"�71��

��H

,���4'+�+,4�%(-(8%+�8���*�+/ �������������3?�4' ��+8 9%+>��4 �+4,�%�+;'+B+%�(/.(4(��4 � ��3�-8��''(%4$�84 ,�-8(4,(;84'���5

���'+9+$��<4�)% '(�+�,��+�(��) 4 �$>8 '(�%-(:'(���+,44'(.��,�(�-8�,���(84 )�� 4��'4 '(�&+>��(4,�(8>�%4�4�(%(4 )�(.8 )9�� -� )�� 4��',�(�-84(4��4#� ' 4(-)�8 9+��= +- .+�4(4(��(84 4(8(-(8%�&�4 4��' 4; 4 4 �%��.4(-) '+�8+* �8 ,��%�8 ��� >�%(��' &+%+,� -8 $� $8��-8(;(4 >4(��(84 4% '(�(��4�,��4�&�8��<8 4(#%�44%(��� $$��9#2%�44%(��",(� $$ -���48+4�,8��-,-4'(.��( #� ' 4(%+<(9�� %+<4'(.�� >,���'4 >��% 8(�' &��(/; ' )(4 $� '(��)4(4��% 38(�(&�8��<8 4(�%�=8 '(%4+,'(�4+) -+4.�% 4++:��� -���48+4�,8�

!%�-%<4'()% '(�+�%8()(�'4 $��� ��' >-+�<;�)&�)�-� '(8�'(4(4(�(,�'(% 4�-8 $-���%4(��'��) 4 ��8 �/��%& 4-�( ,� '8(�'-�(�($(9%+>��4 = ��83& �(-+4'(.��(�,��+�(4, -4(�5��� �5�7�.�% 4(��(� $-%�='�,��+�)�.�-(�$&�8 �,-(=4�-8��) 4 ���,�-���4'8 '(��)&����+�%�+���%: ��+�)9$()�' <4 ),�-'(% ) 4��;4 )-�(%-8� )��'-(4��%(,� � ��)�$% �&(�(.8��%& 4 �'(�-� )+-84��)%����'4�-+&��'4 �+-8�8 �4 8($��4�,�-�'(%�;+'+�4'(.�� )4()� ).�-,�%�-� ))�.+�4�-8 ) �$4���-4 )�&� : ),�%+$(84 ;��.%'(���4'��- )�,��+�9�-,��=()� -,�%: ) $&��'4 >%�+. >& �'(=4 ;� >-, -/��#��������3+��' )-+4�(%(4 �$� ; 8 �&� : ��) 4 ���,�-���4'4(��(84 4) +-)�).�%+�� +��&��,��'4 4�8��+�<)4+�� -+,�%: 94��'(�++,�2$�� 8 ���4���<� )-� '(%�)4' >��4-84�94'&��' $��� ,��$8(�' 48(4$ 8(8 4; 44��' '(��) 4 �+�$%�&�'+�%�5�5�%��5�H�.�% 4(-8(��$484&��'�+� 8(�(4+�$� ; 8 )% '(��� )/=+,)3.�%/=+,(-��?�4(9-��� ) 8� '9-��� ��(-8�9-����248�(���(%:9-��D )+48(+&� $ 4 :���(#%�44%(��� $$��39�� � <($()�' <24 >,�-'(%/� 4�.�% 9��4 :(9)-� 4 : 9��;(� 4(344 $+���� 8(8-(���&��,��'44�8��+�<)4+/G�� :9�8+%(4:9��.(9G . -:> 43�� '(;'(+.��4�)��+,4' 4�(%(4 >%�&�9%�; )'(8(� $4 )4�$& �'(=(4� -8'(:4'(,�-'(%%� �4'()+$�%�(*(4(+�'(8(��-�&(-��' )��) 4 �,�-�+'(+8�)�&� �+%'(���4',� ,%4 : -+4 =(. -�(%4'(.-��'.�%-��.-84��4 <8�/�&�84 : 98(=: 39� -8�4+8 ' .�*4 /� '(;4 �3 ��'4(�-�&(8( �%'(� '(;�-84��4 : )��&��,��'4( -��'+; ��8)�<24' 8(=: �

��� +.������8 �(�+,�-���4'+$& �'(=(4+-, - )$%�-� >& �'(=4 �%8 �4'(5����5���� ���D(-8498�.��:-8��(4(��&(/'�����3 4'(.���8:�(��� ),��%'+

�5 �%�'(8: �& 8(�' ��+89$� ;'()-,�%�+;'#�(8;�(��&4 '(9+;(-8��-+,� -+84 +�%�+8 '(��)�����-8��'(��!%�&�4% '-��.�84$%�-��' < &(4-��',��8+8+�-��'&�' <4 : ,�-(&4�-(��)�(8;� ;-4 � -8�4+�# >�� ���+8���%��&4 '(� % A?�4'�� @4 �9&���0�#������0#��������������0�/,�(�(� �) �'4 �+<���(;�()(839�,� 89�7E5�?�4'���+89 -,��-�(�(4 �+B�+9& �'(�5�6� )(4��4.(4(��4 )� ���)B+%�(9�H�����56H�,�-8�'(& -�+,��%�/%��565�3�G�% 4(�56�� )(4��4'(,�-8��-� ),��'(�(4 ��)$& -�+, '(�� �-8 ��;�!)��'(�565�.�% 4( ,���,4'(+&+%�4-��'-8��4�':��� /�4 (�(?��8 �:�,�"��(8 91��;������#����9-������9�(4(8 -9�E�1�9-8����1C���4�%�4 �9<��#������0���0�=��#����#���5���0�����8+1����818����9��-(&4 $%4'���!9-��"��9B(�.�%9�70H�3�

Page 9: Čoralić Lovorka Ulcinjanin Dominik Katić

������������ �����������������������������������������������

���

��) 4 �+$ %4+�84 :+,��� �(4+:� '(,�)9-)'(<8(4+I,,�(--�"-8(���(::> �J$�-)%(-(8%+�8��1

��'(%(� +.����+��'()+-(-,�) 4'(,�-���4'(��) 4 ��8 �-���,�'(4'(�6����5�5�� '(;'(�%���4 : K(�(4(,���'4�.#8 '(�8(�)(�' � $��&��,��'4(9��'�8 �+ 4'(.���'-+,�+$ #� ' %�+'(�F6.�4''� 4�.�%+��&��,��'4 +,�(%'(�+$�24�)IG . -:> 4J9,��.�4''��4 ;4(,���< 4( )-� 4 �8('(%4+$ %4+�+�+,��� �(4+-�)�)-,� ,%'+� )%��� <8()+,�(%'(�+G�� :+ -8�)(-(�+��8 � -++$)'(4+$ -�$4+%���4 :+�&�($4 &� 4+8 -(�K(�(4 -�(%�4'($ 4(-)�8 42��48�.-(,�&� 4+8 $4'($ 4,�.�(&��%,� >�%��'(�(%�& �8 �%4�(%(4 >$(2)�' <4 >,�-'(%�&�($4 -+,�8 8 '(%4+.�(.�� '4-�+) -+$K(�(4+ 4'($ 4(��% 8(2�'(��E�� '(%(%� '(.�% 4(+��' )4(& �'(= )�,�-���4'(��) 4 ��8 �C-�'(%(� +.�2���$& �'(=(4'(�5�E�.�% 4(���) 4 ��+,+'(�%$%�-��.8(=��48+4�(�(8 4($ %4+�+�+,��� �(4+:� '(,�)-,� ,%'+� )%��� <8()+;(8��8 -��?�4($: '(4+�%�E6)�(8;�(� �(����+���+8� .�% 4(�48+4=(� ,��+� +.���� ��8 8 �+�++-��',�-'(%9)�=(8�+; 4 8 +$+�'(8%�+,:+�8 �+��8 -8��'(84+-��8+4��:��7���� 48(4$ �4�-8'(:4'(�+�+�$� ; 8 )% '(��� ).�%��) 4 �4-8��'�5�7��%�%�4��4,���'4�.D )+4�+% � $)'(-8�� 9-+,�+.?�4'(���. �4 49,��%'(��) 4 �+)�+�$ %4+�+� :+,��� �(4+:� '(,�)+;(8��8 -��?�4(�!$�+�+-(4�$ ��8-8� -8&�&%()9��+<��) .�)�)�����9: '(4 $4�- �EH� ���+�'(-.�*(448(�(4+&(4(% �8 4-��.-)�-84-��� ���(��'()+-(4.�% 4+,��4(�(� �4')�%%� '(� �(��H

�,-(.�)'($484��(� +.������' ��) 4 ��-8��+'(-$%�-� )&� ';()��42�)�-���)���4)+,��%'(,���� :+$ %4(�84 :(,��� �(4(:� '(,�)+;(8��8 -��� ��(-8�C,���/��5�34�8�+,,���� 4(�+�(�%.�*4 4��4�48+4�8�::/-)'(2<8(4(4I"),.4��(8�� �(JC: '(4 $4�- -8�%+�83C'(%4+,��-8�� '+,���'4�(%(4(�+�(9,�(8>�%4��8�+,�'(4(�%�(��� )B��.8('(%4+$ %4+�84 :+,��� 2�(4+:� '(,�)-,� ,%'+� )%����) ��8�)+;(8��8 -����4��(���(%:�!�+,4: '(4$-�(�&'(�8( $4�- $484 >0HH%+�89,� ;()+'(���,��4�8�+,8� .�2% 4(��(� '(8�,��-+�4�%�&4 )�+,�,��%'4 )+.���� )'(+-8+,4'(,��%4 >,�-'(%4$�+,,��%�;+��� ;4�,�-8+, ��) 4 ���' -�(4�(%(4(�+�(-4' 2>�� ),� ,%4�-8 ) $4')�'+'( -8�)��4+�-��+$: '(4+�%8� %(-(8%+�8.�% 2<4'(�(48(���

!-�'(%(�%�+.�����+,4'++)'(-8���) 4 ��&��'4'(.��-+,�+.#� '��%-�(�(4 ���4,���'4�.� ���(�%� 4'(.��()'�(G-,� 4(�+,+'(�84 :+-.�*(4+% '(��)�%8(-4�)(49% '(��)�%%��(8 ,��� �(4+:� '(,�)9-)'(2

�1 ���9��B9�+44(B� : :>9&��9@-:�E9-8��EL27L95����5����E ���9��B9�+44(B� : :>9&���9@-:��79-8���HL2��L9�6����5�5��7 ���9��B9�+44(B� : :>9&����9@-:��09-8��6209�H������5�E��H ���9��B9�+44(B� : :>9&����9@-:��09-8���52�1L9�1����5�7��� ���9��B9�+44(B� : :>9&����9@-:��09-8����2��9������5�7�

Page 10: Čoralić Lovorka Ulcinjanin Dominik Katić

�/��@ ������������,��������� �������� �+=��,�����*��������� ��,�����+�����)�11#122$&)������1"�71��

���

<8(4+4(%�(���%:���(#%�44%(��� $$��$: '(4+�%�HH� � I�'(;4�J,����8�+,/��5�� �� ���3��(8�)�+,�'(4+�+�+#� ' $4')�'+'(,��%�; )$�E� �.�% <4'(�(48(/�%4�-4�+$+�'(8;(-8�,� -+84++.���� )9 $�(;(4@��)+�: '�)#�� ��������3���!%�+.�)+.����++��'()+,�-���4'(�&��'#� '�8 �� '(;'(��+,24' $ %4(�84 :(,��� �(4(:� '(,�)+;(8��8 -��� ) 8� '����%�; 9$%�-� .�*4 ��4 ? � ,�))4+(�� 9- 4�� ,���'4�.#4�� $�4% '(98(4' >��)'�� ����89%�& �'+���$�84 >%+�8/����006� �3������8�+,'(I 4,(�,(8++)J94') $4�- 7�� �( 690-�� %4.�% 4+���

!;(-8��-8'(:4'(�+�9� $()�' <4 >,�-'(%+��&��,��'4 9'�<-(� <( 48(4$ � 2� %+�(.�% 4(�%& �'(= )�;�<(-8�+,�,��%'4 >+.����+��' )���+,:�(2%�� 8� -8+,��) 4 ��8 ��!,���)+.����+�8 �(�-+%�+.,�,��@(- ' ,��+;4 �/������������3�+8 � ���:��4 9$-8+,4 �$%�-��.� '(;4 ��48�4 '�')+4%") �2� '9,���'4�.��$ #�.�(8(,���'4�.#8 '(�.� :>9.�% 8(�'&��%��/��@83 $�%�9,��%'(��) 4 �+4' >��% �,�-'(%+��&��,��'4 +,�(%'(� )��.(/� 24�.�%�(� ; 4(%�.�4'' 61,(�8 �39�8+%(4:/;(8 � .�4''� 4�.�% �E,(�8 �3 G�%+</;(8��8 4.�4''��4 :( 61,(�8 �3$+�+,4+: '(4+�%60%+�8 ,����8�+,+���+�%;(8 � .�% 4(��6!�<;�)& ��) 4 ���(�,��+�(�(�-,�)(4+8 �&+���(8� $#��('(,��%'(�8 �+$ %4+�84 :+,��� �(4+:� '(,�)+;(8��8 :���(-����48�(���(%:$-8�%+�8 +�& ;'(4+��+$+�+�)�.+�4�-8 �8�+,/��5�� �� ���3���) 4 �.�;��)+-(�'(4 �+�(8�++-8+,�+�++I�'(;4 $�+,J+$4')�%I-( ,(�:(48�J/<(-8%+�84.�% 4+3��0�%�-� ��$4�D )+4�$$� 49- 4,���'4�.��49,��%'(��) 4 �+�84 :+-8� -8�4($ %4++�)(4+9-'(%4(+%��+9,��� �(4+:� '(,�) -)'(<8(4++;(8��8 -��D )+4����-(�+�4�$ 4$()�' <8++��-4 <8�+:���(-��D )+49+= ��:�+�(%+=4'(,��8 -,�)(4+8�':��� .�% <4' 4')�%'(%4(� �( %�4(-8-�� %��+�'(�+,�'(4$,(%(-(8%+�89I.�$ J8�'(8� .�% 4(9��2� �� $4�- 4')�+�(��' �(D )+4,��8 ��) 4 �+$4'($ 4�%�'4'(��� <8(4'(��5

! %+�()+.����+,��%�;$ %4(�84 :(,��� �(4(:� '(,�)9-)'(<8(4(8��*(�+,�(%'(�+-��D )+49��) 4 ���'(-+%�+.+)�(8;��'��'4�'-�+=& 9�,(84?�4:(-:��4%�����+�-(4�$ 4$()�' <8+4-�'(%4 �,���'4�.D )+4"���)& 4 '8('(� - 44%��4%(��' )-( -,��+'(�5� ���+�'(,��%4$5HH� �+$ $4 )4�%+.�8�'4+)�.+�4�-8�8�+,�%%�%(-(8.�% 4��,(84�4%���4-8��'-(��2� -8 8 �(;(4�)�+��)8(-(��) 4 �+�&�($+'(,��8 .�% <4' 4')�%�5� ���1

!�: 4'4 4��) 4 ��8 �,�-����'( -$%�-� ),+;4 )9��' )'( +48�;8�)(<8�-+= �'(� +.�%+ 8()(�'4 $���,� >�% %�'(& ��,��'�%'(�-8������8(=�

�� ���9��B9�+44(B� : :>9&���9@-:��79-8���62�591�����5�7��� ���9��B9�+44(B� : :>9&���9@-:�6H9-8��1L2E9�H�����5�7��6 ���9��B9�+44(B� : :>9&���9@-:�609-8���H�2�H�96�����5�H��0 ���9��B9�+44(B� : :>9&��9@-:�6�9-8��12EL91����5�H��5 ���9��B9�+44(B� : :>9&���9@-:�6�9-8��7L2�HL9������5�H��1 ���9��B9�+44(B� : :>9&���9@-:�6�9-8���02�19�1����5�H�

Page 11: Čoralić Lovorka Ulcinjanin Dominik Katić

������������ �����������������������������������������������

���

/5 ���3 $�%���4�� �,��%'(�8 �+)�(4+$ %4+�+� :+4�89,�(�� �(4+:� 2'(,�) -)'(<8(4++;(8��8 -��� ��(-8�94��'+-(9�% ,� ,%4�-8 $()�' <8�(%��4 : -)�-84-��� ) 8� '� �8�� ' G� -�.�4�9,��4')+ $4�-+�%%� '(� �(4.�2% 4+�" '(4�+�('(,(%(-(8%+�8C����8�+,'(%� '(.�% 4(9.�% <4' $�+,��' �� ��%8%,����) 4 �+ $4�- �E� �4.�% 4+��E

��4;4�9,�-�'(%4' $& �'(=(4 4�8�-� +.����+��'()+4 �$ )�4,�-���4'(��) 4 ��8 �-���,�'(4'(�7������5�H���$� �+�%�(� 4(%�-%<4' >�+,�,��%'24 >+.����+��' )'(+.��4�)& �� '(;�,�-���4'+�+�)+.�%+98+& �'(= )�,��%'+$()�' <4(;(-8 :(+��&��,��'4 4�<)4+�����4 (�(88 I%(�(��:��(J,��%'(�8 �+% �/,���� 4+3%�&���')+,� ,%'++�$� ; 8 ).��4 ),�(%'(� 2)8�.-(�/%�.�4'' 61,(�8 �� 4�.�% )-� 4 �+��. C;(8 � .�4'' �E,(�8 ���4 :(+�8+%(4:+C�F6.�4''��4 :( 61,(�8 �+G�%+< 3�" '(4 $4�- 8� %(-(8%+�89++.����+-(4(4��%(,�%: �,��+�8�+, 4')+��7��(%(4(;(-8 :(% �-+�(�-,�)(4+8(,���� :( -8�.,�-'(%��'('(,� '(-)�4(��� ��)'(-(: ��2) 4 ��+, ��%� '(;4 ��48�4 '�')+4%") �� ' #�.�(8(,���'4�.#8 '(�.� 2:> $�%�$-��8+�%60%+�8�

��-�'(%4' ,�%: ���) 4 �+�8 �+-%�=4 -++�,��+;4�)-, -+4, -4�)���������5�7����'+�,��+�(+, -4'(,�%8��%8+)+4'($ 4�8��4'/�7�����56��3����-(�,��+��(%�� 8��8��8(�4��4�,��+; 8(�'(�(-)�8 9�%$>8'(�,�%4�- 4(8���% $��< 8(�'�,��+�( � 4'&� =(��%& 4(/+�8 �(�+-�+;'+8�'(4'(.��-+,�+2.#� '39)�=(-(,�(8,�-8� 8 %'(+�: 4'-� �,(844-84'(4+�%�++)��4(%+.�,� '(%8+)4'($ 4�8��4'98�'(-8+%�+.�',���� 4 -8+%(4�.�56��

�4 )�' ��'(4��'+��(�<;�)&(+,�$�� 8 4; 4'(4 :+%-+-� %��+)(48 �($4 $�8 �(��$%�-��%'(���4'(, -4 �+��) -8�.& �'(=4 � ��4B� ; �����-( -)& �'(=4 ��&%�+'(�(.8�) $ )�� 4(�,��+; 8(�'9$ $��< 8(�'�,��+�(��) 4 ��8 � $&�4'('(%4%�+. ,� ,%4 �8(�& 8(�' /.+�(�4%+�� ���B� ; �39�$� %4�'(���'(��) 4 ��8 �8 '(��)= ��8�%�=�� -;�4�� )8(+.�(%4($2%�-�(.�*4-�(�& 8(�' ;��-8(�($(+$')4�.,��'(�(4' ,� '8(�'-8��

MMM��) 4 ��8 ��-�&'(��'-(4(-,�) 4'(+,�� '(-4�'� 8(�8+� ��'+,��'(-4 ;�

$- .+�4�4 �%4(�(,� &��' 8 )(*+ -8�4+8( $4)(4 8(� ;4�-8 $$%�-�(�%4�-4�%�)8 4-�(,��<��-8 �!�: 4'4 4+)�(8;��'��'4�'-�+=& '(%4'(+4 $+9$-� '(%,�2� '(-4 >$& �4'9)4'($,=(4 >�-�&��'(-(4(,)8(94' >��%'(� -,�)(444' >-��()(4�) <;($�'+�!-,���-8�)(�-�&+,�,+8��) 4 ��8 �4()�=()�%�=8 4($484�) -,��(%4�)+��()(4+ ,��-8��++��'()+'(= � � +��'()+'(%'(����������%(� +�%�+,�-�'(%4'(.�% 4(-��'(��'4 ;�(�� '(�( = ��89��) 4 ��8 �9 ��,�%� '(8��)-8�4:9 -�$ ��'(+-� )�&� : )-��.-�� %<4'(.%'(��2

�E ���9��B9�+44(B� : :>9&���9@-:�6�9-8���62�0L9�E�����5�H��7 ���9��B9�+44(B� : :>9&���9@-:�6�9-8���HL2��L9�7������5�H�

Page 12: Čoralić Lovorka Ulcinjanin Dominik Katić

�/��@ ������������,��������� �������� �+=��,�����*��������� ��,�����+�����)�11#122$&)������1"�71��

��6

�4'� -���-'(�'-� '(-8 �,� ,%4�-8 .�%++��'()+= � ��8'(;+� )4'+-)�).�%+ 4�8��+�<)4+9�8 �'( -�$���4��(84+=(�'+ 4-8�'4'%-(+.�%+��' )+'(��'4 ;� ,�$ �%�% '(� �$&��� <8(9�-'(�,�,+8-���.4'(.���.-84��4 2�9&($�&$ �4,�%� '(8�� $4 )4'(�#4�.�&��'4 �(.8 �'(�-� )+-84��)%��$-+4'(.�� $�$ 8�.-(4$ & � 8(8$%+>��4 = ��8.�%��'()+'(,� ,%�9,�8�(&%-��'( )(8�'4�$& �'(= +:��� ��'+�%& �($,�-�'(%4'(,�; �� <8(9- )&�� ;4�-+ -8��4�,�-�'(%�;(4'(%'($�8 ��%�& �-�(% 4��'�'-(+: '(��-8 ,� �.�% �9,� >�8 �4'($ 4(4� �( �& ;'(8(+4'�',���(�4'$�(� ' 4',��%4 ' % �-��'(.= ��28 �� '(�(�

Page 13: Čoralić Lovorka Ulcinjanin Dominik Katić

������������ �����������������������������������������������

��0

���������� '(, -�,��+�(��) 4 ��8 � $�5���.�% 4(/��=�4 �> �+�%�+9�, - $%�-� >& �'(=4 �9�+44(B� : :>9&����9@-:�19&���519��������5���3

�(-8)(48�%(�", 84��)(4(.�"88 :>

�(���)(% ">� -8��)(49�L44�%(��-+�8 � 8) ��(-( :(48�8�(48+4�9 42% $ �4(�����9. ��4��(�)(48(% �+4 � ��%(�)(-(% )�$���(�� 8(), %(��(�(4 -- 2)��� 4: ,(9(8� .4����-8���::(��(48 -- )� �� .4��� :��N"�48� 4 ,(��L�%% �.�28 �4:� 8���-(% �(4(8 (8:�(8%(��(. )(48�%(��L���+-8� -- )�� .4��#�:L�48�4 �O+(� 4 "�48(% ��9(8-+�� -8�(88�% .4 -- )�9��,�(-(48 %(�4�& �>+�)���28 4� �)��88� ��+-8�(.��(�4%��G (��� )�?4@�.4��� (�>�4��4%�:�4- .� � �9% )(��%��(8%(�� 8(-8 )�4 '-�88�-:� 88 �

�--(4%�:>(4�4- :�-4(--+4, P:(�8%(��)��8(94(, P 4:(�8%(��L>��-+9(8,(�:>((-88+ 8�:%+4�% )�� �(+4���89,(� �:>(:�4- %(�4%�-�+&�()(48(�(,�(%(88(:�-(�L���+-8� -- )�� .4��", 84���)(4 :�"88 :> %�+�: .4�>& 848( 4��-4�,(�.�8 %(��L�)4 ,�8(48(� .4���%% �%(�:��,�9%(��)(48(9-(4- (8 48(��(88�94�4���(4%�,�8 �%��,�(-(48(� 8-(4$��%(4��(:�-(-+(9Q+(-8�-+�+�8 )�4+4:+,8 ��8(-8)(48�Q+�- % :(-(4$-:� 88 >,��:+�8�:>(- @:: 9(8>@88�4(�)�%�-+-(Q+(48(�

�� )� )(48(>�::�)4%8��L4 )-+��L�)4 ,�8(48(� .4���%% �-+�"�(28��(9��G��� �-�(�. 4(#� 9(88+88�"��8("(�(-8(�

"�)) --� �(�)(48((8% Q+(-8�-+�+�8 )����(�(@(%(�(--(:+8�� 4-8 8+ --(94�) 4�(8�+��-(:>(- 4� �G+�% 4�%(��"�4@�8(�4 8% �4�48�4 �9 �G+�% 24�%(��"�4@�8(�4 8% �4��::>�9 �G-8�%�%(��#%%�44%(��� $$��9(8 �G-8�%�%(��#%%�44%(���:( 48 8��8",(�� $$,�(-(48 9(8:>(,(�8(), -2�44�9�� Q+� >%8��)4 )�%+88�� 8R% )4%�(--(Q+8 �4(Q+48�4(�,�(2-(48(8(-8)(48�,(�(--�8(-88��(-�R% -,�-8�(8��% 48��

K�-: 8�,(��.. �4% �(.8���L��8�%(��48 -- )��:�)(48�%(���)�% ��%+:8�+4�9��@&� :%(�G��� �-�"��,�% �48�� )(�4(. +-8�%+:8�+4�9��$$�(88�%(�� ,(-8 @(� )($$�%+:8�9(8��:��#�48(% � (8R� �+4%(, :�� ,(��L4 )-+,(�+4���8848��

�8()>�-: 8�,(��.. �4% �(.8���"�4@�8(�4 8% �48��48�4 �>��(-- 2-8(48(4(��"> (-% �4���%�� 4Q+(-8" 88R%+:8 -( :(48�9:�4�&&� .�9(8.2.�� �% %��(�@�:(�(&��(,(�,(8+ -8(),�� &+-+4)(--Q+�8 % 4,(��L4 )% (--�- .4��8(-88��(4(��-+%(88:> (-(8% 44$ �L�8�(% �4�48�4 �9:�,�(4%��.4 . ��4��-+-(,��8+�:>(Q+ � % --(% &�(�(@�:�4-8�+(�(9@:(4%�:>( �-:(�%�8(� % �L-,(�. -(8% :-�,��-+-(,��8+��(��% 4� (��8 �4 9:�4Q+(-8,(�N(-,�(--% :> �$ �4(:>()4%4%� 4�:+48(),�(8 ),(�+4. ��4�-���%(88:�4@�8(�4 28% (-8 4+�(%(88,(�,(8+:(�(&�8 �4(% )(--Q+�8 % 49:>( 48�:-� ,-�@:8�-+::(%9(8-+::(%(�%(&&4(�,�(%(88��(.8��"�4@�8(�4 8%(��#%%�44%(��� $$��:�4�L�&&� .�)(%(-- )�% -�,�(-,�(--�%(��,(�,(8+:(�(&�8 �4(% +4)(--Q+�8 % 4,(��L4 )% (--�- .4��8(-88��(9(8)4:4%�)(%(-- ))(48(�

Page 14: Čoralić Lovorka Ulcinjanin Dominik Katić

�/��@ ������������,��������� �������� �+=��,�����*��������� ��,�����+�����)�11#122$&)������1"�71��

��5

-+%(88"�4@�8(�4 8%(��#%%�44%(��� $$��8�:(�(&�8 �4(4(�)�%�:�)(% -�,�S%(88�:>( 48�:-�,� )(48((--"�4@�8(�4 8�(-8 ,� � ,-�@:8�%(�,�(2%(88��(.8�9(8 4Q+(���-+::(%9(8-+::(%(�%(&&�"�4@�8(�4 8% �4��::>�:�4�L�&&� .�)(%(-- )�% -�,�(-,�(--�94(�:>(..���(:�4-: (48 (%(�� %(88 -+� :�)) --� %L>�(�:+�,�8 :���)(48(-(� (4((--(Q+ 8�����48R-+: �:(--:(2�(&�8 �4(% )(--Q+�8 % 4�

�8()>�-: 8���"�4@�8(�4 8%(��#%%�44%(���-� �4(��"> (-% �4��)(4 :� 4Q+(-8" 88R%+:8 : 4Q+48:�4�&&� .�% %��(� 4,(�,(8+�@�:(�(&2��(4(��-+%(88"> (-% �4��)(4 :�(8% 44$ �,�(%(88���8�(%(��#%%�44%� )(--(�)(-(,(��(4 )(%(�� Q+�4%)-+� ,%�(9)%�((8@�8(���(8,(�Q+(��(4 )(��(Q+� - 8����&� .8�9:�4(-,�(--% :> �8 �4(:>()4%4%�%(88:�42@�8(�4 8 4�:+48(),�8�:(�(&�8 �4(:>( 48�:-�-+::(%4(�,�(%(88��(.8��"�4@�8(�4 8% �4"���:�4�L�&&� .�)(%(-- )�%(��,(�,(8+:(�(&�8 �4(%(��()(%(-- )(%� )(--(�)(-(�

�8()>�-: 8�,(�-(.4�%L)��(���($$-��)(48(�#��8��(�(�(4%�� .4���%�(�4%�("�+88��&4(-(:4�4 :�%L���4$����#�0�����������#���%9(8�� .4���428�4 �-+�@�8(���@ .� %(�Q+�4%)� .4���4%�("�+88.(�)4�% (--�- .4��8(-828��(%+:8 % (: 8�8+88 %� ,(�+4���8848��

�8()>�-: 8��)��8��(�(�(4%�� .4����4?�4:(-:�"�+88�,�(-(48(� :� �G(4(��(% B+%+,+�-+�.(�)4�,(�-(.4�- ) �)(48(%L)��(���($$�L44(���%���%&����% (--�- .4��8(-88��(�

�8()>�-: 8��� ���+-8� � .4�� ", 84 � :��N9(8�4%�(@�8(�� �$>%G +�� -+� - ) �)(48(.(�)4 +4�44(���%L���% ��+8% � �(Q+ 4% : %(, :�� ,(�:%+4�% (-- ,(�-(.4�%L)��(���($$-��)(48(�

�8()>�-: 8��� .4��#�:�"88 :> -+�,� )(48(.(�)4�,(�-(.4�%L)��(���($$+4�(�%L���% 8�(%+:8 9(8B(88-+@ .� +��)(48�(- � �%+:8 % (: 9:�4�&� .�% %��(�,�(.�( �� .4���%% �,(��L4 )% (--�� .4��8(-88��(�

�(�8+88 � �8� �(�)(48(&(4 -+� :�- )�& � 9:�)(-8& � 9�.. �4 9(888 �4 ,�(2-(48 9(8@+8+� �+ 8(-88��(Q+�� -)�%�-,(848 9(8,(�8 4(48 9�:>(-,(88�(8,(��(4 �� ,�8� 4� 4:%+4��+�:�,�-8 (8(-- -8(48 -+>(�(%(+4 �(�-�( 4� 8-+-��)(48(> 4-8 8+ 8�94�) 48�(8���+8�:>(- �- .4��#� -+% �(8 -- ):�4-��8(-(,(�N�(%���R9(8�(�R� 8>�4(-89:�4�&&� .�,�8 :���(% %��(�%�%(�� &(4 % (--�- .4��8(-88��(%+:8 : 4Q+(:(48�"88� 4@ .� 48+��(% (--�- .4��8(-88��(>��(-- -8(48(:�)(% --( 4.��(�4�,,�(--� �-+%(88�- .4��#�:�"88 :> -+�.(�)4� 4�(4(8 (8 4%�8(-+�8(),�%(�-+)� 8�(- �4�4- -+@ .� ��C% :> �4%�(-,�(--)(48(%(88�- .4��8(-88��(:>(,--4%� 4�:+48(),�%(88- .4��#� -+:�4-��8(>(�(%(4+���)8� )�4 � �:>() :�(%(9:>( 48�:-�%(88- .4��-+:�4-��8(- (8-L 48(4%@@88�,� �%(��L>(�(% 8R-+-+%(88C4(,�--�:�4-(.4 ��8��:>(%+:8 : 4Q+(:(48�:>(,(�-+:�4-: (48 % --(>�(�8���8�-(:�%(&(4 )�& � (8-8& � �8(),�:>(-(:�:�48�--()8� )�4 �(8:>(8+88� �� )4(48(%(�� &(44 -+� -+%(88 )�& � (8-8& � 48�:-�9(84:�%�,��)��8(%(��L48(%(88- .4��#2

Page 15: Čoralić Lovorka Ulcinjanin Dominik Katić

������������ �����������������������������������������������

��1

� -+:�4-��8(,(��L 4@�-:� 88(:�4@�8(�4 8(% �4��::>�9%(��#%%�44%(��� 2$$��9(8%(��#%%�44",(�� $$- )(% 8)(48( 4�(48� 8�(8,� �(48+%��,+&&� :� 4:48�9(8:>( �� 8�88�% 8+88 � &(4 -+%(88 - ,(�8(�$�+.+�(% � -�8�(--(8�(:�4@�8(�4 8(%(88�88(,(�N-(),(�,� )� %+:8 -( :(48�+8-+,��-: 8 ��:�42@�8(�4 8% �4�48�4 �9(8� %+:8 : 4Q+(:(48�%(��,�(%(88"88� 4-+@ .� 428+��(�"�4�&� .�(-,�(--�% %��(�:%+4%(��(%(88(8�(:�4@�8(�4 8(@�:(�(&��( 4,(�,(8�+4)(--Q+�8 % 4,(��L4 )% (--�- .4��8(-88��(9%(��-+%(88- .4��#� -+:�4-��8((8%(�� ).. �� % �+ 8(-88��(94(�:>(-+-8 8+ --(%(88(8�(:�4@�28(�4 8(-+(>(�(% +4 �(�-� �

�8Q+(-8�% --(9(8�+��-(:>(- �-+�+�8 )�8(-8)(48�9(8�-++�8 )����48R9(8�Q+�(�+��-(:>(�.� ,(��.. �4% 8(-8)(48�9(8-(,(��.. �4% 8(-8)(48�4�4��(--(9�.� ,(��.. �4% :�% : �� 9,(�� % %�48 �4(:+-)��8 -9(8% :%+4�8�+�8 )����48R:>(% �.. �4)(.� ���(�(88(4 �,�8(--(4�4�-848(:>(@��-(@�--(,�(8(�)(--�Q+�:>(��%(4(% �.. �4(�

?88� 4�� 4:-%(��L>& 88 �4(% )(4�%�� 4@�-:� 88�,�-8,,�(--��4� )(�4(���(-(48 ��(�(�(4%�� .4���%�(�>�)-��T: 4�� :>9(8) -8��B-8 4% #(% : %B���.4�(4%(:Q+% � 8>& 848 4��8(-8 )�4 :�4�-: +8 9:> )8 9(8-,(8 �)(48(,�(.8 �

��44(-B�T: :>,+&� :+-+:8�� 88(�(4(8�%(�Q+(�+�8+-��8� +-��.8+-,�8(8(-88�� -/U3@ %(� 8(�-:� ,- 8 8 ,-���% 48�-(Q+(48(@ %()-+&-:� ,- 8�

������������� �#��2����)(4 :�"8 :> ,��8(-8� 48+88�(,(�8+88�:�)(4(��-+%(88+�8 )���+48%(��4 )(8@(�)�Q+48�4(�-+%(88�8(-8)(48�- :�48 (4(�

Page 16: Čoralić Lovorka Ulcinjanin Dominik Katić

�/��@ ������������,��������� �������� �+=��,�����*��������� ��,�����+�����)�11#122$&)������1"�71��

��E

���������� '(, -�,��+�(��) 4 ��8 � $�5�7�.�% 4(/��=�4 �> �+�%�+9�, - $%�-� >& �'(=4 �9�+44(B� : :>9&�����9@-:���9���������5�7�3

�(-8)(48�%(�Q+�4%)� .4��G��(�4%����)(4 :�"88 :>

�(���)(% ">� -8��)(49�L44�%(��-+�8 � 8R) ��(-( :(48�8�(484��(9 42% $ �4(-(88 )9. ��4��(�)(48(% �(4(�(� ��%(�)(-(%L.�-8���(�� 8(), %(��(�(24 -- )��� 4: ,(9(8� .4����-8���::(��(48 -- )� �� .4��?�4:(-:��� $$�,(��L�%% �.�8 �4:� 8���-(% �(4(8 (8:�(8%(��(. )(48�%(��L���+-8� -- )�� .4���+44("�428� 4 "�48(% ��9(8-+�� -8�(88�% .4 -- )�9��,�(-(48 %(�4�& �>+�)���8 4� �).4 @ :����+-8� -- )�� .4��� )�4B��8��$$ >�4��& �("�4- .� � �9% )(��%2��(8%(�� 8(-8 )�4 '-�88�-:� 88 �

�--(4%�:>(4�4- :�-4(--+4, P:(�8%(��)��8(94(, P 4:(�8%(��L>��-+9(8,(�:>((-88+ 8�:%+4�% )�� �(+4���89,(� �:�4- %(�4%�-�+&�()(48(�(,�(%(88(:�-(�L���+-8� -- )�� .4��G��(�4%����)(4 :�"88 :> %�+�: .4�>& 848( 4Q+(-8" 88R-4�,(�.�8 %(��L�)4 ,�8(48(� .4���%% �%(�:��,�9)(48(9-(4- (8 48(��(88�)8()(4%� �� � 4. +% : �94�4���(4%�,�8 �%��,�(-(48(� 8-(4$��2%(4��(:�-(-+(Q+(-8�-+�+�8 )�4+4:+,8 ��8(-8)(48�Q+�- % :(-(4$-:� 88 >,��:+�8�:>(- @:: 9(8>@88�4(�)�%�:>(-(.+(��� )� )(48(>�::�)4%8��L4 )-+��L�)4 ,�8(48(� .4���%% �-+�"�(8��(9��G��� �-�(�. 4(#� 9(88+88�"��8("(�(-8(9(8Q+4%�, :(�R���+% � 4)(-8R% �(����%��,�(-(48(� 8(8:> )���-(9>��%(48�:>( �-+�:%�(�(- -(,��8�4(��:> (-% �4�48�4 � 4Q+(-8" 88R�8�(-:��% �4���%��4(��-+-(,��8+��Q+�(% --(���(�@� 4(--:> (-@&� :�(Q+48�,� )�Q+�(4�4@:(4%�:-�(.� @&� :�( 4� 89,�(.�"�4@�8(�4%(�%(88��48�%L>�(�:+�:>(- ))(% 8)(48(%�,,��)��8(% (--�8(-88��(@&� :8-,(-(%(��-+>(�(% 8R9�, 4:>(8:����4(��(%(��Q+�-(,��8+�% --(9:>(-L88���4�4(��:> (-% �4?�4:(-:�,(�8�(@@(88�,�(,�8(�"�)) --� '�(�)(48((8% Q+(-8�-+�+�8 )�8(-8)(48����(�(/V3@(%(�(--(Q++8�� > 4-8 8+ 8�94�) 48�(8���+8�:>(- 4� �).4 @ :����+-8� -- )�� .4��G ��44 G� -�.�4���� (���& �(% ��9�L���+-8� -- )�� .4��G��(�4%��� :���B� ': :>9�.. % �#--��� %�8��(���+-8� -- )�� .4��B�%�B(4�(4+8 -+�:�),�(�� Q+� >%8��)4 )�%+8�� 8R% @�,+48+�)(48((--(Q+ �(Q+48�,(�(--�- .4��8(-88��(4(�,�(-(48(8(-8)(48�-�R% -,�-8�(8��%(48��K�-: 8�,(��.. �4% �(.8���L��8�%(��48 -- )��:�)(48�%(��+�)�% Q+(-8" 88R9��@&� :%(�G��� �-�"��,�% �48�� )(�4(. +-8�9��$$�(88�% ,(-8 @@(� % ��9(8��:��#�48(% � (8R+4%+:8�,(�:%+4�% (-- Q+88���+�:> , ,(��L4 )-+,(�+4���8848��

�8()>�-: 8���-+%(88"�4@�8(�4% �4�48�4 � �� �(���% %+:8 8�(48��L44�9:>(� :(�(44+�)(48(%�� >(�(% %(�Q+�4%)� .4���+44(�-��B�& 2(�-�,�&(4 -8& � 4�) 48 4(��L 4-8�+)(48 % ��.(4���5�7��.8 ,(�)( 4@�-:� 828�4�%��9:�4�&� .�% %��(�@�:(�(&��+4)(--Q+�8 % 4 4,(�,(8+�-�,��L��8�% �4�48�4 �4(��,�(%(88:> (-����,(��L4 )-+9���(4%�9(8(-,�(--)(48(

Page 17: Čoralić Lovorka Ulcinjanin Dominik Katić

������������ �����������������������������������������������

��7

:�))(88(4%�:>(,(�,(8+)()�� %(88"�4@�8(�4%(&& ))(% 8)(48(%�,2,��)��8(-+@�-:��, �( 4, (8�� �%(88 �(.8�/U39(8�&� .�-,(-(%(��-+>(�(2% 8R(8Q+(�� ,�4(�4(��)+�.� 4%(88"> (-%��,�8(% &��(%(��L��8�(9%��(4:�%���R(--(�,�-8�-+ 4-(.49��(�:��4(88�

�8()>��%(48�:>(�-+%(88"�4@�8(�4% �4�48�4 �%�,,��)��8(%(��� .4��#� -+:�4-��8(%(&& 4,(�,(8+�@@ 88�(�:-%(��-+-�� 8>& 88 �4(,�-8 4��4(�:�4@ 4%(��-+%(88:> (-% �4�48�4 �9(8:>(%�� @@ 88 % Q+(��%(&&�.4 44�,� ):�� �� �(���- ,.��"�4@�8(�4%(��#%%�44%(��� $$��9(8:���(-8�% (-- @@ 88 8����+4:,(��4�:�- -+::(-- �)(48(% :,(��4� 4:,(��4��.4 )(�:��% 9. ��(% 9�(4(��9-&&8�(8%�)(4 :+4)(--,(��L4 )% (--�� .4��8(-88��((8%(��� .4��#� -+:�4-��8(4(��-+:> (-% �4�48�24 �,(��+ � .4��8(-88��(@88@&� :�(-�,��L -��% ��&��,�.� 4� : 4���-+:-(88(��(4 9(8(--�:,(��4�� -,�4%(�8+88�(--�� )4(48(% @@ 88�% -( 4-( )(- 9: �S�) 88R�.4 -()(-8�(. +-8 �-�� 8�48 : ,8)(48(�"�4:�4% 8 �4((-,�(-2-:>(4�4:(�(&�4%�(--�:,(��4��(,�(%(88()(--(:�4@��)�L�&� .�-+�:>(%(88"�4@�8(�4%(&& ))(% 8)(48(�(����9(8(��(..(�( 4�8��:>(- ,(�N% &+�4� 8:�)()(.� �(--"�4@�8(�4,�(�R(8:�- -+::(-- �)(48(- ) �)(48( 4,(�2,(8+�- �--(��8��

�8()>��%(48�9:>(�-+%(88"�4@�8(�4% �4�48�4 �%(&&-:�%(� 4,(�2,(8+� �:(4-���(��� �(���% %+:8 -( ��L44�9:>(,.) -8��� (��%��#��(:�2�(.>(�-�,�+4:-,�-8 4��4(�:�4@ 4% �4�+44(%(�� �(�(�(4% �%� �(�2: � (8:>(:�4%(88 � �(�� %�,,��)��8(%(��%(88� .4��#� -+:�4-��8(%(&&8(4 � 4,(�,(8+� 4:�4: �(8:��)�:�- �:> (--+%(88,�-8��&��,�.� 49:�)(�:--+-+%(88,�-84(�:�4@ 4% �4�48�4 �:: N%(88:> (-9(8:-- :�4-(��2 4� 4,(�,(8+�9(8�(-8 )()�� %(��4 )-+9(8%(��%(88� .4��#� -+:�42-��8(9:�4% :> �8 �4((-,�(--:>(� :+,(�4%�(--�) -8��� (���:-,�(%(88:���L(-&��-�% %+:8 :(48�(8@@�:4%�- %(--�� �(���9:>(%(88"�4@�8(�4%(&&(8- 8(4+8Q+48�,� ),�8�R 4�(-8 �((-- %+:8 :(48� 4�8��@�4% -8& �(- :+��9(8:�- -+::(-- �)(48( 4,(�,(8+�- (--(.+ 8�C% :> �4%�4:��(-,�(--)(48(:>(4�4@:(4%�(--"�4@�8(�4% �4�48�4 �@�,+48+�)(48(:(�(&��(8+88(�()(--(-+%(88(9��(��)4:4%�% @�4(:(�(&��(+4-��9��(�4�4@:(4%�8+88(�(@+48 �4 % -�,�(-,�(-- 9:>( ,-�@:8�-L 48(4%((--(�(%(:%+8%�� �(.8 -+%(88 Q+� 48�:-�,(��(4.4�(8,(��(4 �%(&&4�4(��"�4@�8(�4%(��#%%�4%(��� $$��:�4�L�&� .> 9(8@+48 �4 % -�,�(-,�(-- 9(8)4:4%�% @���4:�%(88"�4@�8(�4%(��#%%�44%(��� $$��:>(,� )(48(%(:%%(-- �(.8 9(8Q+(�� ,(��(4.4�4(��"�4@�8(�4% �4��:>�:�4� )(%(-- )) �&� .> (8@+48 �4 C(8)4:4%�4:�Q+(��9:>(�%4�(-- �(.8 4(��"�4@�8(�4%(��#%%�44",(�� $$:�48+88 � �&� .> (8@+48 �4 % -�,�(-,�(--(�

�8()>�-: 8�,(�-(.4�%L)��(���($$-��)(48(��B�%�B(4�(4+8 -+�:� -2- ))�:�),�(+4%(��(-+(:�& 4(�, P&(��:>(>&& -+(��(88 �4(9��G ��42

Page 18: Čoralić Lovorka Ulcinjanin Dominik Katić

�/��@ ������������,��������� �������� �+=��,�����*��������� ��,�����+�����)�11#122$&)������1"�71��

��H

4 #� B(4�(4+8 -+�@�8(���%� 8(�$$(88 :�4�(-+(@�4%(8>(%(-:>(9(8)(�+44(B�T: :>��%�� 4@�-:� 88�,(�-(.4�% 48 :> -- ))) : 8 +4@(�� ��% ,44�4(.��4����8��

�8()>�-: 8�,(��.. �4% �(.8�� (��%#(�.>� 4(-+�-(�� 8��(%+:8 : 4Q+489-(,(�N,�(-8�R@(%(�-(�� 8P�+ � .4��8(-88��(9��� .4��#� -+:�4-��8(9(8��� .4��"88� 4-+@ .� � Q+�%+:88 : 4Q+48-�4�Q+(�� ,(�� Q+� �+ � .4���(-88��(S-88�> ,�8(:8�+4.�44��%(��:-,�-84(�:�4@ 4% �4�484 �9��(��% �4���%��%��� .4��#� @ .� %(�Q+�4%)", 84��+44(� -:�� :>:�)(4(�� 88 % )( -8(--�4�%��,,�(�

�8()>�-: 8�,(��. �4% �(.8���-+%(88� .4��"88� 4-+@ .� 48+2��(9- �4�4- -+@ .� +��%+:88 -( :(48�%(--(�� %8 �8(),�%(�-+�)� 8�(-,(: �)(48( 4+4-+:%(4%L���% +4@ ��9).��--% 44(�� %� :(48�-(88489(8 ��(-8�,�8( 4)�& � 9(8,�8( 4%4� :�48% )(48�(,(�N- )� 8�R(8@�R� 8>�4(-8��Q+�(4�4)� 84%�- 9)@:(4%�� 8>�4(-89�+��(:>(>&& %(88��(2.8�9(8% Q+(���,�-- % -,�4(�(-+�, :(�(�#4�4@:(4%�� 8>�4(-8/ �:>(4�4:�(%() 3�+��((8 48(4%((--�� .4��8(-88��(:>( 48�:-�%(:%%(--��(.8�9(8Q+(���,(��(4.(8,(��(4 �%(&&4(��-+%(88"�4@�8(�4%(��#%%�44%(��� 2$$��:�4�&� .�% %��(�(-- %+:8 -( :(48� 4�(-8 �( 4+4��, P@�4% -8& � 9(8:�4� � �(�� % Q+(�� 8����+4:,(��4�:(�(&�48( �Q+�(>&& :(�(&��+4)(--Q+�28 % 4 4,(�,(8+�4(��-+%(88:> (-%(��#%%�44%(��� $$���,(��L4 )% (--�8(-88��((%(��-+%(88� .4��#� -+:�4-��8(�

�8()>�-: 8�,(��.. �4% �(.8�#�.� 8�8�-+@ .� +��48+��(,��:�(28:�4%�) 4"88� 4%��&��,�.� 4. R-+-(��- �4�4- -+@ .� ��%+:828 : 4Q+48:>(- 8���4�:(4-�%�+44(K(� :>�,,%��% ��-�,�+4:-,�-8 4��4(�:�4@ 4% �4� ��(-8��:�)(,(�,+&� :� 4-8�+)(48�% �E. +.4��5�H,,�(4(�� 88 % )(4�%��9� Q+� �+��((8 48(4%(:>(,�-- (��(��(�8(),�%(�-+�)� 8�((8%���44�-(�� �( 4.. +8�%(��-+%�88(9(8:>( 4��8�((--#�.� 8-+@ .� ��:�4�,�(%(88"88� 4-+)%�(%+�48(�(� 8(����-��)(48(,�--4�>& 8�9(8-848 �� &(�)(48(4(��:-% (--�� .4��8(-88��( 4��&��,�.� 4(8Q+(��.�%(�:�4�-+:��8((8>��8�9(8:�4�� .4:�48 .+(--�>��8�%��,�8(% - ��::�94(:4�4� ::(�(��,��8 �4%�) 4 :�(%L+4L�8�� .4:�48 .+��)(%(-- )2):>(8 (4((8�����+:� %:�� :>%�%(88��+�:�%��(4%�,(�N�(%(88()%�((8@ .� ��:�.4�-:(�-(),�(,(�,8��4%L�.4 :�-�,�(%(88� .4��#� -+:�4-��8(C(8%�,��)��8(%(��(%(88("88� 4(8#�.� 8�+��((8 48(4%((--�� .4��8(-88��(:>((--��(.8�8+88�,(��(4.(8,(��(4 �%(&&4(��L>(�(% 8R% �+ � .4��8(-88��(�

�48+88 9(8:%+4 �8� �(�)(48(&(4 -+� :�- )�& � 9:�)(-8& � 9�.. �4 (8828 �4 ,�(-(48 (8@+8+� �+ � .4���(-88��(Q+�� -)�%�-,(8848 (8,(�8 4(48 -++4 2�(�-�>(�(%( 4� 8-+848+)> 4-8 8+ 8�94�) 48�(8���+8�:>(- �-+%(88� .24��#� -+:�4-��8(-(,(�N@�R� 8�(%�� �((8:>( 48�:-�,�--(% -,�4(�( 4:-�% )��8(% %+:8 8�(:(48�%(�� &(4 % �+ � .4��8(-88��(9(8%(�� &(4 -+� :>(

Page 19: Čoralić Lovorka Ulcinjanin Dominik Katić

������������ �����������������������������������������������

���

-�4��-��#,--4%�%(88-+:�4-��8(4���)8� )�4 �/ �:>(4�4:�(%() 3�+��((8��%(49:>( 48�:-�(--� .4��-+:�4-��8(�(-8 ,-�@:8�,� �%(��L>(�(% 8R-+%(88C4(>&& �8��%(�� &(4 % �+ � .4��8(-88��(-���:>(%+:88 -( :(48�����2(4%� 48�:-��(,�(%(88(%� "�4@�8(�4(% �4�48�4 �(8%(��#%%�44%(��� 2$$�� ))(% 8)(48(>�+8% 4�8 8 ,,�(4%(�:�4� %(& 8 )($$ %(��G +-8 8 8+88�L>(�(% 8R(8&(4 % �+ � .4��8(-88��(9@:(4%�-(% Q+(�� % � .(48 -- )� 4�(48�2 �%4%� 4��8�(-��(4 -- )�. +�)(48���%(88� .4��#� -+:�4-��8(%L>�(�-(4$@�+%(�:+4:�4- .48�(--("�4@�8(�4(8+88 � &(4 % (-->(�(% 8R(8% 4�4>�(�4-:�-8�,(�-(94(,(� 48(�,�-8(,(�-�4(%4� 9�� 9�.(48 9�) 9�(-8 8 �& 42:� (% �:+4-��8(%(��%(88>(�(% 8R��8%�,��)��8(%(��L48(%(88� .4��#� -+:�4-��8((--�� .4��8(-88��(�+��((8 48(4%(:>(%(��,�(%(88>(�(% 8R-+� (��"88 :> -+�4 ,�8(@ .� ���%(�� .4��#�:�"88 :> >&& �-+%(88-+:-9>��8�(8� .4(��&��,�.� 4%�,��)��8(,(�N4:�%(��%(88#� -+@ .� ��48+��((8%(��,�(%(88"88� 4-+)%�(94(:4�4��..�%,�-8��&��,�.� 4�Q+�8��-(:�)(% --(� �(���%��(�(�(4%�", 8���%(��+�)�% ��:��-+�:����4��(-- 2%(48(�+:� %:�� :>-+%(88� 4�.. �4% %+:88 -( ��L44�%� �(5-��% 6,(�%+:8�9:�4% :> �$ �4((8,88�(-,�(--(:>()��(4%�%(88�� (��-(4$�-: �%�,�% -(@ .� �� �(. 88 ) (848+�� 9 �:>( �� .4���%% �4�4��.� 9 48�:-�9�+��((8��%(4:>(%(88��(.8�� 8��4 :�48+88� ��(-8�% &(4 %(��L>(�(% 8R% �+ � .4��8(-88��(4(��(-+%(88("�4@�8(�4(% �4�48�4 �9%(��#%%�44%(��� $$��(8%(��#%%�44",(�2� $$,(�8(�$�8�% (--(9%��(4%��(4%(��,+&� :� 4:48�8+88 � -+� )�& � 9�) 9�(-8 8 9�� 9�.(48 9(88+88�Q+(���- 8���(�R%�,��)��8(%(��%(88� .4��#� -+:�4-��8(9(8:>(8+88� �� 8�88�%(&&4�(--(8�("�4@�8(�4( 4�(-8 � 4+4��, P@�4% -8& � - :+� :>(4�4- 4�-�88�,�-8 �@ %( :�)) --�(8:>(%(88 &(4 -8& � 4- ()(:�48+88 � �8� ,(�(--�� .4��8(-88��(Q+ -88 - 4>��,�(-(48((8:>(� �%4%(Q+ -8--(,(��L��(4 �(4�4,�--4�%(88("�4@�8(�4( 4�:+48(),�94(-�88�Q+�2- :����(�,�(8(-8� ),�(.4�� �(���9,(�)+8�9�(4%(�4( 4Q+�- ��.� �8�)4 2(�)� .4�9):>(%(&&4�-(),�((8 4,(�,(8+�8 ��,(�8(�$�8�% (--(� +-+@�+88 % (-- -8& � �"�4�&� .�,(�N(-,�(--�% %��(��.4 +4% (--(8�("�4@�8(�4(@�:(�2(&�� �. ��4�%(�-+�44 �(�-� �+4%�,��L�8�+4)(--:48�4(��,�(%(88:> (-% �4�48�4 �:�,�(4%��.4 +4% (--(�-+-(,��8+�9(8:�4�(8(�$(::(-(,(��L4 )-+9(8%(��%(88� .4��#� -+:�4-��8((8:>(%(�� )4(48(% %(88 +-+@�+88 %(&&:%+4% (--("�4@�8(�4(�, P(��(��+4/U3:,(��4 Q+�� >&& 4��.4 44�-(4$% )��:(�(&��848()(--(,(��L4 )-+9%(��%(88� .4��#� -+:�4-��8(94(:4�4,(��(4 )(%(�� Q+�4%)-+� ,%�(9)%�(9@�8(�� (%L�8� Q+� (8(4+8�-(:�4%��-+ 48(48 �4(��8Q+(-8�% --(9(8�+��-(:>(- �-+�+�8 )�8(-8)(48�9(8�-++�8 )����48R9 �Q+�((8�Q+�(�+��-(:>(�.� ,(��.. �4% 8(-8)(48�9(8-(,(��.. �4% 8(-8)(48�4�4��(--(�+��-(:>(�.� ,(��.. �4% :�% : �� 9,(�� % %�48 �4(:+-)��8 -9(8% :%+4�8�+�8 )����48R:>(% �.2. �4)(.� ���(�(88(4 �,�8(--(4�4�-848(:>(@��-(@�--(,�(8(�)(--�Q+�:>(��2

W

Page 20: Čoralić Lovorka Ulcinjanin Dominik Katić

�/��@ ������������,��������� �������� �+=��,�����*��������� ��,�����+�����)�11#122$&)������1"�71��

���

%(4(% �.. �4(���Q+�8(-8)(48�%�,� 4: , �- 4��@ 4(@+,�(-(48(,(���%(4(% (--�� .4��8(-88��( 4,�(-(48 � .4��#� -+:�4-��8(�

?88� 4�� 4:-%(��-�� 8>& 88 �4(%(�-+%(88�� .4��8(-88��(4(�:�4@ 4% �4�48�4 �- �(% �4���%�����(-(48 �#.4 @ :����+-8� -- )�� .4��", 84�#�:��48�4 ���-��& �(% ��9(8 �� .4��?�4:(-:��4(.>(88�)(�:48(8(-8 )�24 :�4�-: +8 9:> )8 (8-,(: �)(48(,�(.8 �

��44(-B�T: :>,+&� :+-+:8�� 88(�(4(8�%(�Q+(�+�8+-��8� +-��.8+-,�8(8(-88�� -/U3@ %(� 8(�-:� ,- 8 8 ,-���% 48�-(Q+(48(@ %()-+&-:� ,- 8�

�% �74��()&�(�56�

�848(�)��8(%(�-+%(88�8(-88��(9% 4-848 %(��� .4��#� �(� :8(8>(�(%(%(�)(%(-- )�8(-88��(@P,(�8� �,�(-(48(8(-8)(48�%�).4 @ :����+-8� -- )�� .4����48�" ��(�� >�4��& �(G +% :(�--) 48��(88(-�)��8(%(�Q+�4%)).4 @ :����+-8� -- )�� .4��� )�4B�8��$$ 9:>(��:�4@(:8 �4(% Q+(���S 48��(24+8�:�)("�4- .� (��%�,,��� :�.4 8 �4(%(�- . ���(8 4-:� 88 �4(%(�)(%(-- )���(88�(8,+&&� :8�,(�)(�+44(B�T: :>��%��-+%(88�4(��")(�:+& :+��(%(��:-%(�,�(%(88�8(-88��(,�-84(�-+%(88�:�4@ 4% �4�48�4 �%��(. :(� �:%�(�(%(�)(%(-- )� 48+88�:�)(-8R(8. :(9(8 4Q+(���- :�48 (4(���(-(48 ) -28��� :��N�� :>(8 �� .4��", 84 �#�:�"���%�+�: .4�>& 848( 4��8(-8 2)�4 :�4�-: +8 9:> )8 (8-,(: �)(48(,�(.8 �

�%()��44(-B�T: :>4�8��Q+ -+,�-:� ,- 8(8-+&-:� ,- 8�

Page 21: Čoralić Lovorka Ulcinjanin Dominik Katić

������������ �����������������������������������������������

���

�������������

������������������ ������������������������������������������

� �����

� �������������������������� ��������������������� ����� !"#�$"$%�����������

&�����'���������������(����������(��������������������(��������(������������ � ��

�������������������������������������)��������������������*�����+�� ��������'����������

����,�������(�'�������������������������������������������������������������� ��(�&����

'������������������������(������ �������� ������������������������-�� ���� ���#

�������������������������������������������*���������'������������� �����'���������#

�����������������'�������&����.���������������+�/���������������������������������

'�������� ������*�����(�)������������0�����0��1%������2��3(��������������������

���������������&�����������������������������������4 !�+�5�������������� �����������

����������*���������&�����������������&�������������(�'���������������%�0���.���������(

���� �������������������������(������������������� �����������������������������#

������+�/�������������������� ���������������'���������������'���������������������'��(

���������������������������2��3(�� �������������������'�� ��� �����(��� �����������#

�������(������������(�����6�������� ������������(��������������������������������

������������������������7�8������� ���(�������������������������%+� 9��������������#

�'���������4:!�� ���������������4 �(�0�������� ������ �����������������'���� ���#

� ��&������(�'�����������������������������;���(�� ������'������������(������������

���� � ���'���������������������������� ��� �����+�<��� ���� ������'�#��� ������

��������������&��������������������� ����(����1 ���������������������������������

0���.�����������������1 ����(������������ ����+�/������������� ���������������0���(

�������������������������������������� �������������������������� ������������� ����#

��������&������������������������(������������������������������������ ������������

'������������������������������������+�9������������6������ �����������������������'�

'�����������0����������4=�������4="(�'����������'�������������������������������

�������������*���������&����+

�� ��������������(�&����(���������*����(�2��3(�*������(�������������(�>���

?������*��(����#,�������'���