CRRECS I PERSONAL - I PERSONAL DEPARTAMENT DE SALUT INSTITUT CATAL DE LA SALUT RESOLUCI SLT/2660/2016, de 9 de novembre, per la qual es fa pblica la convocatria per sollicitar els

 • Published on
  27-Feb-2018

 • View
  219

 • Download
  6

Embed Size (px)

Transcript

 • CRRECS I PERSONAL

  DEPARTAMENT DE SALUT

  INSTITUT CATAL DE LA SALUT

  RESOLUCI SLT/2660/2016, de 9 de novembre, per la qual es fa pblica la convocatria per sollicitar elsnivells de carrera professional de tots els grups professionals de l'rea funcional sanitria i de l'reafuncional de gesti i serveis de l'Institut Catal de la Salut.

  El II Acord de la Mesa Sectorial de Negociaci de Sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutaride l'Institut Catal de la Salut, de 19 de juliol de 2006, defineix la carrera professional com a sistemad'incentivaci i motivaci dels seus i de les seves professionals i de reconeixement del seu nivell dedesenvolupament professional i fixa el darrer trimestre de l'any com el perode en que s'ha d'obrir el termini depresentaci de sollicituds.

  En aplicaci del prefixat al II Acord i en s de les competncies que m'atribueix la normativa vigent,

  Resolc:

  -1 Fer pblica la convocatria per sollicitar el primer, segon, tercer o quart nivell de carrera professional delpersonal facultatiu i diplomat sanitari, del personal de l'rea sanitria de formaci professional de grau superiori grau mitj i del personal de gesti i serveis de l'Institut Catal de la Salut.

  -2 El nivell o nivells s'han de sollicitar i s'han d'adjudicar d'acord amb els requisits i els criteris que consten alsapartats 6.1.3 (facultatius i diplomats sanitaris) i 6.1.4 (rea sanitria de formaci professional i gesti iserveis) del II Acord de la Mesa Sectorial de Negociaci de Sanitat i els d'aquesta Resoluci. En qualsevol cascaldr assolir el nombre mnim de crdits establerts per a cada nivell.

  -3 Les sollicituds es poden presentar des del dia 1 de desembre al 31 de desembre de 2016, ambds inclosos.

  -4 Les sollicituds s'han de formalitzar i registrar exclusivament per via telemtica mitjanant el mdul decarrera professional de l'aplicaci Sistema de Gesti de Recursos Humans (SGRH).

  s imprescindible estar registrat a l'SGRH per poder fer la sollicitud. En cas de no estar-hi registrat, caldrdonar-se d'alta com a nou usuari.

  Les persones sollicitants han d'introduir prviament al mdul Gesti de currculum de l'SGRH, el ttolacadmic oficial que els habiliti pel desenvolupament de la seva categoria professional en el cas en qu aquestno estigui ja introdut.

  A l'efecte de la seva valoraci totes les sollicituds han d'incloure els mrits que s'han de tenir en compte perdeterminar si s'assoleix el nivell demanat que s objecte de la sollicitud.

  S'inclouran en la sollicitud tots els mrits de formaci, docncia i recerca que hagin estat detallats en el mdulGesti de currculum de l'SGRH fins al moment en qu es formuli la sollicitud de carrera professional. Elsmrits corresponents a activitat i valoraci de competncies i comproms amb l'organitzaci s'inclouran deforma automtica durant la tramitaci del procs de carrera professional.

  Es valoraran els mrits que hagin estat realitzats en el perode de cmput d'acord amb el que estableix el IIAcord i sempre que aquests estiguin realitzats fins el 31 de desembre de 2016.

  Els mrits corresponents a les activitats de formaci continua realitzades a l'Institut Catal de la Salut, que

  DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

  Nm. 7256 - 28.11.20161/3 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

  CVE-DOGC-A-16329035-2016

 • han d'haver estat necessriament identificats a l'aplicaci SGRH (mdul de Formaci) s'informen de formaperidica i automtica al gestor de currculum, sense necessitat de cap validaci posterior. Tots aquests mrits,sempre que estiguin dins el perode de cmput del nivell de carrera sollicitat, seran associats de formaautomtica a la corresponent sollicitud.

  Hi haur la possibilitat d'associar a la sollicitud els nous tipus de mrits que es defineixin en el mdul Gestide currculum de l'SGRH al llarg de la tramitaci del procs de carrera professional que siguin susceptibles devaloraci. Aquests mrits s'hauran d'incloure en el mdul "Gesti de currculum" de l'SGRH. La Direcci dePersones i Desenvolupament Professional de l'Institut Catal de la Salut informar a la comissi de seguimentdel II Acord i als sollicitants del termini per a la informaci d'aquests mrits.

  La presentaci d'una sollicitud suposa que s'accepta que s'incorporin les dades consignades a la base de dadesde l'aplicaci de gesti de les sollicituds de carrera professional (SGRH-carrera professional) i el seutractament per a la finalitat prpia de la convocatria.

  Noms es resoldr una sollicitud per professional. Si el o la professional registra ms d'una sollicitud, elregistre de l'ltima sollicitud implica el desistiment de la sollicitud o les sollicituds registrades amb una data ihora anteriors i, per tant, es resoldr noms l'ltima sollicitud registrada.

  La sollicitud telemtica estar disponible per mitj de l'aplicaci informtica de carrera professional a la quals'accedeix des de les adreces segents: http://www.portalics.rrhh/sgrh (Intranet) ohttp://wsa.ics.gencat.net/sgrh (Internet).

  Si s'escau, les unitats de recursos humans dels diferents mbits de gesti de l'Institut Catal de la Salutfacilitaran l'assistncia tcnica dins del termini fixat per la convocatria.

  La formalitzaci de la sollicitud per mitjans telemtics, que cal fer seguint les instruccions, s'ha de dur a termedes de l'aplicaci de carrera professional ubicada a les adreces anteriorment esmentades. Un cop formalitzada,es tramet informticament i es registra a la base de dades d'aquesta aplicaci.

  Si a la llista de mrits de la sollicitud telemtica per la carrera professional, hi ha algun mrit que no hagiestat validat (a l'aplicaci SGRH, mdul Gesti de currculum), s'haur de presentar el certificat o una cpiaautenticada del mrit al Registre. A aquest efecte, s'ha previst un model per adjuntar-hi els certificats. Aquestmodel s'obt quan es genera la sollicitud telemtica.

  De la mateixa forma, els mrits informats al gestor de currculum que puguin incorporar-se a la sollicitud ambposterioritat al registre d'aquesta, hauran d'acreditar-se documentalment per a la seva validaci i valoraci.

  -5 Els actes del procediment i els resultats definitius es publicaran als taulers d'anuncis del Centre Corporatiu,de les direccions d'atenci primria i dels centres hospitalaris de l'Institut Catal de la Salut, en els termes del'article 40.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu com de les administracionspubliques i de l'article 56 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de rgim jurdic i de procediment de lesadministracions pbliques de Catalunya.

  Aquesta convocatria es resoldr mitjanant una resoluci de la directora gerent de l'Institut Catal de la Salut,que ser notificada individualment a les persones interessades.

  Contra aquesta Resoluci, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar unrecurs contencis administratiu, davant el Jutjat Contencis Administratiu de Barcelona o, potestativament, elcorresponent al lloc del domicili de l'interessat, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endem de lanotificaci de la Resoluci, de conformitat amb el que preveuen els articles 8.2 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13de juliol, reguladora de la jurisdicci contenciosa administrativa.

  Amb carcter potestatiu, prviament a la interposici del recurs contencis administratiu, es pot interposarrecurs de reposici davant l'rgan que ha dictat l'acte, en el termini d'un mes a partir de l'endem de la sevanotificaci, segons el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procedimentadministratiu com de les administracions publiques, o qualsevol altre recurs que es consideri convenient per ala defensa dels seus interessos.

  Barcelona, 9 de novembre de 2016

  DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

  Nm. 7256 - 28.11.20162/3 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

  CVE-DOGC-A-16329035-2016

  http://www.portalics.rrhh/sgrhhttp://wsa.ics.gencat.net/sgrh

 • Candela Calle i Rodrguez

  Directora gerent

  (16.329.035)

  DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

  Nm. 7256 - 28.11.20163/3 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

  CVE-DOGC-A-16329035-2016

Recommended

View more >