Distrugatorul Speranta sau povestea unui marinar ajuns ... Speranta sau... · (soap opera) mai apropiat

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Distrugatorul Speranta sau povestea unui marinar ajuns ... Speranta sau... · (soap opera) mai...

 • Mihai TATULICI

  DISTRTJGATORT]L

  ,,SPERAI\T}ry' sau povestea unut mannar

  ajuns preqedinte

  - soap opera

  volumul ll

  Bucureqti,2016

 • Cuprins

  Avertisment................. ..'............7

  CAPITOLUL I Decebal Spu I ber descoperl ce inseamni gmecher.................:. ...............9

  CAPTTOLUL IJ Decebal Spulber se int[regte energetic ...:...................33

  CAPTTOLLL ]II Decebal Spulber cAptig[ cu o flacirl violet qi o iovitur[ de teatru .......................65

  CAPITOLUL TV Decebal Spulber se preg[tegte s[ intre in istorie ........97

  CAPITOLULV Decebal Spulber intrl cu picioarele in istorie ..........1,07

 • CAPITOI,IIT,VT Decebal Spulber incepe s[ piardl din putere

  CAPITOLULvII Decebal Spulber se crede in continuare perfect.. .....175

  CAPITOLUL\TII Decebal Spulber e mu$cat de ciini gi ajutat de patriotri .................195

  CAPITOLUL Ix Decebal Spulber inci se iluzioneaz[ .......219

  CAPITOLUL X Decebal Spulber nu inEelege ci e prea tir2iu............237

  CAPITOLUL XI Decebal Spulbcr ar fi vrut s[ p[cileasci qi ,,Speran1a"......... .............259

  Avertisment

  up5 aparitria volumului 1 (Distrug[torul ,,Sperantra" sau povestea unui marinar deqtept gi cu noroc) in majoritatea cronicilor literare

  (Cristoiu, Buqcu, $teffinescu q.a.) dar qi in post[rile de pe internet s-a afirmat clar, cu subiect qi predicat, c[ acea carte este despre fostul preqedinte al tr[rii qi c[ Decebal Spulber este taian B[sescu.

  Revin din nou ca si spun c[ nu e adev[rat. Aceea este o carte despre tranzitria din RomAnia, este un gen literar (soap opera) mai apropiat de scenariul de film decAt de roman, o carte care foloseqte imagini qi personaje care fac

  sugestii la anii pe care i-am tr[it cu totii. Singura leglturl cu realitatea a acestor texte o pute[i face doar dvs., citito-

 • Distrugitorul,,Speranla"

  rii, care - dupl lecturl - o sI vi creali, poate, perceplia c[ recunoa$teti fantome ale trecutului apropiat.

  $i volumul 2, acesta, e la fel. E literaturi (un fel special de literaturi), nu o biografie romanlat5 sau o carte-docu- ment. Cred c[ oamenii aqteapt[ un roman adevlrat despre trecerea de la comunism la democragia noastri original[, amestecati din belgug cu ser-vicii secrete, manevre ale grupurilor de interese, corupfie, prostie qi nepricepere.

  l{u vreau sI supir pe nimeni, degi - uneori imi pare r[u cI n-am suplrat cu adev[rat cAt trebuia puternicii acelor vremuri nu prea indep[rtate. Din plcate, am trlit gi eu cu impresia cI fiecare nou conducltor ar fi o noui qansl pentru RomAnia. $i n-a fost. Dar, repet, aceasta e literaturl nu biografie roman[at5. Biografiile se scriu despre oameni mari.

  Mihai Tatulici martie 2016

  CAPITOLLTL I

  Decebal Spulber descoper[ ce lnseamn[ qmecher

  lina ieqi din biroul lui Muc[ niuciti. De ce naiba ii cerea abia acum un material pe care il refu- zase de nenumirate ori in ultimii doi ani? Ce se

  irrtimplase? Ziarul ,,Jurnalul dimbovitrean" ayea o linie clari anti-Spulber, dar comanda asta tArzie aratl o nevoie rrgenti de int[rire a luptei. Ce mai puneau la cale?

  Se duse glontr Ia qeful sectriei, un moq pe nume Costic[ Curimic[, gi-l lu[ direct.

  - Auzi, hArbule, tu m-ai bigat in fatr[? Nu eu, ci chiar tu. Nu vroiai si scrii articolul ista de

  vreo doi anil Atunci era altceva... acum e campanie electoralS. $i ce? Autorul nu scrie decAt in afara campaniei?

 • Distrugi.torul,,Speranla"

  -Nu, b5, dar acum e qi mai cu tezl... vreli s5-i rupefi gAtul?

  - Stai tu liniqtiti ci nu-i rupe nimeni gAtul. $i cu atAt mai putrin articolul tiu. Scrie-1, ce naiba!

  Alina plecl la fel cum venise. La ieqirea din redac;ie se intAlni cu Fepese, un coleg care lucrase inainte la Fondul pentru distrugerea propriet5trii.

  Auzi ce le-a venit... acum rror lovestory-ul pe care l-am propus acum doi ani...

  - Stai, nu te enerva. $i pe mine m-au pus si rescriu ila cu vila de la Potopeni... se bat de musci s5-l radi!

  - $i ne expun pe noi... Pe naiba, suntem gata expuqi. Vor s[-l scoati pe

  Spulber din c[rtri!

  $i ce ganse au? - Niciuna. Cel putrin tu il ajufi! - Ce cAmpi batri, mi?l

  Asculti la b[iatu', la cit de multri birbaqi iqi ingali nevestele la RomAnika, ce faci tu e o od[. il faci potent.

  Hai, sifonl Ajunsl acas[, Alina scobi printre fiqiere qi, cAnd

  credea ci l-a qters, dldu de strlvechiul articol. il reciti, corecti pe ici-pe colo actualizdnd, qi-i didu un print. Gata, miine il va preda. $i se duse la culcare.

  in timp ce ea dormea dus[, Ia televiziunea Aluzia T! moderatorul Efendi o avea invitati pe celebra Vasilica Urzescu. Era una din acele emisiuni care ,,se dedic[" unei personalitlEi politice, de obicei, cu scopul ascuns, de a folosi altcuiva. in cazul de fa1[, serviciul se ducea c[tre Decebal Spulber. Emisiunea curgea domol spre final, cu intrebiri civilizate gi rlspunsuri ,,inlelepte" ale invitatei. Singurul lucru care te [inea la televizor erau

  Decebal Spulber descoperd ce inseamnd smecher

  aluziile moderatorului la relalia special5 a Vasilic[i cu pregedintele. Dar invitata rlspundea ca la carte: admiralie,

  respect, am invitrat politicl de la el, bla-bla-bla. Emisiunea avea, la final, un fel de ,,capcan[". Cizuser[

  in ea, de multe ori, mari lideri politici despre care publi- crrl afla, fhrl si se scandalizeze,ba ci nu qtiau s[ decline yerbul a fi, ba ci habar n-aYeau si calculcze un TVA, chiar dacl era vorba de un mare qef de la finange, 9i, m5. rog, alte buclucuri.

  Vasilica aqtepta relaxati intrebarea pentru c[ qtia cI intre preqedinte qi moderator era un fel de relatrie amicali.

  $i moderatorul se aqtepta ca finalul s[ decurgi normal pentru ci avusese inspiratria s[ aleagi o intrebare foarte simpli, cam de clasa a IX-a, ceva de geografie politic[. Nici nu-i trecea prin cap ci blonda va avea dificultlEi si rlea rispunsul corect. $i cAnd Ie era amindurora lumea rnai drag[, buf, c[zu rispunsul. Ca o piatr[ intr-o vitrini. intrebati cine conduce Noruegia,Vasilica trinti scurt: un preqedinte. Cum era un rege, moderatorul a fost obligat sl-i dea o bil[ neagri qi a incheiat emisiunea intr-o not[ dezastruoasi. Ea ii arunci lui Efendi o privire tiioas[ gi plrisi platoul vAnit[ de furie, el pendula intre agonie gi extaz. De fapt, ii plrea bine c[ emisiunea produsese o qtire de senzalie qi pulin ii p[sa de nefericirea ei. La urma urmei, el n-avea nicio vini.

  iqi strinse hirtiile de pe masa din studio, igi lu[ pardesiul din cuierul de la intrare gi ieqi in fala televi- ziunii. Telefonul mobil sun[ scurt, o singur[ dati. Se uit[ la numlr, pe ecranul telefonului scria insi ,,num[r necunoscut" in englezi, aga c[ nu qtia cine-l sunase. Dar binuia. Naiba s[-i ia, Sqtia vor si conduci !ara, dar de

  10 11

 • Distrugitorul,,Sperarrtra"

  citit nu citesc. Ce naiba s[ le fac? Iar o s5-mi spuni c5-mi cl[desc succesul pe nefericirea lor. $i, la urma-urmei, ce mare secret devoalase: cI sunt inculf. Nici nu era o noutate. tlnii stlteau qi mai riu, erau incultri gi arogantri. $i inc[ qi mai multri er:au proqti. Se urc[ in magin5, porni motorul, dldu drumul la radio qi o lui spre somn. CAnd ajunse in fa[a casei, la radio tocmai se sprrnea ciVasilica f.lrzescu a gafat in emisiunea lui Bfendi. Adormi greu, tdrzil, fericit ci e independent qi nefericit c[ ieqise prea independent.

  A doua zi dimineatrI Costicl Gur[micl bea o cafea lungi qi citea articolul Alinei. CAnd termin[ o cheml in birou.

  Ce-ai fhcut asear[?

  -Am adormit pe la zece qi m-am trezit azi-dimineaE5. * Creqit. Vbzi ci eroina ta a dat aseari cu mucii in

  fasole. Completeazl. A, e aia cu Norvegia. Hai ci bag o frazi... Nu e de frazi. fato. yezi cd. masculul si-a asumat-o...

  - Cum??i) $i-a asumat-o cu tot cu gafh! Ce-a zis?

  -A zis ,,imi asum tot, inclusiv emisiunea"l Nu pot si cred...

  - Verific5, dacl nu m[ crezi... E tare. Nu tri-am zisll

  Alina ieqi fericiti ci avea gi superactualitate qi intro- duse un paragraf nou. il scrise repecle qi-l reciti. Mergea.

  ,,Decebal Spulber o apiri qi azi pe preferata lui. Deqi a demisionat din postul de qeli a Cancelariei prezidenliale de ani buni, Vasilica e tot lAngl Zeus. E limpede c[ se

  12 13

  D ecebal Spulber descoperd ce inseam.n.d,smeclter

  confirmi din nou pasiunea lui pentru frumos, aqa cum a declarat in 2005 cAnd a numit-o: umi s-a plrut interesant r:a pe lAngi niqte figuri acre se fie qi o persoanS. care arat[ bine,. Iar ieri qi-a asurnat gi gafa intrat[ in arrtologie: nirni asum tot, inclusiv emisiunea,. $i cAnd te gAndegti

 • Distrugltorul,,Speranla"

  -Trebuie si pregltim bine intAlnirea... omul are gargari... qi e qi migtocar...

  - Pregdtitri ce credeli ci e bine gi vedem la coadi ce facem...

  Am inqeles. * Salut! Doamna Pantazi il anunti ci PAnz5rici doreste s5-i

  vorbeascS. Zi-i si intre.

  Ceneralul intr[, ugor posomorAt. - Ai veqti proaste?

  Am qi bune...

  - Las[-le pe alea bune... Daci v[ hot[rAtri s[ mergeqi la Napoca, am semnale

  ci [gtia pregltesc o huiduialI... ceva miting... - S[ nu le dea aprobare...

  N-o si le dea... dar tot o s[ vin[... $i eu ce vrei si facl Si nu circulaqi prea mult...

  - Bine, fh traseul cel mai scurt... Doamna vine? $i cAtri susEini[ori mai lulm? O si vedem in cAteva zile... asta-i tot?

  -Asta e tot... multumesc.. - $i veqtile bune? -Aaa... cele bune sunt mai vechi...

  Zi-mi-le qi dacd-s vechi. Sunt vechi de tot...

  - Cit de vechi? De vreo 5 ani... S-auzim... Tuturor le e fric[ de d