of 121 /121
Dječji vrtić „Slavuj“ GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA „SLAVUJ“ Za pedagošku godinu 2020./2021. Strmec, rujan 2020. godine

Dječji vrtić „Slavuj“

  • Upload
    others

  • View
    16

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Dječji vrtić „Slavuj“

Dječji vrtić

„Slavuj“

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA „SLAVUJ“

Za pedagošku godinu 2020./2021.

Strmec, rujan 2020. godine

Page 2: Dječji vrtić „Slavuj“
Page 3: Dječji vrtić „Slavuj“

SADRŽAJ:

1. UVOD……………………………………………………………………………..1

2. USTROJSTVO RADA…………………………………………………………….4

3. MATERIJALNI UVJETI RADA…………………………………………………17

4. NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST I ZDRAVLJE DJECE…..........................21

5. ODGOJNO OBRAZOVNI RAD…………………………………………………62

6. STRUČNO USAVRŠAVANJE…………………………………..........................76

7. SURADNJA S RODITELJIMA………………………………………………….83

8. SURADNJA S DRUŠTVENIM ČIMBENICIMA……………………………….88

9. VREDNOVANJE PROGRAMA…………………………………………………90

10. PLAN I PROGRAM RAVNATELJICE I ČLANOVA STRUČNOG TIMA.…...93

Page 4: Dječji vrtić „Slavuj“

1

1. UVOD

Plan i program rada dječjeg vrtića „Slavuj“ za ovu pedagošku godinu prvenstveno je

usklađen s Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije Covid-19 vezano za rad

predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2010./2021. Hrvatskog

zavoda za javno zdravstvo te Modelima i preporukama za rad u uvjetima povezanim s Covid -

19 Ministarstva znanosti i obrazovanja koje se odnose na organizaciju rada predškolskih

ustanova te načine i modele za ostvarivanje programa.

Obzirom na preporuke navedene u Modelima i preporukama za rad u uvjetima povezanim s

Covid -19 (MZO, kolovoz 2020.) organizacija rada za ovu pedagošku godinu planirana je kroz

tri modela:

a) U dječjem vrtiću za svu djecu

b) Prema mješovitom modelu – za djecu koja nisu u izolaciju u vrtiću, a za djecu koja su u

izolaciji može se ostvarivati uživo – putem video poziva i dostavljanjem materijala za rad

roditeljima,

c) Na daljinu, uživo, putem dvosmjerne komunikacije s roditeljima.

Mješoviti oblik rada i rad na daljinu planiraju se putem video poziva te putem virtualne oglasne

ploče – Padlet.

Plan i program rada u potpunosti se temelji na Zakonu o predškolskom odgoju i

obrazovanju (2013.), Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje

(2014.), Programskom usmjerenju odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi (1991.),

Državnom pedagoškom standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (2008.) i drugim važećim

dokumentima. Svojim ustrojstvom regulira sve bitne zadaće usmjerene za osiguravanje

optimalnih uvjeta za rast i razvoj djece predškolske dobi uvažavajući humanistički pristup izvan

obiteljskog odgoja u predškolskoj ustanovi, s ciljem zadovoljavanja svih djetetovih potrebe, te

jasne usmjerenosti na cjelokupni djetetov razvoj.

Jedno od osnovnih polazišta ovog Plana i programa rada je i Strateški plan Dječjeg vrtića

„Slavuj“ za razdoblje 2019. – 2024. pedagoške godine, koji je rezultat zajedničkog rada svih

zaposlenika Dječjeg vrtića i temeljitog promišljanja vizije i misije Dječjeg vrtića, u okolnostima

potreba za kontinuiranim unaprjeđenjem kvalitete rada, a nastao je u protekloj pedagoškoj

godini.

Page 5: Dječji vrtić „Slavuj“

2

Vizija Dječjeg vrtića Slavuj:

Postati ustanova koja osigurava uvjete za razvoj potencijala svakog djeteta.

Misija Dječjeg vrtića Slavuj:

Provodimo kvalitetan odgojno obrazovni rad s djecom rane i predškolske dobi stvarajući uvjete

za razvoj djeteta u skladu sa suvremenim shvaćanjima. Profesionalnim odnosom kroz

međusobno uvažavanje, kontinuiranim profesionalnim razvojem i suradnjom s ključnim

dionicima, osiguravamo poštivanje prava i zadovoljavanje potreba djece.

Strateški plan temelji se na tri prioritetna područja djelovanja do 2024. godine koja su

objedinjena u jedan opći cilj.

Opći cilj: Doprinijeti kvaliteti odgojno obrazovnog rada

Specifični ciljevi:

1. Unaprijediti uvjete rada.

2. Razviti učinkovitiju formalnu komunikaciju.

3. Razraditi sustav usmjerenog profesionalnog razvoja.

4. Unaprijediti sustav umrežavanja s ključnim dionicima.

Bitne zadaće:

U ovoj pedagoškoj godini i nadalje je jedna od primarnih zadaća graditi kulturu vrtića koja

je prepoznatljiva u zajedničkim temeljnim postavkama i uvjerenjima odgojitelja, stručnih

suradnika, ravnatelja i drugih stručnih djelatnika Vrtića, administrativnog, pomoćnog osoblja i

roditelja kroz razvijanje mreže formalne komunikacije.

Nastavit će se raditi na izgrađivanju modela refleksivnog praktičara koji znanje stvara u

akciji, a rezultati nisu unaprijed predvidljivi, praktičara koji mijenja svoje postupke i strategije

u radu s djecom i postaje istraživač vlastite prakse kroz suradnju svih stručnih radnika, te će se

krenuti u razradu sustava usmjerenog profesionalnog razvoja u cilju definiranja osobnog

profesionalnog razvoja svih stručnih radnika.

I nadalje će se unaprjeđivati uvjeti rada kroz:

- Osiguravanje uvjeta za pravovremeno zadovoljavanje svih primarnih potreba djeteta uz

uvažavanje individualnih razlika,

Page 6: Dječji vrtić „Slavuj“

3

- Stvaranje poticajnog okruženja za cjeloviti razvoj djeteta u svim segmentima njegovog

boravka u vrtiću s posebnim naglaskom na promišljanje uloge unutarnjeg i vanjskog

prostora kroz njegovo kontinuirano obogaćivanje i mijenjanje, a dijete će se uključiti

kao ravnopravni partner u oblikovanju odgojno-obrazovnog procesa,

- Kontinuirano će se razvijati i unaprjeđivati inkluzivna praksa kroz stvaranje uvjeta za

zadovoljavanje individualnih potreba djeteta, poticanje njegovog individualnog razvoja,

te stvaranje poticajnog okruženja za dijete i obitelj.

U kolovozu 2020. izrađen je Plan i program rada za rujan koji se nalazi u prilogu ovog

dokumenta.

Page 7: Dječji vrtić „Slavuj“

4

2. USTROJSTVO RADA

1.1 Opći podaci

Dječji vrtić „Slavuj“ je odgojno obrazovna ustanova koja obavlja djelatnost ranog i

predškolskog odgoja i obrazovanja. Osnivač vrtića je grad Sveta Nedelja.

Vrtić radi u četiri objekta, na četiri lokacije:

- Dječji vrtić „Slavuj“ – centralni objekt, Obrtnička 13, Strmec

- Područni objekt DV „Slavuj“ – Rakitje, Školska 6, Novaki

- Područni objekt DV „Slavuj“ – Kerestinec, Mate Lovraka 1, Kerestinec

- Područni objekt DV „Slavuj“ – Jagnjić Dol, Ivanska 40, Jagnjić Dol

1.2.Programi

Tijekom pedagoške godine 2020./ 2021. planiramo provoditi slijedeće programe:

- Primarni desetsatni program za djecu od navršene prve godine života do polaska u školu

- Primarni desetsatni program ranog učenja engleskog jezika

- Program predškole za djecu – polaznike primarnog desetsatnog programa

- Kraći program predškole

1.2.1. Primarni 10 – satni program

Primarni desetosatni program provodit će se u 18 odgojno-obrazovnih skupina.

U 17 skupina provodit će se Primarni desetsatni program za djecu od navršene prve godine do

polaska u školu, a u jednoj odgojno obrazovnoj skupini provodit će se program ranog učenja

engleskog jezika za djecu od navršene 4 godine do polaska u školu.

U 9 odgojno-obrazovnih skupina radit će treći odgojitelj u punom radnom vremenu, a u

dvije odgojno-obrazovne skupine treći odgajatelj u nepunom radnom vremenu. U skupinama

Pčelice, Jaglaci, Ribice i Ježići radit će redovito kao treći odgojitelj u jasličkim skupinama, u

skupinama Leptirići, Bumbari, Bubamare, Zrikavci, Šafrani, Hobotnice i Sovice kao treći

odgojitelj u cilju osiguravanja kvalitete rada i adekvatnog zadovoljavanja potreba djeteta s

posebnim potrebama u navedenim skupinama. Uvođenjem trećeg odgojitelja u jasličke skupine

i skupine s djecom s posebnim potrebama omogućit će se stvaranje sigurnog okruženja za svu

upisanu djecu te osigurat kvalitetan odgojno-obrazovni rad usklađen s potrebama i interesima

djece, razvijat će se i unaprjeđivati inkluzivna praksa kroz stvaranje uvjeta za zadovoljavanje

individualnih potreba djeteta, poticanje njegovog individualnog razvoja, te stvaranje poticajnog

okruženja za dijete i obitelj.

Page 8: Dječji vrtić „Slavuj“

5

Raspored rada odgojitelja u skupinama, radno vrijeme odgojitelja i skupina, raspored i vrijeme obroka

OBJEKT STRMEC 6,00 – 18,00 VODITELJ OBJEKTA: Ljiljana Grdinić

SKUPINA

DOB DJECE

BROJ

DJ. U

SKUPINI

1.DEŽURSTVO

6.00

ODGOJITELJI RADNO VRIJEME

ODGAJATELJA

VRIJEME OBROKA

2. DEŽURSTVO 6.30 - kvartovi

REDOVAN

RAD

DEŽURSTVO DORUČAK RUČAK UŽINA

fleksibilno

SOBE SE

IZMJENJUJU

PČELICE

1,3 – 2,7 g.

16

Odgajatelji na

kvartu se

izmjenjuju na 2.

dežurstvu

Antonija Orešković

Natalija Špehar

Morana Kovač

7,00 – 12,30

10,45 – 16,00

9,00 – 14,30

DA

10,45

8 - 9

11,00

1. od 10.00

2. od 14.30

DEŽURNA

SOBA

LISTOPAD

LEPTIRIĆI

2,8 – 3,8 g.

22

2 TUR

Natalija Filla

Maja Karapandžić

7,30 – 12,30

11,00 – 16,45

DA

10,45

8 - 9

11,15

1. od 10.00

2. od 14.30

DEŽURNA

SOBA

RUJAN Jelena Đogić 9,00 – 12,00

BUMBARI

4,6 – 5,8

24

1 TUR

1 IOOP

Odgajatelji na

kvartu se

izmjenjuju na 2.

dežurstvu

Marija Zlodi

Ljiljana Grdinić

Mia Barjaktar

7,30 – 12,45

11,15 – 16,45

9,00 – 14,30

DA

10,45

8 - 9

11,30

1. od 10.00

2. od 14.30

KRIJESNICE

3,3 – 4,5

24

Sanja Tandarić

Dijana Blažanović

7,00 – 12,30

11,15 – 16,30

DA

10,45

8 - 9

11,20

1. od 10.00

2. od 14.30

BUBAMARE

4,6 – 6,9

22

1 TUR

1 IOOP

Odgajatelji na

kvartu se

izmjenjuju na 2.

dežurstvu

Snježana Batorek

Vesna Pijaca

Jasminka Vrančić

7,00 – 12,45

11,30 – 16,30

9,00 – 14,30

DA

10,45

8 - 9

12,00

1. od 10.00

2. od 14.30

fleksibilno

MRAVI

5,6 – 6,7

26

Ana Golubić

Mateja Mihina

7,30 – 13,00

11,30 – 16,45

DA

10,45

8 - 9

11,40

1. od 10.00

2. od 14.30

fleksibilno

ZRIKAVCI

3,6 – 6,6

24

2 TUR

Zdenka Sever

Tamara Honomihl

Monika K. Husak

7,30 – 12,45

11,00 – 16,30

8,30 – 14,00

DA

10,45

8 - 9

11,20

1. od 10.00

2. od 14.30

fleksibilno

PREDŠKOLA

UKUPNO

158 PROMIJENJENO Radno vrijeme

BUBAMARE, MRAVI U 2 dana 10,45

Page 9: Dječji vrtić „Slavuj“

6

OBJEKT RAKITJE 6,00 – 17,30 VODITELJ OBJEKTA: Martina Ljubej

SKUPINA

DOB DJECE

BROJ

DJ. U

SKUPIN

ODGOJITELJI RADNO VRIJEME

ODGAJATELJ

VRIJEME OBROKA

REDOVAN

RAD

DEŽURSTVO DORUČAK RUČAK UŽINA

JAGLACI

1,1 – 2,8 g.

16

Marica Gulija

Ivana Čulina

Ivana Špehar

7,30 – 12,30

11,00 – 16,15

8,30 – 14,30

DA

10,45

8 - 9

11,00

1. od 10.00

2. od 14.30

fleksibilno

DEŽURNA SOBA

LISTOPAD

TRATINČICE

2,6 – 3,9 g.

22

Eržebet Širanović

Andreja Maglić

7,00 – 12,45

11,00 – 16,00

DA

10,45

8 - 9

11,15

1. od 10.00

2. od 14.30

fleksibilno

DEŽURNA SOBA

RUJAN

LJUBIČICE

3,6 – 5

24

Karmela Jozić

Vedrana Šikac

7,30 – 12,45

11,00 – 16,30

DA

10,45

8 - 9

11,20

1. od 10.00

2. od 14.30

fleksibilno

ŠAFRANI

4,1 – 6

25

2 TUR

Ana Mihina

Robertina Mauzer

7,00 – 13,00

11,15 – 16,00

DA

10,45

8 - 9

11,30

1. od 10.00

2. od 14.30

fleksibilno

Helena Škovrlj ½

RV

9,00 – 12,00 NE

POTOČNICE

5,7 – 7,2

26

1 IOOP

Kristina Biškupić

Martina Ljubej

7,30 – 13,00

11,15 – 16,30

DA

10,45

8 - 9

11,40

1. od 10.00

2. od 14.30

fleksibilno

UKUPNO

113

PROMJENJENO radno vrijeme u 2 dana 10,45 JAGLACI I ŠAFRANI

Page 10: Dječji vrtić „Slavuj“

7

OBJEKT KERESTINEC 6,00 – 17,30 VODITELJ OBJEKTA: Ljiljana Udovičić

SKUPINA

DOB DJECE

BROJ DJ.

U

SKUPIN

1.DEŽURSTVO

6,00

ODGOJITELJI RADNO VRIJEME

ODGAJATELJA

VRIJEME OBROKA

2. DEŽURSTVO 6,30 - kvartovi

REDOVAN

RAD

DEŽURSTVO DORUČAK RUČAK UŽINA

RIBICE

2,9 – 3,3

18

Odgajatelji se

izmjenjuju na 2.

dežurstvu

Mirela Bašić

Snježana Skledar

Ljiljana Udovičić

7,30 – 12,30

11,00 – 16,30

9,00 – 14,30

DA

8 - 9

11,10

1. od 10.00

2. od 14.30

fleksibilno

ŠKOLJKICE

3,2 – 4,6 g.

23

Marija Čižmešija

Martina Č. Lacković

7,30 – 12,45

11,00 – 16,15

DA

8 - 9

11,30

1. od 10.00

2. od 14.30

fleksibilno

DEŽURNA

SOBA

UJUTRO I

POPODNE

HOBOTNICE

4,7 – 6,5

25

1 TUR

Odgajatelji se

izmjenjuju na 2.

dežurstvu

Marija Miholić

Gabrijela K. Lolić

Tena Povrženić

7,30 – 13,00

11,30 – 16,30

9,00 – 14,30

DA

8 - 9

11,40

1. od 10.00

2. od 14.30

fleksibilno

DELFINI

3,9 – 6,7

22

Blanka Guliš

Ivanka Dmitrovski

7,30 – 13,15

11,30 – 16,15

DA

8 - 9

11,30

1. od 10.00

2. od 14.30

fleksibilno

UKUPNO

88

PROMJENA radnog vremena

Ribice i

U 2 dana 10,5

Page 11: Dječji vrtić „Slavuj“

8

OBJEKT JAGNJIĆ DOL VODITELJ OBJEKTA: Renata Škacan

6,00 – 17,00

SKUPINA DOB DJECE

BROJ DJ. U

SKUPIN ODGOJITELJI RADNO VRIJEME ODGAJATELJA VRIJEME OBROKA

REDOVAN RAD DEŽURSTVO DORUČAK RUČAK UŽINA JEŽIĆI 1,1 – 2,8

16

1 TUR

Nikolina Žlimen

Marina Bićan

Marijana Tomaško

7,30 – 12,30

10,45 – 16,00

9,00 – 14,30

DA

8 - 9

11,15

1. od 10.00

2. od 14.30

fleksibilno

DEŽURNA SOBA

UJUTRO I

POPODNE SOVICE 2,9 – 6,2

20 1 TUR

1 IOOP

Renata Škacan

Maja M. Lovretin

Ivana B. Petrinjak

7,30 – 12,45

11,30 – 16,00

8,30 – 14,30

DA

8 - 9

11,30

1. od 10.00

2. od 14.30

fleksibilno

UKUPNO

36 PROMJENA RV

U 2 dana 10h '15

SVEUKUPNO

395

Page 12: Dječji vrtić „Slavuj“

9

1.2.2. Program predškole

Program predškole provodit će se od 5. listopada 2020. – 26. svibnja 2021.

Provodit će se u jednoj odgojno obrazovnoj skupini u centralnom objektu Dječjeg vrtića

„Slavuj“ u Strmcu, Obrtnička 13.

Vrijeme održavanja:

Ponedjeljak i srijeda od 16.15 do 19.30 sati.

PRAZNICI:

Zimski praznici: 24.12.2020. – 7.01.2021.

Proljetni praznici: 2. – 9.04.2021.

Voditeljice programa:

Odgojiteljice Monika Kuzmić Husak i Zdenka Sever

1.2.3. CAP – program

CAP – program provodi se prema programu verificiranom od strane Ministarstva

znanosti obrazovanja i sporta od 2009. godine a njime će ove godine biti obuhvaćeno 133

djeteta – školskih obveznika.

PROGRAM NOSITELJI PROGRAMA

CAP program

Edita Prelec, zdravstveni voditelj

Sara Jager, psiholog

Jelena Mustafić, logoped

Zdenka Sever, odgojitelj

Ivana Špehar, odgojitelj

Martina Č. Lacković, odgojitelj

Renata Škacan, odgojitelj

Ivana Brković Petrinjak, odgojitelj

Page 13: Dječji vrtić „Slavuj“

10

1.3. Organizacija rada

1.3.1. Organizacija rada u redovnom radu

Tijekom godine svi objekti i sve skupine radit će prema navedenom planu. Moguća su

odstupanja u radnom vremenu skupina i odgojitelja zbog bolovanja odgojitelja ili značajno

manje prisutnosti djece od očekivanog.

Tijekom blagdana – zimskih te ljetnih praznika planira se zatvaranje područnih objekata u ranije

navedenim terminima, a rad će se organizirati u skladu s ispitanom potrebom roditelja za

uslugama vrtića – putem anketa.

Područni objekti će u navedenim terminima raditi ukoliko temeljem procjene anketa i analize

polaznosti djece u protekloj godini potrebu za uslugama vrtića iskaže:

- U područnom objektu Rakitje za više od 60 djece

- U područnom objektu Kerestinec za više od 45 djece

- U područnom objektu Jagnjić Dol više od 20 djece

Zbog prirode posla i zahtjeva procesa rada u predškolskoj ustanovi, tijekom pedagoške godine

radno vrijeme odgojitelja i stručnih suradnika organizira se u okviru godišnjeg zaduženja i

strukture radnog vremena kao nejednako raspoređeno radno vrijeme.

1.3.2. Organizacija rada u slučaju izvanrednog stanja izazvanog pandemijom koronavirusa

COVID – 19

U Modelima i preporukama za rad u uvjetima povezanim s COVID-19 (MZO, kolovoz 2020.)

navodi se da u pedagoškoj godini 2020./2021. nije planirano potpuno zatvaranje svih dječjih

vrtića u Republici Hrvatskoj, a u slučaju preporuke epidemiologa moguće je:

a) prekidanje rada jedne ili više odgojno-obrazovnih skupina u slučaju da se utvrdi zaraza

COVID-19 kod jednog ili više djece ili kod odgojitelja određene skupine

b) zatvaranje jednog ili više objekata dječjeg vrtića u gradu.

U toj situaciji za djecu rane i predškolske dobi odgojno-obrazovni rad u pedagoškoj godini

2020./2021. može se, ovisno o epidemiološkoj situaciji, izvoditi:

a. u dječjem vrtiću za svu djecu

b. prema mješovitim modelom - za djecu odgojno-obrazovne skupine koja nisu u izolaciji

izvodi se odgojno-obrazovni rad u dječjem vrtiću, a u slučaju iznimne situacije, i temeljem

preporuke nadležne epidemiološke službe, dvosmjernom komunikacijom s roditeljima čija

Page 14: Dječji vrtić „Slavuj“

11

djecu ne mogu u dječji vrtić ili su u samoizolaciji. Komunikacija se može ostvarivati i uživo, a

roditeljima se mogu dostavljati i radni materijali koji će im pomoći u radu s djetetom kod kuće.

c. na daljinu uživo, odnosno dvosmjernom komunikacijom s roditeljima u slučaju iznimne

situacije i temeljem preporuke nadležne epidemiološke službe. Komunikacija se može

ostvarivati uživo, a roditeljima se mogu dostavljati i radni materijali koji će roditelju pomoći u

radu s djetetom koja ne mogu u dječji vrtić ili su u samoizolaciji.

Iznimno je moguć odgojno-obrazovni rad na daljinu s djecom uključenom u programe

predškole u dječjem vrtiću ili pri školi i to samo u slučaju da se utvrdi nemogućnost

realizacije predviđenog programa do kraja svibnja 2021. godine.

Komunikacija uživo omogućuje kontakt licem u lice te se preporučuje u svim komunikacijama

s djecom uz uvjet da su u nju uključeni i roditelji/skrbnici.

I djeca rane i predškolske dobi imaju svoju dnevni raspored te je za djecu koja ne mogu u vrtić

ili su u samoizolaciji važno načiniti raspored za predvidljive aktivnosti kako bi se postigla jasna

struktura dana.

Obzirom na navedeno, u DV Slavuj će se, u svrhu povezivanja djece koja su kod kuće s

djecom i odgojiteljima u vrtiću koristiti video pozivi i virtualna oglasna ploča – padlet u cilju

pravovremene razmjene informacija s roditeljima i djecom.

1.4.Radno vrijeme vrtića

Radno vrijeme vrtića planirano je i organizirano u skladu s potrebama roditelja kako

slijedi:

- Centralni objekt – Strmec 6.00 – 18.00

- Područni objekt Rakitje 6.00 – 17.30

- Područni objekt Kerestinec 6.00 – 17.30

- Područni objekt Jagnjić Dol 6.00 – 17.00

Page 15: Dječji vrtić „Slavuj“

12

1.5. Godišnja struktura i zaduženje satnice

RADNICI U PUNOM RADNOM VREMENU

Mjesec IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. Ukupno

Radnih dana 22 22 21 22 19 20 23 21 21 19 22 21 253 uk.sati

Radnih sati 176 176 168 176 152 160 184 168 168 152 176 168 2024 2088

Praznici i blagdani 0 0 0 8 16 0 0 8 8 16 0 8 64

RADNICI U NEPUNOM RADNOM VREMENU

Mjesec IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. Ukupno

Radnih dana 22 22 21 22 19 20 23 21 21 19 22 21 253 uk.sati

Radnih sati 88 88 84 88 76 80 92 84 84 76 88 84 1012 1044

Praznici i blagdani 0 0 0 4 8 0 0 4 4 8 0 4 32

Page 16: Dječji vrtić „Slavuj“

13

1.4.1. Razrada godišnje strukture sati rada odgajatelja

1. NEPOSREDAN RAD

DNEVNO – 5,5 sati

TJEDNO – 27,5 sati

2. OSTALI POSLOVI

DNEVNO – 2 sata

TJEDNO – 10 sati

a) planiranje / provedbe odgojno - obrazovnog rada s djecom i za djecu

b) praćenje i vrednovanje procesa

c) analiza dokumentacije

d) planiranje i kreiranje poticajnog okruženja

e) planiranje raznih oblika suradnje s roditeljima

f) planiranje / provedba suradnje i savjetovanje roditelja

g) planiranje/provedba oblika suradnje s društvenom zajednicom

h) stručno usavršavanje u / izvan ustanove

i) sjednice Odgojiteljskog vijeća

Razrada satnice odgojitelja u punom i nepunom radnom vremenu nalazi se u prilogu – Prilog

2 i Prilog 3.

1.4.2. Razrada godišnje strukture sati rada stručnih suradnika i zdravstvenog

voditelja prema područjima djelovanja

2. NEPOSREDAN RAD

DNEVNO – 5 sati

TJEDNO – 25 sati

a) praćenje i vrednovanje procesa (uvid u neposredan proces)

b) rad s djetetom (u procesu i individualno)

c) rad s roditeljima (u procesu i individualno)

3. OSTALI POSLOVI

DNEVNO – 1,5 SATI

TJEDNO – 7,5 SATI

a) sudjelovanje u timskoj izradi individualiziranih programa za djecu s posebnim

potrebama

Page 17: Dječji vrtić „Slavuj“

14

b) sudjelovanje u izradi različitih modela rada, izvedbenih programa i projekta za

unapređenje odgojne prakse

c) dokumentiranje postignuća

d) provođenje različitih oblika suradnje s roditeljima

e) sudjelovanje u radu stručnog tima

f) sudjelovanje u pripremi i provođenju internih oblika stručnog usavršavanja

g) rad s pripravnicima i studentima te ostalim stručnim radnicima

DNEVNO – 0,5 SATI

TJEDNO – 2,5 SATI

h) vođenje individualne dokumentacije

DNEVNO – 1 SAT

TJEDNO – 5 SATI

i) planiranje/provedba oblika suradnje s društvenom zajednicom

j) predstavljanje i promicanje djelatnosti

k) priprema različitih oblika suradnje s roditeljima

l) sudjelovanje u provedbi odgojiteljskog vijeća

m) individualno stručno usavršavanje izvan vrtića

Radno vrijeme i raspored rada članova stručnog tima

Ime i prezime Radno mjesto Radno vrijeme Mjesto rada

Gordana Supanc Ravnateljica 8.00 – 16.00 i

prema potrebi

Svi objekti

Edita Prelec Zdravstveni voditelj 7.00 – 14.00 ili

12.00 – 19.00

Svi objekti prema

rasporedu

Biljana Komlinović Pedagog 7.30 – 14.30 ili

12.00 – 19.00

Svi objekti prema

rasporedu

Sara Jager Psiholog 8.00 – 15.00 ili

12.00 – 19.00

Svi objekti prema

rasporedu

Mirjana Koluder

Karačić

Rehabilitator 8.00 – 15.00 ili

12.00 – 19.00

Svi objekti prema

rasporedu

Jelena Mustafić Logoped 8.00 – 15.00 ili

12.00 – 19.00

Svi objekti prema

rasporedu

Članovi stručnog tima na objektima borave svakodnevno prema predviđenom rasporedu ili

prema trenutnoj potrebi neposrednog rada s djecom, roditeljima i odgojiteljima.

Page 18: Dječji vrtić „Slavuj“

15

Radno vrijeme i raspored rada tehničkog osoblja

STRMEC RAKITJE KERESTINEC JAGNJIĆ DOL

KUHINJA KUHINJA KUHINJA KUHINJA

Štefica Tušinec/ Sanja Petričko 6,00-14,00

Jasna Jurilj 6,30-14,30

Verica Deak 6,30-14,30

Nada Mihalek 6,00 – 14,00

Sanja Petričko/ Petra Hutinec 6,00-14,00

Vesna Petravić 7,30-15,30

Tanja Jančinec 8,30-16,30

SPREMAČICE SPREMAČICE SPREMAČICE SPREMAČICA

G. O. Cesarec 8,30-16,30

Anica Jelinčić Koletić 8,30-16,30

Verica Deak/ Darinka Juranko 8,30-16,30

Vesna Kapuđija 10,00 – 18,00

Z. Vlašić/ Jasmina Cvetković 10,30-18,30

Branka Deščak SDB 8,9,10 10,30-18,30

Darinka Juranko/ Edita Šimić 8,30 – 16,30

Jadranka Radek 10,30-18,30

Ivanka Skeja SDB 11 i 12 10,30-18,30

Edita Šimić Jasminka Herak 10,30-18,30

J. Pijaca 10,30-18,30

Željko Širanović 6,00 – 14,00

Željko Grgić 6,00 – 14,00

Željko Grgić 6,00 – 14,00

Željko Širanović 6,00 – 14,00

Radno vrijeme i raspored rada administrativnog osoblja

Ime i prezime Radno mjesto Radno vrijeme Mjesto rada

Sanela Krčelić Tajnica 8.00 – 16.00 Strmec – tajništvo

Ivančica Palinić Voditelj računovodstva

800 – 16.00 Strmec – računovodstvo

Marija Tanković Računovodstveni radnik

8.00 – 16.00 Strmec – računovodstvo

Ivica Miklež Ekonom 7.00 – 15.00 Strmec Skladište

Page 19: Dječji vrtić „Slavuj“

16

PLAN SASTANAKA U PEDAGOŠKOJ GODINI 2020./2021.

Rujan Listopad Studeni Prosinac Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz

SKUP RADNIKA 1

OV 1 1 1 1

OBVEZNI OBLICI STRUČNOG USAVRŠAVANJA Interni stručni aktivi 1 1

PADLET – edukacija za korištenje virtualne OP 1 Unapređivanje planiranja i vrednovanja razvojnih zad. 1 1 1

Unapređivanje planiranja aktivnosti za ostvarivanje

razvojnih zadataka 1 1 1 1

Individualne refleksije Kroz suradnju članova stručnog tima s odgojiteljima

IZBORNI OBLICI STRUČNOG USAVRŠAVANJA U USTANOVI

KROZ VODSTVO ODGOJITELJA + OGLEDNE AKTIVNOSTI Kreativne metode u ranom poučavanju stranih jezika 1 1 1 1 1

eTwinning 1 1 1 1 1

REFLEKSIVNE GRUPE Govorno-jezične igre 1 1 1

GRUPE IZ PODRUČJA POSEBNOG INTERESA Smart Teachers Play More 1 1 1

Izrada kraćeg programa za rad s darovitom djecom 1 1 1 1 1 Izrada programa senzomotorike za djecu od 1.-3.g 1 1 1 1 1

ISU IZVAN USTANOVE PO IZBORU SU – vodstvo vanjskog stručnog usradnika 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 SS AZOO 1 1

RADNI DOGOVORI I SASTANCI TIMOVA RADNI DOGOVORI S RAVNATELJEM 1 1 1 RADNI DOGOVORI – PRIPREMA ZA ŠKOLU 2 RADNI DOGOVOR- PRILAGODBA 1 1 TIMOVI IZ STRATEŠKOG PLANA Sastanci stručnog tima 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Page 20: Dječji vrtić „Slavuj“

17

3. MATERIJALNI UVJETI RADA

OBJEKT

Nabava

Tekuće i invest.

održavanje

Materijali i

rezrv.

dijelovi

Didaktika i

Sitni inventar

Uredski i ostali

Materijali i

rashodi

Izvor

sredstava

Strmec

- pregled instalacija i

atesti

- kemijsko pranje nape

- redovito servisiranje

lifta

-redoviti servisi opreme –

strojeva

- premazivanje sprava na

dvorištu

- rezervni

dijelovi i

materijali za

sve popravke

koje vrši domar

- servis postojećih

klima uređaja

- nabava zaštitne

odjeće i obuće za

odgojitelje i

tehničko osoblje

-nabava

potrošnog

materijala prema

iskazanim

potrebama

odgojitelja

-nabava uredskog

materijala prema

potrebi

-nabava tonera za

odgajatelje i

urede

-sanitetski

materijal

-prihodi za

posebne

namjene

-vlastiti

prihodi

-donacije

Page 21: Dječji vrtić „Slavuj“

18

OBJEKT

Nabava

Tekuće i invest.

održavanje

Materijali i

rezrv.

dijelovi

Didaktika i

Sitni inventar

Uredski o ostali

Materijali i

rashodi

Izvor sredstava

Rakitje

-Nabava opreme za

kuhinju prema

projektu

-Nabava opreme za

novootvorene sobe

dnevnog boravka

(proširenje objekta

za 3 odgojno-

obrazovne skupine)

-pregled instalacija

-atesti

-rezervni dijelovi

i materijal za sve

popravke koje

vrši domar

- nabava kuhinjskog

inventara za potrebe

povećanog broja

djece zbog

proširenja objekta

-nabava zaštitne

odjeće i obuće

za odgojitelje i

tehničko osoblje

-nabava

potrošnog

materijala prema

iskazanim

potrebama

odgojitelja

-nabava

sredstava i

materijala za

čišćenje i

održavanje

prostora

-prihodi za

posebne

namjene

-vlastiti prihodi

-donacije

Page 22: Dječji vrtić „Slavuj“

19

OBJEKT

Nabava

Tekuće i invest.

održavanje

Materijali i

rezrv.

dijelovi

Didaktika i

Sitni inventar

Uredski o ostali

Materijali i

rashodi

Izvor sredstava

Kerestinec

-sadnja drveća na

dvorištu

-servis klima uređaja

-pregled instalacija

-atesti

-Rezervni dijelovi

i materijal za sve

popravke koje

vrši domar

-dopuna posuđa i

pribora za jelo

-nabava zaštitne

odjeće i obuće

za odgojitelje i

tehničko osoblje

-nabava

potrošnog

materijala prema

iskazanim

potrebama

odgojitelja

-nabava

sredstava i

materijala za

čišćenje i

održavanje

prostora

-prihodi za

posebne

namjene

-vlastiti prihodi

-donacije

Page 23: Dječji vrtić „Slavuj“

20

OBJEKT

Nabava

Tekuće i invest.

održavanje

Materijali i

rezrv.

dijelovi

Didaktika i

Sitni inventar

Uredski o ostali

Materijali i

rashodi

Izvor sredstava

Jagnjić

Dol

-dopuna sprava na

dvorištu

(kombinirana

sprava za djecu

jasličkog uzrasta)

- sadnja niskog raslinja

na dvorištu

- redoviti servis lifta za

hranu

- servis klima uređaja

-pregled instalacija

-atesti

-Rezervni dijelovi

i materijal za sve

popravke koje

vrši domar

-nabava zaštitne

odjeće i obuće

za odgojitelje i

tehničko osoblje

-nabava

potrošnog

materijala prema

iskazanim

potrebama

odgojitelja

-nabava

sredstava i

materijala za

čišćenje i

održavanje

prostora

-prihodi za

posebne

namjene

-vlastiti prihodi

-donacije

Page 24: Dječji vrtić „Slavuj“

21

4. NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST I ZDRAVLJE DJECE

OPĆI CILJ: Osigurati standarde kvalitete u području skrbi za tjelesni rast i zdravlje djece,

unaprijediti postupke i aktivnosti koje doprinose zaštiti zdravlja djece, samozaštite i ekološke

osviještenosti, osigurati provedbu preventivnih mjera radi smanjivanja zdravstvenih rizika i

osnaživanje zaštitnih čimbenika u svim područjima djelovanja.

Trajne zadaće u pedagoškoj 2020./2021. godini

1. Aktivnosti vezane za očuvanje zdravlja djece

2. Preventivna zdravstvena zaštita

3. Zdravstveni odgoj

4. Prehrana

5. Sanitarno-higijenski uvjeti

3.1. Aktivnosti vezane za očuvanje zdravlja djece

U okviru provođenja odgoja i obrazovanja za održivi razvoj, s ciljem očuvanja

djetetova zdravlja i prevencije oboljenja, osobita pažnja će se posvetiti razvoju i unapređivanju

kulturno – higijenskih navika i implementaciji novih spoznaja o zaštiti zdravlja u dječjem

vrtiću. Zdravstveni odgoj se treba zasnivati na naučnim spoznajama i najnovijim dostignućima

medicine. To je ujedno i poticaj na individualno usavršavanje koje je neophodno u današnjem

vremenu u kojem živimo, a nameću nam nove pojave bolesti, povećan broj djece s različitim

kroničnim oboljenjima i zdravstvenim potrebama koja borave veći dio dana u vrtiću.

Zdravlje je neizmjerno bogatstvo čije je vrijednosti potrebno osvještavati od najranije dobi.

Aktivnosti vezane za njegu i skrb o djetetovu zdravlju:

• Obrada i analiza intervjua novoprimljene djece radi prikupljanja informacija o

zdravstvenom statusu djece:

- Inicijalni razgovori s roditeljima mlađe jasličke dobi i djece sa zdravstvenim potrebama,

- Popunjavanje individualnih zdravstvenih kartona,

- Vođenje medicinske dokumentacije za djecu s posebnim zdravstvenim potrebama (otvaranje

dosjea i praćenje),

Page 25: Dječji vrtić „Slavuj“

22

- Uvid u zdravstvene svjedodžbe-uočavanje odstupanja u razvoju, medicinska dokumentacija,

- Kontrola procijepljenosti novoupisane djece i praćenje prema kalendaru cijepljenja,

- Suradnja s nadležnim pedijatrima djece.

• Identifikacija djece s posebnim zdravstvenim potrebama:

- Utvrditi broj djece, klasificirati potrebe i tretmane u odnosu na njih

- Suradnja s roditeljima i su-stručnjacima u tretmanu djeteta s posebnim potrebama

- Izmjena relevantnih informacija o djetetu s odgojiteljima i adekvatnim postupcima vezano

uz kronične bolesti , određene specifične potrebe djeteta i tretmane u odnosu na njih

- Individualni razgovori s roditeljima djece s posebnim potrebama (dijabetes, febrilne

konvulzije, EPI, astme, afektivne krize, srčana oboljenja)

Page 26: Dječji vrtić „Slavuj“

23

metaboličke bolesti – prehrana bez glutena, alergije i nutritivne alergije i sl.)

- izraditi individualni plan i postupke kod iznenadnih stanja

- organizirati edukaciju

Standard Strategija Nositelji Dinamika

Zdravstveni status

djeteta

Liječnička svjedodžba

Zdravstveni karton

odgojitelji – suradnja

zdravstveni voditelj

kod polaska djeteta u

vrtić ili nakon duljeg

izostanka (60) dana

identifikacija djece s PP

liječnički. nalazi

Zdravstveni voditelj

ravnatelj

stručni tim,

polazak u vrtić i PP,

tijekom godine

Zdravstvene

potrebe djece

Njega djece

Izrada ind. postupaka,

informiranje i upućivanje na

tretman

zdravstveni voditelj,

odgojitelji,

pred polazak u vrtić,

kontinuirano

Kalendar

cijepljenja

Praćenje procijepljenosti

(individualni karton)

Zdravstveni voditelj

odgojitelji- suradnja

polazak u vrtić svi

- tijekom ped. godine,

Akutne i kronične

bolesti

Pružanje pomoći

djeci u situacijama

povreda i bolesti

Praćenje i djelovanje- prema

uputama, evidencija /postupci

snižavanje temperature u vrtiću

odgojitelji osposobljeni za

pružanje PP

Mjerenje tjelesne

temperature i apliciranje

lijekova -prema uputama

Saniranje povreda i

pružanje prve pomoći

zdravstveni voditelj,

odgojitelji

odgojitelji

roditelji, liječnici

zdravstveni voditelj,

odgojitelji

kontinuirano

prema potrebama i

akutnim zbivanjima

Epidemiolog

Zaštita zdravlja djece u vrtiću

Preventivne mjere sprečavanja i

širenja zaraznih bolesti

Zdravstveni voditelj

roditelji, odgojitelji

epidemiolog

prema potrebi i

procjeni zdravstvene

struke

Page 27: Dječji vrtić „Slavuj“

24

3.2. Preventivna zdravstvena zaštita

- Aktivnosti prevencije zdravlja

Skrb o dnevnom ritmu:

- uvažiti individualne potrebe djece, osobito mlađe jasličke dobi u ritmu zadovoljavanja osnovnih

fizioloških potreba (hrana, uzimanje tekućine, odmor), privikavanje na spavanje /jaslice – nespavanje/

vrtić,

- usklađivanje rada kuhinje prema potrebama u ustanovi,

- uskladiti rad tehničkog osoblja u odgojno obrazovnom procesu s ciljem zadovoljavanja

individualnih potreba djece,

- uskladiti ritam dnevnih aktivnosti bez spavanja u starijim odgojnim grupama.

3.3. Zdravstveni odgoj

Boravak na zraku (boravak na otvorenom)

Posebnu brigu treba posvetiti odgovarajućim zdravstvenim postupcima u procesu organizacije

boravka na zraku kako bi se spriječila ugroženost zdravlja djece.

- Pratiti klimatske uvjete vodeći brigu o adekvatnoj odjeći djece -slojevito oblačenje,

- preveniranje pothlađivanja i prehlada, osobito u jesen,

- Osvješćivati potrebu kod djeteta za brigu o vlastitom zdravlju,

- Poučavanje djeteta o samozaštiti-prevencija povreda na igralištu, uboda insekata alergija,

(trava, pelud…), korištenje prirodnih faktora (sunce), uz mjere opreza i zaštite od sunca,

- Organizirati jednodnevne odlaske u prirodu i izlete,

- Provjera sigurnosti lokaliteta i zdravstvenih uvjeta,

- Suradnja s vanjskim suradnicima koji nude organizirane oblike odgojno - zdravstvenih

programa

Page 28: Dječji vrtić „Slavuj“

25

3.4. Prehrana

Planiranje jelovnika:

- izrada jelovnika prema propisanom prehrambenom standardu i normativima,

- kontinuirana suradnja s roditeljima djece s PP: dogovori s roditeljima, korekcije jelovnika u odnosu

na individualne potrebe, dostava individualno prilagođenih jelovnika roditeljima djece s posebnim

potrebama u prehrani,

- voditi računa o energetskoj vrijednosti namirnica, zastupljenosti hranjivih sastojaka i

- njihovom međusobnom odnosu, raznovrsnosti i vizualnoj privlačnosti jela.

- prilagođavanje prehrane najmlađe jasličke djece u razdoblju prilagodbe (posebno planiranje prehrane

– zdravstvene potrebe, planiranje tjednih jelovnika (tim: glavna kuharica, zdravstvena voditeljica,

odgojitelji) iz programa standarda prehrane i vrtićke kuharice,

- svakodnevno planirati zdjele sa svježim voćem dostupne djeci,

- poticati odgojni utjecaj roditelja i odgojitelja na razvoj pravilne prehrane djece kod djeteta: poticati

djecu na prihvaćanje novih namirnica, usvajati navike i razvijati sklonost prema Zdravoj hrani.

Antropometrijska mjerenja – u suradnji s odgojiteljima (od listopada do veljače), Analize i upute

o adekvatnim postupcima u odnosu na stanje uhranjenosti djece.

Rad s odgojiteljima, roditeljima (upute, tretmani potreba).

Poticati odgojni utjecaj odgojitelja na razvoju i usvajanju osnovne zdravstvene kulture kod

djeteta/ razvijanje kulturno higijenskih navika kod djece.

Prikaz prehrane djece

Prehrana

Planiranje prehrane po

prehrambenim

standardima i normativima

Izrada jelovnika

Raspored dnevnih obroka

prema

potrebama dobne skupine

Zdravstveni

voditelj

gl. kuharica,

odgojitelji

tjedno

kontinuirano

Page 29: Dječji vrtić „Slavuj“

26

*

Nutritivne alergije,

metaboličke bolesti / celijakija

/ jelovnik p.p

zdrav. Voditelj.

roditelji, liječnici

kuhinja,

odgojitelji

prema potrebi oboljelog

djeteta i med.

dokumentacije

HAACP

mjere

Praćenja zdravstveno –

higijenskih mjera,

sigurnosti u kuhinjskom traktu

Kontrola stanja

Zdravstveni

voditelj,

ravnatelj

kuhinja, domar

kontinuirano

Zdravstvena poduka za kuhinju – praćenje mjera tzv. HACCAP sustava uvedenih u objekte a

posebice u kuhinjski trakt (kuhinju i skladišta),

- tim za praćenje

- valorizacija i kontrola

- zdravstvena poduka za tehničko osoblje

Suradnja u cilju ostvarivanja programa unapređivanja kvalitete življenja djece u dječjem vrtiću.

Praćenje psihofizičkog razvoja

- stalni nadzor zdravlja djece s ciljem otkrivanja oboljenja i prevencije – intenzivirati suradnju s

nadležnim pedijatrima,

- trijaža djece sa simptomima zaraznih bolesti, izolacija,

- poduzimanje mjera za sprječavanje širenja zaraznih bolesti / epidemiolog

- zbrinjavanje i evidencija povreda djece / rad odgojiteljima,,

- nabava priručne ljekarne za pružanje prve medicinske pomoći (organizirati brigu nad priručnim

apotekama u objektu),

- praćenje procijepljenosti djece po kalendaru cijepljenja,

- suradnja s epidemiologom i pedijatrima DZ Samobor,

- praćenje pobola djece i procjenjivanje vrijednosti provedenih preventivnih mjera

- suradnja s vanjskim su stručnjacima u organiziranju zdravstvenih pregleda: dječji stomatolozi - rad s

roditeljima i rad na zdravstvenoj poduci,

Page 30: Dječji vrtić „Slavuj“

27

- razgovori s roditeljima uz savjetodavni rad ( zdravlje, bolest, prehrana),

- izrada i izlaganje zdravstvenih tema za roditelje (roditeljski sastanci, pisani materijali - osobito na

temu prevencije debljine djece predškolske dobi te djece koja imaju odstupanja ( preuhranjenost -

pretilost)

- prevencija karijesa kod djece (pravilnom prehranom, pravovremenim odvikavanjem od duda, bočica,

usvajanjem higijenskih navika )

Praćenje rasta i razvoja djece

Rast i

razvoj

djeteta

Antropometrijska mjerenja

Stomatolog / od 4 – 7 god

Zdravstveni

voditelj.

odgojitelji

Kontinuirano

(mjerenja)

Prema planu i

programu 9-12

mj.

* Metaboličke bolesti roditelji

pedijatri, liječnici

Prema potrebi

Zdravstvene

potrebe

Praćenje zdravstvenog stanja

djece kronične bolesti, učestalost

akutnih bolesti

Odstupanja u tjelesnom razvoju

savjetodavni rad

Zdravstveni voditelj,

odgojitelji, psiholog,

ST, odgojitelji

roditelji

Kontinuirano

• Zdravstveni odgoj

- zdravstvena poduka za odgojitelje (zdravstvene radionice, stručne grupe) - tema : Febrilne i

afebrilne konvulzije kod djece ( simptomatologija, postupci zbrinjavanja djeteta, prevencija)

- prehrana najmlađih (ritam hranjenja, priprema hrane, pravilan raspored obroka i međuobroka,) -

jaslice

- HITNA STANJA « (postupci pružanja hitne medicinske pomoći – kod krvarenja, rizici ,

zbrinjavanje i prevencija….)

- Vježbe ( uz demonstraciju primjene postupaka u situacijama ): pružanje prve pomoći -

Ormarići prve pomoći – praćenje i nadopuna

Page 31: Dječji vrtić „Slavuj“

28

briga za

zdravlje djece

Unapređivanje kvalitete

življenja djece u vrtiću

Promocija vrijednosti

zdravlja

Preventivne mjere i

postupci

Kulturno – higijenske

navike

Zdravstveni

voditelj,

odgojitelji,

zdravstveni

djelatnici

prema planu i

programu,

tijekom

godine

zdravstveni

kutić

Aktualni sadržaji –područje

zdravlja - zdrav stil života ,

prehrana

zdrav.vod./,odgojitelji

voditelj objekta

mjesečno

• Plan sanitarno-higijenskog održavanja vrtića

- Unapređivati zdravstveno higijenske uvjete u vrtiću primjenom eko – sredstava za čišćenje i

dezinfekciju uz Plan i program održavanja higijene u vrtiću,

- Mjere DDD – dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacija po potrebi,

- Kontrola mikrobiološke i energetske ispravnosti hrane,

- Nadziranje sanitarno-higijenskih uvjeta i održavanja svih prostora u kojima borave djeca,

- Voda – osigurati i poticati na uzimanje tekućine,

- Sanitarno zdravstveni pregled odraslih – kontinuirano / epidemiološki nadzor,

- Tečaj zdravstvenog odgoja tzv. Higijenskog minimuma (djelatnici u procesu sa živežnim

namirnicama ) ZZJZ.

Stručno usavršavanje

• prema programu nadležnih ministarstva iz područja zdravstva i prosvjete.

• Organizirani stručni seminari i aktivi za zdravstvene voditelje (Zdravstveno veleučilište, HUMS i

HKMS/ prema katalogu).

• Vođenje propisane medicinske dokumentacije.

Page 32: Dječji vrtić „Slavuj“

29

3.5. Sanitarno-higijenski uvjeti

Dnevni ritam i

potrebe djece

Osigurati pravilan raspored dnevnih

aktivnosti prehrane i odmora

ravnateljica,

zdravstvena voditeljica,

pedagoginja,

psihologinja

Mikroklimatski

uvjeti u SDB,

sanitarije

Temperatura, prozračivanje

Adekvatna odjeća, postupci njege u

sanitarijama, igračke,

kulturno –hig. navike, čistoća, održavanje,

dezinfekcija

Zdravstvena voditeljica,

ravnateljica, odgojitelji,

spremačice

Boravak na

zraku

dječja igrališta- zdravstveno – sigurnosni

uvjeti

Korištenje prirodnih faktora

Zdravstvena voditeljica,

odgojitelji, spremačice

pedagoginja, voditelj

objekta, spremačice,

domari

Tjelesno –

zdravstveni,

rekreativni ,

sportski

programi

Tjelesne aktivnosti i

svakodnevno provođenje tijekom

boravka u vrtiću

Zdravstvena voditeljica,

odgojitelji, pedagoginja

Napomena: sve aktivnosti planirati i stavljati u cjelokupni kontekst odgojno obrazovnog procesa, voditi

računa o integrativnom pristupu, osobito u planiranju zadaća odgoja, očuvanja zdravlja i usvajanja

zdravih navika prehrane i zdravog načina življenja.

Page 33: Dječji vrtić „Slavuj“

30

Bitne zadaće:

POŠTIVANJE I PRIDRŽAVANJE MJERA ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE

EPIDEMIJE COVID-19- PREMA UPUTAMA HZJZ

(rok primjene: 01. rujna 2020.)

SADRŽAJ

1. OPĆE PREPORUKE VEZANO UZ RAD USTANOVE

2. UPUTE ZA ODGOJITELJE

3. UPUTE ZA DOMARA

4. UPUTE ZA SPREMAČICE, POMOĆNE KUHARICE I KUHARICE

5. UPUTE ZA OSTALE ZAPOSLENIKE

6. PRILOZI

• EVIDENCIJSKA KNJIGA

• PROTOKOL ZA RODITELJE

• OBAVIJEST ZA RODITELJE

• TJEDNA NADZORNA LISTA DEZINFEKCIJE

• UPUTE ZA ODRŽAVANJE RODITELJSKIH SASTANAKA I PRILAGODBE DJECE

• NATPIS OBAVEZNA DEZINFEKCIJA RUKU

• EVIDENCIJA DOLAZAKA NEOVLAŠTENIH OSOBA

UPUTE ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE COVID-19 VEZANO ZA RAD

PREDŠKOLSKIH USTANOVA, OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021.

OPĆE PREPORUKE VEZANO ZA RAD USTANOVE – VAŽNO ZA SVE ZAPOSLENIKE DJEČJEG

VRTIĆA

Rad u dječjem u sadašnjim epidemiološkim uvjetima, uz poštovanje ovih uputa, smatra se jednako sigurnim

za djecu i zaposlenike kao i rad od kuće, odnosno ostanak kod kuće kada nisu na snazi mjere potpunog

zatvaranja.

Page 34: Dječji vrtić „Slavuj“

31

Mogućnosti provedbe. Svaka ustanova, ukoliko ima uvjete za to, dužna je provoditi sve preporuke, ukoliko

ne, dužna ih je prilagoditi uvjetima rada u ustanovi.

Temeljne odredbe

U svim objektima važno je provoditi i poštovati opće mjere sprječavanja širenja zaraze.

Fizičko udaljavanje. Rad ustanove neophodno je organizirati na način da se osigura koliko je moguće

socijalno distanciranje (fizički razmak). Neophodno je poticati fizički razmak, kao i pojačanu osobnu

higijenu djece

. Ipak, treba očekivati da će kod djece mlađe dobi (rana i predškolska dob) biti određenih odstupanja u

provedbi uslijed specifičnosti i potreba pojedinih odgojno-obrazovnih procesa, njege djeteta te razvojnih

značajki pojedinih dobi kao što su:

− istraživanje prostora i predmeta koji okružuju dijete (u određenoj dobi stavljanje u usta ruku i predmeta),

− znatiželja u odnosu na druge osobe/drugu djecu,

− motorička nespretnost i nedoraslost,

− potreba za kretanjem.

Higijena ruku. Važno je omogućiti i uvesti u rutinu redovito pranje ruku tekućom vodom i sapunom. Ruke

se peru prije ulaska u svoju skupinu, prije i nakon pripreme hrane, prije jela, nakon korištenja toaleta, nakon

dolaska izvana, nakon čišćenja nosa i kada ruke izgledaju prljavo. Za pranje ruku treba koristiti tekuću vodu

i sapun. Pri pranju ruku potrebno je pridržavati se naputaka za pravilno pranje ruku: https://bit.ly/2ThY08M.

Uz navedeno, prema potrebi može se organizirati pranje ruku prema unaprijed utvrđenom rasporedu

najmanje dva puta dnevno po odgojno-obrazovnim skupinama, bez međusobnog kontakta pojedinih skupina.

Nakon pranja ruku sapunom i vodom, ruke treba osušiti papirnatim ručnikom za jednokratnu upotrebu koji

se nakon korištenja baca u koš za otpad s poklopcem.

Djelatnici i učenici s kroničnim bolestima

Djelatnicima s kroničnim bolestima koje možebitno predstavljaju veći rizik za razvoj težih oblika bolesti

COVID-19 (djelatnici s respiratornim, kardiovaskularnim, malignim bolestima, dijabetesom,

imunodeficijencijama) preporučuje se nošenje maske. S obzirom da se rizik od zaraze u dječjem vrtiću za

odgojitelje te školi za učitelje nije do sada pokazao većim od rizika od zaraze na bilo kojem drugom radnom

mjestu ili u zajednici, smatra se da samo izrazito vulnerabilne (osjetljive) osobe ne smiju raditi u dječjem

vrtiću i školi, dok osobe s većinom kroničnih bolesti mogu raditi u dječjem vrtiću i školi jednako kao i na

drugim radnim mjestima. Za svaku izrazito vulnerabilnu osobu (djelatnik i dijete/učenik) ili osobu koja dijeli

Page 35: Dječji vrtić „Slavuj“

32

kućanstvo s izrazito vulnerabilnom osobom, potrebno je pojedinačno razmotriti situaciju uzimajući u obzir

aktualnu epidemiološku situaciju. Odluku o tome donosi liječnik primarne zdravstvene zaštite kao i o

eventualnim drugim posebnim mjerama zaštite poput nošenja maske i sl. (pedijatar, liječnik obiteljske

medicine). U kućanstvu u odnosu na vulnerabilnog člana preporučuje se izbjegavati bliski kontakt, nositi

masku kada je primjereno i provoditi druge preventivne mjere. Popis izrazito vulnerabilnih skupina bolesti i

zdravstvenih stanja i uvjeti za njihov boravak u školi sukladan je pravilima liječničke struke.

Ulazak i izlazak iz dječjeg vrtića

Ulazak i izlazak

Ustanova vodi evidenciju ulaska/izlaska bilo da je riječ o ovlaštenom ili neovlaštenom osoblju (ovlašteno

osoblje uključuje: djecu, osoblje, pomoćno i administrativno osoblje, ostalo osoblje kojem je odobren

ulazak; neovlašteno osoblje uključuje: roditelje/skrbnike, neupisanu braću/sestre djecu/učenike, drugo

osoblje koje nije nužno za rad ustanove).

Evidencija ulazaka i izlazaka mora se obaviti na adekvatan način da se ne stvaraju grupiranja na ulazu,

npr. za učenike se evidencija obavlja u razredu. Ovlaštena osoba ulazi u ustanove na način da održava

razmak od najmanje 1,5 m u odnosu na sve druge osobe (po mogućnosti prema oznaci na podu), dezinficira

ruke na ulazu te izbjegava zadržavanje i grupiranje.

Do daljnjeg su zabranjeni svi posjeti ustanovama (primjerice izvođenje kazališne predstave i sl.).

Neophodno je osigurati protok/dolazak što manjeg broja osoba, kako na ulazu u ustanovu, tako i u

unutarnjim prostorima ustanove.

Navedeno ograničenje treba primjenjivati vezano uz medijske upite te se predlaže snimanje medijskih

priloga na otvorenom, odnosno u dvorištu dječjega vrtića i škola.

U dijelu uputa koji se odnosi na uključivanje djece i mladih s teškoćama u razvoju u ustanovama koje

provode posebne programe za djecu/učenike s teškoćama u razvoju, predviđen je nastavak rehabilitacijskih i

drugih terapijskih postupaka/usluga iz sustava socijalne skrbi sukladno odgovarajućim preporukama

(navedeno kasnije). Iste preporuke treba primijeniti i kod rehabilitacijskih i terapijskih postupaka s

vanjskim suradnicima u prostorima dječjih vrtića i škola koje je moguće nastaviti ako su se provodili u

ustanovi prije epidemije te ako je moguće osigurati dosljednu provedbu odgovarajućih epidemioloških

preporuka.

Organizacija rada ustanova

Page 36: Dječji vrtić „Slavuj“

33

Ulazak i dostava u vrtić

Ulazna vrata otvaraju se na poziv telefonom ili zvonom tijekom radnog vremena i dežurstva.

Vikendom/blagdanom/radnim danom i poslijepodne vrata otvara dežurni djelatnik. Dostavu za potrebe

ustanove preuzimaju nadležni radnici ustanove na vanjskim vratima, a ulaz je dozvoljen iznimno serviserima

i ostalim službama čije usluge su neophodne (što uključuje dosljednu provedbu preventivnih i

protuepidemijskih mjera poput provjere vode za ljudsku potrošnju, zdravstvene ispravnosti hrane i sl.) uz

obveznu mjeru dezinfekcije ruku i po potrebi nošenja zaštitne maske i zamjenske obuće ili jednokratnih

nazuvaka.

Mjerenje temperature i praćenje pojave simptoma

Djelatnici:

Dnevno mjerenje temperature. Svi djelatnici obavezni su mjeriti tjelesnu temperaturu svaki dan prije

dolaska na posao te u slučaju povećane tjelesne temperature ne dolaze na posao, već se javljaju telefonom

ravnatelju i izabranom liječniku obiteljske medicine kako je navedeno u nastavku.

Kod dolaska i odlaska s posla, svim se djelatnicima preporučuje svakodnevno mjerenje tjelesne temperature

beskontaktnim toplomjerom, kao i utvrđivanje imaju li respiratornih simptoma ili znakove drugih zaraznih

bolesti. Kod osobe s povišenom temperaturom izmjerenom beskontaktnim toplomjerom (37,3o C i veća,

ovisno na specifikaciji beskontaktnog toplomjera) preporučuje se mjerenje temperature i standardnim

toplomjerom pod pazuhom te se povišena temperatura utvrđuje na temelju takvog mjerenja.

Evidencijska knjiga

Vodi se evidencija o vrijednostima izmjerene tjelesne temperature i eventualnom postojanju respiratornih

simptoma.

Postupanje s febrilnim djelatnikom, odnosno osobama s drugim simptomima zarazne bolesti s povišenom

tjelesnom temperaturom, respiratornim simptomima i drugim simptomima zarazne bolesti nije dozvoljeno

raditi, brinuti se o djeci, niti dolaziti u prostor poslodavca, odnosno ustanove, što je i inače nužno u radu

ovakvih ustanova. Djelatnici s povišenom tjelesnom temperaturom i/ili respiratornim simptomima odmah

napuštaju radna mjesta. Ravnatelj treba imati unaprijed organiziranu zamjenu za takav slučaj.

Sumnja na COVID-19

Znakovi koji upućuju na moguću zarazu COVID-19:

• povišena tjelesna temperatura (po pazuhom > 37,2)

• simptomi respiratorne bolesti - kašalj, poteškoće u disanju, grlobolja

Page 37: Dječji vrtić „Slavuj“

34

• poremećaj osjeta njuha i okusa

• gastrointestinalne smetnje (proljev, povraćanje i bol u trbuhu, posebno kod manje djece).

Djeca sa znakovima svih drugih zaraznih bolesti koje se prenose uobičajenim socijalnim kontaktom također

ne dolaze u ustanovu.

Postupanje u slučaju sumnje na zarazu

Kod pojave navedenih znakova bolesti dijete ili djelatnik ostaje kod kuće, javlja se najprije telefonom

izabranom liječniku obiteljske medicine, odnosno pedijatru koji odlučuje o testiranju prema liječničkoj

indikaciji. O navedenom roditelj ili djelatnik telefonom obavještava ustanovu.

Ako se znakovi bolesti jave tijekom boravka u ustanovi, odmah treba pozvati roditelja te dijete izolirati u

prikladnoj prostoriji do dolaska roditelja. Oboljeli djelatnik odmah napušta ustanovu.

Ravnatelj odmah javlja nadležnom epidemiologu:

• svako grupiranje osoba sa sumnjom na COVID-19 (dva i više djelatnika i/ili djece sa sumnjom iz iste sobe/

hodnika i sl.)* kao što se to radi i u slučaju drugih zaraznih bolesti koje se obavezno prijavljuju u Republici

Hrvatskoj, a prema Listi zaraznih bolesti čije je sprečavanje i suzbijanje od interesa za Republiku Hrvatsku

• svaku pojedinačnu potvrđenu infekciju COVID-19 koju djelatnik, odnosno roditelj imaju obavezu žurno

javiti ravnatelju ustanove.

Kod pojedinačnog slučaja pojave simptoma koji mogu upućivati na zarazu COVID-19, odgojno-obrazovna

skupina u pravilu nastavlja dalje s odgojno-obrazovnim radom, dok se kod grupiranja osoba sa znakovima

bolesti* postupa sukladno mišljenju liječnika.

Kada se kod djeteta ili djelatnika utvrdi zaraza COVID-19, postupa se sukladno odluci nadležnog

epidemiologa što, između ostalog, znači da se za sve osobe kod kojih se utvrdi da su bile u bliskom kontaktu

sa zaraženom osobom u vrijeme kada je osoba mogla biti zarazna izriče mjera aktivnoga zdravstvenog

nadzora u samoizolaciji.

Ostale preporuke.

Provjetravanje objekta vikendom i u neradne dane nije potrebno.

Djecu se može odvesti u šetnju držeći razmak te pridržavajući se Preporuka o načinu stavljanja u funkciju

dječjih igrališta te načinu bavljenja rekreativnim sportom na otvorenom za vrijeme trajanja epidemije bolesti

COVID-19 (https://www.hzjz.hr/wpcontent/uploads/2020/03/Dje%C4%8Dja-igrali%C5%A1ta-i-

rekreativno-bavljenje-sportom-naotvorenome.pdf).

Page 38: Dječji vrtić „Slavuj“

35

Po povratku u ustanovu djeca peru ruke vodom i sapunom.

Stručni suradnici koji inače svakodnevno borave u odgojno-obrazovnim skupinama mogu ulaziti u odgojno-

obrazovne skupine.

Studentsku praksu je moguće organizirati sukladno Preporukama za preddiplomsku, diplomsku i

poslijediplomsku nastavu na visokim učilištima (sveučilišta, veleučilišta i visoke škole) s obzirom na

epidemiju COVID-19

(https://www.hzjz.hr/wpcontent/uploads/2020/03/Preporuke_COVID_19_sveucilista_20_05-1.pdf)

te sukladno ovim uputama, ali ipak kada je to nužno potrebno te kada se praksa ne može odgoditi. Kontakte

i zaduženja pojedinog studenta, kada je god moguće, preporučljivo je ograničiti na jednu odgojno-obrazovnu

skupinu djece te je preporučljivo ograničiti broj u istom razdoblju prisutnih studenata, primjereno

preporukama o održavanju fizičke distance. U postojećoj epidemiološkoj situaciji ne preporučuje se

organiziranje ekskurzije, izvanučioničke nastave, maturalnih izleta i sl. Više o tome na

https://www.hzjz.hr/wpcontent/uploads/2020/03/Mogu%C4%87nosti-izvo%C4%91enja-

izvanu%C4%8Dioni%C4%8Dkenastave-vezano-uz-pandemiju-COVID-19.pdf

Završne preporuke

U slučaju nemogućnosti organizacije posla zbog većeg broja zaposlenika koji su u samoizolaciji, stožeri

civilne zaštite (državni i lokalni) u koordinaciji s osnivačima mogu preraspodijeliti zaposlenike iz drugih

odgojno-obrazovnih ustanova, kako bi se osigurala kontinuirana skrb za djecu.

Osigurava se kontinuirana nužna suradnja s osnivačem.

Za obaveze iz ovih uputa gdje je navedena pozicija ravnatelja, ravnatelj može zadužiti zdravstvenu

voditeljicu – medicinsku sestru ili stručnog suradnika ustanove (izrazi koji se koriste u tekstu, a imaju rodno

značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i

ženski rod).

Svaki zadatak ravnatelj treba dodijeliti jednoj odgovornoj osobi koja o navedenom vodi dnevnu pisanu

evidenciju kada je to moguće.

Ove će se upute prilagođavati aktualnoj epidemiološkoj situaciji kao i svim novim preporukama relevantnih

institucija posebno Svjetske zdravstvene organizacije.

Ove preporuke ne isključuju provođenje drugih preporuka sukladno aktualnoj i promijenjenoj

epidemiološkoj situaciji.

Page 39: Dječji vrtić „Slavuj“

36

Sve što trebate znati o pranju ruku za zaštitu od koronavirusa (COVID-19) - UNICEF

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/UNICEF_Upute_za_pranje_ruku.pdf

Tko ne treba nositi masku? Izuzeće od obveze nošenja maske

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Tko-ne-treba-nositi-masku-izuze%C4%87e-odobveze-

no%C5%A1enja-maske.pdf

UPUTE ZA ODGOJITELJE

Obavljati svakodnevne radne zadatke u skladu s opisom poslova, pritom pridržavajući se ovih uputa.

Obavezno pročitati kompletne „Upute za sprečavanje i suzbijanje epidemije Covid-19 vezano uz rad

predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021..

OPĆENITE PREPORUKE

Okupljanja. Izbjegavajte veće grupe ljudi i javna okupljanja. U javnom prijevozu obavezno koristite maske

za lice. Izbjegavajte rukovanje, grljenje i poljupce te održavajte udaljenost s drugim ljudima od barem 1,5

metra kod razgovora. U javnim prostorima sjednite na što većoj udaljenosti od drugih osoba, te se posebno

dosljedno pridržavajte svih higijenskih pravila.

Kontakt. Izbjegavajte kontakt s osobama koje imaju povišenu tjelesnu temperaturu, kašalj i/ili kratak dah.

Ako sami imate povišenu tjelesnu temperaturu i/ili respiratorne simptome (na primjer, kašalj), ostanite kod

kuće te telefonom kontaktirajte nadležnog obiteljskog liječnika koji će vam dati daljnje upute.

Higijena ruku. Važno je omogućiti i uvesti u rutinu redovito pranje ruku tekućom vodom i sapunom. Ruke

se peru prije ulaska u svoju skupinu/učionicu, prije i nakon pripreme hrane, prije jela, nakon korištenja

toaleta, nakon dolaska izvana, nakon čišćenja nosa i kada ruke izgledaju prljavo. Za pranje ruku treba

koristiti tekuću vodu i sapun. Pri pranju ruku potrebno je pridržavati se naputaka za pravilno pranje ruku:

https://bit.ly/2ThY08M.

Uz navedeno, prema potrebi može se organizirati pranje ruku prema unaprijed utvrđenom rasporedu

najmanje dva puta dnevno po odgojno-obrazovnim skupinama, bez međusobnog kontakta pojedinih skupina.

Nakon pranja ruku sapunom i vodom, ruke treba osušiti papirnatim ručnikom za jednokratnu upotrebu koji

se nakon korištenja baca u koš za otpad s poklopcem.

Dezinfekcija ruku. Prednost se daje pranju ruku tekućom vodom i sapunom. Dezinficijense ne koriste djeca

rane i predškolske dobi, niti učenici koji imaju promjene na koži ruku ili ako dezinficijens kod njih izaziva

nelagodu. Na ulazu u vrtić na nekoliko lako dostupnih mjesta treba postaviti dozatore s dezinficijensom za

dezinfekciju ruku odraslih s uputom za korištenje. Djeca rane i predškolske dobi ne dezinficiraju ruke, nego

Page 40: Dječji vrtić „Slavuj“

37

ih češće peru sapunom i vodom. Sredstvo za dezinfekciju treba u količini od 1 do 2 ml nanijeti na suhe i

čiste dlanove (obično jedan potisak, ili prema uputama proizvođača). Dlanove i područje između prstiju

treba protrljati dok se ne osuše, a sredstvo nije potrebno isprati. Treba paziti na dostatnu količinu

dezinficijensa za ruke te obavezno javiti nadređenom u slučaju da je u dozatoru preostala manja količina

sredstva za dezinfekciju kako bi se osigurao novi.

Kašljanje i kihanje. Kada kašljete i kišete prekrijte usta i nos laktom ili papirnatom maramicom koju

poslije odbacite u koš za otpad s poklopcem te operite ruke. Pri kašljanju i kihanju okrenite lice od drugih

osoba.

Dodirivanje lica. Izbjegavajte dodirivanje lica, usta i očiju rukama.

HIGIJENA

Pribor za jelo. Nemojte dijeliti čaše, šalice, drugo posuđe i pribor za jelo s drugim osobama.

Igračke. U igri s djecom koristite igračke tvrdih, glatkih površina koje se lako mogu očistiti.

Provjetravanje. Provjetravajte prostorije i boravite što više na otvorenom pri čemu je obavezno pridržavati

se mjere fizičke udaljenosti od 1,5m prema drugim ljudima izuzev prema članovima obitelji i osobama s

kojima se inače boravi u bliskom kontaktu.

Javni prijevoz. Što više hodajte i koristite bicikl, a izbjegavajte korištenje javnog prijevoza u onim

dijelovima dana kada je velika frekvencija korisnika javnog prijevoza, odnosno krenite ranije na svoje

odredište da izbjegnete boravak u prenapučenom sredstvu javnog prijevoza. Prilikom korištenja javnog

prijevoza, obavezno je koristiti medicinsku masku ili masku za lice.

ORGANIZACIJA RADA USTANOVA

Rukovanje. Izbjegavajte rukovanja te potaknite održavanje udaljenosti od barem 1,5 metar kod razgovora.

Putovanja. Izbjegavajte putovanja koja nisu nužna, posebno u zahvaćena područja.

Evidencija. Preporučuje se svakodnevno vođenje evidencije zaposlenih i njihove prisutnosti na radnom

mjestu (po smjenama) radi lakšeg praćenja kontakata u slučaju eventualne pojave zaraze virusom

SARSCoV-2. Za potrebe vođenja evidencije prikupljat će se osnovni podatci: ime, prezime i broj telefona.

Organizacija rada s djecom/učenicima. Boravak u vrtićima i školama preporučljivo je organizirati na

sljedeći način:

Page 41: Dječji vrtić „Slavuj“

38

• u odgojno-obrazovni rad neophodno je uključiti svu djecu

• kod osnivanja novih odgojno-obrazovnih skupina) predlaže se osnovati odgojno-obrazovnu skupinu

približno jednake veličine (sukladno važećim propisima) te sa što manjim brojem djece

• kod većih odgojno-obrazovnih skupina treba razmotriti mogućnost organiziranja rada u odgovarajućoj

prostoriji veće površine

• u slučaju potrebe povećanja broja odgojno-obrazovnih skupina u vrtiću, ravnatelj je dužan obratiti se

osnivaču radi pronalaženja odgovarajućega prostora te u skladu s propisima od nadležnog ministarstva

zatražiti odobrenje za rad u promijenjenim uvjetima

• za pomoć u rješavanju specifičnih organizacijskih pitanja pojedinih okruženja vezanih uz razvoj

epidemiološke situacije, ustanova se treba javiti nadležnom Stožeru civilne zaštite.

Koliko god je to moguće, neophodno je smanjiti fizički kontakt (bliski kontakt):

- djece i odgojitelja iz jedne odgojno-obrazovne skupine i odgojiteljima drugih skupina

- roditelja djece i djelatnika ustanove

- kod putovanja u/iz ustanove

- prilikom ulaska i izlaska iz ustanove

- tijekom cjelokupnog boravka u ustanovi.

Svaka odgojno-obrazovna skupina boravi u jednoj prostoriji .

Preporučuje se u svakoj pojedinoj ustanovi kada je god to nužno i moguće kako bi se osigurala što veća

socijalna distanca sljedeće:

• izbjegavati fizički kontakt djece iz različitih odgojno-obrazovnih skupina u dječjim vrtićima pri izvođenju

kraćih programa s djecom predškolske dobi.

• Vezano za zajedničke prostorije preporučuje se:

- prolazak skratiti na minimum

- da u vremenu prolaska djece i odgojitelja iz jedne odgojno-obrazovne skupine tim prostorijama, druge

skupine ne prolaze

- da djeca prilikom prolaska nepotrebno ne dodiruju površine ili predmete

Page 42: Dječji vrtić „Slavuj“

39

- da djeca i učenici prolaze po najkraćoj mogućoj unaprijed utvrđenoj/označenoj ruti kretanja (primjerice od

ulaza do sobe, pri čemu je potrebno unaprijed utvrditi/označiti rutu kretanja)

- ako je moguće kroz hodnike organizirati kretanje u jednom smjeru ili označiti put kretanja

• odgojitelj s djecom provodi što je moguće više vremena na otvorenom (npr. izvođenje nastave na

otvorenom)

• krevetići za dnevni odmor djece i stolovi za jelo razmiču se tako da djeca u dječjem vrtiću leže na što većoj

udaljenosti u prostoriji (približno 1,5 m, a po mogućnosti 2 m) jer svako smanjenje razmaka povećava razinu

transmisije bolesti u populaciji, ali opet tako da sva djeca budu uključena u ustanovu.

Organizacija prostora

Preporučene značajke prostorije u kojoj boravi jedna odgojno-obrazovna skupina djece:

• prostorija što veće površine i visine, prozračna i osunčana (odgovarajući izvor dnevnog svjetla)

• prostorija je vratima odvojena od prostorija u kojima borave druge skupine

• prostorija se može dobro provjetriti vanjskim zrakom

• prehranu organizirati u prostoriji u kojoj borave djeca na način da se hrana unaprijed podijeli u porcije ili

kao pakirane obroke

• prehranu je iznimno moguće organizirati u blagovaonici (preporučuje se pridržavanje preporuka za

ugostiteljske objekte, vidjeti na kraju dokumenta, uz naznaku da razmak između djece treba biti dva metra ili

najveći moguć s obzirom na broj djece i veličinu blagovaonice; moguće je postavljanje pregrade na

stolovima između djece

• preporučuje se da se boravak u blagovaonici, sportskoj dvorani, knjižnici i drugim zajedničkim

prostorijama organizira po skupinama, po mogućnosti da se jasno na vidnom mjestu naznači maksimalan

broj osoba koje u isto vrijeme mogu boraviti u tim prostorima

• izbjegava se ulazak drugih osoba (primjerice zbog čišćenja, popravka ili donošenja hrane) u prostoriju sve

dok djeca borave u njoj

• korištenje toaleta treba organizirati na način da se jasno odredi i na vratima naznači maksimalan broj

korisnika; važno je da se pojedino dijete drži na udaljenosti koliko je moguće većoj od druge djece

(primjerice, ako je toalet manje površine dijete može pričekati izvan toaleta da drugo dijete izađe); također

je potrebno poticati djecu na redovito pranje ruku tekućom vodom i sapunom nakon korištenja toaleta.

Zaštitna oprema

Page 43: Dječji vrtić „Slavuj“

40

Maske za lice

Maske su obavezne u sljedećim situacijama (mogu se koristiti platnene maske osim pod točkom 1.):

1. medicinske maske i viziri su potrebni odgojiteljima samo ako dijete razvije znakove bolesti tijekom

boravka u ustanovi, dok je oboljelom djetetu potrebno osigurati masku (ako narušeno zdravstveno stanje

djeteta omogućuje nošenje maske). U tom slučaju se to dijete izolira u zasebnoj prostoriji dok po njega

ne dođe roditelj/staratelj, a odgojitelj koji nadzire dijete treba koristiti vizir, masku i jednokratnu

pregaču.

Po odlasku djeteta iz dječjega vrtića, dezinficira se prostorija u kojoj je dijete bilo izolirano, zaštitna oprema

se zbrinjava na odgovarajući način, a ruke se operu vodom i sapunom ili dezinficiraju, s time da se prednost

daje pranju ruku vodom i sapunom.

2. kod potrebe za intimnom njegom djeteta

3. kod komunikacije djelatnika (iako se preporučuje komunikacija između djelatnika prvenstveno na daljinu)

4. za roditelje i druge osobe kada je njihov ulazak u ustanovu nužan (preporučuje se da se roditeljski

sastanci održavaju prvenstveno na daljinu)

5. u javnom prijevozu, uključujući organizirani prijevoz

6. za pomoćnike u nastavi, njegovatelje i zdravstvene radnike u ustanovama s posebnim programima za

učenike s teškoćama u razvoju

7. za trećeg odgojitelja u predškolskoj ustanovi koji obavlja poslove pomoćnika djetetu s teškoćama u

razvoju, pomoćnoga djelatnika za njegu, skrb i pratnju djeteta rane i predškolske dobi te zdravstvenu

voditeljicu

8. odgojiteljima i svim drugim djelatnicima kod prolaska hodnikom i sl.

9. stručnim suradnicima i drugim djelatnicima u vrijeme kontakata s odraslim osobama.

Maske se preporučuju svim drugim djelatnicima s kroničnim bolestima koje mogu dovesti do težih oblika

bolesti COVID-19 ako im zdravstveno stanje omogućuje nošenje maske.

Ako se maske nose u ovim ustanovama, neophodno ih je nositi pravilno na način da cijelo vrijeme

prekrivaju nos i usta.

Djeca rane i predškolske dobi, učenici do četvrtog razreda osnovne škole (uključujući četvrti razred), kao i

učenici s teškoćama u razvoju koji svladavaju posebne programe, ne nose zaštitne maske.

Rukavice. Nošenje rukavica nije preporučljivo, prednost se daje učestalom pranju i dezinficiranju ruku.

Rukavice nose ona zanimanja u kojima su se iste nosile i prije epidemije (kao higijenski standard).

Svi zaposleni obavezno moraju odmah po ulasku dezinficirati vlastite mobitele.

Učestalo pravilno pranje ruku prema uputama Crvenog križa ili HZJZ-a.

Page 44: Dječji vrtić „Slavuj“

41

Radno-zaštitnu opremu odnijeti minimalno 1x tjedno doma na pranje (min.60stupnjeva).

Ulazak u vrtić

Prilikom dolaska na posao potrebno je stati na dezbarijeru te dezinficirati ruke. Zatim što kraćim putem bez

nepotrebnog zadržavanja otići do svojeg radnog mjesta te obući radnu odjeću i obuću.

Odgojitelji svakodnevno vode evidenciju dolazaka djece kao i neovlaštenih osoba: roditelja/skrbnika

tj.osoba koje dovode i odvode djecu iz Vrtića.

MJERENJE TEMPERATURE I PRAĆENJE POJAVE SIMPTOMA KOD ZAPOSLENIKA

Svi djelatnici imaju obavezu mjeriti tjelesnu temperaturu svaki dan prije dolaska na posao, te u slučaju

povećane tjelesne temperature više od 37,2 °C, ako se osoba osjeća bolesno ili ima bilo koje znakove bolesti

(odnosi se na sve simptome i znakove bolesti, ne samo na bolesti dišnih puteva) ne dolaze na posao već se

javljaju telefonom ravnatelju i izabranom liječniku obiteljske medicine kako je kasnije navedeno. Preporuča

se mjerenje tjelesna temperatura bezkontaktnim toplomjerom svim djelatnicima svakodnevno kod dolaska i

odlaska s posla, te se utvrđuje imaju li respiratornih simptoma ili znakove drugih zaraznih bolesti.

Evidenciju o vrijednostima izmjerene tjelesne temperature i eventualnom postojanju respiratornih simptoma

i znakove drugih zaraznih bolesti upisuje se u zasebnu evidencijsku knjigu.

S temperaturom, respiratornim simptomima i drugim simptomima zarazne bolesti nije dozvoljeno raditi,

brinuti se o djeci, niti dolaziti u prostor poslodavca odnosno ustanove, što je i inače nužno u radu ovakvih

ustanova.

Djelatnici s povišenom tjelesnom temperaturom i/ili respiratornim simptomima odmah napuštaju radna

mjesta (prethodno obavještavaju ravnatelja o ovoj činjenici) ili javljaju telefonom ravnatelju da neće doći na

posao, te se javljaju telefonom svom izabranom liječniku koji ih upućuje na testiranje.

U slučaju sumnje na kontakt djelatnika sa zaraženim ili oboljelim od COVID-19 ili drugog razloga za

sumnju da se kod djelatnika radi o zarazi COVID-19, kod povišene tjelesne temperature i/ili respiratornih

simptoma (kašalj i tekuće disanja-kratak dah), djelatnik odmah:

• telefonom obavještava ravnatelja,

• telefonom obavještava izabranom liječniku obiteljske medicine radi dogovora o testiranju na SARS-CoV-2

te radi utvrđivanja potrebe za bolovanjem, te se 7/10

• udaljava s radnog mjesta ili ne dolazi na posao, treba ga zamijeniti drugi zaposlenik.

Page 45: Dječji vrtić „Slavuj“

42

DJECA

Bez maske

Djeca ne nose zaštitne maske.

Bolesna djeca

Roditelji/skrbnici imaju obavezu izmjeriti tjelesnu temperaturu djetetu svaki dan prije dolaska u ustanovu, te

u slučaju povišene tjelesne temperature ne smiju dovoditi dijete u ustanovu već se javljaju telefonom u Vrtić

i izabranom pedijatru/liječniku obiteljske medicine radi odluke o testiranju i liječenju djeteta.

Ako djeca razviju simptome COVID infekcije tijekom boravka u ustanovi, odgajatelji/učitelji odmah

obavještavaju roditelje, koji u najkraćem roku moraju doći po dijete.

Druge zarazne bolesti. Djeca sa znakovima drugih zaraznih bolesti također ne dolaze u ustanovu.

Djecu treba poticati da održavaju distancu (fizičku udaljenost) od druge djece i odraslih, primjereno

razvojnoj dobi.

Dodirivanje lica. Djecu treba poticati da ne dodiruju usta, nos, oči i lice kao i da ne stavljaju ruke i predmete

u usta, primjereno razvojnoj dobi.

Higijena ruku. Djecu treba poticati da redovito i pravilno peru ruke prije ulaska u svoju skupinu, prije i

nakon pripreme hrane, prije jela, nakon korištenja toaleta, nakon dolaska izvana, nakon čišćenja nosa, uvijek

kada ruke izgledaju prljavo.

Za pranje ruku treba koristiti tekuću vodu i sapun.

Pri pranju ruku pridržavajte se naputaka za pravilno pranje ruku.

Nakon pranja ruku sapunom i vodom, za sušenje ruku neophodno je koristiti papirnate ručnike za

jednokratnu upotrebu koje nakon korištenja treba odbaciti u koš za otpad s poklopcem.

Djecu treba poticati da kada kašlju i kišu prekriju usta i nos laktom ili papirnatom maramicom koju poslije

treba odbaciti u koš za otpad s poklopcem te oprati ruke.

Dodirivanje lica

Djecu treba učiti i podsjećati da ne dodiruju usta, nos, oči i lice te da ne stavljaju ruke i predmete u usta; u

skladu s njihovom razvojnom dobi.

Kihanje i kašljanje.

Page 46: Dječji vrtić „Slavuj“

43

Djecu treba poticati da kada kašlju i kišu prekriju usta i nos laktom ili papirnatom maramicom koju poslije

trebaju baciti u koš za otpad s poklopcem te oprati ruke. Pri kašljanju i kihanju trebaju okrenuti lice od

drugih osoba te izbjegavati dodirivanje lica, usta i očiju

Pribor za jelo.

Izbjegavati dijeljenje čaša, šalica, posuđa i pribora za jelo s drugim osobama.

Didaktička oprema i igračke.

Opremu glatkih, tvrdih površina koja se lako opere deterdžentom i vodom, potrebno je redovito oprati te

kada je moguće izložiti da se osuši na suncu. Didaktičku opremu i igračke koju je nemoguće oprati, a lako je

zamijeniti (uzimajući u obzir cijenu, dostupnost i sl.), predlaže se povremeno zamijeniti novom.

Dječja odjeća, obuća.

Poželjno je da svako dijete samo postupa sa svojom odjećom i obućom, školskim priborom, torbama,

knjigama, no ako nije u mogućnosti, odgajatelji nakon dodirivanja odjeće i obuće, torbi, trebaju poslije toga

poslije toga dezinficirati ruke.

Tjelesne aktivnosti i glazbena kultura

Ustanove trebaju obratiti posebnu pozornost na fizičke aktivnosti djece. Djecu je potrebno poticati na

bavljenje športom zbog očuvanja dobrobiti i vlastitog zdravlja. Nastava tjelesne i zdravstvene kulture treba

se održavati koliko god je moguće na otvorenom.

Djecu i učenike treba poticati na sudjelovanje u kulturnim aktivnostima kako bi izrazili svoju kreativnost.

Aktivnosti vezane uz kulturu koje su dio kurikuluma kao što je glazbena kultura, poželjno je provoditi.

Tijekom glazbenih aktivnosti u dječjem vrtiću te na satovima glazbene kulture, kod pjevanja, djecu treba

pozicionirati tako da nisu licem okrenuti jedan u drugog (male grupe i veća distanca kod pjevanja). Glazbeni

instrumenti koji se mogu lako dezinficirati slobodno se mogu koristiti.

Potpora za djecu/učenike s teškoćama u razvoju

Treći odgojitelj u predškolskoj ustanovi, pomoćni djelatnik za njegu i skrb djeteta rane i predškolske dobi,

pomoćnik u nastavi, stručni komunikacijski posrednik ubrajaju se u ukupan broj osoba u odgojno-

obrazovnoj skupini/razrednom odjelu. U odnosu na drugu djecu/učenike i odrasle osobe u ustanovi, dužne

su:

- pridržavati se svih pravila fizičke udaljenosti,

Page 47: Dječji vrtić „Slavuj“

44

- dosljedno provoditi pojačanu osobnu higijenu,

- poticati na pojačanu higijenu i fizički razmak sve djece/učenika.

Navedene osobe ne mogu održavati distancu između djeteta/učenika s obzirom na prirodu posla te su dužni

nositi masku dok stručni komunikacijski posrednik nosi vizir. Kod pomaganja djetetu/učeniku pri

održavanju osobne higijene koriste se jednokratne rukavice.

Svojim potpisom potvrđujem da sam navedeno pročitao/la i razumio/la.

R.B. IME I PREZIME POTPIS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

UPUTE ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE COVID 19- HZJZ

Upute za domara

Obavljati svakodnevne radne zadatke u skladu s opisom poslova, pritom pridržavajući se ovih uputa.

Obavezno pročitati kompletne „Upute za sprečavanje i suzbijanje epidemije Covid-19 vezano uz rad

predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021..

OPĆENITE PREPORUKE

Page 48: Dječji vrtić „Slavuj“

45

Okupljanja. Izbjegavajte veće grupe ljudi i javna okupljanja. U javnom prijevozu obavezno koristite maske

za lice. Izbjegavajte rukovanje, grljenje i poljupce te održavajte udaljenost s drugim ljudima od barem 1,5

metra kod razgovora. U javnim prostorima sjednite na što većoj udaljenosti od drugih osoba, te se posebno

dosljedno pridržavajte svih higijenskih pravila.

Kontakt. Izbjegavajte kontakt s osobama koje imaju povišenu tjelesnu temperaturu, kašalj i/ili kratak dah.

Ako sami imate povišenu tjelesnu temperaturu i/ili respiratorne simptome (na primjer, kašalj), ostanite kod

kuće te telefonom kontaktirajte nadležnog obiteljskog liječnika koji će vam dati daljnje upute.

Pranje ruku. Za pranje ruku treba koristiti toplu tekuću vodu iz slavine i sapun (po mogućnosti tekući), a

ako to u datom trenutku nije izvedivo možete koristiti i dezinfekcijsko sredstvo koje sadrži 70% alkohola ili

drugo sredstvo prikladno za korištenje na koži, s deklariranim virucidnim djelovanjem. Nakon pranja ruku

sapunom i vodom, za sušenje ruku poželjno je koristiti papirnate ručnike za jednokratnu upotrebu. Ako takvi

nisu dostupni, koristite ručnike i zamijenite ih kada postanu vlažni. Što češće perite ruke, a obavezno ih

perite prije i nakon pripreme hrane, prije jela, nakon korištenja toaleta, nakon dolaska izvana, nakon čišćenja

nosa te uvijek kada ruke izgledaju prljavo. Naputak za pravilno pranje ruku:

https://www.hzjz.hr/wpcontent/uploads/2020/03/Pranje_ruku_.pdf

Kašljanje i kihanje. Kada kašljete i kišete prekrijte usta i nos laktom ili papirnatom maramicom koju

poslije odbacite u koš za otpad s poklopcem te operite ruke. Pri kašljanju i kihanju okrenite lice od drugih

osoba.

Dodirivanje lica. Izbjegavajte dodirivanje lica, usta i očiju rukama.

HIGIJENA

Pribor za jelo. Nemojte dijeliti čaše, šalice, drugo posuđe i pribor za jelo s drugim osobama.

Provjetravanje. Provjetravajte prostorije i boravite što više na otvorenom pri čemu je obavezno pridržavati

se mjere fizičke udaljenosti od 1,5m prema drugim ljudima izuzev prema članovima obitelji i osobama s

kojima se inače boravi u bliskom kontaktu.

Javni prijevoz. Što više hodajte i koristite bicikl, a izbjegavajte korištenje javnog prijevoza u onim

dijelovima dana kada je velika frekvencija korisnika javnog prijevoza, odnosno krenite ranije na svoje

odredište da izbjegnete boravak u prenapučenom sredstvu javnog prijevoza. Prilikom korištenja javnog

prijevoza, obavezno je koristiti medicinsku masku ili masku za lice.

Page 49: Dječji vrtić „Slavuj“

46

ORGANIZACIJA RADA USTANOVA

Rukovanje. Izbjegavajte rukovanja te potaknite održavanje udaljenosti od barem 1,5 metar kod razgovora.

Putovanja. Izbjegavajte putovanja koja nisu nužna, posebno u zahvaćena područja.

Evidencija. Preporučuje se svakodnevno vođenje evidencije zaposlenih i njihove prisutnosti na radnom

mjestu (po smjenama) radi lakšeg praćenja kontakata u slučaju eventualne pojave zaraze virusom

SARSCoV-2. Za potrebe vođenja evidencije prikupljat će se osnovni podatci: ime, prezime i broj telefona.

Zaštitna oprema

Korištenje medicinskih maski ili maski za lice u zatvorenom prostoru i prilikom dostavljanja i preuzimanja

hrane.

Ulazak i dostava u vrtić

Prilikom dolaska na posao domar ulazi na glavni ulaz koristeći dezbarijeru i dezinficijens za ruke. Također

tokom dana u svakom trenutku ulaza izvana u prostor Vrtića mora proći dezbarijeru i dezinficirati ruke.

Vozilo prati i dezinficirati svakodnevno prema standardnim uputama HACCP-a.

Svi zaposleni obavezno moraju odmah po ulasku dezinficirati vlastite mobitele.

Učestalo pravilno pranje ruku prema uputama Crvenog križa ili HZJZ-a.

Radno-zaštitnu odjeću odnijeti doma minimalno 1x tjedno, a prema potrebi (ovisno o radnim zadacima po

danu) na pranje. (min. 60 stupnjeva)

MJERENJE TEMPERATURE I PRAĆENJE POJAVE SIMPTOMA KOD ZAPOSLENIKA

Svi djelatnici imaju obavezu mjeriti tjelesnu temperaturu svaki dan prije dolaska na posao, te u slučaju

povećane tjelesne temperature ne dolaze na posao već se javljaju telefonom ravnatelju i izabranom liječniku

obiteljske medicine kako je kasnije navedeno. Preporuča se mjerenje tjelesna temperatura bezkontaktnim

toplomjerom svim djelatnicima svakodnevno kod dolaska i odlaska s posla, te se utvrđuje imaju li

respiratornih simptoma ili znakove drugih zaraznih bolesti.

Evidenciju o vrijednostima izmjerene tjelesne temperature i eventualnom postojanju respiratornih simptoma

i znakove drugih zaraznih bolesti upisuje se u zasebnu evidencijsku knjigu.

Page 50: Dječji vrtić „Slavuj“

47

S temperaturom, respiratornim simptomima i drugim simptomima zarazne bolesti nije dozvoljeno raditi,

brinuti se o djeci, niti dolaziti u prostor poslodavca odnosno ustanove, što je i inače nužno u radu ovakvih

ustanova.

Djelatnici s povišenom tjelesnom temperaturom i/ili respiratornim simptomima odmah napuštaju radna

mjesta (prethodno obavještavaju ravnatelja o ovoj činjenici) ili javljaju telefonom ravnatelju da neće doći na

posao, te se javljaju telefonom svom izabranom liječniku koji ih upućuje na testiranje.

U slučaju sumnje na kontakt djelatnika sa zaraženim ili oboljelim od COVID-19 ili drugog razloga za

sumnju da se kod djelatnika radi o zarazi COVID-19, kod povišene tjelesne temperature i/ili respiratornih

simptoma (kašalj i tekuće disanja-kratak dah), djelatnik odmah:

• telefonom obavještava ravnatelja,

• telefonom obavještava izabranom liječniku obiteljske medicine radi dogovora o testiranju na SARS-CoV-2

te radi utvrđivanja potrebe za bolovanjem,

• udaljava s radnog mjesta ili ne dolazi na posao, treba ga zamijeniti drugi zaposlenik.

Svojim potpisom potvrđujem da sam navedeno pročitao/la i razumio/la.

R.B. IME I PREZIME POTPIS

1.

2.

UPUTE ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE COVID 19- HZJZ

Upute za spremačice, pomoćne kuharice i kuharice

Obavljati svakodnevne radne zadatke u skladu s opisom poslova, pritom pridržavajući se ovih uputa.

Obavezno pročitati kompletne „Upute za sprečavanje i suzbijanje epidemije Covid-19 vezano uz rad

predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021.

OPĆE PREPORUKE

Okupljanja. Izbjegavajte veće grupe ljudi i javna okupljanja. U javnom prijevozu obavezno koristite maske

za lice. Izbjegavajte rukovanje, grljenje i poljupce te održavajte udaljenost s drugim ljudima od barem 1,5

metra kod razgovora. U javnim prostorima sjednite na što većoj udaljenosti od drugih osoba, te se posebno

dosljedno pridržavajte svih higijenskih pravila.

Page 51: Dječji vrtić „Slavuj“

48

Kontakt. Izbjegavajte kontakt s osobama koje imaju povišenu tjelesnu temperaturu, kašalj i/ili kratak dah.

Ako sami imate povišenu tjelesnu temperaturu i/ili repiratorne simptome (na primjer, kašalj), ostanite kod

kuće te telefonom kontaktirajte nadležnog obiteljskog liječnika koji će vam dati daljnje upute.

Pranje ruku. Za pranje ruku treba koristiti toplu tekuću vodu iz slavine i sapun (po mogućnosti tekući), a

ako to u datom trenutku nije izvedivo možete koristiti i dezinfekcijsko sredstvo koje sadrži 70% alkohola ili

drugo sredstvo prikladno za korištenje na koži, s deklariranim virucidnim djelovanjem. Nakon pranja ruku

sapunom i vodom, za sušenje ruku poželjno je koristiti papirnate ručnike za jednokratnu upotrebu. Ako takvi

nisu dostupni, koristite ručnike i zamijenite ih kada postanu vlažni. Što češće perite ruke, a obavezno ih

perite prije i nakon pripreme hrane, prije jela, nakon korištenja toaleta, nakon dolaska izvana, nakon čišćenja

nosa te uvijek kada ruke izgledaju prljavo. Naputak za pravilno pranje ruku:

https://www.hzjz.hr/wpcontent/uploads/2020/03/Pranje_ruku_.pdf

Kašljanje i kihanje. Kada kašljete i kišete prekrijte usta i nos laktom ili papirnatom maramicom koju

poslije odbacite u koš za otpad s poklopcem te operite ruke. Pri kašljanju i kihanju okrenite lice od drugih

osoba.

Dodirivanje lica. Izbjegavajte dodirivanje lica, usta i očiju rukama.

Rukovanje. Izbjegavajte rukovanja te potaknite održavanje udaljenosti od barem 1,5 metar kod razgovora.

Putovanja. Izbjegavajte putovanja koja nisu nužna, posebno u zahvaćena područja.

HIGIJENA PROSTORA

Čišćenje. Često čistite prostore sukladno uputama:

https://www.hzjz.hr/wpcontent/uploads/2020/03/Ciscenje-i-dezinfekcija-prostorije-bez-oboljelih-od-

COVID-19-2.4.2020..pdf.

Upute za čišćenje prostorija u kojima je boravila osoba sa sumnjom na COVID-19: https://www.hzjz.hr/wp-

content/uploads/2020/03/Ciscenje-i-dezinfekcija-prostora-u-kojima-jeboravila-osoba-pod-sumnjom-

COVID-19-2.4.2020..pdf

Dodirne površine. Najmanje tri puta dnevno čistite/dezinficirajte dodirne površine kao što su kvake na

vratima, ručke na prozorima, slavine u sanitarnim čvorovima i kuhinjama, tipke vodokotlića, daljinske

upravljače, prekidače za struju, zvona na vratima, ploče dizala, pultove za prijem stranaka te druge dodirne

površine koje koristi veći broj osoba. Najmanje dva puta dnevno čistite/dezinficirajte sve dodirne površine:

radne površine, pametne i druge telefone, POS uređaje, tipkovnice, konzole i računala u skladu s uputama za

korisnike.

Page 52: Dječji vrtić „Slavuj“

49

Prostorije za sastanke. Prostorije za sastanke, edukacije i druge prostore gdje se okuplja veći broj osoba

očistiti nakon svakog sastanka te dobro provjetriti najmanje 30 minuta.

Povjetravanje. Prostorije za sastanke, edukacije i druge prostore gdje se okuplja veći broj osoba

provjetravajte nakon i prije svakog sastanka, tijekom stanke i sl.

Maske za lice

Maske su obavezne u sljedećim situacijama (mogu se koristiti platnene maske osim pod točkom 1.):

1.medicinske maske i viziri su potrebni odgojiteljima samo ako dijete razvije znakove bolesti tijekom

boravka u ustanovi, dok je oboljelom djetetu potrebno osigurati masku (ako narušeno zdravstveno stanje

djeteta omogućuje nošenje maske). U tom slučaju se to dijete izolira u zasebnoj prostoriji dok po njega ne

dođe roditelj/staratelj, a odgojitelj koji nadzire dijete treba koristiti vizir, masku i jednokratnu pregaču.

Po odlasku djeteta iz dječjega vrtića, dezinficira se prostorija u kojoj je dijete bilo izolirano, zaštitna oprema

se zbrinjava na odgovarajući način, a ruke se operu vodom i sapunom ili dezinficiraju, s time da se prednost

daje pranju ruku vodom i sapunom.

2. kod potrebe za intimnom njegom djeteta

3. kod komunikacije djelatnika (iako se preporučuje komunikacija između djelatnika prvenstveno na daljinu)

4. za roditelje i druge osobe kada je njihov ulazak u ustanovu nužan (preporučuje se da se roditeljski

sastanci održavaju prvenstveno na daljinu)

5. u javnom prijevozu, uključujući organizirani prijevoz

6. za pomoćnike u nastavi, njegovatelje i zdravstvene radnike u ustanovama s posebnim programima za

učenike s teškoćama u razvoju

7. za trećeg odgojitelja u predškolskoj ustanovi koji obavlja poslove pomoćnika djetetu s teškoćama u

razvoju, pomoćnoga djelatnika za njegu, skrb i pratnju djeteta rane i predškolske dobi te zdravstvenu

voditeljicu

8. odgojiteljima i svim drugim djelatnicima kod prolaska hodnikom i sl.

9. stručnim suradnicima i drugim djelatnicima u vrijeme kontakata s odraslim osobama.

Maske se preporučuju svim drugim djelatnicima s kroničnim bolestima koje mogu dovesti do težih oblika

bolesti COVID-19 ako im zdravstveno stanje omogućuje nošenje maske.

Ako se maske nose u ovim ustanovama, neophodno ih je nositi pravilno na način da cijelo vrijeme

prekrivaju nos i usta.

Page 53: Dječji vrtić „Slavuj“

50

Djeca rane i predškolske dobi, učenici do četvrtog razreda osnovne škole (uključujući četvrti razred), kao i

učenici s teškoćama u razvoju koji svladavaju posebne programe, ne nose zaštitne maske.

Rukavice

Rukavice nose ona zanimanja u kojima su se iste nosile i prije epidemije (kao higijenski standard).

Ulazak u vrtić

Prilikom dolaska na posao potrebno je stati na dezbarijeru te dezinficirati ruke. Zatim što kraćim putem bez

nepotrebnog zadržavanja otići do svojeg radnog mjesta te obući radnu odjeću i obuću.

Spremačice i čišćenje

OSNOVNO PRAVILO ČIŠČENJE,PRANJE I DEZINFEKCIJA! – PRIMJENJIVO ZA SVE POVRŠINE

Upute za čišćenje i dezinfekciju

Bez oboljelih od COVID-19: • https://bit.ly/2VLkkt3

Osobe pod sumnjom ili oboljele od COVID-19: • https://bit.ly/3d1WmiS

Spremačica iz jutarnje smjene prva ulazi. Zadnja osoba koja izlazi iz vrtića je spremačica iz poslijepodnevne

smjene koja dezinficira sve korištene površine. Preporuka je odnijeti svu radnu odjeću na pranje u praonicu

ustanove. Posteljina i tekstil se pere na temperaturi 60-90◦ C jedan puta na tjedan.

Prostorije je obvezno prozračivati najmanje dva puta dnevno u trajanju od minimalno pola sata prije dolaska

i nakon odlaska djece, ili ako to vremenske prilike dopuštaju ostaviti otvoren prozor.

Svi zaposleni obavezno moraju odmah po ulasku dezinficirati vlastite mobitele.

Dezbarijere moraju biti postavljene tako da se ne mogu zaobići ili preskočiti. Kao dezbarijere za

dezinfekciju obuće ljudi najbolje je postaviti sintetske spužve prelivene otopinom dezinficijensa.

Dezinficijensi koji se koriste za dezbarijeru trebaju biti agresivniji, a preporuka je korištenje BIS DEZISAN

100 prema uputi proizvođača . Za održavanje dezbarijere zadužena je spremačica. Dezbarijeru svakih 3 sata

prati i ponovno natapati s dezinfekcijskom otopinom. Ako dezbarijere nisu smještene ispod natkrivenog

prostora, nakon svake kiše moraju se preliti novom količinom otopine.

Otpad nastao tijekom čišćenja treba što je prije moguće odložiti u kante za otpad.

Prati i sušiti igračke potrebno je, ako je moguće, na kraju svakog radnog dana posebno za skupine djece koja

su sukladno razvojnoj dobi sklona stavljati predmete u usta. Isto se radi u dogovoru s odgojiteljima.,

Page 54: Dječji vrtić „Slavuj“

51

Učestalo pravilno pranje ruku prema uputama Crvenog križa ili HZJZ-a.

Organizacija prostora

Preporučene značajke prostorije u kojoj boravi jedna odgojno-obrazovna skupina djece:

• prostorija što veće površine i visine, prozračna i osunčana (odgovarajući izvor dnevnog svjetla)

• prostorija je vratima odvojena od prostorija u kojima borave druge skupine

• prostorija se može dobro provjetriti vanjskim zrakom

• prehranu organizirati u prostoriji u kojoj borave djeca na način da se hrana unaprijed podijeli u porcije ili

kao pakirane obroke

• prehranu je iznimno moguće organizirati u blagovaonici (preporučuje se pridržavanje preporuka za

ugostiteljske objekte, vidjeti na kraju dokumenta, uz naznaku da razmak između djece treba biti dva metra ili

najveći moguć s obzirom na broj djece i veličinu blagovaonice; moguće je postavljanje pregrade na

stolovima između djece

• preporučuje se da se boravak u blagovaonici, sportskoj dvorani, knjižnici i drugim zajedničkim

prostorijama organizira po skupinama, po mogućnosti da se jasno na vidnom mjestu naznači maksimalan

broj osoba koje u isto vrijeme mogu boraviti u tim prostorima

• izbjegava se ulazak drugih osoba (primjerice zbog čišćenja, popravka ili donošenja hrane) u prostoriju sve

dok djeca borave u njoj

• korištenje toaleta treba organizirati na način da se jasno odredi i na vratima naznači maksimalan broj

korisnika; važno je da se pojedino dijete drži na udaljenosti koliko je moguće većoj od druge djece

(primjerice, ako je toalet manje površine dijete može pričekati izvan toaleta da drugo dijete izađe); također

je potrebno poticati djecu na redovito pranje ruku tekućom vodom i sapunom nakon korištenja toaleta.

MJERENJE TEMPERATURE I PRAĆENJE POJAVE SIMPTOMA KOD ZAPOSLENIKA

Svi djelatnici imaju obavezu mjeriti tjelesnu temperaturu svaki dan prije dolaska na posao, te u slučaju

povećane tjelesne temperature ne dolaze na posao već se javljaju telefonom ravnatelju i izabranom liječniku

obiteljske medicine kako je kasnije navedeno. Preporuča se mjerenje tjelesna temperatura bezkontaktnim

toplomjerom svim djelatnicima svakodnevno kod dolaska i odlaska s posla, te se utvrđuje imaju li

respiratornih simptoma ili znakove drugih zaraznih bolesti.

Page 55: Dječji vrtić „Slavuj“

52

Evidenciju o vrijednostima izmjerene tjelesne temperature i eventualnom postojanju respiratornih simptoma

i znakove drugih zaraznih bolesti upisuje se u zasebnu evidencijsku knjigu.

S temperaturom, respiratornim simptomima i drugim simptomima zarazne bolesti nije dozvoljeno raditi,

brinuti se o djeci, niti dolaziti u prostor poslodavca odnosno ustanove, što je i inače nužno u radu ovakvih

ustanova.

Djelatnici s povišenom tjelesnom temperaturom i/ili respiratornim simptomima odmah napuštaju radna

mjesta (prethodno obavještavaju ravnatelja o ovoj činjenici) ili javljaju telefonom ravnatelju da neće doći na

posao, te se javljaju telefonom svom izabranom liječniku koji ih upućuje na testiranje.

U slučaju sumnje na kontakt djelatnika sa zaraženim ili oboljelim od COVID-19 ili drugog razloga za

sumnju da se kod djelatnika radi o zarazi COVID-19, kod povišene tjelesne temperature i/ili respiratornih

simptoma (kašalj i tekuće disanja-kratak dah), djelatnik odmah:

• telefonom obavještava ravnatelja,

• telefonom obavještava izabranom liječniku obiteljske medicine radi dogovora o testiranju na SARS-CoV-2

te radi utvrđivanja potrebe za bolovanjem,

• udaljava s radnog mjesta ili ne dolazi na posao, treba ga zamijeniti drugi zaposlenik.

Svojim potpisom potvrđujem da sam navedeno pročitao/la i razumio/la.

R.B. IME I PREZIME POTPIS

1.

2.

3.

4.

5.

UPUTE ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE COVID 19- HZJZ

Upute za zaposlenike (administrativno osoblje, stručni i ostali suradnici)

Page 56: Dječji vrtić „Slavuj“

53

Obavljati svakodnevne radne zadatke u skladu s opisom poslova, pritom pridržavajući se ovih uputa.

Obavezno pročitati kompletne „Upute za sprečavanje i suzbijanje epidemije Covid-19 vezano uz rad

predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021.

OPĆENITE PREPORUKE

Okupljanja. Izbjegavajte veće grupe ljudi i javna okupljanja. U javnom prijevozu obavezno koristite maske

za lice. Izbjegavajte rukovanje, grljenje i poljupce te održavajte udaljenost s drugim ljudima od barem 1,5

metra kod razgovora. U javnim prostorima sjednite na što većoj udaljenosti od drugih osoba, te se posebno

dosljedno pridržavajte svih higijenskih pravila.

Kontakt. Izbjegavajte kontakt s osobama koje imaju povišenu tjelesnu temperaturu, kašalj i/ili kratak dah.

Ako sami imate povišenu tjelesnu temperaturu i/ili respiratorne simptome (na primjer, kašalj), ostanite kod

kuće te telefonom kontaktirajte nadležnog obiteljskog liječnika koji će vam dati daljnje upute.

Pranje ruku. Za pranje ruku treba koristiti toplu tekuću vodu iz slavine i sapun (po mogućnosti tekući), a

ako to u datom trenutku nije izvedivo možete koristiti i dezinfekcijsko sredstvo koje sadrži 70% alkohola ili

drugo sredstvo prikladno za korištenje na koži, s deklariranim virucidnim djelovanjem. Nakon pranja ruku

sapunom i vodom, za sušenje ruku poželjno je koristiti papirnate ručnike za jednokratnu upotrebu. Ako takvi

nisu dostupni, koristite ručnike i zamijenite ih kada postanu vlažni. Što češće perite ruke, a obavezno ih

perite prije i nakon pripreme hrane, prije jela, nakon korištenja toaleta, nakon dolaska izvana, nakon čišćenja

nosa te uvijek kada ruke izgledaju prljavo. Naputak za pravilno pranje ruku:

https://www.hzjz.hr/wpcontent/uploads/2020/03/Pranje_ruku_.pdf

Kašljanje i kihanje. Kada kašljete i kišete prekrijte usta i nos laktom ili papirnatom maramicom koju

poslije odbacite u koš za otpad s poklopcem te operite ruke. Pri kašljanju i kihanju okrenite lice od drugih

osoba.

Dodirivanje lica. Izbjegavajte dodirivanje lica, usta i očiju rukama.

HIGIJENA

Pribor za jelo. Nemojte dijeliti čaše, šalice, drugo posuđe i pribor za jelo s drugim osobama.

Provjetravanje. Provjetravajte prostorije i boravite što više na otvorenom pri čemu je obavezno pridržavati

se mjere fizičke udaljenosti od 1,5m prema drugim ljudima izuzev prema članovima obitelji i osobama s

kojima se inače boravi u bliskom kontaktu.

Page 57: Dječji vrtić „Slavuj“

54

Javni prijevoz. Što više hodajte i koristite bicikl, a izbjegavajte korištenje javnog prijevoza u onim

dijelovima dana kada je velika frekvencija korisnika javnog prijevoza, odnosno krenite ranije na svoje

odredište da izbjegnete boravak u prenapučenom sredstvu javnog prijevoza. Prilikom korištenja javnog

prijevoza, obavezno je koristiti medicinsku masku ili masku za lice.

ORGANIZACIJA RADA USTANOVA

Rukovanje. Izbjegavajte rukovanja te potaknite održavanje udaljenosti od barem 1,5 metar kod razgovora.

Putovanja. Izbjegavajte putovanja koja nisu nužna, posebno u zahvaćena područja.

Sastanci, konferencije i poslovna okupljanja. Koristite telefone, video-konferencije i internet za

poslovanje što je više moguće kao zamjenu za sastanke. Kada su sastanci neophodni i neodgodivi,

organizirajte ih u što većim prostorijama te ostavite dovoljnu udaljenost (najmanje 1,5 m) između pojedinih

osoba. Preporučujemo korištenje medicinskih maski ili maski za lice u zatvorenom prostoru. Na ulazu u

prostor i unutar prostora predviđenog za održavanje sastanaka, konferencija i poslovnih okupljanja, kad ja

neophodna/neizbježna fizička prisutnost sudionika, obavezno je na raspolaganje staviti dovoljan broj

dozatora s dezinfekcijskim sredstvom za dezinfekciju ruku svih prisutnih prilikom ulaska i tijekom boravka

u njemu.

Evidencija na sastancima, konferencijama i poslovnim okupljanjima. Kada je fizička prisutnost

sudionika na sastancima, konferencijama i poslovnim okupljanjima neizbježna, obvezno je vođenje

evidencije svih prisutnih. Za potrebe vođenja evidencije prikupljat će se osnovni podatci: ime, prezime i broj

telefona.

Evidencija. Preporučuje se svakodnevno vođenje evidencije zaposlenih i njihove prisutnosti na radnom

mjestu (po smjenama) radi lakšeg praćenja kontakata u slučaju eventualne pojave zaraze virusom

SARSCoV-2. Za potrebe vođenja evidencije prikupljat će se osnovni podatci: ime, prezime i broj telefona.

Sukladno uputama HZJZ-a “ Dodatne upute za kolektive i poslodavce: 25.06.2020.“

https://www.hzjz.hr/wp-

content/uploads/2020/03/Dodatne_upute_za_pojedince_kolektive_i_poslodavce__.pdf

Zaštitna oprema

Preporučujemo korištenje medicinskih maski ili maski za lice u zatvorenom prostoru.

Svi zaposleni obavezno moraju odmah po ulasku dezinficirati vlastite mobitele.

Page 58: Dječji vrtić „Slavuj“

55

Učestalo pravilno pranje ruku prema uputama Crvenog križa ili HZJZ-a.

MJERENJE TEMPERATURE I PRAĆENJE POJAVE SIMPTOMA KOD ZAPOSLENIKA

Svi djelatnici imaju obavezu mjeriti tjelesnu temperaturu svaki dan prije dolaska na posao, te u slučaju

povećane tjelesne temperature više od 37,2 °C, ako se osoba osjeća bolesno ili ima bilo koje znakove bolesti

(odnosi se na sve simptome i znakove bolesti, ne samo na bolesti dišnih puteva) ne dolaze na posao već se

javljaju telefonom ravnatelju i izabranom liječniku obiteljske medicine kako je kasnije navedeno. Preporuča

se mjerenje tjelesna temperatura bezkontaktnim toplomjerom svim djelatnicima svakodnevno kod dolaska i

odlaska s posla, te se utvrđuje imaju li respiratornih simptoma ili znakove drugih zaraznih bolesti.

Evidenciju o vrijednostima izmjerene tjelesne temperature i eventualnom postojanju respiratornih simptoma

i znakove drugih zaraznih bolesti upisuje se u zasebnu evidencijsku knjigu.

S temperaturom, respiratornim simptomima i drugim simptomima zarazne bolesti nije dozvoljeno raditi,

brinuti se o djeci, niti dolaziti u prostor poslodavca odnosno ustanove, što je i inače nužno u radu ovakvih

ustanova.

Djelatnici s povišenom tjelesnom temperaturom i/ili respiratornim simptomima odmah napuštaju radna

mjesta (prethodno obavještavaju ravnatelja o ovoj činjenici) ili javljaju telefonom ravnatelju da neće doći na

posao, te se javljaju telefonom svom izabranom liječniku koji ih upućuje na testiranje.

U slučaju sumnje na kontakt djelatnika sa zaraženim ili oboljelim od COVID-19 ili drugog razloga za

sumnju da se kod djelatnika radi o zarazi COVID-19, kod povišene tjelesne temperature i/ili respiratornih

simptoma (kašalj i tekuće disanja-kratak dah), djelatnik odmah:

• telefonom obavještava ravnatelja,

• telefonom obavještava izabranom liječniku obiteljske medicine radi dogovora o testiranju na SARS-CoV-2

te radi utvrđivanja potrebe za bolovanjem, te se 7/10

• udaljava s radnog mjesta ili ne dolazi na posao, treba ga zamijeniti drugi zaposlenik.

Ulazak u vrtić

Prilikom dolaska na posao potrebno je stati na dezbarijeru te dezinficirati ruke. Zatim što kraćim putem bez

nepotrebnog zadržavanja otići do svojeg radnog mjesta te obući radnu odjeću i obuću.

Svojim potpisom potvrđujem da sam navedeno pročitao/la i razumio/la.

Page 59: Dječji vrtić „Slavuj“

56

R.B. IME I PREZIME POTPIS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Page 60: Dječji vrtić „Slavuj“

57

EVIDENCIJSKA KNJIGA – SUKLADNO UPUTI ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE COVID-19 - HZJZ

DATUM R.B. IME I PREZIME

ZAPOSLENIKA

TEMPERATURA

DOLAZAK

RESPIRATORNI

SIMPTOMI

DA ILI NE

(KOJI?)

ZNAKOVI

ZARAZNE

BOLESTI

DA ILI NE

(KOJI?)

TEMPERATURA

ODLAZAK

OSTALO POTPIS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Page 61: Dječji vrtić „Slavuj“

58

PROTOKOL ZA RODITELJE – COVID -19 OD 01.09.2020.

• Djeca polaze skupinu prema rasporedu, a dolazak djece isključivo do 9:00, odlazak djece prema

potrebi roditelja

• Roditelji su dužni izmjeriti tjelesnu temperaturu djetetu svaki dan prije dolaska u ustanovu te

vrijednost izmjerene temperature upisuju u djetetovu bilježnicu. Informaciju o vrijednostima

izmjerene tjelesne temperature djeteta svakodnevno moraju reći odgojitelju u skupini.

• Roditelji ulaze u vrtić, obavezno koriste masku za lice, poštujući socijalnu distancu od 1,5m u

odnosu na druge osobe unutar ustanove. Međusobni razmak ne trebaju držati osobe iz istog

kućanstva.

• Obavezna je dezinfekcija ruku za odrasle pri ulasku u ustanovu kao i korištenje dezbarijere

(dezinfekcija obuće na ulazu)

• Djeca ne dezinficiraju ruke nego će ih oprati vodom i sapunom prije ulaska u skupinu nakon predaje

odgojitelju

• U pratnji jednog djeteta vrtićke dobi uvijek je samo jedna odrasla osoba kako bi se osigurao

protok/dolazak što manjeg broja osoba, kako na ulazu u vrtić tako i u unutarnjim prostorima

ustanove

• ne dolazite u pratnji djeteta ako imate simptome respiratorne bolesti (povišena tjelesna temperatura,

kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, grlobolja, proljev, povraćanje), ako Vam

je izrečena mjera samoizolacije ili ako imate saznanja da ste zaraženi s COVID-19,

• ne dovodite dijete u ustanovu ako dijete ima simptome respiratorne bolesti (povišena tjelesna

temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, grlobolja, proljev,

povraćanje), ako ima izrečenu mjeru samoizolacije ili ako je dijete zaraženo s COVID-19.

• izmjerite tjelesnu temperaturu djetetu svaki dan prije dolaska u ustanovu, te u slučaju povišene

tjelesne temperature (37,2 °C) ne dovodite dijete u ustanovu već javljate izostanak telefonom u Vrtić

i izabranom pedijatru/liječniku obiteljske medicine radi odluke o testiranju i liječenju djeteta. Djeca

sa znakovima drugih zaraznih bolesti također ne dolaze u ustanovu.

• obavezno opravdati svaki izostanak djeteta:

- u slučaju bolesti – obavezna liječnička ispričnica, ukoliko roditelj ne donese ispričnicu dijete ne možemo

preuzeti

- u slučaju privatnih razloga – roditeljska najava unaprijed

- bočice s poklopcima i dude u kutijici trebaju biti obilježene te se svakodnevno odnose kući na pranje.

- donošenje igračaka, dekica, gaza, jastučića i sl., neoblikovanog materijala te hrane od kuće nije

dozvoljeno.

Page 62: Dječji vrtić „Slavuj“

59

- PROSLAVE ROĐENDANA DJECE BIT ĆE OBILJEŽENE U OKVIRU ODGOJNO-OBRAZOVNOG

RADA (bez donošenja hrane i pića)

NIJE DOZVOLJENO ZADRŽAVANJE U PROSTORIMA VRTIĆA KAKO BI SE POŠTIVALE

EPIDEMIOLOŠKE MJERE!

Upute za održavanje roditeljskih sastanaka i prilagodbe djece na polazak u Vrtić

Poštovani roditelji,

U skladu s uputama HZJZ-a od 10.srpnja 2020. Dječji vrtić Slavuj omogućuje održavanje sastanaka i

boravak roditelja prilikom prilagodbe djeteta na polazak u Vrtić prema sljedećim preporukama:

- Preporučuje se da na sastanak ili adaptaciju dolazi jedan roditelj, a izbjegava dolazak osoba starije

životne dobi (bake i djedovi) i li oboljeli od kroničnih bolesti

- Potrebno je održavati razmak od 1,5 m u odnosu na druge osobe unutar ustanove. Međusobni razmak ne

trebaju držati osobe iz istog kućanstva.

- Roditeljski sastanak dozvoljen je samo za skupine gdje je veliki ili ukupni broj novoupisane djece,a

održati se može u zajedničkim prostorijama Vrtića (hol ili terasa), te je potrebno rasporediti stolice na

razmak od 1,5m prije dolaska sudionika. Vrijeme održavanja sastanka isključivo iza radnog vremena

Vrtića odnosno poslije 17.15h

- Sudionici trebaju ulaziti u prostor gdje se održava sastanak tako da se ne zadržavaju i ne grupiraju te da

čim kraćim putem dođu do svog mjesta.

- Svojim potpisom sudionik sastanka potvrđuje da je izmjerio tjelesnu temperaturu i da nije viša od

37,2⁰C, da se odjeća dobro i da nema ukućana u samoizolaciji, da nije boravio unutar prethodnih 14

dana u inozemstvu odnosno ako jest da ima negativan PCR test koji nije stariji od 48h, da nije u

proteklih 14 dana imao kontakt s osobom zaraženom SARS-CoV-2 virusom te da nema niti jedna od

sljedećih simptoma: temperatura, kašalj, nedostatak zraka, grlobolja, curenje nosa ili gubitak njuha

- Obvezuje se korištenje zaštitnih maski koja prekriva nos i usta

- Obavezna je dezinfekcija ruku za odrasle pri ulasku u ustanovu kao i korištenje dezbarijere

(dezinfekcija obuće na ulazu)

- Zabranjeno je dolaziti u bliski fizički kontakt rukovanjem, grljenjem, ljubljenjem ili čestitanjem

- Obavezno je ponijeti svoju kemijsku olovku, a na prilagodbu s djetetom i čiste papuče

Cijele upute HZJZ-a možete pročitati na sljedećem linku:

1. https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Upute_i_preporuke_za_okupljanja_10_07.pdf

2. https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Upute_vrtici_i_skole_24_08_2020_HZJZ-1.pdf

Page 63: Dječji vrtić „Slavuj“

60

Page 64: Dječji vrtić „Slavuj“

61

TJEDNA NADZORNA LISTA DEZINFEKCIJE

DATUM DEZBARIJERE – SVAKA 3 SATA

KLORNA OTOPINA PREMA UPUTI

PROIZVOĐAČA

KONTAKTNE POVRŠINE

SREDSTVO PREMA PLANU

ČIŠĆENJA

vrijeme potpis vrijeme potpis

6:00 9:00

10:00

12:00

14:00

18:00

6:00 9:00

10:00

12:00

14:00

18:00

6:00 9:00

10:00

12:00

14:00

18:00

6:00 9:00

10:00

12:00

14:00

18:00

6:00 9:00

10:00

12:00

14:00

18:00

Page 65: Dječji vrtić „Slavuj“

62

5. ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD

Planiranje i vrednovanje odgojno-obrazovnog rada

Planiranje odgojno-obrazovnog rada kao sustavnog utjecanja na dijete preduvjet je i temelj

kvalitetnog odgojno-obrazovnog rada s ciljem poticanja optimalnog rasta i razvoja svakog

djeteta, u kojem sudjeluju svi - odgajatelji, stručni suradnici i roditelji. Praćenje i vrednovanje

samo po sebi podiže kvalitetu rada u odgojnoj ustanovi koja se determinira razinom poticanja

rasta i razvoja svakog pojedinog djeteta te kvalitetom partnerskih odnosa roditelj-odgajatelj-

vrtić –društvena sredina.

U ovoj pedagoškoj godini nastavit ćemo raditi na podizanju kvalitete planiranja odgojno-

obrazovnog rada u funkciji poticanja rasta i razvoja svakog djeteta u svim odgojno-obrazovnim

skupinama a osobito u odgojno-obrazovnim skupinama s trećim odgojiteljem.

Orijentacijski plan i program odgojno-obrazovnog rada:

• određivanje razvojnih zadaća kao temelja orijentacijskog plana za rad s djecom kroz

četiri razvojna područja: tjelesni i psihomotorni razvoj, socio-emocionalni razvoj i

razvoj ličnosti, spoznajni razvoj, govor, komunikacija, izražavanje i stvaralaštvo,

• planiranje materijalnih i organizacijskih uvjeta za ostvarivanje postavljenih zadaća,

• planiranje i programiranje aktivnosti za ostvarivanje postavljenih zadaća

• planiranje suradnje sa sustručnjacima, roditeljima i drugima radi ostvarivanja razvojnih

zadaća

U jasličkim odgojno-obrazovnim skupinama odgojno – obrazovni rad će se planirati za dva

mjeseca (rujan i listopad, studeni i prosinac), za period od tri mjeseca (siječanj, veljača, ožujak

te travanj, svibanj i lipanj).

U vrtićkoj odgojno-obrazovnoj skupini Sovice u novom objektu u Jagnjić Dolu, zbog

novoupisane cijele grupe, odgojno-obrazovni rad planirat će se kao i u jasličkim odgojno-

obrazovnim skupinama.

U vrtićkim odgojno-obrazovnim skupinama odgojno – obrazovni rad će se planirati za period

od jednog mjeseca (rujan) te za period od tri mjeseca (listopad, studeni i prosinac, siječanj,

veljača i ožujak te travanj, svibanj i lipanj).

Zbog specifičnosti rada u ljetnim mjesecima odgojno – obrazovni rad će se planirati za period

od jednog mjeseca (srpanj, kolovoz) u svim odgojno-obrazovnim skupinama.

Page 66: Dječji vrtić „Slavuj“

63

Planiranje odgojno-obrazovnog rada:

Bazira se na

suvremenim

pedagoškim

koncepcijama i

znanstvenim

spoznajama o

razvoju djeteta,

dobi djece u

skupini i

specifičnom sastavu

djece u odnosu na

posebne potrebe

pojedinog djeteta ili

razvojnih potreba i

sposobnosti većine

djece.

Odgojno-obrazovne

skupine

Za period

Vrijeme

održavanja

Jasličke

odgojno-obrazovne

skupine:

Pčelice, Jaglaci,

Ribice, Ježići, Sovice

rujan – listopad 2020.

studeni – prosinac

2019.

siječanj – ožujak 2021.

travanj – lipanj 2021.

srpanj 2021.

kolovoz 2021.

rujan 2020.

listopad 2020.

prosinac 2020.

ožujak 2021.

srpanj 2021.

kolovoz 2021.

Vrtićke odgojno-

obrazovne skupine:

Leptirići, Bumbari,

Krijesnice, Bubamare,

Mravi, Zrikavci,

Tratinčice, Ljubičice,

Šafrani, Potočnice,

Školjkice, Hobotnice,

Delfini

rujan 2020.

listopad – prosinac

2020.

siječanj – ožujak 2021.

travanj – lipanj 2021.

srpanj 2021.

kolovoz 2021.

rujan 2020.

rujan 2020.

prosinac 2020.

ožujak 2021.

srpanj 2021.

kolovoz 2021.

Tjedni plan i program odgojno-obrazovnog rada:

• Bazira se na orijentacijskom planu, aktualnim društvenim zbivanjima, unaprijed

planiranim specifičnim aktivnostima (npr. posjet roditelja ili neke druge osobe…) i

zapažanjima o aktivnostima i sadržajima u prethodnom tjednu

• Planira se ostvarivanje razvojnih zadataka iz orijentacijskog plana kroz 7 vrsta

aktivnosti: životno-praktične i radne, raznovrsne igre, druženja i društveno-zabavne,

umjetničke, raznovrsno istraživanje i stvaranje, istraživačko-spoznajne i specifične s

kretanjem

• Planiraju se poslovi nužni za ostvarivanje tjednog plana i programa rada

• Aktivnosti se planiraju jednom tjedno za razdoblje od jednog tjedna

Dnevnik rada:

• Bazira se na tjednom planu i reakcijama djece na prethodne aktivnosti

• Planiraju se poticaji za one aktivnosti iz tjednog plana koje se toga dana namjeravaju

ostvariti

• Poticaji se planiraju svakodnevno

Zapažanja o aktivnostima i ponašanju djece u odnosu na postavljene zadaće:

Page 67: Dječji vrtić „Slavuj“

64

• Bazira se na stručnoj procjeni uspješnosti provedenih aktivnosti i sadržaja, eventualnih

odstupanja od plana i reakcija djece

• Bilježe se zapažanja o aktivnostima i ponašanju djece u odnosu na postavljene zadaće

• Zapažanja se bilježe svakodnevno

Vrednovanje ostvarenog plana i programa:

Bazira se na

zapažanjima o

provedenim

aktivnostima i

ponašanjima djece

u odnosu na

postavljene zadaće,

specifičnim

ponašanjima djece,

procjeni potreba i

promjena u

psihofizičkom

razvoju svakog

djeteta.

Odgojno-obrazovne

skupine

Za period

Vrijeme

održavanja

Jasličke

odgojno-obrazovne

skupine:

Pčelice, Jaglaci,

Ribice, Ježići, Sovice

rujan – listopad 2020.

studeni – prosinac

2020.

siječanj – ožujak 2021.

travanj – lipanj 2021.

srpanj 2021.

kolovoz 2021.

listopad 2020.

prosinac 2020.

ožujak 2021.

lipanj 2021.

srpanj 2021.

kolovoz 2021.

Vrtićke odgojno-

obrazovne skupine:

Leptirići, Bumbari,

Krijesnice, Bubamare,

Mravi, Zrikavci,

Tratinčice, Ljubičice,

Šafrani, Potočnice,

Školjkice, Hobotnice,

Delfini

rujan 2020.

listopad – prosinac

2020.

siječanj – ožujak 2021.

travanj – lipanj 2021.

srpanj 2021.

kolovoz 2021.

rujan 2020.

prosinac 2020.

ožujak 2021.

lipanj 2021.

srpanj 2021.

kolovoz 2021.

PRILAGODBA

Proces prilagodbe u Dječjem vrtiću „Slavuj“ naveden je u Planu rada za rujan. Tijekom

listopada 2020., psihologinja će analizirati Upitnike o procesu prilagodbe za odgojitelje,

Upitnike o procesu prilagodbe za roditelje i Praćenje prilagodbe za djecu. Na temelju rezultata

analize i praćenja, u suradnji sa stručnim timom u listopadu 2020., održat će se sastanak

Valorizacija perioda prilagodbe na kojem će sudjelovati odgojitelji jasličkih skupina te vrtićkih

skupina s većim brojem novoupisane djece.

PODRUČJA POSEBNOG INTERESA

IME I PREZIME PODRUČJE POSEBNOG INTERESA

Antonija Orešković Senzomotorika

Natalija Špehar Cjeloviti razvoj djeteta kroz područje likovnosti

Page 68: Dječji vrtić „Slavuj“

65

Morana Kovač Montessori program

Natalija Filla Senzomotorika

Maja Karapandžić Senzomotorika

Jelena Đogić Senzomotorika

Marija Zlodi Društvene igre

Ljiljana Grdinić Društvene igre

Mia Barjaktar Društvene igre

Sanja Tandarić Senzomotorika

Dijana Blažanović Senzomotorika

Snježana Batorek Odgoj za održivi razvoj

Vesna Pijaca Kreativna upotreba reciklažnih materijala u likovnom izrazu djece

Jasminka Vrančić Program ranog učenja njemačkog jezika

Ana Golubić Predjezične i predmatematičke igre

Mateja Mihina Društvene igre

Tamara Honomihl Montessori program

Zdenka Sever Montessori program

Monika Kuzmić Husak Montessori program

Ivana Čulina Senzomotorika

Marica Gulija Senzomotorika

Ivana Špehar Senzomotorika

Andreja Maglić Senzomotorika

Eržebet Širanović Senzomotorika

Karmela Jozić Govorno-jezične igre

Vedrana Šikac Senzomotorika

Ana Mihina Senzomotorika

Robertina Mauzer Pokret i glazba u tjelesnom vježbanju

Helena Škovrlj Djeca s teškoćama u razvoju

Kristina Biškupić Program ranog učenja njemačkog jezika

Martina Ljubej Sportski program

Ljiljana Udovičić Storytelling

Mirela Bašić Storytelling

Page 69: Dječji vrtić „Slavuj“

66

Snježana Skledar Rano učenje engleskog jezika

Marija Čižmešija Poticanje i razvoj govora/pravilnog izgovora

Martina Č. Lacković Poticanje i razvoj govora/pravilnog izgovora

Marija Miholić Jačanje govornih vještina kroz govorne igre, igre pokretom i dramski

izričaj

Tena Povrženić Jačanje govornih vještina kroz govorne igre, igre pokretom i dramski

izričaj

Gabrijela K. Lolić Jačanje govornih vještina kroz govorne igre, igre pokretom i dramski

izričaj

Blanka Guliš Program ranog učenja engleskog jezika

Ivanka Dmitrovski Program ranog učenja engleskog jezika

Marina Bićan Dramski odgoj

Nikolina Žlimen Senzomotorika

Marijana Tomaško Govorno-jezične i prstovne igre

Renata Škacan Poticanje govorno-jezičnog razvoja

Maja Mayer Lovretin Djeca s teškoćama u razvoju

Ivana Brković Petrinjak Senzomotorika

RAD NA PROJEKTIMA

Učenje i razvoj predškolskog djeteta ne odvijaju se u usko određenim predmetnim

područjima, nego objedinjeno.

Svaka aktivnost koja potiče jednu dimenziju učenja i razvoja, utječe i na druge dimenzije, pa

nije primjereno umjetno odvajati područja razvoja, ili organizirati aktivnosti koje bi imale cilj

utjecati na pojedino, izdvojeno područje razvoja.

Zagovornici integriranog kurikuluma temelje svoj stav na postavci objedinjavanja različitih

područja znanja povezanih zajedničkom temom (rad na projektu) vrijednom interesa djeteta,

kako bi dijete učilo u za njega svrhovitom kontekstu, što će voditi k boljem razumijevanju i

trajnosti stvorenog znanja te njegove praktične primjenjivosti.

Rad na projektu uključuje aktivnosti u kojima jedno ili više djece proučava neku temu ili

problem, uz primjerenu podršku odgajatelja odnosno oblik integriranog kurikuluma u kojemu

djeca prema vlastitim interesima i mogućnostima, u suradnji s drugom djecom i uz

nenametljivu asistenciju odgajatelja, poduzimaju različite istraživačke i druge aktivnosti u

Page 70: Dječji vrtić „Slavuj“

67

kojima aktivno stječu iskustva i znanja te primjenjuju svoje vještine, donose odluke i uče

preuzimati odgovornost.

Projektno planiranje aktivnosti:

• sadržaj ili tema određuju se dogovaranjem djece i odgajatelja, interes djece je

najvažniji kriterij odabira teme

• djeca znanja stječu traganjem za odgovorima i sudjeluju u promišljanju i planiranju

novih iskustava učenja

• aktivnosti djece se temelje na istraživanju, pronalaženju odgovora i korištenju

različitih izvora

• trajanje aktivnosti određuje razvoj projekta, može bit ili nekoliko tjedana ili mjeseci

• odgajatelj promatra istraživačke i druge aktivnosti djece te na temelju njihova interesa

temelji novu etapu projekta

• fleksibilno vrijeme održavanja aktivnosti projekta

• reprezentacije (crtanje, slikanje, građenje) djeci olakšavaju razumijevanje i

integriranje koncepata, služe dokumentiranju aktivnosti i za praćenje napretka djece

tijekom projekta

• izleti i posjeti su sastavni segmenti iskustava učenja djece i organiziraju se u svim

etapama razvoja projekta

Provođenje projekata u odgojno-obrazovnim skupinama:

• Na temelju praćenja interesa djece odgojitelji planiraju uvođenje rada na projektu u

svojoj odgojno-obrazovnoj skupini

• Upoznavanje roditelja sa temom projekta te njihovim sudjelovanjem (prikupljanje

pedagoški neoblikovanog materijala, uključivanje roditelja kao nosioca određenog

zanimanja u neposredan rad s djecom i dr.)

• Suradnja odgojitelja i stručnog tima – prijedlog literature

• Rad na projektu planira se unaprijed, a planiraju ga djeca i odgajatelji zajedno.

Najprije se izrađuje idejni nacrt projekta, a zatim i njegov izvedbeni nacrt. Pri izradi

plana projekta valja uvažavati da projekt mora biti: usmjeren prema određenom cilju,

prostorno i vremenski određen i raščlanjen na raznovrsne aktivnosti (projektne

zadatke) koji su međusobno povezani i međuovisni.

• Planiranje aktivnosti i sadržaja projekta (tromjesečno, tjedno i dnevno planiranje) na

temelju nacrta projekta

Page 71: Dječji vrtić „Slavuj“

68

• Stvaranje prostorno materijalnih uvjeta za provođenje projekta u sobi dnevnog

boravka i drugim prostorima vrtića (formiranje kutića te redovito obogaćivanje kutića

raznovrsnim materijalima)

• Dokumentiranje tijeka projekta (fotografiranje, izjave djece, crteži i sl.)

• Zajedničko vrednovanje (djeca i odgojitelji) provedenih aktivnosti i sadržaja projekta

• Stvaranje izložbe dječjih radova

MEĐUNARODNI PROGRAM EKO ŠKOLE

U pedagoškoj godini 2020./2021. nastavljamo suradnju s Udrugom Lijepa Naša i provedbu 7

programskih koraka. Za slijeđenje uputa iz Udruge i realizaciju ciljeva odgovorne su

psihologinja Sara Jager i voditelj eko koordinatora Karmela Jozić (Rakitje), te odgojiteljice

Maja Karapandžić (Strmec), Martina Čakanić Lacković (Kerestinec) i Marijana Tomaško

(Jagnjić Dol). Planirana su 5 susreta tima za koordinaciju i dokumentiranje u web aplikaciji eko

škole.

Programski koraci i zaduženja:

1. Sazivanje eko odbora

Veliki eko odbor (predstavnici grada, ravnatelj, predstavnici roditelja, tehničkog osoblja, eko

koordinatori) jednom godišnje saziva psihologinja (po potrebi) te predstavnike redovito

kontaktira i obavještava o važnim odrednicama provedbe programa

2. Ocjena stanja okoliša

Upitnik o početnom stanju okoliša ispunjavaju eko koordinatori na prvom sastanku eko

koordinatora.

3. Izrada plana djelovanja

Plan djelovanja usklađuje se s planom neposrednog rada u odgojno obrazovnim skupinama.

Izrađuju ga eko koordinatori uz podršku psihologinje u skladu s epidemiološkim mjerama.

4. Praćenje stanja i ocjenjivanje

Eko patrole na razini objekta organiziraju eko koordinatori koji određuju čestinu i način

obilaska, iniciraju nabavu novih zelenih kuta i drugih obilježja u skladu s epidemiološkim

mjerama.

5. Rad prema ''nastavnom planu i programu''

Eko koordinatori organiziraju, prate i nadziru provedbu programskih koraka na svom objektu.

Na radnim dogovorima dijele zaduženja (na razini objekta ili odgojno obrazovnih skupina) te

Page 72: Dječji vrtić „Slavuj“

69

arhiviraju materijale koji potvrđuju provedbu planiranih aktivnosti. Eko koordinatori zaduženi

su za održavanje glavnog i promjenjivog panoa i uređivanje web aplikacije eko škole

(internetska stranica koja objedinjuje dokaze o provođenju plana i programa).

6. Obavještavanje javnosti i uključivanje medija

Glavni i promjenjivi pano – uređuju eko koordinatori.

Logo – postojeći.

Mediji - suradnju s medijima (lokalni radio i TV) inicira ravnateljica.

Himna – postojeća.

Organizacija projektnog dana – ravnateljica, eko koordinatori i psihologinja.

Kontakt sa sponzorima i donatorima - psihologinja

7. Eko kodeks

„Kad se eko snage svih udruže, oblaci sreće oko nas kruže.“

RAD S DJECOM U UVJETIMA INKLUZIJE

Važan aspekt inkluzije djece s teškoćama u razvoju je razvoj pozitivnih i podržavajućih

odnosa među djecom u skupini. Ovaj vid pozitivne inkluzije ključ je za razvijanje osjećaja

prihvaćanja, samopoštovanja i samopoimanja u formiranju identeteta kod djeteta. Odnosi u

skupini razvijaju se kroz kooperativno učenje, pri čemu djeca rade zajedno u postizanju

zajedničkog cilja. Proces inkluzije djece s teškoćama u razvoju donosi višestruku dobit kako za

dijete s teškoćom, tako i za ostalu djecu u skupini, odgojitelje i roditelje.

Načelo poštivanja prava sve djece, a pogotovo djece s teškoćama u razvoju temeljno je

načelo kojim će se radnici Dječjeg vrtića Slavuj voditi ove pedagoške godine. Načelo poštivanja

prava djeteta će se odnositi na pravo na život i razvoj svih djelova psihofizičkog razvoja- socio-

emocionalnog, kognitivnog, tjelesnog i jezično-govornog.

Prema procijeni stručnih suradnika (psihologa, pedagoga, rehabilitatora, logopeda,

zdravstvenog voditelja i ravnatelja) te u dogovoru s odgojiteljima i roditeljima, sva djeca s

teškoćama u razvoju uključena su u redoviti odgojno-obrazovni rad.

Uz redovni odgojno – obrazovni rad, za djecu s određenim teškoćama u razvoju, organizira se

i individualizirani rad u skupini i/ili individualni rad sa stručnjacima. Po potrebi ih se upućuje

u specijalizirane ustanove s ciljem postizanja njihova optimalnog razvoja.

Bitne zadaće rada s djecom s teškoćama u razvoju:

➢ Osigurati pravovremeno otkrivanje, evidentiranje i dijagnosticiranje djece s

teškoćama u razvoju

Page 73: Dječji vrtić „Slavuj“

70

➢ Osigurati pravovremenu i adekvatnu pomoć djeci (stručnu procjenu i tretman) u

zadovoljavanju njihovih potreba i osiguravanju uvijeta za pravilan rast i razvoj

u okviru vrtića i/ili suradnju sa specijaliziranim ustanovama

➢ Jačanje kompetencija odgojitelja (edukacija odgojitelja za prepoznavanje i

objektivno procjenjivanje posebnih potreba djece)

➢ Jačanje kompetencija roditelja djece s teškoćama u razvoju (osvještavanje

važnosti otvorene suradnje s vrtićem i edukativno – savjetodavni rad)

➢ Poticati timski pristup radu

Hodogram inkluzivnog procesa djeteta s teškoćama u razvoju:

STRATEGIJE RADA NOSITELJI VREMENIK

Provođenje postupka upisa- inicijalni

razgovor na razini stručni tim-roditelj-

odgojitelj

stručni tim svibanj- kolovoz

Provođenje postupka opservacije

(do 3 mjeseca)

stručni tim, odgojitelji rujan- studeni i prema

potrebi tijekom godine

Prikupljanje dokumentacije o djetetu od

roditelja i ostalih stručnjaka specijaliziranih

ustanova

stručni tim tijekom godine

Upućivanje roditelja na dijagnostičke

postupke u specijalizirane ustanove

stručni tim tijekom godine

Izrada individualnog odgojno obrazovnog

programa podrške za dijete prilagođeno

njegovim sposobnostima, potrebama i

interesima

stručni tim, odgojitelji,

roditelji

rujan, studeni, siječanj,

ožujak, lipanj

Uključivanje trećeg odgojitelja u rad skupine

ukoliko je potrebno

osnivač, ravnatelj, stručni

tim

rujan, prema potrebi

tijekom godine

Jačanje kompetencija odgojitelja kroz

stručne aktive, predavanja, individualna

savjetovanja, pomoć u izboru stručne

literature te upućivanje na stručne skupove

stručni tim tijekom godine

Provedba individualnih odgojno obrazovnih

programa

odgojitelji, stručni tim kontinuirano

Page 74: Dječji vrtić „Slavuj“

71

Osiguravanje dodatne didaktičke opreme za

rad s pojedinim djetetom

ravnatelj, stručni

suradnici

tijekom godine

Vođenje propisane dokumentacije o djeci s

teškoćama- dosje djeteta, zapažanja i sl.

stručni suradnici,

odgojitelji

kontinuirano

Uključivanje roditelja u izradu i provedbu

individualnog odgojno obrazovnog

programa za dijete, savjetodavni rad s

roditeljima i stručna potpora obitelji djeteta s

teškoćom

stručni suradnici,

odgojitelji

kontinuirano

Unapređivanje kvalitete uvjeta za inkluziju djece uz sve aspekte odgojno obrazovnog rada

potiče se i kroz izradu individualiziranih odgojno obrazovnih programa. Svaka se tri mjeseca

valoriziraju postojeći te izrađuju novi IOOP-i te su u sam postupak izrade uključeni odgojitelji,

roditelji i stručni tim.

Odgojna skupina Ime i prezime odgojitelja Mjesec Voditelj

Leptirići Jelena Đogić

Natalija Filla

Maja Karapandžić

Bumbari Mia Barjaktar

Ljiljana Grdinić

Marija Zlodi

Bubamare Snježana Batorek

Jasminka Vrančić

Vesna Pijaca

1x u tri

mjeseca

rehabilitator

psiholog

logoped

pedagog

zdravstveni voditelj

Zrikavci Tamara Honomihl

Zdenka Sever

Monika Kuzmić Husak

Hobotnice Gabriela Katarina Lolić

Marija Miholić

Tena Povrženić

Šafrani Ana Mihina

Robertina Mauzer

Helena Škovrlj

Potočnice

Kristina Biškupić

Martina Ljubej

Sovice Ivana Brković Petrinjak

Maja Mayer Lovretin

Renata Škacan

Page 75: Dječji vrtić „Slavuj“

72

Individualne refleksije logopedinje

Logopedinja će održavati individualne refleksije s odgojiteljima svake skupine nakon

provedene logopedske trijaže (rujan i listopad 2020.) kako bi ih izvijestila o komunikacijskom

i govorno – jezičnom statusu svakog djeteta koje je prošlo logopedsku trijažu. Također, takve

refleksije imat će za cilj utvrđivanje načina rada s pojedinim djetetom te izvještavanje

odgojitelja o dinamici rada logopeda s određenim djetetom. Odgojitelji će s logopedinjom

razmijeniti i informacije o pokrivenosti djece logopedskim tretmanom van vrtića, a logopedinja

će redovito obavještavati odgojitelje o djeci upućenoj na dijagnostiku ili logopedski tretman

van ustanove. Tijekom godine individualne refleksije s odgojiteljima odvijat će se po potrebi

na zahtjev logopeda ili odgojitelja, a s ciljem razmjene bitnih informacija o djeci uključenoj u

logopedski tretman u vrtiću. Također, individualne refleksije će biti i savjetodavnog karaktera

kako bi odgojitelji mogli biti podrška logopedskom tretmanu radom s djetetom u skupini u

skladu sa svojim znanjima i mogućnostima.

Individualne refleksije održavat će se svaka 3 mjeseca s odgojiteljima u čijoj je skupini dijete s

kojim se radi prema IOOP-u, a koje u okviru svojih poteškoća ima odstupanja u području

govorno – jezičnog razvoja. Svrha ovakvih refleksija je pratiti napredak djeteta te u dogovoru

s odgojiteljima osmisliti nove razvojne ciljeve kako bi se kontinuirano pratio i stimulirao

napredak djeteta iz područja komunikacijskih i govorno – jezičnih vještina.

OBOGAĆIVANJE ŽIVOTA DJECE U VRTIĆU

Zbog epidemiološke situacije, ove pedagoške godine, obilježit ćemo važne datume u svakoj

odgojno-obrazovnoj skupini zasebno u skladu s navedenim vremenikom događanja:

MJESEC DOGAĐANJE

Listopad 2020.

Dječji tjedan (5.10.2010. – 11.10.2020.)

15.10.2020. Međunarodni dan pješačenja

Studeni 2020.

9.11.2020. Svjetski dan izumitelja

Prosinac 2020.

3.12.2020. Dan matematike (starije odgojno-obrazovne skupine)

Advent

Siječanj 2021.

10.1.2021. Svjetski dan smijeha

Veljača 2021. Veseli fašnički dani

Page 76: Dječji vrtić „Slavuj“

73

Ožujak 2021.

21.3.2021. Svjetski dan osoba s Down sindromom

Travanj 2021.

2.4.2021. Međunarodni dan dječje knjige

Svibanj 2021.

Dani DV Slavuj

27.5.2021. Međunarodni dan sporta

Lipanj 2021.

Dan grada

CAP PROGRAM - PROGRAM PREVENCIJE NASILJA NAD DJECOM

CAP (Child Assault Prevention) program je jedan od najučinkovitijih programa

primarne prevencije zlostavljanja djece. Polazi od stava da je znanje najučinkovitiji oblik

borbe protiv zlostavljanja djece. Program se temelji na tome da se djecu poučava o

stvarnostima napada, što mogu učiniti ako se nađu u opasnoj situaciji i kome se mogu

povjeriti. Zlostavljanje djece vrlo je težak problem koji uzrokuje brojne teške posljedice na

njihov razvoj. Izloženost djeteta fizičkom, emocionalnom ili seksualnom zlostavljanju

predstavlja traumatsko iskustvo koje ostavlja duboke ožiljke. Sve države koje brinu o

dobrobiti svojih građana, a osobito djece, prepoznale su kao jedan od svojih prioritetnih

zadataka razvijanje prevencije zlostavljanja. Program je dio projekta Udruge roditelja Korak po

korak čiju je edukaciju u trajanju od 32 sata završilo 6 polaznika (2 CAP tima). Iste imaju ulogu Cap

pomagača i nosioci su predavanja za zaposlene i roditelje te igrokaza za djecu. Sav potreban materijal

kao što su brošure, upitnici, ček liste i identifikacijske kartice dobivamo od Udruge Korak po korak.

CAP program osnažuje djecu u sprječavanju napada od strane vršnjaka, napada nepoznate

osobe (otmica) i napada od strane poznate odrasle osobe.

Predškolski CAP je program prevencije zlostavljanja djece namijenjen djeci predškolske dobi

u vrtićima.

Cilj je smanjiti ranjivost djece i njihovu izloženost različitim oblicima zlostavljanja kroz:

• pružanje kvalitetnih informacija;

• poučavanje učinkovitim prevencijskim strategijama;

Page 77: Dječji vrtić „Slavuj“

74

• osnaživanje njima važnih odraslih, roditelja i zaposlenika vrtića, da im pruže

kvalitetniju podršku.

Voditelji CAP programa su odgojiteljice: Renata Škacan, Zdenka Sever, Ivana Špehar,

Martina Čakanić Lacković, Ivana Brković Petrinjak, zdravstvena voditeljica Edita Prelec,

logoped Jelena Mustafić i psihologinja Sara Jager.

AKTIVNOSTI NOSITELJ

AKTIVNOSTI VRIJEME

• Razrada kalendara aktivnosti za provedbu

CAP programa CAP tim Rujan 2020.

• Pripremne aktivnosti za CAP program Odgojiteljice Rujan- veljača

2021.

• Roditeljski sastanci po objektima CAP tim Siječanj 2021.

• Radionice za odgojnu skupinu Bumbari CAP Tim Veljača 2021.

• Radionice za odgojnu skupinu Bubamare CAP Tim Veljača 2021.

• Radionice za odgojnu skupinu Mravi CAP Tim Veljača 2021.

• Radionice za odgojnu skupinu Zrikavci CAP Tim Veljača 2021.

• Radionice za odgojnu skupinu Šafrani CAP Tim Ožujak 2021.

• Radionice za odgojnu skupinu Potočnice CAP Tim Ožujak 2021.

• Radionice za odgojnu skupinu Hobotnice CAP Tim Travanj 2021.

• Radionice za odgojnu skupinu Delfini CAP Tim Travanj 2021.

• Radionice za odgojnu skupinu Sovice CAP Tim Travanj 2021.

• Radionice za djecu polaznike Predškole u

Strmcu CAP Tim Travanj 2021.

Page 78: Dječji vrtić „Slavuj“

75

AKTIVNOSTI NOSITELJ

AKTIVNOSTI VRIJEME

• Ponavljanje prevencijskih strategija s djecom

nakon provedenog CAP programa Odgojiteljice

veljača – lipanj

2020./2021.

• Vrednovanje provedbe CAP programa -

obrada rezultata i priprema izvješća CAP Tim Lipanj 2021.

Page 79: Dječji vrtić „Slavuj“

76

6. STRUČNO USAVRŠAVANJE

Vodeći se Nacionalnim kurikulumom za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, bitnim

zadaćama i Strateškim planom ustanove, u ovoj pedagoškoj godini, planiramo provođenje

sljedećih oblika stručnog usavršavanja u ustanovi i izvan nje:

Obavezno individualno stručno usavršavanje u ustanovi

• Individualno stručno usavršavanje kroz vodstvo stručnog suradnika (unutarnji i vanjski

resursi)

Individualno stručno usavršavanje u ustanovi po izboru

• Individualno stručno usavršavanje kroz vodstvo odgojitelja

• Individualno stručno usavršavanje kroz refleksivne grupe

• Individualno stručno usavršavanje kroz grupe iz područja posebnog interesa

Individualno stručno usavršavanje izvan ustanove po izboru

• Individualno stručno usavršavanje pod vodstvom vanjskog suradnika

• Individualno stručno usavršavanje u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje i

drugih stručnih institucija

• Individualno stručno usavršavanje kroz stručno usavršavanje za administrativno

osoblje

Svi stručni radnici uključivat će se u oblike stručnog usavršavanja prema svom interesu

odnosno svakom stručnom radniku biti će omogućen izbor individualnog stručnog

usavršavanja.

Obavezno individualno stručno usavršavanje u ustanovi

• Individualno stručno usavršavanje kroz vodstvo stručnog suradnika (unutarnji i vanjski

resursi)

Tema Vrijeme

održavanja

Voditelji Trajanje

Edukacija za korištenje virtualne

oglasne ploče

Rujan 2020. Sara Jager

1 h

Prikaz rezultata provedene ankete za

roditelje u cilju unapređivanja suradnje

s roditeljima

Listopad 2020. Jelena Mustafić 1,30 h

Unapređivanje planiranja i vrednovanja

razvojnih zadataka

Studeni 2020.

Veljača 2021.

Ožujak 2021.

Sara Jager

3 susreta u

trajanju od

1,30 h

Studeni 2020.

Prosinac 2020.

Page 80: Dječji vrtić „Slavuj“

77

Unapređivanje planiranja aktivnosti za

ostvarivanje razvojnih zadataka

Veljača 2021.

Ožujak 2021.

Travanj 2021.

Biljana

Komlinović

5 susreta u

trajanju od

1,30 h

Prezentacija implementacije primjera

praktičnog rada primjenom novih

metoda I stručnih znanja na

aktivnostima mobilnosti

Svibanj 2021.

Edita Prelec,

Sara Jager,

Jasminka

Vrančić,

Ivanka

Dmitrovski,

Blanka Guliš

1,30 h

Individualno stručno usavršavanje u ustanovi po izboru

• Individualno stručno usavršavanje kroz vodstvo odgojitelja

Tema Vrijeme

održavanja

Voditelji Trajanje

Kreativne metode u ranom

poučavanju stranih jezika

Studeni 2020.

Prosinac 2020.

Veljača 2021.

Ožujak 2021.

Travanj 2021.

Ivanka Dmitrovski

Blanka Guliš

Jasminka Vrančić

5 susreta u

trajanju od

1,30 h

e-Twinnig

Prosinac 2020.

Veljača 2021.

Ožujak 2021.

Mirela Bašić

3 susreta u

trajanju od

1,30 h

Kreativne metode u ranom poučavanju stranih jezika

Članovi: Kristina Biškupić, Maja Mayer Lovretin, Snježana Skledar, Helena Škovrlj, Ivana

Čulina

Kreativne metode u ranom poučavanju stranog jezika oblik je stručnog usavršavanja u ustanovi

čije voditeljice su odgojiteljice Jasminka Vrančić, Blanka Guliš i Ivanka Dmitrovski. Svoje

kompetencije za rano poučavanje stranog jezika odgojiteljice su stekle putem metodičkih tečaja

i brojnih radionica namijenjenih voditeljima programa ranog poučavanja stranog jezika u

dječjim vrtićima. Odgojiteljice Blanka Guliš i Ivanka Dmitrovski su u sklopu Erasmus+

projekta „Novi izazovi u odrastanju djece predškolske dobi u europskom okruženju“ pohađale

edukaciju „Teaching English to Very Young Learners“ na Malti, a odgojiteljica Jasminka

Vrančić edukaciju „Intenzivkurs fur Lehrer“ u Njemačkoj.

Cilj ovog stručnog usavršavanja je prenošenja znanja, iskustava i novih metoda rada stečenih

na mobilnosti, obogaćivanje odgojno-obrazovnog rada odgojiteljica polaznica edukacije

implementacijom inovativnih i kreativnih metoda u radu s djecom te poticanje veće

Page 81: Dječji vrtić „Slavuj“

78

motiviranosti djece predškolske dobi za rano učenje stranog jezika. Usavršavanje je

namijenjeno odgojiteljicama čije je područje posebnog interesa upravo rano poučavanje stranog

jezika u vrtiću, ali i odgojiteljicama koje svoj rad žele obogatiti novim suvremenim metodama

i inovacijama te zabavom i kreativnošću.

U sklopu stručnog usavršavanja odgojiteljice Blanka Guliš i Ivanka Dmitrovski predstavit će

kreativnu metodu ranog poučavanja engleskog jezika koja uključuje korištenje vizualnih

poticaja, pjesmi, igara, glume, umjetnosti i storytellinga u poučavanju engleskog jezika djece u

dobi od 3 do 6 godina uz poticanje komunikacije, motiviranosti i interesa djece za rano učenje

jezika. Odgojiteljica Jasminka Vrančić predstavit će CLIL metodu u ranom poučavanju

njemačkog jezika. CLIL (Content and Language Integrated Learning) je integrirana metoda

učenja sadržaja i jezika prilikom koje strani jezik postaje sredstvo kojim se djeci prenose

određeni sadržaji nastavnog plana i programa uz stalnu upotrebu materinjeg i stranog jezika.

Stručno usavršavanje će se provoditi kroz 5 modula, svaki u trajanju od 1,5 h. Prva tri modula

uključivat će predstavljanje teorijskog okvira navedenih metoda poučavanja, praktične

prezentacije aktivnosti voditeljica te zajedničke aktivnosti radioničkog tipa. Tijekom četvrtog

modula polaznice usavršavanja imat će priliku prezentirati provedene aktivnosti u svojim

skupinama uz konstruktivne razmjene ideja i savjeta svih članova tima, a završni modul

uključivat će sumiranje svih aktivnosti i materijala nastalih tijekom stručnog usavršavanja, a

potom i završnu evaluaciju istoga.

eTwinning

Kroz planirane radionice raditi će se slijedeće:

- Upoznavanje s različitim alatima pogodnim za korištenje u vrtiću ( alati za izradu

fotografija i postera, alate za izradu digitalne knjige, videa, digitalne igrice,

videokonferencije

- Povezivanje odgajatelja našeg vrtića sa odgajateljima drugih vrtića kroz upotrebu IKT-

a

- Osnaživanje odgajatelja u korištenju platforme eTwinning, alata koji se nude na Internet

mreži i primjeni tih alata

• Individualno stručno usavršavanje kroz refleksivne grupe

Tema Vrijeme održavanja Voditelji Trajanje

Page 82: Dječji vrtić „Slavuj“

79

Govorno-jezične igre

Studeni 2020.

Veljača 2021.

Travanj 2021.

Jelena

Mustafić,

Ana

Golubić

3 susreta u trajanju

od 1,30 h

Govorno - jezične igre

Grupa individualnog stručnog usavršavanja odgojitelja kroz refleksivnu grupu ''Govorno –

jezične igre'', sastoji se od 5 modula. S obzirom da su prethodne pedagoške godine (2019./’20.),

zbog epidemiološke situacije vezane uz pandemiju COVID 19 virusa, ostvarena 2 susreta, ove

pedagoške godine biti će odrađena još 3 susreta. Svaki susret će trajati 1,5 sati i odvijati će se u

holu centralnog objekta u Strmcu.

Moduli će biti realizirani na način aktivnog sudjelovanja svih članova grupe s ciljem provođenja

prezentiranih govorno – jezičnih igara u odgojno – obrazovnim skupinama. Na kraju svakog

modula, odgojitelji će dobiti tiskane materijale koji će im poslužiti kao podsjetnik na

prezentirane igre. Između susreta, odgojitelji će imati obavezu provođene aktivnosti

fotografirati i snimiti. Snimke će slati logopedinji kako bi se one na slijedećem susretu

prokomentirale i na kraju stručnog usvršavanja objedinile na tiskanom materijalu i cd-u.

Logopedinja će prezentirati logopedske igre koje potiču razvoj govora, jezika i predčitačkih

vještina te će ih prilagoditi mogućnostima izvođenja u skupini. Također, između svakog susreta

osobno će izvoditi igre u pojedinim skupinama u prethodnom dogovoru s matičnim

odgojiteljicama. Odgojiteljica Ana Golubić prezentirat će igre koje uključuju pokret i glazbeni

izričaj, a također za svrhu imaju poticanje govorno – jezičnih i komunikacijskih vještina. Susreti

će biti interaktivni te će se uvažavati i prijedlozi svih sudionica koji će biti smatrani korisnim

za uvrštavanje u opus govorno – jezičnih igara praktičnih za provođenje u odgojnoj skupini.

Završni susret biti će evaluacijski te će odgojiteljice riješiti posttest kako bi se utvrdio nivo

stečenog znanja iz područja poticanja govorno – jezičnog razvoja djece putem igre.

• Individualno stručno usavršavanje kroz grupe iz područja posebnog interesa

Područje posebnog interesa Vrijeme

održavanja

Voditelji Trajanje

Smart Teachers Play More

Studeni 2020.

Prosinac 2020.

Veljača 2021.

Edita Prelec

Sara Jager

3 susreta u trajanju

od 1,30 h

Page 83: Dječji vrtić „Slavuj“

80

Izrada kraćeg programa

odgojno-obrazovnog rada s

potencijalno darovitom

djecom

Studeni 2020.

Prosinac 2020.

Veljača 2021.

Ožujak 2021.

Travanj 2021.

Sara Jager

5 susreta u trajanju

od 1,30 h

Izrada programa- Posebni

program senzomotorike za

djecu od prve do treće godine

Studeni 2020.

Prosinac 2020.

Veljača 2021.

Ožujak 2021.

Travanj 2021.

Mirjana

Koluder

Karačić

5 susreta u trajanju

od 1,30 h

Smart Teachers Play more

Smart teacher play more (STPM) odnosi se na inovativnu metodu rada s djecom orijentiranu na

učenje, razvijanje samopouzdanja i kreativnosti kroz igru, pokret i osjetila.

Zdravstvena voditeljica i psihologinja certificirani su STPM učitelji (ERASMUS+), te s

grupom odgojitelja prema posebnim interesima rade na implementaciji istog u neposrednom

radu s djecom. U ovoj pedagoškoj godini, nastavit će rad u timu tijekom četiri susreta. Sadržaj

će se odnositi na predstavljanje Play to learn more metode i razrada iste u radu s djecom,

elektronsko dokumentiranje provedenih aktivnosti i evaluaciju usavršavanja.

Izrada kraćeg programa odgojno-obrazovnog rada s potencijalno darovitom djecom

Članovi: Ljiljana Udovičić i Monika Kuzmić Husak

Odgojiteljice Ljiljana Udovičić i Monika Kuzmić Husak završile su edukaciju za rad s

darovitom djecom pri Udruzi „Vjetar u leđa“. U suradnji s psihologinjom, koja je osposobljena

za vođenje kraćeg specijaliziranog programa – igraonice za potencijalno darovitu djecu

predškolske dobi, u ovoj pedagoškoj godini izrađivat će kraći program odgojno-obrazovnog

rada s potencijalno darovitom djecom u Dječjem vrtiću Slavuj kroz 5 susreta.

Izrada programa- Posebni program senzomotorike za djecu od prve do treće godine

Članovi: Antonija Orešković, Dijana Blažanović, Sanja Tandarić, Marija Zlodi, Marica

Gulija, Ana Mihina i Ivana Brković Petrinjak

Sadržaj susreta:

Page 84: Dječji vrtić „Slavuj“

81

1. Uvodni susret- uvod, ustrojstvo programa

2. Materijalni uvjeti- prema sustavima:

• Proprioceptivni

• Vestibularni

• Taktilni

• Olfaktorni i gustativni

• Vizualni

3. Odgojno obrazovni rad

• Cilj i zadaće programa

• Specifične zadaće programa

- U odnosu na dijete

- U odnosu na roditelje

- U odnosu na odgojitelje

4. Aktivnosti u odnosu na sustave:

• Vestibularni aktivnosti

• Proprioceptivne aktivnosti

• Taktilne aktivnosti

• Olfaktorne i gustativne aktivnosti

• Vizualne aktivnosti

Ponašanja djeteta koja mogu upućivati na disfunkciju senzorne integracije u odnosu na

pojedini sustav.

5. Suradnja s roditeljima i vanjskim ustanovama

Individualno stručno usavršavanje izvan ustanove po izboru

• Individualno stručno usavršavanje pod vodstvom vanjskog suradnika

Tema Vrijeme

održavanja

Voditelji Trajanje

Tehnike i alati za poticanje kvalitetne

suradnje roditelja i odgojitelja

(1. dio)

Studeni 2020.

Udruga

“Ti si ok”,

1h

Tehnike i alati za poticanje kvalitetne

suradnje roditelja i odgojitelja

(2. dio)

Prosinac 2020.

1h

Page 85: Dječji vrtić „Slavuj“

82

Strategije rješavanja nesporazuma i

sukoba s roditeljima

Veljača 2021. Velika Mlaka

1h

Stilovi roditeljstva s naglaskom na

prezaštitničko roditeljstvo

Ožujak 2021.

1h

Asertivna komunikacija s roditeljima

Travanj 2021. 1 h

Tema Vrijeme

održavanja

Voditelji Trajanje

Preuzimanje odgovornosti (stručna,

profesionalna i moralna kompetencija

odgojitelja)

Studeni 2020.

Udruga

“Ti si ok”,

Velika Mlaka

1h

Uvjerenja i očekivanja u radnom i

obiteljskom životu

Prosinac 2020.

1h

Vrtić kao tim Veljača 2021.

1h

Tehnike i alati za poticanje i održavanje

ugodnog ozračja u svakodnevnom radu

s djecom

Ožujak 2021.

1h

Sindrom sagorijevanja na poslu Travanj 2021. 1 h

• Individualno stručno usavršavanje u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje i

drugih stručnih institucija

Radni dogovori i timovi

Tema Vrijeme

održavanja

Voditelji Trajanje

Tim

Dnevni odmor

Rujan 2020.

Sara Jager,

Biljana

Komlinović

1,30 h

Valorizacija perioda prilagodbe Listopad 2020. Sara Jager

1,30 h

Tim odgojitelja odgojno-obrazovnih

skupina s djecom školskim obveznicima

Listopad 2020. Sara Jager

3 h

Priprema za prilagodbu djece u novoj

pedagoškoj godini

Kolovoz 2021. Sara Jager 1,30 h

Timovi iz Strateškog i Operativnog

plana

Kontinuirano Odgovorne

osobe

Odgojiteljsko vijeće

U ovoj pedagoškoj godini planirana su 4 odgojiteljska vijeća – rujan 2020., veljača 2021., lipanj

2021. i kolovoz 2021. godine.

Page 86: Dječji vrtić „Slavuj“

83

7. SURADNJA S RODITELJIMA

Suradnja obitelji i vrtića vrlo je važan preduvjet optimalnog razvoja i odgoja djeteta u

institucionalnom kontekstu.

Polaskom djeteta u vrtić roditelji i odgojitelji postaju osobe koje se najintenzivnije skrbe o

djetetu i njegovoj dobrobiti, te je stoga nužno osigurati kvalitetnu komunikaciju među njima

koja omogućuje zajedničko razumijevanje djece koje nitko od njih ne bi mogao ostvariti sam.

Življenje roditelja s djetetom (u obitelji) u usporedbi s življenjem odgajatelja s djetetom (u

vrtiću) podloga je posve različitih percepcija djeteta i različitih interpretacija njegova

ponašanja.

Polazište:

• Odgojitelj nije izravni svjedok roditeljstvu roditelja djeteta iz skupine

• Roditelj nije nazočan za vrijeme rada odgojitelja s djetetom da se može uvjeriti u sve

dimenzije profesionalne uloge odgajatelja

• Dijete je jedini svjedok uloga odgajatelja i roditelja u svojem odrastanju

Iz toga proizlazi:

• Odgojitelji i roditelji su u situaciji graditi partnerstvo s nekim o čijem djelovanju

zaključujemo na osnovi posljedica (djetetovo ponašanje, njegovo zadovoljstvo, njegov

razvoj…)

• Odgojitelji i roditelji su u situaciji graditi partnerstvo s nekim s kojim povremeno

razmjenjuju informacije, misli, iskustva, osjećaje….

• Odgojitelji i roditelji su u situaciji graditi partnerstvo s nekim kojeg osim na vratima,

ustvari, ne vide, ne vide što radi, ne vide kako radi

Drugim riječima:

• Ono što odgajatelji vide od roditeljstva roditelja jesu prizori jutarnjeg dolaska u vrtić i

rastajanja odnosno popodnevnog odlaska iz vrtića. Oni jesu istiniti, oni jesu važni ali su

izdvojeni iz cjelokupnog obiteljskog konteksta te nisu cjelovita slika roditeljstva

• Ono što roditelj vidi prilikom dovođenja i odvođenja djeteta iz vrtića, eventualnom

nazočnošću u skupini ili na roditeljskom sastanku i individualnom razgovoru ne daje

cjelovitu sliku odgajateljeva rada

Page 87: Dječji vrtić „Slavuj“

84

Ta različitost, ako se o njoj ne razgovara, dovodi do parcijalnog razumijevanja djeteta, što može

rezultirati neprimjerenim odgojnim postupcima (s obje strane).

Zato razmjena iskustava i parcijalnih razumijevanja djeteta odgajatelje i roditelje vodi

zajedničkom izgrađivanju "šire slike" o djetetu, postizanju zajedničkog, cjelovitog

razumijevanja djeteta.

Uzimajući ove činjenice u obzir, partnerstvo odgojitelja i roditelja traži: veliko povjerenje,

izuzetnu otvorenost i toleranciju, a prije svega objektivnost i sposobnost za razmjenu

informacija.

U tom odnosu glavno i jedino polazište treba biti dijete – dijete treba biti centar našeg

razmišljanja, naš putokaz, a njegov razvoj i dobrobit cilj onoga što radimo.

Upravo stoga, stvaranje i održavanje kvalitetne suradnje s roditeljima kao ravnopravnim

partnerima smatramo jednim od vodećih zadaća u ovoj pedagoškoj godini koja će se ostvarivati

kroz raznolike mogućnosti i oblike suradnje:

Individualni razgovori

Individualni razgovori provode se tijekom cijele godine s ciljem međusobne razmjene

informacija, savjetovanja i informiranja roditelja o individualnom napretku djeteta te

osnaživanja roditelja u njihovoj roditeljskoj ulozi.

Članovi stručnog tima provode individualne razgovore s roditeljima novoupisane djece prije

početka pedagoške godine (prikupljanje podataka o djetetu i njegovoj obitelji, savjetovanje

roditelja o odnosu prema djetetu u doba prilagodbe, dogovor o prvom danu dolaska djeteta u

vrtić i rasporedu dolaženja u periodu prilagodbe i sl.).

Individualni razgovori odgojitelj – roditelj dogovaraju se na zahtjev roditelja ili na zahtjev

odgojitelja putem obavijesti na roditeljskom kutiću ili usmeno. Provode se tijekom cijele

pedagoške godine. Odgojitelji unaprijed izrađuju pripremu za razgovor na temelju zapažanja i

dokumentiranja odgojno-obrazovnog procesa.

Roditeljski sastanci

Roditeljski sastanci održat će se u skladu s epidemiološkom situacijom uvažavajući propisane

mjere i preporuke.

Planirani su:

Page 88: Dječji vrtić „Slavuj“

85

Roditeljski sastanci predavačkog tipa:

• Informativni roditeljski sastanci (sve odgojno-obrazovne skupine)

• Priprema za školu (2. dio) (odgojno-obrazovne skupine s djecom školskim

obveznicima)

• CAP program (odgojno-obrazovne skupine s djecom školskim obveznicima)

Roditeljski sastanci komunikacijskog tipa:

• Priprema za školu (1. dio) (odgojno-obrazovne skupine s djecom školskim

obveznicima)

• Aktualne stručne teme

Roditeljski sastanci oglednog tipa:

• Prezentacija odgojno-obrazovnog rada kroz područja posebnog interesa

Druženje djece i odraslih

• Završna druženja (odgojno-obrazovne skupine s djecom školskim obveznicima)

Roditeljski kutići

Roditeljski kutić je mjesto na kojem pisanom riječi komuniciraju odgojitelji i roditelji.

To je za roditelja neka vrsta „otvorenog prozora“ gdje se roditelja upoznaje i obavještava o

dostignućima i osobitostima djece u skupini (djetetov rast i razvoj) te o životu i radu odgojne

skupine i vrtića općenito.

Posebna pozornost posvetit će se informiranju roditelja na temelju dokumentacije s ciljem

posredovanja različitih segmenata odgojno-obrazovnog procesa.

Osim kutića ispred svake sobe dnevnog boravka, svaka odgojno-obrazovna skupina ima i

virtualni kutić na interaktivnoj ploči Padlet.

Na taj način će roditelji moći pratiti informacije iz odgojno-obrazovne skupine i online.

Virtualni kutići su formirani s ciljem bržeg i efikasnijeg prijenosa informacija i što kraćeg

zadržavanja roditelja u hodnicima vrtića zbog epidemiološke situacije.

Razgovori odgojitelja i roditelja prilikom dovođenja i odvođenja djeteta iz vrtića

Razgovori odgojitelja i roditelja prilikom dovođenja i odvođenja djeteta iz vrtića odvijaju se

svakodnevno prilikom dolaska i odlaska djeteta iz vrtića:

Page 89: Dječji vrtić „Slavuj“

86

• Ujutro – informacije od roditelja prema odgojitelju (zdravstveno stanje djeteta

ako nešto nije u redu, najava o dolasku po dijete osoba koje ne dolaze

svakodnevno, najava o ranijem odlasku kući)

• Popodne – informacije od odgojitelja prema roditelju (zdravstvena promjena

djeteta, jelo, dnevni odmor)

Ispitivanje stavova i mišljenja roditelja

Ispitivanje roditelja o njihovim stavovima i mišljenjima vezanim uz sadržaje i kvalitetu rada, s

ciljem unapređivanja odgojno – obrazovnog rada, provodit će se putem upitnika i anketa.

Ove pedagoške godine kontinuirano će se raditi na unapređenju suradnje s roditeljima. Prema

strateškom planu, oformit će se tim za suradnju s roditeljima. U prvom kvartalu pedagoške

godine izradit će se analiza postojeće suradnje s roditeljima. Nakon toga, u drugom kvartalu,

provest će se upitnik o potrebama, interesima i očekivanjima roditelja. U trećem kvartalu, na

temelju upitnika i analize postojeće suradnje, izradit će se plan suradnje s roditeljima.

Kontinuirano će se provoditi radionice s roditeljima te će se organizirati tematska predavanja

za roditelje.

Ostalo

• Redovite objave događanja i ostalih aktualnosti na našoj mrežnoj stranici i glavnim

panoima u sva tri objekta

• Suradnja sa radio postajom Svetonedeljski radio (SVN)

• Izrada letaka i drugih materijala za roditelje

Sljedeći oblici suradnje s roditeljima provodit će se s obzirom na epidemiološku situaciju:

Uključivanje roditelja u rad odgojne skupine

Kvalitetan partnerski odnos odgojitelja i roditelja ostvaruje se i u uvjetima u kojima je

roditeljima omogućeno provođenje vremena sa svojom djecom u odgojnim skupinama,

praćenje i djelatno sudjelovanje u neposrednom odgojno-obrazovnom procesu te upoznavanje

vlastite djece u drukčijem kontekstu od obiteljskog.

Značaj ovog oblika suradnje s roditeljima velik je ne samo za dijete već i za podržavanje i

osnaživanje roditelja u njegovoj roditeljskoj ulozi.

Page 90: Dječji vrtić „Slavuj“

87

Uključivanje roditelja u rad odgojne skupine dogovara se putem pismenog poziva na

roditeljskom kutiću ili usmenim dogovorom s odgojiteljem i provodi se tijekom cijele

pedagoške godine.

Proslave rođendana uz aktivno sudjelovanje roditelja

U najstarijim odgojnim skupinama roditeljima omogućujemo da u suradnji s odgojiteljima

organiziraju proslavu rođendana svog djeteta te ga zajedno s njim proslave.

Ovaj oblik suradnje roditelj dogovara usmeno s odgojiteljima.

Page 91: Dječji vrtić „Slavuj“

88

8. SURADNJA S DRUŠTVENIM ČIMBENICIMA

Suradnja u 2020./2021. pedagoškoj godini planira se ostvariti sa slijedećim čimbenicima:

• Udruga Lijepa Naša – ovlašteni voditelj i koordinator svih programa međunarodne

Zaklade za odgoj i obrazovanje za okoliš (Foundation for Environmental

EducationFEE) u Republici Hrvatskoj

• Sponzori i donatori Eko škole

• Dječja kazališta, turističke agencije i druge ustanove s ciljem obogaćivanja života

djeteta dodatnim sadržajima unutar i izvan vrtićkog okruženja

• OŠ „Sveta Nedjelja“

• OŠ „Vladimira Deščaka“

• Gradska knjižnica Samobor, te razni nakladnici i izdavači s ciljem upotpunjavanja

našeg već sada vrlo bogatog fonda stručne literature i slikovnica u našoj knjižnici

• roditelji ili druge osobe kao nosioci različitih zanimanja

• Radio postaja Sv. Nedjelja

• Judo klub „Sakura“

• Grad Sv. Nedelja i Turistička zajednica

• Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba

• Edukacijsko rehabilitacijski fakultet

• Učiteljski fakultet

• Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govor SUVAG

• Dom zdravlja Samobor

• Zavod za javno zdravstvo

• Zdravstvena stanica Strmec

• Zdravstvena stanica Rakitje

• Mirta Babić, dr. dentalne med.

• Ivan Gabriša, dr. dentalne med.

• Centar za socijalnu skrb Samobor

• Zdravstvena stanica Sveta Nedelja

• Kristina Žunić, dr. dentalne med.

• Vrtići grada Zagreba/zagrebačke županije

• Udruženje obrtnika Samobor

• EKO - FLOR d.o.o.

• Ured pravobraniteljice za djecu

Page 92: Dječji vrtić „Slavuj“

89

• Udruga ''Idem''-Samobor

• Udruga Slatki Samoborci

• Centar za rehabilitaciju Zagreb- podružnica Sloboština

• Centar za odgoj i obrazovanje Tuškanac- podružnica Prekrižje

• KB Sestre milosrdnice

• Udruga roditelja Korak po korak

• Udruga „Ti si ok Velika Mlaka“

• SZSS ''Samobor''

• Centar znanja Profectus

• Stručno razvojni centar DV Gajnice- rana stimulacija osjetila- senzorna integracija

• Sekcija za predškolsku psihologiju Hrvatskog psihološkog društva

• Sekcija pedagoga

• Sekcija predškolskih logopeda

• Hrvatsko logopedsko društvo

• Hrvatska komora medicinskih sestara

• Hrvatska udruga medicinskih sestara

• Sekcija edukacijskih rehabilitatora predškolskog odgoja

• Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora

Tijekom pedagoške suradnja s društvenim čimbenicima ostvarivati će se u skladu s aktualnom

epidemiološkom situacijom.

Page 93: Dječji vrtić „Slavuj“

90

9. VREDNOVANJE PROGRAMA

Svrha suvremeno koncipiranog ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja je

osiguravanje optimalnih uvjeta za uspješan odgoj i cjelovit razvoj svakog djeteta kako bi u

potpunosti razvilo sve svoje potencijale, svoje vještine, sposobnosti učenja i druge kapacitete,

te kao kako bi razvilo dostojanstvo, samopoštovanje i samopouzdanje.

Kvaliteta sustava predškolskog odgoja i obrazovanja određuje se kao rezultat djelovanja niz

subjektivnih i objektivnih čimbenika koji u sinergiji omogućuju uspješno zadovoljavanje

potreba svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa u ozračju prijateljskih i suradničkih

odnosa uz stalnu tendenciju rasta.

Predodžba vrtića kao zajednice subjekata koji uče, koji su stalni istraživači, zahtjeva

kontinuirano vrednovanje usmjereno na istraživanje, razumijevanje i usavršavanje odgojno-

obrazovne prakse.

Dva su glavna pristupa vrednovanja kvalitete odgojno-obrazovnog sustava: vanjsko i unutarnje,

odnosno samovrednovanje. Smatramo da je vrednovanje, i vanjsko i unutarnje, nezaobilazan

dio odgojno obrazovnog procesa, no posebno bismo se fokusirali na osvješćivanje važnosti i

nužnosti unutarnjeg vrednovanja, jer upravo je to put prema mijenjanju pojedinca i cijele

ustanove na bolje.

Definicija kvalitete odgojno-obrazovne prakse nije nepromjenjivo, statično pitanje sa samo

jednim ispravnim odgovorom. Zahtjevi za kvalitetom temelje se na živoj razmjeni znanja,

iskustava i sklonosti svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa.

Kvalitetno vrednovanje i samovrednovanje je najmoćnije sredstvo za poticanje na bolje, to je

utvrđivanje trenutnog stanja, detektiranje problema i/ili dobre prakse, određivanje prioritetnih

zadaća, pronalaženje ideja za rješavanje problema i/ili unapređivanje odgojne prakse i

utvrđivanje pozitivnih postignuća i njihovo osnaživanje.

Kvaliteta programa kontinuirano će se unapređivati od svih sudionika. Analizom rezultata

vrednovanja i dekodiranjem procesa program će se poboljšavati u smislu primjerenijeg

zadovoljavanja potreba i interesa djeteta, korištenja suvremenih oblika i metoda rada s djecom

s naglaskom na slobodu i uključivanje svakog djeteta i zajedničko učenje, kao i obogaćivanje

ponude i uvjeta u kojima djeca žive i uče.

Za vrednovanje i samovrednovanje koristi se propisana pedagoška dokumentacija, te razni

oblici dokumentiranja aktivnosti s djecom koje odgojitelji koriste s ciljem analize stanja

Page 94: Dječji vrtić „Slavuj“

91

odgojno-obrazovne prakse, traženja primjerenijih i/ili drugačijih načina zadovoljavanja

djetetovih razvojnih i drugih potreba te izgrađivanje zajedništva.

Vrednovanju programa pridonijet će raznolika dokumentacija koja će se prikupljati tijekom

godine: plakati dječjih projekata, foto i video zapisi, dječji radovi, bilješke odgojitelja, mape

odgojnih skupina, mape područja posebnog interesa i dr. Ovu dokumentaciju odgojitelji će

koristiti na nekoliko načina: u radu s djecom kako bi im pružili prilike da promatraju i

elaboriraju svoje prijašnje radnje, traže logičke poveznice, preispituju svoje hipoteze i

valoriziraju ih, uspoređuju prijašnje radnje i aktualne te buduće postupke i na taj način kreiraju

vlastite teorije o nečemu.

Dokumentacija će biti dostupna i roditeljima na roditeljskim kutićima te će im svakodnevno

biti dostupna mapa područja posebnog interesa, projekata i slično. Na taj način roditelji će imati

prilike, s jedne strane, steći iskustva o onom dijelu djetetova života koji im je nepoznat (jer ne

dijele isti prostor i vrijeme dnevnog života i odrastanja djeteta), i s druge strane, upoznati se s

načinima rada u vrtiću, važnim razvojnim aspektima i procesima izgradnje djetetovih

kompetencija za život i učenje.

Odgojiteljima ova vrsta praćenja i dokumentiranja procesa učenja i razvoja djeteta pomaže da

dobiju bolji uvid u načine kako pojedino dijete izražava svoje potrebe ili stvaralačka svojstva

što pomaže procesu individualizacije pristupa i interakcije s pojedinim djetetom, kao i kreiranju

prilika za zajedništvo.

Praćenje i vrednovanje odgojno-obrazovnog rada

ŠTO KAKO KADA TKO

Praćenje

neposrednog

odgojno-

obrazovnog rada

prema područjima

djelovanja

Neposrednim uvidom prema

području djelovanja,

analizom pedagoške

dokumentacije, individualnim

i zajedničkim refleksijama, na

sastancima stručnog tima

tijekom godine u

kontinuitetu

stručni tim

Vrednovanje

odgojno-

obrazovnog rada

Neposrednim uvidima,

analizom pedagoške

dokumentacije, individualnim

i zajedničkim refleksijama, na

sastancima stručnog tima

tijekom godine

kontinuirano

odgojitelji,

stručni tim

Izrada novih

instrumenata

praćenja i

vrednovanja

Protokoli praćenja, upitnici i

ankete

tijekom godine

odgojitelji,

stručni tim

Neposrednim uvidima u

skupinama, analizom

pedagoške dokumentacije,

odgojitelji,

stručni tim

Page 95: Dječji vrtić „Slavuj“

92

Praćenje rasta i

razvoja svakog

djeteta i

ostvarivanja

razvojnih zadataka

kroz odgojno-

obrazovni rad

primjenom raznih

instrumenata praćenja

(upitnici, testovi, crteži…) i

analizom rezultata,

prikupljanjem informacija od

roditelja

tijekom godine

kontinuirano

prema

području

djelovanja

Identifikacija djece

s posebnim

potrebama i

teškoćama u

razvoju

Tijekom inicijalnih intervjua,

neposrednim uvidom u

skupinama, konzultacijama s

odgajateljima

svibanj, lipanj,

tijekom godine

odgojitelji,

stručni tim

Stvaranje uvjeta za

boravak djeteta s

posebnim

potrebama i

teškoćama u

razvoju u skupini i

praćenje rasta i

razvoja

Analiza liječničke

dokumentacije, konzultacije i

upute odgojiteljima,

neposredni uvidi u skupini,

individualni razgovori s

roditeljima

svibanj,

lipanj,

tijekom godine

odgojitelji,

stručni tim

prema

području

djelovanja

Vrednovanje stručnog usavršavanja

Vrsta stručnog usavršavanja

Način vrednovanja

Obavezno stručno usavršavanje u ustanovi

Individualno stručno usavršavanje kroz vodstvo stručno

suradnika (unutarnji i vanjski resursi)

Izvješće voditelja stručnog

usavršavanja

Individualno stručno usavršavanje kroz stručno

usavršavanje za administrativno osoblje

Izvješće voditelja stručnog

usavršavanja, certifikat

Individualno stručno usavršavanje u ustanovi po izboru

Individualno stručno usavršavanje kroz vodstvo odgojitelja

Izvješće voditelja stručnog

usavršavanja

Individualno stručno usavršavanje kroz refleksivne grupe

Izvješće voditelja stručnog

usavršavanja

Individualno stručno usavršavanje kroz grupe iz područja

posebnog interesa

Izvješće voditelja stručnog

usavršavanja

Individualne refleksije

Individualne refleksije održavat će se redovito tijekom cijele pedagoške godine te će ih

provoditi svi stručni suradnici s odgojiteljima izvan neposrednog rada vezano uz aktualna

zbivanja u odgojno-obrazovnim skupinama s ciljem unapređivanja odgojno-obrazovnog rada

te zadovoljavanja potreba djece.

Page 96: Dječji vrtić „Slavuj“

93

10. PLAN I PROGRAM RAVNATELJICE I ČLANOVA STRUČNOG

TIMA

10.1. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA RAVNATELJICE

PROGRAMSKI SADRŽAJ VRIJEME

REALIZACIJE

Programiranje:

- Izrada Godišnjeg plana i programa rada vrtića

- Izrada vrtićkog kurikuluma

- Izrada Godišnjeg plana rada ravnatelja

- Analizu rada i postignuća u pedagoškoj godini

- Izrada Godišnjeg izvješća o radu

- Planiranje sjednica Odgojiteljskog vijeća

- Planiranje sastanaka stručnog tima

- Planiranje radnih dogovora, refleksija/timskih planiranja

- Planiranje stručnih usavršavanja u ustanovi i izvan nje

- Izrada programa sadržaja i aktivnosti za pojedine akcije i

manifestacije u suradnji s nosiocima istih

- Planiranje sjednica Upravnog vijeća u suradnji s

predsjednikom Upravnog vijeća

- Praćenje provedbe razvojnog plana ustanove

- Pružati podršku i pomoć u izradi planova i programa rada

odgojitelja i stručnog suradnika

- Praćenje ljetopisa

- Skupljanje dokumentacije o radu vrtića: videozapisi,

fotografije , članci i dr.

Rujan 2020.

Rujan 2020.

Rujan 2020.

Tijekom godine

Lipanj/srpanj 2021.

Tijekom godine

Tijekom godine

Tijekom godine

Tijekom godine

Dogovoreno s

nosiocima

Tijekom godine

Tijekom godine

Poslovi organiziranja rada Vrtića

- Provesti javne upise za redovne programe i programe javnih

potreba

- Organizacija rada u novoj pedagoškoj godini

- Briga o odgovornom odnosu radnika prema imovini vrtića

- Koordinirati rad svih skupina i djelatnika

- Boraviti u podružnicama prema potrebi

- Iniciranje inovacija i rad na unaprjeđenju odgojno-

obrazovnog procesa

- Rad u povjerenstvu za pripravnike

-

Travanj – rujan –

prosinac 2020.,

travanj – svibanj –

lipanj – kolovoz 2021.

Kolovoz i tijekom

godine

Tijekom godine

Tijekom godine

Tijekom godine

Tijekom godine

Tijekom godine

Savjetodavni rad

- Sa svim djelatnicima vrtića u cilju pozitivne međusobne

komunikacije i razvoja vrtića

- S pripravnicima odgojiteljima i stručnim suradnicima

- Savjetovanje i suradnja sa vanjskim stručnjacima i

ustanovama

- Savjetovanje i suradnja s roditeljima

Tijekom pedagoške

godine

Page 97: Dječji vrtić „Slavuj“

94

Financijsko – računovodstveni poslovi

- Izrada prijedloga Financijskog plana Dječjeg vrtića „Slavuj“

za 2021. g. s projekcijama za 2022. i 2023. godinu

- Izrada plana nabave i izmjena plana nabave s voditeljicom

računovodstva, glavnom kuharicom i zdravstvenom

voditeljicom

- Izrada prijedloga i izmjena i dopuna Financijskog plana

Dječjeg vrtića „Slavuj“ za 2020. i 2021. godinu

- Pravovremena isplata materijalnih prava radnika prema

Pravilniku o radu

- Izrada polugodišnjeg i godišnjeg financijskog izvješća

- Kontrola narudžbenica, dostavnica i računa

- Ispunjavanje upitnika o fiskalnoj odgovornosti

Listopad 2020.

Prosinac 2020. g. i

tijekom godine

U skladu s uputama

jedinstvenog upravnog

odjela Osnivača

Tijekom pedagoške

godine

Siječanj/veljača 2021.

Administrativni poslovi

- Sklapanje ugovora o radu na određeno i neodređeno vrijeme

- Sklapanje ugovora o pružanju usluga vrtića s roditeljima

- Sklapanje ugovora s dobavljačima

- Izrada plana korištenja godišnjih odmora

- Izdavanje rješenja o ostalim primanjima (pomoći, jubilarne

nagrade…)

- Praćenje primjene zakona i podzakonskih akata i stručno

usavršavanje iz tog područja

- Vođenje evidencije o radnicima i radnom vremenu radnika

- Donositi odluke iz djelokruga rada

Tijekom godine

Siječanj 2021.

i

Tijekom pedagoške

godine

Suradnja

- Ostvarivanje i unapređivanje suradnje s roditeljima

- Sudjelovanje na roditeljskim sastancima

- Suradnja sa Gradonačelnikom i Gradskim vijećem

- Suradnja s Upravnim vijećem:

- Dogovaranje dnevnog reda sjednica s Predsjednikom

Upravnog vijeća

- Pripremati materijale za sjednice Upravnog vijeća

- Podnositi obrazloženja, izvješća i sudjelovati u radu

- Provoditi odluke

- Suradnja s:

- Jedinstvenim upravnim odjelom Grada Sveta Nedelja

sukladno djelokrugu rada

- Uredom državne uprave Zagrebačke županije

- Nadležnim inspekcijskim službama

- Javnim ustanovama, poduzećima i udrugama u Gradu

- Školama i vrtićima Gradu

- Sindikatom

- Radničkim vijećem

Tijekom pedagoške

godine

Page 98: Dječji vrtić „Slavuj“

95

- Ministarstvom znanosti obrazovanja i sporta

- Agencijom za odgoj i obrazovanje

- Osnovnom školom Sveta Nedelja

- Osnovnom školom Vladimira Dešćaka

- Župnicima: Župe Sveta Nedelja, Rakitje i Kerestinec

- Domom zdravlja, epidemiološkom službom

- Nastavnim zavodom za javno zdravstvo

- Hrvatskim zavodom za zapošljavanje

- Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje

- Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje

Zastupanje i predstavljanje ustanove:

- zastupanje prema pozivima i potrebi

- zastupanje u javnim medijima

- prezentiranje ustanove na kongresima, konferencijama,

seminarima, smotrama, priredbama

- prezentacija javnosti rada na internetskoj stranici vrtića

Tijekom godine

Stručno usavršavanje:

- izraditi program stručnog usavršavanja u suradnji s

ustanovama u skladu s iskazanim interesima odgajatelja i

potrebama Vrtića

- brinuti se o ostvarivanju plana stručnog usavršavanja

- sudjelovanje u radu zajedničkih stručnih timova

- sudjelovanje u radionicama , predavanjima, seminarima,

stručnim skupovima

- organiziranje predavanja, radionice i seminare u vrtiću

- prisustvo stručnim usavršavanjima u organizaciji Vrtića i

svim obveznim predavanjima za odgajatelje

- organiziranje i vođenja sjednica Odgojiteljskog vijeća

Kolovoz 2021.

Tijekom godine

Tijekom godine

Page 99: Dječji vrtić „Slavuj“

96

10.2. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA PEDAGOGA

Pedagog kao profil pedagoškog stručnjaka prisutan je u vrtiću kao nezaobilazni čimbenik

kvalitetnog ostvarenja osnovne zadaće - ranog odgoja i obrazovanja predškolske djece, što

uključuje širok raspon djelovanja.

Poslovi i zadaće pedagoga definiraju se na nekoliko razina:

U ODNOSU NA DIJETE

Osnovna zadaća pedagoga je promišljanje, praćenje, poticanje i podupiranje kontinuiranog

unapređivanja kvalitete odgojno obrazovnog procesa s ciljem osiguravanja uvjeta za kvalitetan

rast i razvoj svakog djeteta.

UPISI I PERIOD PRILAGODBE

• Sudjelovanje u formiranju odgojno-obrazovnih skupina

• Sudjelovanje u formiranju grupe predškole

• Organizacija perioda prilagodbe za sve odgojno-obrazovne skupine, a posebno jasličkih

odgojno-obrazovnih skupina

• Sudjelovanje u praćenju i stvaranju uvjeta za olakšavanje perioda prilagodbe u odgojno-

obrazovnim skupinama jaslica, vrtića i predškole

ODGOJNO – OBRAZOVNI RAD

• Pomoć, praćenje i unapređivanje odgojno-obrazovnog procesa u svim odgojno-

obrazovnim skupinama jaslica i vrtića s ciljem pravodobnog i kvalitetnog

zadovoljavanja potreba i interesa djece uvidom u rad i pedagošku dokumentaciju

(svakodnevne aktivnosti s djecom u sobama dnevnog boravka i drugim prostorima

vrtića, boravak na zraku, dnevni odmor, rad u ljetnim mjesecima)

• Pomoć, praćenje i unapređivanje prostorno materijalnih uvjeta razvojno poticajnih

za dijete: sudjelovanje u odabiru i raspodijeli didaktičkog i potrošnog materijala,

kao i ostalih sredstava potrebnih za rad u skupini i vrtiću, pomoć u formiranju i

obogaćivanju kutića u sobama dnevnog boravka i ostalim prostorima vrtića,

osmišljavanje prostora dvorišta objekata

• Praćenje realizacije programa s djecom polaznicima predškole, te kraćih programa

• Sudjelovanje u otkrivanju i praćenje djece s posebnim potrebama

OBOGAĆIVANJE ŽIVOTA DJECE U VRTIĆU

• Kreiranje godišnjeg plana događanja na nivou ustanove

• Organiziranje, sudjelovanje i praćenje realizacije svih vidova obogaćivanja života

djece u vrtiću: posjeti, izleti, predstave i dr.

• Sudjelovanje i praćenje realizacije različitih aktivnosti u odgojnim skupinama i na

nivou cijele ustanove prema dogovorenom godišnjem planu događanja

Page 100: Dječji vrtić „Slavuj“

97

U ODNOSU NA ODGOJITELJE

Osnovna zadaća pedagoga je podrška i pomoć u ostvarivanju odgojno – obrazovnog procesa,

kao i usmjeravanje odgajatelja u osobnom i profesionalnom rastu i razvoju.

RAD NA JAČANJU PROFESIONALNE SURADNJE SVIH DJELATNIKA VRTIĆA

• Razvoj struktura (suradnja, prostorna i materijalna opremljenost, način strukturiranja

vremena, stil komunikacije s djecom i sl.), i cjelokupne kulture vrtića koja podržava

individualni i organizacijski razvoj, samoobnovu i kontinuiranu transformaciju

odgojno - obrazovne prakse i konstruiranje kurikuluma

• Stvaranje okruženja koje odgajateljima u psihološkom, emocionalnom i socijalnom

smislu pruža osjećaj sigurnosti

• Uspostavljanje i kontinuirano njegovanje suradničke kulture

• Stvaranje okruženja koje promovira komunikaciju, raspravu i razmjenu

• Stvaranje uvjeta u kojima će odgojitelji i drugi stručni djelatnici imati priliku

artikulirati i ispitati vlastite vrijednosti i uvjerenja

• Razvoj stvarne, profesionalne povezanosti i suradnje svih stručnih djelatnika

• Utvrđivanje jasnih kriterija za definiranje odgajateljskih timova

STRUČNO USAVRŠAVANJE

• Analiziranje postojećeg stanja plana sastanka

• Kreiranje godišnjeg plana sastanaka u odnosu na godišnji plan događanja odgojitelja

i stručnog tima

• Organizacija različitih oblika stručnog usavršavanja (izrada plana i praćenje

provođenja stručnog usavršavanja u ustanovi i izvan nje):

- Obavezno individualno stručno usavršavanje u ustanovi

Individualno stručno usavršavanje kroz vodstvo stručnog suradnika (unutarnji i

vanjski resursi)

- Individualno stručno usavršavanje u ustanovi po izboru

Individualno stručno usavršavanje kroz vodstvo odgojitelja

Individualno stručno usavršavanje kroz ogledne aktivnosti

Individualno stručno usavršavanje kroz refleksivne grupe

Individualno stručno usavršavanje kroz grupe iz područja posebnog interesa

- Individualno stručno usavršavanje izvan ustanove po izboru

Individualno stručno usavršavanje kroz supervizijske grupe

Page 101: Dječji vrtić „Slavuj“

98

• Rad na poticanju i osnaživanju profesionalnog usavršavanja i cjeloživotnog učenja

odgojitelja

• Rad na razvoju i poticanju timskog rada u ustanovi

• Rad na osnaživanju istraživačkih i refleksivnih kompetencija odgajatelja koje su

presudne u procesu razvoja njihove prakse (individualne i zajedničke refleksije)

• Priprema i provođenje sastanaka individualnog stručnog usavršavanja kroz

refleksivne grupe

• Priprema i provođenje sastanaka individualnog stručnog usavršavanja kroz grupe

područja posebnog interesa

• Priprema i provođenje sastanaka s odgojiteljima iz odgojno-obrazovnih skupina s

trećim odgojiteljem

• Priprema i provođenje sastanaka tima odgojitelja pripravnika i mentora

• Rad na ugradnji odgoja i obrazovanja za okoliš u sve segmente odgojno obrazovnog

rada

• Organizacija provođenja individualnog stručnog usavršavanja kroz sudjelovanje u

prezentaciji rada na županijskim, državnim i međunarodnim stručnim skupovima

• Izrada plana stručnog usavršavanja na temelju analiza potreba i postojećeg stanja

(za novu pedagošku godinu)

• Nabava i pomoć u izboru stručne literature za usavršavanje stručnih djelatnika vrtića

PRIPRAVNICI I STUDENTI

• Analiziranje postojećeg načina organiziranja studentske prakse

• Izrada protokola obavljanja studentske prakse

• Organizacija i praćenje rada studentica koje se spremaju za odgojiteljsko zvanje

• Praćenje i pomoć u radu odgojiteljice pripravnice Tene Povrženić

• Sudjelovanje u radu Povjerenstva za ostvarivanje pripravničkog staža odgojiteljice

pripravnice Tene Povrženić

ODGOJNO – OBRAZOVNI RAD

• Suradnja, pomoć i sudjelovanje na unapređivanju kvalitete odgojno – obrazovnog rada

uvažavajući Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje:

• prostorno materijalni kontekst (sudjelovanje i pomoć u formiranju i obogaćivanju kutića

u sobama dnevnog boravka i ostalim prostorima vrtića, sudjelovanje u osmišljavanju

prostora dvorišta i zajedničkih prostora unutar objekata)

• boravak na zraku

• dnevni odmor

Page 102: Dječji vrtić „Slavuj“

99

• vođenje pedagoške dokumentacije

• provođenje projekata

• tijekom ljetnih mjeseci

• Sudjelovanje u dokumentiranju odgojno – obrazovnog rada po odgojno-obrazovnim

skupinama (foto zapisi, video zapisi i dr.)

• Suradnja s odgojiteljima vezano uz obogaćivanje života djece u vrtiću

• Suradnja s odgojiteljicama jasličkih i vrtićkih odgojno-obrazovnih skupina vezano uz

period prilagodbe

• Suradnja s odgojiteljicama vezano uz održavanje sredstava za rad

SURADNJA S RODITELJIMA

• Priprema i sudjelovanje na skupnim roditeljskim sastancima:

Roditeljski sastanak za roditelje novoupisane djece

Roditeljski sastanak za roditelje polaznika predškole

• Suradnja, priprema i po potrebi sudjelovanje na roditeljskim sastancima na nivou

odgojnih skupina

• Suradnja i sudjelovanje na individualnim razgovorima s roditeljima

• Suradnja i praćenje realizacije svih ostalih oblika suradnje s roditeljima

OSTALO

• Suradnja sa voditeljicama objekata (Ljiljanom Grdinić, Renatom Škacan, Ljiljanom

Udovičić)

• Suradnja s odgojiteljicama s ciljem uređenja prostora svih objekata

U ODNOSU NA RODITELJE

Osnovna zadaća pedagoga je jačanje partnerskih odnosa dječjeg vrtića i obitelji te podrška

odgovornom roditeljstvu.

UPISI DJECE U VRTIĆ I PREDŠKOLU

• Suradnja s roditeljima u periodu upisa djece u jaslice i vrtić (prikupljanje potrebne

dokumentacije, sudjelovanje na inicijalnim intervjuima sa roditeljima novoupisane

djece, sudjelovanje u radu Povjerenstva za upise, sudjelovanje u potpisivanju

ugovora sa roditeljima novoupisane djece, te priprema svih materijala potrebnih za

period upisa)

• Suradnja s roditeljima u periodu upisa djece u predškolu (sudjelovanje na inicijalnim

intervjuima)

Page 103: Dječji vrtić „Slavuj“

100

PRILAGODBA DJECE NA JASLICE I VRTIĆ

• Sudjelovanje na roditeljskom sastanku za sve roditelje novoupisane djece u suradnji

sa ravnateljicom i članovima stručnog tima (informiranje novih roditelja o

obilježjima institucionalnog odgoja te o posebnostima života u vrtiću i odgojnoj

skupini)

• Organizacija procesa prilagodbe, te pomoć u prevladavanju poteškoća i problema u

periodu prilagodbe djeteta

OBLICI SURADNJE S RODITELJIMA

• Priprema i provođenje roditeljskog sastanka za roditelje djece polaznika predškole u

suradnji sa ravnateljicom, članovima stručnog tima i voditeljice predškole

• Pomoć u pripremi roditeljskih sastanaka na nivou odgojnih skupina tijekom godine

• Sudjelovanje na individualnim razgovorima s roditeljima

• Sudjelovanje u uključivanju roditelja u neposredni rad u odgojnim skupinama

• Upućivanje roditelja na stručnu literaturu s ciljem što kvalitetnijeg odgoja djece putem

informativnih kutića za roditelje i usmeno

OBOGAĆIVANJE ŽIVOTA DJECE U VRTIĆU

• Informiranje roditelja o oblicima obogaćivanja života djece u vrtiću (roditeljski

sastanak)

• Pismene obavijesti putem roditeljskih kutića prije realizacije pojedinih posjeta,

događanja i sl.

• Suradnja s novinarima objekata vezano uz informiranje roditelja o realizaciji

godišnjeg plana događanja na internet stranici (tekst i foto zapisi)

U ODNOSU NA RAVNATELJA I STRUČNI TIM

• Izrada te sudjelovanje u donošenju: Plana rada u rujnu, Godišnjeg plana i programa

rada vrtića, Godišnjeg plana i programa rada pedagoga, Kurikuluma vrtića,

Godišnjeg izvješća o radu vrtića, Godišnjeg izvješća o radu pedagoga, Plana rada

ljeti, Izvješću o radu ljeti

• Suradnja u postavljanju i ostvarivanju osnovnih zadataka i poslova u Godišnjem

planu i programu rada vrtića prema kriterijima utvrđenim na temelju poznavanja

potreba djece i njihovih roditelja

• Utvrđivanje i usklađivanje pojedinačnih načina djelovanja stručnih suradnika radi

integralnog utjecaja na djetetov razvoj

Page 104: Dječji vrtić „Slavuj“

101

• Rad na razvoju i poticanju timskog rada

• Individualno stručno usavršavanje pedagoga:

kontinuirano praćenje najnovijih dostignuća s područja suvremene pedagoške

teorije i prakse

sudjelovanje na stručnom usavršavanju unutar i izvan ustanove

• Suradnja u periodu upisa djece u jaslice i vrtić, pripremi i provođenju stručnog

usavršavanja u ustanovi, odgajateljskih vijeća i roditeljskih sastanaka na nivou

ustanove, nabavi didaktike za neposredan rad s djecom, rješavanju organizacijskih

pitanja, te intervenciji na planu problemskih situacija nastalih zbog odstupanja od

planiranog i očekivanog

• Sudjelovanje i suradnja na sastancima stručnog tima

U ODNOSU NA DRUŠTVENU SREDINU

Zadaća pedagoga je obogaćivanje života djece u vrtiću te jačanje društvene svijesti o važnosti

ranoga odgoja i obrazovanja.

• Suradnja s ciljem obogaćivanja života djece u vrtiću: dječja kazališta, slobodni

umjetnici, Turistička agencija Trakostyan tours

• Suradnja s OŠ Sveta Nedelja vezano uz posjet školi školskih obveznika

• Suradnja sa stručnim institucijama (Agencija za odgoj i obrazovanje i dr.) vezano uz

stručno usavršavanje izvan ustanove

• Suradnja sa Turističkom zajednicom Grada Sv. Nedelje - sudjelovanje na

Svetonedeljskom fašniku, obilježavanju Uskrsa u Svetoj Nedelji i Dana grada Svete

Nedelje

• Suradnja sa dobavljačima didaktike, stručne literature i slikovnica

• Suradnja sa Dobrovoljnim vatrogasnim društvom

• Suradnja s Foto studiom – fotografiranje djece po odgojnim skupinama te izrada foto

zapisa

U ODNOSU NA ADMINISTRATIVNO – TEHNIČKO I POMOĆNO OSOBLJE

• Rad na razvoju i jačanju profesionalne suradnje stručnih djelatnika i tehničkog osoblja

• Suradnja sa tehničkim osobljem s ciljem pravovremenog izvršavanja zadaća vezanih za

zadovoljavanje osnovnih potreba djece

Page 105: Dječji vrtić „Slavuj“

102

• Suradnja s domarima i drugim tehničkim osobljem s ciljem unapređivanja kvalitete

prostorno materijalnih uvjeta

• Suradnja sa računovodstvom i tajništvom

• Intervencije na planu problemskih situacija nastalih zbog nekih odstupanja od

planiranog obavljanja zadaća ostalih djelatnika vrtića kako bi se osigurali uvjeti za

realizaciju odgojno – obrazovnog rada

Page 106: Dječji vrtić „Slavuj“

103

10.3. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA

POSLOVI I ZADAĆE

VREMENSKI PERIOD U

RA

DU

S D

JEC

OM

Otkrivanje i procjenjivanje razvojnih potreba djeteta

Rujan 2020. – lipanj

2021.

Praćenje razvoja djece po razvojnim područjima, posebice

školskih obveznika

Rujan 2020. –

kolovoz 2021.

Neposredan rad s djecom s posebnim potrebama:

✓ utvrđivanje socio-emocionalnog statusa djece s

posebnim potrebama (povučena/sramežljiva djeca i

agresivna djeca i dr.) i prorađivanje iskustva djeteta

(u skupini ili izvan nje po potrebi) Provođenje CAP radionica s djecom školskim obveznicima

Vođenje dokumentacije:

✓ evidencija djece s posebnim potrebama u svakoj

skupini

✓ evidencija testovnih rezultata za školske obveznike

✓ pojedinačni dosjei djece u praćenju

✓ pisanje Mišljenja o razvojnom statusu predškolskog

djeteta

U R

AD

U S

OD

GO

JIT

EL

JIM

A

Poticanje stručne kompetencije odgojitelja:

✓ pružanje pomoći u širenju znanja i mijenjanju

stavova u smjeru suvremenih spoznaja

✓ u planiranju i provođenju individualnih razgovora s

roditeljima

✓ edukacija kroz stručne aktive, radionice i

individualno savjetovanje

✓ vođenje grupnih i individualnih refleksija

✓ pomoć u pripremi i provedbi roditeljskih sastanaka

Razmjena informacija o osobinama djeteta i podacima o

obitelji (inicijalni intervju), te dogovor o radu i načinu

praćenja djece u periodu prilagodbe

Neposredna pomoć u odgojno – obrazovnoj skupini i

savjetovanje tijekom perioda prilagodbe

Page 107: Dječji vrtić „Slavuj“

104

POSLOVI I ZADAĆE

VREMENSKI PERIOD

U R

AD

U S

RO

DIT

EL

JIM

A

Inicijalni intervjui s roditeljima novoupisane djece

Lipanj/srpanj 2020.,

rujan 2021.

Inicijalni intervjui s polaznicima predškole Rujan 2020.

Savjetovanje i individualni razgovori s roditeljima:

✓ u periodu prilagodbe

✓ djece s posebnim potrebama

✓ djece školskih obveznika

✓ koji traže pomoć psihologa

Rujan 2020. –

kolovoz 2021.

Vođenje dokumentacije i evidencije o radu s roditeljima

Roditeljski sastanci

✓ period prilagodbe

✓ priprema za školu

✓ CAP program

✓ tematski po potrebi

U O

DN

OS

U N

A D

RU

ŠT

VO

Suradnja sa specijaliziranim ustanovama (SUVAG, Goljak,

ERF, Centar za socijalnu skrb, Centar za odgoj i obrazovanje

Prekrižje…)

Suradnja s Osnovnom školom Sveta Nedjelja i Osnovnom

školom V. Deščaka (u pripremi djece za školu, radni

dogovori, roditeljski sastanci, izmjena informacija, posjet

školi)

Suradnja s Udrugom Lijepa naša (provođenje programskih

koraka Eko škole)

OS

TA

LI

PO

SL

OV

I Koordinacija ERASMUS + projekta

Suradnja sa stručnim timom

Stručno usavršavanje i praćenje stučne literature

Suradnja s administrativnim i tehničkim osobljem

Rujan 2020. –

kolovoz 2021.

Page 108: Dječji vrtić „Slavuj“

105

10.4. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM EDUKACIJSKOG REHABILITATORA

ZADAĆE I POSLOVI VREMENSKI

PERIOD

I. NEPOSREDNI RAD:

1. U odnosu na dijete:

1.1. Procjena razvoja djeteta prilikom upisivanja u vrtić- tijekom inicijalnog

razgovora, praćenjem u odgojnoj skupini te u individualnom radu s

djetetom

prilikom upisa

tijekom pedagoške

godine

1.2. Prepoznavanje i otkrivanje djece s teškoćama u razvoju tijekom pedagoške

godine

1.3. Upućivanje djeteta na cjelovitu obradu, dijagnostiku i prema potrebi

tretman, te pisanje mišljenja

tijekom pedagoške

godine, prema

potrebi

1.4. Kontinuirano praćenje psihofizičkog razvoja djeteta s teškoćama u

razvoju i poduzimanje odgovarajućih mjera tijekom godine

1.5. Neposredni rad s djecom s teškoćama u razvoju individualno, u paru ili

u manjoj skupini kontinuirano

1.6. Vođenje odgovarajuće dokumentacije o djeci, opservacijskih lista i lista

procjene, te izrada individualnog odgojno obrazovnog plana i programa

rada za svako dijete s teškoćom u razvoju

kontinuirano

2. U odnosu na roditelje:

2.1. Inicijalni razgovori s roditeljima pri upisu djeteta u vrtić (prikupljanje

potrebne dokumentacije, sudjelovanje u inicijalnim razgovorima,

priprema materijala potrebnih za period upisa)

prilikom upisa

tijekom pedagoške

godine

2.2. Prikupljanje podataka o djeci s teškoćama u razvoju i posebnom

potrebama koja su upisan u vrtić

tijekom pedagoške

godine

prema potrebi

2.3. Pomoć roditeljima u prevladavanju prilagodbe na vrtić (sastanak u

prvom tjednu adaptacije)

period prilagodbe

tijekom pedagoške

godine

2.4. Edukacija roditelja o specifičnosti pojedine teškoće kod njihovog

djeteta prema potrebi

2.5. Informiranje i savjetodavni rad s roditeljima djeteta s teškoćama u

razvoju (kako se dijete prilagodilo u skupini, koje se metode i postupci

rada provode s djetetom, educiranje roditelja za rad kod kuće,

izvještavanje o djetetovom napretku, dobivanje povratnih informacija

od roditelja, upućivanje roditelja na dijagnostiku s djetetom izvan vrtića

ako je potrebno)

kontinuirano

2.6. Roditeljski sastanci (roditelji novoupisane djece, roditelji djece

polaznika predškole) rujan

Page 109: Dječji vrtić „Slavuj“

106

3. U odnosu na odgojitelje

3.1. Priprema odgojitelja na dolazak novog djeteta, s teškoćom u razvoju ili

posebnom potrebom, u skupinu (informacije o djetetovim

sposobnostima, ograničenjima i kompenzacijskim mogućnostima)

prilikom upisa

prema potrebi

3.2. Upoznavanje i edukacija odgojitelja s posebnim oblicima i metodama

rada s djecom s teškoćama u razvoju (poremećajima iz autističnog

spektra, intelektualnim teškoćama, poremećajima pažnje i

hiperaktivnosti, oštećenjima vida, motoričkim oštećenjima i dr.)

tijekom pedagoške

godine

3.3. Pružanje podrške odgojiteljima u planiranju i provođenju strategije u

radu s djetetom s teškoćom u razvoju

tijekom pedagoške

godine

3.4. Edukacija odgojitelja radi unapređivanja znanja i vještina u

prepoznavanju teškoća u razvoju prema potrebi

3.5. Rad na unapređivanju načina suradnje odgojitelja s roditeljima i

razvijanju komunikacijskih vještina potrebnih za suradnju prema potrebi

3.6. Prikupljanje podataka o djetetu važnih za utvrđivanje postojanja

razvojnog odstupanja

prilikom upisa

tijekom pedagoške

godine

3.7. Provođenje individualnih refleksija s odgojiteljima vezano uz

funkcioniranje i napredak djeteta s teškoćom u razvoju unutar odgojno

obrazovne skupine te valorizacija i izrada IOOP-a

prema potrebi

tijekom pedagoške

godine

3.8. Provođenje edukacija/radionica za odgojitelje tijekom pedagoške

godine

3.9. Vođenje tima za organizaciju i provođenje „Večeri matematike“ rujan- prosinac

II. OSTALI POSLOVI

1. Izrada godišnjeg plana i programa vrtića

Sudjelovanje u izrada godišnjeg plana i programa stručnog suradnika

edukacijskog rehabilitatora

rujan

2. Sudjelovanje u izradi godišnjeg izvješća vrtića kolovoz

3. Redovita valorizacija dogovorenih zadataka vezanih uz godišnji plan

ustanove, promjene u procesu rada, radni dogovori, raspored po

lokacijama, rješavanje problema

tijekom pedagoške

godine

4. Sudjelovanje i prijedlozi u organizaciji i ostvarivanju uvjeta za rad s

djecom s teškoćama u razvoju

tijekom pedagoške

godine

prema potrebi

5. Suradnja prilikom nabavke didaktičkih sredstava, igračaka i stručne

literature prema potrebi

6. Sudjelovanje u radu odgojiteljskog vijeća, stručnih aktiva i radnih

dogovora

tijekom pedagoške

godine

7. Sudjelovanje u prijemu djece u vrtić, prijedlozi za raspored djece po

skupinama i praćenje djece u periodu prilagodbe

prema potrebi

period upisa

Page 110: Dječji vrtić „Slavuj“

107

8. Izrada prilagođenih materijala potrebnih za rad s djecom s teškoćama u

razvoju

tijekom pedagoške

godine

prema potrebi

III. SURADNJA S DRUGIM USTANOVAMA, STRUČNO

USAVRŠAVANJE, PLANIRANJE, PRIPREMA ZA RAD

1. Sudjelovanje u sastancima stručnog tima (mjesečni plan rada, praćenje

odgojno obrazovnog procesa, zadovoljavanje posebnih potreba djece,

diskusija)

tijekom pedagoške

godine

prema potrebi

2. Upućivanje djece na obradu i tretman izvan vrtića, te suradnja sa

stručnjacima i institucijama s ciljem zadovoljavanja prava i potreba djece

s teškoćama u razvoju

prema potrebi

3. Vođenje pedagoške i ostale propisane dokumentacije stručnog suradnika

rehabilitatora kontinuirano

4. Odlazak na stručne skupove u organizaciji Agencije za odgoj i

obrazovanje, Hrvatske komore edukacijskih-rehabilitatora, Centra za

rehabilitaciju ERF-a i dr.

tijekom pedagoške

godine

5. Suradnja s administrativno- tehničkim i pomoćnim osobljem vrtića kontinuirano

6. Praćenje stručne literatura kontinuirano

7. Provođenje aktivnosti predviđenih strateškim planom vezane uz suradnju

s stručnom i lokalnom zajednicom (analiza postojeće suradnje, izrada

novog plana suradnje, provođenje zajedničkih aktivnosti s društvenim

čimbenicima)

kontinuirano

Page 111: Dječji vrtić „Slavuj“

108

10.5. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA LOGOPEDA

Raspored rada se kreira ovisno o broju djece koja su uključena u logopedske vježbe i ovisno o

sudjelovanju na stručnom kolegiju.

Rad logopeda organiziran je prema suvremenim programima za rad s predškolskom djecom i

temelji se na poznavanju potreba i mogućnosti predškolskog djeteta.

Bitni zadaci kojima će se baviti logoped ove pedagoške godine jesu:

A) Prevencija, identifikacija i tretman poremećaja komunikacije, jezika i govora.

B) Logopedsko savjetovanje roditelja i odgojitelja vezano uz postupke prema djetetu s

komunikacijskim, jezičnim i govornim teškoćama

C) Unapređenje suradnje s roditeljima prema strateškom planu

CILJEVI I POSTUPCI:

• Otkrivanje djece s jezično-govornim i komunikacijskim teškoćama trijažnim

postupkom

• Utvrđivanje jezično-govornog i komunikacijskog statusa postupkom logopedske

procjene za svu djecu kod koje postoji sumnja na poremećaj ili teškoću

• Otklanjanje ili ublažavanje jezično-govornih i komunikacijskih teškoća kontinuiranim

logopedskim tretmanom (prednost imaju starija djeca i ona čija težina dijagnoze to

iziskuje)

• Kontinuirano savjetovanje roditelja i odgojitelja čija djeca polaze logopedski tretman.

• Logopedsko praćenje djece jaslične dobi kod kojih odgojitelji primjećuju kašnjenje u

jezično-govornom razvoju

• Roditelje djece koja kasne u jezično-govornom razvoju pravovremeno uputiti na

logopedsku, a po potrebi i opsežniju dijagnostičku obradu (rana intervencija)

• Provjera pripremljenosti djece za školu u smislu ispitivanja razvijenosti predvještina

za čitanje i pisanje (fonološka analiza i sinteza)

• Pisanje i prikupljanje logopedskih nalaza i vođenje logopedske dokumentacije (dosje

djeteta).

• Edukacija odgojitelja i roditelja pismenim putem (letci, edukativni tekstovi i obavijesti

logopedske tematike na za to predviđenim punktovima te na kutiću logopeda ).

• Opservacija pojedine djece u dogovoru s ostalim članovima stručnog tima.

• Sudjelovanje u izradi individualiziranog odgojno-obrazovnog programa praćenja i

rada za integriranu djecu s posebnim potrebama

• Komunikacija sa specijaliziranim ustanovama i drugim odgojno-obrazovnim

ustanovama.

Page 112: Dječji vrtić „Slavuj“

109

• Stručno usavršavanje

• U skladu sa strateškim planom, logoped je zadužen za unapređenje suradnje s

roditeljima

Razrada obaveznih poslova i zadataka logopeda prema područjima rada

Područje rada s poslovima i zadacima Vrijeme realizacije

NEPOSREDAN RAD S DJECOM

1.1. OTKRIVANJE I DIJAGNOSTIKA DJECE S

GOVORNO-JEZIČNIM POREMEĆAJIMA

• Trijažno ispitivanje govora i početno utvrđivanje stupnja

teškoće

• Utvrđivanje razine jez.-gov. razvoja djece u jasličkim i

vrtićkim skupinama u cilju uočavanja djece koja zaostaju u

jez.-gov. razvoju

• Opservacija djece s teškoćama unutar skupine, sudjelovanje u

izradi IOOP-a, praćenje djetetovog razvoja u programu

• Ispitivanje predvještina za učenje čitanja i pisanja kod djece

školskih obveznika

• Upućivanje na specijalističke pretrage van DV

1.2. OSTVARIVANJE REHABILITACIJSKIH PLANOVA

I PROGRAMA neposrednog rada za djecu predškolske dobi s

teškoćama u jezično-govornoj komunikaciji putem individualnog

logopedskog tretmana ili rad u manjim grupama (do 2 djece iz

iste skupine):

• Za djecu s različitim stupnjevima zaostajanja u jezično-

govornom razvoju

• Za djecu s komunikacijskim poremećajima

• Za djecu s poremećajima ritma i tempa govora

• Za djecu s artikulacijskim poremećajima

• Za djecu s poremećajima vještina koje prethode čitanju i

pisanju

2. USTROJ, USPOSTAVA I PRAĆENJE PROGRAMA RADA

2.1. IZRADA CJELOVITOG PROGRAMA RADA

• Izrada Godišnjeg plana i programa rada logopeda

(prilagođenog godišnjem planu i programu rada vrtića)

• Izrada plana rada s djecom s teškoćama jez.-gov. komunikacije

• Izrada plana suradnje s roditeljima

• Sudjelovanje u izradi Izvješća o radu vrtića

rujan

listopad

prema potrebi

studeni, ožujak

prema potrebi

Svakodnevno prema rasporedu

logoterapije od listopada do srpnja

rujan

rujan, listopad

listopad,studeni

kolovoz

Page 113: Dječji vrtić „Slavuj“

110

• Izrada Izvješća o radu logopeda uz valorizaciju postignutih

rezultata u radu s djecom s jez.-gov. teškoćama

2.2 PRIPREME ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA

NEPOSREDNOG RADA

• evidencija djece s jezično-govornim teškoćama

• utvrđivanje prioriteta u rehabilitaciji djece obzirom na dob i

stupanj teškoće

• utvrđivanje i predlaganje uvjeta za optimalno provođenje

rehabilitacijskih postupaka za djecu s jez.-gov. poteškoćama

(organizacija rehabilitacije u DV, a po potrebi i upućivanje

izvan vrtića)

• utvrđivanje rasporeda rada s mjestom i vremenom realizacije

• osiguravanje uvjeta za kvalitetno ostvarivanje programa

• pripreme za dnevni neposredni rad s djecom koja imaju

teškoće u jezično-govornoj komunikaciji (izrada, pribavljanje i

umnažanje radnih materijala)

2.3. PRAĆENJE I PROCJENA NAPRETKA REHABILITACIJE

• prikupljanje podataka o djeci koja su obuhvaćena terapijom

izvan DV, što obuhvaća i praćenje njihovog napretka

• Upućivanje djece s teškoćama jez.-gov. komunikacije na daljnju

specijalističku obradu ili tretman radi prikupljanja dodatnih

podataka ili proširenja djelokruga rehabilitacije

2.4. PRAĆENJE GOVORNOG RAZVOJA DJECE

(OD JASLIČKE DOBI)

• Izrada kriterija za praćenje jez.-gov. razvoja djece, te upute

odgojiteljima za primjenu i procjenu jez.-gov. razvoja djece

• Obrada prikupljenih podataka odgojitelja i valorizacija napretka

djece

3. SURADNJA S RODITELJIMA

3.1. U ODNOSU NA SVE RODITELJE

• Sudjelovanje u izradi plenarnih roditeljskih sastanaka za

roditelje novoupisane djece i djece upisane u predškolu (objava

sadržaja sastanka na internetskoj stranici vrtića)

• Provođenje inicijalnih intervjua s roditeljima novoprimljene

djece

• Edukacija roditelja na temu jezično – govornog razvoja putem

letaka i edukativnih tekstova

kolovoz

kontinuirano

prema potrebi

prema potrebi

listopad, studeni

tijekom godine

kontinuirano

tijekom godine

prema potrebi

listopad

ožujak

kolovoz, rujan

srpanj, kolovoz, rujan

tijekom godine

Page 114: Dječji vrtić „Slavuj“

111

• Objava obrade provedenog upitnika o potrebama, interesima i

očekivanjima roditelja

3.2. U ODNOSU NA RODITELJE DJECE S TEŠKOĆAMA U

JEZIČNO - GOVORNOJ KOMUNIKACIJI

• Upoznavanje roditelja (putem individualnih konzultacija) s

vrstom i stupnjem teškoća, potrebom za logopedskim

tretmanom, mogućnošću i načinom otklanjanja ili ublažavanja i

eventualnim posljedicama na cjeloviti razvoj djeteta

• Organizacija logopedskih vježbi i načina komunikacije s

roditeljima

• Instruktivni rad s roditeljima u cilju uključivanja roditelja kao

djelatnog čimbenika u rehabilitacijski proces

• Izrada stručnih pisanih naputaka za roditelje

• Suradnja s roditeljima djece jasličkih i mlađih vrtićkih skupina

na području što ranijeg uočavanja odstupanja u jez.-gov. razvoju

djeteta

• Priprema i izrada vježbi za rad u roditeljskom domu

( govornih, slušnih, grafomotoričkih, vježbi glasovne raščlambe)

4. SURADNJA S ODGOJITELJIMA

• Informiranja o osobitostima razvoja svakog novoprimljenog

djeteta s teškoćama u razvoju (usmeno, po potrebi i pismeno

mišljenje, nakon inicijalnog razgovora s roditeljima )

• Upoznavanje odgojitelja (putem individualnih refleksija) s

rezultatima trijažnih ispitivanja i dijagnostičkih postupaka koje je

proveo logoped u cilju otkrivanja djece s teškoćama u jezično-

govornoj komunikaciji

( liste za odgojitelje o djeci s jez.-gov. teškoćama uz detaljni

izvještaj o djetetovom govornom statusu i uputama o postupcima

prema djetetu )

• Pojašnjenje osnovnih karakteristika govorno-jezičnih poremećaja

s poželjnim interaktivnim odnosima u odgojnoj skupini

• Savjetodavni rad s odgojiteljima u cilju podrške koju odgojitelji

mogu pružiti djetetu tijekom rehabilitacije

• Izrada pisanih stručnih naputaka o pojedinim problemima na

području govora i jez.-gov. teškoća

• Upućivanje na stručnu literaturu iz područja logopedije, govora i

jezičnih vještina općenito

• Provođenje refleksija na temu ''Govorno – jezične igre'' s

odgojiteljima uključenim u istoimenu refleksivnu grupu (3

susreta)

rujan

listopad, studeni

kontinuirano

tijekom godine

prema potrebi

tijekom godine

kontinuirano

kolovoz

rujan, listopad

prema potrebi

tijekom godine

tijekom godine

od studenog nadalje

studeni, veljača, svibanj

Page 115: Dječji vrtić „Slavuj“

112

5. SURADNJA SA STRUČNIM TIMOM

• Sudjelovanje u radu odgojiteljskog vijeća, na radnim

dogovorima i internim stručnim aktivima

• Sudjelovanje u radu stručnog tima

• Priprema i realizacija zadaća vezanih za prijem nove djece

• Priprema i realizacija zadaća vezanih uz izvješće o radu vrtića

• Priprema organizacijskih, materijalnih i stručnih pretpostavki

za prijem djece s teškoćama u razvoju

6. STRUČNO USAVRŠAVANJE

• Uključivanje u grupne oblike stručnog usavršavanja u

organizaciji Ministarstva prosvjete, Agencije za odgoj i

obrazovanje, HLD-a i drugih stručnih organizacija (webinari)

• Praćenje stručne literature, inovacija, istraživanja te njihova

primjena u svrhu unapređivanja rada

• Sudjelovanje i prisustvovanje radu Hrvatskog logopedskog

društva, Sekcije predškolskih logopeda i dr.

7. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

• Vođenje dnevnika rada (svakodnevna evidencija o radu s

djecom, suradnji s roditeljima, odgojiteljima, članovima

stručnog tima i vanjskim suradnicima)

• Evidencija djece s teškoćama jezično-govorne komunikacije na

razini vrtića i na razini svake pojedine skupine

• Vođenje dosjea o djetetu s jezično govornim teškoćama

(evidencija rehabilitacijskih postupaka)

tijekom godine

tijekom godine

lipanj, srpanj

kolovoz

prema potrebi

tijekom godine

tijekom godine

tijekom godine

kontinuirano

tijekom godine

tijekom godine

Page 116: Dječji vrtić „Slavuj“

113

10.6. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZDRAVSTVENE VODITELJICE

CILJ: poticanje pravilnog rasta i razvoja djece putem zadovoljavanja njihovih potreba

BITNE ZADAĆE U ODNOSU NA DIJETE VREMENSKI PERIOD

• otkrivanje i procjena zdravstvenog statusa djeteta pri inicijalnim

razgovorima

• praćenje adaptacije sve djece a zasebno i djecu na pedagoškoj

opservaciji

• usklađivanje postupaka doma i vrtića glede zadovoljavanja

primarnih potreba djeteta

• praćenje provođenja obveznog cijepljenja djeteta prema kalendaru

cijepljenja

• praćenje pobola, identifikacija poteškoća, utjecanje na smanjenje

pobola među djecom

• dogovor i usklađivanje postupaka za provođenje eventualnih

izvanrednih higijensko-epidemioloških mjera

• unapređivanje procesa prehrane uz primjenu prehrambenih

standarda

• izrada posebnih jelovnika za djecu s ograničenjima i medicinskom

indikacijom za isto

• unapređivanje kulture prehrane i blagovanja i poticanje djeteta na

usvajanje navika istih te usvajanje brige za vlastito zdravlje

• osiguranje dostatne prehrane prema prehrambenim standardima te

ponude svježeg voća svakodnevno

• planiranje i praćenje te evaluacija prehrane kroz HACCP

dokumentaciju

• putem zadataka u odgojno- obrazovnom procesu mijenjanje loših

navika u prehrani te usvajanje zdravog načina prehrane.

• osiguravanje uvjeta za pravilno izmjenjivanje dnevnih aktivnosti

uvažavajući individualne potrebe djece: prehrana, tekućina,

odmor i kretanje

• osiguranje higijene i sigurnosti : prostora, opreme, igračaka i

okoliša

• skrb za pravilne mikroklimatske uvjete u sobi

• kontinuirano

tijekom godine

• listopad

Page 117: Dječji vrtić „Slavuj“

114

• skrb za primjerenu odjeću i obuću za vrijeme boravka u

unutarnjem i vanjskom prostoru

• procjena psihofizičkog razvoja kroz vršenje antropometrijskih

mjerenja

• identifikacija i opservacija djece s posebnim potrebama

• uvođenje individualiziranih zdravstvenih planova za djecu s

posebnim potrebama i primanjem terapije u vrtiću

• pružanje prve pomoći kod akutnih stanja i ozljeda te zbrinjavanje

djeteta u potrebitoj ustanovi

• djelovanje u slučaju pojave epidemije bolesti

• zdravstveni odgoj djece- higijena ruku i tijela i briga o sebi,

piramida prehrane, pravilno pranje zubića- putem radionica u

suradnji sa stomatolozima

• prepoznavanje vrijednosti i razvijanje timskog rada

• intenziviranje suradnje s roditeljima djece s poteškoćama u razvoju

i posebnim potrebama

• listopad- travanj

BITNE ZADAĆE U ODNOSU NA ODGOJITELJE I OSTALE

RADNIKE

VREMENSKI PERIOD

• osiguranje optimalnih uvjeta za cjeloviti razvoj djeteta

• prepoznavanje vrijednosti i razvijanje timskog rada

• intenziviranje suradnje sa roditeljima djece sa poteškoćama u

razvoju

• dogovor i usklađivanje postupaka za provođenje eventualnih

izvanrednih higijensko epidemioloških mjera

• skrb za održavanje higijene i sigurnosti

• unapređivanje kulture prehrane i blagovanja

• zdravstveni odgoj kroz radionice

• edukacija svih djelatnika u higijensko sanitarnom i zdravstvenom

pogledu

• edukacija djelatnika iz područja hitnih medicinskih postupaka

• edukacija o iznenadnim stanjima i oboljenjima

• kontinuirano

tijekom godine

Page 118: Dječji vrtić „Slavuj“

115

• utvrđivanje specifičnih zdravstvenih potreba te informiranje

odgojitelja o njima

• suradnja pri otvaranju individualiziranih zdravstvenih planova

• prisustvo internim stručnim aktivima i timovima

• edukacija u ustanovi na temu: Kretanje i zdravlje djece

• vođenje satnice za tehničko osoblje

• listopad

• veljača

• travanj

BITNE ZADAĆE U ODNOSU NA RODITELJE VREMENSKI PERIOD

• prikupljanje važnih podataka od roditelja te analiziranje

zdravstvene dokumentacije radi utvrđivanja zdravstvenog statusa

djeteta

• provođenje inicijalnih razgovora pri upisu djeteta

• priprema članaka u vidu edukacije za svaku skupinu ponaosob

ovisno o potrebama djece

• usklađivanje postupaka doma i vrtića glede zadovoljavanja

primarnih potreba djeteta

• upoznavanje roditelja sa planiranim zajedničkim zadaćama na

očuvanju zdravlja djece

• suradnja s roditeljima pri sakupljanju podataka o bolestima i

izostancima djece

• upoznavanje roditelja sa individualiziranim zdravstvenim

programom vrtića za djecu s zdravstvenim poteškoćama

• prisustvovanje na roditeljskim sastancima sa zdravstvenim temama

• dogovor i usklađivanje postupaka za provođenje eventualnih

izvanrednih higijensko-epidemioloških mjera

• edukativno-savjetodavno- konzultativni rad s roditeljima

• interesni roditeljski sastanci zajedno sa stručnim timom na temu :

- Priprema djece za jaslice/vrtić za novoprimljenu djecu

- Priprema za školu (CAP program)

- Razgovori s roditeljima djece sa teškoćama u razvoju (izvješće o

postignućima djeteta)

• kontinuirano

tijekom godine

• siječanj

• studeni

BITNE ZADAĆE U ODNOSU NA DRUŠTVO I SURADNE

USTANOVE

VREMENSKI PERIOD

• suradnja sa ustanovama u koje idu djeca na medicinsku obradu i

liječenje

• kontinuirano tijekom

godine

Page 119: Dječji vrtić „Slavuj“

116

• suradnja sa Zavodom za javno zdravstvo i nadležnom Epidemiološkom

službom

• suradnja sa sanitarnim inspektoratom po potrebi

• suradnja sa strukovnim organizacijama radi stručnog usavršavanje

• sudjelovanje u promidžbi rada vrtića

• izvješćivanje i prezentiranje dostignuća vrtića u ostvarivanju

društvenih opredjeljenja i na stručnom planu, popularizacija dostignuća

prakse, stručnim materijalima u stručnoj periodici, savjetovanjima,

seminarima.

BITNE ZADAĆE U ODNOSU NA RAVNATELJA VREMENSKI PERIOD

• osiguranje optimalnih uvjeta za cjeloviti razvoj djeteta

• prepoznavanje vrijednosti i razvijanje timskog rada

• suradnja u svrhu unapređivanja suradnje s roditeljima djece s

poteškoćama u razvoju i posebnim ptrebama

• utvrđivanje potreba za kvalitetnu organizaciju rada svih djelatnika

prema potrebama djece i roditelja

• utvrđivanje materijalnih potreba za pravilno odvijanje procesa rada:

prehrane, higijene, nabave

• izvješće o posebnim situacijama i predlaganje mjera za prevladavanje

nastale situacije

• rad na pripremi plana i programa vrtića te pomoć pri sveukupnoj

organizaciji rada svih zaposlenih

• izrada plana za tekuću pedagošku godinu

• kontinuirano tijekom

godine

• rujan

BITNE ZADAĆE U ODNOSU NA STRUČNI TIM VREMENSKI PERIOD

• osiguranje optimalnih uvjeta za cjeloviti razvoj djeteta

• prepoznavanje vrijednosti i razvijanje timskog rada

• suradnja u svrhu unapređivanja suradnje s roditeljima djece s

poteškoćama u razvoju i posebnim ptrebama

• usklađeno djelovanje u planiranju i provođenju programskih zadaća

vrtića

• usklađivanje planova stručnih suradnika

• definiranje pojedinačnih zadaća

• radni dogovori o timskom djelovanju stručnih suradnika

• kontinuirano tijekom

godine

Page 120: Dječji vrtić „Slavuj“

117

• osiguravanje uvjeta za realizaciju plana i programa vrtića

• kontinuirani timski rad na zajedničkim projektima vrtića i

individualnim projektima odgojnih skupina

• uključivanje u znanstvena istraživanja i rad na projektima u skladu s

potrebama vrtića

STRUČNO USAVRŠAVANJE VREMENSKI PERIOD

• praćenje stručne literature

• sudjelovanje u svim oblicima stručnog usavršavanja, organiziranim od

strane Ministarstva prosvjete i športa, Agencije za odgoj i obrazovanje,

Gradskog ureda za odgoj i obrazovanja, Hrvatske komore medicinskih

sestara, Hrvatske udruge medicinskih sestara i Stručnog društva sestara

u vrtiću te sudjelovanje u radu istih

• aktivno sudjelovanje u razmjeni teorijskih znanja i iskustva na

seminarima Stručnog društva sestara dječjih vrtića

• primjena novih spoznaja u neposrednom radu s djecom, odgojiteljima,

roditeljima, stručnim timom i ostalim sudionicima u odgojno –

obrazovnom procesu

• sudjelovanje na stručnim usavršavanjima kao aktivni izlagač

• kontinuirano tijekom

godine

OSTALO VREMENSKI PERIOD

• izrada plana rada zdravstvene voditeljice

• izrada izvješća rada zdravstvene voditeljice

• vođenje dokumentacije

- evidencija HACCP sustava

- evidencija o sanitarnom nadzoru

- evidencija pobola

- evidencija epidemioloških indikacija

- evidencija ozljeda

- vođenje protokolarne dokumentacije – COVID19

- evidencija uzetih uzoraka hrane i vode mikrobiološki, energetski,

te briseva površina

- evidencija i plan dezinsekcije i deratizacije

• vođenje dokumentacije o vlastitom radu

• kontinuirano

tijekom godine

Page 121: Dječji vrtić „Slavuj“

118

• voditelj CAP programa

• organizacija rada tehničkog osoblja

NAČIN

PRAĆENJA I

EVALUIRANJA

▪ vođenje medicinske dokumentacije

▪ vođenje dokumentacije ozljeda

▪ vođenje dokumentacije epidemioloških indikacija

▪ vođenje dokumentacije sanitarnog nadzora

▪ praćenje pobola i kontrola procijepljenosti

▪ antropološka mjerenja

▪ vođenje HACCP dokumentacije

INDIKATORI

POSTIGNUĆA

▪ kvalitativna i kvantitativna analiza dobivenih podataka kroz protokole i

dokumentaciju sa grafičkim prikazima, sveukupni prikaz u izvješću rada