of 330 /330
UNIVERZITET U TRAVNIKU EDUKACIJSKI FAKULTET DRUGA MEĐUNARODNA ZNANSTVENA KONFERENCIJA U OBLASTI KNJIŢEVNOSTI I JEZIKA ZBORNIK RADOVA TRAVNIK, 8. Ŕ 9. NOVEMBAR/STUDENI 2014.

DRUGA MEĐUNARODNA ZNANSTVENA KONFERENCIJA U …eft.ba/docstation/com_content.article/3705/zbornik_radova_druga... · U svojoj vjerovatno najkontraverznoj pripovijetci, „Pismo iz

 • Author
  others

 • View
  12

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of DRUGA MEĐUNARODNA ZNANSTVENA KONFERENCIJA U...

 • UNIVERZITET U TRAVNIKU

  EDUKACIJSKI FAKULTET

  DRUGA MEĐUNARODNA

  ZNANSTVENA KONFERENCIJA U

  OBLASTI KNJIŢEVNOSTI I JEZIKA

  ZBORNIK RADOVA

  TRAVNIK, 8. Ŕ 9. NOVEMBAR/STUDENI 2014.

 • 2

  ZBORNIK RADOVA

  DRUGA MEĐUNARODNA ZNANSTVENA KONFERENCIJA

  U OBLASTI KNJIŢEVNOSTI I JEZIKA

  Organizator konferencije

  Edukacijski fakultet Travnik

  Izdavaĉ

  Univerzitet u Travniku, Edukacijski fakultet

  Aleja konzula br. 5, 72270 Travnik, BiH

  www.eft.ba

  Za izdavaĉa

  Prof. dr. Rasim Dacić

  Urednik

  Prof. dr. Enver Kazaz

  Redakcijski kolegij

  Prof. dr. Enver Kazaz

  Prof. dr. Zvonko Kovaĉ

  Prof. dr. Joanna Rekas

  Prof. dr. Renate Hansen Kokoruš

  Doc. dr. Edisa Gazetić

  Dr. Nihad Selimović

  Mr. sci. Dţenan Kos

  Biblioteka

  Zbornici

  Lektura

  Mr. sci. Dţenan Kos

  Tehniĉka obrada

  Mr. Maid Omerović

  Dizajn korica

  Aljo Delić

  Štampa

  FTS Print

  Tiraţ

  200

 • 3

  ORGANIZACIONI ODBOR

  DRUGE MEĐUNARODNE ZNANSTVENE KONFERENCIJE

  U OBLASTI KNJIŢEVNOSTI I JEZIKA

  DOC. DR. EDISA GAZETIĆ, predsjednica Edukacijski fakultet

  Univerzitet u Travniku

  MR. SCI. DŢENAN KOS, sekretar Edukacijski fakultet

  Univerzitet u Travniku

  DR. NIHAD SELIMOVIĆ, ĉlan Edukacijski fakultet

  Univerzitet u Travniku

  PROF. DR. ENVER KAZAZ, ĉlan Filozofski fakultet

  Univerzitet u Sarajevu

  PROF. DR. JOANNA REKAS, ĉlan Adam Mickiewicz

  University in Poznań

  PROF. DR. ZVONKO KOVAĈ, ĉlan Filozofski fakultet

  Sveuĉilište u Zagrebu

  PROF. DR. RENATE HANSEN-KOKORUŠ, ĉlan Institut für Slawistik

  Karl-Franzens-Universität Graz

 • 4

 • 5

  SADRŢAJ

  Edin Pobrić

  Glasovi mrţnje i ljubavi u „Pismu iz 1920.“

  9

  Enver Kazaz

  Kritika mrţnje i utopija ljubavi

  (Andrićevo „Pismo iz 1920.“ kao polifonijska narativna pozornica)

  21

  Alma Skopljak

  Drugi/a u sistemu ili Hronike politiĉkih, institucionalnih i kulturoloških represija

  35

  Amila Kahrović-Posavljak

  Salomon Atijas: uprisutnjenje bezglasnih drugih

  49

  Marija Mitrović

  Tipovi stranaca u Andrićevom delu

  59

  Dţenan Kos i Kenan RiĊić

  Poetika ratne traume i „Pismo iz 1920.“ Ive Andrića

  71

  Анна Алексиева

  Травма, национален метаразказ и литературен канон

  79

  Divna Mrdeţa Antonina

  Semantika pripovijedanja u „Prokletoj avliji“ Ive Andrića

  97

  Бојана Анђелић

  Тужна судбина капетана великог трансатлантика Титаник

  113

  Nermin Šušić

  Traumatiĉna iskustva Andrićevih likova u „Prokletoj avliji“

  123

  Sneţana Milojević

  Traumatĉno iskustvo Drugosti u romanu „GospoĊica“ Ive Andrića

  139

  Стојан М. Ђорђић

  Стигматизација и трагично страдање немоћног појединца у приповеци

  „Мара милосница“

  151

  Marija Marić-Mitrović

  Orijent i okcident u „Prokletoj avliji“ Ive Andrića: Granica kao mjesto

  razlike/susreta i preispisivanja identiteta

  173

  Amela Bajrić

  Snovi i trauma Mustafe Madţara

  Jelena Ratkov Kvoĉka

  Lepota, dobrota i uĉenost u „Prokletoj avliji“ ili vizija sveta bez granica

  187

  193

  Melida Travanĉić

  Diskurs moći i straha u „Priĉi o vezirovom slonu“

  205

  Merza Tucaković

  Prisutnost traume kao odlike nekih likova u djelu Ive Andrića

  211

 • 6

  Merjem Mujkanović

  Balkanske traume Andrićevih likova

  217

  Владимир Алексић

  „Страх од Турака“ после Маричке битке

  227

  Jovanka D. Denkova i Mahmut I. Ĉelik

  Tramatiĉna iskustva detinjstva u priĉama za decu Iva Andrića i u nekim

  delima iz savremene makedonske knjiţevnosti za decu i mlade

  239

  Lejla Ovĉina

  Metodiĉki model nastavnog sata usmjeren na drugog i drugaĉijeg u

  Andrićevoj pripovijetki „Aska i vuk“

  253

  Mahmut I. Ĉelik i Jovanka D. Denkova

  Детињство у причама за децу Иво Андрића и у причама за децу код

  турских писаца у Републици Македонији

  267

  Milena Mileva Blaţić

  Sistemska didaktika slovenske mladinske knjiţevnosti

  277

  Amira Turbić-Hadţagić i Samra Hrnjica

  Jezik/jezici u „Anikinim vremenima“

  289

  Zrinka Ćoralić i Mersina Šehić

  (In)direktno izraţavanje trauma putem jezika: emotivno vrednovanje frazema u

  romanu „Na Drini ćuprija“

  298

  Naira Jusufović

  Jezik i patologija identiteta

  311

  Ozrenka Fišić i Ruţa Tomić

  Propitivanje etiĉkoga naĉela odgovornosti kroz biblioterapijsko iskustvo ĉitanja i

  izvedbeni performativ Andrićeve pripovijetke „Deca“

  317

 • 7

  UVODNA RIJEĈ

  Dragi ĉitaoci,

  pred vama je Zbornik radova Druge meĊunarodne znanstvene konferencije u

  oblasti knjiţevnosti i jezika odrţane na Edukacijskom fakultetu u Travniku

  2014. godine u okviru kulturne manifestacije Andrićevi dani.

  Zbornik, kao i konferencija, predstavljaju znaĉajan doprinos fakulteta unutar

  bosanskohercegovaĉke akademske zajednice, jer se ne bave autorom i njegovim

  etniĉkim/nacionalnim, religijskim, politiĉkim ili bilo kojim drugim opredje-

  ljenjem, već njegovim knjiţevnim djelom/tekstom.

  U tom smislu, prvenstveno je vaţno istaknuti da je ovo jedan od rijetkih

  projekata u bosanskohercegovaĉkom knjiţevno-znanstvenom kontekstu koji se

  na ovakav naĉin bavi ĉitanjem i sagledavanjem djelā Ive Andrića. TakoĊer,

  nadamo se da će ovakvi poduhvati postati praksa u akademskim institucijama, a

  sve kako bismo konaĉno u Andrićevu tekstu prepoznali knjiţevne vrijednosti.

  Tekstovi u zborniku usmjereni su na otkrivanje dijaloga meĊu kulturama koje

  pate od nedostatka dijaloga i suoĉavanja sa konfliktima, te posljedicama ratnih

  sukoba. U takvim okolnostima, traumatiĉna iskustva se najĉešće umnoţavaju i

  prenose na naredne generacije. Većinom se o traumatiĉnom iskustvima govori

  nakon rata na jugoslavenskom prostoru, ali se ĉesto zanemaruju razdoblja prije

  devedesetih godina prošlog stoljeća. Stoga se ĉinilo vaţnim propitati odnos

  prema drugom, nemoćnom subjektu i u Andrićevim tekstovima. S obzirom na

  to da Andrić tematski zahvata razliĉita povijesna razdoblja, razliĉite ideološke i

  politiĉke koncepte, otvorila se i mogućnosti za problematiziranje traumatiĉnih

  iskustava pojedinaca u razliĉitim okolnostima i vremenskim okvirima.

  U kontekstu jezika u postjugoslavenskom okviru danas su jezici daleko su od

  sociolongvistiĉkih istraţivanja, ideja i inovacija. Zašto je jezik postao jedan od

  kljuĉnih utemeljitelja etniĉkog/nacionalnog identiteta i na ovom prostoru, te

  zašto se nameću politiĉki motivirani nazivi jezikā, kao i jeziĉkog materijala?

  Proizvodi li zapravo drastiĉna promjena govora i usvajanje novog jeziĉkog

  materijala, pojedinih etniĉkih skupina na ovim prostorima, nove traume?

  Sve su to pitanja na koja smo u dijaloškom okviru Druge meĊunarodne

  znanstvene konferencije u oblasti knjiţevnosti i jezika i evo u ovome zborniku

  nastojali dati precizno utemeljene znanstvene odgovore.

  Urednik

 • 8

 • 9

  Edin Pobrić

  (Sarajevo, Bosna i Hercegovina)

  Glasovi mrţnje i ljubavi u „Pismu iz 1920.“

  Sažetak

  U svojoj vjerovatno najkontraverznoj pripovijetci, „Pismo iz 1920.“, Ivo Andrić pred

  ĉitatelja postavlja vjeĉitu dilemu: šta je to što legitimira ovaj svijet, da li je to ljubav ili

  je to mnogo plodonosnija mrţnja. Za razliku od drugih Andrićevih tekstova, ova

  pripovijetka nije bila podvrgnuta toliko nekoj sistematiĉnoj analizi koliko je

  jednoznaĉno korištena da bi se na osnovu nje cjelokupni Andrićev opus interpretirao

  upravo u kontekstu mrţnje. Ovaj rad je jedan pokušaj da se na osnovu naratološke

  analize glasova i Bahtinove teorije o polifonijskoj strukturi pronaĊe odgovor na tu

  vjeĉnu dilemu u odnosu na namjere Andrićevog teksta.

  Ključne riječi: glasovi, polifonija, Bahtin, diskurs, fokalizacija, narativ.

  Nijedna stvar ne moţe da bude tamo gdje rijeĉ nedostaje.

  Stefan George

  1.

  Ono što je sa stanovišta poetike Dostojevskog kratki roman „Zapisi iz

  podzemlja“ to je za Andrićevu poetiku „Pismo iz 1920.“ Bez obzira što je

  pripovijetka objavljena godinu dana nakon dva velika romana „Na Drini

  ćuprija“ i „Travniĉka hronika“, na isti naĉin kako kratki roman Dostojevskog

  otvara osnove poetike njegovog velikog opusa tako su i u ovoj pripovijetci

  saţete osnovne ideje narativnih, poetskih pa i tematskih strategija velikog

  Andrićevog djela.

  Pripovjedaĉ i njegov prijatelj Maks Levenfeld su se sreli na ţeljezniĉkoj

  stanici Slavonskog Broda. Maks Levenfeld je pripovjedaĉev prijatelj iz mladosti

  koga nije vidjeo nekoliko godina. U kratkom razgovoru, priĉaju jedan drugom

  kako su proveli rat. Maks odlazi zauvijek i govori pripovjedaĉu da u sebi nosi

  sjećanje na Bosnu. Iako je mislio da će u njoj provesti ţivot, sada zna da neće.

  Pripovjedaĉ ga pita zbog ĉega, zapravo, on odlazi, zašto bjeţi. Maks na to

  odgovara da se uzork moţe svesti na jednu rijeĉ: na mrţnju. Dvadesetak dana

  kasnije pripovjedaĉ dobija pismo u kojem mu Maks Levenfeld obrazlaţe onu

  jednu rijeĉ koja je uzrok njegov odlaska. On zna da je Bosna divna i neobiĉna

  zemlja, piše izmeĊu ostalog, ali je istovremeno i zemlja mrţnje i straha. Prošlo

  je od tada deset godina kada pripovjedaĉ saznaje da se Levenfeld naselio u

  Parizu, gde je otvorio ordinaciju, da bi, potom, prošlo novih osam godina kada

  saznaje da se doktor kao dobrovoljac uputio u španski graĊanski rat i da je tamo

  poginuo. Priĉa završava reĉenicom-komentarom: „Tako je završio ţivot ĉovek

  koji je pobegao od mrţnje.“

 • 10

  2.

  Sasvim je izvjesno da je osnovna tema ove pripovijetke mrţnja u kojoj su

  nosioci tog i takvog svijeta ostvareni unutar razliĉitih nacionalnih identiteta

  bosanskohercegovaĉke stvarnosti. Isto tako, sasvim je izvjesno, da ova

  pripovijetka u sebi nosi i niz podtema koje u svojoj ambivalentnosti u isto

  vrijeme i legitimiraju i dekonstruiraju osnovnu temu.

  Oni koji veruju i vole – smrtno mrze one koji ne veruju ili one koji

  drugaĉije veruju i druge vole. I, na ţalost, ĉesto se glavni deo njihove

  vere i njihove ljubavi troši u toj mrţnji. (Najviše zlih i mraĉnih lica

  moţe ĉovek sresti oko bogomolja, manastira i tekija.)

  (Andrić, 2004: 287)

  Na koji naĉin bi onda trebalo pristupiti ovoj kompleksnoj i po svemu

  paradoksalnoj Andrićevoj priĉi kako bi interpretacija dobila svoje

  zadovoljavajuće kodove? Ĉini se da analiza glasova uz afirmaciju njihovih

  konteksta i intertekstova koji naseljavaju ispripovijedani i pripovijedni svijet

  ove pripovijetke moţe biti dobar put u dekodiranju njenog znaĉenja i smisla, jer

  je priĉa struktuirana tako da svojim elementima, kako će se pokazati u nastavku

  ovog teksta, govori o jednom a ujedno sugeriše i nešto drugo. Relacije ja i

  drugi, autor i lik, uz prisustvo trećeg Ŕ naslovljenika teksta svoju svrsishodnost

  dobivaju ako se posmatraju kroz tri perioda: period rata pod vladavinom

  Austro-Ugarske Monarhije u BiH koji je vezan za iskustvo glavnog lika, period

  Drugog svjetskog rata koji je vezan za iskustvo samog pisca, te rata u periodu

  1992‒1995. godine koji je vezan za iskustvo savremenog ĉitatelja. I upravo taj

  rat (ratovi), u svojoj retroverziji neispriĉane fabule sa stanovišta recipijenta,

  pokreće radnju. On je njen dinamiĉki motiv.

  „Pismo iz 1920. godine“ je pripovijetka koja je, kao i „Đerzelez u hanu“,

  nemali broj puta bila stjecište razliĉitih zloupotreba kako bi se dokazale neke od

  savremenih graniĉno suprotstavljenih hipoteza: mrţnja jeste tematizirana, ali,

  eto, nije dio Andrića (Ne mrzim nikoga; osim one koji mrze druge ljude, i još,

  ponekad, one koji preziru umetnost.) (Andrić, 1976: 183); ili posmatrano iz

  perspektive cjelokupnog Andrićevog djela: mrţnje nema, jer neke druge

  pripovijetke svojim svjetlom poništavaju tamu priĉe „Pismo iz 1920. godine“

  (...jeste, treba braniti i veru i zemlju od svakog neprijatelja i krv proliti i ţivot

  dati u toj odbrani, ako ustreba. Ali nije dopušteno ginuti bez potrebe...) (Andrić,

  2005: 126); ili mrţnja je ovdje s jednim ciljem: da bi se obznanila i prikazala

  kao jedinstveni dio bosanskog, a naposebice bošnjaĉkog, srpskog, hrvatskog i

  jevrejskog identiteta (I svoju roĊenu zemlju vi volite, ţarko volite, ali na tri-

  ĉetiri razna naĉina koji se meĊu sobom iskljuĉuju, smrtno mrze i ĉesto

  sudaraju.) (Andrić, 2005: 287)

  Treba reći da je ova posljednja interpretacija, u zadnjih dvadesetak godina a

  naslonjena na iskustvo rata u BiH u periodu 1992-95., imala primat u odnosu na

  sve druge. Za razliku od drugih Andrićevih tekstova, ova pripovijetka nije bila

 • 11

  podvrgnuta toliko nekoj sistematiĉnoj analizi koliko je jednoznaĉno korištena

  da bi se na osnovu nje cjelokupni Andrićev opus interpretirao u kontekstu

  mrţnje. Ĉini se da historija novije polemike o Andriću i njegovom djelu poĉinje

  zloupotrebom ove pripovijetke od strane Radovana Karadţića koji je istu dijelio

  kao letak u svrhu potvrde vijekovne mrţnje izmeĊu Bošnjaka, Srba i Hrvata.

  Upravo će se period rata i postratni period pokazati kao vrlo plodnosno vrijeme

  za nastanak nemalog broja tekstova o Andriću u cilju legitimiranja

  nemogućnosti suţivota u BiH. Inspirisan Andrićevom pripovijetkom „Pismo iz

  1920.“, fenomenom mrţnje na ovim prostorima se bavio i hrvatski pisac Petar

  Šegedin koji je svoj tekst naslovio „Pismo iz 1972.“ Bošnjaĉka rigidna

  reinterpretacija Andrića stiţe sa knjigom Muhsina Rizvića „Bosanski

  Muslimani u Andrićevom svijetu“, u izdanju sarajevske izdavaĉke kuće Ljiljan

  iz 2005. Ova knjiga je nadalje takoĊe inicirala niz tekstova, s obje strane Drine,

  sliĉnog ili meĊusobno legitimirajućeg sadrţaja, koji za osnovni patos imaju

  ĉitanje Andrićevog djela u cilju afirmiranja mrţnje na raĉun drugog i

  drugaĉijeg. Suprotna tumaĉenja, gore navedenim, dolaze s tekstovima Ivana

  Lovrenovića, Vladimira Arsenijevića, Krešimira Nemeca, Nedţada

  Ibrahimovića, Ranka Risojevića, Envera Kazaza, Zvonka Kovaĉa, Roberta

  Hodela, Zorana Milutinovića itd. u kojima se djelo Ive Andrića posmatra u

  širem vremenskom kontekstu, a interpretira unutar plifonijske strukture romana

  ili pak specifiĉne poetike njegovih priĉa i pripovijetki.

  3.

  U poststrukturalistiĉkim orijentacijama u pristupu tekstu, sasvim je oĉit

  konsenzus da je Bahtinova teorija dobar instrument u dekonstruisanju

  metafizike glasa u naratologiji. Klasiĉna naratologija je tvrdila (ona koju je

  legitimirao svojim tekstovim G. Genette) da svako pripovijedanje odjekuje

  glasom, ali je pri tome zanemarena vrlo vaţna ĉinjenica da su glasovi u

  knjiţevnom tekstu usljed razvoja priĉe i dijaloške rijeĉi uvijek prekodirani. O

  tome će u nastavku teksta biti više rijeĉi, sada je neophodno vratiti se klasiĉnoj

  naratologiji.

  Pitanje o glasu ko govori mora se razlikovati od pitanja gledišta ko vidi.

  Naracija se uvijek mora razlikovati od fokalizacije. U kontekstu ove

  pripovijetke vaţno je vidjeti iz koje pozicije i taĉke gledišta govori Maks

  Levenfeld, a iz koje priĉa pripovjedaĉ jer i jedan i drugi glas, usljed taĉke

  fokalizacije, trpe znaĉenjske promjene. Za poĉetak treba reći da je, idući linijom

  Genetteove teorije pripovijedanja, potpuno jasno da Andrić odbija dati svojim

  pripovjedaĉima ideologijski monopol unutar svojih tekstova, jer je kao veliki

  pisac svjestan ĉinjenice da se na osnovu odnosa izmeĊu instancije koja

  pripovijeda i pripovjednog dogaĊaja neminovno tematizira pitanje identiteta.

  Slijedom naratološke instance o glasovima, na isti naĉin kako je Bahtin sa

  stanovišta polifonijske strukture poĉeo svoju veliku studiju o Dostojevskom,

 • 12

  moţe se poĉeti i ovaj rad o Andriću. Tamo gdje Bahtin govori o Dostojevskom,

  sasvim sigurno u ovom kontekstu moţe stajati Andrićevo ime.

  Pri upoznavanju sa obimnom literaturom o Andriću, dobijamo utisak da se

  u njoj ne govori o jednom autoru-umjetniku koji je pisao romane i pripovijetke,

  već o ĉitavom nizu filozofskih stavova nekolicine autora Ŕ mislilaca: Defosea,

  Petra, Alihodţe, Levenfelda itd. Za jedan dio kritiĉara glas Andrića se stapa sa

  ovim ili onim njegovim junakom, za druge je on specifiĉna sinteza svih tih

  ideoloških glasova, za treće, najzad, glasovi junaka prosto zaglušuju glas autora.

  Kao što je poznato, Bahtin je diskurs smatrao dvostruko usmjerenim jer

  utjelovljuje odnos sa izrazom nekog drugog kao esencijalnim elementom.

  Slijedom toga, lako je uvidjeti da je Andrić u svakom glasu ĉuo dva sukobljena

  glasa, u svakom izrazu raspuklinu i spremnost da se s jednog iskaza preĊe na

  drugi protivrjeĉan izraz. Dijalog kod njega uvijek ukljuĉuje agonsko

  povezivanje nespojenih dva ili više glasova, jer ideja o dijalogu sama po sebi

  uvijek implicira zajedniĉko mjesto.

  Andrew Gibson je u svom tekstu „Pripovijedanje, glasovi, pisanje“, a

  oslanjajući se na istraţivanja teoretiĉarke knjiţevnosti Ann Benfield

  („Neizgovorive reĉenice“), pokušao osvijetliti pukotinu izmeĊu pripovijedanja i

  glasa. On tvrdi da se u jeziku narativna fikcija knjiţevnosti dijeli od obiĉnog

  diskursa. Stoga Gibson, slijedom de Saussurea, odbija poistovijetiti govor s

  jezikom: govor nije jezik već odreĊena lingvistiĉka izvedba. To znaĉi da je

  pisanje općenito transparentno, bez akcenta, ĉak besklasno, što govor nikada

  nije. Zapravo, jedino mjesto unutar pripovijedanja, gdje se moţe prikazati glas

  koji govori nalazi se na neki naĉin izvan njega, u navodnicima.

  Zakljuĉak je da mi u pripovijedanju ne susrećemo narativni glas nego pak

  ekvivalent glasa koji smo stvorili za sebe kao simulakrum i koji ustrajno

  poistovjećujemo s glasom. Ta ĉinjenica govori sama za sebe Ŕ ne nalazimo se u

  pojavnom svijetu, a posebno se ne nalazimo u svijetu emprijskog autora Ŕ

  nalazimo se u svijetu jezika i svijetu diskursa.

  Kao što je reĉeno, na ovaj naĉin postavljena narativna instanca Andrićeve

  pripovijetke daje kompleksnu mogućnost govora o identitetu, jer na poseban

  naĉin kombinuje: iskustvo unutar priĉanog svijeta (ispovijest‒povijest) i svijest

  kao segmente fluidnog sopstva u kojem se usljed specifiĉne uloge pripovjedaĉa

  kombinuje istost i drugost. Sa stanovišta esencijalistiĉke kritike koja u svojim

  objašnjenjima zanemaruje ĉinjenice drugosti (uspostavljena je u odnosu na

  vanknjiţevni i ideološki diskurs), identitet se u ovoj pripovijetci konstruira u

  jedinstvu mrţnje, a ne u jedinstvu razliĉitosti drugog. Ako se pornografija

  definira kao nešto što je besramno samo sebi cilj, onda interpretirati ovu

  pripovijetku bez uvida u dijalošku formu istosti i drugosti, nije ništa drugo nego

  tekstom zakoraĉiti u podruĉje koje ne pripada nauci o knjiţevnosti nego, u

  ovom kontekstu, u najmanju ruku sumnjivom dnevno-politiĉkom diskursu.

  Pribliţavanje podruĉju interpretativne taĉnosti ovdje se odvija uvidom u

  napetost izmeĊu dvije vrste reĉenica: narativnih koje pretendujuna ĉistu

 • 13

  objektivnost i reĉenica koje prikazuju svijest. Odnos meĊu njima ĉini Andrićevu

  polifonijsku naraciju u kojoj se pojedinac kroz prikazanu svijest traţi naspram

  niza ponuĊenih svijesti drugog.

  U meni se javi, i naglo poraste, ljuta i nastrtljiva ţelja da pobijem

  njegovo tvrĊenje, iako mi ono nije bilo dovoljno jasno ni razumljivo.

  Obojica smo zbunjeni ćutali. Teško je leţalo to ćutanje izmeĊu nas u

  noći, i nije se moglo predvidjeti koji će od nas dvojice prvi progovoriti.

  (Andrić, 2005: 284)

  4.

  Po svojoj suštini jezik nije ni izraz ni ljudska djelatnost. Jezik govori, rekao

  bi Heidegger. Jezik Andrićeve pripovijetke je mnogostruko izgovaranje. Pismo

  Maksa Levendolfa kao da doziva sve odsutne stvari Ŕ da budu prisutne meĊu

  prisutnim stvarima. Ili, deridijanski reĉeno, znaci nisu nikada posve prisutni ni

  odsutni. Odsutni znaci su svojim tragovima prisutni u prisutnom. MeĊu njima se

  odvija dinamiĉan proces uĉinka odgode znaĉenja.

  Kao što osa selekcije (Jakobson), koja imenuje stvari, zove gore i dolje,

  tako i osa kombinacije u svom pripovijedanju, koja imenuje svijet, zove u sebe,

  zovući ovamo i tamo. Svijet daje stvarima njihovu prisutnost. Stvari nose svijet.

  U tom smislu Heidegger u svojoj knjizi „Mišljenje i pevanje“ kaţe: „Oba naĉina

  povezivanja su razliĉita, ali ne i razdvojena. Jer svet i stvari ne postoje

  naporedo. One se meĊusobno proţimaju. Pri tome to dvoje premeravaju neku

  sredinu. U njoj su oni jedinstveni. Tako jedinstveni, oni su prisutni. Sredina tog

  dvoje jeste prisnost. Naš jezik sredinu tog dvoga naziva „izmeĊu‟.“ (Hajdeger,

  2005:185) U latinskom jeziku kaţe se inter, prefiks koji je u našem jeziku

  (jezicima) u nauci o knjiţevnosti našao široku primjenu na podruĉju koje

  pokrivaju poststrukturalistiĉke orijentacije.

  Dakle, slijedeći interlingvistiĉki Heideggerovu misao, povezanost svijeta i

  stvari prisutna je u razdvojenosti onog izmeĊu: ona je prisutna u razlici. Sama

  od sebe, razlika razdvaja sredinu u kojoj je i kroz koju su svijet i stvari

  jedinstveni jedni s drugima. Istina u tom smislu, kroz formu dijaloga, postaje

  vidljiva kroz poprište borbe, jer mjesto kontakta u dijalogu nije ništa drugo do

  borbena arena u kojoj se sukobljeni elementi neprestano bore za prevlast. Pismo

  Maks Levenfelda, dato u ĉitaoĉevoj recepciji izmještene vremenske ose u

  odnosu na taĉku sadašnjosti, pomijera se iz taĉke ispripovijedanog na instancu

  pripovijedanja. U tom procjepu ispriĉanog i priĉanog, glavni akter priĉe sluša

  tuĊu rijeĉ u sebi i svojim pripovijedanjem kao da se zrcali u ogledalima tuĊih

  svijesti, u svim svojim vidljivim dilemama.

  IzmeĊu raznih vera jazovi su tako duboki da samo mrţnja uspeva

  ponekad da ih preĊe. Znam da mi se na to moţe odgovoriti, i sa dosta

  prava, da se u tom pogledu ipak primećuje izvestan napredak...

  (Andrić, 2005: 288)

 • 14

  Dijaloška rijeĉ omogućava da se glas drugog zamijeni sopstvenim glasom.

  Glas Maksa Levenfelda gotovo neosjetno i neprimjetno za ĉitatelja prelazi ne

  samo iz unutarnjeg dijaloga na samo pripovijedanja, već poĉinje da zvuĉi kao

  tuĊi glas pripovjedaĉa. Mi osjećamo da je to razgovor, iako govori samo jedno

  lice. Razgovor je vidljivo intezivan jer svaka prisutna rijeĉ svim svojim

  znaĉenjem odaziva se i reaguje na nevidljivog sagovornika, ukazuje na

  neizreĉenu tuĊu rijeĉ izvan sebe, izvan svojih granica.

  Neka mi na ovom mjestu bude dozvoljeno malo pojednostavljivanje.

  Andrićev junak kritikuje ono što bi pred drugim branio. Nezahvalna pozicija.

  To je kad se iznutra opravdano kritikuje neka vlastita instanca, ali zbog

  banalizacije kritike s vana, taj isti stav se brani pred drugim.

  Da, Bosna je zemlja mrţnje. To je Bosna. I po ĉudnom kontrastu, koji u

  stvari nije tako ni ĉudan, i moţda bi se paţljivom analizom dao lako objasniti,

  moţe se isto tako kazati da je malo zemalja u kojima ima tako tvrde vere,

  uzvišene ĉvrstine karaktera, toliko neţnosti i ljubavnog ţara. Toliko dubine

  osećanja, privrţenosti i nepokolebljive odanosti, toliko ţeĊi za pravdom. Ali

  ispod svega toga kriju se u neprozirnim dubinama oluje mrţnje, ĉitavi uragani

  sapetih, zbijenih mrţnji koje sazrevaju i ĉekaju svoj ĉas. (Andrić, 2004: 286)

  Maks Levenfeld nije neki „objektivni“ lik, već punovaţna rijeĉ, ĉisti glas;

  mi njega ne vidimo ali ga „ĉujemo“. U tom smislu, sloboda junaka je trenutak

  autorove koncepcije. Rijeĉi koje izgovara jeste stvorio Andrić, ali ih je postavio

  tako da one do kraja mogu razviti svoju unutarnju logiku i samostalnost kao

  tuĊu rijeĉ, kao rijeĉi samog junaka. Usljed toga one ne ispadaju iz autorove

  koncepcije, već samo iz monološkog autorovog vidokruga, a narušavanje tog

  vidokruga upravo jeste koncepcija ove Andrićeve pripovijetke. Njegov junak ne

  samo što rastvara u sebi sva moguća ĉvrsta obiljeţja svoje liĉnosti, ĉineći ih

  predmetom refleksije, već u njemu ta obiljeţja više i ne postoje, on ne figurira

  kao monološki lik već kao subjekt svijesti.

  Andrić je jako dobro znao da prikaţe tuĊe ideje, i svojim naĉinom

  pripovijedanja je ĉuvao svu njihovu autentiĉnost, ali je i istovremeno saĉuvao i

  distancu. Nema tu ni neke afirmacije niti identifikacije sa sopstvenom

  ideologijom (do njegovih ideoloških stavova moguće je doći putem

  vanknjiţevnih tekstova). Paradoksima reĉeno (slijedom Bahtina), Andrić pisac

  nije mislio mislima već gledištima, svijestima i glasovima. Zbog toga nije

  ĉudno da se mrţnja i ljubav smjenjuju kroz instancu njegovih pripovjedaĉa.

  Ne, ne, ti ćeš se svakako vratiti – kaţe moj saputnik pouzdano kao da

  uspostavlja dijagnozu – a i ja ću se celog ţivota nositi sa sećanjem na

  Bosnu, kao sa nekom bosanskom bolešću kojoj je uzrok, ni sam ne znam

  pravo da li u tome što sam se u Bosni rodio ili što se nikad više neću

  vratiti u nju. Svejedno.

  (Andrić, 2005: 282-283)

 • 15

  Iz ovih citata je vidljivo da junak nije u stvaralaĉkoj zamisli umjetnika samo

  objekt autorove rijeĉi, već i subjekt sopstvene rijeĉi koja poprima autentiĉno

  znaĉenje. Andrića njegov lik zanima kao poseban ugao gledanja na svijet i na

  sebe samog, kao smisaoni ĉovjekov stav koji ocjenjuje samog sebe i stvarnost

  koja ga okruţuje. Stoga, dok se ulazi u stvarnost priĉe Andrićevog teksta, mi ne

  vidimo ko je Maks Levenfeld, već vidimo kako on postaje svjestan sebe kao

  saznajuće biće. Andrićevu pripovijetku, kao što je uostalom sluĉaj i sa njegovim

  romanima, naseljavaju ljudi-svijesti koji se ostvaruje tek u procjepu sloţenog

  odnosa izmeĊu narativa, narativnog diskursa i priĉe.

  5.

  Glasovi. Sa koliko i sa kojom vrstom glasova se susrećemo u ovoj

  Andrićevoj priĉi? I na koji naĉin oni ostvaruju poetsko jedinstvo u kompleksnoj

  temi afirmaciji ljubavi preko fenomena mrţnje?

  Najprije treba reći da imamo tri osnovna glasa prisutnosti i niz neslivenih

  glasova koji se u svom odsustvu pojavljuju unutar onoga što je prisutno.

  Prvi glas koji susrećemo je glas pripovjedaĉa. On nas i upoznaje sa glavnim

  likom pripovijetke, kome pripada drugi glas. Treći glas se pojavljuje samo

  jednom, i to je glas implicitnog autora. U teoriji pripovijedanja lik je uvijek

  saradnja uĉinka konteksta, sjećanja i rekonstrukcije koje izvodi ĉitatelj. Sa

  stanovišta semiotike lik se moţe definirati kao neka vrsta dvostruko

  artikuliranog morfema koji se oĉituje kao raspršeni oznaĉitelj (odreĊeni broj

  oznaka), upuĉujući na raspršeno oznaĉeno (smisao ili vrijednost lika). U tom

  smislu oznaĉit će ga splet odnosa sliĉnosti, razlika, hijerarhije i reda koji na

  nivou oznaĉenoga i oznaĉitelja sukcesivno ili simultano uspostavlja vezu s

  drugim likovima i elementima priĉe.

  Da bi se, usljed stalnog prekodiranja, interpretirao glas Maksa Levenfelda,

  neophodno je postaviti ulazne informacije o njemu koje saznajemo putem

  pripovjedaĉa. Poznata je velika preciznost većine pisaca u pristupu izboru

  imena ili prezimena lika koja se, kao kod Andrića u ovom sluĉaju, moţe

  ogledati kroz ritam, grupu slova i odnos samoglasniĉkih i suglasniĉkih skupina.

  Ime Maks Levenfeld je, s obzirom da je nosilac tog imena roĊen i odrastao u

  BiH, u svom kodu neobiĉno. Identitet niti postoji niti ne postoji sam po sebi, on

  se gradi. Ulazni podatak te priĉe je ime i prezime. Ono, izmeĊu ostalog,

  omogućava naslovnom junaku da svijet i sebe u tom svijetu posmatra iz neke

  pozicije distance, što pokazuje i naredni citat koji ne poĉinje sa prvim nego

  drugim licem mnoţine.

  Vaše voljene svetinje redovno su iza trista reka i planina, a predmeti

  vaše odvratnosti i mrţnje tu su pored vas, u istoj varoši, ĉesto s druge

  strane vašeg avlijskog zida. Tako vaša ljubav ne traţi mnogo dela, a

  vaša mrţnja prelazi vrlo lako na delo. I svoju roĊenu zemlju vi volite,

  ţarko volite, ali na tri-ĉetiri razna naĉina koji se meĊu sobom

  iskljuĉuju, smrtno mrze i ĉesto sudaraju.

  (Andrić, 2004: 287)

 • 16

  Dalje saznajemo da je Maks Levenfeld ljekar i ljekarski sin iz ugledne

  porodice Sarajlija. Da je svijetlih oĉiju koje su, kako to kaţe pripovjedaĉ,

  „odavale neobiĉnu osjetljivost i veliku ţivost duha“ (Andrić, 2004: 277). Još od

  gimnazijskih dana pokazivao je zavidnu erudiciju, a njegova velika biblioteka

  bila je sinonim borhesovskog svijeta za našeg pripovjedaĉa. On je filantrop,

  iznimnog senzibiliteta koji se identificira sa Goetheovom pjesmom Prometej.

  Ovog idealistu, opredjeljenog ateistu s obzirom na iskustvo rata i nesreĊenu

  i nedovršenu politiĉku opciju unutar BiH, pripovjedaĉ konstruira unutar

  specifiĉnog diskursa boli.

  Govorio je jetkim i beznadeţnim tonom ĉoveka koji je mnogo izgubio i

  sad moţe da govori šta hoće, znajući dobro i da mu za to niko ništa ne

  moţe, i da mu to ništa ne pomaţe.

  (Andrić, 2005: 282)

  Bol je ono što kida. On je rascjep. Bol sijeĉe na komade. On dijeli ali tako

  što u isto vrijeme vuĉe sebi i tako skuplja. Njegovo kidanje je, paradoksalno

  reĉeno, skupljajuće dijeljenje, rekao bi Heidegger. Maks Levenfeld kao da crta

  shemu i u nju uklapa ono što je u dijeljenju razdvojeno. Stoga, Andrićev junak

  sebe konstruira kao pluralitet, odnosno njegov glas postao je mjestom ĉiste

  mnogostrukosti.

  Ja sam o tome razmišljao, naroĉito poslednjih meseci, kad sam se još

  borio s odlukom da zauvek napustim Bosnu. Razumljivo je da ne spava

  dobro ĉovek koji se nosi takvim mislima. I ja sam leţao pored otvorenog

  prozora u sobi u kojoj sam se rodio, napolju je šumela Miljacka

  naizmenice sa vetrom rane jeseni u još obilnom lišću.

  (Andrić, 2005: 288)

  Rijeĉi koje izgovara Maks Levenfeld je rezultat meĊuigre izmeĊu

  semiotiĉke artikulacije i simboliĉkog poretka, genotekst satkan unutar

  semiotiĉkog i fonotekst koji proizilazi iz društvenih, kulturnih, sintaktiĉkih i

  drugih ograniĉenja. Njegov govor duboko je ukorijenjen u procjep izmeĊu

  imaginarnog i realnog, pa kao takav nuţno poprima simboliĉki poredak

  obiljeţen patinom boli. Stoga, upad simboliĉkog u semiotiĉki diskurs nije

  moglo biti obiljeţeno niĉim drugim nego raspršavanjem glasa.

  Pomišljao sam da se i sam bacim na izuĉavanje te mrţnje i,

  analizirajući je i iznoseći na svjetlost dana, da doprinesem njenom

  uništenju. Moţda je to i bila moja duţnost, jer ja sam, iako po poreklu

  stranac, u toj zemlji ugledao, što se kaţe „svetlost dana“.

  (Andrić, 2005: 289)

  Pored dijalogizma i time raskola samog glasa, procjepa izmeĊu instance

  pripovijedanja i ispripovijedane instance, ovdje se pojavljuje još jedno poprište

  borbe koje uokviruje prethodna dva, a ovjekovjeĉeno je u binarnoj opoziciji

 • 17

  koja ne proizvodi iskljuĉivost nego razliku. Glas zapravo posjeduje tri vrste

  pripovijedno neograniĉene moći: moć izraţavanja unutrašnjeg i potencijalnog

  smisla, moć spoznavanja vanjskog objekta i moć nad samim oznaĉiteljom.

  Pisanje je antiteza govoru: neizraţajno, vanjsko, nesigurno, klizavo, ono iz

  diskursa nastoji odstraniti svaku moguću sigurnost i temelj. Dakle, Andrić

  stvara vrstu pripovijedanja u kojem uvijek iznova„ĉujemo“ glasove da bismo na

  kraju ponovo otkrili pisanje koje ih stvara.

  6.

  U ĉemu se onda ogleda pisanje koje stvara dobru knjiţevnost? Poĉetak

  odgovora na ovo, po svemu komplikovano, pitanje zasigurno se nalazi u

  motivaciji Ŕ najmanjoj fabularno-tematskoj jedinici. Ukoliko je motivacija

  opravdana u tekstu, u smislu realistiĉkog, kompozicijskog i umjetniĉkog

  prikazivanja Ŕ od dinamiĉkih i statiĉkih do lutajućih i lajt motiva Ŕ postoji veliki

  preduslov da ćemo ĉitati dobru knjiţevnost.

  U ĉemu se ogleda precizno izvedena motivacija u Andrićevom djelu?

  Najprije u tome što autor teksta ne izlazi iz domena kojeg „ne poznaje“, jer se

  na osnovu toga ostvaruje i moralitet u knjiţevnosti. Ponovo je priĉa o Bosni i

  bosanskom ĉovjeku.

  Bosna je divna zemlja, zanimljiva, nimalo obiĉna zemlja i po svojoj

  prirodi i po svojim ljudima. I kao što se pod zemljom u Bosni nalaze

  rudna blaga, tako i bosanski ĉovjek krije nesumnjivo u sebi mnogu

  moralnu vrednost koja se kod njegovih sunarodnjaka u drugim

  jugoslovenskim zemljama reĊe nalazi.

  (Andrić, 2005: 285)

  Zbog ĉega je opravdana ta mrţnja, gdje su uslovi njene motivacije?

  Opravdanost motiva dolazi iz dva razloga. Ispripovijedani svijet se oblikuje iz

  perspektive one stvarnosti priĉe u kojoj autor moţe slobodno da pripovijeda ne

  plašeći se nepovjerenja u vlastite iskaze, u kojoj moţe da posvjedoĉi o

  mikrosvijetu Ŕ bosanskoj svakodnevnici. Ali mikrosvijet je u ovoj Andrićevoj

  priĉi, u svjetlu Leibnizovih monada, samo ogledalo makrosvijeta, ogledalo

  evropskih metropola. O velikom svijetu pripovjedaĉ ne moţe da govori Ŕ on je,

  iz perspektive ove priĉe, dalek i nepoznat onoliko i u onoj mjeri koliko je Bosna

  poznata u svojoj pojedinaĉnosti. U prijevodu na neki od stranih jezika od

  ĉitatelja se traţi identifikacija, a na nivou naših jezika traţi se informacija.

  „Negdje oko 1930. saznao sam sasvim sluĉajno da se dr Maks Levenfeld

  zadrţao u Parizu, da u predgraĊu Neji ima rasprostranjenu praksu.“ (Andrić,

  2005: 290)

  Ako se o njemu ne moţe govoriti kao o neĉem bliskom i svakodnevnom,

  pripovjedaĉu ostaje da referiše. Prelazeći iz pojedinaĉnog u opšte na naĉin da u

  svom pripovijedanju upotrebljava posredni zapis, Andrić pribliţava taj daleki

  svijet ĉitateljskoj svijesti.

 • 18

  Kad je u Španiji poĉeo graĊanski rat, on je napustio sve i otišao kao

  dobrovoljac u republikansku vojsku [...] Poĉetkom 1938. godine nalazio

  se u jednom malom aragonskom gradiću ĉije ime niko od naših nije

  umeo pravo izgovoriti. Na njegovu bolnicu izvršen je vazdušni napad u

  po bela dana i on je poginuo zajedno sa gotovo svim svojim

  ranjenicima.Tako je završio ţivot ĉovek koji je pobegao od mrţnje.

  (Andrić, 2005: 287)

  U pitanju je ponovo rascjep, ali sada pripovjedaĉevog glasa kome konaĉni

  ton višeznaĉnosti daje implicitni autor. Rascjep, dakle, poĉinje referisanjem Ŕ

  ne moţe se pobjeći od usuda ljudske prirode koja je perverzno spremna da u isto

  vrijeme i voli i mrzi, a završava se nekom vrstom amnestije koja naizgled cijeli

  ton napetosti pripovijedanja smiruje posljednjom reĉenicom. Ona sugeriše da je

  izmeĊu pripovjedaĉa i njegovog prijatelja (Maksa Levenfelda) nagovještena

  kratka pripovijest ĉovjeĉanstva u kojoj su usudi Bosne samo još jedna priĉa s

  kojom se zakoni mikrosvijeta moraju potvrditi unutar zakona makrosvijeta jer, u

  krajnjoj liniji, od njih i ovise.

  7.

  Na ovom mjestu treba zastati i uvesti treći glas. Ko izgovara ovu zadnju

  reĉenicu?

  Glasovi u ovoj pripovijetci neprestano se pojavljuju i išĉezavaju, odnosno

  podlijeţu interferenciji, stavljeni su unutar ili iza drugih glasova Ŕ dakle ne

  samo oni koji se razmjenjuju izmeĊu pripovjedaĉa i Maksa nego i oni glasovi

  koje Maks izgovara i svi oni koji su ostali neizgovoreni a naziru se iz

  kulturološke slike Bosne uokvirene odsutnim kontekstima i tekstovima

  (is)pripovijednog svijeta. To su konteksti i Prvog i Drugog svjetskog rata, pa i

  svi oni tekstovi koji su ispisani ispod naslova drugih pripovijetki i velikih

  romana Ive Andrića. Drugim rijeĉima, glasovi se manifestiraju kao genotekst.

  No, genotekst nije toliko rascjepan koliko djeluje ispod i kroz fonotekst pa

  pripovijetka kontinuirano ili otvara ili zatvara jaz izmeĊu vremena sebe koje

  pripovijeda i biva ispripovijedano.

  Završna reĉenica koja je izgovorena u neprikosnoveno ironijskom diskursu

  ne pripada pripovjedaĉu, jer stilski potpuno odudara od ostatka teksta. Ona

  pripada implicitnom autoru. Ona kao takva ne samo da zatvara pripovijetku

  nego je u isti mah ponovo otvara. U krajnjoj instanci traţi dva ĉitanja. Drugo

  ĉitanje sada je motivacijski obojeno atmosferom reĉenice implicitnog autora u

  kome ironijski diskurs nalazi potvrdu u suodnosu sukobljenih glasova

  ispripovijedanog svijeta. Time priĉa, za razliku od binarnog naĉina mišljenja,

  nuţno poprima interpretativni ton u kome se fenomen mrţnje kao oznaĉitelj

  razlaţe izmeĊu prisutnih i odsutnih oznaĉenih, uokvirenih rekonstruisanim

  kontekstima koji su naizgled bili iskljuĉeni.

  O ĉemu je onda priĉa? Pa o biblijskom usudu, usudu s kojim je ĉovjek

  istjeran iz raja, u kojem je otvorio Pandorinu kutiju, s kojim je za posljednjih

 • 19

  šest milenija pokrenuo oko 14.500 ratova, u kojima je poginulo više od tri

  milijarde ljudi, potpisano i zakljuĉeno više od 4.000 mirovnih sporazuma...

  Govorio je nešto najprije o ratu uopšte i to sa velikom gorĉinom, više u tonu

  nego u reĉima, sa gorĉinom koja i ne oĉekuje da će biti shvaćena. (Za njega u

  ovom ratu nije bilo, tako reći, više protivniĉkih frontova, oni su se pomešali,

  prelivali jedan u drugi i stapali potpuno. Opšte stradanje zastrlo mu je vid i

  oduzelo razumevanje za sve ostalo.) (Andrić, 2005: 281)

  To je priĉa koja svjedoĉi da je ljudska priroda grešna, i da se ljudska mrţnja

  i ljudska sreća kreću izmeĊu utopijskog suprotstavljanja zlu nenasiljem, s jedne

  strane, i fantastiĉnih predstava o univerzalnoj sreći koja se postiţe nasiljem nad

  „neprijateljom“, s druge strane.

  Sećam se da sam ostao zaprepašćen kada je rekao da ĉestita

  pobednicima i – da ih duboko ţali, jer pobeĊeni vide na ĉemu su i šta

  treba da rade, dok pobednici još i ne slute šta ih ĉeka.

  (Andrić, 2005: 281‒282)

  O tome govori Andrićeva priĉa „Pismo iz 1920. godine“. Govoreći o Bosni,

  pripovjedaĉ ustvari govori o svijetu kojeg je ĉovjek naselio i kojim gospodari. U

  Bosni je priĉa, u svijetu, kojeg smo dio, to moţe biti tek suhoparni

  dokumentaristiĉki iskaz koji će, referišući, potvrditi istinitost bosanske, pa time

  i svih drugih priĉa Ŕ Tako je završio ţivot ĉovek koji je pobegao od

  mrţnje.Treba se podsjetiti šta je u istom periodu o mrţnji u Evropi pisao, na

  primjer, Thomas Mann. Mrţnja je ideja. „Pismo iz 1920. godine“ je knjiţevnost.

  Ideja sama po sebi nikoga ne dira, nikoga ne uzbuĊuje, ali kada je Andrić

  pretvori u priĉu pa dobije svoje prepoznatljivo lice, onda ni sama stvarnost ne

  moţe više ostati ista.

  Ja nisam toliko naivan da traţim u svetu varoš u kojoj nema mrţnje. Ne,

  meni treba samo mesto u kome ću moći ţiveti i raditi. Ovde to ne bih

  mogao.

  (Andrić, 2005: 290)

  Bol koju osjeća Maks Levenfold je osnovni glas pripovijetke. On ne traţi

  mjesto bez mrţnje jer je svjestan da takva zemlja ne postoji. Njegov senzbilitet

  jednostavno više ne moţe da podnese usude historije u vlastitoj kući. Bol se u

  kući (u BiH) vidi, a vani (u svijetu) se prepoznaje. U kući je nesnošljiva, vani je

  podnošljiva. U toj njegovoj boli se i ĉitatelj prepoznaje Ŕ ili ponosno i gordo, ili

  sa stidom i prezirom Ŕ svejedno, ali se prepoznaje ma u kojem dijelu svijeta se

  raĊali i nalazili, ili u Bosni ili u Srbiji, ili u Hrvatskoj ili u Španiji, Njemaĉkoj ili

  Francuskoj! Naţalost, „ljudska vrsta podijeljena je na one koji bi se sloţili sa

  Schopenhauerom da bi za većinu ljudi u povijesti bilo bolje da se nikada nisu

  rodili, i na one koje misle da je to samo jedna ljeviĉarska hiperbola.“ (Eagleton,

  2005: 148)

 • 20

  Abstract

  In his probably the most controversial short story, „Letter from 1920.“, Ivo Andrić sets

  dilemma to the reader: what is that legitimize this world- is it love or more problematic

  hate? Unlike other Andrić‟s writings, this short story has not been subjected to a

  systematic analysis. Rather, it has been clearly used in a manner which allows the

  entire body of Andrić‟s work to be interpreted in the context of hate. This writing is

  based on narratological analysis of voices and Bahtin‟s theory of polyphonic structure,

  and is one of the attempts to find the answer to the eternal dilemma of what is the

  intention of Andrić‟s works?

  Keywords: voices, polyphony, Bakhtin, discourse, focalization, narrative.

  Izvori i literatura:

  Andrić, Ivo (1976): Znakovi pored puta. Sarajevo, Svjetlost.

  Pismo iz 1920. U: Priĉa o vezirovom slonu i druge pripovijetke; Ivo Andrić (2004); izabrao i priredio Ivan Lovrenović. Sarajevo, Civitas.

  Hamburger, Käte (1976): Logika knjiţevnosti; preveo Branko Jelić. Beograd, Nolit.

  Eagleton, Terry (2005): Teorija i nakon nje; preveo Darko Polšek. Zagreb: Algoritam.

  Foucault, Michel (2002): Rijeĉi i stvari: arheologija humanistiĉkih znanosti; preveo SrĊan Rahelić. Zagre, Golden marketing.

  Hajdeger, Martin (2005): Mišljenje i pevanje. Beograd, Nolit.

  Andrew Gibson: Pripovijedanje, glasovi, pisanje. U: Autor, priopvjedaĉ, lik; priredio Cvjetko Milanja (1999). Osijek, Svjetla grada.

  Bahtin, Mihail (1967): Problemi poetike Dostojevskog. Beograd, Nolit.

  Manfred, Frank (1993): Iskazivo i neiskazivo. Zagreb.

  Biti, Vladimir (prir.) (2002): Politika i etika pripovijedanja. Zagreb.

  Currie, Mark (1998): Postmodern Narrative Theory, London, Macmillan.

  Lotman, Jurij (2001): Struktura umjetniĉkog teksta. Zagreb: Alfa.

  Eco, Umberto (2001): Granice tumaĉenja. Beograd, Paideia.

  Spivak, Gayatri Chakravorty (2003): Kritika postkolonijalnog uma. Beograd.

  Ricoeur, Paul (2004): Sopstvo kao drugi. Beograd, Jasen.

  Pobrić, Edin (2013): Ivo Andrić i savremena bosanskohercegovaĉka interpretativna raskrsnica.U: Zadarski filološki dani IV: zbornik radova s

  MeĊunarodnog znanstvenog skupa Zadarski filološki dani 4. Zadar.

 • 21

  Enver Kazaz

  (Sarajevo, Bosna i Hercegovina)

  Kritika mrţnje i utopija ljubavi

  (Andrićevo „Pismo iz 1920.“ kao polifonijska narativna pozornica)

  Sažetak

  Andrićeva priĉa „Pismo iz 1920.“ organizirana je kao polifonijska narativna pozornica

  u kojoj se neizravno suĉeljavaju dva stajališta: Maksovo o olujama bosanske mrţnje u

  njegovom kontrapunktalnom pogledu na Bosnu i naratorovo koje je iskazano na kraju

  priĉe, u gorkom komentaru koji sumira Maksovu tragiĉnu sudbinu. Maksova spoznaja o

  bosanskoj mrţnji zasnovana je na njegovom iskustvu Prvog svjetskog rata kao

  općeljudskog poraza, a Andrić svog junaka obrazuje kao višeslojnu narativnu figuru u

  koju se upisuju humanistiĉke utopijske konfiguracije od prometejskog mita do naracija

  evropskog racionalizma i prosvjetiteljstva. Takva narativna figura bazirana je na

  poetici modernistiĉkog skepticizma, a u skladu s njom i cjelina narativne strukture, pa

  se lokalni hronotop u njoj modernistiĉki univerzalizira i postaje simbolom kainske

  sadrţine ĉovjekovog trajanja u povijesti. Mrţnja se otud ukazuje kao tvorbeni princip

  povijesti, a Maksova kritika mrţnje postaje vapajem za ljubavlju kao stalno odgodivom

  utopijom koja se na kraju priĉe slama junakovom pogibijom u Španskom graĊanskom

  ratu. Bošnjaĉka i srpska nacionalistiĉka kritika u ovu priĉu upisuju svoje ideologeme

  koje se na koncu pretvaraju u metanarative kao oruĊa za interpretaciju društvene i

  povijesne stvarnosti BiH.

  Ključne riječi: prometejski mit, prosvjetiteljska i racionalistiĉka utopija, polifonija,

  utopija, ljubav, mrţnja, modernistiĉka skepsa, simboliĉki hronotop, nacionalistiĉka

  kritika.

  Tokom raspada Jugoslavije Andrićevo „Pismo iz 1920.“ snaţno je ideološki

  instrumentalizirano, kao i gotovo ukupan opus ovog pisca, a oko ove priĉe i

  danas se vode ideološki sporovi pod maskom knjiţevne znanosti. Velikosrpska

  knjiţevna kritika u njoj je pronalazila opravdanje za rat u Bosni i Hercegovini,

  ĉak i manipulirala njenim naslovom, tvrdeći da je u rukopisu ĉuvanom u

  Andrićevoj zaduţbini u Beogradu priĉa naslovljena „Pismo iz 1992.“ Na toj

  osnovi, priĉa je uvuĉena u ideološko polje i pretvorena u toboţnji proroĉki tekst

  u kojem je pisac, na osnovu svoje spoznaje da je Bosna zemlje mrţnje,

  predvidio rat 1992‒1995. godine kojeg bi Srbi, da su bolje ĉitali ovu priĉu,

  doĉekali daleko spremniji i porazili bi vjekovnog neprijatelja odmah na

  poĉetku. Naravno, ovakva vrsta manipulacije naslovom i semantiĉkim

  potencijalima Andrićeve priĉe upeĉatljivo svjedoĉi o prirodi ideološke

  knjiţevne kritike na juţnoslavenskom govornom podruĉju i njenoj ulozi u

  nacionalistiĉkim ratnim mašinama tokom devedesetih godina prošlog stoljeća.

  Ta manipulacija svoj pandan ima u bošnjaĉkoj nacionalistiĉkoj kritici koja

  je demonizirala Andrića i njegovu literaturu kako bi na islamocentriĉnim i

 • 22

  osmanonostalgiĉnim osnovama uobliĉila novi tip bošnjaĉkog etniĉkog

  identiteta. Od Rizvićeve obimne studije „Bosanski muslimani u Andrićevu

  svijetu“, preko zbornika „Andrić i Bošnjaci“, do „Andrićevstva“ Rusmira

  Mahmutćehajića Ŕ bošnjaĉka nacionalistiĉka kritika u Andriću vidi iskljuĉivo

  bošnjakomrsca i islamomrzitelja, a njegovu literaturu kao estetiku genocida,

  kako ju odreĊuje Mahmutćehajić, i osnovu za Miloševićev i Karadţićev

  ideološki projekt.

  Andrićeva sloţena slika Bosne, njenog hibridnog identiteta, komplicirane

  povijesti i ljudskih sudbina u njoj nije korištena samo za ideološke obraĉune u

  knjiţevnom polju nego je tokom osamdesetih godina prošlog stoljeća u

  nacionalistiĉkoj štampi nerijetko bila podlogom za predstavljanje Bosne kao

  tamnog vilajeta i uzavrelog bosanskog lonca koji, zbog svojih unutrašnjih

  razlika, samo što nije eksplodirao i u kojem nije moguć nikakav oblik

  racionaliteta, humaniteta i humanistiĉke društvene norme. Tako se na temelju

  Andrićeve literature, ali ne samo njegove, u Titovoj Jugoslaviji formirao projekt

  tzv. unutrašnje demonizacije koji je stvarao preduvjete za kulturnu kolonizaciju

  BiH, a ona je tretirana kao zaostala provincija koja, zbog osmanskog naslijeĊa u

  sebi, ne moţe razviti emancipatorske društvene prakse. Ta vrsta manipulacije

  Andrićevom priĉom i njena ideološka instrumentalizacija bile su uvod za ono

  što će se zbiti nekoliko godina kasnije: bujanje velikosrpskog nacionalizma i

  krvavi raspad Jugoslavije uslovljen njegovim nastojanjem da osvoji teritorije

  BiH i Hrvatske na kojima bi stvorio tzv. veliku Srbiju.

  Kulturno polje i Andrićeva knjiţevnost u njemu kao sami kanonski vrh

  iskorišteni su od strane ideologije za moralnu pripremu razaranja Bosne i rat na

  njenom teritoriju. Andrić, jedini jugoslavenski knjiţevni nobelovac, bio je

  idealan za takvu ideološku zloupotrebu knjiţevnosti. Na jednoj strani, Nobelova

  nagrada davala je njegovom djelu meĊunarodnu ovjeru i svjetsku kanonsku

  vrijednost, a, na drugoj, ideološki, kulturni, knjiţevni i medijski centri

  velikosrpske moći koristili su te ĉinjenice da društvenom prostoru nametnu

  svoju interpretaciju Andrića i na toj osnovi svoje ideološke naracije u

  maksimalnoj mjeri prošire na cijelo društvo. Iz podruĉja knjiţevnosti, knjiţevne

  znanosti i kritike Andrićeva literatura uvlaĉena je u društvenu svakodnevnicu i

  postajala idealan althusserovski shvaćen ideološki aparat. Takva instru-

  mentalizacija knjiţevnosti išla je do te mjere da je Radovan Karadţić tokom rata

  dijelio „Pismo iz 1920.“ i roman „Na Drini ćuprija“ stranim novinarima i

  diplomatima kao dokaze za neodrţivost BiH. Time je Karadţić uvlaĉio autoritet

  knjiţevnog nobelovca u politiĉko polje u kojem on, kao voĊa bosanskih Srba,

  provodi u djelo ono što je pisao Andrić. Drugim rijeĉima, Andrićeva literatura

  korištena je za legitimaciju politike iza koje su ostali masovni ratni zloĉini sa

  srebreniĉkim genocidom kao njihovim zlim vrhuncem, etniĉko ĉišćenje, urbicid

  i kulturocid.

  Andrićeva literatura tada je postala topos u kojem se bošnjaĉki i srpski

  nacionalizam sukobljavaju kao dvije neprijateljske ideologije koje Andrićevu

 • 23

  knjiţevnost vide na isti naĉin, mjere istim mjerilima i identiĉno koriste u svoje

  svrhe. Razlika je samo u njihovoj oruţanoj snazi, a model kulturalizacije

  ideologije i politike potpuno je identiĉan u oba nacionalizma.

  „Na Drini ćuprija“ svoĊena je u takvim interpretacijama na plakat koji

  odraţava historiju meĊunacionalne mrţnje, prije svega srpske i bošnjaĉke u

  BiH, dok je „Pismo iz 1920.“ zbog stava njegovog junaka da je Bosna zemlja

  mrţnje postajalo politiĉkom parolom. Potom je ta vrsta ĉitanja nametnuta

  obrazovnom procesu, pa je u osnovnoškolskim i srednjoškolskim lektirama

  Andrićeva literatura tumaĉena kao ideološka platforma na kojoj se uobliĉuje

  slika nacionalnog i religijskog Drugog kao demonskog svepovijesnog

  neprijatelja. U konaĉnici, Andrić je u javnom prostoru postao pisac u ĉijem

  djelu je nacionalizam pronašao osnovu za legitimaciju svojih ubilaĉkih naracija

  Ŕ kako ĉvrste, ortodoksno i esencijalistiĉki shvaćene kolektivne identitete

  odreĊuje Amin Maluf.

  A zašto je to bilo moguće i šta je to u Andrićevoj literaturi što omogućuje

  nacionalizmu da je iskoristi za svoje ciljeve? Najjednostavnije reĉeno, sama

  njena tema: sloţena bosanska povijest i ljudska situacija u njoj. Andrić je

  juţnoslavenski postimperijalni pisac i zastupnik ideologije integralnog

  jugoslavenstva i slojevitog jugoslavenskog multikulturalizma. Kao post-

  imperijalni pisac, on je u svome opseţnom djelu razvijao priĉe koje su na

  razliĉite naĉine emancipatorske za sve bosanske etniĉke identitete, a u

  njegovom djelu oĉigledna je tzv. imperijalna trauma tih identiteta, bilo da ona

  dolazi iz osmanske bilo iz austrougarske vladavine Bosnom.

  Stoga bi se moglo reći da su neki Andrićevi junaci na razliĉite naĉine

  nosioci austro i osmanofobije, te da njihov fobiĉni stav prema imperijama koje

  su vladale Bosnom proizvodi oslobodilaĉke i emancipatorske naracije koje su

  na juţnoslavenskom prostoru obiljeţile knjiţevnu tradiciju od renesanse do

  Andrićevog vremena, pa i dalje Ŕ sve do visokog modernizma. Andrić se, tako,

  uklapa u eliotovski shvaćen niz knjiţevne tradicije od Marulićeve Judite, preko

  Gundulićevog „Osmana“, do Prešernovog „Krštenja pri Savici“, Maţuranićevog

  epa „Smrt Smail-age Ĉengića“ i Njegoševog „Gorskog vijenca“, ali i u

  realistiĉki postuliranu narativnu tradiciju u pripovjedaĉkoj Bosni, te usmenu

  epiku. On tu tradiciju koliko nasljeĊuje toliko ju i preobraţava u skladu sa

  naĉelima svog tipa modernistiĉke poetike u kojoj se lokalni hronotop

  neprestance univerzalizira duţ vremenske i prostorne ose priĉe.

  Na toj osnovi Andrić historiju personalizira, pa njegovi junaci nisu više

  akteri povijesnog lanca zbivanja nego je povijest postala njihovom unutrašnjom

  morom koja im radikalno mijenja identitet. Personalizirana povijest se izvana, iz

  dogaĊajnog lanca zbivanja, pretaĉe u doţivljajni, unutarnji lanac psihiĉkih i

  mentalnih reakcija junaka na povijesne promjene. Ovako oslikana povijest

  presudno odreĊuje Andrićeve romane „Travniĉka hronika“ i „Na Drini ćuprija“,

  ali i ĉitav niz njegovih priĉa ĉija se radnja odvija u osmanskom ili

  austrougarskom dobu. Na toj osnovi Andrić je radikalno promijenio filozofiju

 • 24

  historije u juţnoslavenskoj knjiţevnosti i sa niĉeanski shvaćenog

  monumentalistiĉkog prešao na arhivarski i kritiĉki koncept povijesti. To mu je i

  omogućilo da u romanu „Na Drini ćuprija“ razvije simboliĉki tip povijesne

  hronike, sa mostom kao fukoovski pojmljenom kompenzacijskom hetero-

  topijskom figurom koja prelazi sve identitarne granice i iz povijesnog vremena

  dobacuje u metafiziĉki pojmljenu vjeĉnost, nudeći utjehu i spas ĉovjeku pred

  spoznajom povijesnog i egzistencijalnog apsurda. „Travniĉka hronika“

  drugaĉije je narativno koncipirana, jer preispituje vremensku granicu izmeĊu

  tradicije i moderne na bosanskom prostoru i sudar imperijalnih ideologija i

  prosvjetiteljske utopije u Travniku kao simboliĉkom toposu na granici izmeĊu

  razliĉitih civilizacija i njihovih normi. Jednostavno reĉeno, Andrić je preslojio

  historijski u novopovijesni roman, baš kao što je u prozi historijsku priĉu

  preoblikovao u simboliĉku, psihološku i kulturološku. Nacionalistiĉki

  zasnovana knjiţevna kritika negira takvu Andrićevu narativnu poetiku, a

  njegovu literaturu svodi na historijski mimetizam i (veliko)srpsku reprezentaciju

  povijesti.

  „Pismo iz 1920.“ na višestruk naĉin privlaĉno je nacionalistiĉkoj kritici.

  Zbog junakovog stava da je Bosna zemlja mrţnje, ona je u ovoj Andrićevoj

  priĉi pronalazila liĉni pišĉev stav o Bosni, identificirajući pišĉevo sa stajalištem

  junaka i previĊajući bahtinovski pojmljenu polifoniĉnost priĉe i njeno narativno

  višeglasje. Na drugoj strani, ona previĊa i psihološki, i etiĉki, i identitarni profil

  junaka koji bjeţi iz Bosne zbog spoznaje o olujama mrţnje što bujaju u njoj

  ispod površine ţivota. TakoĊer, ta kritika previĊa i cjelinu narativne strukture,

  onaj luk od junakove odanosti prometejskom mitu s poĉetka priĉe do njegove

  pogibije u Španskom graĊanskom ratu na njenom kraju, uz gorki komentar

  naratora: „Tako je završio ţivot ĉovek koji je pobegao od mrţnje.“ Priĉa se tim

  postupcima svodi na parolu u kojoj je Andrić iskoristio svog junaka Maksa

  Levenfelda da toboţe izrekne svoj demonizatorski politiĉki i ideološki stav o

  Bosni, svojoj domovini.

  Velikosrpska knjiţevna kritika preko Andrićeve literature nastoji svoj

  osmanofobni metanarativ legitimirati u društvenom polju, pri ĉemu valja imati u

  vidu da je ona osmanofobnost knjiţevne tradicije u potpunosti ideološki

  preobrazila. Naime, juţnoslavenska knjiţevna tradicija sve do Andrićevog doba

  je u svojoj osmanofobnosti izjednaĉavala imperijalnog i religijskog Drugog

  kako bi formirala oslobodilaĉke naracije u vremenu kad Osmanska imperija

  vlada juţnoslavenskim prostorom. Iz te osmanofobnosti, a kasnije, tokom

  devetnaestog stoljeća, i austrofobnosti, knjiţevnost je razvijala ideje

  panslavizma i jugoslavenstva da bi oĉuvala san o slobodi juţnoslavenskih

  naroda. Neki Andrićevi junaci, i ne samo njegovi, nerijetko su uklopljeni u

  svom antiimperijalnom stavu i oslobodilaĉkoj ţudnji upravo u kontekste

  kulturne i društvene austro i osmanofobije i na razliĉite naĉine ih odraţavaju u

  svojim narativnim iskazima. MeĊutim, po logici narativnih kontrapunkta kao

  izraza sloţene povijesne zbilje, jedan broj Andrićevih junaka razvija i

 • 25

  osmanofilne reakcije na povijesne dogaĊaje, a u nekoliko priĉa ovaj pisac

  iskazao je vrsnu pohvalu osmanskoj kulturi graĊenja zaduţbina u BiH.

  Velikosrpska knjiţevna kritika u svom osmanofobnom metanarativu briše

  knjiţevno i ukupno tradicijsko naslijeĊe, a njegov oslobodilaĉki potencijal

  pretvara u velikosrpski osvajaĉki nalog, zamjenjujući imperijalnog Drugog

  onim etniĉkim i religijskim. Bošnjaci, kao slavenska etniĉka grupa, postaju u

  velikosrpskom osmanofobnom metanarativu zamjena za Osmansko carstvo i

  svepovijesni demoni koje treba uništiti. Na taj naĉin potpuno je promijenjen

  sadrţaj osmanofobnog metanarativa i on je od oslobodilaĉkog dobio ideološki

  sadrţaj osvajaĉkog stava, a namjesto panslavenstva i jugoslavenstva sadrţinu

  velikosrpstva.

  Na velikosrpski osmanofobni metanarativ bošnjaĉka nacionalistiĉka kritika

  reagira onim osmanofilnim, pa, u skladu s tim, idealizira doba osmanske

  vladavine Bosnom. U konaĉnici, ona tu vladavinu vidi kao izvorište bošnjaĉke

  nacije, bosanskog multikulturalizma i tradicijske harmonije, a osmanski milet

  sistem izdiţe na razinu svepovijesne formule bosanskog meĊuetniĉkog sklada.

  To se moţda najbolje oĉituje u sintagmi jedinstvo razlika Rusmira

  Mahmutćehajića, koji, bez obzira na njenu oksimoronsku osnovu, tu sintagmu

  pretvara u metafiziĉku supstancu bosanskog hibridnog identiteta.

  Tu je, zapravo, sadrţana suština sukoba dvije nacionalistiĉke kritike koje se

  bore za dominaciju nad upravljanjem znaĉenjima Andrićeve knjiţevnosti.

  Posljedica je da se osmanofobni i osmanofilni metanarativi nameću za

  ovjeritelje ukupnog društvenog i humanistiĉkog znanja, a, u skladu s njima, vrši

  se i (re)interpretacija povijesti, te meĊuetniĉkih, religijskih i ukupnih društvenih

  odnosa u njoj.

  „Pismo iz 1920.“ sa spoznajom njegovog junaka o olujama bosanske mrţnje

  preispituje tradiciju bosanske osmanofobije i osmanofilije, ali ne samo njih, jer

  se u oluje te mrţnje upisuju i druge fobije i filije kao identifikacijska polja za

  uspostavljanje identiteta društvenih i meĊuetniĉkih razlika. Andrićev junak

  traţi, naprosto vapi da se te razlike osvijeste i vide kao izvorišta mrţnje, te da se

  analiziraju kako bi se prevazišle i kako bi se društveni prostor emancipirao od

  njih, dok nacionalistiĉka kritika te razlike apsolutizira, produbljuje i na njima

  gradi svoje ubilaĉke ideološke naracije. Drugim rijeĉima, Andrić nije mogao ni

  naslutiti u kolikoj mjeri će baš ta kritika potvrĊivati stajališta njegovog junaka o

  bosanskoj mrţnji i u kolikoj mjeri će svoju ideološku mrţnju pokušavati

  nametnuti ukupnom društvu kao oblik društvenog i humanistiĉkog znanja.

  A kako, zapravo, funkcionira i o ĉemu priĉa Andrićevo „Pismo iz 1920.“?

  Ostvarena kao dijaloška naracija dvojice prijatelja, neimenovanog naratora i

  Maksa Levenfelda, uz epistolarni dodatak u kojem Maks u obliku eseja izlaţe

  svoja stajališta o Bosni i razloge za odlazak iz nje, te naratorov uvod u kojem

  portretira svoga prijatelja u mladosti i završni komentar o njegovoj pogibiji u

  Španskom graĊanskom ratu, ova priĉa netipiĉna je za Andrićev pripovjedaĉki

  postupak. Andrić je u svom pripovjedaĉkom postupku ostvario kulturološku,

 • 26

  psihološku, novopovijesnu i simboliĉku priĉu u kojoj se lokalni hronotop,

  Bosna za vrijeme osmanske i austrougarske vladavine, neprestano univerzalizira

  Ŕ da bi, na koncu, dobio simboliĉka obiljeţja. „Pismo iz 1920.“ jedna je od

  rijetkih Andrićevih priĉa koje se pribliţavaju njegovoj savremenosti. Otud

  esencijalistiĉka kritika, analizirajući naratora priĉe, nerijetko istiĉe mogućnost

  da je on jednak autoru, pa se tekstualna instanca naratora, sa svim njegovim

  unutartekstualnim uslovljenostima, izjednaĉava sa okvirom biografije samog

  autora. Tu se kao argument koristi podudarnost pišĉevog i naratorovog

  školovanja u sarajevskoj gimnaziji i naratorova zanesenost literaturom, te

  proţivljeno iskustvo Prvog svjetskog rata.

  Naravno, Andrić se vrlo vješto poigrao okvirom svoje biografije, ali u

  samoj priĉi nije ponudio niti jedan osnov za tezu da se narator moţe izjednaĉiti

  s njime. Kao i u većini svojih priĉa, on je i ovdje zapretao svoje ognjeno Ja, o

  ĉemu, kao jednom od temelja pišĉevog narativnog postupka, upeĉatljivo piše

  Zdenko Lešić. To ognjeno Ja do punog izraza došlo je u „Ex Pontu“ i

  „Nemirima“, Andrićevim ekspresionistiĉkim prozama baziranim na drami

  ispovijesti. I samo tu, u ta dva djela, Andrić se koristio ispovjednom narativnom

  tehnikom. Sve druge njegove priĉe u osnovi kreću od psihološkog realizma, ili

  su bazirane na simboliĉkom tipu naracije, odnosno na naraciji kao osobenoj

  kulturološkoj studiji u kojoj se junaci zatiĉu u tzv. kulturološkom hijatusu i iz

  nove epistemološke situacije procjenjuju tradiciju i njenu vertikalu vrijednosti.

  „Pismo iz 1920.“ tematizira jednu ljudsku sudbinu uhvaćenu u vrtlog

  historije, bez mogućnosti da joj na bilo koji naĉin umakne. Pri tom, to je

  sudbina junaka idealiste odanog prometejskom mitu i humanistiĉkim nalozima

  evropskog prosvjetiteljstva i racionalizma, a razoĉaranog u ĉovjeka i

  ĉovjeĉanstvo zbog iskustva klaonice Prvog svjetskog rata. Maks Levenfeld je

  otud tipiĉni junak onog toka svjetske antiratne knjiţevnosti koji je oformljen u

  ekspresionistiĉkoj pobuni i kasnije uobliĉen u modernistiĉkom skepticizmu iza

  Drugog svjetskog rata. Zato je rat kljuĉni povijesni dogaĊaj ove priĉe, i to ne

  samo kao ubilaĉki nego i kao prijelomni dogaĊaj koji razara devet-

  naestovjekovne utopije prosvjetiteljskog i racionalistiĉkog humanizma. A to

  znaĉi da Andrić preko Maksa Levenfelda pripovijeda uz ostalo i o evropskoj

  slomljenoj generaciji intelektualaca iza Prvog svjetskog rata koja ne moţe

  oformiti nove humanistiĉke naracije nakon što je ĉovjeĉanstvom protutnjala

  opća klaonica. Takvo raspoloţenje intelektualaca sumira se u romanu „Na Drini

  ćuprija“ naratorovom ocjenom da je devetnaesti vijek obećao ĉovjeĉanstvu opće

  pravo glasa, a odveo ga u stanje opće vojne obaveze.

  Na ovaj naĉin koncipiran, junak „Pisma iz 1920.“ pojavljuje se kao stalna

  drugost modernog militaristiĉkog ustroja svijeta, neko ko iz pozicije drugosti

  normativnog poretka svojom tragiĉnom sudbinom dovodi u pitanje i osporava

  njegov temelj. Ali Maks nije samo drugost u odnosu na normativni militaristiĉki

  poredak modernog ĉovjeĉanstva, on je to i u odnosu na normativni poredak

  bosanskih identiteta. Stoga je za svaki oblik interpretacije ove priĉe nuţno uzeti

 • 27

  u obzir Maksov portret što ga na poĉetku iznosi njen narator: „Ĉovek koji sedi

  pored mene moj je davnašnji poznanik i prijatelj koga sam za poslednjih pet-

  šest godina izgubio iz vida. Zove se Maks Levenfeld, lekar je i lekarski sin.

  Rodio se i odrastao u Sarajevu. Otac mu je kao mlad lekar napustio Beĉ i

  nastanio se u Sarajevu, gde je stekao veliku praksu. Poreklom su Jevreji, ali već

  odavno pokršteni. Majka mu je rodom iz Trsta, kći italijanske baronice i

  austrijskog pomorskog oficira, potomka francuskih emigranata.“

  Maksov identitet implicitno dovodi u pitanje i osporava normu ĉistih,

  esencijalno pojmljenih krvno-srodniĉkih kolektivnih identiteta, pa je on

  roĊenjem odreĊen identitarnom višestrukošću. Zbog toga i ne moţe pripadati

  nikakvoj ograniĉenoj identitarnoj formi, već nuţno prelaziti preko svih

  identitarnih granica i doseći oblik kozmopolitskog identiteta što je uobliĉen na

  narativima evropskog prosvjetiteljstva i racionalizma. Maks je, dakle, roĊen u

  Bosni, ali identitarno pripada ĉovjeĉanstvu, a njegova odanost prometejskom

  mitu ukazuje na to da je on apsolutni humanist. Kao stalna drugost koncepta

  ĉvrstih, organski pojmljenih kolektivnih identiteta, Maks i moţe zauzeti kritiĉki

  stav prema njima. On je, uz to, lekar i lekarski sin, pa i samo njegovo zanimanje

  nosi humanistiĉki potencijal. Istodobno, Maksovom ĉovjekoljubnom uvjerenju

  pridodaje se odanost prometejskom mitu, pa on ne citira Goetheovog

  „Prometeja“ samo zbog ljepote pjesme nego u zanosu, potpuno se identi-

  ficirajući sa starogrĉkim mitskim junakom koji se ţrtvovao za ĉovjeka i

  ĉovjeĉanstvo. Na taj naĉin Andrić je junaka priĉe modelirao kao narativnu

  figuru koja iz starogrĉkog mitskog osnova dobacuje u moderno doba i spaja u

  sebi humanistiĉke naracije od Prometeja do evropskog prosvjetiteljstva i

  racionalizma, a potom i do generacije pobunjene protiv modernog militarizma

  dvadesetog stoljeća.

  No, Maks Bosnu doţivljava kao svoju drugu domovinu, što znaĉi da on

  govori iz perspektive njene unutrašnje drugosti, nekoga ko je po poreklu

  stranac, a u Bosni je ugledao svetlost dana. Ta pozicija unutrašnjeg stranca, koji

  je od pripadnika većinskih identiteta percipiran kao Švapĉe i kuferaš,

  omogućuje junaku priĉe distancu u odnosu na vladajuću društvenu normu i

  identitarnu hijerarhiju. Upravo zbog te distance, on moţe razvijati

  racionalistiĉki i kritiĉki stav i promatrati Bosnu drugaĉijim pogledom od onog

  normativnog. Taj pogled i s njim usklaĊen kritiĉki stav vide Bosnu i njene

  stanovnike u rasponu od svijetlog do tamnog, od anĊeoskog principa ţivota do

  onog iracionalnog, sotonskog. Bosna je otud viĊena u vertikali vrijednosti, pa se

  u Maksovom pogledu ona otkriva ne samo kao zemlja mrţnje već i kao „divna

  zemlja, zanimljiva, nimalo obiĉna zemlja i po svojoj prirodi i po svojim

  ljudima. I kao što se pod zemljom u Bosni nalaze rudna blaga, tako i bosanski

  ĉovek krije nesumnjivo u sebi mnogu moralnu vrednost koja se kod njegovih

  sunarodnika u drugim jugoslovenskim zemljama reĊe nalazi.“

  Raspon u Maksovom pogledu na Bosnu uslovljen je empatijom koja

  bosanskog ĉovjeka vidi u drami njegovog postojanja u kojoj je on izloţen

 • 28

  istodobnom djelovanju sila dobra i zla, komplicirane i teške povijesti i zanosa

  koji ga izdiţu iznad njene surovosti. Ali, ono što presudno odreĊuje kritiĉki

  pogled Andrićevog unutrašnjeg stranca na Bosnu i stalne drugosti u odnosu na

  normativni poredak i hijerarhiju kolektivnih identiteta jeste, kako je ovdje već

  naglašeno, klaonica Prvog svjetskog rata. Zato on na ţeljezniĉkoj stanici u

  Slavonskom Brodu i govori o ratu kao o općoj tragediji ĉovjeka i ĉovjeĉanstva:

  „Govorio je nešto najpre o ratu uopšte i to sa velikom gorĉinom, više u tonu

  nego u reĉima, sa gorĉinom koja i ne oĉekuje da će biti shvaćena. (Za njega u

  ovom velikom ratu nije bilo, tako reći, više protivniĉkih frontova, oni su se

  pomešali, prelivali jedan u drugi i stapali potpuno. Opšte stradanje zastrlo mu je

  vid i oduzelo razumevanje za sve ostalo.) Sećam se da sam ostao zaprepašten

  kad je rekao da ĉestita pobedinicima i Ŕ da ih duboko ţali, jer pobeĊeni vide na

  ĉemu su i šta treba da rade, dok pobednici još i ne slute šta ih ĉeka. Govorio je

  jetkim i beznadeţnim tonom ĉoveka koji je mnogo izgubio i sad moţe da govori

  šta hoće, znajući dobro i da mu za to niko ništa ne moţe, i da mu to ništa ne

  pomaţe.“

  Taj Maks, koji govori nakon iskustva ratne klaonice, jest, kako je ovdje

  naglašeno, ĉovjek kojemu su skršene utopijske naracije devetnaestog stoljeća,

  ali, istodobno s tim, on je i kamijevski pobunjeni ĉovjek, onaj koji je izgubio

  iluzije, pa je to ĉovjek koji u ratu ne spoznaje vojni i politiĉki poraz nego poraz

  humaniteta uopće. Taj poraţeni ĉovjek u isto vrijeme je i ĉovjek univerzalnog

  morala koji prelazi granice svih podjela meĊu ljudima, a govori u ime poraţene

  ljudskosti. Sada se njegovim identitarnim dimenzijama unutrašnjeg stranca,

  idealiste odanog prometejskom mitu i devetnaestovjekovnim humanistiĉkim

  naracijama, pridruţuje identitarna odrednica poraţenog ĉovjeka i nekoga ko je

  spoznao opći poraz ljudskosti u ratnoj klaonici. Maks, dakle, govori iz

  perspektive tog poraza, pa su njegove spoznaje utemeljene na moralnoj

  odgovornosti izrasloj na strahu za opstanak ljudskosti u svijetu militaristiĉke

  moći i njenog ubilaĉkog karaktera.

  MeĊutim, Maks nije usamljen u takvom stavu nego se njegov osjećaj poraza

  proteţe na cijelu tzv. pobunjenu generaciju nakon Prvog svjetskog rata: „Posle

  tog velikog rata sretalo se meĊu inteligentima dosta takvih kivnih ljudi, kivnih

  na neki naroĉit naĉin, na nešto neodreĊeno u ţivotu. Ti ljudi nisu u sebi nalazili

  sposobnost da se mire i prilagoĊavaju, ni snagu za velike odluke u protivnom

  pravcu.“

  Andrić, dakle, višestruko motivira Maksov pogled na Bosnu i uklapa ga u

  modernistiĉku skepsu nastalu iza Prvog svjetskog rata, skepsu koja je obiljeţila

  dvadeseto stoljeće s njegovim iskustvom dva svjetska rata, koncentracionim

  logorima i masovnim ratnim zloĉinima. Na ţeljezniĉkoj stanici u Slavonskom

  Brodu u Maksov pogled na ĉovjeka i ĉovjeĉanstvo upisuje se ta skepsa i

  presudno odreĊuje njegova mjerila vrijednosti. Iz nje on i gleda Bosnu i

  spoznaje njene oluje mrţnje, baš onako kako na moderni militaristiĉki ustroj

 • 29

  ĉovjeĉanstva gleda neposredno iza Drugog svjetskog rata npr. ameriĉka

  izgubljena generacija pisaca koja ne usvaja optimizam, slavu i uvjerenja vojnog

  i ideološkog pobjednika u tom ratu već u njemu vidi sveopći poraz ljudskosti.

  Andrićeva priĉa „Pismo iz 1920.“, objavljena neposredno iza Drugog svjetskog

  rata sa skeptiĉnim pogledom njenog junaka na ĉovjeĉanstvo i Bosnu u njemu,

  uklapa se upravo u takav knjiţevni kontekst i njegovu filozofiju skepse i patnje

  na osnovu kojih mjeri uĉinke povijesti.

  Zato to nije priĉa koja demonizira Bosnu, kako tvrdi nacionalistiĉka kritika,

  već priĉa Ŕ vapaj za nepovratno izgubljenom humanistiĉkom utopijom i ţudnja

  za ljubavlju koja moţe obnoviti prometejski sadrţaj ĉovjekove egzistencije

  suprotstavljene bogovima kao simbolima svakog oblika hegemonijski ustrojene

  moći. Otud se u Maksovom pogledu na Bosnu ne nalazi egzotistiĉki osnov,

  karakteristiĉan za imperijalna stajališta koja, u ime toboţnje civilizatorske

  misije, ţele pokoriti ovu i svaku drugu imperijalnim pogledom sliĉno odreĊenu

  zemlju. Upravo suprotno, osnova Maksovog pogleda je racionalna kritika druge

  domovine, a u toj kritici ljubav i ţudnja da se prevlada postojeće stanje

  nesvjesne sukobljenosti i mrţnje meĊu lokalnim kolektivnim identitetima koji

  meĊusobno povlaĉe ĉvrste granice, ne uoĉavajući mogućnost za prevazilaţenje

  razlika u ime utopije univerzalne humanosti. Iz te kritike Andrićev junak u

  svom pismu negdašnjem gimnazijskom prijatelju i naratoru priĉe i traţi da se ta

  mrţnja osvijesti i racionalizira, eda bi se prevazišla: „Ali vidiš, ima nešto što bi

  ljudi iz Bosne, bar ljudi tvoje vrste, morali da uvide, da ne gube nikad iz vida:

  Bosna je zemlja mrţnje i straha. Ali da ostavimo po strani strah koji je samo

  korelativ te mrţnje, njen prirodan odjek, i da govorimo o mrţnji. Da, o mrţnji. I

  ti se instinktivno trzaš i buniš kad ĉuješ tu reĉ (to sam video one noći na

  stanici), kao što se svaki od vas opire kad to ĉuje, shvati i vidi. A stvar je baš u

  tome što bi to trebalo uoĉiti, utvrditi, analizirati. I nesreća je u tome što to niko

  neće i ne ume da uĉini. Jer, fatalna karakteristika te mrţnje i jeste u tome što

  bosanski ĉovek nije svestan mrţnje koja ţivi u njemu, što zazire od njenog

  analiziranja, i Ŕ mrzi svakog ko pokuša da to uĉini. Pa ipak, ĉinjenica je: da u

  Bosni i Hercegovini ima više ljudi koji su spremni da u nastupima nesvesne

  mrţnje, raznim povodima i pod raznim izgovorima ubijaju ili budu ubijeni,

  nego u drugim po ljudstvu i prostranstvu mnogo većim slovenskim ili

  neslovenskim zemljama.“

  U ovim stajalištima Maks podsjeća na drugog Andrićevog junaka Ŕ Defosea

  iz „Travniĉke hronike“. Oba junaka vide nepomirljivost bosanskih unutrašnjih

  identitarnih razlika i oba teţe da se te razlike meĊusobno izmire i prevaziĊu.

  Oba su odana prosvjetiteljskom utopizmu i njegovoj ideji emancipacije ĉovjeka

  i ĉovjeĉanstva. Defose će uvidjeti da se bosanski kolektivni identiteti obrazuju u

  svojoj ĉvrstini preko identifikacijskih polja i simboliĉkih imaginarija koji su

  izvan Bosne, a u svojoj religiocentriĉnosti ne teţe nikakvoj hibridizaciji kako bi

  nadvladali svoju fobiĉnost od drugih. Maks kao da dalje razvija to Defoseovo

  saznanje i u bosanskim kolektivnim razlikama pronalazi nesvjesnu mrţnju.

 • 30

  Uspostavljeni na religiocentriĉnim simboliĉkim imaginarijima sa apsolu-

  tiziranjem interpretativnog koncepta monoteistiĉke istine svijeta i ĉovjeka, a

  oblikovani radom imperijalnih kulturnih praksi i identitarnih strategija, ti se

  kolektivni identiteti meĊusobno sudaraju u svojim kulturnim i tradicijskim

  vrijednostima. O tome Andrić upeĉatljivo piše na poĉetku romana „Na Drini

  ćuprija“, analizirajući meĊuetniĉke kulturne razlike u narodnim predajama,

  priĉama i legendama izmaštanim oko Mehmed-pašinog mosta u Višegradu. Baš

  kako Defose traţi prevazilaţenje razlika i transgraniĉne forme bosanskog

  identiteta, isto tako i narator „Na Drini ćuprije“ vidi mogućnost da se

  prodiranjem do povijesne istine dekonstruiraju narodne legende, priĉe i predaje,

  eda bi se na mjestu razlika pojavila zajedniĉka spoznaja o tragiĉnoj povijesti.

  Maks nastavlja tu opsesivnu poetiĉku teţnju u Andrićevom knjiţevnom opusu i,

  u ime univerzalne humanistiĉke etike i opomene pred budućnošću, pouĉen

  iskustvom svjetskog rata kao opće tragedije ĉovjeĉanstva, zahtijeva analizu

  nesvjesne mrţnje u bosanskom ĉovjeku. On svoj zahtjev temelji na

  posttragiĉnoj etici skeptiĉno zagledanoj u militaristiĉku budućnost ĉovjeka i

  ĉovjeĉanstva, te se spoznaja o nesvjesnoj mrţnji bosanskog ĉovjeka na koncu

  ispostavlja kao briga za njegovu budućnost. Zato on istiĉe da je to: „Mrţnja koja

  diţe ĉoveka protiv ĉoveka i zatim podjednako baca u bedu i nesreću ili goni pod

  zemlju oba protivnika; mrţnja koja kao rak u organizmu troši i izjeda sve oko

  sebe, da na kraju i sama ugine, jer takva mrţnja, kao plamen, nema stalnog lika

  ni sopstvenog ţivota, ona je prosto oruĊe nagona za uništenjem ili

  samouništenjem, samo kao takva i postoji, i samo dotle dok svoj zadatak

  potpunog uništenja ne izvrši.“ Maks, nadalje, takvu mrţnju razlikuje od one

  koja „kao i gnev ima svoju funkciju u razvitku društva, jer mrţnja daje snagu, a

  gnev izaziva pokret. Ima zastarelih i duboko ukorenjenih nepravdi koje samo

  bujice mrţnje i mogu da išĉupaju i otplove. A kad te bujice splasnu i nestanu,

  ostaje mesto za slobodu i stvaranje boljeg ţivota.“

  Na ovom mjestu nameće se sama od sebe sliĉnost u mišljenju Andrićevog

  junaka o društvenoj funkciji gnjeva sa naĉinom na koji o njemu kao pokretaĉu

  povijesti i kljuĉnoj energiji koja se skuplja u društvene banke srdţbe misli

  njemaĉki filozof Peter Sloterdijk. Prema Sloterdijku, gnjev nema iskljuĉivo

  funkciju razaranja nego više graĊenja u povijesti, a tokom društvenih procesa

  neprestano se akumulira, potom razvija u jeziĉkim politikama, da bi, na koncu,

  bio pretvoren u politiĉko djelovanje, odnosno u povijesnu akciju.

  Andrićev junak u etiĉkoj strepnji nad budućnošću Bosne i bosanskog

  ĉovjeka otkriva i kontrapunktalnost njihovih egzistencija: „Da, Bosna je zemlja

  mrţnje. To je Bosna. I po ĉudnom kontrastu, koji u stvari nije ni tako ĉudan, i

  moţda bi se paţljivom analizom dao lako objasniti, moţe se isto tako kazati da

  je malo zemalja u kojima ima toliko tvrde vere, uzvišene ĉvrstine karaktera,

  toliko neţnosti i ljubavnog ţara, toliko dubine osećanja, privrţenosti i

  nepokolebljive odanosti, toliko ţeĊi za pravdom. Ali ispod svega toga kriju se u

  neprozirnim dubinama, ĉitavi uragani sapetih, zbijenih mrţnji koje sazrevaju i

 • 31

  ĉekaju svoj ĉas. IzmeĊu vaše ljubavi i vaše mrţnje odnos je isti kao izmeĊu

  vaših visokih planina i hiljadu puta većih i teţih geoloških naslaga na kojima

  one poĉivaju. I tako, vi ste osuĊeni da ţivite na dubokim slojevima eksploziva

  koji se s vremena na vreme pali upravo iskrama tih vaših ljubavi i vaše ognjene

  i svirepe osećajnosti. Moţda je vaša nesreća baš u tome što i ne slutite koliko

  mrţnje ima u vašim ljubavima i zanosima, tradicijama i poboţnostima.“

  Ovaj kontrapunkt je vrhunac Maksove misaone drame suoĉenja sa

  bosanskom stvarnošću u kojoj „najviše zlih i mraĉnih lica moţe ĉovek sresti

  oko bogomolja, manastira i tekija“ i u kojoj se ĉak i vremena raĉunaju i mjere

  na ĉetiri razliĉita monoteistiĉka naĉina i teku paralelno, bez mogućnosti bilo

  kakvog dodira. Jednostavno reĉeno, tamo, u poboţnostima, gdje se oĉekuje

  krajnji oblik anĊeoskog humanizma, Maks otkriva i sadrţinu sotonskog principa

  i ubilaĉki nagon baš u ime tih poboţnosti. A etniĉke tradicije nisu oblikovane

  prema nalozima unutrašnjih bosanskih centara nego onih vanjskih, onih izvan

  same Bosne, pa se vanjski sudari negativnih povijesnih sila odraţavaju i

  umnogostruĉavaju u samoj Bosni. Kao da u Maksovim kritiĉkim stavovima

  odjekuje naše vrijeme u kojem je nacionalizam i s njim usklaĊen sistem

  ideološke kritike i ideologizacije kulturnih tradicija apsolutizirao njihove

  granice i pretvorio ih u neprelazne bedeme, pa te tradicije sakralizirao, bez

  mogućnosti njihove transformacije.

  No, Maksov kontrapunktalni pogled na Bosnu otkriva dinamiĉku strukturu

  multikulturnih, multietniĉkih i multireligijskih društvenih i povijesnih zajednica

  obiljeţenu stalnim sukobom, odbijanjem, imaginiranjem susjeda kao

  neprijatelja, ali i trenucima dijaloga razlika i stvaranja novih kulturnih i

  humanistiĉkih vrijednosti. Taj pogled, nadalje, Bosnu vidi kao sloţenu dramsku

  pozornicu ĉije odnose nije moguće analizirati idealistiĉkim kategorijama stalnog

  povijesnog sklada razlika i njihovog multikulturnog jedinstva nego u

  horizontima povijesnih procesa u kojima se ukazuje dinamiĉki sistem odnosa

  istovremenog odbijanja i privlaĉenja, saradnje i sukoba, jeziĉkih politika

  prijateljstva i demonizacije, te, u konaĉnici, trijumfa sila zla, ali i snaga dobra

  koje mu se opiru.

  Kontrapunkt na toj osnovi oblikuje Maksovu kritiku bosanskih oluja

  mrţnje, da bi se u Andrićevoj priĉi pretoĉio u narativnu polifoniju. Narator

  priĉe, naime, ne dijeli Maksovo gledište niti njegova uvjerenja, a njegov glas u

  priĉi sve do njenog kraja ne funkcionira kao opozicija Maksovim stajalištima.

  Taj glas, njegova fokalizacija i naracija sluţe da predoĉe Maksovu dramu

  mišljenja i dramu traţenja mjesta u kojem bi ţivio i ostvario svoje humanistiĉke

  potencijale. Potom se drami mišljenja pridruţuje drama odlaska iz Bosne, a

  onda i drama Maksove ţivotne akcije. Sve te drame predoĉene su iz naratorove

  vizure koju obiljeţava pretpostavljeno, ali neizreĉeno neslaganje sa Maksovim

  stavovima o Bosni kao nekom posebnom, unikatnom sluĉaju u svijetu. Maks,

  koji je u mladosti presudno utjecao na naratorov duhovni profil, u sadašnjoj

  naratorovoj optici je promijenjeni ĉovjek koji je „okrupnjao od ţivota na frontu,

 • 32

  ogrubeo, odeven (je) kao neki preduzimaĉ“, a od negdašnjeg zanesenjaka

  knjigama i idealiste odanog prometejskom mitu postao je skeptik Ŕ koji o ratu

  govori s gorĉinom ĉovjeka poraţenog opštim stradanjem. Negdašnji mladalaĉki

  uzor, sada je ĉovjek koji beţi od bosanske mrţnje, nadajući se da će u nekom

  gradu u Juţnoj Americi ili u Parizu pronaći kakav-takav mir i mogućnost da

  ostvari svoje ljudske potencijale.

  Narator, koji ne eksplicira svoja sadašnja stajališta, a u uvodu pokazuje

  koliko ga je odredilo i profiliralo gimnazijsko prijateljstvo s Maksom, u priĉi

  postaje svjedokom i promatraĉem Maksove tragiĉne sudbine. Tako onaj

  kontrapunktalni Maksov pogled na Bosnu postaje osnovom za uspostavljanje

  narativne polifonije na njenom kraju. Naime, naratorov izvještaj o Maksovom

  ţivotu sabira ĉinjenice: nastanjivanje u Parizu, ljekarska praksa u tom gradu,

  pomaganje ljudima iz naših krajeva i pridruţivanje republikancima u Španskom

  graĊanskom ratu, gdje se „proĉuo svojom revnošću i znanjem“. Tu je, na koncu,

  i izvještaj o Maksovom tragiĉnom kraju: „Poĉetkom 1938. godine nalazio se u

  jednom malom aragonskom gradiću ĉije ime niko od naših nije umeo pravo

  izgovoriti. Na njegovu bolnicu izvršen je vazdušni napad u po bela dana i on je

  poginuo zajedno sa gotovo svim svojim ranjenicima.“ Tu je i gorki komentar:

  „Tako je završio ĉovek koji je pobegao od mrţnje.“

  A baš tim komentarom otvara se ĉitava polifonijska mreţa koja Andrićevoj

  priĉi omogućuje da univerzalizira lokalni bosanski hronotop i njegove oluje

  mrţnje. Sada se iz lokalnog fenomena mrţnja prenosi na općeljudski plan, na

  ĉovjeĉanstvo i njegov militaristiĉki ustrojen poredak, pa u ratnom zloĉinu u

  malom aragonskom gradu ne gine samo skeptiĉni humanist Maks u bolnici nego

  i gotovo svi njegovi ranjenici. Tako mrţnja postaje kljuĉnim principom

  suvremene ĉovjekove civilizacije, dozivajući u sjećanje internacionalni otpor

  Francovom fašizmu. Onaj otpor koji Tvrtko Kulenović u romanu „Istorija

  bolesti“ naziva zadnjom idejom ljudskog bratstva i imenuje ĉovekovom

  porodicom.

  Andrić, dakle, „Pismo iz 1920.“ organizira kao narativnu dramsku

  pozornicu na kojoj vode dijalog Maksova stajališta utemeljena na iskustvu

  sveopćeg ljudskog poraza i skeptiĉno zagledana u budućnost, te obiljeţena

  vapajem za sveĉovjeĉanskom ljubavlju koja bi nadvladala svaku mrţnju, i

  gorka, ledena naratorova ironija s kraja priĉe. Ta ironija dehijerarhizira vertikalu

  svijeta i asocijativno se vraća kainskom znaku ĉovjekovog postojanja od

  njegovog mitskog zasnova do modernih ratnih klaonica i izvjesnosti mraĉne

  budućnosti sa njenim apokaliptiĉnim znakom mrţnje. U takvom narativnom

  dijalogu Bosna je postala transvremenim i transgraniĉnim simbolom u koji je

  upisano sveljudsko iskustvo ratova što ih je oblikovala moć mrţnje kao tvorbeni

  princip ukupne historije. Iznad toga lebdi Maksov vapaj za nikad dosegnutim

  humanitetom i lomi se u krik što se proteţe vremenom Ŕ od Abela do ţrtava u

  današnjim ratovima.

 • 33

  Izvori i literatura:

  Andrić, Ivo (2004): Pismo iz 1920. U: Priĉa o vezirovom slonu i druge pripovijetke; izabrao i priredio Ivan Lovrenović. Sarajevo, Civitas.

  Eagleton, Terry (2005): Teorija i nakon nje; preveo Darko Polšek. Zagreb: Algoritam.

  Foucault, Michel (2002): Rijeĉi i stvari: arheologija humanistiĉkih znanosti; preveo SrĊan Rahelić. Zagre, Golden marketing.

  Gibson, Andrew: Pripovijedanje, glasovi, pisanje. U: Autor, priopvjedaĉ, lik; priredio Cvjetko Milanja, (1999): Osijek, Svjetla grada.

  Bahtin, Mihail (1967): Problemi poetike Dostojevskog. Beograd, Nolit.

  Biti, Vladimir (prir.) (2002): Politika i etika pripovijedanja. Zagreb.

  Eco, Umberto (2001): Granice tumaĉenja. Beograd, Paideia.

  Ricoeur, Paul (2004): Sopstvo kao drugi. Beograd, Jasen.

  Pobrić, Edin (2013): Ivo Andrić i savremena bosanskohercegovaĉka interpretativna raskrsnica. U: Zadarski filološki dani IV: zbornik radova s

  MeĊunarodnog znanstvenog skupa Zadarski filološki dani 4. Zadar.

  Kazaz, Enver (2012): Subverzivne poetike, Zagreb‒Sarajevo, Synopsis.

  Lešić, Zdenko (1988): Pripovjedaĉi