Elektronick evidence tržeb Formt a struktura dajů o ... 3.3.3.1 UUID zprvy (uuid_zpravy) 3 Upřesněn požadavků na plněn položky dat_trzby vzhledem k časov zn

 • View
  213

 • Download
  1

Embed Size (px)

Transcript

 • Elektronick evidence treb

  Formt a struktura daj o evidovan trb

  Popis datovho rozhran pro pjem datovch zprv evidovanch treb

  Verze 3.0

  Datum posledn verze dokumentu: 15. 8. 2016

  Zmny vi prvn publikovan verzi 1.0 )*

  Zmna slo Popis 1 Byla vloena dal omezujc podmnka na finann stky: nesmj obsahovat

  nevznamn vedouc nuly a nulov hodnota nesm mt znak minus viz odst. 3.3.3.11 Finann poloky trby

  2 Byla pidna nov kritick kontrola: maximln dlka datov zprvy evidovan trby (tj. vetn SOAP oblky) nesm peshnout 12 kB viz odst. 2.2.3 Kritick kontroly

  3 Byla pidna 2 nov chybov hlen s kdy 7 (pekroena maximln dlka datov zprvy evidovan trby) a 8 (technick chyba nebo chyba v datech) viz odst. 3.5.4 Seznam chybovch kd a chybovch zprv

 • Elektronick evidence treb Popis datovho rozhran 11. 8. 2016

  2//33

  Zmny vi posledn publikovan verzi 2.0 )*

  Zmna slo

  Popis Kapitola

  1 Pidn varovn (text a kd varovn) do Potvrzovac zprvy, doplnna tabulka varovn

  3.4 Potvrzovac datov zprva

  2 Upesnn poadavk na plnn poloky UUID

  3.3.3.1 UUID zprvy (uuid_zpravy)

  3 Upesnn poadavk na plnn poloky dat_trzby vzhledem k asov zn

  3.3.3.10 Datum a as pijet trby (dat_trzby)

  4 Vysvtlen povinnch a nepovinnch poloek 3.3.2 Pehled poloek datov zprvy o evidovan trb

  5 Upesnn finannch poloek 3.3.3.11 Finann poloky trby

  6 Doplnna nov kategorie kontrol a chyb pi pijet datov zprvy: propustn kontroly a propustn chyby. Uveden vet provdnch propustnch kontrol.

  2.2.4 Propustn kontroly (propustn chyby)

  7 Upesnna identifikace pokladnho zazen poplatnka

  3.3.3.8 Identifikace pokladnho zazen poplatnka (id_pokl)

  8 Doplnn poadavk na daje uvdn na tence

  3.6 daje uvdn na tence

  9 Upesnny poadavky na elektronick podpis datov zprvy evidovan trby

  6.2 Podpis datovch zprv evidovanch treb

  10 Upesnn jednoznan identifikace evidovan trby

  5 Identifikace evidovan trby - volba poloek pro PKP

  )* Tabulka zmn nepopisuje drobn formln pravy textu.

  Vymezen obsahu dokumentu Dokument popisuje datov rozhran pro pjem a potvrzovn datovch zprv obsahujcch daje o trb, kter jsou poplatnci EET povinni zaslat pro kadou uskutennou trbu, je je pedmtem evidence dle zkona . 112/2016 Sb., o evidenci treb.

  Soubory obsahujc definici XML schematu a webov sluby (WSDL), kter formln popisuj strukturu datovch zprv evidovanch treb a webovou slubu pro jejich pjem, jsou plohou tohoto dokumentu.

 • Elektronick evidence treb Popis datovho rozhran 11. 8. 2016

  3//33

  Obsah 1 VODN INFORMACE ............................................................................................................... 4

  1.1 PEHLED ZKRATEK .................................................................................................................. 41.2 PEHLED ZKLADNCH POJM ................................................................................................ 4

  2 KOMUNIKAN SCN ZASLN DATOVCH ZPRV .............................................. 6

  2.1 ZKLADN SCHMA KOMUNIKACE .......................................................................................... 62.2 MDY ODESLN DATOVCH ZPRV, PRODUKN A NEPRODUKN PROSTED ................... 7

  2.2.1 Md odesln datov zprvy .............................................................................................................. 72.2.2 Produkn a neprodukn prosted ................................................................................................... 72.2.3 Kritick kontroly (kritick chyby) ...................................................................................................... 92.2.4 Propustn kontroly (propustn chyby) .............................................................................................. 9

  3 STRUKTURA DATOVCH ZPRV ....................................................................................... 11

  3.1 KDOVN DATOVCH POLOEK .......................................................................................... 113.2 PEHLED STRUKTURY DATOVCH ZPRV ............................................................................. 113.3 DATOV ZPRVA EVIDOVAN TRBY ................................................................................... 12

  3.3.1 XML formt e-trby ......................................................................................................................... 133.3.2 Pehled poloek datov zprvy o evidovan trb ........................................................................... 133.3.3 Podrobn popis poloek e-trby ...................................................................................................... 143.3.4 Pklad e-trby ................................................................................................................................. 19

  3.4 POTVRZOVAC DATOV ZPRVA ........................................................................................... 213.4.1 XML formt potvrzen ..................................................................................................................... 213.4.2 Pehled datovch poloek potvrzen ................................................................................................ 213.4.3 Pklad potvrzen ............................................................................................................................. 233.4.4 Seznam kd a text varovn ......................................................................................................... 24

  3.5 CHYBOV DATOV ZPRVA .................................................................................................. 243.5.1 XML formt chyby ........................................................................................................................... 243.5.2 Pehled datovch poloek chyby ..................................................................................................... 253.5.3 Pklad chyby .................................................................................................................................. 263.5.4 Seznam chybovch kd a chybovch zprv ................................................................................... 27

  3.6 DAJE UVDN NA TENCE .............................................................................................. 28

  4 KONTROLN KDY PKP A BKP ........................................................................................... 29

  4.1 PODPISOV KD POPLATNKA (PKP) .................................................................................... 294.1.1 Pklad vpotu PKP ....................................................................................................................... 29

  4.2 BEZPENOSTN KD POPLATNKA (BKP) .............................................................................. 30

  5 IDENTIFIKACE EVIDOVAN TRBY - VOLBA POLOEK PRO PKP ......................... 31

  6 UPESNN XML ZPRVY VE TVARU SOAP A JEJ ZABEZPEEN ........................ 32

  6.1 IFROVN KOMUNIKACE PROTOKOLEM HTTPS .................................................................. 326.2 PODPIS DATOVCH ZPRV EVIDOVANCH TREB ................................................................. 326.3 ELEKTRONICK PODPIS POTVRZOVACCH DATOVCH ZPRV .............................................. 33

 • Elektronick evidence treb Popis datovho rozhran 11. 8. 2016

  4//33

  1 VODN INFORMACE

  1.1 PEHLED ZKRATEK

  Zkratka Definice

  BKP Bezpenostn kd poplatnka

  CRL Certificate Revocation List

  DI Daov identifikan slo

  DPH Da z pidan hodnoty

  EET Elektronick evidence treb

  FIK Fiskln identifikan kd

  GF Generln finann editelstv

  PKP Podpisov kd poplatnka

  SE Stedoevropsk as (CET)

  SEL Stedoevropsk letn as (CEST)

  SOAP Protokol pro vmnu zprv zaloench na XML dle specifikace https://www.w3.org/TR/soap/

  WS-security Web Services Security rozen SOAP standardu o zabezpeen WWW slueb dle specifikace publikovan https://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=wss

  WSDL Web Services Description Language jazyk zaloen na XML uren pro popis funkc, je nabz WWW sluba, dle specifikace https://www.w3.org/TR/wsdl

  XML Schema Jazyk zaloen na XML, uren pro definici struktury XML dokument, dle specifikace https://www.w3.org/TR/xmlschema11-1/ a https://www.w3.org/TR/xmlschema11-2/

  ZoET Zkon o evidenci treb

  1.2 PEHLED ZKLADNCH POJM

  V tomto odstavci uvdme definice zkladnch pojm, kter jsou pouvny v textu tohoto dokumentu.

  Pojem Definice

  tenka

  tenkou rozumme doklad vystaven (v paprov podob nebo elektronicky) poplatnkem tomu, od koho trba plyne, kter obsahuje daje o evidovan trb definovan v ustanoven 20 ZoET.

  e-trba

  Datov struktura v definovanm formtu stanovenm finann sprvou, kter obsahuje vechny datov daje evidovan trby tak, jak je stanov ZoET a pslun vyhlky Ministerstva

 • Elektronick evidence treb Popis datovho rozhran 11. 8. 2016

  5//33

  Pojem Definice financ.

  Jedn se o samotn data o trb, tedy bez SOAP oblky a jejho zabezpeen, tedy tzv. SOAP payload.

  Datov zprva evidovan trby

  Datov struktura v definovanm formtu stanovenm finann sprvou, kter obsahuje e-trbu a dal potebn daje technickho charakteru. Jedn se o kompletn XML zprvu, obsahujc daje popsan pslunmi standardy pro webov sluby: SOAP/WSDL/WS-Security atd. Datov zprva evidovan trby je pokladnm zazenm zaslna na spolen technick zazen sprvce dan.

  Potvrzovac datov zprva

  Datov struktura v definovanm formtu stanovenm finann sprvou, kter obsahuje fiskln identifikan kd (FIK) a souasn slou jako potvrzen pijet a formln sprvnosti )* zaslan datov zprvy evidovan trby.

  Chybov da

Recommended

View more >