25
Escort Mk5: daljinsko zakljucavanje centralne brave od BojanM » Ned Okt 02, 2011 10:21 pm Prema popularnom zahtevu, evo "omanjeg" HowToa kako ugrad!t! dalj!n k! upravlj $entralne %rave& Pre vega, tre%alo %! uzet! u o%z!r neke BITNE NAPOMENE , al! da to ne %! odvla#!lo pa'nju od u(t!ne, evo !h !za po!ler taga&&& SPOILE: PI!A"I )kratko, naravou#en!je je: "tr! puta mer!, jednom e$!" da ne %! ! p kratko" PA# $A PO%NEMO&&& +a %! te ugrad!l! dalj!n ko zaklju#avanje, potre%no je da !mate: ene modula a dva dalj!n ka upravlja#a kre-u e od 1. pa ve do /0 %! tre%alo da po toje ve-e razl!ke u kval!tetu& ) pr!n$!pu v! on! ung u pro!zvo a#a 34ear, 5!ordon, 6!7!, 8p9, 8teel!man&&& ! !ma ;unk$!je& Oda%er!te onaj #!j! u dalj!n$! na <a o tav!l! naj%olj! u Naravno, ako !mate po e%ne zahteve 3mogu-no t! dalj!n kog otvaranja gepeka, zatvaranja da l! oda%ran! modul !ma te op$!je&

Escort Mk5.docx

Embed Size (px)

Citation preview

Escort Mk5: daljinsko zakljucavanje centralne braveod BojanM Ned Okt 02, 2011 10:21 pm Prema popularnom zahtevu, evo "omanjeg" HowTo-a kako ugraditi daljinski upravlja centralne brave.

Pre svega, trebalo bi uzeti u obzir neke BITNE NAPOMENE, ali da to ne bi odvlailo panju od sutine, evo ih iza spoiler taga...Spoiler: PrikaiBITNE NAPOMENENemogue je jednim tekstom pokriti sve modele vozila i sve njihove varijacije, isto kao to je nemogue na brz nain nauiti nekoga osnovama elektrotehnike i auto-elektrike... Iz tih razloga, imajte sledee stvari na umu:1. Ovaj metod ugradnje je isproban na mom Escortu 1991. godita, koji ima samo dvoja vrata i fabriki izvedenu centralnu bravu. Metod je, koliko je meni poznato, primenjiv i na modele sa 3/4/5 vrata koji imaju isti tip povezivanja motora (4 ice). Meutim, druga godita istog modela, ili primerci sa drugim nivoima opreme i drugaijim opcionalima (npr. fabriki alarm), ili sa naknadno ugraenom centralnom bravom - a pogotovo drugi Fordovi modeli mogu da se razlikuju u bitnim detaljima. 2. Posedovanje bilo kakvog uputstva skinutog sa Interneta, pa ak i "zvanine" eme instalacije - nisu zamena za proveru stvari "uivo", tj. na samom vozilu u koje se ugrauje modul. Koristite zdrav razum.3. Da biste uspeno izvrili sve opisane korake, MORATE u najmanju ruku znati kako se koristi unimer (amper/volt/om-metar) i kako se pravilno rukuje lemilicom. Ako bilo koji od ova dva uslova nije ispunjen, NE POKUAVAJTE ovo sami; potraite asistenciju nekog iskusnijeg ili prepustite celu stvar profesionalnom instalateru.4. Kada god radite neto na instalaciji (pokuavate da locirate ice, spajate instrumente, lemite...), radi sopstvene sigurnosti i bezbednosti vozila, odspojite akumulator (skinite klemu sa negativnog pola). To ne mora biti posebno naglaeno u tekstu, jednostavno se podrazumeva da ste upoznati sa ovom injenicom i da ete se toga pridravati. Vodite rauna da ete nakon toga moda morati da reprogramirate / ponovo unostite kod za pojedine ureaje, kao npr. fabriki radio.5. Ovo ne mogu dovoljno puta da naglasim: proveravajte, proveravajte, proveravajte - SVE i na svakom koraku. Suvie je lako usled previda napraviti "kratak spoj", a to E dovesti do pregrevanja provodnika, potencijalno i do poara. Osigura za centralnu bravu "gura" do 20A i treba mu relativno puno vremena da bi prekinuo dovod struje, a dotle moe mnogo toga da se desi. Uzgred, PROVERAVAJTE.6. I naravno, STANDARDAN DISKLEJMER (izvorni srpski izraz, jel'te): poto iv ovek grei, mogue je da se - i pored najbolje namere - potkrala neka greka u ovom tekstu. Uprkos tome, ako ste se odluili da sami petljate po kolima, vi ste jedini odgovorni za sve rezultate tog posla. Autor teksta nije profesionalni instalater auto-elektrike i auto-elektronike, i formalno se ograuje od bilo kakvih posledica do kojih mogu da dovedu nepravilno tumaenje napisanog, ili greke bilo kakve prirode koje su se eventualno potkrale u uputstvu. Konstruktivne sugestije i ispravke e svakako biti uvaene.

Ukratko, naravouenije je: "tri puta meri, jednom seci" da ne bi ispalo "triput' kratim i opet kratko"

PA, DA PONEMO...

Da biste ugradili daljinsko zakljuavanje, potrebno je da imate:

Cene modula sa dva daljinska upravljaa kreu se od 15 pa sve do 40 evropskih dukata, ali ne bi trebalo da postoje vee razlike u kvalitetu. U principu svi oni dolaze od "renomiranih" Kung Fu proizvoaa (Bear, Giordon, Liqi, Spy, Steeliman...) i imaju veoma sline osnovne funkcije. Odaberite onaj iji su daljinci na Vas ostavili najbolji utisak. Naravno, ako imate posebne zahteve (mogunosti daljinskog otvaranja gepeka, zatvaranja prozora itd.) proverite da li odabrani modul ima te opcije.

Uputstvo se (logino) dobija uz modul, ali proverite da li se knjiica koju ste dobili zaista odnosi na ureaj koji je u kutiji. Ako se neko "igrao" i sluajno zamenio knjiice, moe da nastane problem... Iako je princip rada isti, redosled ica ili njihova boja ne moraju da budu isti kao to su navedeni u uputstvu za neki drugi modul. ak i ako je uputstvo zagubljeno ili grekom zamenjeno, nije smak sveta, ali reavanje tog problema prevazilazi okvire ovog teksta.

Standardan, osnovni alat, bez kojeg ne vredi ni poinjati posao. Ako nemate - kupite (red veliine 25e) ili posudite... mada, ako neko ume da koristi ove ureaje, to obino znai da ih ve poseduje. Pored ovoga, zavisno od naina/mesta ugradnje, mogu vam dobro doi i: odvijai u par veliina, kleta, skalpel, alat za skidanje izolacije, "duct" traka, duplofan, itd...

KAKO RADI CENTRALNA BRAVA I KAKO SE TO UDO POVEZUJE?

Prvo to treba znati je nain funkcionisanja centralne brave na konkretnom vozilu; na Escort-u Mk5 je to izvedeno sasvim jednostavno -- svi motori su vezani paralelno, a prednja dva su "komandujui" (bilo koji od njih moe centralno da zakljua ostale), kao to je i prikazano na ovoj shemi:

Kod modela sa vie vrata, "podreeni" motori su takoe vezani paralelno sa prethodno pomenutima, i jedino im nedostaje sama brava (kljuaonica) sa svojim prekidaem (takvi motori imaju svega tri linije: -, L i U).

Iz eme se vidi da je u pitanju vezivanje sa "pozitivnim impulsom", tj. pri zakljuavanju linija L (Lock) sa 0V (crna boja ice na shemi) poraste na +12V (crvena boja ice na shemi), a U (Unlock) sa +12V padne na 0V. Kod otkljuavanja se deava obrnut proces. (Panja! Neki kasniji modeli imaju drugaije povezivanje, gde je komanda - negativan impuls.)

Drugo to treba znati je da su uputstva za povezivanje koja stiu uz modul najee beskorisna, odnosno da mogu da navedu na pogrean put. Pojedine kolege sa foruma su iznele primere da su im instalateri rekli da to "ne moe da se uradi jer je to Ford, on je suprotan svemu ostalom" ili su im traili neke sulude vanredne izdatke, takorei duplu cenu samog modula, "da bi napravili da to radi". Naravno, moram da se ogradim da ne znam kakav je taj konkretan modul koji su kolege imale na raspolaganju, i kakva je brava na konkretnom vozilu... pa ipak, meni takva vrsta argumenta u najmanju ruku zvui kao pokuaj prodaje magle, ali to je samo moje miljenje zasnovano na nekompletnim podacima, i kao takvo nita ne znai. Ono to mogu sa velikom sigurnou da kaem je da je veinu modula na naem tritu mogue relativno jednostavno instalirati u Escort Mk5, a verovatno i u druga Ford vozila iz te generacije.

Dodavanjem modula za daljinsko komandovanje, mi elimo da umesto mehanikog prespajanja (okretanjem kljua ili pomeranjem polugice u vozilu) tu radnju obavljaju releji u samom modulu, kao to je to prikazano na narednoj shemi:

Ovime se ne remeti normalno funkcionisanje "elektro-mehanike" centralne brave. Na shemi moe da se vidi da su dve linije prekinute (simbol "makazica") -- radi se o "normalno zatvorenim" kontaktima releja (tj. onim koji su aktivni "po difoltu" - kada relej nema pobudu). To znai da je modul aktivan samo u trenutku kada se zada komanda preko daljinskog upravljaa (i narednih ~0.5s), dok ostatak vremena "spava" i eka komandu. Aktivacija releja daje ve pomenuti "pozitivni impuls", kao to bi se to desilo i sa mehanikom bravom, i time se prelazi na sledei korak u ciklusu otkljuavanja/zakljuavanja.

Mana (uslovno reeno) ovog povezivanja je da je modul "glup"; on nema nain da obradi informaciju u kojem se stanju brava trenutno nalazi. Primera radi, ako auto zakljuate "runo" (kljuem), neete moi da ga otkljuate daljincem - osim ako prvo date i modulu komandu za zakljuavanje, pa tek onda za otkljuavanje. Dakle, brava i modul moraju da budu "sinhronizovani", i ako se neto desi to bi naruilo "sinhronicitet" (nestanak napajanja, runo zakljuavanje/otkljuavanje...) treba ga ponovo uspostaviti da bi sve funkcionisalo kako treba.

U ovom trenutku ne bi bilo loe da se odluite i za lokaciju montiranja modula unutar vozila. Ja sam zbog lakeg pristupa odabrao da to bude na suvozaevoj strani, pored ECC-IV raunara, i ostatak uputstva e pratiti montau na toj lokaciji.

Prema tome, vezivanje ica bi trebalo da izgleda ovako:

Prikazan je raspored na generikom modulu koji je korien u ovom primeru... a desno je "modifikacija" koju sam napravio tako to sam ice koje nisu potrebne (pored kojih su na shemi "makazice") fiziki eliminisao iz jednorednog MOLEX utikaa koji se kopa na odgovarajui "ealj" na samom modulu. Takoe sam i zamenio redosled za par ica kako bi mi bilo oiglednije koja ica se gde vezuje (jednostavnije je da razlikujem narandastu i belu nego da gledam koja od dve bele ima crnu traftu). Boje ica u kolima na koje se vezuju pojedine linije imaju engleske skraenice (Bk = crna, Bn = smea, Gn = zelena, R = crvena, W = bela, Y = uta; tamo gde su navedene dve boje, npr. Y/Bn, prva je osnovna boja ice, a druga je boja "trafte" na ici).

KAKO TO IZGLEDA UIVO

Prvi korak je identifikacija ica prema uputstvu za povezivanje koje je stiglo uz modul.

Na ovom modulu su desnih 6 ica (narandasta, bela, uta - i tako puta dva) izvodi releja za zakljuavanje i otkljuavanje, potom idu 4 crvene i crne ice koje su vodovi za napajanje i dva tipa signala kojima je mogue (opcionalno) kontrolisati dodatne ureaje putem ovog modula, a na kraju prikljuka stoje dve (smee) ice namenjene za povezivanje signalnih svetala (pozicije, migavci)... Levo od MOLEX prikljuka se nalazi mali dvopinski prikljuak za LE diodu koja signalizira kada je modul "zakljuan".

Potom, nije zgoreg isprobati da li modul funkcionie, pre njegove ugradnje u kola. U tu svrhu moe da poslui kuni izvor napajanja od 12V ili ga moete vezati i na akumulator.

Obratite panju na polaritet (+/-) prilikom vezivanja.

Na prethodne dve slike je prikazan modul u "fabrikom" stanju, na alost nemam uspelu fotografiju nakon "modifikacije" sa tree sheme, na kojoj bi prikljuak bio malo 'krezav' (sa dva kabla manje) i sa rasporedom boja u skladu sa treom shemom. Uzdam se u vau matu da nadomesti ovaj nedostatak.

U kolima, nakon uklanjanja "trouglaste" plastike enterijera koja prekriva elektroniku lociranu uz suvozaev A stub (tik do vrata) potrebno je iz leita polako izvaditi raunar kako biste imali neometan pristup kablovima.

U snopu treba nai ice koje vode do vrata i sledeih su boja: crveno/uta (+ sa akumulatora), smea (- sa akumulatora), uto/smea (signal zakljuavanja) i belo/smea (signal otkljuavanja).

Obratite panju! U isti snop ulazi i oienje prednjih zvunika, koje takoe ima uto/smei i belo/smei vod. Lako je prepoznati da to nisu odgovarajui vodovi: na jednom mestu se odvajaju od snopa (kablovi koje mi traimo su u snopu sa jo 10-tak ica), a nedaleko od toga se nalazi i uta kablovska spojnica, kod mene je bila ubaena u jedan od otvora karoserije ispod izolacije).

Ovo su etiri ice koje su traene.

Kabl je sve do ovog mesta izolovan plastinim buirom, a odavde poinje trakasta tekstilna izolacija snopa koju nije teko razmotati donekle, da bi moglo lake da se doe do ica. (Ispod ruke je vidljiva i maloas spomenuta uta kablovska spojnica za zvunik u suvozaevim vratima.)

Budua lokacija modula... Bie zalepljen duplofanom (dvostruko samolepljivom trakom) bono na oplatu suvozaevog pretinca (obeleeno utim na slici), a ispod ventilacionog voda (crna, etvrtasta plastina cev vertikalno na slici).

Pre lepljenja, naravno, treba pokupiti vlanom krpom prainu i trunje kako bi se lepak "primio".

Da biste bili apsolutno sigurni da je na vozilu brava vezana po principu "pozitivnog impulsa", napravite probu - pipalicama unimera proverite voltau izmeu L (uto/smeeg) i U (belo/smeeg) voda.

Krokodil tipaljke pomau da se dopre do provodnika bez skidanja izolacije... Vodite rauna da se tipaljke nigde ne dodiruju meusobno, niti sa drugim ogoljenim icama ili limom karoserije.

Ovo je rezultat koji digitalni voltmetar treba da pokae kada je centralna brava zakljuana...

...a ovo kada je automobil otkljuan (predznak minus jer su se zamenila mesta "minusu" i "plusu").

(off: da, znam da mi akumulator ba i nije neki, ali malo su tome kumovali i gubici na spojevima... )

Posle toga svesrdno preporuujem "suvu" probu - spojite sve prema shemi vezivanja (trea gore data shema, "modifikacija") i proverite da li brava funkcionie na zadovoljavajui nain. migavce ne morate da vezujete u ovoj fazi, bitno je potvrditi da sam modul funkcionie kako treba.

Ovo je kritian momenat. Proverite koliko god treba puta da li je sve ispravno povezano pre nego to prikljuite nazad struju (vraanjem prethodno skinute "-" kleme na njeno mesto na akumulatoru).

Prvo proverite kljuem, da li "runo" centralno zakljuavanje funkcionie na uobiajen nain. Ako se javlja bilo kakva abnormalnost (motor brave sporije vrti, nita se ne deava), istog momenta odspojite struju (skinite "-" klemu) kako biste izbegli skupa oteenja, a zatim pokuajte da pronaete gde je dolo do greke (npr. kratak spoj na "+" i "-" linijama).

Ako je runo zakljuavanje i otkljuavanje uspelo, pokuajte isto to putem daljinskog upravljaa. Kao i u prethodnom sluaju, ako se javi bilo kakvo oklevanje motora centralne brave ili neto to ne lii na normalan rad, najpre ukinite dovod struje a onda pokuajte da pronaete uzrok takvog ponaanja (npr. UA ili LA vodovi modula vezani na "-" umesto na "+").

Ipak, verujem da tih problema nee biti, i da e brava u ovom momentu proraditi kako bi trebalo. Posle toga se odspoji akumulator i dovri se "fizikalisanje".

Potrebno je korektno zalemiti sve vodove (prvo obezbedite dobar mehaniki kontakt izmeu provodnika, potom taj kontakt "osigurajte" lemljenjem samog spoja).

Zalemljene vodove treba dobro (svaki ponaosob) izolovati i zatim ceo snop upakovati u prostor pored ECC-IV raunara

Modul je zalepljen na svoje mesto, a kablaa sprovedena po za to predvienim upljinama instrument-table, tako da ne smeta i da ne bude vidljiva putnicima u kolima. Poeljno je ostaviti da su osigurai lako dostupni, jer se nikada ne zna...

Za dobar domet, antenu treba koliko je god to mogue ispraviti i fiksirati u najviem poloaju. Neko savitljiviji i sitnije grae bi moda uspeo da to uradi runo, u samom otvoru izmeu krila i instrument-table - ali poto ja, hm, nisam takav i nisam u tome uspeo morao sam da pribegnem lukavstvu i "upecam" antenu onime to sam imao pri ruci, a zatim da fiksiram (na lake dostupnom mestu - A stub) samu "pecaljku". Ne bunim se kako radi.

Naposletku, da biste imali i vizuelnu signalizaciju rada modula (zakljuavanje, otkljuavanje, traenje kola na parkingu itd.) lepo bi bilo vezati ga na neki svetlosni i/ili zvuni signal. Ja sam odabrao da to budu migavci.

Produio sam vod od modula (dve smee ice) poto su originalni kablovi jedva dobacili do iza radija, i sproveo sam dve ile do volana, gde sam ih zalemio na vodove koji sa ablendera idu ka sijalicama migavaca (crno/zeleni i crno/beli vod). Modul koji sam ja koristio je u sebi ve imao diodnu zatitu od "povratne" struje koja se javlja na ovako vezanom modulu kada migavci normalno rade... na nekim drugim modulima e moda morati da se ubace usmerivake diode kako bi se izbeglo oteenje modula. Ako niste sigurni, nemojte povezivati izvode migavaca!

Iii.. to je to. Uz malo sree, sada imate u svom vozilu funkcionalnu daljinsku komandu centralnog zakljuavanja. Ostale mogunosti (npr. povezivanje automatskog zatvaranja prozora kada se automobil zakljua, elektrino otvaranje brave petih vrata itd...) su pitanja linih afiniteta i ta problematika nee biti detaljnije obraena u ovom tekstu. Snaite se.

Primedbe, sugestije, diskusija..... pozdrav, Bojan

The story so far:In the beginning the Universe was created.This has made a lot of people very angry and has been widely regarded as a bad move.

BojanM BOFHPostovi: 4352Pridruio se: et Avg 05, 2010 1:19 pmLokacija: KladovoVrh

Re: Daljinsko zakljucavanje centralne brave (Escort Mk5)od Shelby Ned Okt 02, 2011 10:26 pm Ovo za kneza .

Shelby Postovi: 1141Pridruio se: Ned Jul 11, 2010 11:44 amLokacija: CacakVrh

Re: Daljinsko zakljucavanje centralne brave (Escort Mk5)od dule0911 Ned Okt 02, 2011 10:30 pm Znaci wow, nisam citao sve, ali svaka cast na trudu Fiesta!!

dule0911 Diesel PowerPostovi: 8132Pridruio se: Uto Feb 17, 2009 3:07 amLokacija: Beograd - LetaneVrh

Re: Daljinsko zakljucavanje centralne brave (Escort Mk5)od BojanM Ned Okt 02, 2011 10:35 pm A vidim da se nekoliko ljudi na forumu namuilo sa neim to je prilino jednostavan zahvat, samo ako se radi polako i sa razumevanjem. Pa kad sam ve ionako radio za sebe fotke i eme, nije bio veliki problem dokucati tekst i sve to malo uobliiti.

S tim na umu: poto veina nema rutinu u ovakvim stvarima, znajte da treba imati ivce za par sati petljanja po icama. Cenim da nije svako dovoljno strpljiv za to...pozdrav, Bojan

The story so far:In the beginning the Universe was created.This has made a lot of people very angry and has been widely regarded as a bad move.

BojanM BOFHPostovi: 4352Pridruio se: et Avg 05, 2010 1:19 pmLokacija: KladovoVrh

Re: Daljinsko zakljucavanje centralne brave (Escort Mk5)od knez91 Ned Okt 02, 2011 10:55 pm ovo se stamapa, i kada krenem da vezem da gledam sta si radio Loyale je napisao: kad ga poguras upali na pola tocka.

knez91 Postovi: 2077Pridruio se: Ned Maj 30, 2010 7:13 pmLokacija: TemerinVrh

Re: Daljinsko zakljucavanje centralne brave (Escort Mk5)od Shomy_ksh Pon Okt 03, 2011 2:00 am

A sad jedno pitanjce...posto je ovo za Escort mk5... koliko se razlikuje povezivanje na Fiesti 2004 ? posto sam mislio isto sam da uradim ali se pominje GEM, da mora preko njega... Ford Fiesta DuraTorQ 1,4TDCiPhase Evolution Opus 500.1 + Mac Audio Select 12 with Alpine CDE-9882RiDragomir je napisao:Ma volim kada se raspisete,milina mi je da citam

Shomy_ksh VIPPostovi: 3114Pridruio se: Uto Avg 04, 2009 3:45 amLokacija: KrusevacVrh

Re: Daljinsko zakljucavanje centralne brave (Escort Mk5)od mbole Pon Okt 03, 2011 2:15 am Shomy opet si pobrkao loncice

Ne MORA preko GEM-a.Ali moze preko njega.

Ti si hteo da imas kljuc sa daljincem, a taj daljinac iz kljuca mora preko GEM-a.

Ako hoces nezavistan daljinac onda ide aftermarket daljinsko, ili alarm.

Kao sto je Bojan napisao instalacije se razlikuju ne samo od modela do modela vec i izmedju dva nivoa opreme istog modela i istog godista. Koliko se razlikuje?Moguce nista a moguce i jako mnogo. Trebalo bi prostudirati semu bas tvog modela, uporediti to sa daljinskim koji imas i onda reci: to ide tako.Mondeo, Mk2, 1998, 1.8TD, Ghia, naftarica je naravno karavan

mbole Postovi: 2913Pridruio se: Pon Jun 06, 2011 10:09 pmLokacija: BatajaVrh

Re: Daljinsko zakljucavanje centralne brave (Escort Mk5)od BojanM Pon Okt 03, 2011 7:13 am Shomy, ini mi se da kod tebe na Fiesti malo komplikuje stvari to to "obe strane" fabrikih motora CB kontrolie GEM. Nagaam da je to, po nekoj logici, zbog obrtanja polariteta motora (vrti na jednu stranu tokom zakljuavanja, a na drugu kod otkljuavanja) umesto prostog ciklinog sistema kakav je na Escortu (vrti se samo na jednu stranu, pa ako "ofula" - npr. ne moe da zakljua jer su neka vrata otvorena - samo okrene krug i vrati se na poetak). Takoe, ako se ne varam, kod tebe postoje i senzori/prekidai koji govore GEM-u da li su neka vrata ostala odkrinuta (DOOR AJAR) i verovatno centralna nee ni raditi ako nisu sva vrata zatvorena; tako da bi to isto trebalo na neki nain implementirati i kod modula daljinske komande, da ne ispadne da si ti nagazio zakljuavanje, auto blicnuo migavcima, sve "OK"... a kola ostanu nezakljuana jer se motor brave nije ni aktivirao.

to ree Bole: valjalo bi identifikovati ice koje vode do motora, izmeriti kakvo je njegovo napajanje i kako se menja zavisno od eljene akcije (otklj/zaklj), videti na osnovu ega GEM zna da je CB zavrila svoj posao itd. - pa sve to pretoiti u emu vezivanja za konkretan modul daljinca. Nije nemogua misija, ali trebalo bi se igrati na konkretnom automobilu.

Ja sam odabrao aftermarket modul jer za Escort 5 nije bilo "fabrike" opcije, a nije mi se dalo da se zezam sa ubacivanjem takvog modula iz npr. Escorta 6 (poto, koliko znam, ima i razlike u motorima, itd.)... ovo je bila jednostavnija/jeftinija varijanta sa velikom verovatnoom uspeha, koju e (pretpostavljam) odabrati 90% ljudi sa istim goditem vozila. Kod tebe je elegantnija i bolja varijanta sa zamenom GEM-a koji ima daljinsku komandu, kad ve ima tu mogunost - moda ti se ini malo skuplja u startu, ali pogledaj koliko ljudi uzimaju za ugradnju daljinca centralne brave, pa uraunaj i to u cenu... Vidi sam ta ti se vie isplati. pozdrav, Bojan

The story so far:In the beginning the Universe was created.This has made a lot of people very angry and has been widely regarded as a bad move.

BojanM BOFHPostovi: 4352Pridruio se: et Avg 05, 2010 1:19 pmLokacija: KladovoVrh

Re: Daljinsko zakljucavanje centralne brave (Escort Mk5)od miske17 Pon Okt 03, 2011 10:28 pm Sve pohvale za trud care, mnogima ce ovo znaciti!Fiat Bravo 1.6 16V BlackInk

miske17 Postovi: 283Pridruio se: Sre Maj 18, 2011 5:32 pmLokacija: Beograd-KaludjericaVrh

Re: Uradi sam: daljinsko zakljuc. centralne brave (Escort Mkod BojanM Uto Okt 04, 2011 7:39 am Sluimo narodu.pozdrav, Bojan

The story so far:In the beginning the Universe was created.This has made a lot of people very angry and has been widely regarded as a bad move.

BojanM BOFHPostovi: 4352Pridruio se: et Avg 05, 2010 1:19 pmLokacija: KladovoVrh

Re: Escort Mk5: daljinsko zakljucavanje centralne braveod Apolon Uto Mar 13, 2012 11:47 am Ja imam eskorta karavana mk6 nemam centralno a voleo bih da ga ugradim. Molim za savet i za preporuku gde da nabavim i koju centralnu. Dali je isti princip ugradnje kao na mk5?

Apolon Postovi: 227Pridruio se: Pet Maj 20, 2011 10:53 amLokacija: RatkovoVrh

Re: Escort Mk5: daljinsko zakljucavanje centralne braveod milan_gt Uto Mar 13, 2012 12:01 pm tek sad vidim temu..boki svaka cast!

sent from white land..Vladan je napisao:Preticao sam i kad nisam morao..

milan_gt Postovi: 6786Pridruio se: Sub Jul 17, 2010 4:43 pmLokacija: UziceVrh

Re: Escort Mk5: daljinsko zakljucavanje centralne braveod BojanM Uto Mar 13, 2012 12:22 pm @Apolon: ako nema uopte centralnu bravu, onda u principu moe da ugradi ceo sistem onako kako ti eli, poto e morati da uklopi sve od nule (motore na vratima, modul daljinske komande centralne brave ako eli tu funkcionalnost itd.)

iroko su rasprostranjeni pomenuti moduli dalekoistone proizvodnje, koji su svi otprilike istog kvaliteta - ali su motorii koji se dobijaju uz njih relativno slabani u poreenju sa fabrikim, a i treba im izmisliti neki nain montae i povezivanja... Zato je, po meni, loginije da se kupe polovni original motori za brave od nekoga ko rastura Escorte (mislim da lan Reppa ima finu kolekciju toga do sada, a i nije predaleko od tebe) i da se napravi instalacija slina fabrikoj; mogue je da su fabriki kablovi ve sprovedeni donekle (odraena priprema) pa da samo treba povezati motore, ali to e ve proveriti na licu mesta kada rasturi vrata.

Ako eli i daljinsko zakljuavanje (a to ne bi eleo ) onda kupi samo modul kod kojeg ti se najvie dopadnu daljinci, ili onaj koji ima opcije koje eli da implementira (otvaranje gepeka, automatsko zatvaranje prozora, anlasovanje "daljincem"... ili ta ti ve deluje interesantno) i to je to... miko.pozdrav, Bojan

The story so far:In the beginning the Universe was created.This has made a lot of people very angry and has been widely regarded as a bad move.

BojanM BOFHPostovi: 4352Pridruio se: et Avg 05, 2010 1:19 pmLokacija: KladovoVrh

Re: Escort Mk5: daljinsko zakljucavanje centralne braveod Apolon Uto Mar 13, 2012 3:04 pm TENK JU........ Poslednji put menjao BojanM dana Uto Mar 13, 2012 4:11 pm, izmenjena samo jedanput Rezlog: ...i nema potrebe da citira post iznad svog ;) Podrazumeva se da na to odgovara.

Apolon Postovi: 227Pridruio se: Pet Maj 20, 2011 10:53 amLokacija: RatkovoVrh

Re: Escort Mk5: daljinsko zakljucavanje centralne braveod Johnnyford et Mar 29, 2012 12:06 pm Aj i ja da pitam neki su upoznati sa misterioznim ne postojanjem centralne brave na mom escortu pa sam resio posto je vreme sad bas pogodno za rad da ugradim i ja centralnu i modul za daljinsko otklj/zaklj.E sad mene interesuje posto imam vec alarm pa da ne bih vukao 2 daljinca i pritiskao ko budala prvo da zakljucam pa alarm da ukljucim moze li se taj modul povezati sa alarmom i da se sve obavlja preko jednog daljinca sto je jedino pismeno resenje.Znaci da ostane i alarm ali da dobijem in otkljucavanje i zakljucavanje na dugme Nakon razgovora sa par ljudi svi kazu da instalacija treba da postoji tj da je vec izvedena ali da fale motri ili tako nesto ili da je onaj ko je ugradjivao alarm skinuo ili otkacio centralnu i oni kazu da ne moze da se poveze alarm i centralna naknadno ugradjena al ja njima nesto posebno i ne verujem sve se svodi na ono "ja mislim" ili "trebalo bi" a problem je sto ja ne znam gde je ugradjen modul alarma tj gde se on nalazi na autu pa zna li neko gde se to obicno postavlja da ne rasturam sve ko budala.I da ukoliko mi zatrebaju motori ko prodaje to polovno original fordovo,a ne one iz zutih zemalja A sto se modula tice nista ona ludila iza gepek,prozore,startovanje i tako to znaci samo otklj/zaklj,pa shodno tome koji modul je najbolji cena nije problem samo hocu da stavim i da zaboravim na njega tj da se ne kvari svaki cas

Johnnyford Postovi: 45Pridruio se: et Feb 16, 2012 3:53 pmLokacija: KragujevacVrh

Re: Escort Mk5: daljinsko zakljucavanje centralne braveod BojanM et Mar 29, 2012 12:23 pm Najee alarmna centrala ima ujedno i "okida" za centralnu bravu, nema potrebe da se pravi komplikovaniji sistem od toga... u tom sluaju je potrebno samo da na centralu alarma (kad je pronae) vee motore... Moe da bude mali problem ako nije oigledno kako se vezuju motori, tj. ako ne moe da se nae ema alarma - ali to ve mora da utvrdi majstor koga angauje, ili ti sam.

U elektrinom kolu fabrikog centralnog zakljuavanja na Escortu Mk5 ne postoji neki centralni modul, ve se alarm ili modul za daljinac povezuju u "krug" centralnog zakljuavanja kao to sam opisao u prvoj poruci na ovu temu. Predloio bih ti da pokua da uklopi emu sa tvojim alarmom u tu varijantu, mada je mogue da postoji i neka jednostavnija opcija; to bi takoe moralo da se utvrdi na licu mesta.

Za motore, proitaj dva posta iznad svog... ili navrati do Mojsinja.pozdrav, Bojan

The story so far:In the beginning the Universe was created.This has made a lot of people very angry and has been widely regarded as a bad move.

BojanM BOFHPostovi: 4352Pridruio se: et Avg 05, 2010 1:19 pmLokacija: KladovoVrh

Re: Escort Mk5: daljinsko zakljucavanje centralne braveod mbole Pet Mar 30, 2012 2:15 am Ako je alarm naknadno ugradjen, 99% je verovatnoce da poseduje izlaze za centralnu, to jest da sam ima svoj sklop centralne brave (fale samo motori i zice). E sad naranvo pitanje je koji konkretno alarm je kod tebe ugradjen.Ne vidim zasto bi neko otkacinjao fabricku centralnu ako je ugradjivao alarm. Sta ga briga sto postoji i centralana. Ako vec ne ume da ih poveze, ostavi svaki za sebe i gotovo. Mada... ima nas raznih.Obicno ga zabodu negde ispod instrument table kod vozacevih nogu. Pogledaj gde ima zica koje su naknadno kacene, pa ih isprati. Takodje mozes da pratis zicu koja vodi od sirene alarma.Mondeo, Mk2, 1998, 1.8TD, Ghia, naftarica je naravno karavan

mbole Postovi: 2913Pridruio se: Pon Jun 06, 2011 10:09 pmLokacija: BatajaVrh

Re: Escort Mk5: daljinsko zakljucavanje centralne braveod Johnnyford Pet Mar 30, 2012 8:37 pm Ovako skinuo tapacire ali nisam skidao i onaj sundjer vec sam ga samo delimicno odlepio postoji sipka koja vodi u bravicu za zakljucavanje iznutra a na bravi spolja gde ide kljuc sa unutrasnje strane ima crna kutija tako da nista nisam novo saznao a alarm ne znam dal da ga ostavljam koristan mi je zbog blokade motora ovo ostalo pf mogu i bez toga ali me nervira sto moram da se protezem da zakljucam i otkljucam suvozaceva vrata a alarm je ugradjen u Nemackoj tako je uvezen auto 2004 tako da predhodna vlasnica nema pojma koji je alarm

Johnnyford Postovi: 45Pridruio se: et Feb 16, 2012 3:53 pmLokacija: KragujevacVrh

Re: Escort Mk5: daljinsko zakljucavanje centralne braveod BojanM Pet Mar 30, 2012 8:57 pm Bolje bi bilo da si uslikao kad si ve rasturao, ali ajd'...

Da li to to si video lii na neto sa ove slike?

P.S. Reppa izvini to sam posudio sliku.pozdrav, Bojan

The story so far:In the beginning the Universe was created.This has made a lot of people very angry and has been widely regarded as a bad move.

BojanM BOFHPostovi: 4352Pridruio se: et Avg 05, 2010 1:19 pmLokacija: KladovoVrh

Re: Escort Mk5: daljinsko zakljucavanje centralne braveod Johnnyford Pet Mar 30, 2012 9:25 pm Upravo tako iz crne kutije ide sipka u bravicu slikao sam ja ali nmg da izvadim usb iz kompa tako da dok to ne iscupam nista,ali to je to.

Johnnyford Postovi: 45Pridruio se: et Feb 16, 2012 3:53 pmLokacija: KragujevacVrh

Re: Escort Mk5: daljinsko zakljucavanje centralne braveod BojanM Pet Mar 30, 2012 9:55 pm Ajd potvrdie jo neko iskusniji, ali uz rizik da u da lupnem, to ti je motor centralne brave... tj. ti verovatno ve ima centralnu bravu, samo je pitanje zbog ega ne radi. pozdrav, Bojan

The story so far:In the beginning the Universe was created.This has made a lot of people very angry and has been widely regarded as a bad move.

BojanM BOFHPostovi: 4352Pridruio se: et Avg 05, 2010 1:19 pmLokacija: KladovoVrh

Re: Escort Mk5: daljinsko zakljucavanje centralne braveod Reppa Pet Mar 30, 2012 10:00 pm Motor centralne brave nalazi ispod onog crnog poklopca i izgleda ovako:

By robirepasi at 2012-03-30http://www.polovniautomobili.com/reppa

Reppa Postovi: 735Pridruio se: Sre Okt 20, 2010 7:03 pmLokacija: Temerin SajtVrh

Re: Escort Mk5: daljinsko zakljucavanje centralne braveod Johnnyford Sub Mar 31, 2012 8:40 am E,sad je problem sto ja nisam zapazio dal ima i ove instalacije,a da skroz skidam onaj zastitni sundjer pa da lepo pogled ne ide ko da ga vrati i zalepi posle ali crna kutija tj poklopac iz njega u bravicu ide sipka (posto je previse kruta da bude sajla).E sad aj da lupim jel ima ona neku centralu fabricki i gde se ona nalazi da potrazim nju,a centrala od alarma boga pitaj gde se nalazi probao da pratim kablove od sirene ulaze zajedno sa ostalim kablovima u u instrumenttablu zajedno sa osvetljenjem za cajgere i sta ja znam sta jos svetli u instrument tabli (abs,airbag,ulje..) Dal mi se isplati da skidam instrument tablu da nadjem centralu pa i ne bas to jedino neki iskusniji vlasnik forda ili neki elektricar da proba da RAZMRSI ja oterao kod nekog hvaljenog elektricara i covek mi ladno kaze za prekidac svetla u kabini onaj na stubovima to je senzor alarma imas fabricki alarm i onda ja njemu sve po izgleda da zna da zameni sijalicu i jos po nesto ali ostalo a toliko su ga hvalili kao nema boljeg za auto elektriku cile neki raspali al odo sad mnogo u off probacu da jurim gde su sakrili centralu od alarm,a pa kad nadjem,ako nadjem stavljamo modul koji sam izgleda dzaba kupovao

evo i mali edit mozda nije vezano za ovu temu al cemu ovo cudo sluzi inace nalazi se na dnu stuba sa suvozaceve strane ovaj poklopac se nalazi i sa vozaceve strane ali nema ovaj "dzek"

Uploaded with ImageShack.us

Johnnyford Postovi: 45Pridruio se: et Feb 16, 2012 3:53 pmLokacija: KragujevacVrh

Re: Escort Mk5: daljinsko zakljucavanje centralne braveod BojanM Sub Mar 31, 2012 7:45 pm Vidi druze... Da ne duzim jer sam na putu, samo malo pazljivije procitaj temu i pronaci ces odgovor na gomilu svojih pitanja.

A ako dobro vidim sa mobilnog, to treba da bude prikljucak za dijagnostiku.pozdrav, Bojan

The story so far:In the beginning the Universe was created.This has made a lot of people very angry and has been widely regarded as a bad move.

BojanM BOFHPostovi: 4352Pridruio se: et Avg 05, 2010 1:19 pmLokacija: KladovoVrh

Re: Escort Mk5: daljinsko zakljucavanje centralne braveod Johnnyford Sub Mar 31, 2012 9:41 pm Prostudirao sam ja ovu temu uzduz i popreko ,a sto se tice ovog dzeka kad sam skinuo plastiku ispod je neka metalna kutija i nekoliko snopova zica tako da bice da je neka centrala tj nesto za dijagnostiku.Trenutno odustajem od ovoga uradi sam pa kad nadjem dobrog elektricara ide kod njega pa nek on bije glavu hvala na savetima ali zamrseno je to bar na mom autu