esei bm spm

 • View
  259

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of esei bm spm

 • 7/25/2019 esei bm spm

  1/40

  Tajuk : Amalan Berjimat-cermat Mendatangkan Pelbagai Manfaat Kepada Sesebuah

  Negara. uraikan Kepentingan-Kepentingan dan !angkah-!angkah Amalan Berjimat-

  cermat.

  Pendahuluan:

  "stilah berjimat-cermat sering diuar-uarkan #leh pihak kerajaan pada $aman muasir ini.Adakah mas%arakat Mala%sia tidak tahu berjimat-cermat& Sebenarn%a berjimat-cermat

  merupakan istilah keramat %ang memacu kepada keja%aan sesebuah bangsa dan

  negara.Tanpa amalan tersebut maka tidak mustahilah negara akan terdedah kepada krisisek#n#mi'maka mundurlah ek#n#mi negara tersebut. (alam k#nteks ini' semua indi)idu

  dalam sebuah negara memainkan peranan penting dalam mengamalkan amalan berjimat-

  cermat.Terdapat ban%ak faedah %ang diper#leh daripada amalan itu.

  "si *: Persediaan dan +aminan Masa adapan.

  Apakah kepentingan amalan berjimat-cermat&

  Amalan berjimat-cermat memb#lehkan indi)idu merancang masa depan mereka.

  Mengapakah amalan berjimat-cermat perlu dilakukan&

  al ini perlu dilakukan #leh semua #rang bak kata pepatah ,beringat sebelum kena'berjimat sebelum habiskerana kita tidak menduga sesuatu perkara %ang akan

  berlakupada masa hadapan.

  Bagaimanakah amalan ini perlu dilakukan&

  #l#ngan mas%arakat terutaman%a ibu bapa perlu mengamalkan sikap berjimat-cermatterutaman%a dalam aspek ke/angan kerana ,sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukitdan,sehari selembar benang lama-lama menjadi kain. al ini akan dapat membantu mereka

  membia%ai perbelanjaan pendidikan anak-anak apabila melanjutkan pelajaran ke menara

  gading. Mas%arakat terutaman%a generasi muda perlu merancang perbelanjaan mereka

  agar tidak berdepan dengan masalah apabila menempuh usia emas kelak. Keban%akan/arga emas menghadapi masalah kerana mereka gagal merancang ke/angan ketika usia

  muda. al ini perlu dielakkan supa%a tidak seperti pepatah ,sudah terhantuk baru

  tengadah.

  0#nt#h

  Sebagai c#nt#h' apabila anak-anak berja%a melanjutkan pelajaran' ibu bapa akanmemerlukan k#s %ang ban%ak.Sekiran%a ibu bapa mempun%ai /ang simpanan' mereka

  tidak menghadapi apa-apa masalah' sebalikn%a jika ibu bapa tidak mempun%ai /ang

  simpanan' mereka akan tertekan dengan kemelut ke/angan sekali gus akan

  mengharapkan biasis/a dan pinjaman daripada pihak kerajaan.

  1umusan isi

 • 7/25/2019 esei bm spm

  2/40

  2leh itu' kita janganlah menjadi mas%arakat %angn sentiasa mengharapkan bantuan

  daripada pihak kerajaan dan melahirkan bangsa %ang sentiasa bert#ngkat. 2leh hal %ang

  demikian' amalan berjimat-cermat ini dapat melahirkan mas%arakat %ang harm#ni dankeluarga %ang bahagia kerana tidak mengalami sebarang tekanan ke/angan kerana

  mempun%ai /ang simpanan mereka sendiri.

  "si 3 : Persediaan Menghadapi 4aktu Kecemasan.

  Apakah kepentingan amalan berjimat-cermat&.

  ,Malang tidak berbau. Peribahasa ini sangat sin#nim dengan fitrah kehidupan manusia.Tiada sesiapapun %ang mengetahui akan musibah %ang bakal dihadapi pada masa akan

  datang.Sejajar dengan itu' amalan berjimat-cermat b#leh membantu mas%arakat sebagai

  suatu persediaan apabila menghadapi /aktu kecemasan seperti perbelanjaan mera/atpembedahan' kemalangan dan pen%akit kr#nik %ang dialami #leh diri sendiri' ibu bapa

  atau kaum keluarga.

  Mengapakah amalan berjimat-cermat perlu dilakukan&

  Sehubungan dengan itu' melalui amalan berjimat-cermat' kita tidak perlu ,mengemis di

  merata-rata tempat apabila memerlukan ra/atan kesihatan. !angkah berjimat-cermat ini

  sangat penting kepada mas%arakat sebagai satu persediaan jika berlaku sesuatukecemasan kerana manusia han%a merancang sedangkan Tuhan %ang menentukan.

  Bagaimanakah amalan ini penting kepada sese#rang&

  al ini disebabkan k#s ra/atan %ang tinggi dan biasan%a tidak mampu dibia%ai #leh

  pesakit terutaman%a apabila melibatkan pembedahan dan pen%akit kr#nik %ang

  memerlukan perbelanjaan beratus-ratus ribu ringgit. K#s ra/atan %ang terlalu tinggi initentulah membebankan pesakit tersebut.

  0#nt#h.

  Apabila sese#rang dimasukkan ke h#spital kerana menghidap pen%akit kr#nik sepertikanser' ra/atan pembedahan melibatkan perbelanjaan berjumlah beratus-ratus ribu

  ringgit. Kegagalan pesakit men%ediakan sejumlah /ang %ang besar ini b#leh

  men%ebabkan pesakit tidak mendapat ra/atan %ang se/ajarn%a dan akan berakhir dengankematian.

  1umusan isi.

  1umusann%a' langkah berjimat-cermat ini sangat penting kepada mas%arakat sebagai satu

  persediaan menghadapi /aktu kecemasan agar ra/atan segera dapat men%elamatkan

  n%a/a pesakit.

  "si 5 : Kestabilan 6k#n#mi Negara.

  Apakah kepentingan amalan berjimat-cermat&

 • 7/25/2019 esei bm spm

  3/40

  Salah satu faedah berjimat-cermat ialah ek#n#mi negara dapat distabilkan.

  Mengapakah amalan berjimat-cermat perlu dilakukan&

  Tanpa kestabilan ek#n#mi negara' sesebuah negara tidak dapat dibangunkan atau

  dimajukan. K#mitmen sese#rang amatlah diharapkan bagi membangunkan ek#n#mi

  Negara.

  Bagaimanakah amalan berjimat-cermat perlu dilakukan&

  Sese#rang itu dapat berjimat cermat dengan cara membeli barangan buatan tempatan ataumelanc#ng dalam negara mereka sendiri. Apabila sese#rang itu membeli barangan buatan

  tempatan' hal ini akan mengelakkan pengaliran /ang keluar /ang dan menggalakkan

  /ang beredar dalam negara. +ika kita membeli barangan buatan tempatan dan bukann%abarangan imp#rt' /ang %ang kita ba%ar atau belanjakan itu akan diterima #leh pengeluar

  tempatan dan /ang tersebut b#leh mengalirdalam negara.

  0#nt#h

  Maka pendapatan %ang ada' negara akan dapat membia%ai pelbagai pr#jek %ang

  mendatangkan keuntungan' lebih-lebih lagi ketika kega/atan ek#n#mi. Negara juga

  tidaklah perlu memuat pinjaman ke/angan dari Bank (unia justeru' maruah negara dapatdiselamatkan. 2leh %ang demikian itu' kegiatan ek#n#mi tempatan dapat dihidupkan

  secara lebih aktif dan efektif. "mpakn%a' ek#n#mi menjadi lebih mampan.Sese#rang

  indi)idu atau mas%arakat turut dapat membantu kestabilan ek#n#mi negara denganmengamalkan pelanc#ngan d#mestik. Mereka digalakkan melanc#ng dalam negara

  mereka sendiri seperti peribahasa ,hujan emas di negeri #rang' hujan batu di negeri

  sendiri lebih baik di negeri sendiri Apabila hal ini berlaku' maka secara tidak langsungmereka telah memberi sumbangan kepada pertumbuhan ek#n#mi. 6k#n#mi negara akan

  menjadi lebih teguh dan mantap. 4ang %ang dibelanjakan akan diterima #leh pengusaha

  tempatan dan hal ini bermakna /ang itu seterusn%a akan beredar dalam kalangan rak%at

  tempatan.

  1umusan isi

  2leh itu' jelaslah baha/a sikap berjimat-cermat merupakan salah satu punca %angmen%umbang ke arah kekukuhan ek#n#mi negara. Sejajar dengan itu' marilah kita

  bersama-sama mengamalkan amalan %ang terpuji itu.

  !angkah-!angkah Amalan Berjimat-cermat

  "si 7: Peranan ibu bapa

  Apakah peranan ibu bapa untuk memupuk amalan berjimat -cermat.&

  "bu bapa turut memainkan peranan penting dalam mendidik anak-anak mengamalkan

  tabiat suka berjimat-cermat'sebagaimana pepatah Mela%u ada men%ebut , bagaimana

 • 7/25/2019 esei bm spm

  4/40

  acuan begitulah kuihn%a.

  Mengapakah ibu bapa perlu menunjukkan sikap berhemah ketika berbelanja&

  "bu bapa menunjukkan sikap bijak dan berhemah apabila berbelanja dan menunjukkan

  c#nt#h %ang baik kepada anak-anak sama juga seperti peribahasa ,bapa b#rek anak

  rintik.

  Bagaimanakah ibu bapa b#leh memupuk amalan berjimat-cermat&

  Antara langkah permulaan %ang b#leh dilakukan ialah menggalakkan anak-anakmemba/a bekal makanan ke sek#lah.(alam hal ini' anak-anak mereka bukan sahaja

  ditanam minat suka menabung dan berjimat-cermat tetapi juga memba/a bekalan

  makanan seimbang %ang disediakan #leh ibu dari segi khasiatn%a malah terjamin

  kebersihann%a. Tidak timbul lagi masalah keracunan makanan %ang sering dihadapi #lehpelajar seandain%a mereka makan makanan di kantin sek#lah atau %ang dibeli di luar.

  0#nt#h

  Sebenarn%a' penabungan /ang belanja %ang diberi #leh ibu bapa dapat digunakan untuk

  membeli barang keperluan %ang berfaedah seperti barangan peribadi ataupun buku-buku

  rujukan.al ini' sebagai serampang dua mata' selain berjimat-cermat' pada masa %angsama dapat merasai air tangan ibu dan b#leh mengeratkan kasih sa%ang ibu dan anak.

  1umusan isi.

  Kesimpulann%a' memba/a bekalan makanan dari rumah ini perlu dijadikan satu buda%a%ang patut diamalkan #leh setiap pelajar.

  "si 8: Peranan kerajaan dan rak%at

  Apakah peranan kerajaan dan rak%at dalam usaha menggalakkan sikap berjimat-cermat&

  Salah satu langkah untuk menggalakkan sikap berjimat-cermat' kerajaan perlu men%eru

  rak%at agar membuat pelaburan pendidikan untuk anak-anak.

  Mengapakah pelaburan pendidikan ini amat berguna kepada ibu bapa dan anak-anak&

  Pelaburan pendidikan ini amat berguna kerana para ibu bapa dapat mempersiapkan diria/al-a/al lagi untuk membia%ai pendidikan anak-anak agar tidak perlu berhadapan

  dengan masalah ke/angan ketika sampai masan%a anak-anak memasuki institusi

  pendidikan. +anganlah nanti anak-anak terpaksa mengalah untuk tidak men%ambungpelajaran disebabkan masalah ke/angan.

  Bagaimanakah caran%a ibu bapa b#leh melabur dalam skim pelaburan pendidikan&

  Para ibu bapa b#leh memperuntukkan sebahagian daripada pendapatan mereka untukmembuat simpanan dalam skim pelaburan pendidikan.

 • 7/25/2019 esei bm spm

  5/40

  0#nt#h

  Pada hari ini' ban%ak s%arikat insuran' umpaman%a Mala%sian Nati#nal "nsurance 9MN"'Mala%an Alliance Assurance 9MAA' "ns