Extra Ciechanów

 • View
  216

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

nr 438 z dn. 27.08.2013r.

Text of Extra Ciechanów

 • Sierpniowe coroczne spotkaniaw Sarnowej Grze w kolejne rocznice

  Bitwy Warszawskiej 1920, ktrej jednaz gwnych batalii rozegraa si wanie

  na polach tej miejscowoci, weszy juna stae do kalendarza najwaniejszych

  imprez spoeczno-patriotycznychpowiatu ciechanowskiego.

  w w w. c i e c h a n ow. ex t r a p o l s k a . p l

  NR 438 l ROK X l 27 SIERPNIA 2013 l NAKAD 7500 egz. WWW.extraciechanow.pl l WWW.ciechanow.extrapolska.pl

  g

  az

  eta

  BE

  ZP

  A

  TN

  A g

  az

  eta

  BE

  ZP

  A

  TN

  A g

  az

  eta

  BE

  ZP

  A

  TN

  A g

  az

  eta

  BE

  ZP

  A

  TN

  A

  Ukazuje si w Ciechanowie i gminach: Ciechanw, Glinojeck, Grudusk, Goymin, Ojrze, Opinogra, Regimin, Sosk

  reklama

  reklama

  reklamareklama

  reklama

  reklama

  reklama

  Bliskie spotkanie z tradycjwojskowoci

  reklamareklama

  reklamareklama

  Nie daw no ujaw nio ny opi nii pu blicz -nej fakt przy pad ko we go od kry ciana skra ju cie cha now skiej uli cymie ci skiej zbio ro wej mo gi y nie -zna nych osb, kt rej po wsta nie da -to wa ne jest wstp nie na okres bli -sko po wy zwo le niu na sze go mia staprzez Ar mi Ra dziec k, wy wo a o wwia do mo ci wie lu cie cha no wianre flek sie o tra gicz nym wy mia rzew cze sne go cza su, ale te i oso bi -ste wspo mnie nia tam tych wy da -rze tak e zwi za nych bez po -red nio z oko licz no cia mi to wa rzy -sz cy mi do ko ny wa niu ujaw nio nychpo chw kw.

  Do tych cza so we wy po wie dzi przed -sta wi cie li pol skich wadz usta wo wo od -po wie dzial nych za zba da nie od kry te gopod czas prac ziem nych miej sca po grze -ba nia nie zna nej jesz cze licz by lu dzi sz oczy wi stych wzgl dw bar dzo skrom -ne i ge ne ral nie nie wy kra cza j po zawska za nie, i jest to po ch wek zbio ro -wy do ko na ny w okre sie ko cw ki IIwoj ny wia to wej lub za raz po niej. Zpunk tu wi dze nia pro ce du ry urz do wejtak zwi ze enun cja cje s za sad ne i wy -ni ka j z od po wied nich prze pi sw pra -wa, bo wiem uzy ska nie szer szej wie dzywy ma ga do ko na nia pro fe sjo nal nej eks -hu ma cji wszyst kich szczt kw ludz kich

  i pod da nia ich ba da niom eks perc kim wza kre sie czyn no ci s do wo -me dycz nychz uy ciem tech nik la bo ra to ryj nych, jaki te na uko wej kwe ren dy w za so bach ar -chi wal nych, a tak e po szu ki wa nia wie -dzy r do wej u wiad kw zda rze. Nieuprze dza jc wy ni kw prac kom pe tent -nych or ga nw pa stwa, ani te niewpy wa jc na ich kie ru nek ba daw czy,war to przed sta wi ju te raz ze staw wia -ry god nych re la cji opi su j cych oko licz -no ci zwi za ne z grze ba niem w okre siepo wo jen nym wik szej licz by ludz kichzwok wzdu ko co we go od cin ka uli cymie ci skiej.

  Dokoczenie na str. 11

  Cie cha now skie po chw ki po zmro ku

  Kto spo czy wa w brat nich mo gi ach?

  Pan Sta ni saw Ka czo rek wska zu je te ren po -chw ku bez i mien nych ofiar obo zu pro wa dzo -ne go w Cie cha no wie przez wa dze ra dziec kie.

  Au t

  or: K

  a rol

  Pod

  gr n

  y

  10str.

 • 2reklama

  ogoszenie ogoszenie

  ogoszenie

  Ks. Ja cek K dzier ski dy rek tor Ka to lic -kie go Ra dia Cie cha nw od cho dzi z te gosta no wi ska. Na wa sn pro b zo staprzez Bi sku pa Poc kie go skie ro wa ny dopra cy mi syj nej w Uru gwa ju.

  Ks. K dzier ski dy rek to rem KRC by przez3 la ta. By to dla mnie czas bar dzo owoc ny,ob fi ty w no we do wiad cze nia i cie ka we spo tka -nia z lud mi. Na uczy em si wie le o y ciu wia -ta me diw, ale tak e o y ciu spo ecz no ci cie -cha now skiej - nie tyl ko od stro ny re li gij nej, alerw nie co dzien nych spraw, a tak e kul tu ry.Spo tka em si z du ycz li wo ci za rw no wsa mym Ra dio jak i u na szych su cha czy. Szcze -gl n wdzicz no chcia bym wy ra zi tym in -sty tu cjom, kt re wspie ra j Ra dio i z nim wsp -pra cu j po wie dzia nam dy rek tor KRC.

  Od wrze nia ks. Ja cek po dej mie no we za da -nia. B d pra co wa w Uru gwa ju na 3-let nimkontr ak cie. B dzie to pla cw ka w die ce zji Mi nas -ok 100 km od sto li cy kra ju Mon te vi deo. Mam na -dzie j, e b d mg kie dy opo wie dzie o mo ichmi syj nych do wiad cze niach na an te nie KRC m wi ks. K dzier ski.

  Tra dy cj sta o si ju, e ko lej ni dy rek to rzyKRC pe ni funk cj nie for mal nych rzym sko ka to lic -kich ka pe la nw Ma zo wiec kiej Izby Go spo dar czej.W zwiz ku z tym na za ko cze nie su by Bo gu i lu -dziom w Cie cha no wie ks. Ja cek K dzier ski otrzy maod wadz Izby pa mit ko wy pre zent. No wym dy rek -to rem KRC b dzie ks. Krzysz tof Jo czyk, do tych cza -so wy wi ka riusz pa ra fii w. Mak sy mi lia na Kol be gowPo sku. Swe go cza su pra co wa ju w Cie cha no wie- w pa ra fii w. Pio tra Apo sto a. MP

  Z KRC do Uru gwa juKs. Ja cek K -

  dzier ski zAn drze jem

  Bay erem pre ze sem

  i Da nu t Drze wiec k

  dy rek to rem Ma -zo wiec kiej IzbyGo spo dar czej

  w Cie cha no wie.

  Fo to

  : M

  a rek

  Pie

  kar s

  ki

  reklama

 • 3wto rek, 27 sierpnia 2013

  ogoszenie

  ogoszenie wasne wydawcy

  reklama

  reklama

  ogoszenie

  W mi nio n so bo t (24 sierp nia) w cie cha now -skiej Aka de mii Dwi ku od by si dzieotwar ty. Ko lej na oka zja do za po zna nia si zofer t edu ka cji mu zycz nej dla dzie ci, mo dzie -y i do ro sych za pla no wa na jest ju na 31sierp nia.

  Ko niec wa ka cji, kt ry zbli a si nie uchron -nie to znak, e ju nie du go za brzmi pierw szydzwo nek w szko ach pu blicz nych. Aka de miaDwi ku, funk cjo nu j ca od ro ku w Cie cha no -wie to zde cy do wa nie in na or ga ni za cja. Jak pod -kre la j twr cy te go pro jek tu sta wia my przedewszyst kim na roz wi ja nie pa sji mu zycz nej, za rw -no gry na in stru men tach jak i pie wu.

  Po za re gu lar ny mi lek cja mi in dy wi du al ny miw AD ist nie je wie le mo li wo ci roz wo ju. Cop ro ku od by wa si pod su mo wa nie na by tej wie -dzy pod czas kon cer tu uczniw.

  Ju we wrze niu b dzie mo na wy su cha kon -cer tu in au gu ru j ce go Mi strzo stwa Eu ro py w Pod no -sze niu Ci a rw, kt re od b d si w Cie cha no wie.

  - W tym ro ku szkol nym, kie ru jc si pew -nym do wiad cze niem, roz wi nie my ofer t edu ka -

  cyj n. Cie ka w ini cja ty w mo e oka za si uru -cho mie nie kla sy per ku sji a tak e za j gru po -wych dla dzie ci i mo dzie y z za kre su ryt mi ki,wo ka li sty ki jak i pod staw gry na r nych in stru -men tach. Za pra sza my wic do od wie dze nia na -szej szko y i wy bra nie kie run ku ar ty stycz ne go wkt rym chcie li by cie si roz wi ja m wi wa ci -ciel AD.

  RED

  Dni Otwar te w Aka de mii Dwi ku

  Szko a z pa sj

  Wy stp Aka de mii Dwi ku pod czas ma -jo we go kon cer tu na Pla cu Ja na Paw a IIw Cie cha no wie.

  Fot.

  Ar c

  hi w

  um

 • 4ogoszenie

 • 5wto rek, 27 sierpnia 2013

  reklama

  ogoszenie

  W cie cha now skiej pa ra fii pw. w. J ze -fa (Fa ra) po e gna no ks. wi ka riu sza To -ma sza Ba ra now skie go re jo no we gomo de ra to ra Ru chu wia to y cie i ka -te che t w cie cha now skim Ze spo leSzk nr 3 im. Sta ni sa wa Sta szi ca.

  Dla 27-let nie go, po cho dz ce go z po wia -tu prza sny skie go, ka pa na cie cha now ska pa ra -fia far na by a pierw sz pla cw k dusz pa ster -sk po wi ce niach, kt re przy j w Poc ku, wczerw cu 2011 r. z rk bi sku pa poc kie go ks.Li be ry. W Cie cha no wie ks. To masz by m.in.re jo no wym mo de ra to rem Ru chu wia to y -cie, mo de ra to rem dzia a j ce go przy Fa rze kr -gu Do mo we go Ko cio a ro dzin nej ga ziRu chu wia to y cie, opie ko wa si scho ldzie ci c, uczy re li gii w Ze spo le Szk nr 3.

  W nie dzie l 18 sierp nia od cho dz ce gona wi ka riat do pa ra fii w So cho ci nie, po wiatpo ski, ks. To ma sza Ba ra now skie go e gna lim.in. pro boszcz ks. ka no nik Zbi gniew Adam -kow ski, przed sta wi cie le Do mo we go Ko cio az pa r re jo no w El bie t i Mi ro sa wem Dym -kow ski mi oraz Ze spo u Szk nr 3 z dy rek torMa rze n Chod kow sk. By y zy wzru sze nia,kwia ty i ser decz ne za pew nie nia o wza jem nejpa mi ci.

  Odej cie ks. Ba ra now skie go, kt re go wFa rze za st pi ks. Ja ro saw Ko wal czyk, do -tych cza so wy wi ka riusz pa ra fii pw. w. Woj -cie cha w Na siel sku, to jed na z te go rocz nychtzw. trans lo kat wi ka riu szow skich za rz dzo -nych przez bi sku pa poc kie go. W in nych pa -ra fiach po wia tu cie cha now skie go zmia ny sna st pu j ce: z pa ra fii pw. w. Sta ni sa wa BMw Le ko wie od cho dzi wi ka riusz ks. Ma rek

  Kar dasz. Od cho dzi nie da le ko, bo do pa ra fiipw. w. Fran cisz ka z Asy u w Cie cha no wie.Za st pi go ks. Ar tur Da riusz Ko wal czyk, dotej po ry wi ka riusz pa ra fii pw. w. Ka zi mie rzaw Lu cie niu.

  Do tych cza so wy wi ka riusz w pa ra fii pw.w. Go tar da w Pa u kach, ks. Ire ne usz Ma cekzo sta mia no wa ny wi ka riu szem pa ra fii pw.w. Ja na Chrzci cie la w Ob ry tem. Dwch wi -ka riu szy przy cho dzi do cie cha now skiej pa ra -fii pw. w. Te kli ks. Ma rek Pit kie wicz, dotej po ry wi ka riusz pa ra fii pw. w. J ze fa wPoc ku i neo pre zbi ter ks. Mar cin Ma te uszK dzia. Z tej pa ra fii, na wa sn pro b, dopra cy dusz pa ster skiej w Pol skiej Mi sji Ka to -lic kiej w An glii i Wa lii wy je da ks. Ka milSta wi ski. Neo pre zbi ter, ks. Da riusz Mal czykb dzie no wym wi ka riu szem w pa ra fii pw. w.Wi ta, Mo de sta i Kre scen cji w So sku.

  MSZ

  Z y cia Ko cio a

  Z Cie cha no wa do So cho ci na

  Ks. To masz Ba ra now ski (z pra wej) i kle -ryk Mi cha Ogo now ski.

  Au t

  or fo t

  o: M

  a rek

  Szy

  per s

  ki

 • 6Te go rocz ne uro czy sto ci z oka zji wi -ta Woj ska Pol skie go, kt re go da tazbie ga si z rocz ni c Bi twy War szaw -skiej 1920, prze