of 13 /13
e EY Bullding a better working world Güney Bağımsız Denetim ve SMMM 4. Ş. Mastak Mah. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak Merkezi No: 27 D: 57 34485 Sarıyer/İstanbul TÜRKİYE Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 230 8291 ey.com Ticaret Sicil No : 479920 Mersis No: 0-4350-3032-6000017 ARA DÖNEM FAALiYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU Yükselen Çelik Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na Yükselen Çelik Anonim Şirketinin ( Şirket ) 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının incelemesini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem faaliyet raporu, Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 3 Ağustos 2021 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına İlişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır. Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ( SBDS ) 2410 Ara Dönem Finansal Bilgilerin, işletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçİ Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimine uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimİn kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vakıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz. Incelemelerimiz sonucunda, ilişiktekİ ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem fİnansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile, tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir. 3 Ağustos 2021 Istanbul, Türkiye Mali Müşavirlik Anonİm Şirketi 8 Young Global Limited Cem 1M A member timi of Emst 8 Young Gıobal Limıted

EY - kap.org.tr

  • Author
    others

  • View
    16

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of EY - kap.org.tr

EY Bullding a better working world
Güney Bamsz Denetim ve SMMM 4. . Mastak Mah. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak i Merkezi No: 27 D: 57 34485 Saryer/stanbul TÜRKYE
Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 230 8291 ey.com Ticaret Sicil No : 479920 Mersis No: 0-4350-3032-6000017
ARA DÖNEM FAALiYET RAPORU UYGUNLUU HAKKINDA SINIRLI DENETM RAPORU
Yükselen Çelik Anonim irketi Yönetim Kurulu’na
Yükselen Çelik Anonim irketinin (“irket”) 30 Haziran 2021 tarihi itibaryla hazrlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, snrl denetimden geçmi ara dönem finansal tablolar ile tutarl olup olmadnn incelemesini yapmakla görevlendirilmi bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem faaliyet raporu, irket yönetiminin sorumluluundadr. Snrl denetim yapan kurulu olarak üzerimize düen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, snrl denetimden geçmi ve 3 Austos 2021 tarihli snrl denetim raporuna konu olan ara dönem finansal tablolar ve açklayc notlar ile tutarl olup olmadna likin ulalan sonucun açklanmasdr.
Yaptmz snrl denetim, Snrl Bamsz Denetim Standard (“SBDS”) 2410 ‘Ara Dönem Finansal Bilgilerin, iletmenin Yllk Finansal Tablolarnn Bamsz Denetimini Yürüten Denetç Tarafndan Snrl Bamsz Denetimine uygun olarak yürütülmütür. Ara dönem finansal bilgilere ilikin snrl denetim, bata finans ve muhasebe konularndan sorumlu kiiler olmak üzere ilgili kiilerin sorgulanmas ve analitik prosedürler ile dier snrl denetim prosedürlerinin uygulanmasndan oluur. Ara dönem finansal bilgilerin snrl denetiminin kapsam; Bamsz Denetim Standartlarna uygun olarak yaplan ve amac finansal tablolar hakknda bir görü bildirmek olan bamsz denetimn kapsamna kyasla önemli ölçüde dardr. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin snrl denetimi, denetim irketinin, bir bamsz denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vakf olabileceine ilikin bir güvence salamamaktadr. Bu sebeple, bir bamsz denetim görüü bildirmemekteyiz.
Incelemelerimiz sonucunda, iliiktek ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin snrl denetimden geçmi ara dönem fnansal tablolar ve açklayc notlarda verilen bilgiler ile, tüm önemli yönleriyle, tutarl olmad kanaatine varmamza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemitir.
3 Austos 2021 Istanbul, Türkiye
Mali Müavirlik Anonm irketi 8 Young Global Limited
Cem 1M
1. Genel Bilgiler
2. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Salanan Mali Haklar
3. irket Faaliyetleri ve Faaliyetlere likin Önemli Gelimeler
4. Yatrm Harcamalar
5. Finansal Durum
6. Hukuki Konular
7. Dier Hususlar
8. irketin ç Kontrol Sistemi, ç Denetim Ve Risk Yönetimi Faaliyetleri
9. Finansal Tablolar
1 – GENEL BLGLER
Yükselen Çelik Anonim irketi (“irket”) 20 Mart 1989 tarihinde stanbul’da “Yükselen Çelik Ticaret
Limited irketi” unvan ile kurulmutur. Yükselen Çelik Ticaret Limited irketi, 7 Ocak 2013 tarihli ve
8230 sayl Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yaplan unvan deiiklii ile Yükselen Çelik Anonim irketi
adn almtr.
irket’in esas faaliyet konusu makina, otomotiv, kalp, demir çelik, gemi, inaat ve demiryolu
endüstrileri bata olmak üzere tüm sanayi kollarnda kullanlmak üzere karbon, imalat, yap, alaml ve
alamsz, takm paslanmaz, vasfl ve vasfsz her türlü demir çelik ürünlerinin üretimini, ithalatn,
ihracatn, yurtiçi alm ve satmn yapmaktr.
irket’in kaytl olduu adresi Osmangazi Mahallesi 2647 sokak No:34/1 Esenyurt STANBUL’dur.
Telefon : 0212 661 7111
Fax : 0212 661 8994
irket’in kurumsal internet sitesi : invest.yukselen.com Raporun Dönemi Bu Rapor Yükselen Çelik A..’nin 01.01.2021 – 30.06.2021 dönemi faaliyetlerini kapsamaktadr. 1.1 Ortaklkla lgili Bilgiler
Ticaret Unvan : Yükselen Çelik A.. Ticaret Sicil Numaras : 253870 Mersis Numaras : 0995053328500010
Merkez letiim Adresi : Osmangazi Mahallesi 2647. Sokak No:34/1 Kraç, Esenyurt, stanbul
1.3 Yönetim Kurulu:
Yönetim Kurulu Üyeleri 3 yl görev yapmak üzere 11.07.2020 tarihinde yaplan Olaan Genel Kurul
Toplants’nda seçilmilerdir. Yönetim Kurulu üyelerimizin ad ve soyadlar ile görev süreleri aada
belirtilmitir. irketin Yönetim Kurulu 5 üyeden olumaktadr.
Ad Soyad Unvan Görev Balangç Tarihi Görev Biti Tarihi
Yüksel Göktürk Y.K. Bakan 11.07.2020 11.07.2023 Bar Göktürk Y.K. Bk. Yrd./CEO 11.07.2020 11.07.2023 Burak Göktürk Y.K. Üyesi 11.07.2020 11.07.2023 Hayrullah Doan Bamsz Y.K. Üyesi 11.07.2020 11.07.2023 Hac Demir Bamsz Y.K. Üyesi 11.07.2020 11.07.2023
Yönetim Kurulu Bakan ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri ve irket Esas
Sözlemesi’nde belirtilen görev ve yetkileri haizdir. Yönetim kurulu yaplanmas ve görev dalmna
ilikin Yönetim Kurulu karar 13.07.2020 tarihinde alnm ve ayn tarihte Kamuyu Aydnlatma
Platformu’nda duyurulmutur.
01.01.2021 – 30.06.2021 tarihleri arasnda tarihleri arasnda 17 adet Yönetim Kurulu karar alnm
olup, Yönetim Kurulu toplantlarnda alnan kararlar, mevcudun oybirlii ile alnm, alnan kararlara
muhalif kalan Yönetim Kurulu Üyesi olmamtr.
Yönetim Kurulu üyelerimizin ayrntl özgeçmileri irketimizin internet sitesinde yer almaktadr.
Bamsz Yönetim Kurulu üyelerimizin bamszlk beyanlar, 20.02.2020 tarihli KAP açklamamz ekinde yer almaktadr (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820315). 1.4. Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin Yetki ve Snr Yönetim kurulu bakan, üyeleri ile irket üst düzey yöneticileri ve denetim kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanunu ve irket Esas Sözlemesinin ilgili maddelerinde belirtilen yetkilerle irketin temsilini, yönetimini ve denetimini gerçekletirmektedir. 1.5. Yönetim Kurulunda Oluturulan Komiteler 01.01.2021 – 30.06.2021 döneminde mevcut komiteler ve görev dalmlar aada yer almaktadr.
Denetimden Sorumlu Komite
Kurumsal Yönetim Komitesi
Hayrullah Doan – Bakan Hac Demir – Bakan Hac Demir – Bakan Hac Demir – Üye Hayrullah Doan – Üye Hayrullah Doan – Üye
Hale Çrak – Üye
Tebli'in 4.5.1. maddesi uyarnca ayr bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücretlendirme Komitesi oluturmayarak, bu komitelerinin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi'nin yerine getirmesi uygun görülmütür. 1.5.1. Denetimden Sorumlu Komite irket bünyesinde ilgili mevzuat uyarnca Yönetim Kurulu karar ile kurulan ve Yönetim Kurulu’na bal olarak görev yapan Denetimden Sorumlu Komite’nin amac; irketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açklanmas, bamsz denetimi ve irketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin ileyiinin ve etkinliinin gözetimini yapma ve Yönetim Kurulu’na yardmc olacak öneriler sunmaktr. Denetimden Sorumlu Komite’nin çalma esaslar, görev ve sorumluluklar detaylca irketimiz internet sitesinde yer almaktadr. 01.01.2021 – 30.06.2021 hesap döneminde Denetimden Sorumlu Komite 5 kez toplanmtr. 1.5.2. Riskin Erken Saptanmas Komitesi irketin varln, gelimesini ve devamn tehlikeye düürebilecek stratejik, operasyonel, finansal, hukuki ve sair her türlü riskin erken tespiti, deerlendirilmesi, etki ve olaslklarnn hesaplanmas, bu risklerin irketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanmas, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanmas, karar mekanizmalarnda dikkate alnmas ve bu dorultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluturulmas ve entegrasyonu konularnda Yönetim Kurulumuza tavsiye ve önerilerde bulunmak. Riskin Erken Saptanmas Komitesi’nin çalma esaslar, görev ve sorumluluklar detaylca irketimiz internet sitesinde yer almaktadr.
01.01.2021 – 30.06.2021 hesap döneminde Riskin Erken Saptanmas Komitesi 3 kez toplanmtr. 1.5.3. Kurumsal Yönetim Komitesi irket bünyesinde Sermaye Piyasas Kurulu’nun II-17.1 sayl Kurumsal Yönetim Teblii (“Tebli”) dorultusunda irketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyiletirme çalmalarnda bulunmak ve Yönetim Kurulu’na öneriler sunmak üzere kurulan Kurumsal Yönetim Komitesi’nin görev, yetki, sorumluluk, çalma usul ve esaslarn belirlemektir. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi için öngörülen görevlerin yerine getirilmesi yetki, görev ve sorumluluu da Kurumsal Yönetim Komitesi’ne braklmtr. Kurumsal Yönetim Komitesi’nin çalma esaslar, görev ve sorumluluklar detaylca irketimiz internet sitesinde yer almaktadr. 01.01.2021 – 30.06.2021 hesap döneminde Kurumsal Yönetim Komitesi 3 kez toplanmtr. 1.6. Çalan Says 30 Haziran 2021 tarihi itibaryla irket bünyesinde çalan ortalama personel says 45 kiidir. (30 Haziran 2020 : 36 kii) 1.7. irketin Sermayesi, Ortaklk Yaps ve mtiyazl Paylara likin Bilgiler 1.7.1. Sermaye
31.06.2021 tarihi itibaryla irketin sermaye ve ortaklk yaps aadaki gibidir.
30.06.2021 31.12.2020
Hisse Cinsi
Pay Yüzdesi
Bar Göktürk A 23.327.464 %18,7 21.126.760 %16,9 B 11.830.986 %9,5 5.281.690 %4,2
Yüksel GÖKTÜRK A 23.327.464 %18,7 25.528.168 %20,4 B 9.295.774 %7,4 15.845.070 %12,7
Burak GÖKTÜRK A 880.282 %0,7 880.282 %0,7 B 16.725.352 %13,4 16.725.352 %13,4
Ferhan GÖKTÜRK A 880.282 %0,7 880.282 %0,7 B 1.760.563 %1,4 1.760.563 %1,4
Halka Açk Ksm B 36.971.833 %29,6 36.971.833 %29,6
Toplam Sermaye 125.000.000 %100,0 125.000.000 %100,0
(*) 30.06.2021 itibaryla halka açk ksm içerisinde yer alan %0,04 oranndaki 53.394 adet hisse Yüksel Göktürk’e aittir.
1.7.2. mtiyazl Paylar A grubu paylar, irket esas sözlemesinin “Sermaye Ve Paylarn Nev’i Ve Devri” balkl 6. maddesinin
(b) bendinde belirtildii üzere, Genel Kurul toplantlarnda oy hakk imtiyaz, tasfiye karar alnmasnda
ve tasfiye memurlarnn seçiminde imtiyazlar vardr. (B) grubu paylara ise özel bir hak veya imtiyaz
tannmamtr.
2021/2. Çeyrek Dönem Faaliyet Raporu
A grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 15 (On be) oy hakk, B grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 1 (Bir) oy hakk vardr. 1.7.3. irketin Dorudan veya Dolayl tirakleri ve Pay Oranlar
irketin konsolidasyona dahil edilen itiraki veya bal ortakl bulunmamaktadr. 2 – YÖNETM KURULU ÜYELER LE ÜST DÜZEY YÖNETCLERE SALANAN MAL HAKLAR irket’in, 30 Haziran 2021 tarihi itibaryla üst düzey yöneticilere salanan fayda ve menfaatleri toplam 725.601 TL’dir. (31 Aralk 2020 : 978.547TL) 3 – RKET FAALYETLER VE FAALYETLERE LKN ÖNEML GELMELER
3.1. Ana faaliyet alanlar
irket’ in esas faaliyet konusu makina, otomotiv, kalp, demir çelik, gemi, savunma sanayi ve demiryolu
endüstrileri bata olmak üzere imalat sanayilerinde kullanlmak üzere karbon, imalat, yap, alaml ve
alamsz, takm, paslanmaz, vasfl ve vasfsz her türlü demir çelik ürünlerinin ithalatn, ihracatn,
mekanik ilemesini, yurtiçi alm ve satmn yapmak ve çelik servis merkezi hizmeti vermektir.
Yükselen Çelik’in ticaretini yapt ürünler üç ana balkta ve katma deeri artan srayla, karbon çelikleri,
alaml çelikler ve takm çelikleri olarak gruplandrlr. irket bu üç ana balk altnda, DIN (Deutsches
Institut für Normung - Alman Normlar Enstitüsü) normuna göre “standart ürünler”in, irket’e ait
artnameli ve/veya patentli “tasarm ürünler”in ve distribütörlüünü verdii firmalarn ürünlerinin
satn yapmaktadr. irket, bu ürünlerin direkt ticaretini yapabildii gibi, çelik servis merkezi hizmeti
vererek de ilenmi ürünlerin satn yapmaktadr.
irket 1989 ylnda vasfl çelik uzun mamul sektöründe DIN (Alman Normlar Enstitüsü) artnamelerine
uygun olarak tedarik etmeye balad vasfl çeliklerin, zaman içerisinde müteriden gelen talepler
dorultusunda modifikasyonuna giderek kendine özel ürün isimleri ve artnameleri gelitirmitir.
Doksanl yllarn sonunda Alman mühendisler ile birlikte gelitirilmi olan vasfl çelik artnameleri
sürekli olarak yllk bazda müteri ihtiyaçlar dorultusunda revize edilmitir. irketin elinde Türkiye
hudutlarnda faaliyet gösteren yüzlerce irketin talep ve ihtiyaçlar dorultusunda gelitirilmi olan 42
adet vasfl çelik artnamesi bulunmaktadr. irket yllar içerisinde kendi bünyesindeki mühendisler ve
yönetim kadrosunun tecrübesi ile bahsi geçen ürünlerin özellikle kalp, makine ve otomotiv yan sanayi
bata olmak üzere her türlü imalat alannda çelik ömrünü ve performansn yükselten tasarmlar ortaya
koymay baarmtr.
3.2. Sektör Hakknda Balca Bilgiler Vasfl Çelik sektöründe markalama ve ürün gelitirme önemlidir. Yükselen Çelik gibi Vasfl Çelik tedarikçileri kendi gelitirdikleri kimyasal kompozisyon ve teknik artnamedeki ürünleri yurtiçinde bahsi geçen çelikleri kullanan imalat sanayilerine tedarik ederler. “Tasarm ürün” olarak adlandrlan bu ürünlerin büyük bölümüne e deer (birebir muadil) baka ürün bulunmadndan bu ürünlerde sektör rekabete ksmen kapaldr. irketler hem verdikleri hizmetle (servis merkezinde yaptklar yüzey ileme ve kesim ileriyle) hem de mühendislik hizmetleri sonucunda sattklar üründen elde edilen imalat performansyla rekabet ederler. Bu balamda fiyat hareketlerinden dier demir çelik gruplarna nazaran çok az etkilenirler. 3.3. irketin Sektördeki Konumu 2021 ylnn ilk yarsnda, 2020 ylnn ilk yarsna nazaran irketimizin Net Kar yaklak 3,0 Milyon TL’den yaklak 31,7 Milyon TL’ye ulaarak %956,7 artmtr. Böylece irketimizin Net Kar 2021 yl 1. Yarsnda bir önceki yln ayn dönemine nazaran yaklak 10,5 katna ulamtr. Net kardaki bu art, katma deerli ürünlerin toplam sat içindeki paynn artmasna; yurtiçinde çelik talebindeki art ile ortaya çkan reel tonaj büyümesine bal olarak gerçeklemitir. Çelik fiyatlarndaki küresel artn da net kardaki arta katks olmutur. 4 – YATIRIM HARCAMALARI irketimizin 25.10.2019 tarihinde KAP'ta yaymlanan izahnamesinin, 28.2. maddesinde "Halka Arzn Gerekçesi Ve Halka Arz Gelirlerinin Kullanm Yerleri" bal altnda, (a) bendinde yer alan "Yatrm Finansman Ve Demirba Almlar" bal altnda belirtildii üzere; irketimizin üretim kapasitesinin artrlmas, üretimde verimliliin yükseltilmesi ve bu balamda ürün ve hizmet kalitesinin gelitirilmesi amacyla makine, ekipman, teçhizat, demirba, araç, modernizasyon vb. yatrmlar amacyla kullanlmas için ayrlan halka arz gelirinin %30'unun tamam kullanlm ve 09.07.2021 tarihi itibaryla planlanan yatrmlar tamamlanmtr. 5 – FNANSAL DURUM 5.1. – Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarna likin Yönetim Organnn Analizi ve Deerlendirmesi
01.01.2021 – 30.06.2021 hesap döneminde irketimizin cirosu bir önceki yln ayn dönemi ile
karlatrldnda %218,3 artarak 239,7 Milyon TL seviyesine yükselmitir (30.06.2020 : 75,3 Milyon
TL). irketimizin brüt kar tutar önceki döneme nazaran 5,2 kat artarak 53,7 milyon TL seviyesinde
gerçeklemitir (30.06.2020 : 10,3 milyon TL).
01.01.2021 – 30.06.2021 hesap döneminde irketimizin sat cirosunda önemli bir art söz konusu
olmutur. lgili dönemde ortalama al vademiz 68 gün ve ortalama sat vademiz 108 gün olarak
gerçeklemitir. Bu nedenle 2021 ylnn birinci yarsnda (ciro artna bal olarak) banka
yükümlülüklerinde bir art söz konusudur. Ayrca sat haslatn desteklemek adna satn alma sipari
avanslar ve üretim terminlerinde otomatik bir art durumu olumutur.
2021 ylnn ilk yarsnda sat gelirlerinde gerçekleen art ve net kardaki yükselile birlikte büyümenin
devam etmesi için irketimiz kaynaklarnda art ihtiyac hasl olmutur. 31.12.2020 tarihi itibaryla 4,1
Milyon TL olan kredi borcu 30.06.2021 tarihi itibaryla 49,9 Milyon TL olarak gerçeklemi ve büyümeyi
destekleyici kaynak salanmtr.
2021/2. Çeyrek Dönem Faaliyet Raporu
30.06.2021 tarihi itibaryla irket net karnda 2020 ylnn ayn dönemine nazaran %956,7 civarnda art gerçeklemi ve 2021 2. Çeyrek net kar tutar 31,7 milyon TL seviyesinde gerçeklemitir (30.06.2020: 3,0 Milyon TL). 6- HUKUK KONULAR 01.01.2021 – 30.06.2021 döneminde irketimiz aleyhine, eski çalanlar tarafndan veya ticari konularda açlm dava bulunmamaktadr. 7 – DER HUSUSLAR
7.1. – irketin Dönem çinde Yapm Olduu Ba ve Yardmlar
01.01.2021 – 30.06.2021 hesap dönemi içinde 10.824,00 TL tutarnda bata bulunulmutur. 7.2. –Önemli Gelimeler
7.2.1 – Kar Pay Datm
Datm Tablosuna göre; irketimizin 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ilikin olarak
Sermaye Piyasas Kurulu'nun (SPK) (II-14.1) sayl "Sermaye Piyasasnda Finansal Raporlamaya
likin Esaslar Teblii" hükümleri uyarnca hazrlanan ve bamsz denetimden geçen mali
tablolarnda, Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar 15.790.622,00 TL ve Dönem Kar ise
12.661.446,00 TL olarak belirlenmitir.
Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre hesaplanm olan Genel Kanuni Yedek Akçe
(915.945,42 TL) tutarnn ayrlmas ve ilgili mali dönem vergilerinin düülmesinin ardndan,
11.745.500,58 TL net datlabilir dönem karna ulalmaktadr. lgili dönemde yaplan balar
eklendikten sonra "balar eklenmi net datlabilir dönem kar" 11.756.500,58 TL olmutur.
irketimiz Yönetim Kurulu'nun 06.04.2021 tarihli ve 2021/09 No’lu karar ile 2020 ylna ait
11.745.500,58 TL tutarndaki net datlabilir dönem karndan 4.300.000 TL'nin nakit kar pay olarak
datlmasna, kalan kar tutarnn geçmi yllar karlarna eklenmesine, nakit datlacak kar paynn
07.10.2021 tarihinde ödenmesine, kar pay datm hususu, 20.05.2021 tarihinde gerçekletirilen
2020 Ylna ait olaan Genel Kurul toplantsnda pay sahiplerinin onayna sunulmu ve oy birlii ile
kabul edilmitir.
7.2.2 – 2020 Yl Olaan Genel Kurul Toplants
irketimiz Yönetim Kurulu’nun 06.04.2021 tarihli ve 2021/10 No’lu karar ile irketimizin 2020
Ylna Ait Olaan Genel Kurul Toplants, 20/05/2021 Perembe günü saat 10:30’da Polat
Renaissance stanbul Hotel Sahil Yolu Cad. No: 2 34149 Yeilyurt Bakrköy/stanbul adresinde,
Palandöken Toplant Salonu’nda gerçekletirilmitir. Genel Kurul toplantsnda alnan kararlar,
hazirun cetveli ve toplant tutana ile birlikte 20.05.2021 tarihinde Kamuyu Aydnlatma
Platformu’nda ve irketimizin kurumsal internet sitesinde ilan edilmitir. (KAP :
Genel Kurul toplantsnda alnan kararlar 26.05.2021 tarihinde stanbul Ticaret Sicili Müdürlüü tarafndan tescil edilmitir. (KAP: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938282). 7.2.3- Esas Sözleme Deiiklii Ve Kaytl Sermaye Tavannn Artrlmas irket esas sözlemesinin 6. maddesinde belirtilen 125.000.000 TL çkarlm sermaye tutarnn, 152.500.000 TL olan mevcut kaytl sermaye tavanna yaklam olmas sebebiyle, kaytl sermaye tavannn 152.500.000 TL'den 600.000.000 TL'ye çkarlmas ve kaytl sermaye tavan süresinin 2021-2025 yllar için geçerli olmak üzere 5 yl daha uzatlmas için irket esas sözlemesinin "Sermaye ve Paylarn Nev'i ve Devri" balkl 6. maddesinin tadil edilmesi ve irket esas sözlemesinin "Yönetim Kurulu Ve Süresi" balkl 8. Maddesinin, irket'in büyüme hedefleri dorultusunda ilerleyen dönemlerde Yönetim Kurulu üye saysnda art yaplmasna ihtiyaç duyulabilecek olmas nedeniyle ve SPK'nn II-17.1 Kurumsal Yönetim Teblii'ne ve TTK'nn 378. Maddesi'ne uyum salanmas amacyla tadil edilmesi için 25.01.2021 tarihinde Sermaye Piyasas Kurulu'na yaptmz bavuru 28.01.2021 tarihinde olumlu sonuçlanmtr. bu görü çerçevesinde esas sözleme deiiklii izni alnmak üzere T.C. Ticaret Bakanl'na müracaat edilerek, 11.02.2021 tarihinde gerekli izinler alnmtr. Alnan görü ve izinler çerçevesinde esas sözleme deiiklii, 20.05.2021 tarihinde gerçekletirilen 2020 Yl Olaan Genel Kurul toplantsnda pay sahiplerinin onayna sunularak oy birlii ile kabul edilmi ve 26.05.2021 tarihinde stanbul Ticaret Sicili Müdürlüü tarafndan tescil edilmitir.
7.3. irket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Deiiklikleri Hakknda Bilgi Bulunmamaktadr. 7.4. irketin Yatrm Danmanl ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Ald Kurumlarla Arasnda Çkan Çkar Çatmalar ve Bu Çkar Çatmalarn Önlemek çin irketçe Alnan Tedbirler Hakknda Bilgi
Bulunmamaktadr.
7.5. Çalanlarn Sosyal Haklar, Mesleki Eitimi le Dier Toplumsal Ve Çevresel Sonuç Douran irket
Faaliyetlerine likin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri
irketimiz nsan Kaynaklar Müdürlüü tarafndan ie alm süreçleri ve personel ile ilgili her türlü süreç
yürütülmekte olup, ie alm ve kariyer planlamalarnda frsat eitlii ilkesi gözetilerek, çalanlara eit
koullarda davranlmas prensibiyle çalmalar yaplmaktadr. Bu çalmalarla ilgili Kurumsal Yönetim
Komitesi’nden öneriler de alnmaktadr.
irketimiz bugüne kadar çalanlardan, ayrmclk veya kötü muamele yapld konusunda herhangi bir
ikayet almamtr.
irketimiz personeline, mesleki bilgi ve becerilerinin artrlmas amacyla ve görevi kapsamna giren
konularda geliime ihtiyaç duyulmas halinde gerekli eitimleri aldrmaktadr.
irket çalanlarnn görev tanmlar ve dalm ile performans ve ödüllendirme kriterlerinin belirlenmesi çalmalar, kurumsallama faaliyetleri kapsamnda devam etmektedir.
8- RKETN Ç KONTROL SSTEM, Ç DENETM VE RSK YÖNETM FAALYETLER irketimiz Yönetim Kurulu tarafndan, iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetlerinin etkin yürütülmesi
ve gelitirilmesi için azami özen gösterilmektedir. ç denetim Departman dorudan Yönetim Kurulu
Bakan Yardmcs ve CEO’ya bal olarak görev sürdürmektedir. ç denetim departman ile ilgili
raporlamalar Yönetim Kurulu Bakan Yardmcs ve CEO’ya iletilmektedir.
Ayrca ç Denetim birimi, Denetimden Sorumlu Komite’ye ve Riskin Erken Saptanmas Komitesi’ne
düzenli bilgi vermektedir.
9- FNANSAL TABLOLAR
(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmitir)
Snrl Denetimden
Finansal Yatrmlar 7 2.585.017 -
Ticari Alacaklar 196.080.690 92.660.137
Dier Alacaklar 32.784 16.299
Türev Araçlar 12 - 9.142.080
Stoklar 13 124.891.254 81.361.581
Duran Varlklar 21.075.365 18.475.396
Dier Alacaklar 11 - 1.980
-Dier Maddi Olmayan Duran Varlklar 19 244.798 100.941
Pein Ödenmi Giderler 15 6.129 5.610
Ertelenmi Vergi Varl 35 - 102.835
TOPLAM VARLIKLAR 363.363.658 223.396.186
KAYNAKLAR Notlar 30.06.2021 31.12.2020
Ksa Vadeli Borçlanmalar 8 50.410.100 4.147.984
Uzun Vadeli Borçlanmalarn Ksa Vadeli Ksmlar 8 439.387 591.228
Ticari Borçlar 100.205.401 44.542.092
Dier Borçlar 4.300.000 522.574
- likili Olmayan Taraflara Dier Borçlar 11 - 522.574
Türev Araçlar 12 - 9.959.027
Dönem Kar Vergi Yükümlülüü 35 4.161.736 2.178.814
Uzun Vadeli Yükümlülükler 10.583.590 4.777.805
Uzun Vadeli Borçlanmalar 8 3.735.042 4.198.636
Uzun Vadeli Karlklar 501.127 579.169
-Çalanlara Salanan Faydalara likin Karlklar 20 501.127 579.169
Ertelenmi Vergi Yükümlülüü 35 6.347.421 -
ÖZKAYNAKLAR 189.822.878 153.984.869
Kar veya Zararda Yeniden Snflandrlmayacak Birikmi Dier Kapsaml
Gelirler veya Giderler (114.309) (240.843)
Tanmlanm Fayda Planlar Yeniden Ölçüm Kazançlar/Kayplar 27
(114.309)
(240.843)
Net Dönem Kar / Zarar 31.710.925 12.661.446
TOPLAM KAYNAKLAR 363.363.658 223.396.186
30 HAZRAN 2021 TARHNDE SONA EREN ARA DÖNEME AT
KAR VEYA ZARAR TABLOSU VE DER KAPSAMLI GELR TABLOSU (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmitir)
Snrl
Denetimden
Geçmi
Cari
Dönem
Snrl
Denetimden
Geçmemi
Cari
Dönem
Snrl
Denetimden
Geçmi
Önceki
Dönem
Snrl
Denetimden
Geçmemi
Önceki
Dönem
Dipnot
Referanslar

01.01.2021-
30.06.2021
01.04.2021-
30.06.2021
01.01.2020-
30.06.2020
01.04.2020-
30.06.2020
Satlarn Maliyeti (-) 28 (185.989.054) (115.082.620) (64.966.625) (29.266.105)
BRÜT KAR 53.744.646 36.634.597 10.289.617 3.497.124
Pazarlama, Sat ve Datm Giderleri (-) 29-30 (5.176.318) (2.783.684) (2.396.996) (964.697)
Genel Yönetim Giderleri (-) 29-30 (4.538.082) (2.224.747) (2.320.817) (1.055.000)
Esas Faaliyetlerden Dier Gelirler 31 11.808.013 3.360.364 7.597.794 1.871.542
Esas Faaliyetlerden Dier Giderler (-) 31 (5.357.202) (2.688.390) (9.696.062) (2.838.045)
ESAS FAALYET KAR / (ZARARI) 50.481.057 32.298.140 3.473.536 510.924
Yatrm Faaliyetlerinden Gelirler 32 47.798 (1.450) 23.677 14.593
FNANSMAN GELR / (GDER) ÖNCES
Finansman Gelirleri 33 1.717.461 204.079 1.950.131 1.208.760
Finansman Giderleri (-) 33 (7.814.151) (5.171.785) (1.640.322) (498.489)
VERG ÖNCES KAR 44.432.165 27.328.984 3.807.022 1.235.788
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri) 35 (12.721.240) (9.281.575) (794.139) (214.870)
- Dönem Vergi Gelir / (Gideri) (6.302.618) (4.164.610) (1.694.643) (1.064.220)
- Ertelenmi Vergi Gelir / (Gideri) (6.418.622) (5.116.965) 900.504 849.350
NET DÖNEM KARI 31.710.925 18.047.409 3.012.883 1.020.918
Pay Bana Kazanç
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Bana Kazanç 36 0,2537 0,1444 0,0696 0,0236
DÖNEM KAR / ZARARI 31.710.925 18.047.409 3.012.883 1.020.918
DER KAPSAMLI GELRLER
Tanmlanm Fayda Planlar Yeniden Ölçüm Kazançlar/(Kayplar) 158.168 5.932 (39.222) (106.468)
- Ertelenmi Vergi Geliri/Gideri (31.634) (1.187) 8.629 23.423
DER KAPSAMLI GELR /(GDER) 126.534 4.745 (30.593) (83.045)
TOPLAM KAPSAMLI GELR 31.837.459 18.052.154 2.982.290 937.873