42
 Finansijski izveštaji Ljubica Đorđević Tijana Bjelić Slađana Rašković Negica Mijatov

Finansijski izveštaji

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Finansijski izveštaji

5/16/2018 Finansijski izve taji - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/finansijski-izvestaji-55b07bf2a262c 1/42

Finansijski izveštaji Ljubica Đorđević 

Tijana Bjelić 

Slađana Rašković Negica Mijatov

Page 2: Finansijski izveštaji

5/16/2018 Finansijski izve taji - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/finansijski-izvestaji-55b07bf2a262c 2/42

Finansijski izveštaji 

Finansijski izveštaji su neposredan proizvodsistema računovodstvenog izveštavanjakoji po svojoj suštini i nameni oslikavaju: 

1. performanse preduzeća za određenivremenski period

2. njegovu finansijsko - strukturnu poziciju

3. položaj likvidnosti na izabrani danbilansiranja

Page 3: Finansijski izveštaji

5/16/2018 Finansijski izve taji - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/finansijski-izvestaji-55b07bf2a262c 3/42

MRS 1 - Prezentacija finansijskihizveštaja 

►MRS 1 daje suštinske smernice o formifinansijskih izveštaja, odnosno njime sedefinišu osnova za prikazivanje finansijskihizveštaja i minimalni zahtevi u pogledustrukture finansijskih izveštaja. 

Page 4: Finansijski izveštaji

5/16/2018 Finansijski izve taji - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/finansijski-izvestaji-55b07bf2a262c 4/42

Set finansijskih izveštaja 

►Osnovni set finansijskih izveštaja obuhvata: 1. bilans stanja (izveštaj o finansijskom

položaju) 2. bilans uspeha (izveštaj o ukupnom

rezultatu)

3. izveštaj o novčanim tokovima 4. izveštaj o promenama na kapitalu 

5. napomene uz finansijske izveštaje 

Page 5: Finansijski izveštaji

5/16/2018 Finansijski izve taji - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/finansijski-izvestaji-55b07bf2a262c 5/42

Identifikovanje finansijskih izveštaja 

►U zaglavlju finansijskog izveštaja mora bitinavedeno:

1. naziv pravnog lica

2. da li izveštaji pokrivaju jedno preduzeće ili grupupreduzeća 

3. dan sastavljanja ili period koji je obuhvaćenfinansijskim izveštajima,u zavisnosti o kom

izveštaju je reč 4. naziv valute u kojoj se izveštava 

5. stepen preciznosti u iskazivanju iznosa

Page 6: Finansijski izveštaji

5/16/2018 Finansijski izve taji - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/finansijski-izvestaji-55b07bf2a262c 6/42

Izveštajni period 

► Finansijske izveštaje treba prezentovatinajmanje jednom godišnje 

► Ako pravno lice menja dan bilansa ili se

finansijski izveštaji prezentiraju za periodduži ili kraći od godinu dana mora seobjaviti razlog korišćenja drugog perioda i

činjenicu da podaci iz finansijskih izveštajazbog toga nisu uporedivi.

Page 7: Finansijski izveštaji

5/16/2018 Finansijski izve taji - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/finansijski-izvestaji-55b07bf2a262c 7/42

Odgovornosti za finansijskoizveštavanje 

►Uprava preduzeća je odgovorna da pripremii prezentira finansijske izveštaje preduzeća. 

►Uprava takođe odgovara za objektivno ipošteno sačinjavanje finansijskih izveštaja.

►Odgovornost je kolektivna.

Page 8: Finansijski izveštaji

5/16/2018 Finansijski izve taji - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/finansijski-izvestaji-55b07bf2a262c 8/42

Korisnici finansijskih izveštaja 

1. investitori (postojeći i potencijalni) 2. zaposleni

3. zajmodavci4. dobavljači i ostali poverioci 5. kupci

6. vlada i njene agencije7. javnost

Page 9: Finansijski izveštaji

5/16/2018 Finansijski izve taji - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/finansijski-izvestaji-55b07bf2a262c 9/42

Cilj finansijskog izveštavanja 

► Pružanje informacija o: 1. prinosnom položaju 

2. finansijskom položaju kao i promenama u tim položajima koje sukorisne širokom krugu korisnika u donošenju

poslovnih odluka.

Page 10: Finansijski izveštaji

5/16/2018 Finansijski izve taji - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/finansijski-izvestaji-55b07bf2a262c 10/42

Bilans stanja

►Predstavlja finansijski izveštaj u okviru kogase prikazuju na jednoj strani bilansnaimovina (aktiva) a na drugoj izvori

finansiranja te imovine (pasiva) na izabranidan bilansiranja.

imovina = kapital + obaveze

Page 11: Finansijski izveštaji

5/16/2018 Finansijski izve taji - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/finansijski-izvestaji-55b07bf2a262c 11/42

Forme bilansa stanja

► Bilans stanja može biti sastavljen u: 1. formi liste

2. formi konta

Page 12: Finansijski izveštaji

5/16/2018 Finansijski izve taji - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/finansijski-izvestaji-55b07bf2a262c 12/42

Imovina (sredstva)

► Imovina predstavlja raspoloživi potencijalpreduzeća nastao kao posledica prošlihdogađaja od kojih se očekuju prilivi

budućih ekonomskih koristi. ► Prema stepenu očekivane ili potencijalne

unovčenosti (koeficijentu obrta) imovina sedeli na:

1. stalnu imovinu

2. obrtnu imovinu

Page 13: Finansijski izveštaji

5/16/2018 Finansijski izve taji - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/finansijski-izvestaji-55b07bf2a262c 13/42

Obrtna sredstva (imovina)

►Su sredstva:- za koje se očekuje da će biti realizovana,odnosno

koja se drže za prodaju ili potrošnju tokomposlovnog ciklusa

- ako se drži prvenstveno radi prodaje- se drži na zalihama za potrebe trgovine i očekuje

se da će biti prodata u roku od 12 meseci - koja su u obliku gotovine i gotovinskih

ekvivalenata čija upotreba nije ograničena►Sva ostala sredstva koja ne zadovoljavaju ovu

definiciju klasifikuju se kao stalna.

Page 14: Finansijski izveštaji

5/16/2018 Finansijski izve taji - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/finansijski-izvestaji-55b07bf2a262c 14/42

Stalna imovina

► Za klasifikaciju ovih sredstava se kao dodatni kriterijumkoristi oblik te možemo razlikovati:

1. nematerijalna ulaganja2. materijalna ulaganja

3. finansijska ulaganja

► Nematerijalno sredstvo je nemonetarno sredstvo bezfizičke supstance,koje se može identifikovati a koje seposeduje radi korišćenja u proizvodnji ili snadbevanju

robom i uslugama,radi iznajmljivanja ili zaadministrativne namene(patenti,licence,goodwill,autorska prava,...). Bilansiraju se u skladu saMRS 38.

Page 15: Finansijski izveštaji

5/16/2018 Finansijski izve taji - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/finansijski-izvestaji-55b07bf2a262c 15/42

Stalna imovina

► Pod materijalnom imovinom se podrazumevajumaterijalna sredstva koja preduzeće koristi duže od jednog obračunskog perioda za potrebe proizvodnje,isporuke robe, pružanja usluga, iznajmljivanje ili za

administrativne svrhe. Bilansiraju se u skladu sa MRS 16.► Finansijska ulaganja su ulaganja novčanih sredstava na

svojinskoj ili kreditnoj osnovi u druga preduzeća, sanamerom da se dugoročno drže,odnosno čiji je rok unovčenja duži od godinu dana (učešća, dugoročne

HOV, dugoročni plasmani) Bilansiraju se u skladi sa -МSFI 3, МRS 32 i MRS 39 i MSFI 7.

Page 16: Finansijski izveštaji

5/16/2018 Finansijski izve taji - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/finansijski-izvestaji-55b07bf2a262c 16/42

Obrtna imovina

►Obrtana imovina obuhvata:

1. zalihe

2. potraživanja 3. kratkoročni finansijski plasmani 4. gotovina i gotovinski ekvivalenti

Page 17: Finansijski izveštaji

5/16/2018 Finansijski izve taji - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/finansijski-izvestaji-55b07bf2a262c 17/42

Obaveze

►Obaveze predstavljaju pozajmljene izvorekoji se u bilansu iskazuju po osnovu prošlihdogađaja čije izmirenje će imati za posledicu

odliv ekonomskih vrednosti iz preduzeća. ►Obaveze prema roku dospeća delimo na: 1. kratkoročne (tekuće) 2. dugoročne obaveze 

Page 18: Finansijski izveštaji

5/16/2018 Finansijski izve taji - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/finansijski-izvestaji-55b07bf2a262c 18/42

Kapital

►Kapital ili neto imovina predstavlja razlikuizmeđu ukupne imovine i obaveza 

►Oblik sopstvenog kapitala zavisi od pravne

forme preduzeća. ►Kod društva lica ceo sopstveni kapital je

promenljiv, dok kod društva kapitala postojistalni i promenljivi sopstveni kapital.

Page 19: Finansijski izveštaji

5/16/2018 Finansijski izve taji - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/finansijski-izvestaji-55b07bf2a262c 19/42

Redosled bilansnih pozicija

►Prema likvidnosti

Prema sigurnosti

Page 20: Finansijski izveštaji

5/16/2018 Finansijski izve taji - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/finansijski-izvestaji-55b07bf2a262c 20/42

Bilans uspeha

►Predstavlja finansijski izveštaj u kome seprema unapred utvrđenim pravilimasučeljavaju prihodi i rashodi u cilju

utvrđivanja uspeha odnosno dobitka igubitka preduzeća u izabranomobračunskom periodu. 

Page 21: Finansijski izveštaji

5/16/2018 Finansijski izve taji - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/finansijski-izvestaji-55b07bf2a262c 21/42

Elementi bilansa uspeha

1. prihodi

2. rashodi

3. gubici ili dobici

► Prihodi su povećanje ekonomskih koristi tokom obračunskog

perioda u obliku priliva ili povećanja sredstava ili smanjenjaobaveza što ima za posledicu povećanje kapitala, izuzev onihkoji su posledica uplate vlasnika.

► Rashodi su smanjenje ekonomskih koristi tokom obračunskogperioda u obliku odliva ili smanjenja sredstava ili povećavanjeobaveza što ima za posledicu smanjenje kapitala, izuzev onihkoji su posledica povlačenja kapitala od strane vlasnika iraspodele dobitka vlasnicima.

Page 22: Finansijski izveštaji

5/16/2018 Finansijski izve taji - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/finansijski-izvestaji-55b07bf2a262c 22/42

Forma bilansa uspeha

►Forme bilansa uspeha:

1. forma konta

2. forma liste

Page 23: Finansijski izveštaji

5/16/2018 Finansijski izve taji - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/finansijski-izvestaji-55b07bf2a262c 23/42

Metode utvrđivanja poslovnogrezultata

►Metode obračuna poslovnog rezultata: 1. metoda troškova prodatih učinaka 

2. metoda ukupnih troškova 

Page 24: Finansijski izveštaji

5/16/2018 Finansijski izve taji - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/finansijski-izvestaji-55b07bf2a262c 24/42

Metoda ukupnih troškova 

►Suština se ogleda u međusobnomsuprotstavljaju ukupnih ulaganja koja supreduzeta u određenom vremenskom

periodu (primarni troškovi) i ukupnihučinaka koji su proistekli po osnovu takvihulaganja bez obzira da li su prodati ili ne na

eksternom i/ili internom tržištu. 

Page 25: Finansijski izveštaji

5/16/2018 Finansijski izve taji - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/finansijski-izvestaji-55b07bf2a262c 25/42

Korekcije

► Ako prodaja nije jednaka proizvodnji u tokuobračunskog perioda potrebno je izvrštitikorekciju zalihama.

►Kod nas se primenjuje metoda nepotpunihtroškova ukupnih učinaka po neto principu 

Page 26: Finansijski izveštaji

5/16/2018 Finansijski izve taji - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/finansijski-izvestaji-55b07bf2a262c 26/42

Metoda troškova prodatih učinaka 

►Suština metode ogleda se u tome da se doposlovnog rezultata dolazi putem direktnogsučeljavanja prihoda od prodatih učinaka sa

 jedne i troškova koji su sadržanih u timprodatim učincima sa druge strane. 

Page 27: Finansijski izveštaji

5/16/2018 Finansijski izve taji - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/finansijski-izvestaji-55b07bf2a262c 27/42

Izveštaj o novčanim tokovima 

► Predstavlja jedan od finansijskih izveštaja koji sesastavlja sa ciljem da se prikažu svi prilivi i odlivinovca u toku jednog obračunskog perioda.

► Prema MRS 7 gotovina obuhvata gotovinu idepozite po viđenju , a gotovinski ekvivalentipredstavljaju kratkoročne visoko likvidne HOV koji sebrzo mogli pretvoriti u poznati iznos gotovine bez

značajnog rizika od promene vrednosti. 

Page 28: Finansijski izveštaji

5/16/2018 Finansijski izve taji - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/finansijski-izvestaji-55b07bf2a262c 28/42

 

►Novčani tokovi se klasifikuju premagrupama aktivnosti na:

1. novčane tokove iz poslovnih aktivnosti 2. novčane tokove iz investicionih aktivnosti 3. novčane tokove iz aktivnosti finansiranja 

Novčani tokovi

Page 29: Finansijski izveštaji

5/16/2018 Finansijski izve taji - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/finansijski-izvestaji-55b07bf2a262c 29/42

Novčani tokovi 

►Izveštaj o novčanim tokovima se možepripremiti primenom:

1. direktne metode

2. indirektne metode

►Osnovna razlika između ove dve metode jeste način obuhvatanja tokova iz poslovnihaktivnosti.

Page 30: Finansijski izveštaji

5/16/2018 Finansijski izve taji - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/finansijski-izvestaji-55b07bf2a262c 30/42

Izveštaj o novčanim tokovima namena

► Izveštaj o gotovinskim tokovima omogućava korisnicimada:

1. ocene mogućnost preduzeća da generiše gotovinu ipotrebu preduzeća za gotovinom 

2. procene vrednost preduzeća kao osnove za donošenjeposlovnih odluka o određenim transakcijama sapreduzećem kao što su prodaja, fuzija,.. 

3. procene likvidnost i solventnost kao i sposobnostpreduzeća da utiče na iznos i vremenski rasporedgotovinskih tokova da bi se prilagodilo promenjenimokolnostima

4. porede različita preduzeća,jer ne postoji mogućnostkorišćenja različitih računovodstvenih postupaka za istetransakcije i događaje koje se tuču poslovnih aktivnosti.

Page 31: Finansijski izveštaji

5/16/2018 Finansijski izve taji - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/finansijski-izvestaji-55b07bf2a262c 31/42

Rb Pozicije pretkolona Glavna kolona

Тokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti

1. Prilivi od prodaje proizvoda 294.000

2. Prilivi od ostalih aktivnosti 10.000

3. Ukupni prilivi iz poslovnih aktivnosti 304.000

4. Оdlivi iz poslovnih aktivnosti 218.000

5. Оdlivi na ime ostalih poslovnih aktivnosti 6.000

6. Оdlivi na ime poreza 26.000

7. Ukupni odlivi iz poslovne aktivnosti 250.000

8. Neto gotoovinski tok iz poslovne aktivnosti 54.000

Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja

9. Prilivi po osnovu prodaje dugoročnih ulaganja 6.000

10. Odliv za kupovinu stalne imovine -28.000

11. Neto gotovinski tok iz aktivnosti investiranja - 22.000

Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja

12. Emisija novih akcija 26.00013. Otplata dugoročnog kredita -50.000

14. Isplata dividendi -12.000

15. Neto gotovinski tok iz aktivnosti finansiranja - 36.000

16. Neto tok gotovine (8+11+15) - 4.000

17. Gotovina na početku perioda 20.000

18. Gotovina na kraju perioda 16.000

Page 32: Finansijski izveštaji

5/16/2018 Finansijski izve taji - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/finansijski-izvestaji-55b07bf2a262c 32/42

Izveštaj o promenama na kapitalu 

► Izveštaj kojim se postojeći i potencijalniinvestitori izveštavaju o promenamapojedinačnih elemenata kapitala preduzeća

tokom obračunskog perioda. ►On predstavlja osnovnu dopunu bilansa uspeha

 jer osim periodičnog rezultata i faktora koji suuslovili njegovu veličinu, vlasnici suzainteresovani i za one promene na kapitalu kojene mogu da se direktno otkriju iz računauspeha.

Page 33: Finansijski izveštaji

5/16/2018 Finansijski izve taji - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/finansijski-izvestaji-55b07bf2a262c 33/42

Izveštaj o promenama na kapitalu 

►Sve promene na sopstvenom kapitalu moguda se svrstaju u dve grupe:

1. promene na sopstvenom kapitalu poosnovu transakcija sa vlasnicima udela

2. promene na sopstvenom kapitalu koje nisuprouzrokovane transakcijama sa vlasnicima

Page 34: Finansijski izveštaji

5/16/2018 Finansijski izve taji - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/finansijski-izvestaji-55b07bf2a262c 34/42

Transakcije sa vlasnicima udela

► Ove transakcije obuhvataju:

1. uplate od strane vlasnika

2. isplate vlasnicima- po osnovu dividende

- po osnovu povraćaja dela kapitala 

Page 35: Finansijski izveštaji

5/16/2018 Finansijski izve taji - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/finansijski-izvestaji-55b07bf2a262c 35/42

Ostale transakcije

► Promene kapitala koje nisu posledicatransakcija sa vlasnicima su:

1. periodični rezultat 2. dobici i gubici koji se direktno priznaju kao

deo sopstvenog kapitala

3. efekti promena računovodstvenih politika ikorekcija po osnovu fundamentalnihgrešaka 

Page 36: Finansijski izveštaji

5/16/2018 Finansijski izve taji - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/finansijski-izvestaji-55b07bf2a262c 36/42

Opis  Аkcijskikapital

Emisionapremija

Revalorizacionerezerve

Rezerve Zadržanadobit

Ukupno

Saldo 31. 12. 07.

Promene u računovodstvenimpolitikama

Neto dobici/gubici koji nisuobuhvaćeni u BU 

Neto dobit perioda

Dividende za 2007.godinu

Еmisija

Saldo na dan 31.12.2008.

Neto dobici/gibici koji nisuobuhvaćeni u BU 

Neto dobit perioda

Dividenda za 2008.godinu

Emisija akcija

Saldo na dan 31.12. 2009.

Page 37: Finansijski izveštaji

5/16/2018 Finansijski izve taji - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/finansijski-izvestaji-55b07bf2a262c 37/42

Napomene uz finansijske izveštaja 

►Predstavljaju poslednji sastavni deogodišnjeg seta finansijskih izveštaja, kojiima za cilj da pruži detaljni opis nekihinformacija koje su iskazane u ostalimizveštajima u cilju ostvarivanju istinitog i ferizveštavanja. 

Page 38: Finansijski izveštaji

5/16/2018 Finansijski izve taji - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/finansijski-izvestaji-55b07bf2a262c 38/42

Napomene uz finansijske izveštaje 

► Ključne informacije koje treba da sadrži ovajizveštaj prema MRS 1 su: 

1. informacije o primenjenim računovodstvenimpolitikama

2. informacije čije objavljivanje zahtevajustandardi, a koje nisu prikazani u finansijskimizveštajima 

3. dodatne informacije koje nisu prikazane ufinansijskim izveštajima, ali su neophodne zanjihovo razumevanje

Page 39: Finansijski izveštaji

5/16/2018 Finansijski izve taji - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/finansijski-izvestaji-55b07bf2a262c 39/42

Napomene uz finansijske izveštaje 

MRS 1 nudi dve mogućnosti: 1. da se računovodstvene politike prikažu kao

sastavni deo beležaka 

2. da se prikažu u okviru posebnog izveštaja 

Page 40: Finansijski izveštaji

5/16/2018 Finansijski izve taji - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/finansijski-izvestaji-55b07bf2a262c 40/42

Napomene uz finansijke izveštaje 

►Prva beleška bi trebalo da pruži informacijeo tome kada je preduzeće osnovano,kao istatusnim promenama od trenutka

osnivanja do trenutka izveštavanja. ►U daljim beleškama potrebno je navesti da li

su pri sastavljanju poštovani MRS, da li se

odstupilo od nekog standarda,koja jefunkcionalna valuta,...

Page 41: Finansijski izveštaji

5/16/2018 Finansijski izve taji - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/finansijski-izvestaji-55b07bf2a262c 41/42

Primer napomena

► Lizing

 А) Računovodstvena politika ► Oprema i nepokretnosti uzete u finansijski lizing bilansiraju

se i procenjuju saglasno Računovodstvenom standardu 17u okviru stalne imovine uz iskazivanje obaveze premazakupcu.

B) Beleške AOP 012

► Oprema uzeta u lizing

► U okviru opreme nalazi se oprema uzeta u lizing čija jeneto knjigovodstvena vrednost 36.850.- Po isteku ugovorao lizingu oprema postaje svojina preduzeća. 

Page 42: Finansijski izveštaji

5/16/2018 Finansijski izve taji - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/finansijski-izvestaji-55b07bf2a262c 42/42

HVALA NA PAŽNJI