Fizik Kertas 1, 2, 3 Percubaan SPM 2007 MRSM

 • View
  178

 • Download
  27

Embed Size (px)

DESCRIPTION

#SPM #PHYSICS # TRIAL QUESTION

Text of Fizik Kertas 1, 2, 3 Percubaan SPM 2007 MRSM

 • CONFIDENTIAL 4531/1

  4531/1 CONFIDENTIAL

  MAKTAB RENDAH SAINS MARA

  SPM TRIAL EXAMINATION 2007 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2007

  PHYSICS FIZIK

  Paper 1 Kertas 1

  One hour fifteen minutes

  Satu jam lima-belas minit

  DO NOT OPEN THIS QUESTION BOOKLET UNTUL YOU ARE TOLD TO DO SO 1. This paper is written in English and bahasa Malaysia.

  Kertas soalan ini adalah dalam dwibahasa. 2. The question in English is written on top while the bahasa Malaysia version is below.

  Soalan di atas adalah dalam bahasa Inggeris dan soalan dalam bahasa Malaysia terdapat di bawahnya.

  3. Candidates are required to read the information on page 2.

  Calon dikehendaki membaca maklumat di halaman 2.

  This question booklet consists of 41 printed pages and 3 unprinted pages Kertas solan ini mengandungi 41 halaman bercetak dan halaman tidak bercetak.

  [Turn over

  4531/1 Physics Paper 1 Aufgust 2007 1 hr

  2007 Copyright Bahagian Pendidikan dan Latihan (Menengah) MARA

  www.myschoolchildren.comMuat turun (percuma) kertas soalan lain di :

 • CONFIDENTIAL 4531/1

  4531/1 CONFIDENTIAL

  INFORMATION FOR CANDIDATES MAKLUMAT UNTUK CALON 1. This question paper consists of 50 questions.

  Kertas soalan ini mengandungi 50 soalan.

  2. Answer all questions. Jawab semua soalan.

  3. Answer each question by darkening the correct space on the answer sheet.

  Jawab setiap soalan dengan menghitamkan ruangan yang betul pada kertas jawapan. 4. Darken only one space for each question.

  Hitamkan satu ruangan sahaja bagi setiap soalan.

  5. If you wish to change your answer, erase the darkened mark that you have made Then darken the space for the new answer.

  Sekirannya anda hendak menukarkan jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru.

  6. The diagram in the questions provided are not drawn to scale unless stated. Gambar rajah yang mengiringi soalan tidak dilukiskan mengikut skala kecuali dinyatakan.

  7. You may use a non-programmable scientific calculator. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogram.

  8. A list of formulae is provided on page 4.

  Satu senarai rumus disediakan di halaman 4.

  2

  www.myschoolchildren.comMuat turun (percuma) kertas soalan lain di :

 • CONFIDENTIAL 4531/1

  4531/1 CONFIDENTIAL

  [Turn over

  3

  www.myschoolchildren.comMuat turun (percuma) kertas soalan lain di :

  ww

  w.m

  yschoolchildren.com

 • CONFIDENTIAL 4531/1

  4531/1 CONFIDENTIAL

  The following information may be useful. The symbols have their usual meaning. Maklumat berikut mungkin berfaedah. Simbol-simbol mempunyai makna yang biasa.

  1. t

  uva =

  2. asuv 222 +=

  3. 221 atuts +=

  4. Momentum = mv

  5. maF =

  6. Kinetic energy (Tenaga kinetik)= 221 mv

  7. Potential energy (Tenaga keupayaan)= mgh

  8. Density (Ketumpatan), Vm=

  9. Pressure (Tekanan), P= hg

  11. Pressure (Tekanan), AFP =

  12. Heat (Haba), mcQ = 13. Heat, (Haba), Q = ml

  14. = constant (pemalar)

  15. E = mc2

  16. fv =

  17. Power (Kuasa) , P =

  18. = +

  19. =

  20. Refractive index (indeks biasan), rin

  sinsin=

  21. Q = It

  22. V = IR

  23. Power (Kuasa), P = IV

  24.

  25. Efficiency (Kecekapan) =

  26. g = 10 m s-2

  NS = VS NP = VP

  IS VS IP VP

  x 100%

  PV T

  a x D

  energy (tenaga) time (masa)

  1 1 1 f u v

  4

  www.myschoolchildren.comMuat turun (percuma) kertas soalan lain di :

 • www.myschoolchildren.comMuat turun (percuma) kertas soalan lain di :

  ww

  w.m

  yschoolchildren.com

 • CONFIDENTIAL 4531/1

  4531/1 CONFIDENTIAL

  5

  www.myschoolchildren.comMuat turun (percuma) kertas soalan lain di :

 • 4531/1 CONFIDENTIAL

  6

  Each question is followed by three, four or five options. Choose the best option for each question then darken the correct space on the answer sheet. Tiap-tiap soalan diikuti oleh sama ada tiga, empat atau lima pilihan jawapan. Pilih satu jawapan yang terbaik bagi setiap soalan dan hitamkan ruangan yang betul pada kertas jawapan anda.

  Which of the following is a vector quatity? Yang manakah di bawah ini merupakan kuantiti vektor?

  1

  A B C D

  Mass of a ball Jisim sebiji bola

  Age of the earth Usia bumi

  Number of students in a class Bilangan pelajar dalam sebuah kelas

  Earths gravitational pull on our body Tarikan graviti bumi ke atas badan kita

  Above is a set of readings obtained in an experiment to study resistance in a wire conductor.

  Which of the following is true about the data? Di atas adalah satu set bacaan untuk satu eksperimen mengkaji kerintangan dawai.

  Antara pernyataan berikut, yang manakah benar tentang data itu?

  2

  A Wire diameter is measured using a micrometer screw gauge Diameter dawai diukur menggunakan tolok skru mikrometer

  B The smallest division of the ammeter is 0.02 A Skala terkecil pada ammeter ialah 0.02 A

  C The smallest division of the voltmeter is 1 V Skala terkecil pada voltmeter ialah 1 V

  Turn over

  Wire diameter = 1.40 mm Diameter dawai

  Electric current = 0.6 A Arus

  Potential Difference = 4.7 V Beza keupayaan

  Conductor Konduktor

  www.myschoolchildren.comMuat turun (percuma) kertas soalan lain di :

  ww

  w.m

  yschoolchildren.com

 • CONFIDENTIAL 4531/1

  4531/1 CONFIDENTIAL

  7

  3 The Figure shows a ball released from P to Q. Rajah menunjukkan sebiji bola dilepaskan dari P ke Q.

  Which of the following graphs shows the correct velocity-time relationship for the motion of the ball? Graf yang manakah menunjukkan hubungan halaju- masayang betul bagi pergerakan bola?

  A B

  C D

  ball bola P

  Q Floor lantai

  velocity halaju

  time masa

  velocityhalaju

  time masa

  velocityhalaju

  time masa

  velocityhalaju

  time masa

  www.myschoolchildren.comMuat turun (percuma) kertas soalan lain di :

 • 4531/1 CONFIDENTIAL

  8

  4 A force is applied to an object. Which of the following cannot occur? Daya dikenakan ke atas suatu objek

  Antara yang berikut, yang manakah tidak akan berlaku? A The object speeds up

  Jasad semakin laju

  B The shape of the object changes Bentuk jasad berubah

  C The mass of the object decreases Jisim jasad berkurang

  D The object changes its direction of motion Arah gerakan jasad berubah

  5 A 150 g ball is moving at a speed of 45 m s -1 when it is hit by a baseball bat. The ball rebounds at a speed of 55 m s -1 and its time of contact with the bat is 0.04 s. Sebiji bola dengan jisim 150 g sedang bergerak pada kelajuan 45 m s -1 bila dipukul dengan kayu pemukul bola lisut. Bola melantun pada kelajuan 55 m s -1 dan masa sentuhan dengan kayu pemukul ialah 0.04 s.

  What is the impulsive force on the ball? Berapakah daya impuls yang bertindak ke atas bola?

  A 37.5 N B 60.0 N C 375.0 N D 540.0 N E 3 750.0 N

  [Turn over

  45 m s -1

  55 m s -1

  www.myschoolchildren.comMuat turun (percuma) kertas soalan lain di :

  ww

  w.m

  yschoolchildren.com

 • CONFIDENTIAL 4531/1

  4531/1 CONFIDENTIAL

  9

  6 Which of the following safety features in a vehicle is not designed to protect the driver during collisions? Antara ciri keselamatan kenderaan berikut, yang manakah tidak betujuan untuk melindungi pemandu semasa pelanggaran?

  A Reinforced passenger compartment Ruang/Sangkar penumpang yang tegar

  B Side bars in vehicle doors Galang/Bar sisi dalam pintu kenderaan

  C Shock absorbers Penyerap hentakan

  D Air bags Beg udara

  7 The diagrams below show the forces acting on a block. Which block experiences the highest net force? Rajah-rajah di bawah menunjukkan daya-daya yang bertindak ke atas bungkah.

  Bungkah manakah mengalami daya paduan yang paling besar?

  A B

  C

  D

  4N 2N

  4N 4N

  4N 4N 4N

  8N 4N 4N

  www.myschoolchildren.comMuat turun (percuma) kertas soalan lain di :

 • 4531/1