of 15 /15
FORMAT LAPORAN TAHUNAN MUZIUM 1. Statistik Pelawat Bulan Pelawat  T empatan Pelawat Luar Negara Pelajar Jumlah Catatan  Januari 4,713 402 206 5,321 e!ruari 7,1"0 437 406 ",023 #a$ 6,%5" 526 727 ",211 &pril 6,7%3 20" 6"0 ",6"1 #ei 14,%44 431 1,352 16,727 Berlang'ungn(a La!uan )nternati*nal +ea +p*rt' Challenge  Jun %,452 600 557 10,60% Cuti +e*lah  Julai 6,206 4"" 630 7,324 -g*' 5,%%3 372 635 7,000 +eptem! er 6,3%0 520 25% 7,16% -t*!er 7,57% 214 %63 ",756 N*.em! er %,40% 131 647 10,1"7 Cuti +e*lah /i'em!e r 15,51" 637 432 16,5"7 Cuti +e*lah ri'ma'  Jumlah 101,1! ",#$$ %,"#" 11,!#! &. Lawata' (e) *a'+u

Format Laporan Tahunan Muzium

  • Author
    fen-tz

  • View
    223

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Format Laporan Tahunan Muzium

http://slidepdf.com/reader/full/format-laporan-tahunan-muzium 1/15
#a$ 6,%5" 526 727 ",211
&pril 6,7%3 20" 6"0 ",6"1
#ei 14,%44 431 1,352 16,727 Berlang'ungn(a
La!uan
 Julai 6,206 4"" 630 7,324
-g*' 5,%%3 372 635 7,000
+eptem!
er
-t*!er 7,57% 214 %63 ",756
N*.em!
/i'em!e
r
ri'ma'  Jumlah 101,1! ",#$$ %,"#" 11,!#!
&. Lawata' (e)*a'+u
http://slidepdf.com/reader/full/format-laporan-tahunan-muzium 2/15
Bil Tarih &gen'i )PT +e*lah Jumlah *m!*ngan Catata
n 1 2332010 Taia )'lam Nurul )man 27 pelajar an 3 guru
pengiring
+ele'a
Perli'
35 pegawai +ele'a
i 3 1642010 + Pean Beau*rt 30 pelajar an 20 guru +ele'a
i 4 2442010 Ja! Perpauan Negara
Negeri eah
3" pe'erta uun Tetangga +ele'a
i 5 1742010 Taia )'lam &l&mal Tg
&ru
pengiring
+ele'a
i 6 1252010 Taia )'lam &l)man
La(angla(angan
pengiring
+ele'a
i 7 1752010 Taia #utiara 8a'anah 20 pelajar an 3 guru
pengiring
+ele'a
i " 662010 umpulan 9a(a'an +a!ah 65 pelajar an 10 pegawai
pengiring
+ele'a
pengiring
+ele'a
0
pengiring
+ele'a
0
pengiring
+ele'a
0
pengiring
+ele'a
0
Beaun
pengiring
+ele'a
i 15 6112010 +# Lajau 15 pelajar an 1 guru
pengiring
+ele'a
+arawa
0
+ +t &nth*n( Ten*m 1" pelajar an 10 guru
pengiring
+ele'a
0
pengiring
+ele'a
0
i 20 4122010 Ja!atan Perpauan =
uun Tetangga
ama(ah
+ele'a
i
http://slidepdf.com/reader/full/format-laporan-tahunan-muzium 3/15
Ber'atu
22 *rang ahli +ele'a
i 22 %122010 Laha /atu #ile +$h**l 22 pelajar an 3 guru
pengiring
+ele'a
0
 Taia +ri ia 21 pelajar an 5 guru
pengiring
+ele'a
i
(il. Ta)ikh
Tem*at
ur'u' Ta'iemi
N/)itah
 Jamli'
1% &pril 2010
8*tel Tiara,
 ja(an(a
1 % Julai 2010 [email protected]$ellent Cu't*mer N/)ali'a Ali 8air engan
8/16/2019 Format Laporan Tahunan Muzium
http://slidepdf.com/reader/full/format-laporan-tahunan-muzium 4/15
 ja(an(a
http://slidepdf.com/reader/full/format-laporan-tahunan-muzium 5/15
Bil Nama *ntra #ula
e'elamatan Tanpa +enjata
Bh
#emua'
an
/an #em!er'ih <aleri /an
#em!er'ih &uarium /an
#em!er'ih &uarium /an Bili uarantin /i #uAium
#arin La!uan, >P La!uan
#em!er'ih &uarium /an
http://slidepdf.com/reader/full/format-laporan-tahunan-muzium 6/15
#ula
+iap
Catata
n
1 erjaerja mem!aii an mengganti auarium pameran (ang r*'a i ##L
311201
ementeria i J## >ila(ah La!uan
263201
#uAiummuAium 'eliaan J##>L !agi !ulan
#ei, Jun, Julai 2010
uarantin, auarium pameran i ##L !agi
!ulan Julai, -g*' an +eptem!er 2010
172010
an !ili uarantin !ulan N*.em!er 2010
111201
http://slidepdf.com/reader/full/format-laporan-tahunan-muzium 7/15
Bil Tarih +enarai &ti.iti
Pr*gram
&njuran Catatan
:Pegawai (ang
8ua(a 1 #ala('ia
#u'tapha 4; N*ritah Jamlin
2 6 #a$ 2010 Pelan$aran Buu
 Tuanu +hari
3 5 Jun 2010 Pr*gram +epaat
Be'tari
e'ti.al
e 'e*lah
 Junit
http://slidepdf.com/reader/full/format-laporan-tahunan-muzium 8/15
pua'a an (a'in
2; Junaia -mar
7 2" -g*' 2010 )n* Be'tari
+entuhana'ih
amahan
" 2425 +ept
 Junit 2; #u'liai
#u'tapha3; N*ritah Janlin
unjungi #uAium
Ber'ama &hli
Parlimnen La!uan
 Junit 3; N*ralina &li 4; Jiri #u'uli
10 6 N*. 2010 P#+ Pen(erlahan
Baat +eni Tuna'
11 Jan = /i' 2010 Feeding The Fish #uAium #arin
La!uan
1; N*ritah jamlin 2; N*ralina &li 3; Junaia -mar
 Junit 4; #u'liai
12 Jan /i' 2010 Ta(angan Eie* #uAium #arin
La!uan
1; N*ritah jamlin 2; N*ralina &li 3; Junaia -mar
 Junit 4; #u'liai
Bil Tarih #ula +enarai &ti.iti &njuran Catatan
8/16/2019 Format Laporan Tahunan Muzium
http://slidepdf.com/reader/full/format-laporan-tahunan-muzium 9/15
Pengumpulan
>ila(ah
#arin Bera$un
#uAium #arin
Pengumpulan
+pe'imen
#uAium #arin La!uan
Taklimat 7I3T Ja2ata' Mu8ium Mala6sia
aitangan J##>PL menghairi talimat /)CT ari pegawai )T J##
8/16/2019 Format Laporan Tahunan Muzium
http://slidepdf.com/reader/full/format-laporan-tahunan-muzium 10/15
Lam*i)a' &
8/16/2019 Format Laporan Tahunan Muzium
http://slidepdf.com/reader/full/format-laporan-tahunan-muzium 11/15
Lam*i)a'
Lawatan aripaa anaana Ta!ia )'lam Nur )man
8/16/2019 Format Laporan Tahunan Muzium
http://slidepdf.com/reader/full/format-laporan-tahunan-muzium 12/15
Lam*i)a' "
Pe'6eli+ika' Pe'-um*ula' Maklumat Mas9i+:Mas9i+ +i sekita) ;ila6ah Pe)sekutua' La2ua'
+e'i temuramah engan pegawai ma'ji &nnur
Lam*i)a' !
8/16/2019 Format Laporan Tahunan Muzium
http://slidepdf.com/reader/full/format-laporan-tahunan-muzium 13/15
B**th pameran an penjualan EC/ 'erta !uu!uu ter!itan J##>PL Lam*i)a' $
Pame)a' (e)-e)ak Sem*e'a (/)'e/ A)ts Festi<al
000
http://slidepdf.com/reader/full/format-laporan-tahunan-muzium 14/15
8/16/2019 Format Laporan Tahunan Muzium
http://slidepdf.com/reader/full/format-laporan-tahunan-muzium 15/15