of 17 /17
8/19/2019 Források, forrástípusok2 http://slidepdf.com/reader/full/forrasok-forrastipusok2 1/17 Források, forrástípusok Bevezetés a forrásismeretbe, forráskritikába és forráselemzésbe NYME BDPK TTI Történelemtudományi Intézeti Tanszék  Agócs Nándor A ókori Mezopotámia történelmének írott forrásai

Források, forrástípusok2

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Források, forrástípusok2

8/19/2019 Források, forrástípusok2

http://slidepdf.com/reader/full/forrasok-forrastipusok2 1/17

Források,forrástípusok 

Bevezetés aforrásismeretbe,

forráskritikába ésforráselemzésbe

NYME BDPK TTI TörténelemtudományiIntézeti Tanszék

 Agócs Nándor

A ókori Mezopotámia történelmének írott forrásai

Page 2: Források, forrástípusok2

8/19/2019 Források, forrástípusok2

http://slidepdf.com/reader/full/forrasok-forrastipusok2 2/17

Őrzési hely: Tornyai János Múzeum

 (Hódmezővásárhely)

ún. kökénydombi I. Vénusz

Page 3: Források, forrástípusok2

8/19/2019 Források, forrástípusok2

http://slidepdf.com/reader/full/forrasok-forrastipusok2 3/17

 Az írnoki tudás dicsérete

„…az írnoki tudás középpontjamindennek,

dolgozz érte keményen, szépsége[vonzó]:

szerezz a sumer nyelven kiváló tudást,

 tanuld a !nom nyelvet,tanulj "eliratot írni, "öldet mérni,

…az írnok: szolgája a tudásnak,

e szolgálatra rendeltetett#$

Page 4: Források, forrástípusok2

8/19/2019 Források, forrástípusok2

http://slidepdf.com/reader/full/forrasok-forrastipusok2 4/17

Enmerkar versengése Aratta

urával Az írás feltalálása!

" % követnek ne&éz volt a szó,

  nem tudta elmondani,…#'uala ura agyagot markolt kezée,

  tálává gy(rta, s erre vetette a szót#

 ) nap el*tt az agyagra vetett szó nem

létezett, s most, ó, +tu, izony így történt:

 'uala ura a szót tálára vetette, izonyígy történt#$

Page 5: Források, forrástípusok2

8/19/2019 Források, forrástípusok2

http://slidepdf.com/reader/full/forrasok-forrastipusok2 5/17

Page 6: Források, forrástípusok2

8/19/2019 Források, forrástípusok2

http://slidepdf.com/reader/full/forrasok-forrastipusok2 6/17

Page 7: Források, forrástípusok2

8/19/2019 Források, forrástípusok2

http://slidepdf.com/reader/full/forrasok-forrastipusok2 7/17

 Az ókori #ezopotámia

t$rténelmének írottforrásai

• pecsétn%omók, g%&zelmi feliratok 'esel%( sztélé!,építési feliratok )udea Ningirsu isten templomán!,

dics&ít& feliratok, királ%listák, epon%mos limmu!* +eg%zékek, dinat* miarim igazságos ítéletek tára-.r*Nammu, /ipit*0tar, Hammurapi  Enunna!,ditilla*okmán%ok lezárt +ogesetek!

• irodalmi alkotások- eposzok , 1imnuszok, intelmek,parasztnaptár, k$zmondások, állatmesék,siratóének2 3allási* mágikus, tudomán%os +elleg(,n%elvtani sz$vegek 

• diplomáciai levelezés•  rodalom: -ényl* ölednek édes öröméen# % sumer

irodalom kist.kre# /udapest, )urópa#, 0123#

Page 8: Források, forrástípusok2

8/19/2019 Források, forrástípusok2

http://slidepdf.com/reader/full/forrasok-forrastipusok2 8/17

4+asszír54+babilóniBirodalom t$rténelmének

írott forrásai

•  Asszír királ%i évk$n%vek kiadásai

Assur, 'al1u, Ninive, 67r*8arrukín!• "isteneknek írt levelek9

• "propaganda9 feliratok égtá+ak szerint!

• limmu*+eg%zékek 

•  Asszír*babibilóniai krónikák • Babilóni krónika i2e2 :;;*<<=!

• 8zinkronisztikus krónika

• >sz$vetség 'al1ui "fekete obeliszk 

Page 9: Források, forrástípusok2

8/19/2019 Források, forrástípusok2

http://slidepdf.com/reader/full/forrasok-forrastipusok2 9/17

Keselyű-sztélé (i.e. 2450 k.)Éannatum, Lagas királyának sztéléje

Page 10: Források, forrástípusok2

8/19/2019 Források, forrástípusok2

http://slidepdf.com/reader/full/forrasok-forrastipusok2 10/17

Page 11: Források, forrástípusok2

8/19/2019 Források, forrástípusok2

http://slidepdf.com/reader/full/forrasok-forrastipusok2 11/17

• " Eannatum Ni1ursag 1atalmas 1áló+át

.mma lakóira vetette2 .mma lakosaitólaz esk?t kivette@1a valakinek aparancsára, 1a valakinek a kérésére.mma lakói az adott szótól elfordulnak,amíg csak eg% nap is lesz, 1a ezt a szót

át1ág+ák- Ningirsu 1atalmas 1áló+a!,amel%nél az esk?t letették, .mmára1ull+on alá az égb&l29

Keselyű-sztélé (i.e. 2450 k.)

Éannatum, Lagas királyának sztéléje

Page 12: Források, forrástípusok2

8/19/2019 Források, forrástípusok2

http://slidepdf.com/reader/full/forrasok-forrastipusok2 12/17

)udea "El1ivatott9!, /agasensi+ének szoborfelirata

„ Amikor (Gudea) Ningirsu

templomát építette, Ningirsu,szeretett királaa !els"#$engert"l az Alsó#$engerigmegnitotta el"tte az utakat%  &a 'édrusegr"l, 'édrusszálfákat&tutaá kötözött, a

egség*"l elszállította%&%+oraranat a aumegség*"l ozott ki, a áromfe-oroszlán*uzogánt.onta *e .ele%/

Page 13: Források, forrástípusok2

8/19/2019 Források, forrástípusok2

http://slidepdf.com/reader/full/forrasok-forrastipusok2 13/17

6itilla*okmán%0002 .r*i dinasztia

i2e2 C*DD;5D*C;D!

• ".rlama, /ubaba a feleség?l vette'atát, /ugaligi1u kertész leán%át2 #ivel'ata!, anélk?l, 1og% err&l .rlama, a fér+tudott volna,* már eg% idegen férval1ált- bár .rlama! az erre vonatkozóesk? letételét! megtagadta, 'ataviszont a fér+e! vád+át beismerte, 'atátelválasztották29

• 5 8zerk2 Garmatta Hános, >kori keletit$rténeti c1restomat1ia2 Isiris 'iadó2Budapest, DDJ2 0002K2;2 A ditillaokmán%okból2 ford2 'omorócz% )2!

Page 14: Források, forrástípusok2

8/19/2019 Források, forrástípusok2

http://slidepdf.com/reader/full/forrasok-forrastipusok2 14/17

Gammurapi i2e2 :C*:D!

"t$rvén%oszlopa9"Amikor #arduk anép 1el%es

 vezetésére és 1og%az országot akormán%zásraítélkezésre!megtanítsam,

elk?ld$tt engem, at$rvén%t és azigazságot Laz Irszágszá+ába 1el%eztemMés a Lnép 17sát

fel+avítottamM9

Page 15: Források, forrástípusok2

8/19/2019 Források, forrástípusok2

http://slidepdf.com/reader/full/forrasok-forrastipusok2 15/17

C:2 " Ga eg% aOelum csont+át t$rte el,

t$r+ék e az & csont+át29C=2 " Ga mukenum szemét pusztította

el, vag% mukenum csont+át t$rte el- eg%mana ez?st$t zessen29

D2 " Ga eg% aOelum rabszolgá+aLaOelum ánakM arcát meg?t$tte- arabszolga! f?lét vág+ák le29

Page 16: Források, forrástípusok2

8/19/2019 Források, forrástípusok2

http://slidepdf.com/reader/full/forrasok-forrastipusok2 16/17

Melisipak (i.e. 1186-1172)kudurruja

Page 17: Források, forrástípusok2

8/19/2019 Források, forrástípusok2

http://slidepdf.com/reader/full/forrasok-forrastipusok2 17/17

P$rténetírók • Bérosos i2e2 03*0002 század!- Bab%loniaka i2e2 =D*:D!

•  A világ ;<= éves, ;J DDD $z$nvíz J október Q 8eleucoselfoglal Babilont!

•  #arduk isten pap+a, g$r$g n%elven

• J k$n%v- B$lcsesség, #ezopotámia t$rténete a víz$z$nt&l i2e2 =2sz2, AleRandrosz 1aláláig2

• Elveszett, AleRandros Sol%1istor kivonata i2e2 02 sz2!,kompilátorok munkáiban- 0osep1us Flavius, Eusebius

• 1alikarnasszosi Gérodotos i2 e2 ;=D k2 * ; k2!- A g$r$g*perzsa 1ábor72 * $nt$zés, Bab%lon

• 'tésias i2e2 32 sz2!- keleti mesék g$r$g változata• szicíliai 6iodóros i2e2 02 sz2!- P$rténeti

k$n%vtár5Bibliot1éké 1isztoriké2 Q translatio imperii,bab%loni paloták, káldeus csillag+ósok 

• amaseiai 8trabón i2 e2 <J Q i2 sz2 C!- )eograp1ika :k$n%v! * mesterséges $nt$zés, datol%apálma, szokások