12
Grad. TP. Entrance Examination 2013 29 กรกฎาคม 2556 ข้อสอบนี ้เป็นข ้อสอบคัดเลือกนิสิตเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทฤษฎีภายใต้สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านฟิสิกส์ โดยข้อสอบมีทั ้งหมด 10 ข้อ ข้อละ 10 คะแนน รวมทั ้งหมด 100 คะแนน เวลาที่ใช้ในการทาข้อสอบทั ้งหมด 3 ชั่วโมง ตั ้งแต่เวลา 13.00 น ถึง 16.00 น ที่ห้อง TA212 ชั ้น 2 อาคารมหาธรรมราชา A วิชาที่ 2 : วิชาฟิสิกส์ เวลาสอบ : 14.30 16.00 น. ผู้เข้าสอบ : ชื่อ.......................................................นามสกุล...........................................................

Grad. TP. Entrance Examination 2013

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Grad. TP. Entrance Examination 2013

Grad. TP. Entrance Examination 2013

29 กรกฎาคม 2556

ขอสอบนเปนขอสอบคดเลอกนสตเขาเปนนกเรยนเตรยมทฤษฎภายใตสถานวจยเพอความเปนเลศทางวชาการ

ดานฟสกส โดยขอสอบมทงหมด 10 ขอ ขอละ 10 คะแนน รวมทงหมด 100 คะแนน เวลาทใชในการท าขอสอบทงหมด

3 ชวโมง ตงแตเวลา 13.00 น ถง 16.00 น ทหอง TA212 ชน 2 อาคารมหาธรรมราชา A

วชาท 2 : วชาฟสกส

เวลาสอบ : 14.30 – 16.00 น.

ผเขาสอบ : ชอ.......................................................นามสกล...........................................................

Page 2: Grad. TP. Entrance Examination 2013

1. ใหความรอนกบแกสในอดมคตโมเลกลเดยว ซงมผลท าใหแกสขยายตวจากปรมาตร ไปเปน ดวยกระบวนการ

อณหภมคงท (isothermal) หลงจากนนแกสมปรมาตรคงทและมอณหภมเพมขนเปน จงหาวาความรอนทให

แกสนมคาเทาใด

Page 3: Grad. TP. Entrance Examination 2013

2. เสนตรงยาวมาก 2 เสน มประจกระจายสม าเสมอโดยมความหนาแนนเชงเสนเปน และ วางขนานกนและหางกนเปนระยะ จงหาระยะทาง จากเสนตรง ดงรป ทสนามไฟฟามคาเปนศนย

x

𝜆

𝜆 a

𝑥

P

Page 4: Grad. TP. Entrance Examination 2013

x

𝐼

𝐼 𝑎

𝑎

𝑝

3. เสนลวดยาวมากสองเสนมกระแสไฟฟาไหลผาน และ วางขนานและหางกนเปนระยะทาง ดงรป จงหา

สนามแมเหลกทจด ซงอยหางจากเสนลวดแรกเปนระยะทาง ดงรป

Page 5: Grad. TP. Entrance Examination 2013

4. ล าแสงขนานความยาวคลน ตกกระทบชองแคบคทมระยะหาง ท ามม ดงรป เกดมการแทรกสอดแบบหกลางกนขนทมม บนฉากโคงรปครงวงกลมรศมยาวมาก ทงนฉากมจดศนยกลางอยทจดกงกลางของชองแคบ จงหาเงอนไขหรอสมการส าหรบการเกดการแทรกสอดแบบหกลางกนน

𝑑 𝛽 𝜃

Page 6: Grad. TP. Entrance Examination 2013

5. ส าหบแกสพเศษชนดหนงเราสามารถเขยนสมการสถานะไดเปน เมอแกสชนดนขยายตวดวย

กระบวนการอณหภมคงท จาก เปน จงหาวา ความรอนทท าใหกบระบบแกสนมคาเทาใด

Page 7: Grad. TP. Entrance Examination 2013

6. เมอน าเสนพลาสตกทมความหนาแนนประจตอความยาวคงท มาดดเปนหนงในสของวงกลมรศม R พบวา

สนามไฟฟาทจดศนยกลางวงกลมมขนาด ถาน าเสนพลาสตกแบบเดยวกนนมาตอกนตามรปดานลาง โดยทเสน

พลาสตกทน ามาตอนมความหนาแนนประจตอความยาวคงทเปน เมอ เปนคาคงทมากกวาศนย จงหา

ขนาดและทศทางของสนามไฟฟารวมทจดศนยกลางวงกลม

𝑦

𝑅

𝜆 𝜆

𝑥

Page 8: Grad. TP. Entrance Examination 2013

7. ปลอยมวล จากหยดนงบนพนเอยงลนทท ามม กบแนวระดบทระดบความสง โดยมสปรงเบามากทมคาคงท

สปรง รบอยดานลางดงรป จงหาระยะสงสดของมวล หลงจากกระดอนกลบขนมา

𝑚

𝜃

Page 9: Grad. TP. Entrance Examination 2013

8. ผลจากการทดลองหนงพบวา วตถจากนอกโลกมวล และ วางหางกนระยะทาง จะมแรงกระท าเปน

เมอ เปนคาคงท จงหาวา พลงงานศกยโนมถวงของวตถจากนอกโลกทงสองนมคาเทาใด

Page 10: Grad. TP. Entrance Examination 2013

9. ก าหนดใหคลนแมเหลกไฟฟาทถกท าใหโพลาไรซแลวมความยาวคลน ความถ เคลอนทในทศทางแกน ( ) จง

เขยนเวกเตอรสนามไฟฟาและเวกเตอรสานามแมเหลกทเปนสวนประกอบของคลนแมเหลกไฟฟาน (ใหเวกเตอร

สนามไฟฟา และเวกเตอรสนามแมเหลกมแอมพจดเทากบ และ ตามล าดบ)

Page 11: Grad. TP. Entrance Examination 2013

10. วตถไถลมวล เคลอนทดวยความเรว บนพนทไมมแรงเสยดทานเขาไปบรเวนทมแรงเสยดทานดงรป เมอ

เคลอนทเขาไปบรเวนทมแรงสยดทานเปนระยะทาง แลววตถนหยดนงพอด จงหาสมประสทธของแรงเสยดทาน

ระหวางพนและวตถน

𝑚

𝑣

𝐿

𝑚

Page 12: Grad. TP. Entrance Examination 2013