GuIa dâ€کaula - populars i d’autor, dites, embarbussaments, poemes, endevinalles i canأ§ons. El joc

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of GuIa dâ€کaula - populars i d’autor, dites, embarbussaments, poemes, endevinalles i...

 • llenguaEduca

  ci Infan

  til

  GuIa daula MOSTRAan

  ys3 anys5anys4

 • Equip editorial:

  Cap del projecte editorial: Montse BallarCoordinaci editorial i edici: Montse CiprsCorrecci: Immaculada RieraDocumentalista: Cristina Boj

  Disseny de la coberta i dels interiors: Laura R. DengraCoordinaci tcnica i maquetaci: Gemma Vadillo

  Fotografies de la coberta: Elena Eskevich / Shutterstock.comIllustraci de la coberta: Montse Espaol

  Autores: Rut Barjuan, Elisabet Estap, Dolors Maimir

  2019 daquesta edici: Editorial Barcanova, SA Rosa Sensat, 9-11, 4a planta. 08005 Barcelona Telfon 932 172 054. Fax 932 373 469barcanova@barcanova.cat / www.barcanova.cat

  Printed in Spain

  Reservats tots els drets. El contingut daquesta obra est protegit per la llei, que estableix penes de pres i multes, a ms de les indemnitzacions corresponents per danys i perjudicis, per a aquells que reprodussin, plagiessin o comuniquessin pblicament, totalment o parcialment, una obra literria, artstica o cientfica, o la seva transformaci, interpretaci o execuci artstica fixada en qualsevol tipus de suport o comunicada per qualsevol mitj, sense lautoritzaci preceptiva.

 • ndEx

  Presentaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

  Materials del projecte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Programaci daula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

  La llengua en lEducaci Infantil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Proposta metodolgica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Lavaluaci en lEducaci Infantil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Lavaluaci, una eina educativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Relaci entre famlia i escola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Pautes per a les entrevistes amb les famlies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Model dinformes per lliurar a les famlies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Full per full . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

  Full per full. 1r trimestre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

  Full per full. 2n trimestre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Full per full. 3r trimestre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Els apartats amb nmero de pgina sn els que us oferim en aquesta mostra de la Guia daula; la resta dapartats els trobareu en la Guia daula definitiva.

 • PRESEnTACI

  LUnivers de Colors Llengua s un material format per un conjunt dactivitats, contes i recursos de llengua catalana adreats a infants de 3, 4 i 5 anys.

  Aquest projecte es basa en la idea que laprenentatge de la llengua ha de ser vivencial i lligat a lentorn de linfant. Donem importncia a la famlia, considerada un dels principals agents educadors. Per aix, proposem un tipus de material manipulable per fer denlla entre la famlia i lescola. Tamb suggerim un treball per projectes, que ve a ser una manera dimplicar les famlies en les activitats, de donar pro-tagonisme als infants, de vetllar per la qualitat de les relacions entre aquests i de despertar la creativitat, la curiositat i linters de tots ells.

  Donem importncia a leducaci emocional com a base per adquirir qualsevol aprenentatge. Cada curs parteix dun personatge un dragonet que ens servir per introduir el treball de les emocions a laula. A 3 anys el personatge s en Nuc, un dragonet que viu amb la seva famlia i que sinicia a lescola de nens grans amb tot el ventall emocional que aix comporta: alegria i tristesa. A 4 anys, tenim la Nona, una dragoneta que t dos germans amb els quals juga al parc i sempre viu aventures. Amb ella intro-dum la sorpresa com a emoci a treballar a laula. A 5 anys ens trobem amb en Paf, que ha de marxar de colnies i li venen totes les pors.

  El treball de la llengua oral s la base per poder tenir un bon nivell de lectura i escriptura. Cal jugar amb les paraules i amb els rgans que ens permeten parlar; per aix introdum activitats de conscincia fo-nolgica i de treball orofacial. A lhora de treballar, ens hem basat en el calendari de festes i tradicions del nostre pas perqu ens servs de fil conductor; aix, hem utilitzat tot tipus de recursos literaris: contes populars i dautor, dites, embarbussaments, poemes, endevinalles i canons. El joc sempre ha de ser present a lhora de treballar amb infants daquestes edats, ja que s la seva principal eina daprenentat-ge. Aix, tenint en compte les caracterstiques dels infants daquestes edats, hem anat introduint el joc cooperatiu, de manera que els nens i les nenes sajudin els uns als altres i aprenguin a aprendre junts.

  Per ltim, anem introduint, de mica en mica, la llengua escrita, tant en la lectura com en lescriptura, tenint en compte totes les capacitats per a laprenentatge escolar, com ara latenci visual i auditiva, la memria visual i auditiva, el tra, etc.

  Esperem que els mestres, les educadores i els educadors trobeu, en aquest material, un suport til que us serveixi dajut a lhora de poder gaudir, amb els infants, de les diferents situacions densenyament i aprenentatge que sorgeixen dins les aules de lEducaci Infantil.

  5Presentaci

 • daula

  Programaci

 • PRogRAMACI dAULA

  objectius didctics, capacitats, criteris davaluaci i continguts daprenentatge

  Us presentem la programaci daula daquest projecte per mitj duns quadres en qu es detallen els objectius didctics, les capacitats i els criteris davaluaci. Darrere dels quadres de cada trimestre tamb presentem els continguts daprenentatge.

  9Programaci daula

 • proGra

  mac

  I l

  lEnG

  ua

  3 a

  nys

  prIm

  Er t

  rIm

  Estr

  E

  obj

  EctI

  us

  dId

  ctI

  csca

  pacI

  tats

  crIt

  ErIs

  dav

  alua

  cI

  12

  34

  56

  78

  9

  Com

  pren

  dre

  narr

  acio

  ns o

  rals

  : con

  tes

  (ful

  ls 1

  , 8, 1

  1).

  Esco

  ltar

  i com

  pren

  dre

  cont

  es n

  ous

  i tra

  dici

  onal

  s.

  Des

  cobr

  ir el

  nom

  pro

  pi c

  om a

  ele

  men

  t d

  iden

  titat

  (fu

  lls 2

  , 12)

  .Sa

  ber

  el n

  om p

  ropi

  .C

  oni

  xer

  el n

  om d

  els

  com

  pany

  s i l

  es c

  ompa

  nyes

  .

  Iden

  tific

  ar i

  desc

  riure

  per

  tinen

  ces

  (f

  ulls

  3, 1

  4).

  Reco

  nix

  er le

  s pr

  pie

  s pe

  rtin

  ence

  s.

  Expr

  essa

  r-se

  mitj

  ana

  nt la

  par

  aula

  en

  situ

  acio

  ns d

  e co

  nver

  sa (

  fulls

  1, 3

  , 4, 5

  , 9,

  10, 1

  3, 1

  4, 1

  5, 1

  6).

  Usa

  r la

  llen

  gua

  oral

  per

  exp

  ress

  ar id

  ees,

  des

  itjos

  , se

  ntim

  ents

  i em

  ocio

  ns.

  Aug

  men

  tar,

  prog

  ress

  ivam

  ent,

  lad

  quis

  ici

  de

  voca

  bula

  ri (f

  ulls

  3, 4

  , 5, 6

  , 8, 9

  , 10,

  11

  , 13,

  14,

  15)

  .

  Fer

  un

  s co

  rrec

  te d

  el v

  ocab

  ular

  i.Re

  laci

  onar

  con

  cept

  es a

  mb

  dife

  rent

  s ca

  mps

  se

  mn

  tics.

  Iden

  tific

  ar i

  reco

  nix

  er d

  ifere

  nts

  elem

  ents

  rel

  acio

  nats

  am

  b la

  ula

  i le

  ntor

  n es

  cola

  r (f

  ulls

  4, 5

  ).Id

  entif

  icar

  les

  jogu

  ines

  de

  laul

  a.

  Mos

  trar

  cur

  iosi

  tat

  i ini

  ciat

  iva

  per

  la d

  esco

  bert

  a.

  Expr

  essa

  r, or

  alm

  ent,

  gus

  tos,

  des

  itjos

  , sen

  timen

  ts, e

  moc

  ions

  , aco

  rds

  (fu

  lls 1

  , 4,

  9, 1

  4, 1

  5, 1

  6).

  Man

  ifest

  ar, v

  erba

  lmen

  t o

  mitj

  ana

  nt g

  esto

  s,

  gust

  os, d

  esitj

  os, s

  entim

  ents

  d

  e m

  aner

  a lli

  ure.

  Apr

  endr