H¸gskulen og Sogn regionr¥d i nasjonalt prosjekt om kvalitetsutvikling

 • View
  25

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Høgskulen og Sogn regionråd i nasjonalt prosjekt om kvalitetsutvikling Utvikling av barnehagen som lærande organisasjon og arena for kompetanseheving for tilsette og studentar. Samarbeid på fylkesnivå. - PowerPoint PPT Presentation

Text of H¸gskulen og Sogn regionr¥d i nasjonalt prosjekt om kvalitetsutvikling

 • Hgskulen og Sogn regionrd i nasjonalt prosjekt om kvalitetsutvikling

  Utvikling av barnehagen som lrande organisasjon og arena for kompetanseheving for tilsette og studentar

 • Samarbeid p fylkesniv

  Hgskulen i Sogn og Fjordane har ein lang tradisjon med samarbeid med barnehagane, eigarane og leiinga i barnehaganeForum for barnehage- og skuleutvikling. Dette er eit formalisert samarbeid mellom dei skule- og barnehagefagleg ansvarlege i dei fire regionane i fylket, fylkeskommunen, representantar fr rdmannsutvalet, Utdanningsforbundet, Skoleleiarforbundet, KS og Hgskulen i Sogn og Fjordane. Hgskulen har drfta pilotsknaden med Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane Fylkeskommune, KS, Utdanningsforbundet og Fagforbundet. Alle partane ser nytten av eit slikt prosjekt og vil vere bde stttespelarar og pdrivarar. Hgskulen har og ftt over sendt kommunane/regionane sine sknader om kompetansemidlar fr fylkesmannen. Desse dannar eit godt grunnlag nr vi skal g inn i samarbeidet i kommunane/regionane.

 • Fagleg tilnrming til barnehagen som lrande organisasjon.

  Den tradisjonelle kvalitetsmodellenstruktur-, prosess,- og resultatkvalitet

 • Leiestjerna for lrande organisasjonar

  Den raude sirkelen indikerer hovudsatsingsomrde for byggje barnehagane som lrande organisasjonar.

 • Springbrett for fagleg utviklingMl med satsinga. Synleggjere barnehagen som organisasjon og lringsarena:

  Mtearena me har i dag:

  Styrarnettverket; styrararFagnettverk; pedagogisk utdanna personalet deltek p med engasjerte fagarbeidarar og assistentar. Barnehagestemnet; rleg motiveringsarena i indre Sogn

 • Konkrete kompetansesatsingar 2013-2015

  SognI samarbeid med regionleiar Kari Rnnestad, kommunalsjef i Balestrand kommune, og programleiar Claus Rynesdal i Sogn regionsrd.

  Nrt samarbeid og samvirke mellom fagnettverka i regionen og fagtilsette og studentar p hgskulen. Fagtilsette i dei nye kunnskapsomrda i barnehagelrarutdanninga og barnehagelrarstudentane skal bli kopla direkte mot fagnettverka og delta p dei lokale fagsamlingane.

  Styrarnettverk: Tilsette ved hgskulen skal delta aktivt i styrarnettverket; 3 - 4 rlege samlingar med fokus p fag og kvalitetsutvikling.

 • Konkrete kompetansesatsingar 2013-2015 Sogn - framhald

  Barnehagestemne. Hgskulen er fast deltakar og medarrangr av Barnehagestemna - ei rleg samling for alle dei 420 barnehagetilsette i regionen. Her vert lokale og nasjonale satsingar, fringar og utviklingsperspektiv teke opp.

  System for styrka lring: Hgskulen arbeidar mot utvikle eit nrt samarbeid med dei tte kommunane i indre Sogn gjennom System for styrka lring; eit permanent utviklingsprogram for skule- og barnehageutvikling i Sogn. Kommunane betalar av eigne midlar ein 100 prosent stilling som utviklingsagent. For hgskulen er dette ein nkkelstilling nr det gjeld dette prosjektet. Vi ser mange mulegheiter for samarbeid, ogs nr det gjeld samarbeid med dei eksterne samarbeidspartnarar i programstyret for indre Sogn som Statped Vest, i tillegg til NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane.

 • Springbrett for fagleg utviklingFagbrev som barne- og ungdomsarbeidar, kompass, arbeidsplassert barnehagelrarutdanning. Vi vil motivere og synleggjere dei skritta kommunane og arbeidsgjevar kan leggje til rette for, slik at assistentane kan byrje eit lp fram mot fagbrev som barne- og ungdomsarbeidar. Vi skal og bruke barnehagestemnet til samle alle fagarbeidarane til eigne motivasjonsktar, i von om f fleire til ta utdanningar som kompass og kanskje nokre blir motiverte til byrje p arbeidsplass-basert barnehagelrarutdanning.

  Saman med regionrdet som representant for eigarane, har vi no fleire mteplassar og fora som vi vil bruke aktivt til kvalitetsutvikling av sektoren.

 • Alle skal medPedagogar, barne- og ungdomsarbeidarar og assistentar. Kriteriet for bli med i eit nettverk er at du er aktivt interessert i fagfeltet, uavhengig fagleg bakgrunn.

  Fagtilsette og studentane p hgskulen. Den koplinga vi planlegg gjere, er at vi fordelar studentane og dei fagtilsette p barnehagelrarutdanninga p dei respektive nettverka. D blir 3 5 studentar med p kvart nettverk i regionen, slik at dei deltek p nettverkssamlingane saman med lrarane i det aktuelle kunnskapsomrdet

  For studentane vil deltaking i fagnettverk bidra til konkretisere bde fagleg innhald, men ogs arbeidsmetodikk for bli ein lrande organisasjon. Nettverka vil ogs fre studentane inn i spanande nettverk av dyktige, engasjerte og erfarne fagarbeidarar fr barnehagane.

 • Studentar i fagnettverk1.klasse barnehagelrar: Ca 16 studentar i nettverk slik:

  NHR natur, helse og rrsle: Natur, milj og teknikk og Kropp, rrsle og helseSTM - sprk, tekst og matematikk; Kommunikasjon, sprk og tekst, tal, rom og form.

  2. klasse barnehagelrar ca 16 studentar slik:

  KKK kunst, kultur og kreativitet: SRLE - etikk, religion og filosofi, nrmilj og samfunn.

  Studentar med i styrarnettverket

 • Fagnettverk som utviklingsverkty

  Fagomrde barnehageAnsvar kommuneEtikk, religion og filosofi - Luster Bjrg Tvetene SeterNatur, milj og teknikkBalestrand Jostein SanderudKommunikasjon, sprk og tekstLeikanger Lillian PedersenNrmij og samfunnSogndal Sigrid ByumKropp, rrsle og helserdal Kjersti JohannessenKunst, kultur og kreativitetVik Hege GjerdeTal, rom og form .Lrdal/Aurland Tom Rune KongelfStyrarnettverkIndre Sogn region Kjersti Haukedal

 • Dei hgskuletilsette skal bruke barnehagane som undervisningsarena Studentane fr arbeidskrav relatert til det faglege som skjer i nettverka, som skal gjennomfrast i barnehagane, og der dei hgskuletilsette flgjer studentane i gjennomfringa ute i barnehagen. P denne mten legg vi opp til at dei hgskuletilsette og studentane bidreg aktivt til lringa i barnehagane, som tillegg til dei aktive bidraga i sjlve nettverka.

  Dei hgskuletilsette kan gjennomfre kursopplegg og/eller utviklingsarbeid i barnehagen knytt til kunnskapsomrde/fagomrde som barnehagen arbeider med.

  Hgskulen nyttar barnehagetilsette i undervising i hve ulike fagomrde

  Kjennskap og erfaringar om praksisfeltet og hgskulen kan pverke arbeidsmtar p begge arenaer.

 • Hgskuletilsette i fagnettverkDeltakarar p lik linje med dei andre deltakarane.

  Logg

  Heimeside hgskuletilsette kan legge inn fagstoff.

 • Hgskulepraksisbarnehage. Kriterum:

  Utviklingsorienterte barnehagar

  Praksislrarar m ha 30 studiepoeng rettleiing

  Barnehagen m delta i hgskulen sine FOU-prosjekt og vere aktive utviklarar i hve til praksis-organisering og innhald for studentane ved hgskulen.

  Hgskulepraksisbarnehagane skal spegle fylket sitt mangfald nr det gjeld ulike barnehagar og det er eit ml ha hgskulebarnehagar i fleire av regionane.

  Vi vil kople saman kompetansehevinga av praksislrarane og kompetanseheving for rettleiarar for nyutdanna.

 • Konkrete kompetansesatsingar 2013-2015

  Nordfjord:

  I samarbeid med regionen, ved regionleiar Arne Berge, skulesjef i Stryn, og kommunalsjef Harald Sivertsen i Nordfjordeid, vertskommune for rettleiingsutdanninga.

  Rettleiing for pedagogiske leiarar og barnehagestyrarar. Studiestad Nordfjordeid Styrarane har ei nkkelrolle i all kompetanseheving i kommunane og vi vil leggje opp til obligatoriske arbeidskrav i utdanninga der dei skal opprette rettleiingsgrupper p eigen arbeidsplass/eventuelt i eigen kommune. Dei fr eit hovudansvar for leggje til rette for at alle assistentane i KOMPASS har ein rettleiar p arbeidsplassen. .

 • Konkrete kompetansesatsingar 2013-2015 Nordfjord: framhald

  KOMPASS 15 studiepoeng Dette startar opp p Sandane i Gloppen kommune. Vi skal inkludere KOMPASS i prosjektet ved at me koplar rettleiarutdanninga p Nordfjordeid, styrarutdanninga p Sandane og rettleiarordning for Kompass-studentane. Hgskulen vil gje rettleiarane opplring og ta dei aktivt med i utvikling av arbeidskrava i KOMPASS-studiet

  Fagbrev for assistentar. I prosjektet ligg ei satsing p f fleire vaksne assistentar til ta fagbrev.

  Utvikling av rettleiing for nytilsette p barnehagesektoren i kommunane i Nordfjord. Vi skal vidareutvikle rettleiingsordninga og vere sttte for dei kommunane som manglar gode planar og som treng kompetanseheving p dette omrde.

 • Konkrete kompetansesatsingar 2013-2015 Sunnfjord og HAFS :

  I samarbeid med regionleiar i Sunnfjord Helge Sterdal, og regionleiar HAFS Gunnlaug Olsvoll Red og prosjektleiar smund Berthelsen i HAFS-regionen.

  Barnehagelrarutdanning, deltid; Minimum 12 av desse vert ei ABLU-gruppe som flgjer deltidsklassen, men som har eit eige tilpassa ABLU-opplegg. Vi vil som del av dette pilotprosjektet fornye og vidareutvikle partnarskapsavtalen med kommunane Flora og Frde og inng ny avtale med dei andre aktuelle Sunnfjordkommunane. Her ynskjer vi utvikle ei eiga rettleiingsordning for ABLU-studentane og samstundes drfte korleis HiSF kan gje sttte inn mot den enkelte arbeidsplass.

  Leiing i framtidas barnehage. 35 barnehagestyrarar har no i juni 2013 gjennomfrt 30 studiepoeng. Styrarutdanning. For hgskulen og kommunane i Sunnfjord og HAFS er det her ein utruleg viktig kompetanse som vi skal nytte for heve kompetansen for dei tilsette i alle desse barnehagane.

  .

 • Konkrete kompetansesatsingar 2013-2015 Sunnfjord og HAFS :

  Kompass tilbod tilpassa behova i HAFS og Sunnfjord: Assistentane ynskjer f meir kunnskap og kompetanse knytt til barn med spesielle behov, med srskilt fokus p spesialpedagogikk og det fleirkulturelle. Oppstart av denne Kompass-utdanninga er tenkt hausten 2014

  Styrarnettverk: Dei to strste kommunane i regionen, vil utvikle styrarnettverka i kommunane sine. Hgskulen vil bidra med