of 97 /97
Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline Matasić, Nikolina Undergraduate thesis / Završni rad 2020 Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: University of Zadar / Sveučilište u Zadru Permanent link / Trajna poveznica: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:817656 Rights / Prava: In copyright Download date / Datum preuzimanja: 2021-11-07 Repository / Repozitorij: University of Zadar Institutional Repository of evaluation works

Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline

Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline

Matasić, Nikolina

Undergraduate thesis / Završni rad

2020

Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: University of Zadar / Sveučilište u Zadru

Permanent link / Trajna poveznica: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:817656

Rights / Prava: In copyright

Download date / Datum preuzimanja: 2021-11-07

Repository / Repozitorij:

University of Zadar Institutional Repository of evaluation works

Page 2: Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline

Sveučilište u Zadru Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

Primijenjena ekologija u poljoprivredi (jednopredmetni)

Nikolina Matasić

Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline

Završni rad

Zadar, 2020.

Page 3: Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline

Sveučilište u Zadru Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

Primijenjena ekologija u poljoprivredi (jednopredmetni)

Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke

Završni rad

Studentica:

Nikolina Matasić Mentorica:

Mr.sc. Branka Maričić, dipl.ing.

Zadar, 2020.

Page 4: Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline

Izjava o akademskoj čestitosti

Ja, Nikolina Matasić, ovime izjavljujem da je moj završni rad pod naslovom Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke rezultat mojega vlastitog rada, da se temelji na mojim istraživanjima te da se oslanja na izvore i radove navedene u bilješkama i popisu literature. Ni jedan dio mojega rada nije napisan na nedopušten način, odnosno nije prepisan iz necitiranih radova i ne krši bilo čija autorska prava.

Izjavljujem da ni jedan dio ovoga rada nije iskorišten u kojem drugom radu pri bilo kojoj drugoj visokoškolskoj, znanstvenoj, obrazovnoj ili inoj ustanovi.

Sadržaj mojega rada u potpunosti odgovara sadržaju obranjenoga i nakon obrane uređenoga rada.

Zadar, 27. svibnja 2020.

Page 5: Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline

SADRŽAJ

1. Uvod ...............................................................................................................................1

2. Područje istraživanja .......................................................................................................3

2.1. Zemljopisni položaj ..................................................................................................3

2.2. Reljef i tlo .................................................................................................................4

2.3. Klima .......................................................................................................................6

2.4. Fitogeografski položaj ..............................................................................................9

3. Ciljevi i svrha istraživanja ............................................................................................. 11

4. Materijal i metode rada .................................................................................................. 12

5. Rezultati i rasprava ........................................................................................................ 17

5.1. Taksonomska analiza hortikulturne flore privatnih vrtova Gacke doline ................. 17

5.2. Analiza hortikulturne flore privatnih vrtova Gacke doline prema geografskom

podrijetlu .......................................................................................................................... 19

5.3. Analiza životnih oblika u hortikulturnoj flori privatnih vrtova Gacke doline ........... 21

5.4. Analiza domaćih biljnih vrsta u hortikulturnoj flori privatnih vrtova Gacke doline . 23

5.5. Analiza strane komponente hortikulturne flore privatnih vrtova Gacke doline ........ 25

5.6. Analiza ukrasnih i utilitarnih vrsta hortikulturne flore privatnih vrtova Gacke doline

28

5.7. Analiza hortikulturne flore po istraživanim površinama .......................................... 31

6. Zaključak ...................................................................................................................... 75

7. Literatura ....................................................................................................................... 76

8. Prilozi............................................................................................................................ 79

8.1. Prilog 1: Popis hortikulturne flore privatnih vrtova Gacke doline (Tablica 1.) ....... 79

Page 6: Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline

SAŽETAK

U razdoblju od prosinca 2018. do prosinca 2019. godine provedeno je istraživanje

hortikulturne flore kućnih vrtova Gacke doline. Područje istraživanja uključuje 40 privatnih

vrtova, koji su nasumično odabrani, na različitim geografskim lokalitetima Gacke doline.

Istraživanjem se odredilo: geografsko podrijetlo vrsta, životni oblici, zastupljenost listopadnih

i vazdazelenih vrsta, zastupljenost domaćih i stranih svojti, te ukrasna i utilitarna svojstva.

Na sveukupnoj istraživanoj površini determinirane su 133 biljne vrste iz 60 porodica.

Najzastupljenija je porodica Rosaceae (12,78%), slijedi ju porodica Asteraceae (8,27%),

zatim porodica Lamiaceae (6,77%), porodica Brassicaceae (6,02%), dok porodice Alliaceae,

Apiaceae i Solanaceae čine 3,76%. S obzirom na životni oblik prevladava grmlje (30,83%),

prate ga trajnice (24,81%), jednogodišnje bilje (19,55%), zatim stabla (14,29), dvogodišnje

bilje (8,27%), penjačice (1,5%) i na kraju sukulent (0,75%). U većoj mjeri su zastupljenije

vazdazelene vrste (61%). Između domaćih i stranih vrsta dominiraju vrste stranog podrijetla

(58,65%) pri čemu su brojniji neofiti (69,23%). Vrste iz strane komponente najviše potječu iz

Amerike (26,92%). Između ukrasnih i utilitarnih vrsta, ukrasne su zastupljenije (54,14%), pri

čemu su najzastupljenije cvjetne vrste (21,8), prate ih cvjetne vrste koje imaju ljekovita

svojstva (17,29%), dok su najmanje zastupljene drvenaste vrste sa ljekovitim svojstvima

(2,26%). Utilitarne vrste čine 45,86%, od čega su najzastupljenije voćne vrste sa ljekovitim

svojstvima (15,04%), prati ih povrće (12,78%), a najmanje su zastupljene cvjetne vrste i

cvjetne vrste sa ljekovitim svojstvima (0,75%).

Ključne riječi: hortikulturna flora, vrt, Gacka dolina.

Page 7: Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline

SUMMARY- Horticultural flora of private gardens of the Gacka Valley

In the period from December 2018 to December 2019, a survey of the horticultural

flora of home gardens in the Gacka Valley was conducted. The research area includes 40

private gardens, which were randomly selected, in different geographical localities of the

Gacka Valley. The research determined: geographical origin of species, life forms,

representation of deciduous and evergreen species, representation of domestic and foreign

taxa, and ornamental and utilitarian properties.

133 plant species from 60 families were determined on the total investigated area. The

most represented is the family Rosaceae (12.78%), followed by the family Asteraceae

(8.27%), followed by the family Lamiaceae (6.77%), the family Brassicaceae (6.02%), while

the families Alliaceae, Apiaceae and Solanaceae make up 3 , 76%. With regard to life form,

shrubs predominate (30.83%), followed by perennials (24.81%), annual plants (19.55%), then

trees (14.29), biennials (8.27%), climbers (1.5%) and finally succulent (0.75%). Evergreen

species are more represented (61%). Among domestic and foreign species, species of foreign

(autochthonous) origin dominate (58.65%), with neophytes being more numerous (69.23%).

Species from the foreign component originate mostly from America (26.92%). Among

ornamental and utilitarian species, ornamental species are more common (54.14%), with the

most common being flower species (21.8), followed by flower species that have medicinal

properties (17.29%), while the least represented are woody species with medicinal properties

(2.26%). Utilitarian species make up 45.86%, of which the most common are fruit species

with medicinal properties (15.04%), followed by vegetables (12.78%), and the least

represented are flower species and flower species with medicinal properties (0.75 %).

Keywords: horticultural flora, garden, Gacka Valley.

Page 8: Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline

1

1. Uvod

Kućni vrt je (eng. home garden) zemljina površina koja se nalazi u blizini obiteljskog

doma pojedinca gdje se na gredicama mogu uzgajati cvjetne vrste, trajnice, jednogodišnje i

dvogodišnje bilje (Regulativa EU 2097/91).

Prostor oko kuće definiran je kao kućni vrt. Dakle, on čovjeku nadoknađuje dio

prirode koja je potrebna za čovjekov psihološki i biološki razvoj. Ako je vrt funkcionaln,

dobro osmišljen i povezan, tada on omogućuje čovjeku da obavlja niz različitih djelatnosti

unutar njega. S obzirom na današnji način života u industrijskim i urbanim sredinama veliku

važnost za korisnike tih vrtova predstavlja upravo mogućnost dugotrajnog boravka na

otvorenom u prirodi (Aničić, 2002).

Boravišni prostor čini niz fizičkih čimbenika koji utječu na pojedinca koji obitava u

njemu. Vrt je dinamična površina koja je izložena različitim promjenama djelovanjem

različitih ljudi, tradicija, kultura pa tako klime i vanjskih čimbenika. Svaki vrt je zaseban zbog

osobnosti vlasnika i njegovog stila uređenja kao i inventara koji je prisutan unutar njega

(Aničić, 2002).

Vrijednost vrta možemo tumačiti na temelju dobrobiti koju on sam posredno ili

neposredno pruža pojedincu, grupi ili društvu. Većina ljudi žudi za kućnim vrtom zbog

njegove ljepote, a i njegovog pružanja mogućnosti u obavljanju niza aktivnosti, stoga

vrijednost vrta iznimno je velika jer nudi drugačiji, zanimljiviji i raznolikiji način življenja.

Vrt je kompleksna vrijednost koja je sačinjena od niza strukturnih elemenata, te je iz tog

razloga privlačan većini, bez obzira na dob, socijalni status i imovinsko stanje. Veliku

vrijednost vrta predstavlja njegova priroda koja omogućava raznovrsno uređenje po željama

pojedinca (Aničić, 2002).

Kućni vrt kao važna komponenta čovjekova života pruža niz svojih vrijednosti od

estetske, rekreativne pa do gospodarske koja je ujedno i najvažnija za život na selu. Prostor

vrta pruža mogućnost uzgoja svih tipova vrtnih, povrtnih i ljekovitih kultura te u konačnici i

ukrasnih koje krase naše okućnice i domove. Postojanost vrta, njegovo uređenje samim time

sadnja i održavanje biljaka unutar njega pozitivno utječe na čovjeka. On na taj način povećava

svoju tjelesnu aktivnost i kondiciju, a ujedno i boravak na otvorenom prostoru utječe

pozitivno na psihološko stanje svakog pojedinca. Ovakav način boravka i rada na otvorenom

je vrlo važan za život svakog pojedinca jer zbog načina života čovjek većinu svojeg dana

Page 9: Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline

2

boravi u sjedećem položaju i u zatvorenim prostorima što loše utječe na njegovo psihofizičko

stanje.

Brojni radovi se bave istraživanjem samo ukrasne flore na selima (Ukrasna flora

seoskih vrtova Brodsko-posavske županije) (Brzić i sur., 2019.) ili u gradovima (Ukrasna

flora vrtova i parkova grada Slatine (Hrvatska) (Repić i sur., 2013.), (Hortikulturna flora

Zadra) (Perinčić, 2010.), neki su proučavali vrtove škola ili dječjih vrtića (Vrtovi odgojno-

obrazovnih institucija na području gradske četvrti Sesvete) (Pirić, 2016.), također postoje i

radovi koji su istraživali floru unutar parkova prirode (Flora parka prirode papuk (Slavonija,

Hrvatska) (Pandža, 2010.)

Bez obzira što postoji niz radova koja se bave istraživanjem ukrasne flore raznih

područja Hrvatske i dalje je vrlo mali broj radova koji se sustavno i sveobuhvatno bave ovom

problematikom.

Page 10: Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline

3

2. Područje istraživanja

2.1. Zemljopisni položaj

Ličko-senjska županija predstavlja najveću županiju u Hrvatskoj, koja se prostire na

površini od 5.378,16 km2 s prosječnom gustoćom naseljenosti 9,47 stanovnika/ 𝑘𝑚

(Starčević i sur. 2018.)

Grad Otočac smješten je u Ličko- senjskoj županiji. Gledajući prostorni položaj Grada

Otočca unutar granica Ličko- senjske županije zauzima središnji prostor županije, zapadnim

rubom graniči sa Gradom Senjom, sjevernim sa Općinom Brinje, istočnim rubom sa Općinom

Vrhovine i malim dijelom sa Karlovačkom županijom (Makarun, 2019.).

Grad Otočac nalazi se u samom središtu Gacke doline kojom teče rijeka Gacka po

kojoj je i dobila ime. U nekim izvorima literature se Gacka dolina spominje i kao Gacko polje

što nije pogrešno. Gacka dolina uz grad Otočac obuhvaća 4 okolna sela: Sinac, Ličko Lešće,

Čovići i Prozor (Slika 1.).

Slika 1. Područje Gackog polja

Izvor: (Internet stranica: Gacka dolina).

Gacka dolina veliko je krško polje omeđeno Velebitom s morske strane, a prema

unutrašnjosti Kapelom. Poljem protječe rijeka Gacka, koja izvire na jednom kraju polja i

ponire na suprotnom. Po svojoj duljini rijeka Gacka je treća ponornica na svijetu. Njezin je

Page 11: Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline

4

izvorni tok dugačak 32 km, no nakon izgradnje HE Senj 1960-ih skraćen je na 11 km (Internet

stranica Nacionalni park Sjeverni Velebit)

2.2. Reljef i tlo

Reljef Ličko-senjske županije je iznimno raznovrstan i dinamičan, a sačinjen je od tri

cjeline. Prvu cjelinu čini Velebitski planinski niz koji se rasprostire 100 km kroz županiju pri

čemu doseže visinu od 1757 metara. Drugu reljefnu cjelinu čini zapadnolička zavala, koja je

smještena između Velebita, Kapele i Ličkog sredogorja i na kraju treću cjelinu čini otok Pag.

Zbog prostornog rasporeda navedenih reljefnih cjelina poprečni profil županije poprima

izgled galerije. Primorski reljefni niz obuhavća otok Pag, niži pojas velebitske padine s

podgorskim podom i njezin srednji dio s udolinskim pregibom od 800-900 metara nadmorske

visine. Lički niz sačinjava polje Gacka (oko 450 m n.v.), zaravni srednje Like (oko 550 m

n.v.) te velebitska padina (Vašarević, 2017.)

Gacko polje bogato je okršenim karbonatnim stijenama donjokredne starosti, tj.

vapnencima i vapnenačkim brečama te jelar naslagama koje su iznimno heterogene klastične

(Slika 2.). Također, specifičan je i visoki razvitak krških formi i tipične krške hidrogeologije

pri čemu se pojavljuju velika krška polja, jame i špilje pri čemu dolazi do pojave istjecanja

vode putem stalnih ili povremenih krških izvora. I u današnje vrijeme na području Gackog

polja dolazi do procesa okršavanja na području pukotinskih i rasjednih sustava sa smjerom

pružanja SI-JZ i S-J, pri čemu se formiraju tokovi podzemnih voda, što predstavlja bitan

utjecaj na složenost hidrogeoloških i hidroloških struktura (Fišić i sur., 2019.)

Page 12: Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline

5

Slika 2. Geološka karta Gackog polja

Izvor: List Otočac Osnovna geološka karta 1:100 000

Prema kriterijima klasifikacije tala, specifičnostima geneze i svojstvima tala na kršu 6

geomorfoloških skupina smanjeno je u 4 velike geomorfološke skupine tala Like, te je na taj

način postignuta veća preglednost u odnosu na bitna svojstva glavnih tipova tala.

A) Hidromorfna tla krških polja, duboka tla kod kojih je krš prekriven aluvijalnim

naslagama (14 000 ha)

B) Automorfna tla krških polja, duboka tla kod kojih većinom krš izbija u obliku

gromadnih stijena na 0-2% površine zemljišta (85 000 ha)

C) Krševita tla većinom plitka, stjenovita i kamenita (453000 ha)

D) Tla na stijenama paleozoika i verfenskim naslagama (11 000 ha) (Slika 3.)

(Kovačević, 1996.)

Page 13: Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline

6

Slika 3. Isječak pedološke karte Gackog polja

Izvor: internetska stranica Tlo i biljka, digitalna pedološka karta.

2.3. Klima

Prema Pejnoviću (1990.), osim brojnih čimbenika koji oblikuju klimu Like najvažniji

su njezin geografski položaj u odnosu na atmosfersku cirkulaciju te smještaj i oblik zavale u

zavjetrini priobalnog planinskog niza.

Kada dođe do promjena klimatskih elemenata koje je uzrokovao porast nadmorske

visine ili kotlinskog efekta pod utjecajem reljefa dolazi do prisutnosti različitih tipova klime

na vrlo malom području. Rezultat toga je da se na samo dvadesetak kilometara zračne

udaljenosti između Srednje i Južne Like te podvelebitskog primorja pojavljuju čak 4 različita

podtipa klime.

Pejnović (1990.) navodi da su gledajući Köppenovu klasifikaciju klima, u Lici

prisutna dva klimatska razreda i to: umjereno topla kišna klima (C) kod koje je srednja

temperatura najhladnijeg mjeseca u godini veća od -3, a manja od 18 °C i snježno-šumsku ili

Page 14: Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline

7

planinsku klimu (D) koja ima srednju temperaturu najhladnijeg mjeseca u godini manju od -3

°C.

Stoga prema Pejnoviću (1990.) klimu u Lici, s obzirom na količinu oborina i

temperaturu možemo svrstati u 4 različita klimatska područja:

1) Umjereno kontinentalno klimatsko područje sa svježim ljetom (Cfc),

2) Sredozemno klimatsko područje sa svježim ljetom (Csc),

3) Sredozemno klimatsko područje sa vrućim ljetom (Csa),

4) Planinsko ili snježno-šumsko klimatsko područje (Dfc).

Mjerenja u razdoblju od 1961. - 2005. godine (Tablica 1.) u meteorološkoj postaji

Gospić zabilježila su srednju godišnju temperaturu od 8,7 °C, srednju maksimalnu 10,5 °C,

dok je srednja minimalna temperatura bila 7,5 °C. Najniža minimalna srednja temperatura od

-8,8 °C izmjerena je tijekom mjeseca siječnja što ujedno predstavlja i najhladniji mjesec ovog

područja, dok je najviša maksimalna srednja temperatura od 22.9 °C izmjerena u mjesecu

kolovozu koji dakle predstavlja najtopliji mjesec u Lici.

Tablica 1. Prikaz srednje mjesečne i godišnje temp. zraka u razdoblju od 1961.-2005. godine,

Meteorološka postaja Gospić

1961.-2005.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII god.

prosjek

Min. -8,8 -4,5 -1,2 4,5 9,4 14,5 16,7 13,9 10,5 4,6 -0,1 -4,8 7,5

Sred. -1,4 0,2 3,9 8,2 13,1 16,5 18,5 17,9 13,7 9,3 4,4 -0,3 8,7

Max. 3,8 5,5 9,1 11,3 16,3 21,4 21,2 22,9 16,7 12,9 10,2 3,9 10,5

Izvor: Šimunić I., 2007.

U razdoblju od 1961.-2005. godine (Tablica 2.) na meteorološkoj postaji Gospić u

prosjeku je godišnje palo 1377 mm oborina. Najmanja zabilježena količina oborina pala je

tokom vrućih ljetnih mjeseci. U cijelom promatranom razdoblju oborina nije bilo uopće u

listopadu 1965. godine., dok je 1962. izmjerena najveća količina oborina tijekom studenog i

to u količini od 413,7 mm.

Page 15: Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline

8

Tablica 2. Prikaz srednje mjesečne i godišnje količine oborina (mm) u razdoblju od 1961. -

2005., Meteorološka postaja Gospić

1961.-2005.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII god.

prosjek

Min. 1,4 11,0 8,2 17,9 14,4 16,3 4,6 0,0 12,7 0,0 18,2 24,1 910

Sred. 101,5 97,9 97,6 109,1 103,1 88,9 63,6 91,1 134,7 152,3 188,5 148,3 1377

Max. 199,2 241,6 223,0 207,9 239,6 289,5 152,1 220,5 376,3 505,9 413,7 390,7 1768

Izvor: Šimunić I., 2007.

Sijanje sunca ili insolacija predstavlja dnevno osvjetljenje, izravan biološki utjecaj

sunčeve energije i zagrijavanje površine, pri čemu određuje ekonomiju temperature u tlu.

Insolacija značajno utječe na temperaturne prilike i predstavlja značajno bogatstvo za biljne

vrste, njihove boje i oblike (Kraljev, 2001.).

Srednja godišnja insolacija u razdoblju od 1961 .- 2005. (Tablica 3.) na području

Gospića iznosi 1993 sunčanih sati. Najviše sunčanih sati izmjereno je u srpnju (306,3 sata),

dok je najmanje izmjerena insolacija bila u prosincu (54,8 sati).

Tablica 3. Srednje mjesečne i godišnje sume izloženosti suncu izražene u satima za razdoblje

od 1961.-2005., Meteorološka postaja Gospić

1961.-

2005. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

god.

prosjek

Gospić 69,0 103,6 151,0 166,8 230,9 254,8 306,3 274,2 189,4 129,2 70,8 54,8 1993

Izvor: Šimunić I., 2007.

Najčešći vjetrovi koju se javljaju unutar Ličko-senjske županije ograničeni su obalnom

linijom tako da vjetrovi koji dolaze s kopna prema moru struje okomito na obalu (bura), dok

vjetar koji dolazi sa juga Jadrana struji uz obalnu liniju (jugo). S obzirom na položaj jadranske

obale govorimo uglavnom o jugoistočnom i sjeveroistočnom vjetru (REPAM/ Renewable

Energy Policies Advocacy and Monitoring, 2011.)

Jačina puhanja vjetrova je veća u hladnijem dijelu godine tokom zimskih mjeseci

osobito početkom godine kada je bura najčešće prisutna, dok se u toplijem dijelu godine, tj. u

proljeće i početkom jeseni najčešće pojavljuje jugo.

Page 16: Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline

9

Smatra se da na vremenske prilike istraživanog područja uvelike ima utjecaj

Velebitskog masiva koji odvaja primorski dio od kontinentalnog. Najveći potencijal jačine

vjetra u Ličko-senjskoj županiji (Slika 4.) očekuje se na izloženim vrhovima Velebita, u

primorskom dijelu županije uzimajući u obzir područje otoka Paga te u unutrašnjosti na višim

nadmorskim visinama u blizini granice s Bosnom i Hercegovinom (REPAM/ Renewable

Energy Policies Advocacy and Monitoring, 2011.).

Slika 4. Karta vjetra za područje Ličko senjske županije.

Izvor: (REPAM/ Renewable Energy Policies Advocacy and Monitoring, 2011.).

2.4. Fitogeografski položaj

Promatrajući zemljopisni položaj i prisutnost šumske vegetacije, Gacka dolina se

nalazi u Eurosibirsko-sjevernoameričkoj regiji, tj. brdskom vegetacijskom pojasu koji seže od

350 m n.v, u Dinaridima iznad 600, a ovisno o makroklimi i zemljopisnom položaju

Page 17: Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline

10

određenog područja može dosezati i između 700 i 900 m n.v. Vukelić i Rauš (1998.) Brdski

(montanski) vegetacijski pojas dijele na tri zone:

1) Srednjoeuropska vegetacijska zona acidofilnih bukovih šuma (sveza Luzulo-Fagion),

2) Ilirska vegetacijska zona neutorfilnih bukovih šuma (sveza Aremonio-Fagion),

3) Paramediteranska vegetacijska zona primorskih bukovih šuma (sveza Aremonio-

Fagion).

Istraživano područje pripada ilirskoj vegetacijskoj zoni koju čine bukove šume. Ilirsku

zonu označavaju povoljne količine oborina što znači da je i tijekom vrućih ljetnih mjeseci

prisutna dostatna količina oborina zbog čega rijetko nastupa sušno razdoblje. Također i

povoljan čimbenik zimi je snježni pokrivač koji se pojavi već u studenom i ostaje na tlu sve

do proljeća te ga na taj način izolira i sprečava smrzavanje vegetacije.

U sintaksonomskom smislu toj zoni pripadaju asocijacije Lamio-orvale Fagetum,

Hacquetio-Fagetum. Na dolomitima se razvija posebna razmjerno termofilna šuma bukve i

crnog graba as. Ostryo-Fagetum. Sve su to, po flornom sastavu, najbogatije šumske zajednice

bukovog pojasa Europe (Trinajstić 1998.).

Page 18: Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline

11

3. Ciljevi i svrha istraživanja

Na području Gacke doline istraživanje hortikulturne flore privatnih vrtova do sada

nije provedeno. Brojnost i bogatstvo biljnih vrsta u privatnim okućnicama daje osebujnost i

čar ovog područja. Zbog sve učestalije urbanizacije i iseljavanja stanovništva iz malih seoskih

područja površina vrtova se svakodnevno smanjuje i biva zapuštena što je velika pogreška jer

se na taj način smanjuje bioraznolikost i ljepota ovog kraja. Ove činjenice su bile poticaj i

želja za provođenjem istraživanja sastava flore privatnih vrtova Gacke doline kako bi sačuvali

bioraznolikost područja.

Ciljevi ovog istraživanja:

provesti inventarizaciju hortikulturne flore Gacke doline

determinirati biljne vrste odabranih vrtova te odrediti njihovu pripadnost prema:

o botaničkoj pripadnosti

o geografskom podrijetlu

o zastupljenosti listopadnih i vazdazelenih elemenata te životnim oblicima

o prisutnosti domaćih i stranih vrsta

o zastupljenosti ukrasnih i utilitarnih biljnih vrsta

o korisnim svojstvima na povrtne, voćne, te ljekovite i aromatične

Svrha istraživanja:

analizirati prikupljene podatke te rezultate prikazati u tabličnom ili grafičkom obliku

prikupljene podatke usporediti sa sličnim istraživanjima

prikupiti podatke o flori Gacke doline te pratiti promjenu flore uzrokovanu klimatskim

promjenama

potaknuti ljude na nova istraživanja flore ovog područja ili šireg

Page 19: Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline

12

4. Materijal i metode rada

Istraživanje je provedeno od prosinca 2018. godine do prosinca 2019. godine.

Istraživanje je obuhvaćalo obilazak 40 privatnih vrtova Gacke doline gdje je izvršena

inventarizacija hortikulturne flore istih.

Istraživanjem su obuhvaćene hortikulturne vrste vaskularne flore: drveće, grmlje,

trajnice, jednogodišnje i dvogodišnje vrste, sukulenti te penjačice. Podatci i materijal su

prikupljeni na terenu i prikazani su u tablici sa odgovarajućim GPS koordinatama (Tablica 4.).

Za određivanje GPS koordinata korištena je mobilna aplikacija „Map cordinates“ .

Page 20: Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline

13

Tablica 4. Pregled istraživanih vrtova Gacke doline

OZNAKA I BROJ VRTA

MJESTO GPS LOKACIJA

V-1 Čovići N 44.49599484 E 15.17226968

V-2 Čovići N 44.49591456 E 15.17217176

V-3 Čovići N 44.50135456 E 15.17379032

V-4 Čovići N 44.49573492 E 15.17493152

V-5 Čovići N 44.49445152 E 15.17394332

V-6 Čovići N 44.49448896 E 15.17380796

V-7 Čovići N 44.5011616 E 15.17227004

V-8 Čovići N 44.49370524 E 15.1725134

V-9 Čovići N 44.49383772 E 15.17239388

V-10 Čovići N 44.49526656 E 15.17167676

V-11 Čovići N 44.49463584 E 15.17230424

V-12 Ličko Lešće N 44.48439344 E 15.19141852

V-13 Ličko Lešće N 44.48449316 E 15.19136128

V-14 Ličko Lešće N 44.48264708 E 15.19117372

V-15 Ličko Lešće N 44.48388836 E 15.1926256

V-16 Ličko Lešće N 44.48444852 E 15.19143148

V-17 Otočac N 44.51409608 E 15.153789

V-18 Otočac N 55.51430956 E 15.1543884

V-19 Otočac N 44.5229892 E 15.1504788

V-20 Otočac N 44.522046 E 15.1506552

V-21 Otočac N 44.51405432 E 15.15398736

Page 21: Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline

14

V-22 Otočac N 44.5218804 E 15.15266544

V-23 Otočac N 44.5220496 E 15.1527882

V-24 Otočac N 44.51586224 E 15.15174816

V-25 Otočac N 44.51593784 E 15.15207072

V-26 Otočac N 44.5212936 E 15.15144252

V-27 Otočac N 44.52304428 E 15.14478392

V-28 Otočac N 44.51511524 E 15.15328284

V-29 Otočac N 44.51531504 E 15.15322236

V-30 Otočac N 44.5240062 E 15.14498444

V-31 Prozor N 44.50404304 E 15.15275364

V-32 Prozor N 44.50288456 E 15.1654624

V-33 Prozor N 44.50290328 E 15.16176772

V-34 Prozor N 44.5039218 E 15.15264996

V-35 Sinac N 44.49421032 E 15.2042396

V-36 Sinac N 44.49548364 E 15.19544296

V-37 Sinac N 44.5019068 E 15.20134412

V-38 Sinac N 44.5023028 E 15.20142908

V-39 Sinac N 44.5092436 E 15.2090816

V-40 Sinac N 44.50211704 E 15.19481512

Pri determinaciji biljaka korištena je sljedeća literaura: Bonnier (1911.-1935.),

Horvatić i Trinajstić (1967.-1981.), Tutin i sur. (1968.-1980., 1993.), Trinajstić (1975.),

Pignatti (1982.), Walters i sur. (1984.-1989.), Gelenčir (1991.), Domac (1994.), Lešić i sur.

(2004.), Vidaković (2004.), Idžojtić (2009.), Erhardt i sur. (2014.).

Nomenklatura vrsta usklađena je prema Lešić i sur. (2004.), bazi podataka Grin

Taxonomy (2012.-2015.), Erhardt i sur. (2014.) te bazi podataka Flora Croatica Database

(2018.). Popis ukupne hortikulturne flore vrtova Gacke doline prikazan je u prilogu rada

Page 22: Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline

15

(Prilog 1.) Hrvatska imena biljaka preuzeta su prema Šugar (1990., 2008.), Grgurević (1999.),

Borzan (2001.), Lešić i sur. (2004.), Kovačić i sur. (2008.), Idžojtić (2009.).

Determinirane vrste podijeljene su na sjemenjače, koje se zatim dijele na

jednosupnice i dvosupnice, i golosjemenjače. Unutar navedenih biljnih skupina vrste su

poredane abecednim redom, a za svaku vrstu u popisu flore navedena je pripadnost prema:

porodici, geografskom podrijetlu, listopadnoj ili vazdazelenoj skupini, životnom obliku,

skupinama domaćih ili stranih vrsta, skupinama ukrasnih ili utilitarnih biljaka, istraživanim

plohama.

Razdioba životnih oblika obavljena je prema Erhardt i sur. (2014.), a u popisu

hortikulturne flore navode se slijedeće kratice:

T- trajnica

T-pu – trajnica-puzavac

PG- polugrm

G-pe – grm-penjačica

G - grm

G/S – grm ili stablo

S/G – stablo ili grm

S - stablo

SU - sukulent

PE - penjačica

JED – jednogodišnja vrsta

DVO – dvogodišnja vrsta

Raspodjela vrsta na pripadnost skupinama listopadne (L) i vazdazelene (V) je

obavljena prema bazi podataka Grin Taxonomy (2012.-2015.), Erhardt i sur. (2014.) te prema

bazi podataka Flora Croatica Database (2018.).

Podaci o geografskom podrijetlu vrsta preuzete su iz baze podataka Grin Taxonomy

(2012.-2015.). Erhardt i sur. (2014.), te baze podataka Flora Croatica Database (2018.). U

popisu hortikulturne flore navode se slijedeće oznake:

AM - Amerika

Page 23: Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline

16

AU - Australija

ME - Mediteran

EU - Europa

AZ - Azija

AF – Afrika

M-e – Bliski istok

is - istočno; ju – južno; za – zapadno, sj – sjeverno; ji – jugoistočno; jz – jugozapadno; sr –

srednje; si – sjeveroistočno

u kulturi – vrste koje su nastale u uzgoju

S obzirom na podrijetlo, vrste su razvrstane na domaće i strane. U domaće vrste (u

popisu flore označene slovom „D“) ubrojene su one čiji prirodni areal zahvaća bilo koje

područje Hrvatske, a u strane vrste (u popisu flore označene slovom „S“) one koje su na

područje Hrvatske unesene namjerno ili slučajno, djelovanjem čovjeka. Strane vrste, su prema

vremenu doseljavanja raspoređene u arheofite (unesene prije otkrića Amerike- prije 1500.

godine) i neofie (unesene nakon otkrića Amerike- nakon 1500. godine). U popisu flore je

korištena kratica „Ar“ za arheofite i kratica „Ne“ za neofite.

Podaci o ukrasnim i utilitarnim vrstama navode se prema podacima iz Gelenčir (1991.)

i Erhardt i sur. (2014.) te bazi podataka Flora Croatica Database (2018.). U popisu flore

nalaze se slijedeće kratice:

UK - ukrasne

UT – utilitarne

c – cvijet; g – grm; lj – ljekovita vrsta; p – povrtna vrsta; s- stablo; t – trajnica; v – voćka.

Page 24: Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline

17

5. Rezultati i rasprava

5.1. Taksonomska analiza hortikulturne flore privatnih vrtova Gacke doline

Na području Gacke doline, u 40 istraživanih vrtova, utvrđeno je ukupno 133 vrste iz

60 porodica. Ukupni broj vrsta se uvelike razlikuje od onih zabilježenih za floru seoskih

tradicijskih vrtova kontinentalnog dijela Hrvatske (387 vrsta iz 96 porodica) (Matulec, 2006.)

te za ukrasnu floru seoskih vrtova Brodsko-posavske županije (640 vrsta iz 121 porodice)

(Brzić i sur., 2019.), hortikulturnu floru privatnih vrtova zadarskog arhipelaga (247 vrsta iz 81

porodice) (Perinčić i sur., 2016.) kao i u ukrasnoj flori vrtova i parkova grada Slatine

(Hrvatska) (389 vrsta iz 90 porodica) (Repić i sur. 2013.).

Uočena je velika razlika između broja vrsta u odnosu na navedene radove iz razloga

što je Gacka dolina maleno područje unutar Ličko-senjske županije, dok su ostala istraživanja

provedena na znatno većoj površini jer uključuju čitavu županiju i čak čitavo kontinentalno

područje Hrvatske što se vidi i iz broja vrsta. Očekivano je da će broj vrsta unutar ovog

istraživanja biti nešto manji u odnosu na ostala, ali gledajući istraživanu površinu rezulati su

očekivajući.

U hortikulturnoj flori istraživanih površina najprisutnija je porodica Rosaceae (17

vrsta; 12,78%) (Slika 5.), zatim ju slijede Asteraceae (11 vrsta; 8,27%), Lamiaceae (9 vrsta;

6,77%), Brassicaceae (8 vrsta; 6,02%) te Alliaceae, Apiaceae i Solanaceae (po 5 vrsta;

3,76%), a preostale porodice čine četiri i manje vrsta te one ukupno sačinjavaju 54,89%

hortikulturne flore Gacke doline (Grafikon 1.).

Page 25: Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline

18

Slika 5. Voćnjak u vrtu V-1

Izvor: Branka Maričić i Nikolina Matasić

Uspoređujući zastupljenost porodica u hortikulturnoj flori Zadra (Perinčić, 2010.)

uočavaju se veće razlike u zastupljenosti vrsta iz porodice Rosaceae (9,54%), Asteraceae

(5,39%) te Lamiaceae (4,15%), kao i u ukrasnoj flori vrtova i parkova grada Slatine (Repić i

sur. 2013.) također je najučestalija porodica Rosaceae (11,05%) te ju prati porodica

Asteraceae (8,48%) dok u ukrasnoj flori seoskih vrtova Brodsko-posavske županije (Brzić i

sur., 2019.) dominira porodica Asteraceae (8,28%), zatim ju prati porodica Cupressaceae

(8,13%).

Ovakvim rezultatima doprinose različite klimatske prilike između kontinentalnog i

mediteranskog područja. Također, određenim biljnim vrstama kao što su vrste iz porodica

Asteraceae i Liliaceae više odgovara klima kontinentalnog područja koja uvelike ima veće

količine oborina, stoga su i vrste iz tih porodica više zastupljene na kontinentalnom području.

Istraživanja poput ovog provedena su u urbanim područjima privatnih vrtova

Ujedinjenog Kraljevstva (Smith i sur., 2005.). Istraživanje je provedeno na 61 privatnom vrtu

gdje su determinirali 1166 biljnih vrsta iz 140 porodica. Najviše su zastupljene jedinke iz

porodice Asteraceae (9,18%) dok ju slijedi porodica Rosaceae (7, 21%).

Razlog zbog kojeg je porodica Rosaceae najzastupljenija u Gackoj dolini možemo

potkrijepiti činjenicom da je ova porodica bogata kako drvenastim i voćnim vrstama tako i

ukrasnim, dok se prvenstveno na ovom području uzgajaju voćne vrste zbog proizvodnje

različitih prehrambenih proizvoda.

Page 26: Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline

19

Grafikon 1. Zastupljenost porodica u hortikulturnoj flori privatnih vrtova Gacke doline

5.2. Analiza hortikulturne flore privatnih vrtova Gacke doline prema geografskom podrijetlu

Najzastupljenije su biljne vrste podrijetlom iz Europe sa 44 vrste (33,10%), zatim

slijede vrste koje su nastale u kulturi sa 28 vrsta (21,10%), iz Amerike sa 21 vrstom (15,77%),

Azije sa 17 vrsta (12,77%), Mediterana sa 13 vrsta (9,77%) i na kraju imamo samo jednu

vrstu sa Bliskog Istoka što čini 0,75% hortikulturne flore istraživanog područja (Tablica 5.).

U ukrasnoj flori seoskih tradicijskih vrtova kontinentalnog dijela Hrvatske (Matulec,

2006.) također dominiraju vrste koje su podrijetlom iz Europe, kao i u ukrasnoj flori seoskih

vrtova Brodsko-posavske županije (35%) (Brzić i sur., 2019.) dok su u hortikulturnoj flori

Zadra (Perinčić, 2010.) najzastupljenije vrste podrijetlom iz Azije (26,56%), također i u

hortikulturnoj flori privatnih vrtova zadarskog arhipelaga (Perinčić i sur., 2016.) prevladavaju

bilnje vrste podrijetlom iz Azije (21,86%). Ovakva razlika u podrijetlu vrsta između

kontinentalnog i mediteranskog područja je očekivana zato što vrste koje prevladavaju na

kontinentu su većinom vrste koje podnose niže temperature i duže hladnije razdoblje, dok na

mediteranu su zastupljenije vrste podrijetlom iz Azije kojima više odgovara toplija klima i

više sunca.

Ostale54,89%Rosaceae

12,78%

Asteraceae8,27%

Lamiaceae6,77%

Brassicaceae6,02%

Alliaceae3,76%

Apiaceae3,76%

Solanaceae3,76%

Page 27: Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline

20

Tablica 5. Geografsko podrijetlo hortikulturne flore privatnih vrtova Gacke doline.

REDNI BROJ GEOGRAFSKO PODRUČJE BROJ VRSTA %

1. AFRIKA

istočna 1

9 6,77 jugoistočna 1

južna 4

sjeveroistočna 2

srednja 1

2. AMERIKA

sjeverna 7

21 15,77 sjeveroistočna 2

srednja 4

južna 8

3. AZIJA

istočna 10

17 12,77

jugoistočna 3

južna 1

južna i istočna 1

jugozapadna 1

zapadna 1 4. BLISKI ISTOK 1 0,75

5. EUROPA

Europa 35

44 33,1

istočna 2

jugoistočna 2

južna 2

srednja i južna 1

zapadna 2

6. MEDITERAN mediteran 12 13 9,77

istočni 1 7. U KULTURI 28 21,1

UKUPNO 133 100

Page 28: Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline

21

5.3. Analiza životnih oblika u hortikulturnoj flori privatnih vrtova Gacke doline

Analiza životnih oblika (Tablica 6.) prema Erhardtu i sur. (2014.) na istraživanim

površinama prikazuje najvišu zastupljenost grmlja s 41 vrstom (30,83%), zatim trajnice s 33

vrste (24,81%), jednogodišnje bilje s 26 vrsta (19,55%), stabla s 19 vrsta (14,29%),

dvogodišnje bilje s 11 vrsta (8,27%), dok su penjačice 2 vrste (1,50%), a sukulent je samo 1

vrsta i čini 0,75% hortikulturne flore istraživane površine.

Slični rezultati su se dobili i u istraživanju u urbanim područjima privatnih vrtova

Ujedinjenog Kraljevstva (Smith i sur., 2005.) kao i u istraživanju flore tradicijskih vrtova

kontinentalnog dijela Hrvatske (Matulec, 2006.) gdje su također najzastupljenije trajnice i

grmovi što je i klimatski slično istraživanom području. U novije vrijeme, ljudi sve više posežu

za sadnjom grmova i trajnica upravo iz razloga što nisu prezahtjevni za uzgajanje i kako bi si

olakšali brigu o njima. Također na kontinentalnom području što se tiče cvijeća, lakše je

uzgajati trajnice jer mogu prezimiti vani što je vrlo bitno jer nije od presudne važnosti pronaći

im skrovište zimi.

Dok, gledajući hortikulturnu floru privatnih vrtova zadarskog arhipelaga (Perinčić i

sur., 2016.) također prevladava grmlje (38,87%) isto kao i u hortikulturnoj flori Zadra

(Perinčić, 2010.) gdje dominira grmlje (45,64%) i drveće (34,44%) što je očekivajuće jer su

istraživanjem obuhvaćeni gradski parkovi na području Zadra.

Page 29: Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline

22

Tablica 6. Zastupljenost životnih oblika (prema Erhardt i sur. 2014.) u hortikulturnoj flori privatnih vrtova Gacke doline

ŽIVOTNI OBLIK KRATICA BROJ

VRSTA %

STABLO stablo S 14 19 14,29stablo/grm S/G 5

GRM

grm G 23

41 30,83grm/stablo G/S 11 polugrm PG 4 polugrm/grm PG/G 2 polugrm/trajnica PG/T 1

PENJAČICA penjačica PE 2 2 1,5 SUKULENT sukulent SU 1 1 0,75

JEDNOGODIŠNJA VRSTA

jednogodišnja JED 13

26 19,55

jednogodišnja/ dvogodišnja JED/DVO 5

jednogodišnja/ dvogodišnja / trajnica JED/DVO/

T 2

jednogodišnja/ sukulent JED/SU 1 jednogodišnja/trajnica JED/T 3 jednogodišnja/ trajnica/ grm JED/T/G 1 jednogodišnja/ trajnica/ polugrm

JED/T/PG 1

DVOGODIŠNJA VRSTA

dvogodišnja DVO 8 11 8,27 dvogodišnja/ trajnica DVO/T 3

TRAJNICA

trajnica T 29

33 24,81trajnica/polugrm T/PG 1 trajnica/polugrm-puzavac T/PG-pu 1 trajnica/sukulent T/SU 1 trajnica- puzavac T- pu 1

UKUPNO 133 100

Od sveukupnog broja vrsta hortikulturne flore privatnih vrtova Gacke doline, 81 vrsta

(60,90%) je vazdazelena, dok su 52 (39,10%) listopadne (Grafikon2.).

Page 30: Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline

23

To je i očekivajuće zato što vazdazeleno bilje ima korisnu i ukrasnu funkciju tokom

cijele godine, pa su kao takve i zastupljenije u uzgoju, kao i u hortikulturnoj flori Zadra

(Perinčić, 2010.).

Grafikon 2. Zastupljenost listopadnih i vazdazelenih vrsta u hortikulturnoj flori privatnih

vrtova Gacke doline

5.4. Analiza domaćih biljnih vrsta u hortikulturnoj flori privatnih vrtova Gacke doline

Na istraživanom području unutar Gacke doline brojnije su svojte stranog podrijetla, odnosno unesene vrste (78 vrsta; 58,65%) u odnosu na domaće vrste (55 vrsta; 41,35%) (Grafikon 3.).

0

20

40

60

80

100

LISTOPADNO VAZDAZELENO

52 vrste81 vrsta

Page 31: Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline

24

Grafikon 3. Zastupljenost domaćih i stranih vrsta u hortikulturnoj flori privatnih vrtova

Gacke doline

Unutar domaće komponente najbrojnija je porodica Lamiaceae sa 7 vrsta (12,73%),

zatim slijedi porodica Rosaceae sa 4 vrste (7,27%). Porodice Apiaceae i Asteraceae imaju po

3 vrste (5,45%), dok su ostale porodice zastupljene s dvije i manje vrsta te ukupno broje 38

vrsta odnosno 69,10% (Tablica 7.).

Tablica 7. Najbrojnije porodice u autohtonoj komponenti u hortikulturnoj flori privatnih

vrtova Gacke doline

PORODICA BROJ VRSTA %

Lamiaceae 7 12,73

Rosaceae 4 7,27

Apiaceae 3 5,45

Asteraceae 3 5,45

Ostale 38 69,1

UKUPNO 55 100

DOMAĆE41,35%

STRANE58,65%

Page 32: Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline

25

Među domaćim vrstama najzastupljenije su svojte podrijetlom iz Europe (32 vrste;

58,19%), zatim slijede kultivirane biljke (11 vrsta; 20%), Mediteran (10 vrsta; 18,19%), dok

su najmanje zastupljene biljke iz Azije (2 vrste; 3,64%) (Tablica 8.).

Tablica 8. Geografsko podrijetlo vrsta domaće komponente hortikulturne flore privatnih

vrtova Gacke doline.

REDNI BROJ GEOGRAFSKO PODRUČJE BROJ VRSTA %

1. AZIJA istočna 1 2 3,64 zapadna 1

2. EUROPA

Europa 27

32 58,19 jugoistočna 2 južna 1 srednja i južna 1 istočna 1

3. MEDITERAN Mediteran 9 10 18,19 istočni 1

4. U KULTURI 11 20 UKUPNO 55 100

Uspoređujući rezultate vidljivo je da je postotak domaće flore manji u odnosu na

stranu floru kako u ovom radu tako i u flori seoskih tradicijskih vrtova kontinentalnog dijela

Hrvatske (10,59%) (Matulec, 2006.), te u ukrasnoj flori seoskih vrtova Brodsko-posavske

županije (23%) (Brzić i sur., 2019.), u hortikulturnoj flori Zadra (30,29%) (Perinčić, 2010.), u

hortikulturnoj flori privatnih vrtova zadarskog arhipelaga (25,51) (Perinčić i sur., 2016.).

Poslijednjih godina smanjuje se zastupljenost domaće flore zato što ljudi vole

eksperimentirati sa novim stranim biljnim vrstama i novim sjemenom. Također u kulinarstvu

se sve više počinju koristiti namjirrnice stranog podrijetla. Najveća količina naših domaćih

biljnih vrsta se zadržala na selima i to u kućanstvima naših djedova i baka koji više naginju

domaćim vrstama i čuvanju sjemenja tih biljaka.

5.5. Analiza strane komponente hortikulturne flore privatnih vrtova Gacke doline

Strana komponenta hortikulturne flore privatnih vrtova Gacke doline sačinjava 78

vrsta, od čega najveću zastupljenost ima porodica Rosaceae (13 vrsta; 16,67%), zatim ju

Page 33: Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline

26

slijede porodice Asteraceae i Brasicaceae (6 vrsta; 7,69%), Alliaceae (5 vrsta; 6,41%) te

porodice Cucurbitaceae i Solanaceae (4 vrste; 5,13%), dok su preostale porodice zastupljene

sa tri i manje vrste pri čemu su svrstane u zasebnu skupinu sa ukupno 40 vrsta (51,28%)

(Tablica 9.).

Tablica 9. Najbrojnije porodice u stranoj komponenti hortikulturne flore privatnih vrtova

Gacke doline.

PORODICA BROJ VRSTA %

Rosaceae 13 16,67

Asteraceae 6 7,69

Brassicaceae 6 7,69

Alliaceae 5 6,41

Cucurbitaceae 4 5,13

Solanaceae 4 5,13

Ostale 40 51,28

UKUPNO 78 100

Analizirajući geografsko podrijetlo strane komponente hortikulturne flore privatnih

vrtova Gacke doline (78 vrsta), najbrojnije su svojte podrijetlom iz Amerike (21 vrsta;

26,92%), zatim slijede kultivirane biljke (17 vrsta; 21,79%), biljke podrijetlom iz Azije (15

vrsta; 19,23%), Europe (12 vrsta; 15,38%), biljke afričkog podrijetla (9 vrsta; 11,54%), biljke

sa Mediterana (3 vrste; 3,84%) i na kraju samo jedna vrsta potječe sa Bliskog Istoka (1,28%)

(Tablica 10.).

Veći udio strane komponente prisutan je i u uresnoj flori seoskih tradicijskih vrtova

kontinentalnog dijela Hrvatske (89,41%) (Matulec, 2006.), ukrasnoj flori seoskih vrtova

Brodsko-posavske županije (77%) (Brzić i sur., 2019.), u hortikulturnoj flori Zadra (69,71%)

(Perinčić, 2010.), kao i u hortikulturnoj flori privatnih vrtova zadarskog arhipelaga (74,49%)

(Perinčić i sur., 2016.), iz čega vidimo da je povećan trend uvoza stranih svojti zbog njihove

ukrasne vrijednosti. Ovakvi trendovi nisu poželjni zato što i naše domaće vrste imaju iznimnu

dekorativnu vrijednost i više im odgovaraju klimatske prilike nego uvezenim vrstama.

Page 34: Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline

27

Tablica 10. Geografsko podrijetlo vrsta strane komponente hortikulturne flore privatnih

vrtova Gacke doline.

REDNI BROJ GEOGRAFSKO PODRUČJE BROJ VRSTA %

1. AFRIKA

istočna 1

9 11,54 jugoistočna 1 južna 4 sjeveroistočna 2 srednja 1

2. AMERIKA

južna 8

21 26,92 sjeveroistočna 2 sjeverna 7 srednja 4

3. AZIJA

istočna 9

15 19,23 jugoistočna 3 južna 1 južna i istočna 1 jugozapadna 1

4. BLISKI ISTOK 1 1,28

5. EUROPA

Europa 8

12 15,38 istočna 1 južna 1 zapadna 2

6. MEDITERAN 3 3,84 7. U KULTURI 17 21,79

UKUPNO 78 100

Page 35: Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline

28

Analizirajući strane vrste prema njihovom razdoblju doseljenja vidi se izrazita

dominantnost neofita sa 54 vrste (69,23%) u odnosu na arheofite koji su zastupljeni sa svega

24 vrste (30,77%), (Grafikon 4.).

Grafikon 4. Zastupljenost arheofitnih i neofitnih vrsta u hortikulturnoj flori privatnih vrtova

Gacke doline.

5.6. Analiza ukrasnih i utilitarnih vrsta hortikulturne flore privatnih vrtova Gacke doline

Uspoređujući zastupljenost ukrasnih i utilitarnih vrsta, veća je zastupljenost ukrasnih

vrsta (72 vrste; 54,14%), dok je utilitarnih (61 vrsta; 45,86%) (Grafikon 5. i Tablica 11.).

Analizirajući hortikulturnu floru zadarskog arhipelaga (Perinčić i sur., 2015.) također

su zastupljenije ukrasne vrste (70,45 %) u odnosu na utilitarne vrste (29,55%), dok su u

hortikulturnoj flori kućnih vrtova kopnenog dijela mediteranske zone Zadarske županije

(Bušljeta, 2016.) zastupljenije utilitrarne vrste (52%), a ukrasne su manje zastupljenije (48%).

Iz ovakvih rezultata možemo zaključiti kako se u privatnim vrtovima kopnenog dijela

zadarske županije i dalje zadržao tradicionalni način uzgoja i da ljudi pružaju veću pozornost

uzgoju utilitarnih vrsti u vidu voća, povrća, aromatičnih i ljekovitih biljaka.

NEOFITI69,23%

ARHEOFITI30,77%

Page 36: Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline

29

Grafikon 5. Zastupljenost ukrasnih i utilitarnih vrsta privatnih vrtova Gacke doline.

Istraživanja nam kazuju kako se u novije vrijeme veća prednost daje ukrasnom bilju

radi njegove dekorativne funkcije (Vabrit, 2000.)

Veći broj utilitarnih vrtova je na selu gdje ljudi raspolažu sa većim zemljištem i

mogućnošću uzgoja utilitarnih vrsta u odnosu na vrtove koji se nalaze u gradu gdje

prevladavaju ukrasne vrste, ponajprije cvjetne.

UKRASNO54,14%

UTILITARNO

45,86%

Page 37: Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline

30

Tablica 11. Zastupljenost ukrasnih i utilitarnih komponenti hortikulturne flore privatnih

vrtova Gacke doline (objašnjenje kratica i simbola u poglavlju 4. Materijal i metode rada)

UKRASNE/UTILITARNE KRATICA BROJ

VRSTA %

UKRASNO

cvijet UK-c 29 21,8

cvijet i ljekovito UK-c, lj 23 17,29

stablo UK-s 4 3,01

stablo i ljekovito UK-s, lj 3 2,26

grm UK-g 5 3,76

grm i ljekovito UK-g, lj 7 5,26

UKRASNO I UTILITARNO voće UK, UT-v 1 0,75

UTILITARNO

cvijet UT-c 1 0,75

cvijet i ljekovito UT-c, lj 1 0,75

stablo i ljekovito UT-s, lj 2 1,5

ljekovito UT-lj 3 2,26

povrće UT-p 17 12,78

povrće i ljekovitoUT-p, lj 14 10,53

voćka UT-v 3 2,26

voćka i ljekovito UT-v, lj 20 15,04

Page 38: Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline

31

5.7. Analiza hortikulturne flore po istraživanim površinama

Istraživanje je provedeno na 40 lokacija različite namjene i površine. Najveći broj

vrsta (49), zabilježen je u vrtu koji se nalazi u predgrađu grada Otočca (V-18), dok je

najmanji broj vrsta (13) zabilježen u Ličkom Lešću (V-14) (Slika 6., Grafikon 6. i Tablica

12.).

Slika 6. Vrt sa najmanjim brojem vrsta (V-14)

Izvor: Branka Maričić i Nikolina Matasić

Grafikon 6. Broj vrsta po istraživanim površinama

4447

272823

30

23

33

39

3134

2223

13

40

2020

49

32

18

353435

2729

202526

323737

2428

38

3230

3733

29

17

Page 39: Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline

32

Uspoređujući s ostalim istraživanjima, u hortikulturnoj flori zadarskog arhipelaga

(Perinčić i sur., 2016.) najmanji broj vrsta zabilježen je na otoku Viru, svega 10 vrsta, dok je

najveći broj vrsta bio na otoku Silbi (93 vrste), u ukrasnoj flori seoskih vrtova Brodsko-

posavske županije (Brzić i sur., 2019.), najveći broj vrsta bio je u općini Garčin (309 vrsta), a

najmanji broj vrsta bio je u općini Gundinci (75).

Gledajući razlike između vrtova sa najvećim i najmanjim brojem vrsta u navedenim

radovima rezultati su očekivajući zato što istraživanja nisu provedena na jednakim

površinama.

Page 40: Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline

33

Tablica 12. Broj vrsta po istraživanim plohama

BROJ VRTA MJESTO BROJ

VRSTA

% HORTIKULTURNE

FLORE V-1 Čovići 44 3,66 V-2 Čovići 47 3,91 V-3 Čovići 27 2,25 V-4 Čovići 28 2,33 V-5 Čovići 23 1,91 V-6 Čovići 30 2,5 V-7 Čovići 23 1,92 V-8 Čovići 33 2,74 V-9 Čovići 39 3,25

V-10 Čovići 31 2,58 V-11 Čovići 34 2,83 V-12 Ličko Lešće 22 1,83 V-13 Ličko Lešće 23 1,92 V-14 Ličko Lešće 13 1,9 V-15 Ličko Lešće 40 3,33 V-16 Ličko Lešće 20 1,67 V-17 Otočac 20 1,67 V-18 Otočac 49 4,1 V-19 Otočac 32 2,66 V-20 Otočac 18 1,5 V-21 Otočac 35 2,91 V-22 Otočac 34 2,83 V-23 Otočac 35 2,91 V-24 Otočac 27 2,25 V-25 Otočac 29 2,41 V-26 Otočac 20 1,67 V-27 Otočac 25 2,08 V-28 Otočac 26 2,16 V-29 Otočac 32 2,66 V-30 Otočac 37 3,9 V-31 Prozor 37 3,9 V-32 Prozor 24 2 V-33 Prozor 28 2,33 V-34 Prozor 38 3,16 V-35 Sinac 32 2,66 V-36 Sinac 30 2,5 V-37 Sinac 37 3,9 V-38 Sinac 33 2,75 V-39 Sinac 29 2,41 V-40 Sinac 17 1,42

Page 41: Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline

34

U nastavku slijedi popis hortikulturnih svojti na svih 40 istraživanih površina.

V1- ČOVIĆI

Buddleja davidii Franch

Lavandula angustifolia Mill.

Viburnum opulus L.

Magnolia grandiflora L.

Ilex aquifolium L.

Cydonia oblonga Mill. var. Oblonga

Syringa vulgaris L.

Thuja occidentalis L.

Cupressus macrocarpa Hartw.

Tulipa sp.

Iberis sempervirens L.

Phlox subulata L. subsp. subulata

Ruscus aculeatus L.

Vinca minor L.

Hyacinthus orientalis L.

Stachys byzantina K. Koch

Sempervivum tectorum L.

Matricaria recutita L.

Dianthus chinensis L.

Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. Ex Spach

Laurus nobilis L.

Vaccinium myrtillus L.

Menta x piperita L. (M. aquatica x M. spicata)

Rubus idaeus L.

Fragaria x ananassa Duchesne ex Rozier

Armoracia rusticana G. Gaertn., B. Mey. et Scherb.

Juglans regia L. subsp. regia

Corylus avellana L.

Prunus avium (L.) L.

Prunus cerasus L. var. Marasca (Host) Vis.

Page 42: Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline

35

Castanea sativa Mill.

Morus alba L.

Malus domestica Borkh.

Pyrus communis L.

Symphoricarpos orbiculatus Moench

Aronia arbutifolia (L.) Pers.

Agave americana L.

Hedera helix L.

Artemisia absinthium L.

Apium graveolens L.

Lactuca sativa L.

V2- ČOVIĆI

Brassica oleracea L. var. capitata (L.) Alef.

Allium cepa L.

Allium fistulosum L.

Allium sativum L.

Apium graveolens L.

Armoracia rusticana G. Gaertn., B. Mey. et Scherb.

Aronia arbutifolia (L.) Pers.

Begonia cucullata Wild. Var. hookeri (A. DC. ) L.B.

Sm. Et B.G. Schub.

Beta vulgaris var. conditiva Alef.

Buxus sempervirens L.

Calendula officinalis L.

Capsicum annum L.

Carum carvi L.

Cucumis sativus L.

Cucurbita pepo L.

Cydonia oblonga Mill. var. Oblonga

Daucus carota L.

Ficus carica L.

Page 43: Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline

36

Fragaria x ananassa Duchesne ex Rozier

Gladiolus sp.

Impatiens walleriana Hook. f.

Iris sp.

Juglans regia L. subsp. Regia

Lactuca sativa L.

Lavandula angustifolia Mill

Lycopersicon esculentum Mill.

Magnolia grandiflora L.

Malus domestica Borkh.

Paulownia elongata S. Y. Hu

Pelargonium peltatum (L.) L'Her.

Petroselinum crispum (Mill.) Fuss

Petunia integrifolia (Hook.) Schinz et Thell.

Phaseolus vulgaris L. ssp. vulgaris

Pisum sativum L. ssp. Sativum

Prunus armeniaca L.

Prunus avium (L.) L.

Prunus cerasus L. var. Marasca (Host) Vis.

Prunus domestica L.

Prunus persica (L.) Batsch

Pyrus communis L.

Rubus idaeus L.

Sempervivum tectorum L.

Solanum melongena L.

Solanum tuberosum L.

Symphoricarpos orbiculatus Moench

Viburnum opulusL.

Vitis vinifera L.

Page 44: Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline

37

V-3- ČOVIĆI

Cortaderia selloana (Schult. et Schult. f.) Asch. et

Graebn.

Dianthus chinensisL.

Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.

Ficus carica L.

Foeniculum vulgarevar. azoricum (Mill.) Thell.

Hibiscus syriacus L.

Hypericum calycinum L.

Iberis sempervirens L.

Iris sp.

Lavandula angustifolia Mill

Magnolia grandiflora L.

Malus domestica Borkh.

Paeonia officinalis L.

Prunus armeniaca L.

Prunus avium (L.) L.

Prunus cerasus L. var. Marasca (Host) Vis.

Prunus domestica L.

Prunus laurocerasus L.

Prunus persica (L.) Batsch

Pyrus communis L.

Rosa sp.

Rosmarinus officinalis L.

Salvia officinalis L.

Stachys byzantina K. Koch

Syringa vulgaris L.

Tagetes patula L.

Viburnum opulusL.

Page 45: Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline

38

V-4- ČOVIĆI

Allium cepa L.

Allium sativum L.

Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. Cicla

Beta vulgaris var. conditiva Alef.

Brassica oleracea L. var. capitata (L.) Alef.

Brassica oleracea L. var. sabauda L.

Buddleja davidii Franch

Buxus sempervirens L.

Capsicum annum L.

Cucumis sativus L.

Cucurbita pepo L.

Cupressus macrocarpa Hartw.

Leucanthemum vulgare Lam.

Lycopersicon esculentum Mill.

Malus domestica Borkh.

Origanum vulgare L.

Phaseolus vulgaris L. ssp. vulgaris

Prunus domestica L.

Prunus persica (L.) Batsch

Rosa sp.

Rosmarinus officinalis L.

Rubus idaeus L.

Salvia splendens Sellow ex Roem. et Schult.

Solanum tuberosum L.

Stachys byzantina K. Koch

Syringa vulgaris L.

Tagetes patula L.

Tulipa sp.

Page 46: Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline

39

V-5- ČOVIĆI

Allium sativum L.

Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. cicla

Beta vulgaris var. conditiva Alef.

Buxus sempervirens L.

Capsicum annum L.

Cucumis sativus L.

Cucurbita pepo L.

Cupressus macrocarpa Hartw.

Juglans regia L. subsp. Regia

Lycopersicon esculentum Mill.

Malus domestica Borkh.

Petunia integrifolia (Hook.) Schinz et Thell.

Phaseolus vulgaris L. ssp. vulgaris

Picea abies (L.) H. Karst

Prunus avium (L.) L.

Prunus domestica L.

Prunus laurocerasus L.

Pyrus communis L.

Sempervivum tectorum L.

Solanum melongena L.

Solanum tuberosum L.

Tropaeolum majusL.

Tulipa sp.

V-6- ČOVĆI

Allium ampeloprasum L. ssp. porrum

Allium sativum L.

Apium graveolens L.

Aronia arbutifolia (L.) Pers.

Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. cicla

Corylus avellana L.

Page 47: Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline

40

Cucurbita pepo L.

Cydonia oblonga Mill. var. Oblonga

Daucus carota L.

Dianthus chinensisL.

Gladiolus sp.

Hydrangea macrophylla (Thunb. ex Murray) Ser.

Juglans regia L. subsp. Regia

Lycopersicon esculentum Mill.

Magnolia grandiflora L.

Morus alba L.

Pelargonium peltatum (L.) L'Her.

Petroselinum crispum (Mill.) Fuss

Petunia integrifolia (Hook.) Schinz et Thell.

Phaseolus vulgaris L. ssp. vulgaris

Pisum sativum L. ssp. Sativum

Prunus laurocerasus L.

Rosa sp.

Rubus idaeus L.

Sempervivum tectorum L.

Solanum tuberosum L.

Symphoricarpos orbiculatus Moench

Syringa vulgaris L.

Tulipa sp.

Viola tricolor L.

V-7- ČOVIĆI

Apium graveolens L.

Artemisia absinthium L.

Fragaria x ananassa Duchesne ex Rozier

Hydrangea macrophylla (Thunb. ex Murray) Ser.

Juglans regia L. subsp. Regia

Leucanthemum vulgare Lam.

Page 48: Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline

41

Lycopersicon esculentum Mill.

Malus domestica Borkh.

Menta x piperita L. (M. aquatica x M. spicata)

Paeonia officinalis L.

Pelargonium peltatum (L.) L'Her.

Petroselinum crispum (Mill.) Fuss

Petunia integrifolia (Hook.) Schinz et Thell.

Phlox subulata L. subsp. Subulata

Prunus avium (L.) L.

Prunus domestica L.

Pyrus communis L.

Rosa sp.

Rubus idaeus L.

Symphoricarpos orbiculatus Moench

Viola tricolor L.

Vitis vinifera L.

Zinnia elegans Jacq.

V-8- ČOVIĆI

Allium cepa L.

Allium sativum L.

Apium graveolens L.

Aronia arbutifolia (L.) Pers.

Begonia cucullata Wild. Var. hookeri (A. DC. ) L.B.

Sm. Et B.G. Schub.

Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. cicla

Brassica oleracea L. var. sabauda L.

Capsicum annum L.

Corylus avellana L.

Cucumis sativus L.

Cydonia oblonga Mill. var. Oblonga

Daucus carota L.

Page 49: Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline

42

Fragaria x ananassa Duchesne ex Rozier

Hydrangea macrophylla (Thunb. ex Murray) Ser.

Juglans regia L. subsp. Regia

Lactuca sativa L.

Lycopersicon esculentum Mill.

Malus domestica Borkh.

Morus alba L.

Pelargonium peltatum (L.) L'Her.

Petroselinum crispum (Mill.) Fuss

Pisum sativum L. ssp. Sativum

Prunus avium (L.) L.

Prunus cerasus L. var. Marasca (Host) Vis.

Prunus domestica L.

Pyrus communis L.

Raphanus sativus L. var. sativus

Rubus idaeus L.

Sambucus nigra L.

Sempervivum tectorum L.

Solanum tuberosum L.

Tagetes patula L.

Tropaeolum majusL.

V-9- ČOVIĆI

Allium cepa L.

Allium sativum L.

Aronia arbutifolia (L.) Pers.

Begonia cucullata Wild. Var. hookeri (A. DC. ) L.B.

Sm. Et B.G. Schub.

Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. cicla

Brassica oleracea L. var. botrytis L.

Brassica oleracea L. var. capitata (L.) Alef.

Capsicum annum L.

Page 50: Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline

43

Cornus mas L.

Cucumis sativus L.

Cucurbita pepo L.

Daucus carota L.

Fragaria x ananassa Duchesne ex Rozier

Gladiolus sp.

Hibiscus syriacus L.

Impatiens walleriana Hook. f.

Lactuca sativa L.

Lavandula angustifolia Mill

Lycopersicon esculentum Mill.

Malus domestica Borkh.

Pelargonium peltatum (L.) L'Her.

Petroselinum crispum (Mill.) Fuss

Phaseolus vulgaris L. ssp. vulgaris

Pisum sativum L. ssp. Sativum

Prunus armeniaca L.

Prunus avium (L.) L.

Prunus domestica L.

Prunus persica (L.) Batsch

Pyrus communis L.

Rosmarinus officinalis L.

Rubus idaeus L.

Solanum melongena L.

Symphoricarpos orbiculatus Moench

Syringa vulgaris L.

Tagetes patula L.

Tropaeolum majusL.

Tulipa sp.

Viola tricolor L.

Zinnia elegans Jacq.

Page 51: Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline

44

V-10- ČOVIĆI

Allium ampeloprasum L. ssp. porrum

Allium sativum L.

Apium graveolens L.

Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. cicla

Beta vulgaris var. conditiva Alef.

Brassica oleracea L. var. botrytis L.

Brassica oleracea L. var. sabauda L.

Capsicum annum L.

Cornus mas L.

Cucumis sativus L.

Cucurbita pepo L.

Daucus carota L.

Fragaria x ananassa Duchesne ex Rozier

Hedera helix L.

Juglans regia L. subsp. regia

Lactuca sativa L.

Lycopersicon esculentum Mill.

Malus domestica Borkh.

Paeonia officinalis L.

Petroselinum crispum (Mill.) Fuss

Phaseolus vulgaris L. ssp. vulgaris

Pisum sativum L. ssp. Sativum

Prunus avium (L.) L.

Prunus domestica L.

Pyrus communis L.

Rosa sp.

Rubus idaeus L.

Sambucus nigra L.

Solanum melongena L.

Solanum tuberosum L.

Spinacia oleracea L.

Page 52: Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline

45

V-11- ČOVIĆI

Allium ampeloprasum L. ssp. porrum

Allium sativum L.

Apium graveolens L.

Brassica oleracea L. var. capitata (L.) Alef.

Brassica oleracea L. var. gongylodes L.

Capsicum annum L.

Cornus mas L.

Cucumis sativus L.

Cucurbita pepo L.

Daucus carota L.

Fragaria x ananassa Duchesne ex Rozier

Gladiolus sp.

Hydrangea macrophylla (Thunb. ex Murray) Ser.

Iberis sempervirens L.

Impatiens walleriana Hook. f.

Lactuca sativa L.

Leucanthemum vulgare Lam.

Lycopersicon esculentum Mill.

Malus domestica Borkh.

Paeonia officinalis L.

Pelargonium peltatum (L.) L'Her.

Petroselinum crispum (Mill.) Fuss

Phlox subulata L. subsp. subulata

Prunus avium (L.) L.

Prunus domestica L.

Pyrus communis L.

Rosa sp.

Sempervivum tectorum L.

Solanum tuberosum L.

Spinacia oleracea L.

Stachys byzantina K. Koch

Tagetes patula L.

Page 53: Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline

46

Tulipa sp.

Viola tricolor L.

Zea mays L. V-12- OTOČAC

Agave americana L.

Apium graveolens L.

Aronia arbutifolia (L.) Pers.

Begonia cucullata Wild. Var. hookeri (A. DC. ) L.B.

Sm. Et B.G. Schub.

Brassica oleracea L. var. botrytis L.

Brassica oleracea L. var. capitata (L.) Alef.

Brassica oleracea L. var. italica Plenck

Buxus sempervirens L.

Cucumis sativus L.

Daucus carota L.

Jasminum grandiflorum L.

Juglans regia L. subsp. regia

Laurus nobilis L.

Lycopersicon esculentum Mill.

Menta x piperita L. (M. aquatica x M. spicata)

Petroselinum crispum (Mill.) Fuss

Pisum sativum L. ssp. sativum

Prunus avium (L.) L.

Prunus domestica L.

Rubus idaeus L.

Tagetes patula L.

Zea mays L. V-13- OTOČAC

Allium ampeloprasum L. ssp. porrum

Allium cepa L.

Allium sativum L.

Aronia arbutifolia (L.) Pers.

Page 54: Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline

47

Beta vulgaris var. conditiva Alef.

Brassica oleracea L. var. capitata (L.) Alef.

Cucumis sativus L.

Cucurbita pepo L.

Daucus carota L.

Impatiens walleriana Hook. f.

Juglans regia L. subsp. regia

Lycopersicon esculentum Mill.

Malus domestica Borkh.

Petroselinum crispum (Mill.) Fuss

Phaseolus vulgaris L. ssp. vulgaris

Prunus avium (L.) L.

Prunus domestica L.

Rubus idaeus L.

Solanum tuberosum L.

Syringa vulgaris L.

Tagetes patula L.

Tulipa sp.

Zea mays L.

V-14- OTOČAC

Corylus avellana L.

Dianthus chinensisL.

Juglans regia L. subsp. regia

Ligustrum delavayanum Har.

Prunus avium (L.) L.

Prunus persica (L.) Batsch

Pyrus communis L.

Rosa sp.

Rubus idaeus L.

Solanum tuberosum L.

Tagetes patula L.

Page 55: Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline

48

Tulipa sp.

Viola tricolor L. V-15- LIČKO LEŠĆE

Apium graveolens L.

Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. cicla

Beta vulgaris var. conditiva Alef.

Brassica oleracea L. var. botrytis L.

Brassica oleracea L. var. gongylodes L.

Brassica oleracea L. var. italica Plenck

Brassica oleracea L. var. sabauda L.

Calendula officinalis L.

Capsicum annum L.

Cichorium intybus var. foliosum Hegi

Cornus mas L.

Corylus avellana L.

Cucumis sativus L.

Cucurbita pepo L.

Daucus carota L.

Ficus carica L.

Fragaria x ananassa Duchesne ex Rozier

Hedera helix L.

Impatiens walleriana Hook. f.

Iris sp.

Juglans regia L. subsp. regia

Lactuca sativa L.

Lycopersicon esculentum Mill.

Paeonia officinalis L.

Petroselinum crispum (Mill.) Fuss

Portulaca grandiflora Hook.

Prunus domestica L.

Prunus persica (L.) Batsch

Prunus serrulata Lindl.

Rhaphiolepis indica (L.) Lindl.

Page 56: Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline

49

Rhus typhina L.

Rosa sp.

Rubus idaeus L.

Salix caprea L.

Spinacia oleracea L.

Tagetes patula L.

Tulipa sp.

Viburnum opulusL.

Vitis vinifera L.

Zinnia elegans Jacq.

V-16- LIČKO LEŠĆE

Aronia arbutifolia (L.) Pers.

Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. cicla

Beta vulgaris var. conditiva Alef.

Brassica oleracea L. var. gongylodes L.

Capsicum annum L.

Cichorium intybus var. foliosum Hegi

Cucumis sativus L.

Cucurbita pepo L.

Daucus carota L.

Lactuca sativa L.

Lycopersicon esculentum Mill.

Malus domestica Borkh.

Phaseolus vulgaris L. ssp. vulgaris

Prunus domestica L.

Solanum tuberosum L.

Spinacia oleracea L.

Tagetes patula L.

Viola tricolor L.

Zea mays L.

Zinnia elegans Jacq.

Page 57: Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline

50

V-17- OTOČAC

Allium cepa L.

Allium sativum L.

Beta vulgaris var. conditiva Alef.

Brassica oleracea L. var. capitata (L.) Alef.

Capsicum annum L.

Cornus mas L.

Daucus carota L.

Helianthus tuberosus L.

Impatiens walleriana Hook. f.

Juglans regia L. subsp. regia

Lactuca sativa L.

Lycopersicon esculentum Mill.

Malus domestica Borkh.

Morus alba L.

Petroselinum crispum (Mill.) Fuss

Prunus avium (L.) L.

Prunus domestica L.

Pyrus communis L.

Sambucus nigra L.

Solanum tuberosum L.

V-18- OTOČAC

Allium ampeloprasum L. ssp. porrum

Allium cepa L.var. aggregatum Grp.

Allium fistulosum L.

Allium sativum L.

Apium graveolens L.

Aronia arbutifolia (L.) Pers.

Artemisia absinthium L.

Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. cicla

Beta vulgaris var. conditiva Alef.

Page 58: Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline

51

Brassica oleracea L. var. botrytis L.

Brassica oleracea L. var. capitata (L.) Alef.

Brassica oleracea L. var. italica Plenck

Brassica oleracea L. var. sabauda L.

Capsicum annum L.

Convallaria majalis L.

Cucurbita pepo L.

Foeniculum vulgarevar. azoricum (Mill.) Thell.

Forsythia x intermedia Zabel (F. suspensa x F.

viridissima)

Fragaria x ananassa Duchesne ex Rozier

Fuchsia magellanica Lam.

Hyacinthus orientalis L.

Hydrangea macrophylla (Thunb. ex Murray) Ser.

Impatiens walleriana Hook. f.

Iris sp.

Lactuca sativa L.

Lavandula angustifolia Mill

Lilium candidum L.

Lycopersicon esculentum Mill.

Menta x piperita L. (M. aquatica x M. spicata)

Narcissus sp.

Ocimum basilicum L.

Oxalis purpurea L.

Petroselinum crispum (Mill.) Fuss

Phaseolus vulgaris L. ssp. vulgaris

Pisum sativum L. ssp. sativum

Prunus avium (L.) L.

Prunus domestica L.

Pyrus communis L.

Quercus petraea (Matt.) Liebl.

Raphanus sativus L. var. sativus

Rosa sp.

Page 59: Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline

52

Rosmarinus officinalis L.

Solanum tuberosum L.

Symphoricarpos orbiculatus Moench

Symphytum officinale L.

Syringa vulgaris L.

Tagetes patula L.

Tulipa sp.

Viola odorata L.

V-19- OTOČAC

Allium cepa L.

Allium sativum L.

Apium graveolens L.

Aronia arbutifolia (L.) Pers.

Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. cicla

Brassica oleracea L. var. italica Plenck

Buddleja davidii Franch

Capsicum annum L.

Cucumis sativus L.

Cupressus macrocarpa Hartw.

Daucus carota L.

Fragaria x ananassa Duchesne ex Rozier

Hydrangea macrophylla (Thunb. ex Murray) Ser.

Juglans regia L. subsp. regia

Lactuca sativa L.

Ligustrum delavayanum Har.

Lycopersicon esculentum Mill.

Malus domestica Borkh.

Mellisa officinalis L.

Menta x piperita L. (M. aquatica x M. spicata)

Petroselinum crispum (Mill.) Fuss

Pisum sativum L. ssp. sativum

Page 60: Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline

53

Prunus armeniaca L.

Prunus avium (L.) L.

Prunus cerasus L. var. marasca (Host) Vis.

Prunus persica (L.) Batsch

Pyrus communis L.

Rubus idaeus L.

Symphoricarpos orbiculatus Moench

Tagetes patula L.

Thuja occidentalis L.

Vitis vinifera L.

V-20- OTOČAC

Allium sativum L.

Brassica oleracea L. var. botrytis L.

Cucumis sativus L.

Cucurbita pepo L.

Cupressus macrocarpa Hartw.

Daucus carota L.

Hydrangea macrophylla (Thunb. ex Murray) Ser.

Impatiens walleriana Hook. f.

Lactuca sativa L.

Ligustrum delavayanum Har.

Lycopersicon esculentum Mill.

Pelargonium peltatum (L.) L'Her.

Petroselinum crispum (Mill.) Fuss

Prunus avium (L.) L.

Prunus domestica L.

Rosa sp.

Solanum melongena L.

Tagetes patula L. V-21- OTOČAC

Allium cepa L.

Page 61: Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline

54

Allium sativum L.

Apium graveolens L.

Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. cicla

Brassica oleracea L. var. botrytis L.

Brassica oleracea L. var. capitata (L.) Alef.

Brassica oleracea L. var. italica Plenck

Calendula officinalis L.

Capsicum annum L.

Citrus limon (L.) Burm. f.

Cucumis sativus L.

Cydonia oblonga Mill. var. oblonga

Daucus carota L.

Hyacinthus orientalis L.

Lactuca sativa L.

Leucanthemum vulgare Lam.

Lycopersicon esculentum Mill.

Malus domestica Borkh.

Menta x piperita L. (M. aquatica x M. spicata)

Morus alba L.

Ocimum basilicum L.

Pelargonium peltatum (L.) L'Her.

Petroselinum crispum (Mill.) Fuss

Phaseolus vulgaris L. ssp. vulgaris

Pisum sativum L. ssp. sativum

Prunus avium (L.) L.

Prunus cerasus L. var. marasca (Host) Vis.

Prunus domestica L.

Pyrus communis L.

Rosmarinus officinalis L.

Sambucus nigra L.

Solanum tuberosum L.

Symphoricarpos orbiculatus Moench

Tagetes patula L.

Page 62: Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline

55

Tulipa sp.

V-22- OTOČAC

Allium cepa L.

Allium sativum L.

Apium graveolens L.

Aronia arbutifolia (L.) Pers.

Begonia cucullata Wild. Var. hookeri (A. DC. ) L.B.

Sm. Et B.G. Schub.

Brassica oleracea L. var. capitata (L.) Alef.

Brassica oleracea L. var. gongylodes L.

Buxus sempervirens L.

Calendula officinalis L.

Capsicum annum L.

Cichorium intybus var. foliosum Hegi

Cucumis sativus L.

Cupressus macrocarpa Hartw.

Cydonia oblonga Mill. var. oblonga

Daucus carota L.

Fragaria x ananassa Duchesne ex Rozier

Hedera helix L.

Lactuca sativa L.

Lycopersicon esculentum Mill.

Magnolia grandiflora L.

Malus domestica Borkh.

Pelargonium peltatum (L.) L'Her.

Petroselinum crispum (Mill.) Fuss

Prunus armeniaca L.

Prunus domestica L.

Rosa sp.

Rubus idaeus L.

Sempervivum tectorum L.

Page 63: Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline

56

Solanum tuberosum L.

Tulipa sp.

Viola tricolor L.

Zea mays L.

V-23- OTOČAC

Allium cepa L.

Allium sativum L.

Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. cicla

Brassica oleracea L. var. capitata (L.) Alef.

Brassica oleracea L. var. sabauda L.

Buxus sempervirens L.

Cichorium intybus var. foliosum Hegi

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Cucumis sativus L.

Cydonia oblonga Mill. var. oblonga

Daucus carota L.

Gazania rigens (L.) Gaertn. var rigens

Hyacinthus orientalis L.

Hydrangea macrophylla (Thunb. ex Murray) Ser.

Impatiens walleriana Hook. f.

Lactuca sativa L.

Lavandula angustifolia Mill

Leucanthemum vulgare Lam.

Lycopersicon esculentum Mill.

Morus alba L.

Paeonia officinalis L.

Pelargonium peltatum (L.) L'Her.

Phaseolus vulgaris L. ssp. vulgaris

Phlox subulata L. subsp. subulata

Prunus armeniaca L.

Prunus domestica L.

Page 64: Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline

57

Prunus persica (L.) Batsch

Pyrus communis L.

Rosa sp.

Rosmarinus officinalis L.

Rubus idaeus L.

Solanum tuberosum L.

Syringa vulgaris L.

Tulipa sp.

Zinnia elegans Jacq.

V-24- OTOČAC

Apium graveolens L.

Artemisia absinthium L.

Brassica oleracea L. var. botrytis L.

Brassica oleracea L. var. capitata (L.) Alef.

Cichorium intybus var. foliosum Hegi

Cucumis sativus L.

Cucurbita pepo L.

Daucus carota L.

Gazania rigens (L.) Gaertn. var rigens

Gladiolus sp.

Juglans regia L. subsp. regia

Lactuca sativa L.

Leucanthemum vulgare Lam.

Lycopersicon esculentum Mill.

Pelargonium peltatum (L.) L'Her.

Petroselinum crispum (Mill.) Fuss

Petunia integrifolia (Hook.) Schinz et Thell.

Phlox subulata L. subsp. subulata

Prunus cerasus L. var. marasca (Host) Vis.

Prunus domestica L.

Raphanus sativus L. var. sativus

Page 65: Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline

58

Rosa sp.

Rubus idaeus L.

Sambucus nigra L.

Solanum tuberosum L.

Spinacia oleracea L.

Zinnia elegans Jacq.

V-25- OTOČAC

Allium cepa L.

Allium fistulosum L.

Allium sativum L.

Armoracia rusticana G. Gaertn., B. Mey. et Scherb.

Beta vulgaris var. conditiva Alef.

Capsicum annum L.

Cichorium intybus var. foliosum Hegi

Citrus limon (L.) Burm. f.

Cortaderia selloana (Schult. et Schult. f.) Asch. et

Graebn.

Cupressus macrocarpa Hartw.

Daucus carota L.

Gazania rigens (L.) Gaertn. var rigens

Gladiolus sp.

Helianthus tuberosus L.

Hyacinthus orientalis L.

Hydrangea macrophylla (Thunb. ex Murray) Ser.

Lactuca sativa L.

Leucanthemum vulgare Lam.

Lycopersicon esculentum Mill.

Nerium oleander L.

Petroselinum crispum (Mill.) Fuss

Petunia integrifolia (Hook.) Schinz et Thell.

Phlox subulata L. subsp. subulata

Page 66: Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline

59

Prunus armeniaca L.

Prunus laurocerasus L.

Salvia splendens Sellow ex Roem. et Schult.

Sempervivum tectorum L.

Vaccinium vitis-idaea L.

Zinnia elegans Jacq.

V-26- OTOČAC

Allium cepa L.

Allium fistulosum L.

Brassica oleracea L. var. capitata (L.) Alef.

Brassica oleracea L. var. gongylodes L.

Cucumis sativus L.

Daucus carota L.

Foeniculum vulgarevar. azoricum (Mill.) Thell.

Iris sp.

Lactuca sativa L.

Petroselinum crispum (Mill.) Fuss

Prunus domestica L.

Raphanus sativus L. var. sativus

Sempervivum tectorum L.

Solanum tuberosum L.

Spinacia oleracea L.

Stachys byzantina K. Koch

Syringa vulgaris L.

Vitis vinifera L.

Zea mays L.

Zinnia elegans Jacq.

V-27- OTOČAC

Aronia arbutifolia (L.) Pers.

Page 67: Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline

60

Artemisia absinthium L.

Begonia cucullata Wild. Var. hookeri (A. DC. ) L.B.

Sm. Et B.G. Schub.

Brassica oleracea L. var. capitata (L.) Alef.

Buxus sempervirens L.

Capsicum annum L.

Consolida ajacis (L.) Schur

Cucumis sativus L.

Cydonia oblonga Mill. var. oblonga

Daucus carota L.

Foeniculum vulgarevar. azoricum (Mill.) Thell.

Hibiscus syriacus L.

Ilex aqufiolium L.

Juglans regia L. subsp. regia

Lactuca sativa L.

Lycopersicon esculentum Mill.

Magnolia grandiflora L.

Petroselinum crispum (Mill.) Fuss

Raphanus sativus L. var. sativus

Solanum tuberosum L.

Spinacia oleracea L.

Tulipa sp.

Viburnum opulusL.

Vitis vinifera L.

Zea mays L.

V-28- OTOČAC

Allium cepa L.

Allium sativum L.

Begonia cucullata Wild. Var. hookeri (A. DC. ) L.B.

Sm. Et B.G. Schub.

Page 68: Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline

61

Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. cicla

Beta vulgaris var. conditiva Alef.

Brassica oleracea L. var. botrytis L.

Brassica oleracea L. var. sabauda L.

Capsicum annum L.

Cichorium intybus var. foliosum Hegi

Cucumis sativus L.

Daucus carota L.

Fragaria x ananassa Duchesne ex Rozier

Helianthus tuberosus L.

Impatiens walleriana Hook. f.

Lactuca sativa L.

Leucanthemum vulgare Lam.

Lycopersicon esculentum Mill.

Nerium oleander L.

Petroselinum crispum (Mill.) Fuss

Prunus domestica L.

Raphanus sativus L. var. sativus

Rosa sp.

Spinacia oleracea L.

Symphoricarpos orbiculatus Moench

Tulipa sp.

V-29- OTOČAC

Allium ampeloprasum L. ssp. porrum

Allium cepa L.

Allium fistulosum L.

Apium graveolens L.

Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. cicla

Brassica oleracea L. var. botrytis L.

Brassica oleracea L. var. capitata (L.) Alef.

Capsicum annum L.

Page 69: Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline

62

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Cucumis melo L.

Cucumis sativus L.

Daucus carota L.

Gazania rigens (L.) Gaertn. var rigens

Helianthus tuberosus L.

Hyacinthus orientalis L.

Lactuca sativa L.

Lycopersicon esculentum Mill.

Malus domestica Borkh.

Paulownia elongata S. Y. Hu

Petroselinum crispum (Mill.) Fuss

Petunia integrifolia (Hook.) Schinz et Thell.

Phaseolus vulgaris L. ssp. vulgaris

Phlox subulata L. subsp. subulata

Portulaca grandiflora Hook.

Prunus armeniaca L.

Prunus domestica L.

Rubus idaeus L.

Solanum melongena L.

Solanum tuberosum L.

Tropaeolum majusL.

Zea mays L.

Zinnia elegans Jacq.

V-30- OTOČAC

Allium cepa L.

Allium sativum L.

Apium graveolens L.

Beta vulgaris var. conditiva Alef.

Brassica oleracea L. var. capitata (L.) Alef.

Capsicum annum L.

Page 70: Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline

63

Citrus limon (L.) Burm. f.

Cucumis sativus L.

Daucus carota L.

Fragaria x ananassa Duchesne ex Rozier

Hibiscus syriacus L.

Hydrangea macrophylla (Thunb. ex Murray) Ser.

Iberis sempervirens L.

Lactuca sativa L.

Laurus nobilis L.

Lavandula angustifolia Mill

Leucanthemum vulgare Lam.

Lycopersicon esculentum Mill.

Malus domestica Borkh.

Nerium oleander L.

Ocimum basilicum L.

Petroselinum crispum (Mill.) Fuss

Prunus armeniaca L.

Prunus avium (L.) L.

Prunus domestica L.

Prunus laurocerasus L.

Pyrus communis L.

Rosa sp.

Rubus idaeus L.

Salvia splendens Sellow ex Roem. et Schult.

Solanum melongena L.

Solanum tuberosum L.

Tropaeolum majusL.

Tulipa sp.

Viola tricolor L.

Vitis vinifera L.

Zea mays L.

V-31- PROZOR

Page 71: Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline

64

Agave americana L.

Allium cepa L.

Allium sativum L.

Apium graveolens L.

Begonia cucullata Wild. Var. hookeri (A. DC. ) L.B.

Sm. Et B.G. Schub.

Calendula officinalis L.

Capsicum annum L.

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Cucumis melo L.

Cucumis sativus L.

Cydonia oblonga Mill. var. oblonga

Daucus carota L.

Gladiolus sp.

Hyacinthus orientalis L.

Hydrangea macrophylla (Thunb. ex Murray) Ser.

Impatiens walleriana Hook. f.

Lactuca sativa L.

Leucanthemum vulgare Lam.

Lycopersicon esculentum Mill.

Morus alba L.

Paeonia officinalis L.

Petroselinum crispum (Mill.) Fuss

Petunia integrifolia (Hook.) Schinz et Thell.

Phaseolus vulgaris L. ssp. vulgaris

Portulaca grandiflora Hook.

Prunus armeniaca L.

Prunus avium (L.) L.

Prunus cerasus L. var. marasca (Host) Vis.

Prunus domestica L.

Rosa sp.

Rubus idaeus L.

Sempervivum tectorum L.

Page 72: Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline

65

Solanum tuberosum L.

Spinacia oleracea L.

Tagetes patula L.

Zea mays L.

Zinnia elegans Jacq.

V-32- PROZOR

Allium sativum L.

Apium graveolens L.

Aronia arbutifolia (L.) Pers.

Artemisia absinthium L.

Brassica oleracea L. var. botrytis L.

Cichorium intybus var. foliosum Hegi

Cucumis sativus L.

Cucurbita pepo L.

Cydonia oblonga Mill. var. oblonga

Daucus carota L.

Fragaria x ananassa Duchesne ex Rozier

Lactuca sativa L.

Lavandula angustifolia Mill

Lycopersicon esculentum Mill.

Pelargonium peltatum (L.) L'Her.

Petroselinum crispum (Mill.) Fuss

Prunus domestica L.

Rosmarinus officinalis L.

Rubus idaeus L.

Solanum tuberosum L.

Syringa vulgaris L.

Tulipa sp.

Viburnum opulusL.

Vitis vinifera L.

Page 73: Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline

66

V-33- PROZOR

Allium cepa L.

Brassica oleracea L. var. capitata (L.) Alef.

Buddleja davidii Franch

Buxus sempervirens L.

Cupressus macrocarpa Hartw.

Daucus carota L.

Fragaria x ananassa Duchesne ex Rozier

Iberis sempervirens L.

Lactuca sativa L.

Lavandula angustifolia Mill

Nerium oleander L.

Pelargonium peltatum (L.) L'Her.

Petroselinum crispum (Mill.) Fuss

Petunia integrifolia (Hook.) Schinz et Thell.

Prunus avium (L.) L.

Prunus domestica L.

Prunus laurocerasus L.

Pyrus communis L.

Rhus typhina L.

Rosa sp.

Rosmarinus officinalis L.

Sempervivum tectorum L.

Solanum tuberosum L.

Stachys byzantina K. Koch

Tagetes patula L.

Thuja occidentalis L.

Tulipa sp.

Viola tricolor L.

V-34- PROZOR

Apium graveolens L.

Page 74: Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline

67

Aronia arbutifolia (L.) Pers.

Aster amellus L.

Brassica oleracea L. var. botrytis L.

Brassica oleracea L. var. sabauda L.

Capsicum annum L.

Corylus avellana L.

Cucumis sativus L.

Cucurbita pepo L.

Daucus carota L.

Fragaria x ananassa Duchesne ex Rozier

Gazania rigens (L.) Gaertn. var rigens

Gladiolus sp.

Hyacinthus orientalis L.

Impatiens walleriana Hook. f.

Juglans regia L. subsp. regia

Lactuca sativa L.

Lycopersicon esculentum Mill.

Malus domestica Borkh.

Morus alba L.

Narcissus sp.

Pelargonium peltatum (L.) L'Her.

Petroselinum crispum (Mill.) Fuss

Phaseolus vulgaris L. ssp. vulgaris

Phlox subulata L. subsp. subulata

Portulaca grandiflora Hook.

Prunus avium (L.) L.

Prunus cerasus L. var. marasca (Host) Vis.

Prunus domestica L.

Ribes uva-crispa L.

Rubus idaeus L.

Sambucus nigra L.

Solanum tuberosum L.

Symphoricarpos orbiculatus Moench

Page 75: Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline

68

Tulipa sp.

Vaccinium vitis-idaea L.

Viola tricolor L.

Vitis vinifera L.

V-35- SINAC

Allium cepa L.

Allium sativum L.

Aronia arbutifolia (L.) Pers.

Beta vulgaris var. conditiva Alef.

Brassica oleracea L. var. capitata (L.) Alef.

Brassica oleracea L. var. gongylodes L.

Capsicum annum L.

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Citrus limon (L.) Burm. f.

Corylus avellana L.

Cucumis sativus L.

Cydonia oblonga Mill. var. oblonga

Daucus carota L.

Fragaria x ananassa Duchesne ex Rozier

Hydrangea macrophylla (Thunb. ex Murray) Ser.

Juglans regia L. subsp. regia

Lactuca sativa L.

Lycopersicon esculentum Mill.

Malus domestica Borkh.

Musa basjoo Siebold et Zucc.

Pelargonium peltatum (L.) L'Her.

Petroselinum crispum (Mill.) Fuss

Petunia integrifolia (Hook.) Schinz et Thell.

Prunus cerasus L. var. marasca (Host) Vis.

Prunus domestica L.

Pyrus communis L.

Page 76: Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline

69

Rhus typhina L.

Sempervivum tectorum L.

Solanum tuberosum L.

Symphoricarpos orbiculatus Moench

Tropaeolum majusL.

Tulipa sp.

V-36- SINAC

Allium cepa L.

Aronia arbutifolia (L.) Pers.

Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. cicla

Beta vulgaris var. conditiva Alef.

Brassica oleracea L. var. capitata (L.) Alef.

Capsicum annum L.

Cucumis sativus L.

Cucurbita pepo L.

Daucus carota L.

Fragaria x ananassa Duchesne ex Rozier

Gladiolus sp.

Hyacinthus orientalis L.

Juglans regia L. subsp. regia

Lilium candidum L.

Lycopersicon esculentum Mill.

Malus domestica Borkh.

Morus alba L.

Petroselinum crispum (Mill.) Fuss

Phaseolus vulgaris L. ssp. vulgaris

Prunus avium (L.) L.

Prunus cerasus L. var. marasca (Host) Vis.

Prunus domestica L.

Pyrus communis L.

Ribes uva-crispa L.

Page 77: Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline

70

Rosa sp.

Solanum tuberosum L.

Symphoricarpos orbiculatus Moench

Tulipa sp.

Vitis vinifera L.

Zea mays L.

V-37- SINAC

Allium cepa L.

Allium sativum L.

Apium graveolens L.

Aronia arbutifolia (L.) Pers.

Beta vulgaris var. conditiva Alef.

Brassica oleracea L. var. capitata (L.) Alef.

Brassica oleracea L. var. sabauda L.

Buxus sempervirens L.

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Cortaderia selloana (Schult. et Schult. f.) Asch. et

Graebn.

Cucumis melo L.

Cucumis sativus L.

Cupressus macrocarpa Hartw.

Daucus carota L.

Dianthus chinensisL.

Fragaria x ananassa Duchesne ex Rozier

Hibiscus syriacus L.

Hydrangea macrophylla (Thunb. ex Murray) Ser.

Impatiens walleriana Hook. f.

Lavandula angustifolia Mill

Leucanthemum vulgare Lam.

Lycopersicon esculentum Mill.

Magnolia grandiflora L.

Page 78: Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline

71

Malus domestica Borkh.

Pelargonium peltatum (L.) L'Her.

Petroselinum crispum (Mill.) Fuss

Phaseolus vulgaris L. ssp. vulgaris

Prunus avium (L.) L.

Prunus domestica L.

Prunus laurocerasus L.

Pyrus communis L.

Rosa sp.

Rosmarinus officinalis L.

Rubus idaeus L.

Solanum tuberosum L.

Taxus baccata L. 'Fastigiata'

Viola odorata L.

V-38- SINAC

Allium cepa L.

Allium sativum L.

Apium graveolens L.

Begonia cucullata Wild. Var. hookeri (A. DC. ) L.B.

Sm. Et B.G. Schub.

Brassica oleracea L. var. capitata (L.) Alef.

Brassica oleracea L. var. gongylodes L.

Brassica oleracea L. var. italica Plenck

Buxus sempervirens L.

Calendula officinalis L.

Capsicum annum L.

Citrus limon (L.) Burm. f.

Cucumis sativus L.

Daucus carota L.

Gladiolus sp.

Hydrangea macrophylla (Thunb. ex Murray) Ser.

Page 79: Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline

72

Impatiens walleriana Hook. f.

Iris sp.

Lavandula angustifolia Mill

Leucanthemum vulgare Lam.

Lycopersicon esculentum Mill.

Malus domestica Borkh.

Nerium oleander L.

Pelargonium peltatum (L.) L'Her.

Petroselinum crispum (Mill.) Fuss

Phaseolus vulgaris L. ssp. vulgaris

Prunus avium (L.) L.

Pyrus communis L.

Rhus typhina L.

Rosa sp.

Sempervivum tectorum L.

Solanum tuberosum L.

Tagetes patula L.

Viola odorata L.

Viola tricolor L.

Vitis vinifera L.

V-39- SINAC

Allium cepa L.

Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. cicla

Brassica oleracea L. var. capitata (L.) Alef.

Brassica oleracea L. var. gongylodes L.

Buxus sempervirens L.

Corylus avellana L.

Daucus carota L.

Fragaria x ananassa Duchesne ex Rozier

Juglans regia L. subsp. regia

Lactuca sativa L.

Page 80: Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline

73

Lavandula angustifolia Mill

Lycopersicon esculentum Mill.

Malus domestica Borkh.

Morus alba L.

Nerium oleander L.

Petroselinum crispum (Mill.) Fuss

Phaseolus vulgaris L. ssp. vulgaris

Pisum sativum L. ssp. sativum

Prunus armeniaca L.

Prunus cerasus L. var. marasca (Host) Vis.

Prunus domestica L.

Prunus persica (L.) Batsch

Pyrus communis L.

Rosa sp.

Rubus idaeus L.

Solanum tuberosum L.

Symphoricarpos orbiculatus Moench

Vitis vinifera L.

Zea mays L.

V-40- SINAC

Allium cepa L.

Allium sativum L.

Apium graveolens L.

Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. cicla

Beta vulgaris var. conditiva Alef.

Brassica oleracea L. var. botrytis L.

Brassica oleracea L. var. capitata (L.) Alef.

Brassica oleracea L. var. sabauda L.

Capsicum annum L.

Daucus carota L.

Fragaria x ananassa Duchesne ex Rozier

Page 81: Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline

74

Lycopersicon esculentum Mill.

Petroselinum crispum (Mill.) Fuss

Pisum sativum L. ssp. sativum

Prunus domestica L.

Rubus idaeus L.

Solanum tuberosum L.

Page 82: Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline

75

6. Zaključak

Istraživanje hortikulturne flore privatnih vrtova Gacke doline obavljeno je na 40

površina. Uočeno je da su prisutne jednogodišnje vrste, dvogodišnje vrste, trajnice, grmovi,

drveća, penjačice i sukulenti, a samim time i listopadne i vazdazelene vrste.

Rezulat ovog istraživanja kazuje da je flora Gacke doline vrlo raznolika i bogata

vrstama, zabilježene su 133 vrste iz 60 porodica.

Na istraživanoj površini najzastupljenija je porodica Rosaceae (17 vrsta; 12,78%).

Njeni predstavnici na ovom području su prvenstveno voćarske vrste, slijedeća po

zastupljenosti je porodica Asteraceae (11 vrsta; 8,27%) koju u većem broju čine cvjetne vrste.

Od životnih oblika prevladavaju grmovi s 41 vrstom (30,83%), a vazdazelene vrste (81 vrsta;

60,90%) su učestalije od listopadnih (52 vrste; 39,10%).

Strane vrste su zastupljenije (78 vrsta; 58,65%) u odnosu na domaće (55 vrsta;

41,35%). Takvi rezultati ukazuju na dugogodišnji unos stranih vrsti i zanemarivanje domaćih

vrsta u uzgoju.

Ukrasne vrste (72 vrste; 54,14%) su zastupljenije od utilitarnih (61 vrsta; 45,86%) koje

se koriste zbog svojih ljekovitih i začinskih svojstava, također su privlačne i insektima. Od

utilitarnih vrsta najbrojnije su voćarske vrste sa ljekovitim svojstvima (20 vrsta; 15,04%).

Potrebno je izvršiti još dodatna istraživanja kako bi se obuhvatilo područje cijele

Ličko-senjske županije kako bi se potpuno utvrdio njen florni sastav, budući da se rasprostire

i uz more i na kontinentu.

Page 83: Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline

76

7. Literatura

1. Aničić B. (2002.): Usporedba tradicionalne i suvremene kulture stanovanja u jednoobiteljskom boravištu na osnovi odnosa kuća-vrt. Studia ethnologica Croatica 14/15: 185-212.

2. Bonnier G. (1911-1935): Flore compléte illustrée en couleurs de France. Suisse et Belgiqe, Neuchatel, Paris et Bruxelles.

3. Borzan Ž. (2001.): Imenik drveća i grmlja. Hrvatske šume, Zagreb. 4. Brzić I., Škvorc Ž., Franjić J., Krstonošić D. (2019.): Ukrasna flora seoskih vrtova

Brodsko-posavske županije. Hrvatski šumarski institut, Zagreb, 46 (1): 1–37. 5. Bušljeta I., (2016.): Utilitarne biljne vrste kućnih vrtova kopnenog dijela mediteranske

zone zadarske županije. Završni rad. Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu, Sveučilište u Zadru, Zadar.

6. Domac R. (1994.): Flora Hrvatske: priručnik za određivanje bilja. Školska knjiga, Zagreb.

7. Erhardt W., Gotz E., Bodeker N., Seybold S. (2014): Zander – Handworterbuch der Pflanzennamen. Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart.

8. Fišić M., Rubinić J., Radišić M. (2019.): Hidrološka analiza izvorišnog dijela rijeke Gacke. Zbornik radova. Građevinski fakultet, Sveučilište u Rijeci, Rijeka. 21(1): 163-177.

9. Gelenčir J. (1991.): Atlas ljekovitog bilja. Prosvjeta, Zagreb. 10. Grgurević D. (1999.): Jadranski perivoji, parkovi i nasadi. Laus, Split. 11. Horvatić S., Trinajstić I. (1967-1981): Analitička flora Jugoslavije 1. Šumarski

fakultet, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb. 12. Idžojtić M. (2009.): Dendrologija – list. Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet,

Zagreb. 13. Kovačević P. (1996.): Tla krških polja i krševita tla Like. Agronomski glasnik: Glasilo

Hrvatskog agronomskog društva, 58(6): 403-433. 14. Kovačić S., Nikolić T., Ruščić M., Milović M., Stamenković V., Mihelj D., Jasprica

N.,Bogdanović S., Topić J. (2008.): Flora jadranske obale i otoka. Školska knjiga, Zagreb.

15. Kraljev D. (2001.): Klimatska obilježja U: Zadarska županija. Zadar, Zadarska Županija: 50-56.

16. Lešić R., Borošić J., Buturac I., Ćustić M., Poljak M., Romić D. (2004.): Povrćarstvo. Zrinski d.d., Čakovec.

17. Makarun P. (2019.): Izazovi razvoja turističke destinacije grada otočca. Završni rad. Poslovni odjel. Stručni studij ugostiteljstva. Veleučilište u Karlovcu, Karlovac.

18. Matulec Lj. (2006.): Flora seoskih tradicijskih vrtova Kontinentalnog dijela Hrvatske. Doktorska disertacija, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu.

19. Pandža, M. (2010.): Flora parka prirode Papuk (Slavonija, Hrvatska). Šumarski list, 134(1-2): 25-43.

20. Pejnović D. (1990.): Prilog poznavanju obilježja klime i klimatska regionalizacija Like., Acta geographica Croatica, 25(1): 1-21.

Page 84: Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline

77

21. Perinčić B. (2010.): Hortikulturna flora Zadra. Magistarski rad. Prirodoslovno-matemtički fakultet, Zagreb.

22. Perinčić, B., Franin, K., Marcelić, Š., Radović, I., & Židovec, V. (2016.): Hortikulturna flora okućnica zadarskog arhipelaga. Agronomski glasnik: Glasilo Hrvatskog agronomskog društva, 78(4): 171-197.

23. Pignatti S. (1982.): Flora D’Italia 1-3. Edagricole, Bologna. 24. Pirić T. (2016.): Vrtovi odgojno-obrazovnih institucija na području gradske četvrti

Sesvete. Diplomski rad. Agronomski faukltet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb. 25. Repić R., Franjić J., Škvorc Ž. (2019.): Ukrasna flora vrtova i parkova grada Slatine

(Hrvatska), Hrvatski Šumarski institut 46(1): 1–27., Zagreb. 26. Smith, R. M., Thompson, K., Hodgson, J. G., Warren, P. H., & Gaston, K. J. (2006.):

Urban domestic gardens (IX): composition and richness of the vascular plant flora, and implications for native biodiversity. Biological conservation, 129(3): 312-322.

27. Starčević, I., Hadelan, L., Zrakić, M. i Jež Rogelj, M. (2018.): Vrednovanje razvojnih potencijala poljoprivrede Ličko-senjske županije primjenom multikriterijskog rangiranja. Poljoprivreda, 24(1): 65-73.

28. Šimunić I. (2007.): Analiza mjesečnih obilježja klime i potreba navodnjavanja u Lici. Agronomski fakultet, Zagreb, 177-197.

29. Šugar I. (1990.): Latinsko-hrvatski i hrvatsko–latinski botanički leksikon. JAZU, Globus, Zagreb.

30. Trinajstić I. (1975.): Analitička flora Jugoslavije 2. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Sveučilišna naklada Liber, Zagreb.

31. Trinajstić I. (1998.): Fitogeografsko rasčlanjenje klimazonalne šumske vegetacije Hrvatske. Šumarski list 9-10: 407-421.

32. Tutin TG., Burges NA., Chater AO., Edmondson JR., Heywood VH., Moore DM.,Valentine DH., Walters SM., Webb DA., ur. (1993.): Flora Europaea 1, 2nd edn. University Press, Cambridge.

33. Tutin TG., Heywood VH., Burges NA., Moore DM., Valentine DH., Walters SM., Webb DA., ur. (1968-1980): Flora Europaea 2-5. University Press, Cambridge.

34. Vabrit S., Kasearu P., Moor U. (2000.): New bedding plants andrequirements in urban landscape desing. Acta Horticulturae 541: 99-106.

35. Vašarević A. (2017.): Analiza klimatskih elemenata na području Like u svrhu određivanja potrebe navodnjavanja. Diplomski rad. Poljoprivredna tehnika: usmjerenje Melioracije, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb.

36. Vidaković M., Franjić J. (2004.): Golosjemenjače. Šumarski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb.

37. Walters SM., Brady A., Brickell CD., Cullen J., Green PS., Lewis J., Matthews VA., Webb DA., Yeo PF., Alexander JCM. (1984-1989): The European garden flora I-III.University Press, Cambridge.

Page 85: Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline

78

Internetski izvori:

1. Flora Croatica Database (FCD) (http://hirc.botanic.hr/fcd/Galerija/) (Pristupljeno 15.04.2019.)

2. Gacka dolina (https://josipa212.wixsite.com/gacka-dolina/zadatci) (Pristupljeno 20.04.2019.)

3. GRIN Taxonomy for Plants (http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/index.pl) (Pristupljeno 23.05.2019.)

4. Map cordinates (https://play.google.com/store/apps/details?id=sands.mapCoordinates.android&hl=en)

(Pristupljeno 28.01.2020.)

5. Nacionalni park Sjeverni Velebit (http://www.np-sjeverni-velebit.hr/posjeti/okolica/gackadolina/) (Pristupljeno 20.04.2020.)

6. REPAM (Renewable Energy Policies Advocacy and Monitoring) (http://www.door.hr/wp-content/uploads/2016/01/REPAM_studija_09_licko-senjska.pdf) (Pristupljeno 23.04.2020.)

7. Tlo i biljka (http://tlo-i-biljka.eu/iBaza/Pedo_HR/index.html?fbclid=IwAR3JIgKpY0OyABh8t-OOr7g1HX7QJ_NzOL2uLwFlvCWqLFoGfzFECrNCKKU) (Pristupljeno 20.04.2020.)

Page 86: Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline

79

8. Prilozi

8.1. Prilog 1: Popis hortikulturne flore privatnih vrtova Gacke doline (Tablica 1.)

Page 87: Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline

i

Tablica 1. Popis hortikulturne flore privatnih vrtova Gacke doline (objašnjenje kratica i simbola u poglavlju 4. Materijal i metode rada).

Red. br. Porodica/Vrsta Hrvatski naziv

Geografsko

podrijetlo

Listopadno/vazdazeleno

Životni oblici

(Zander)

Dom

aće/ Strane

Ukrasne/

Utilitarne

Istraživana površina

SPERMATOPHYTA DICOTYLEDONAE

Anacardiaceae 1 Rhus typhina L. kiseli ruj, kiselo drvo AM-sj (USA) L G/S Ne UK-g 12, 15, 21, 39 Apiaceae

2 Apium graveolens L. celer, selen, pitomi celer EU V DVO/T D UT-p,

lj

1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 21, 24, 25, 27, 28, 30,

35, 36, 37, 38, 40 3 Carum carvi L. kim EU L DVO D UT- lj 2

4 Daucus carota L. mrkva, karota EU V DVO Ne UT-p

2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

5 Foeniculum vulgare var. azoricum (Mill.) Thell. slatki komorač u kulturi V DVO/T Ne UT-p 3, 24, 32, 33,

6 Petroselinum crispum (Mill.) Fuss peršin, petrusimul u kulturi V DVO D UT-p, lj

2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

Apocynaceae

7 Nerium oleander L. oleandar, zlolijesina ME V G D UK-c, lj 15, 16, 31, 34, 36, 39

8 Vinca minor L. mala pavenka, ženska pavenka, mali zimzelen

EU V T/PG-pu D UK-c, lj 1

Aquifoliaceae

9 Ilex aquifolium L. božikovina EU V G/S D UK-g, lj 1, 33

Page 88: Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline

ii

Araliaceae 10 Hedera helix L. obični bršljan EU V PE D UK-c 1, 10, 21, 28

Asteraceae

11 Artemisia absinthium L. obični pelin EU L PG/T D UK-g, lj 1, 7, 24, 30, 33, 38

12 Aster amellus L. talijanski aster EU L T D UK-c 40

13 Calendula officinalis L. neven EU-ju V G Ne UK-c, lj 2, 15, 21, 27, 28, 37

14 Cichorium intybus var. foliosum Hegi radič EU V DVO Ne UK-c, lj 21, 22, 28, 29, 30, 31, 34, 38

15 Gazania rigens (L.) Gaertn. var. rigens gazanija AF-ju V PG Ne UK-c 29, 30, 31, 35, 40

16 Helianthus tuberosus L. čičoka AM-sr V T Ne UT-p 23, 31, 34, 35

17 Lactuca sativa L. zelena salata AF-is V DVO Ar UT-p

1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,

38, 39, 40

18 Leucanthemum vulgare Lam. ivančica, margarita EU V T D UK-c, lj

4, 7, 11, 14, 15, 27, 29, 30, 31, 34, 36, 37

19 Matricaria recutita L. kamilica EU V JED Ar UK-c, lj 1

20 Tagetes patula L. niska kadifica AM-sj (Meksiko) V JED Ne UK-c,

lj3, 4, 8, 9, 11, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 37, 39

21 Zinnia elegans Jacq. cinija AM-sj L JED Ne UK-c 7, 9, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 37

Balsaminaceae

22 Impatiens walleriana Hook. f. vodenika, iglica AF-ji V T Ne UK-c 2, 9, 11, 14, 15, 19, 21, 23, 24, 26, 29, 34, 37, 40

Begoniaceae

23 Begonia cucullata Willd.var. hookeri (A. DC.) L.B. Sm. et B.G. Schub. begonia AM-ju V T Ne UK-c 2, 8, 9, 18, 28, 33, 34, 37

Betulaceae 25 Corylus avellana L. obična lijeska, lješnjak AZ-za L S/G D UT-v 1, 6, 8, 12, 16, 20, 21, 40

Boraginaceae

Page 89: Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline

iii

26 Symphytum officinale L. obični gavez EU L T D UT-lj 24 Brassicaceae

27 Armoracia rusticana G. Gaertn., B. Mey. et Scherb. hren EU L T Ar UT-p,

lj 1, 2, 31

28 Brassica oleracea L. var. botrytis L. cvjetača, karfiol ME (Italija) V JED/DVO Ne UT-p 9, 10, 17, 18, 21, 24, 26, 27, 30, 34, 35, 38, 40

29 Brassica oleracea L. var. capitata (L.) Alef. kupus ME V JED/DVO Ar UT-p

2, 4, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 27, 28, 29,

30, 32, 33, 35, 36, 39

30 Brassica oleracea L. var. gongylodes L. keleraba, repa kelj u kulturi L JED/DVO D UT-p 11, 12, 15, 16, 21, 22, 28, 32

31 Brassica oleracea L.var. italica Plenck brokula u kulturi V JED/DVO Ne UT-p 15, 18, 21, 24, 25, 27

32 Brassica oleracea L. var. sabauda L. kelj u kulturi V JED/DVO Ar UT-p 4, 8, 10, 14, 17, 21, 24, 29, 34, 40

33 Iberis sempervirens L. ognjica, snijeg, vazdazelena ognjica ME V PG D UK-c 1, 3, 11, 36, 39

34 Raphanus sativus L. var. sativus rotkvica u kulturi V JED Ar UT-p, lj 8, 24, 30, 32, 33, 34

Buddlejaceae

35 Buddleja davidii Franch ljetni jorgovan, Davidova budleja AZ-is (Kina) L G Ne UK-c 1, 4, 25, 39

Buxaceae

36 Buxus sempervirens L. obični, zimzeleni šimšir EU V G/S D UK-g 2, 4, 5, 14, 15, 16, 18, 28, 29,

33, 39 Caprifoliaceae

37 Sambucus nigra L. crna bazga EU L G/S D UK-g, lj 8, 10, 23, 27, 30, 40

38 Symphoricarpos orbiculatus Moench indijski ribiz AM-sj (USA) L G Ne UK-c 1, 2, 6, 7, 9, 12, 13, 16, 24, 25, 27, 34, 40

39 Viburnum opulus L. crvena hudika, bekovina, obična udikovina

EU-is L G D UK-c, lj 1, 2, 3, 21, 33, 38

Caryophyllaceae

Page 90: Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline

iv

40 Dianthus chinensis L. kineski, rozi karanfil AZ-is (Kina) V JED/DVO/T Ne UK-c,

lj 1, 3, 6, 14, 20

Chenopodiaceae

41 Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. cicla lisnata blitva u kulturi V DVO D UT-p 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 16, 17,

21, 22, 24, 25, 27, 29, 34, 35,

42 Beta vulgaris var. conditiva Alef. cikla ME V DVO D UT-p 2, 4, 5, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 31, 34, 36

43 Spinacia oleracea L. špinat u kulturi V JED Ar UT-p 10, 11, 21, 22, 30, 32, 33, 34, 37

Clusiaceae 44 Hypericum calycinum L. hiperikum EU-za V G Ne UK-c 3

Cornaceae

45 Cornus mas L. kornelijanska trešnja, drijen EU L G D UT-v,

lj 9, 10, 11, 21, 23

Crassulaceae

46 Sempervivum tectorum L. čuvarkuća EU-sr i ju V T/SU D UK-c, lj

1, 2, 5, 6, 8, 11, 12, 15, 28, 31, 32, 37, 39

Cucurbitaceae

47 Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai lubenica AF-sr V JED Ar UT-p 12, 14, 29, 35, 37

48 Cucumis melo L. dinja u kulturi L JED Ar UT-v, lj 14, 35, 37

49 Cucumis sativus L. krastavac AF-si V JED Ar UT-p, lj

2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35,

36, 37, 38, 40

50 Cucurbita pepo L. tikvica u kulturi V JED Ne UT-p, lj

2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 19, 21, 22, 24, 26, 30, 38, 40

Ericaceae

51 Vaccinium myrtillus L. obična borovnica EU L PG/G D UT-v, lj 1

52 Vaccinium vitis-idaea L. brusnica EU V PG/G D UT-v, lj 31, 40

Fabaceae

Page 91: Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline

v

53 Phaseolus vulgaris L. ssp. vulgaris grah u kulturi V JED D UT-p, lj

2, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 19, 22, 24, 27, 29, 35, 37,

40

54 Pisum sativum L. ssp. sativum grašak ME V JED D UT-p 2, 6, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 24, 25, 27, 34

Fagaceae

55 Castanea sativa Mill. pitomi kesten EU L S D UT-s, lj 1

56 Quercus petreaea (Matt.) Liebl. hrast kitnjak EU L S D UK- s,lj 24

Geraniaceae

57 Pelargonium peltatum (L.) L'Her. viseća pelargonija, điran AF-ju V G Ne UK-c 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15,

26, 27, 28, 29, 30, 38, 39, 40 Grossulariaceae

58 Ribes uva-crispa L. ogrozd EU L G D UT-v, lj 13, 40

Hydrangaceae

59 Hydrangea macrophylla (Thunb. ex Murray) Ser.

velelisna hortenzija, vrtna hortenzija AZ-ji L G Ne UK-c 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 24, 25,

26, 29, 31, 36, 37 Juglandaceae

60 Juglans regia L. subsp. regia pravi orah EU L S Ar UT-v, lj

1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 30, 33,

40 Lamiaceae

61 Lavandula angustifolia Mill. lavanda, despik, trma, levanda EU-ju V PG D UK-c,

lj1, 2, 3, 9, 14, 15, 16, 24, 29,

36, 38, 39

62 Melissa officinalis L. matičnjak ME V T D UK-c, lj 25

63 Menta x piperita L. (M. aquatica x M. spicata)

menta, pepermint, paprena metvica u kulturi V T D UK-c,

lj 1, 7, 18, 24, 25, 27

64 Ocimum basilicum L. bosiljak u kulturi V JED/T D UT-p, lj 24, 27, 36

65 Origanum vulgare L. origano, mravinac, divlji mažuran ME V T D UT-c,

lj 4

Page 92: Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline

vi

66 Rosmarinus officinalis L. ružmarin, ruzmarin, zimorad ME V G D UK-c,

lj 3, 4, 9, 14, 24, 27, 29, 38, 39

67 Salvia officinalis L. ljekovita kadulja, žalfija

EU (Hrvatska) V PG D UK-c,

lj 3

68 Salvia splendens Sellow ex Roem. et Schult. tropska kadulja AM-ju

(Brazil) V T/PG Ne UK-c 4, 31, 36

69 Stachys byzantina K. Koch zečje uši M-e V T Ne UK-c 1, 3, 4, 11, 32, 39 Lauraceae

70 Laurus nobilis L. lovor, lovorika, javorika ME V G D UK-g,

lj 1, 18, 36

Magnoliaceae

71 Magnolia grandiflora L. velecvjetna magnolija, šaholjan AM-sj (USA) V S Ne UK-s 1, 2, 3, 6, 14, 28, 33

Malvaceae

72 Hibiscus syriacus L. obični hibisk, sirijska sljezolika AZ-ju i is L G Ne UK-c 3, 9, 14, 33, 36

Moraceae

73 Ficus carica L. obična smokva ME-is L S/G D UT-v, lj 2, 3, 21

74 Morus alba L. bijela murva, bijeli dud AZ-is (Kina) L S/G Ar UK-s,

lj1, 6, 8, 13, 16, 22, 27, 29, 37,

40 Oleaceae

75 Forsythia x intermedia Zabel (F. suspensa x F. viridissima) forzicija u kulturi L G Ne UK-c 24

76 Jasminum grandiflorum L. španjolski jasmin, Royal jasmin, katalonski jasmin

AZ-ju L G Ne UK-c 18

77 Ligustrum delavayanum Har. kalina EU V G Ne UK-g 20, 25, 26

78 Syringa vulgaris L. obični jorgovan, lilak EU-ji L G/S D UK-c, lj

1, 3, 4, 6, 9, 19, 24, 29, 32, 38

Onagraceae 79 Fuchsia magellanica Lam. izdržljiva fuksija u kulturi L G Ne UT-c 24

Oxalidaceae 80 Oxalis purpurea L. loboda AF-ju V T Ne UK-c 24

Page 93: Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline

vii

Paeoniaceae

81 Paeonia officinalis L. obični božur EU L T D UK-c, lj 3, 7, 10, 11, 21, 29, 37

Polemoniaceae 82 Phlox subulata L. subsp. subulata puzavi plamenac AM-si V T-pu Ne UK-c

Portulacaceae 83 Portulaca grandiflora Hook. prkos AM-ju V JED/SU Ne UK-c 21, 35, 37, 40

Ranunculaceae 84 Consolida ajacis (L.) Schur vrtni kokotić EU L JED D UK-c 33

Rosaceae

85 Aronia arbutifolia (L.) Pers. aronija AM-sr L G Ne UT-v, lj

1, 2, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 18, 19, 22, 24, 25, 28, 33, 38, 40

86 Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. Ex Spach

japanska dunja, dunjarica AZ-ji (Japan) L G Ne UK,

UT-v 1

87 Cydonia oblonga Mill. var. oblonga dunja EU L G/S Ar UT-v, lj

1, 2, 6, 8, 12, 27, 28, 29, 33, 37, 38

88 Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. japanska nešpula, mušmula AZ-ji V S Ne UT-v,

lj 3

89 Fragaria x ananassa Duchesne ex Rozier vrtna jagoda u kulturi V T Ne UT-v

1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 24, 25, 28, 34,

36, 38, 39, 40

90 Malus domestica Borkh. jabuka u kulturi L G/S Ar UT-v, lj

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 22, 23,

25, 27, 28, 35, 36, 40

91 Prunus armeniaca L. marelica, armelin, kajsija AZ-is (Kina) L S Ar UT-v,

lj2, 3, 9, 16, 25, 28, 29, 31, 35,

36, 37

92 Prunus avium (L.) L. trešnja EU L S Ar UT-v, lj

1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 24, 25,

26, 27, 36, 37, 39, 40

93 Prunus cerasus L. var.marasca (Host) Vis.

višnja maraska, maraška, amarena u kulturi L S D UT-v,

lj1, 2, 3, 8, 12, 13, 16, 25, 27,

30, 37, 40

94 Prunus domestica L. šljiva u kulturi L S D UT-v, lj

2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30,

Page 94: Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline

viii

32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

95 Prunus laurocerasus L. lovorvišnja, zeleniče EU-is V G Ne UK-g, lj 3, 5, 6, 14, 31, 36, 39

96 Prunus persica (L.) Batsch breskva AZ-is (Kina) L S/G Ar UT-v, lj 2, 3, 4, 9, 16, 20, 21, 25, 29

97 Prunus serrulata Lindl. japanska trešnja AZ-is L G/S Ne UK-s 21

98 Pyrus communis L. divlja kruška u kulturi L S D UT-v, lj

1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 22, 24, 25,

27, 29, 36, 3999 Rhaphiolepis indica (L.) Lindl. indijski glog AZ-is (Kina) V G Ne UK-g 21

100 Rosa sp. mnogocvjetna ruža, velecvjetna ruža u kulturi L G Ne UK-c

1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 24, 26, 28, 29,

30, 34, 36, 37, 39

101 Rubus idaeus L. malina EU L G D UT-v, lj

1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 28, 29,

30, 35, 36, 37, 38, 40 Ruscaceae

102 Ruscus aculeatus L. bodljikava veprina, oštrolisna veprina EU V G D UK-g,

lj 1

Rutaceae

103 Citrus limon (L.) Burm. f. limun AM-ju V S Ne UT-v, lj 12, 15, 27, 31, 36

Salicaceae 104 Salix caprea L. vrba iva EU L G/S D UK-g 21

Scrophulariaceae

105 Paulownia elongata S. Y. Hu stablo lisica, paulovnija AZ-is (Kina) L S Ne UK-s 2, 35

Solanaceae

106 Capsicum annuum L. paprika AM-sr V JED/T/PG Ne UT-p, lj

2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 40

107 Lycopersicon esculentum Mill. rajčica, pomidor AM-ju (Peru) V JED/T/G Ne UT-p 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,

Page 95: Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline

ix

30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40

108 Petunia integrifolia (Hook.) Schinz et Thell. petunija AM-sj L JED/DVO/

T Ne UK-c 2, 5, 6, 7, 12, 30, 31, 35, 37, 39

109 Solanum melongena L. patlidžan, balancana AF-si V JED/T Ne UT-p, lj 2, 5, 9, 10, 26, 35, 36

110 Solanum tuberosum L. krompir, krumpir u kulturi V T D UT-p, lj

2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35,

36, 37, 38, 39, 40 Tropaeolaceae

111 Tropaeolum majus L. potočarka, dragoljub AM-ju L JED/T Ne UK-c, lj 5, 8, 9, 12, 35, 36

Violaceae

112 Viola odorata L. mirisava ljubica EU L T D UK-c, lj 14, 15, 24

113 Viola tricolor L. sitna ljubičica, maćuhica EU L T D UK-c,

lj6, 7, 9, 11, 15, 20, 22, 28, 36,

39, 40 Vitaceae

114 Vitis vinifera L. vinova loza u kulturi L PE D UT-v, lj

2, 7, 13, 15, 16, 21, 25, 32, 33, 36, 38, 40

MONOCOTYLEDONAE Alliaceae

15 Allium cepa L. obični luk, crveni luk u kulturi V DVO/T Ar UT-p, lj

1, 2, 4, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 25, 27, 28, 29,

31, 32, 34, 35, 36, 37, 39 115 Allium cepa L.var. aggregatum Grp. luk kozjak, ljutika u kulturi V T Ar UT-p 24

116 Allium fistulosum L. zimski luk u kulturi V T Ar UT-p, lj 2, 24, 31, 32, 35

117 Allium ampeloprasum L. ssp. porrum poriluk u kulturi V DVO Ar UT-p 6, 10, 11, 19, 24, 35

118 Allium sativum L. češnjak, bijeli luk u kulturi V T Ar UT-p, lj

2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 27,

28, 29, 31, 34, 36, 37, 38 Agavaceae

Page 96: Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline

x

119 Agave americana L. obična agava, američka agava AM-sr V SU Ne UK-c,

lj 1, 18, 37

Amaryllidaceae 120 Narcissus sp. narcis, sunovrat ME V T D UK-c 24, 40

Asparagaceae

121 Convallaria majalis L. đurđica AZ-is L T D UK-c, lj 24

Hyacinthaceae

122 Hyacinthus orientalis L. zumbul AZ-jz V T Ar UK-c 1, 13, 24, 27, 29, 31, 35, 37, 40

Iridaceae

123 Gladiolus sp. gladiola AF-ju V T Ne UK-c 2, 6, 9, 11, 13, 15, 30, 31, 37, 40

124 Iris sp. perunika, iris EU-ji V T D UK-c 2, 3, 15, 21, 24, 32 Liliaceae

125 Lilium candidum L. gospin ili marijin ljiljan ME (Grčka) V T Ar UK-c,

lj 13, 24

126 Tulipa sp. tulipan EU-za V T Ne UK-c 1, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 19,

20, 21, 24, 27, 28, 29, 33, 34, 36, 38, 39, 40

Musaceae 127 Musa basjoo Siebold et Zucc. banana AZ-is (Japan) V T Ne UT-v 12, 15

Poaceae

128 Cortaderia selloana (Schult. et Schult. f.) Asch. et Graebn. pampas-trava AM-ju V T Ne UK-c 3, 14, 31

129 Zea mays L. kukuruz AM-ju L JED Ne UT-lj 11, 13, 16, 18, 19, 22, 28, 32, 33, 35, 36, 37

GYMNOSPERMAE Cupressaceae

130 Cupressus macrocarpa Hartw. monterejski čempres AM-sj (USA) V S Ne UK-s 1, 4, 5, 14, 25, 26, 28, 31, 39

131 Thuja occidentalis L. obična američka tuja AM-si V G/S Ne UK-g, lj 1, 25, 39

Pinaceae

Page 97: Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline

xi

132 Picea abies (L.) H. Karst obična smreka, božićno drvo EU V S D UK-s,

lj 5

Taxaceae

133 Taxus baccata L. 'Fastigiata' obična tisa, europska tisa EU V S/G D UK-s,

lj 14