of 5 /5
HQI BONG NHAN DAN CQNG HOA xA HQ! CHU NG111A VICT NAM HUYVN SON TINH Bac lap - Ttr do - 11,anh phtic s6: 4L{ /NQ-HDND Son Tinh, ngay 20 theing 12 nom 2017 NGHI QUYET Ve vi"0 bo sung thy toan chi ngfin sach Nha niroc huy0 6 thing cuOi nom 2017 HO BONG NHAN DAN HUYtN SON TINH ICHOA XI - KY HQP THIJ' 5 Can cir Luat To chtk chinh quyki dia phteang ngay 19/6/2015; Can cti. Luat ngan Rich nha nteac ngay 25/6/2015; Can at. Nghi clinh so 31/2017/ND-CP ngay 23/3/2017 clic' Chinh pha Ban hanh Quy ch'j lap, them tra, quyk clinh ke hogch tai chinh 05 nom clia phteang, ke hogch dciu to cong trung hgn 05 nom dia phwang, Ice hogch tai chinh - ngan sach nha 'wove , 03 nom phtrang, cite toan va phcin bo ngan sach clia phteang, phe chucin quyet town ngan sach clia phteang hang nom; Tren ca sa xem xet Ta trinh so 2796/TTr-UBND ngay 05/12/2017 cica Uy ban nhan dein huyen San Tinh ye viec cle nghi bo sung du town chi ngcin sach 6 thong cuoi nom Bao coo tharn tra cica Ban Kinh to - Xa hai Hai cking nhan dcin huyen va y kien thao luan ctia clgi bieu HDND huyen tgi1c5) hop. QUYET NGHI: Dieu 1. BO sung diy toan chi ngfin sach 6 thing cuOi nom 2017 HOi d'Ong nhan dan huyen th8ng nhat trich, tir nguOn ket du ngan sach huyen nom 2016 chuyen sang, nguon thu quS% dat, ngu6n cai cach tier' luang va nguon ngan sach tinh b8 sung có nwc tieu de bo , sung du toan thu - chi ngan sach Nha nuerc 6 thong cuoi 2017, yeti tong so tin la: 24.389.191.067 ding (Bang chic: Hai muvi bon ty ba tram tam chin tri'eu mot tram chin mot nghin /cluing tram sau bay djng). Phan ra cac nguen: + Ngu6n NS tinh 1)6 sung: 17.987.820.105 d8ng Trong do: Chi thuang xuyen: 7.987.820.105 d8ng Chi dau to XDCB: 10.000.000.000 dOng + Ngui5n NS huyen: 6.401.307.962 dOng Trong dó: Chi thuang xuyen: 6.401.307.962 d6ng (co sir citing nguon cai cach tien Luang) (Chi tat co phy lyc clinh kern) 1

HQI BONG NHAN DAN CQNG HOA xA HUYVN SON …sontinh.quangngai.gov.vn/files/vanbanphucvudaihoi/NQ_14.pdf · Ve vi"0 bo sung thy toan chi ngfin sach Nha niroc huy0 ... them tra, quyk

  • Author
    vonhi

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of HQI BONG NHAN DAN CQNG HOA xA HUYVN SON...

Page 1: HQI BONG NHAN DAN CQNG HOA xA HUYVN SON …sontinh.quangngai.gov.vn/files/vanbanphucvudaihoi/NQ_14.pdf · Ve vi"0 bo sung thy toan chi ngfin sach Nha niroc huy0 ... them tra, quyk

HQI BONG NHAN DAN CQNG HOA xA HQ! CHU NG111A VICT NAM HUYVN SON TINH Bac lap - Ttr do - 11,anh phtic

s6: 4L{ /NQ-HDND Son Tinh, ngay 20 theing 12 nom 2017

NGHI QUYET Ve vi"0 bo sung thy toan chi ngfin sach Nha niroc huy0

6 thing cuOi nom 2017

HO BONG NHAN DAN HUYtN SON TINH ICHOA XI - KY HQP THIJ' 5

Can cir Luat To chtk chinh quyki dia phteang ngay 19/6/2015; Can cti. Luat ngan Rich nha nteac ngay 25/6/2015; Can at. Nghi clinh so 31/2017/ND-CP ngay 23/3/2017 clic' Chinh pha

Ban hanh Quy ch'j lap, them tra, quyk clinh ke hogch tai chinh 05 nom clia phteang, ke hogch dciu to cong trung hgn 05 nom dia phwang, Ice hogch tai chinh - ngan sach nha 'wove ,03 nom phtrang, cite toan va phcin bo ngan sach clia phteang, phe chucin quyet town ngan sach clia phteang hang nom;

Tren ca sa xem xet Ta trinh so 2796/TTr-UBND ngay 05/12/2017 cica Uy ban nhan dein huyen San Tinh ye viec cle nghi bo sung du town chi ngcin sach 6 thong cuoi nom Bao coo tharn tra cica Ban Kinh to - Xa hai Hai cking nhan dcin huyen va y kien thao luan ctia clgi bieu HDND huyen tgi1c5) hop.

QUYET NGHI:

Dieu 1. BO sung diy toan chi ngfin sach 6 thing cuOi nom 2017 HOi d'Ong nhan dan huyen th8ng nhat trich,tir nguOn ket du ngan sach

huyen nom 2016 chuyen sang, nguon thu quS% dat, ngu6n cai cach tier' luang va nguon ngan sach tinh b8 sung có nwc tieu de bo,sung du toan thu - chi ngan sach Nha nuerc 6 thong cuoi 2017, yeti tong so tin la: 24.389.191.067 ding (Bang chic: Hai muvi bon ty ba tram tam chin tri'eu mot tram chin mot nghin /cluing tram sau bay djng).

Phan ra cac nguen:

+ Ngu6n NS tinh 1)6 sung: 17.987.820.105 d8ng Trong do: Chi thuang xuyen: 7.987.820.105 d8ng

Chi dau to XDCB: 10.000.000.000 dOng + Ngui5n NS huyen: 6.401.307.962 dOng

Trong dó: Chi thuang xuyen: 6.401.307.962 d6ng (co sir citing nguon cai cach tien Luang)

(Chi tat co phy lyc clinh kern)

1

Page 2: HQI BONG NHAN DAN CQNG HOA xA HUYVN SON …sontinh.quangngai.gov.vn/files/vanbanphucvudaihoi/NQ_14.pdf · Ve vi"0 bo sung thy toan chi ngfin sach Nha niroc huy0 ... them tra, quyk

Dieu 2. TO chtic thirc hien 1. Giao Uy ban nhan dan• huyen to chirc trien khai thuc hien can d6i ngan

sach c6 ke hoach dieu chinh, be sung hop 1Y; dong thi quan 1y va dieu hanh thu - chi ngan sach theo dung quy dinh cita Luat Ngan sach hien hanh.

2. Thu6mg truc Hei d6ng nhan dan huyen, cac Ban HOi d6ng nhan dan va dai bieu I-10i (tong nhan dan huyen giam sat viec thuc hien Nghi quyet.

Dieu 3. MO luc thi hanh Nghi quyat nay da dugc flOi d6ng nhan dan huyen San Tinh kh6a XI, kY

h9p1an thir 5, thong qua ngay 20 thang 12 nam 2017 va có hieu luc ke tir ngay thOng qua./.

Noi nOn: - TT.HDND tinh; - UBND tinh; Be° cao - Thueyng live Huyen riy; - TT HDND, UBND, UBMTTQVN huyen; - Dai bleu HDND huyen khoa XI; - Dai bleu HDND tinh bAu tai Son Tinh; - Cac phong, ban, nganh, H¢i doan the huyen; - Cac co quan TW dong tren ilia ban huyen; - KBNN huyen; - TT.HDND, UBND cac xd; - Luu: VT.

2

Page 3: HQI BONG NHAN DAN CQNG HOA xA HUYVN SON …sontinh.quangngai.gov.vn/files/vanbanphucvudaihoi/NQ_14.pdf · Ve vi"0 bo sung thy toan chi ngfin sach Nha niroc huy0 ... them tra, quyk

HQI BONG NHAN DAN HUYtIsl SON T!NH

coo HOA xA HQI CHU NGHTA VItT NAM BOc - Tv do - Honh phOc

PH!) LVC

SUNG 6 THANG CUOI NAM 2017 /NQ-HDND ngay 20 /12/2017 cia HDND huyen San Tjnh)

DVT: ding

TT T6ng cOng Chi tiet \.IY/

DON (8 DU BO SUNG v6n Ns tinh bo sung

V6n NS huy?n

I BO SUNG KINH PHI CHI THU6NG XUYtN 9.917.799.374 4.773.020.105 5.144.779.269 1 Van ph/mg HDND via UBND 63.721.800

44.721.800

0 63.721.800 B6 sung kinh phi cho cin b0 lanh deo di Ong tac ntroc ngotli theo Thong bio s6 572-TB/HU ngity 16/8/2017 cda BTV Huyen Oy 0 44.721.800

B6 sung kinh phi cho Thutmg trtrc HDND huyen phuc Ai dqt giim sat dm Doan giam sat UBTVQH 15.500.000 0 15.500.000

B6 sung kinh phi cho Thuong trtrc HDND huyen may trang phuc vit clip sinh hoot phi cho Dpi bleu HDND huyOn IdnIoa XI theo CEng van s6 2224/UBND ngtly 27/10/2016

3.500.000 0 3.500.00

2 Ban Chi huy Quail stir huyen 48.000.000 0 — 48.000.0

VA viec he trq kinh phi cho Ban Chi huy Quin stir huyen lam du Vinh Quang vi chili cli

48.000.000 - 0 48.000.000

3 CEng an huyen 30.000.000 0 30.000.000 HT KP dim bio an ninh trit hr niim 2017 (trich tfr ngu6n thu xtt phat giao th8ng)

30.000.000 0 30.000.000

4 Chi Cue thus 30.000.000 0 30.000.000 H8 trq kinh phi t6 chic khai thic ngu6n thu, ch6ng thit thu Ngin sich nim 2017

30.000.000 0 30.000.000

5 BM TruyAn thanh 14.850.000 0 14.850.000

B6 sung kinh phi t6 chic HOi nghi niu guong, bik dtrcmg, khen Muting "Man tam gircmg binh di ma cao quy" cAp huyen nim 2017

8.850.000 8.850.000

Bto sung kinh phi thwc hien ph6ng stir 02 xa vg dich NTM 2017 6.000.000 ' 6.000.000

6 HOi Phy nfr huyen 40.000.000 0 40.000.000 B6 sung kinh phi cho Hui LHPN huyen t6 chirc HOi thi tim hik Nghl quyOt Dai hOi dpi ban Phu ne cic clip cap huyen vi tham gia H8i thi dm hien Nghj quyet psi hOi dai bieu Phi nit cic cAp dip tinh nam 2017

40.000.000 0 40.000.000

7 Huyen ay Sun Tinh 261.275.000 0 261.275.000

B6 sung kinh phi hoot dung cho Huyen Oy nam 2017 200.000.000

37.980.000

0 200.000.000

B6 sung kinh phi t6 chirc H0i nghi neu gucmg, hien ducmg, khen duremg "Nhung In gucmg binh di mi cao quy" clip huyen nitm 2017

0

0

37.980.000

23.295.000 H8 trq kinh phi trao giii vi t6ng ket cuOc thi tim Mk ljch sir quan he Viet Nam - Lao cho Ban Tuyen gido Huyen Oy

23.295.000

8 UBMT TQVN huyin — au moo

6.150.000

0 68.150.000 Be sung kinh phi cho Oy ban Met Van T6 qu6c Viet Nam huyen t6 chat hop quit thi dua vi c8ng tic kiem tra mat hen 6 thang clau nam 2017

0 6.150.000

B6 sung kinh phi cho UBMT TQVN huyen thwc hien giam sat theo QD s6 217 - QD/TW ngay 12/12/2013 20.000.000 0

0

20.000.000

20.000.000 B6 sung kinh phi cho UBMTTQVN huyen thwc hien hoot dOniquim ly Quy vi ngtrbi ngheo 20.000.000

22.000.000

30.000.000

VA viec b6 sung kinh phi cho Oy ban MTTQ VN huyen h8 trq cho 11 Khu din cu t6 chirc Ngay hOi Doi doin ket toin din tOc ntim 2017 0 22.000.000

9 Kho Inc Nhi mirk huyen -- - - 0 30.000.000

Tret.” 1

Page 4: HQI BONG NHAN DAN CQNG HOA xA HUYVN SON …sontinh.quangngai.gov.vn/files/vanbanphucvudaihoi/NQ_14.pdf · Ve vi"0 bo sung thy toan chi ngfin sach Nha niroc huy0 ... them tra, quyk

TT DON VI / NOI DUNG BO SUNG TOng cong Chi tiEt

v6n NS tinh h6

sung Von NS huyEn

Ho tra kinh phi t6 chirc van hanh Tabmis quy6t Man Nien (10 ngan sach 2016 va chuin bi khoa s6 quy6t town ngan sach nam 2017

30.000.000 0 30.000.000

10 Phbng Lao dOng - TB vii XII 3.367.340.000 3.367.340.000

Vb Wee phan b6 kinh phi nang cao nang 1uc giam sat, &nit gia thuc hien Chuang With MTQG Gitlin ngheo bin yang am 2017 theo QD s61046/QD-UBND ngity 02/6/2017 ciut tinh

20.000.000

3.347.340.000

20.000.000

3.347.340.000

0

0 . Phan khai kinh phi thuc hien chinh sach trq gill!) cac d6i ttrqng bao trq

xa hed tren dja ban huyen nam 2017 theo QD s6 1394/QD-UBND ngay 22/9/2017 ciut tinh

11 Phbng NOi vg huyto 1.193.815.000 1.010.215.000 183.600.000

_La B6 sung kinh phi thi tuyen c8ng char xa nam 2017 cho Meng NOi vt1

yt en 9.000.000 0 9.000

B6 sung kinh phi thi tuydn c8ng char xa nam 2017 cho Phbng NOi vu huyen

174.600.000

1.010.215.000

8.100.000

0 -i--

174.60 -, • - e

ye viec giai guy& kinh phi thuc hien chinh etch tinh glint bien the am 2017 (dqt 1) theo Nghj djnh s6 108/2014/ND-CP cult Chinh phis

1.010.215.000

4

.x4 12 Phbng Y ti 8.100.11 0

.4..z........ ,._ B6 swig kinh phi chi boat dOng cong tac clang cho Chi bg 8.100.000

40.000.000

40.000.000

0 8.100.000

13 Phbng Kinht licf---IT 0 40.000.000 V6 vi6c trich ngu6n thu phi, 1e phi dip giAy phip kinh doanh va chi phi them djnh thi6t ke Icy thuat, them dinh du toan xay dung cho Phbng Kinh to va Ha tang

0 40.000.000

. 14 —I— Phbng TM chinh - KB 30.000.000

30.000.000

70.900.000

62.900.000

0 30.000.000 ' B6 sung kinh phi t6 chtrc quy6t toan ngan sach nha ricrac huyen 2016

va cons tac Ichoi s6 am 2017 -i-- 0 30.000.000

15 Thanh tra huyOn 70.900.000 Trich 30% b6 sung kinh phi host dOng cho Thanh tra huyen theo QD s6 - 2187/QD-UBND ngay 14/7/2017 call huyen 0 62.900.000

H8 ter kinh phi tong lc& ding tic thi dua khen thudng Cum thi dua cac huyen, thanh ph6 phia bac 8.000.000 0 8.000.000

16 Trung Tam Phat triin gut 8i1t 405.105.105 395.465.105 9.640.000

B6 sung kinh phi chi hoot Ong c8ng Mc clang cho Chi b0 9.640.000 0

395.465.105

9.640.000

0 Phiin b6 di; coin chi nein sach nhil nu& nam 2017 cho Trung tam Phat tri6n qu9 chit huyen San Tjnh theo QD s6 586/QD-UBND ngity 01/9/2017 call UBND tinh)

395.465.105

17 Trung tam Van hOa Thong tin - The thao 19.090.000 0 — 19.090.000

B6 sung kinh phi t6 chac Heil nghj nau guang, bieu dtrung, khen dunk% "Nhttng tam guang binh di ma cao quy" cap huyEn nam 2017

19.090.000 0 19.090.000

18 V/v phan khai kinh phf thtyc itiEn (lieu chinh tier' krong theo Nghl dinh so 47/2017/ND-CP ngay 24/4/2017 ctia Chink phti cho cac co' quan, don vi va cac truing hue thuc huyen

4.197.452.469 0 4.197.452.469

IlAiel SUNG KINH P/11 CO MkJC TIEU CHO CAC XA 4.471.391.693 3.214.800.000 1.256.591.693 1 UBND cac xa 4.156.391.693 3.114.800.000 1.041.591.693

V8 viec phan b6 kinh phi h8 trq tin dien hO ngheo, hO CS xa hOi quy 11/2017 (Theo QD s6 1281/QD-UBND ngity 11/7/2017 caa UBND tinh)

302.379.000 302.379.000 0

V6 viec phan b6 kinh phi II& trqtilii-di6n hO ngheo, hO CS xa hOi quy III+IV/2017 (Theo QD s6 1942/QD-UBND ngay 23/10/2017 dm UBND tinh)

568.890.000 568.890.000 0

Tram? 2

Page 5: HQI BONG NHAN DAN CQNG HOA xA HUYVN SON …sontinh.quangngai.gov.vn/files/vanbanphucvudaihoi/NQ_14.pdf · Ve vi"0 bo sung thy toan chi ngfin sach Nha niroc huy0 ... them tra, quyk

TT DON VI / NOI DUNG Bb SUNG Tring Ong Chi tiet

viin NS tinh IA

sung V6n NS huyen

\le viec giai quy6t kinh phf thyc hien the dO, chinh sach doi v6i can be, khong du dieu kien ve tu6i tai dr, tai bei nhiem theo Nghj dinh SE 39.531.000 39.531.000 0 26/2015/ND-CP ngay 08/3/2015 cua Chinh phil (QD s6 1256/QD- UBND ngay 06/7/2017 dm UBND tinh)

HE trq kinh phi cho UBND cac xa thyc hien citing tic sip nh4p, hgp nhat cac HTX; deing theyi thu h6i kinh phi da tam (mg thyc hien c8ng tic sap nh4p, hyp nhat cac HTX tren dia ban huyen

120.000.000 0 120.000.000

V/v phan khai kinh phi thyc hi'en dieu chinh tien lucmg theo Nghj dinh s6 47/2017/ND-CP cua Chinh phi cho ngutri hoat Ong khong chuyen trach dm cac id tren dia ban huyen

369.497.700 0 369.497.700

V/v phan khai kinh phi thirc hien dieu chinh tien luong theo Nghj dinh so 47/2017/ND-CP va trg cap hang thing theo Nghj dinh s6 552.093.993 0 552. .993

76/2017/ND-CP ngay 30/6/2017 oh Chinh pH cho UBND cac xi 74, \ fr

Phan b8 kinh phi hO trg na'ng cao hieu qua chin nu8i n6ng h6 theo Quyet dinh 36/2015/QD-UBND ngay 06/8/2015 cua UBND tinh

200.000.000 200.000.000 Quatig Ngai theo QD s6 708/QD-UBND ngay 26/4/2017 cua UBND tinh

Phan be) kinh phi sy nghiep thyc hien Chuang trinh myc tieu Quoc gia xay dyng ding then mai nam 2017 theo Quyet dinh s6 808/QD- 2.004.000.000 2.004.000.000 0

UBND ngay 28/4/2017 cua Chu tjch UBND tinh Quang Ngai

2 UBND xi Tjnh Wing 150.000.000 100.000.000 50.000.000 Phan b6 kinh phi sy nghiep thyc hien Chuang trinh 135 nam 2017 cho

UBND xa Tinh Dong theo QD s6 1579/QD-UBND ngay 28/8/2017 100.000.000 100.000.000 0

. dm tinh

HS trq kinh phi din 1p chi& din phong thu nam 2017 50.000.000 0 50.000.000

3 UBND xi Tinh Binh 15.000.000 0 15.000.000 HE trg kinh phi cho UBND xa Tjnh Binh t6 chirc Li Mit rth'an dank hien "Xi dat chuan van h6a tieing thon mdri"

15.000.000 0 15.000.000

4. UBND xi Tjnh Bic 50.000.000 0 50.000.000

HE trg kinh phi din tflp chien du Wing thin nam 2017 50.000.000 0 50.000.000

5 UBND VI Tjnh San 50.000.000 0 . 50.000.000

HE trg kinh phi then t4p chi& dau pilling the' n5m 2017 50.000.000 0 50.000.000

6 UBND xi Tjnh Hi 50.000.000 0 50.000.000

HE try kinh phi din tAp chin du phong thu nam 2017 50.000.000 0 50.000.000

HI BO SUNG KINH PHI CHI DAU TU. PHAT TRIEN 10.000.000.000 10.000.000.000 0 1 Ban QL Dy in Wu tir va Xfiy dung huyOn 10.000.000.000 10.000.000.000 0

CEng trinh: Trung tarn \In hoa - Thong tin - Th8 thao huy8n (theo QD se) 3830/QD-UBND ngay 30/10/2017 cua UBND huyen) 10.000.000.000 10.000.000.000 0

TONG CQNG (I+II+III): 24.389.191.067 17.987.820.105 6.401.370.962 Bang chit: Hai mad ban ty3 ba tram tam nurai chin WO m5t tram chin muai mbrt nghin skit mud bay Bang.

Phan ra cac ngu6n:

+ NguOn NS tinh b6 sung: 17.987.820.105 dOng.

Thong do: Chi thutrng xuyen: 7.987.280.105 &mg.

Chi du to XDCB: 10.000.000.000 d6ng.

+ Nguem NS huyen:

6.401.370.962 d6ng.

Trong do: Chi thuerng xuyen:

6.401.370.962 citing (g6m chi tir ngu6n CCTL:

5.119.044.162 ding).

Trang 3