HRONOLOŠKI REGISTAR

 • View
  215

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of HRONOLOŠKI REGISTAR

 • etvrtak, 17. 1. 2013. SLUBENI GLASNIK BiH - Meunarodni ugovori Str./. 1

  , 17. 1. 2013. - Broj/ 1

  ISSN 1512-7532

  HRONOLOKI REGISTAR PROPISA OBJAVLJENIH U "SLUBENOM GLASNIKU BiH"-

  dodatak MEUNARODNI UGOVORI

  U 2014. GODINI

  (1-21)

  S A D R A J / K A Z A L O /

  PARLAMENTARNA SKUPTINA

  BOSNE I HERCEGOVINE/

  PARLAMENTARNA SKUPTINA

  BOSNE I HERCEGOVINE/

  ............................................... 2

  PREDSJEDNITVO BOSNE I HERCEGOVINE/

  PREDSJEDNITVO BOSNE I HERCEGOVINE/

  ....... 14

 • HRONOLOKI REGISTAR Slubenog glasnika BiH - Meunarodni ugovori Godina 2014.

  Str./. 2 - 2014.

  Redni

  broj

  Broj

  glasila

  Broj

  strane

  PARLAMENTARNA SKUPTINA BOSNE I HERCEGOVINE/ PARLAMENTARNA SKUPTINA BOSNE I HERCEGOVINE/

  1. Odluka o davanju suglasnosti za ratifici-ranje Ugovora izmeu Bosne i Hercego-vine i Republike Makedonije o izmjenama i dopunama Ugovora o izruenju izmeu Bosne i Hercegovine i Republike Makedonije (hrvatski jezik) 5 1

  - ( ) 5 1

  Odluka o davanju saglasnosti za ratifika-ciju Ugovora izmeu Bosne i Hercegovi-ne i Republike Makedonije o izmjenama i dopunama Ugovora o izruenju izmeu Bosne i Hercegovine i Republike Makedonije (bosanski jezik) 5 1

  2. Odluka o davanju suglasnosti za ratifici-ranje Ugovora izmeu Vijea ministara Bosne i Hercegovine i Vijea ministara Republike Albanije o suradnji u podruju veterinarstva (hrvatski jezik) 5 2

  - ( ) 5 2

  Odluka o davanju saglasnosti za ratifika-ciju Ugovora izmeu Vijea ministara Bosne i Hercegovine i Vijea ministara Republike Albanije o saradnji u oblasti veterinarstva (bosanski jezik) 5 2

  3. Odluka o davanju suglasnosti za ratifici-ranje Ugovora izmeu Bosne i Hercego-vine i Republike Makedonije o izmjenama i dopunama Ugovora izmeu Bosne i Hercegovine i Republike Makedonije o meusobnom provoenju sudskih odluka u kaznenim stvarima (hrvatski jezik) 5 2

  - ( ) 5 3

  Odluka o davanju saglasnosti za ratifika-ciju Ugovora izmeu Bosne i Hercegovi-ne i Republike Makedonije o izmjenama i dopunama Ugovora izmeu Bosne i Hercegovine i Republike Makedonije o 5 3

  Redni

  broj

  Broj

  glasila

  Broj

  strane

  meusobnom izvravanju sudskih odluka u krivinim stvarima (bosanski jezik)

  4. Odluka o davanju suglasnosti za ratifici-ranje Ugovora izmeu Bosne i Hercego-vine i Republike Makedonije o izmjenama i dopunama Ugovora izmeu Bosne i Hercegovine i Republike Makedonije o pravnoj pomoi u graanskim i kaznenim stvarima (hrvatski jezik). 5 3

  - ( ) 5 3

  Odluka o davanju saglasnosti za ratifika-ciju Ugovora izmeu Bosne i Hercegovi-ne i Republike Makedonije o izmjenama i dopunama Ugovora izmeu Bosne i Hercegovine i Republike Makedonije o pravnoj pomoi u graanskim i krivinim stvarima (bosanski jezik) 5 4

  5. Odluka o davanju suglasnost za ratificira-nje Sporazuma o financiranju izmeu Bosne i Hercegovine i Europske komisije u vezi s prekograninim programom Hrvatska - Bosna i Hercegovina u okviru Instrumenta pretpristupne pomoi za 2012. godinu (Centralizirano upravljanje) (hrvatski jezik) 5 4

  - - 2012. ( ) ( ) 5 4

  Odluka o davanju saglasnosti za ratifika-ciju Sporazuma o finansiranju izmeu Bosne i Hercegovine i Evropske komisije u vezi s prekograninim programom Hrvatska - Bosna i Hercegovina u okviru Instrumenta pretpristupne pomoi za 2012. godinu (Centralizirano upravljanje) (bosanski jezik) 5 5

  6. Odluka o davanju suglasnosti za ratifici-ranje Sporazuma izmeu Bosne i Herce-govine i eke Republike o suradnji u borbi protiv kriminala, posebno terorizma, ilegalne trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima i organiziranog kriminala (hrvatski jezik) 5 5

  - , , 5 5

 • Godina 2014. HRONOLOKI REGISTAR Slubenog glasnika BiH - Meunarodni ugovori

  2014. - Str./. 3

  Redni

  broj

  Broj

  glasila

  Broj

  strane

  ( )

  Odluka o davanju saglasnosti za ratifika-ciju Sporazuma izmeu Bosne i Hercego-vine i eke Republike o saradnji u borbi protiv kriminala, posebno terorizma, ilegalne trgovine opojnim drogama i psihotropnim supstancama i organiziranog kriminala (bosanski jezik) 5 5

  7. Odluka o davanju suglasnosti za ratifici-ranje Sporazuma izmeu Vijea ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Makedonije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i imovinu (hrvatski jezik) 5 6

  - ( ) 5 6

  Odluka o davanju saglasnosti za ratifika-ciju Sporazuma izmeu Vijea ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Makedonije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i imovinu (bosanski jezik) 5 6

  8. Odluka o davanju suglasnosti za ratifici-ranje Sporazuma izmeu Vijea ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Slovenije o razmjeni i obostranoj zatiti tajnih podataka (hrvatski jezik) 5 6

  - ( ) 5 7

  Odluka o davanju saglasnosti za ratifika-ciju Sporazuma izmeu Vijea ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Slovenije o razmjeni i obostranoj zatiti tajnih podataka (bosanski jezik) 5 7

  9. Odluka o davanju suglasnosti za ratifici-ranje Sigurnosnog sporazuma izmeu Vijea ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije (hrvatski jezik) 5 7

  - ( ) 5 7

  Odluka o davanju saglasnosti za ratifika-ciju Sigurnosnog sporazuma izmeu Vijea ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije (bosanski jezik) 5 8

  10. Odluka o davanju suglasnosti za ratifici-ranje Protokola izmeu Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Ministarstva za 5 8

  Redni

  broj

  Broj

  glasila

  Broj

  strane

  nacionalnu ekonomiju Maarske o suradnji malih i srednjih poduzea (hrvatski jezik)

  - - - ( ) 5 8

  Odluka o davanju saglasnosti za ratifika-ciju Protokola izmeu Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Ministarstva za nacionalnu ekonomiju Maarske o saradnji malih i srednjih preduzea (bosanski jezik) 5 8

  11. Odluka o davanju suglasnosti za ratifici-ranje Sporazuma izmeu Vijea ministara Bosne i Hercegovine i OESS-a - Organizacije za europsku sigurnost i suradnju u podruju obrane i sigurnosti (hrvatski jezik) 5 9

  - () ( ) 5 9

  Odluka o davanju saglasnosti za ratifika-ciju Sporazuma izmeu Vijea ministara Bosne i Hercegovine i Organizacije za sigurnost i saradnju u Evropi (OSCE) u oblasti odbrane i sigurnosti (bosanski jezik) 5 9

  12. Odluka o davanju suglasnosti za ratifici-ranje Memoranduma o razumijevanju izmeu Europske unije i Bosne i Herce-govine o sudjelovanju Bosne i Hercego-vine u programu MEDIA 2007 (hrvatski jezik) 5 9

  - 2007 ( ) 5 10

  Odluka o davanju saglasnosti za ratifika-ciju Memoranduma o razumijevanju izmeu Evropske unije i Bosne i Herce-govine o ueu Bosne i Hercegovine u programu MEDIA 2007 (bosanski jezik) 5 10

  13. Odluka o davanju suglasnosti za ratifici-ranje Ugovora o financiranju izmeu Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i Europske investicijske banke i JP Autoputevi Republike Srpske - Autoput Banja Luka - Doboj (hrvatski jezik) 5 10

  - 5 10

 • HRONOLOKI REGISTAR Slubenog glasnika BiH - Meunarodni ugovori Godina 2014.

  Str./. 4 - 2014.

  Redni

  broj

  Broj

  glasila

  Broj

  strane

  - - ( )

  Odluka o davanju saglasnosti za ratifika-ciju Ugovora o finansiranju izmeu Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i Evropske investicione banke i JP Autoputevi Republike Srpske - Autoput Banja Luka - Doboj (bosanski jezik) 5 11

  14. Odluka o davanju suglasnosti za ratifici-ranje Ugovora o kreditu za projekt izmeu KfW-a, Frankfurt na Majni (KfW), i Bosne i Hercegovine, koju zastupa Ministarstvo financija i trezora (korisnik kredita), i Federacije Bosne i Hercegovine, koju zastupa Federalno ministarstvo financija, i Elektroprivrede Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo (EP BiH) (agencija za realizaciju projekata) za iznos od 65.000.000 eura - Vjetropostrojenje Podveleje (hrvatski jezik) 5 11

  - KfW, (KfW) ( ) .. () ( ) 65.000.000 - ( ) 5 11

  Odluka o davanju saglasnosti za ratifika-ciju Ugovora o kreditu za projekat izmeu KfW-a, Frankfurt na Majni (KfW), i Bosne i Hercegovine, koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora (korisnik kredita), i Federacije Bosne i Hercegovine, koju zastupa Federalno ministarstvo finansija, i Elektroprivrede Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo (EPBiH) (Agencija za realizaciju projekata) za iznos od 65.000.000 eura - Vjetroelektrana Podveleje (bosanski jezik) 5 12

  15. Odluka o davanju suglasnosti za ratifici-ranje Sporazuma o financiranju izmeu Bosne i Hercegovine i Meunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj (IFAD) - Projekt razvoja ruralnog poslovanja (hrvatski jezik) 5 12

  - - () - ( ) 5 12

  Odluka o davanju saglasnosti za ratifika-ciju Sporazuma o finansiranju izmeu 5 12

  Redni

  broj

  Broj

  glasila

  Broj

  strane

  Bosne i Hercegovine i Meunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj (IFAD) - Projekat razvoja ruralnog poslovanja (bosanski jezik)

  16. Odluka o davanju suglasnosti za ratifici-ranje Ugovora o garanciji, koji se odnosi na Ugovor o zajmu za Projekt centralnog grijanja Pale izmeu Bosne i Hercegovi-ne i Europske banke za