Registar djelatnosti.pdf

  • View
    283

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Registar djelatnosti

Text of Registar djelatnosti.pdf

KLASIFIKACIJA DJELATNOSTI BOSNE I HERCEGOVINEMETODOLOKE NAPOMENEOve metodoloke napomene su izvod iz Metodolokog uputstva za primjenu klasifikacije djelatnosti Bosne i Hercegovine, koje Agencija za statistiku BiH donosi kao poseban dokument. I. KLASIFIKACIJA DJELATNOSTI

I.1 UVOD Klasifikacija djelatnosti Bosne i Hercegovine (u dajnjem tekstu: KD BiH), predstavlja opti statistiki standard Bosne i Hercegovine kojeg, prema lanu 6. Zakona o klasifikaciji djelatnosti u Bosni i Hercegovini (Slubeni glasnik BiH, broj 76/06) donosi Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Agencija). Agencija odlukom donosi KD BiH. Prijedlog izmjena i dopuna klasifikacije i svih njenih buduih revizija izrauje Agencija, u saradnji sa Federalnim zavodom za statistiku i Republikim zavodom za statistiku Republike Srpske (u daljnjem tekstu: entitetski zavodi). KD BiH je statistika klasifikacija a moe se koristiti i u nestatistike svrhe ali se pri tome moraju strogo potovati pravila koritenja data u ovom metodolokom uputstvu. KD BiH se u skladu sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine i Odlukom o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine jedinstveno primjenjuje na nivou Bosne i Hercegovine, (entiteti i Brko Distrikt). I.2 OSNOVNE KARAKTERISTIKE KD BiH je klasifikacija svih ekonomskih djelatnosti u BiH, koja je izraena na osnovu Statistike nomenklature ekonomskih aktivnosti Evropske Unije NACE Rev.1.1 1) i uporediva je sa meunarodnom standardnom industrijskom klasifikacijom svih ekonomskih djelatnosti Ujedinjenih Naroda - ISIC Rev.3 2). KD BiH je u potpunosti preuzeta statistika klasifikacija ekonomskih djelatnosti Evropske Unije, NACE Rev.1.1, koja je samo dodatno razraena do nivoa podrazreda (ifra djelatnosti odreena sa 5 cifara). Ovi podrazredi odraavaju specifinosti Bosne i Hercegovine, posebno njena dva Entiteta (Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska) i zasebne administrativne jedinice Distrikta Brko Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu Distrikt).

1)

Statistical Classification of Economic Activities in the Evropean Community, NACE Rev.1.1

NACE Rev.1.1 je aurirana verzija NACE Rev.1, a objavljena je 19. 12. 2001 kao "Propis Vijea EU (EEC), broj 29/2002 o izmjenama i dopunama propisa Vijea Ministara Evropske Zajednice (EEC) broj 3037/90 o statistikoj klasifikaciji ekonomskih djelatnosti Evropske Zajednice". NACE Rev.1.1 je u primjeni u zemljama lanicama Evropske Unije od 1. Januara 2003.NACE Rev.1 je osnovna klasifikacija djelatnosti Evropske Unije, objavljena 24. 10. 1990 kao "Propis Vijea Ministara Evropske Zajednice broj 3037/90" (Council Regulation (EEC) No 3037/90 on the statistical classification of economic activities in the European Community). Vijee Ministara Evropske zajednice je odobrilo ovaj propis 9 Oktobra 1990. 2) ISIC Rev.3 - International Standard Industrial Classification of all Economic Activities, Third Revision, United Nations, Statistical Papers, Series M, No 4, Rev.3, New York 1990.

1

I.3 STRUKTRA I SISTEM OZNAAVANJA KD BIH I.3.1 Struktura KD BiH ima slijedee hijerarhijske kategorije grupisanja privrednih i drugih djelatnosti: - podruje (oznaen jednoslovnom abecednom ifrom), - podpodruje (oznaeno dvoslovnom abecednom ifrom), - oblast (oznaena dvocifrenom brojanom ifrom), - grana (oznaena trocifrenom brojanom ifrom), - razred (oznaen etverocifrenom brojanom ifrom), - podrazred (oznaen petocifrenom brojanom ifrom). Klasifikacija djelatnosti KD BiH. ima 17 podruja, 31 potpodruje, 62 oblasti, 224 grane, 514 razreda i 625 podrazreda. I.3.2 ifarski sistem KD BiH ifarski sistem KD BiH prikazan je u Tabeli 1. i obuhvata: podruje (section), oznaenu jednoslovnom abecednom ifrom prvi nivo meunivo potpodruje (subsection), oznaenu dvoslovnom abecednom ifrom drugi nivo oblast (division), oznaenu dvocifrenom brojanom ifrom trei nivo grana (group), oznaenu trocifrenom brojanom ifrom etvrti nivo razred (class), oznaenu etverocifrenom brojanom ifrom peti nivo podrazred (subclass), oznaenu petocifrenom brojanom ifrom. Formiranje i brojano oznaavanje petocifrenih podrazreda KD BiH izvreno je konzistentno kako bi se u klasifikaciji djelatnosti KD BiH zadrala ukupnost preuzete strukture i sadraja iz NACE-a Rev.1.1. Pri tom je koriten sljedei postupak: a) b) ralanjenim izvornim razredima NACE-a Rev.1.1 iza etverocifrene brojane oznake dodijeljena je jo jedna brojana oznaka: 1, 2 n, ovisno o broju formiranih podrazreda, i neralanjenim izvornim razredima NACE-a Rev.1.1 koji su preuzeti u KD BiH bez daljnjeg ralanjivanja, dodijeljena je dodatna oznaka "0" iza etverocifrenog nivoa razreda, i to iz praktinih razloga (obrada podataka).

TABELA 1. Hijerarhijski nivoi klasifikacije djelatnosti KD BiH NAZIV NIVOA podruje potpodruje oblast grana razred podrazred SISTEM OZNAAVANJA AQ CA DN 01 99 01.1 99.0 01.11 99.00 01.111 99.000 VRSTA OZNAKE jednoslovna dvoslovna dvocifrena trocifrena etverocifrena petocifrena UKUPNO 17 31 62 224 514 625

U Tabeli 2. prikazan je broj naslova unutar svakog hijerarhijskog nivoa KD BiH po pojedinanim podrujima KD BiH, sve do najnieg nivoa podrazreda.

2

TABELA 2. Osnovna struktura i broj naslova KD BiH, po hijerarhijskim nivoima Broj naslova po hijerarhijskim nivoima Oznake i nazivi podruja KD BiH PotpodOblasti Grane Razredi ruja Ukupno 1 1 2 14 1 1 1 2 1 5 23 2 1 3 6 1 13 103 4 5 19 14 2 16 242 7 17 79 25 3 21 254 10 21 98 Podrazredi Razra- Bez eni razrade 18 2 9 24 4 7 28 7 1 12 230 6 14 70

A B C D E F G

Poljoprivreda, lov i umarstvo Ribarstvo Vaenje ruda i kamena Preraivaka industrija Proizvodnja i snabdijevanje elektrinom energijom, gasom i vodom Graevinarstvo Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravak motornih vozila, motocikla i predmeta za linu upotrebu i domainstvo Ugostiteljstvo Saobraaj, skladitenje i komunikacije Finansijsko posredovanje Poslovanje nekretninama, iznajmljivanje i poslovne djelatnosti Dravna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje Obrazovanje Zdravstveni i socijalni rad Ostale javne komunalne, drutvene i line uslune djelatnosti Djelatnosti domaanstava Eksteritorijalne organizacije i tijela

H I J K L M N O P Q

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31

1 5 3 5 1 1 1 4 3 1 62

5 14 5 23 3 4 3 12 3 1 224

8 21 12 39 10 6 7 30 3 1 514

15 24 14 43 37 10 14 32 3 1 625

11 6 4 8 34 6 11 4 0 0 176

4 18 10 35 3 4 3 28 3 1 449

UKUPNO (17 podruja)

I.3.3

Pravila koritena u oblikovanju KD BiH

Svi koncepti i definicije koji se koriste u ovom poglavlju u cjelini su preuzeti iz koncepta i definicija NACE Rev.1.1, jer je KD BiH preuzela strukturu i opise izvornog propisa i Uvoda u NACE-a Rev.1.1, pa tako i izvorne koncepte i definicije. Samo su za namjenski uvedenu kategoriju podrazreda koriteni BiH koncepti. I.3.3.1 Glavni kriteriji EU klasifikacija djelatnosti NACE Rev.1.1, a time i klasifikacija djelatnosti Bosne i Hercegovine KD BiH, formirana je tako da omogui kategorizaciju podataka koji se odnose na "statistike jedinice", a to su u ovom sluaju poslovne jedinice (jedinice djelatnosti) koje se bave nekom poslovnom djelatnou, na primjer: individualno postrojenje ili grupa postrojenja koja ine neku ekonomsku cjelinu, kao to je preduzee. U statistikoj primjeni KD BiH predstavlja osnovu za pripremu irokog dijapazona statistikih podataka i rezultata (output, inputi u proizvodni proces, investicije i finansijske transakcije) o ovim jedinicama.

3

Sistem klasifikacije djelatnosti zavisi od primjene propisanih opisa djelatnosti i statistikih jedinica koje se razvrstavaju u tu djelatnost. Glavni kriteriji koriteni za izdvajanje i opis oblasti i grana KD BiH (hijerarhijski nivoi oznaeni dvocifrenom i trocifrenom ifrom) odnose se na one osobine djelatnosti poslovnih jedinica koje su strateki vane za odreivanje stepena meusobne slinosti jedinica u odnosu na njihovu strukturu i odreene ekonomske odnose. Glavni kriteriji za odreivanje oblasti i grana tj. glavni aspekti djelatnosti su: osobine proizvedenih roba i usluga, namjena proizvoda i usluga, inputi, proces i tehnologija proizvodnje. Vanost koja je dodijeljena ovim kriterijima razlikuje se od jedne do druge kategorije. U mnogim sluajevima, npr. u djelatnostima proizvodnje hrane, u industriji tekstila, odjee i koe, proizvodnji maina i opreme, te u uslunim djelatnostima, kriteriji su vrlo srodni tako da problem odreivanja vanosti zapravo ne postoji. U sluaju poluproizvoda esto se najvea vanost pridaje fizikom sastavu i stepenu obrade proizvoda. U sluaju robe za iju se proizvodnju koriste sloeni proizvodni procesi esto se daje prioritet krajnjoj namjeni, tehnologiji i organizaciji proizvodnje, a ne fizikomi sastavu proizvoda. Kriteriji koji se odnose na oblike i naine povezivanja djelatnosti unutar iste poslovne jedinice (npr. preduzea) i izmeu razliitih poslovnih jedinica zauzimaju sredinje mjesto u definiciji razreda (hijerarhijski nivo oznaen etverocifrenom ifrom). Njihova je namjena da u veini sluajeva osiguraju mogunost razvrstavanja pojedinanih statistikih jedinica (prvenstveno preduzea i jedinica jednovrsne djelatnosti) u odgovarajue razrede KD BiH i da pri tome jedinice koje se razvrstavaju u jedan razred budu meusobno to je mogue slinije po vrsti djelatnosti koju ili koje obavljaju. Razredi KD BiH definisani su tako da sljedea dva uslova budu zadovoljena u maksimalno moguoj mjeri:

da proizvodnja odreenih kategorija tj. grupa roba ili usluga koje su karakteristine za dati razred ini glavninu outputa jedinica razvrstanih u taj razred i da razred obuhvata jedinice koje proizvode veinu kategorija roba ili usluga koje ga karakteriziraju.

Podrazredi KD BiH su ralanjeni tako da sljedea tri uslova budu zadovoljena u maksimalno moguoj mjeri:

da je proizvodnja odreenih kategorija roba ili usluga koje obiljeavaju dati podrazred homogena i ekonomski vana na nivou svakog entite