II. COMPETNCIES III. COMPETNCIES DE CERCA VI ... de cerca de feina. iv. competncies en logstica i operacions. v. competncies en activitats socials. vi. competncies en activitats tic

 • View
  219

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of II. COMPETNCIES III. COMPETNCIES DE CERCA VI ... de cerca de feina. iv. competncies en logstica i...

 • I. COMPETNCIES DIGITALS II. COMPETNCIES LINGSTIQUESIII. COMPETNCIES DE CERCA

  DE FEINA

  IV. COMPETNCIES EN LOGSTICA I OPERACIONS

  V. COMPETNCIES EN ACTIVITATS SOCIALS

  VI. COMPETNCIES EN ACTIVITATS TIC I GESTI DE LA

  INFORMACI I LA COMUNICACI

  VII. COMPETNCIES EN TURISME

  VIII. COMPETNCIES ADMINISTRATIVES I DEMPRESA

  FORMACI A DISTNCIA (Any 2010)

  IX. EMPRENEDORIA I GESTI DE MICROEMPRESA

  X. COMPETNCIES EN ENERGIES RENOVABLES I MEDI

  AMBIENTXI. FARMCIA I QUMICA XII. NUTRICI I ALIMENTACI

  XIII. SALUT

 • I. COMPETNCIES DIGITALS

  1. Iniciaci al mn digital 2. Manteniment i seguretat a lordinador

  7. Processador de text (avanat) 8. Tractament de la imatge (inicial) 9. Tractament de la imatge (mitj)

  3. Aplicacions avanades dels sistemes operatius

  4. Iniciaci a Internet i la web 2.0 5. Processador de text (inicial) 6. Processador de text (mitj)

  10. Tractament de la imatge (avanat) 11. Edici de vdeo (iniciaci)

  16. Bases de dades (inicial) 17. Bases de dades (mitj) 18. Bases de dades (avanat)

  12. Edici de vdeo II

  13. Full de clcul (inicial) 14. Full de clcul (mitj) 15. Full de clcul (avanat)

  19. Presentacions multimdia (inicial) 20. Presentacions multimdia (mitj)

  25. Internet com a eina de comunicaci 26. Blogs I 27. Blogs II

  21. Presentacions multimdia (avanat)

  22. Disseny web: gestor de continguts (inicial)

  23. Disseny web: gestor de continguts (mitj)

  24. Disseny web: gestor de continguts (avanat)

  ndex

 • II. COMPETNCIES LINGSTIQUES

  28. Castell bsic per a nouvinguts

  36. Gesti de la carrera professional 37. Fonts dinformaci sobre recursos docupaci

  38. Tcniques de cerca de feina 39. Tcniques de cerca de feina per Internet

  32. Angls Beginner 33. Angls Elementary

  34. Angls PreIntermediate 35. Angls Intermediate

  40. Desenvolupament de la prpia assertivitat

  41. Estratgies i tcniques de millora de la comunicaci

  42. Estructura presentacions en pblic

  III. COMPETNCIES DE CERCA DE FEINA

  29. Prctiques de redacci en catal

  30. Tcniques de comunicaci oral en catal

  31. Redacci de textos administratius en catal

  ndex

 • IV. COMPETNCIES EN LOGSTICA I OPERACIONS

  43. Administraci de magatzem i transport

  48. Educaci per la igualtat i transport 49. Prevenci de la violncia de gnere en el context educatiu

  50. Violncia de gnere

  46. Cap de magatzem

  47. Seguretat viria i prevenci de riscos pels conductors professionals

  51. Recursos per a cuidadors no professionals

  52. Valoraci i assignaci de la dependncia 53. Gesti de la dependncia

  V. COMPETNCIES EN ACTIVITATS SOCIALS

  44. Especialista de magatzem

  45. Gesti daprovisionament

  ndex

 • VI. COMPETNCIES EN ACTIVITATS TIC I GESTI DE LA INFORMACI I LA COMUNICACI

  54. Habilitats comunicatives en lentorn professional

  62. Competncies TIC en turisme 63. Destinacions turstiques

  58. Publicitat 59. Selecci i avaluaci de la informaci

  65. Gesti de serveis turstics

  66. Gesti dallotjaments

  VII. COMPETNCIES EN TURISME

  55. Gesti de sistemes dinformaci

  56. Cinema i vdeo danimaci 57. Disseny i creaci de so digital

  60. Cerca i recuperaci de la informaci de lentorn professional

  61. Gesti documental a lmbit professional

  64. Ecoturisme

  ndex

 • VIII. COMPETNCIES ADMINISTRATIVES I DEMPRESA

  67. Gesti administrativa: gesti del temps

  70. Gesti dequips de treball71. Relacions pbliques: Tcniques per ajudar a millorar la imatge de lempresa

  68. Tcniques de gesti administrativa: preparaci de reunions, actes protocollaris i organitzaci de viatges

  69. Assistent de direcci

  IX. EMPRENEDORIA I GESTI DE MICROEMPRESA

  72. Projecte dempresa 73. Recursos per a la creaci dempreses

  74. Emprenedoria i creaci dempresa 75. Direcci i gesti de microempreses

  ndex

 • X. COMPETNCIES EN ENERGIES RENOVABLES I MEDI AMBIENT

  76. Energies renovables: especialitat elica

  77. Energies renovables: especialitat hidrulica

  82. Energies renovables: especialitat tecnologies emergents i transversals

  83. Desenvolupament global sostenible i canvi climtic

  84. Gesti de qualitat i de projectes

  78. Energies renovables: especialitat solar trmica

  79. Energies renovables: especialitat solar fotovoltaica

  80. Energies renovables: especialitat biomassa

  81. Energies renovables: especialitat construcci sostenible

  85. Gesti ambiental de lempresa

  86. Direcci de la producci sostenible

  91. Tcnic/a destaci depuradora daiges residuals

  92. Dissenyador/ora dinstallacions eliques

  93. Elaboraci de projectes elctrics de baixa tensi

  87. Estalvi i eficcia energtica

  88. Installador/ora de sistemes de climatitzaci

  89. Installador/ora denergia solar fotovoltaica

  90. Tcnic/a de manteniment

  ndex

 • XI. FARMCIA I QUMICA

  94. Auxiliar de farmcia en processos menors (virals lleus, mal de cap, mareig cintic, nusees, vmits, etc.)

  95. Competncies de lauxiliar de nutrici, fitoterpia i dermocosmtica

  96. Competncies de lauxiliar en ortopdia, ptica i productes sanitaris

  97. Filoterpia de les afeccions digestives i el control de pes

  98. Situacions que mereixen especial atenci alimentria

  104.Qualitat en els laboratoris: conceptes generals, legislaci i normes daplicaci

  99. Patologies produdes pel tabac

  100. Introducci a la farmacovigilncia 101.Introducci a la farmacoepidemiologia

  102.Sistemes de qualitat a la indstria i recerca farmacutica

  103.La qualitat en els processos de mesura: validacions, calibracions, traabilitat i incertesa

  XII. NUTRICI I ALIMENTACI

  105.Nutrici i patologies: cardiovascular i metabliques

  106.Nutrici en la sndrome anmica, immunitria i cncer

  107.Tecnologia, seguretat i qualitats dels aliments

  ndex

 • XIII. SALUT

  ndex

  108.Patologies mdiques per especialitats i la seva avaluaci 109.Cures palliatives

  110.Diagnstic de laboratori en patologia infecciosa 111.Cncer de prstata

  112.Avaluaci i millora de la qualitat de latenci al pacient en situaci de malaltia avanada

  113. Dolors oncolgic

  114. Atenci i tractament del dolor 115.Infermeria datenci a la infncia, adolescncia i gent gran

  116.Diagnstic ecogrfic en obstetrcia i ginecologia

 • I.COMPETNCIESDIGITALS(1/5)1 Iniciacialmndigital 25h. 2 Mantenimentiseguretatalordinador 25h.

  Descripci,adquirirconeixementsbsicsdelesTICperaixpoderaccedira loferta dels cursos. El mn digital s una realitat avui en diaprcticament impossibledevadir, sper aixque lusuari aprendr lesbasesdelatecnologiadelainformaciilacomunicaci.Objectius,

  AprendrelesbasesdelesnovesTIC. Iniciacialeseinesinformtiquesmscomunes:ordinador,gestidefitxers,aproximacialprogramariiInternet.

  Competncies per desenvolupar, tecnologia digital, navegaci icomunicacienelmndigital.Competnciesprvies,noesrequereixencompetnciesprvies.

  Descripci, rebre els coneixements necessaris per mantenir les einesinformtiquesdintrelaseguretatbsicanecessriaperpoderrealitzarunbonmantenimentdelsmateixos.El mn digital permet un gran ventall de possibilitats, per igualdimportantesconixerelfuncionamentcomelmantenimentiseguretat.Objectius,

  Conixer la configuraci bsica del sistema operatiu i les sevesfuncionalitatsdeseguretatperaunbonfuncionament.

  Aprendreagestionarelsarxiusperaunbonmanteniment. Aprendre tant els processos dinstallaci i desinstallaci deprogrames.

  Conixer laplicaci antivirus com a ajuda per a la seguretat delordinador.

  Competnciesperdesenvolupar,tecnologiadigital.Competncies prvies, coneixements elementals ds de lordinador iInternet..

  3 Aplicacionsavanadesdelssistemesoperatius 25h 4 IniciaciaInternetilaweb2.0 25h.Descripci,adquirir coneixementsaunnivellavanatde lesaplicacionsqueofereixenelssistemesoperatius,degranimportnciaperpromoureunbonsimantenimentdelordinador.Oferirlestudideladaptabilitatdelssistemes,delmantenimentdelsdiscos,deleseinesdelsistema,delareparaci del sistema, dels serveis multimdia, de les aplicacions delsistemes ms comuns, la personalitzaci dalgunes aplicacions, lainstallaci de software i administraci dusuaris i permisos, entredaltres.Objectius,

  Conixerelsdiferentssistemesoperatiusdelmercat. Conixer la importnciadelbons,configuraci imantenimentdelssistemesoperatius.

  Conixerlesaplicacionsdelssistemesoperatius. Aplicarelsconeixementsalmbitlaboral.

  Competnciesperdesenvolupar,tecnologiadigital.Competnciesprvies,coneixementdsdelordinadoriInternet.

  Descripci,adquirirconeixementsbsics igeneralssobre les tecnologiesrelacionades amb Internet. Aquests conceptes de caire bsic snnecessaris per als usuaris dordinadors i per entendre el funcionamentbsicdInternet.Aixmateixesveuranconceptescomaraprotocolsenlaxarxa,serveisiaplicacionsautilitzar. Objectius,

  Adquirirunavisiglobalde la importncia i limpactadInternetenelmnactual. ConixerlesaplicacionsbsiquesqueofereixInternet. ConixertcniquesperalautilitzacidInternet. Aplicarelsconeixementsenlmbitlaboral.

  Competnciesperdesenvolupar,

  Capacitatdentendreunarevolucidigitalielseuimpacte. Capacitatpernavegarperlaxarxaaunnivellbsic. Tecnologiadigital.

  Competnciesprvies,bsiquesdsdordinador.

  5 Processadordetext(nivellinicial) 25h. 6 Processadordetext(nivellmitj) 25h.Descripci, introducci al processador de textos com a einanecessriaperpoderelaborardocumentsperaunabonapresentaci. Objectius,

  Aprendre a usar els processadors per poder fer presentacions ambestructurescoherents.

  Conixer el procs de vinculaci dels documents amb altresaplicacions.

  Aplicar en lmbit laboral els conei