15
INSTRUKCJA INSTRUKCJA INSTRUKCJA INSTRUKCJA INSTRUKCJA USUWANIE SKAŻENIA MIKROBIOLOGICZNEGO USUWANIE SKAŻENIA MIKROBIOLOGICZNEGO USUWANIE SKAŻENIA MIKROBIOLOGICZNEGO USUWANIE SKAŻENIA MIKROBIOLOGICZNEGO USUWANIE SKAŻENIA MIKROBIOLOGICZNEGO I ZABEZPIECZENIE ELEWACJI BUDYNKU I ZABEZPIECZENIE ELEWACJI BUDYNKU I ZABEZPIECZENIE ELEWACJI BUDYNKU I ZABEZPIECZENIE ELEWACJI BUDYNKU I ZABEZPIECZENIE ELEWACJI BUDYNKU SYSTEMEM BOLIX COMPLEX SYSTEMEM BOLIX COMPLEX SYSTEMEM BOLIX COMPLEX SYSTEMEM BOLIX COMPLEX SYSTEMEM BOLIX COMPLEX NR IB/02/2001 NR IB/02/2001 NR IB/02/2001 NR IB/02/2001 NR IB/02/2001

instrukcja instrukcja instrukcja instrukcja

  • Upload
    vomien

  • View
    347

  • Download
    6

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: instrukcja instrukcja instrukcja instrukcja

INSTRUKCJAINSTRUKCJAINSTRUKCJAINSTRUKCJAINSTRUKCJA

USUWANIE SKAŻENIA MIKROBIOLOGICZNEGOUSUWANIE SKAŻENIA MIKROBIOLOGICZNEGOUSUWANIE SKAŻENIA MIKROBIOLOGICZNEGOUSUWANIE SKAŻENIA MIKROBIOLOGICZNEGOUSUWANIE SKAŻENIA MIKROBIOLOGICZNEGOI ZABEZPIECZENIE ELEWACJI BUDYNKUI ZABEZPIECZENIE ELEWACJI BUDYNKUI ZABEZPIECZENIE ELEWACJI BUDYNKUI ZABEZPIECZENIE ELEWACJI BUDYNKUI ZABEZPIECZENIE ELEWACJI BUDYNKU

SYSTEMEM BOLIX COMPLEXSYSTEMEM BOLIX COMPLEXSYSTEMEM BOLIX COMPLEXSYSTEMEM BOLIX COMPLEXSYSTEMEM BOLIX COMPLEX

NR IB/02/2001NR IB/02/2001NR IB/02/2001NR IB/02/2001NR IB/02/2001

Page 2: instrukcja instrukcja instrukcja instrukcja

BOLIX S.A., ul. Stolarska 8, 34-300 Żywiectel. + 48 33 475 06 00, fax + 48 33 475 06 12

w w w . b o l i x . p lw w w . b o l i x . p lw w w . b o l i x . p lw w w . b o l i x . p lw w w . b o l i x . p l

WYDANIE IVWYDANIE IVWYDANIE IVWYDANIE IVWYDANIE IVII 2007II 2007II 2007II 2007II 2007

INSTRUKCJAINSTRUKCJAINSTRUKCJAINSTRUKCJAINSTRUKCJA

USUWANIE SKAŻENIA MIKROBIOLOGICZNEGOUSUWANIE SKAŻENIA MIKROBIOLOGICZNEGOUSUWANIE SKAŻENIA MIKROBIOLOGICZNEGOUSUWANIE SKAŻENIA MIKROBIOLOGICZNEGOUSUWANIE SKAŻENIA MIKROBIOLOGICZNEGOI ZABEZPIECZENIE ELEWACJI BUDYNKUI ZABEZPIECZENIE ELEWACJI BUDYNKUI ZABEZPIECZENIE ELEWACJI BUDYNKUI ZABEZPIECZENIE ELEWACJI BUDYNKUI ZABEZPIECZENIE ELEWACJI BUDYNKU

SYSTEMEM BOLIX COMPLEXSYSTEMEM BOLIX COMPLEXSYSTEMEM BOLIX COMPLEXSYSTEMEM BOLIX COMPLEXSYSTEMEM BOLIX COMPLEX

NR IB/02/2001NR IB/02/2001NR IB/02/2001NR IB/02/2001NR IB/02/2001

Page 3: instrukcja instrukcja instrukcja instrukcja

BOLIX S.A., ul. Stolarska 8, 34-300 Żywiectel. + 48 33 475 06 00, fax + 48 33 475 06 12

w w w . b o l i x . p lw w w . b o l i x . p lw w w . b o l i x . p lw w w . b o l i x . p lw w w . b o l i x . p l

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP2. SKAŻENIE MIKROBIOLOGICZNE NA ZEWNĘTRZNYCH POWIERZCHNIACH BUDYNKU

2.1 Opis skażenia mikrobiologicznego2.2 Rodzaje mikroorganizmów wywołujących skażenie i ich krótka charakterystyka2.3 Warunki i czynniki sprzyjające rozwojowi skażenia mikrobiologicznego2.4 Oznaki występowania agresji mikrobiologicznej na powierzchni elewacji2.5 Zagrożenia związane z obecnością skażenia mikrobiologicznego na elewacji budynku

3. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU4. LIKWIDACJA PRZYCZYN POWSTANIA SKAŻENIA MIKROBIOLOGICZNEGO5. SYSTEM OCHRONY MIKROBIOLOGICZNEJ BUDYNKÓW BOLIX COMPLEX

5.1 Opis systemu5.2 Zalety zastosowania systemu BOLIX complex5.3 Opis materiałów wchodzących w skład systemu5.4 Możliwości stosowania systemu BOLIX complex5.5 Rodzaje podłoża na którym można stosować materiały BOLIX complex5.6 Warunki /atmosferyczne/ przygotowania i aplikacji materiałów BOLIX complex5.7 Warunki BHP i zalecenia producenta stosowania materiałów systemu BOLIX complex

6. TECHNOLOGIA ZASTOSOWANIA SYSTEMU BOLIX COMPLEX6.1 Wskazówki ogólne6.2 Likwidacja skażenia mikrobiologicznego

6.2.1 Zastosowanie preparatu glono i grzybobójczego BOLIX GLO complex6.3 Zabezpieczenie elewacji przed skażeniem mikrobiologicznym

6.3.1 Zastosowanie preparatu do zabezpieczania ścian i dachów przed agresją mikrobiologiczną BOLIX PRO complex6.3.2 Zastosowanie farby z zabezpieczeniem powłokowym BOLIX AZ complex6.3.3 Zastosowanie tynku akrylowego BOLIX complex z zabezpieczeniem powłokowym

7. ZASADY EKSPLOATACJI I PIELĘGNACJI POWIERZCHNI ZABEZPIECZONEJ MATERIAŁAMI BOLIX COMPLEX8. SPIS TABEL I RYSUNKÓW

............................................................................................................................................................................................................................................................................3................................................................................................................................3

............................................................................................................................................................................................................3........................................................................................................................3

...........................................................................................................................................5.........................................................................................................................................5

................................................................................................................5...........................................................................................................................................................................................................6

...................................................................................................................................................6....................................................................................................................................................6

....................................................................................................................................................................................................................................................6..........................................................................................................................................................................................6

.......................................................................................................................................................................................6

.......................................................................................................................................................................................7..........................................................................................................................................8

............................................................................................................................9.................................................................................................................9

..........................................................................................................................................................................9........................................................................................................................................................................................................................................9

.................................................................................................................................................................................................9...............................................................................................................................9

...........................................................................................................................................................10.................................................10

..........................................................................................................................10.........................................................................................................11

...................................................................................11........................................................................................................................................................................................................................................12

2/12

Page 4: instrukcja instrukcja instrukcja instrukcja

BOLIX S.A., ul. Stolarska 8, 34-300 Żywiectel. + 48 33 475 06 00, fax + 48 33 475 06 12

w w w . b o l i x . p lw w w . b o l i x . p lw w w . b o l i x . p lw w w . b o l i x . p lw w w . b o l i x . p l

1. WSTĘP

Budynki są wznoszone i istnieją w ściśle określonym otoczeniu. Z ich lokali-zacją związanych jest szereg istotnych zagadnień, mających wpływ na projek-towanie, wykonanie i późniejsze użytkowanie budynku. Dlatego, aby budy-nek mógł właściwie spełniać swoje funkcje, należy dokładnie poznać i prze-analizować wszystkie czynniki działające na dany obiekt budowlany w ota-czającym go środowisku. Trzeba mieć przy tym pełną świadomość, iż na każdybudynek działają nie tylko czynniki fizyczne i atmosferyczne, ale równieżśrodowiskowe "czynniki" biologiczne.

W otoczeniu budynku występuje ogromna ilość żywych organizmów, z któ-rych część może mieć niekorzystny wpływ na estetykę i trwałość budynku.Obecność na ścianach zewnętrznych takich mikrooganizmów jak glony, grzy-by porosty czy mchy, niesie ze sobą stopniową degradację zewnętrznej powło-ki, a w konsekwencji także ich zniszczenie. W większości przypadków agresjębiologiczną wywołują organizmy pierwotne, bardzo odporne na działaniezmiennych warunków atmosferycznych i mało wymagające, jeśli chodzio własne warunki przetrwania. Ich wystąpienie na elewacji budynku za-leży w dużej mierze od zaistnienia "sprzyjających warunków rozwoju".Warunki takie często powstają przy nieświadomym współudziale czło-wieka. Wszystko to powoduje, iż zagrożenie wystąpieniem agresji mi-krobiologicznej staje się powszechne. Dlatego też, aby właściwie prze-ciwdziałać wystąpieniu negatywnych skutków ich ingerencji należy po-znać podstawy fizjologii tych roślin oraz zasady ochrony przed ich niepo-żądaną obecnością.

W związku z tym, iż od kilku lat coraz częściej można zaobserwować zjawiskanarastania glonów, grzybów, porostów i mchów na zewnętrznych powierzch-niach ścian budynków, postanowiliśmy stworzyć metodę skutecznego usuwa-nia i zabezpieczania powierzchni zewnętrznych przed agresją mikrobiolo-giczną i tym samym zaproponować Państwu profesjonalną pomoc w walce zewspomnianymi zjawiskami. Rozwój agresji mikrobiologicznej znajdującej sięna elewacji budynku może być zahamowany lub całkowicie wyeliminowanypoprzez zastosowanie odpowiednich środków. Firma BOLIX podjęła produk-cję preparatów tworzących system BOLIX complex. Jest to zestaw nowocze-snych materiałów pozwalających na usunięcie skażenia mikrobiologicznegooraz skuteczne zabezpieczenie przed jego powrotem. Jesteśmy przekonani,że niniejsze opracowanie (Instrukcja BOLIX Nr IB/02/2001) wskaże właściwerozwiązanie podjętego problemu.

2. SKAŻENIE MIKROBIOLOGICZNE NA ZEWNĘTRZNYCHPOWIERZCHNIACH BUDYNKU.

2.1 Opis skażenia mikrobiologicznego.

Mianem występującego na zewnątrz skażenia mikrobiologicznego obiektówbudowlanych określa się: zasiedlenie zewnętrznej powierzchni różnych materia-łów i elementów budynku przez glony, grzyby, porosty lub mchy. Ich wystąpieniezależy w dużej mierze od zaistnienia "sprzyjających" warunków rozwoju, a przedewszystkim zwiększonej wilgotności podłoża. W początkowej fazie wegetacji zja-wisko to ma charakter jedynie powierzchniowy, występuje bowiem w postaci tzw.nalotu i nie degraduje struktury podłoża, pozostawiając jedynie nieznaczneodbarwienia w miejscach wegetacji. Natomiast w dłuższym okresie czasu przy-czynia się do znacznych zmian kolorystycznych podłoża, zniszczenia oraz uszko-dzenia zewnętrznej powłoki ścian budynku. Destrukcja materiałów skażonychmikrobiologicznie jest najczęściej procesem rozpiętym w czasie. Skutki korozjizależą oczywiście od rodzaju materiału dotkniętego problemem, jego odpor-ności mechanicznej, warunków w jakich agresja biologiczna oddziałuje na nie-go, a w końcu od intensywności skażenia.

2.2 Rodzaje mikroorganizmów wywołujących skażeniei ich krótka charakterystyka.

Glony /algi/ są to rośliny fotosyntezujące, czyli syntezujące w obecnościświatła podstawowy związek pokarmowy czyli skrobię, z dwutlenku wę-gla i wody. Proces ten zachodzi w zielonych częściach roślin za pośrednic-twem barwnika zwanego chlorofilem. Intensywność rozwoju glonów za-leży w dużej mierze od dwóch czynników; mianowicie od dostatecznejilości wody i światła. Podstawowym środowiskiem dla rozwoju glonów sązbiorniki wody (w tym zarówno słonej jak i słodkiej), choć niektóre ichgatunki są zdolne do życia na śniegu i lodowcach, a tylko nieliczne glonyżyją poza środowiskiem wodnym. Występują także na skałach, kamie-niach, pniach drzew oraz na murach i tynkach obiektów budowlanych orazw glebie. Glony mogą spowodować uszkodzenie mechaniczne muru przezsam fakt zasiedlenia go, a także poszerzać istniejące wcześniej spękaniawypraw lub elementów konstrukcyjnych na skutek swojego rozrostu, szcze-gólnie gdy mrozy powodują zamarzanie zawartej w nich wody. Ponadtoglony wytwarzają podczas wegetacji szkodliwe agresywne kwasy orga-niczne. Znane są przypadki, że nawet w betonie, węglan wapnia uległpod ich wpływem rozpuszczeniu. W początkowej fazie rozwoju, zasiedlo-ne przez algi miejsca wyglądają jak zabrudzenie powierzchni zewnętrz-nych budynku, obniżając estetykę elewacji. Narosty glonów występują nietylko na kamieniach budowlanych, pojawiają się także na elementach

1. WSTĘP2. SKAŻENIE MIKROBIOLOGICZNE NA ZEWNĘTRZNYCH POWIERZCHNIACHBUDYNKU

3/12

Page 5: instrukcja instrukcja instrukcja instrukcja

BOLIX S.A., ul. Stolarska 8, 34-300 Żywiectel. + 48 33 475 06 00, fax + 48 33 475 06 12

w w w . b o l i x . p lw w w . b o l i x . p lw w w . b o l i x . p lw w w . b o l i x . p lw w w . b o l i x . p l

niczne, pochodne kwasów tłuszczowych i fenoli/, które mają własności bak-teriobójcze, bakteriostatyczne lub trujące. W wyniku oddziaływania tychsubstancji na podłoże oraz wrastania fragmentów grzybni w mikroszczeli-ny, porosty przyspieszają tempo erozji zasiedlonych podłoży. Porosty wyka-zują również przystosowanie do skrajnych warunków środowiska /niskie tem-peratury, silny wiatr oraz długotrwały brak opadów/, a jednocześnie są bar-dzo wrażliwe na zanieczyszczenie środowiska. Niektóre porosty są bioindy-katorami, czyli żywymi wskaźnikami degradacji środowiska naturalnego.Reagują one niemalże jak specjalistyczna aparatura pomiarowa, tyle tylkoże nic nie kosztują i są powszechnie dostępne. Porosty są organizmami naogół bardzo niewielkimi, wielkość ich plechy wynosi od kilku minimetrówdo kilku centymetrów, choć udało się spotkać plechę o długości 2m.

Proces zasiedlania podłoża przez porosty dokonuje się etapami i trwa sto-sunkowo długo /pełny rozwój może następować nawet od 5 do 20 lat/.Porosty są organizmami o ogromnej zmienności, w związku z czym oznacza-nie ich często sprawia wiele problemów. Plechy mogą przyjmować 3 główneformy morfologiczne: skorupiastą, krzaczkowatą lub listkowatą albo całągamę form pośrednich. Powierzchnia plechy może być gładka, spękana, prosz-kowa lub ziarenkowata. Duże jest też różnicowanie kolorystyczne plech: odbieli, szarości poprzez odcienie koloru żółtego, pomarańcz, brąz, zieleń i błę-kit aż do czerni. Porosty są organizmami długowiecznymi, żyją od 50 do 100lat, a czasem nawet dłużej. Wiek plechy najstarszego znanego porostu od-nalezionego w Laponii określa się na około 9 tysięcy lat. Na świecie występujeokoło 20 tysięcy gatunków porostów. W Polsce stwierdzono występowanieokoło 1600 gatunków.

Mszaki /mchy/ - samożywne rośliny lądowe które należą do organowcówale mają uproszczoną budowę ciała i fizjologię. W ich cyklu rozwojowymwystępuje w toku rozmnażania płciowego, regularna przemiana poko-leń. Tempo rozmnażania mchów jest uzależnione od obecności dosta-tecznej ilości wody. Nie mogą osiągnąć znacznych rozmiarów, i żyć tamgdzie wody jest zbyt mało. Rośliny te mają małe wymagania środowisko-we i na ogół żyją w dużych skupiskach. Występują na butwiejącym drew-nie, korze drzew, głazach narzutowych, drogach i przydrożach, gruzowi-skach, wszelkiego rodzaju murach, obetonowanych ścianach rowów, żwi-rowiskach i terenach uprawnych. Na marginesie należy dodać, iż mszakisą ważnym składnikiem torfowisk. Odgrywają dużą rolę w opanowaniukażdego rumowiska i formowaniu się warstw gleby w różnych zewnętrz-nych zakamarkach budynków. Zbrylone i obumarłe fragmenty mszakówmogą zablokować rynny i przewody rur spustowych, co w przypadku silnychopadów może przyczynić się do zawilgocenia ścian budynku. Tak więcw dłuższym okresie czasu, ich obecność może doprowadzić do korozji bio-logicznej materiałów budowlanych. Dlatego występowaniei rozwój mszaków na elementach budynków jest niepożądany i bez-względnie należy je usuwać dostępnymi metodami /także mechanicz-nie/.

drewnianych budynku oraz na powierzchniach malowanych farbami. Sy-gnałem informującym o pojawieniu się ognisk rozwoju glonów może byćwystąpienie na powierzchni elewacji plam w kolorze zielonym, różowymlub brunatnym. Do znaczącego rozrostu alg może dojść nawet w ciągukilku tygodni. Szczególnie narażone na agresję glonów są budynki poło-żone na terenach rolniczych. Na skutek nawiewania z pól cząstek nawo-zów sztucznych i osiadania ich, na powierzchniach zewnętrznych budyn-ków, tworzy się wyjątkowo urodzajne środowisko dla rozwoju alg.

Grzyby pleśniowe /pleśnie/ są organizmami tlenowymi, rozwijającymisię na powierzchni podłoża, tworząc różnej grubości naloty oraz jeśli tyl-ko pozwala na to struktura podłoża, w jego wnętrzu jako grzybnia wgłęb-na. Pleśnie należą do organizmów o szczególnie niskich wymaganiachpokarmowych i dużych zdolnościach przystosowawczych. Są organizmamicudzożywnymi, co oznacza, że ich rozwój uzależniony jest od występowa-nia w podłożu bytowania substancji odżywczej /żywej lub martwej/ orazod występowania określonych warunków fizycznych i klimatycznych. Opty-malne warunki rozwoju grzybów pleśniowych to 60% wilgotność powie-trza oraz temperatura od 20°C do 35°C.Znane są także gatunki grzybów, które rozwijają się w temperaturze -100°C oraz wilgotności rzędu 11-14%. Powierzchnie, na których najchęt-niej bytują grzyby pleśniowe to podłoża, zawierające w swym składziewęgiel w postaci prostej lub złożonej. Należą do nich surowce roślinne,papier, tkaniny, skóry, materiały budowlane drewniane i mineralne.Grzyby pleśniowe rozwijają się bardzo intensywnie. Obliczono, że w wa-runkach optymalnych w ciągu doby masa grzybni może zwiększyć się nawet9-cio krotnie. Także metabolizm grzybów pleśniowych przebiega nie-zmiernie szybko za sprawą enzymów, dzięki którym pleśnie mogą doko-nywać rozkładu niemalże całej materii organicznej. W wyniku zacho-dzących procesów biochemicznych powstają nowe produkty, które niekie-dy bardzo agresywnie wpływają na środowisko /np. kwasy organiczne/.Wchodzą one w reakcje z podłożem niszcząc jego strukturę. Grzyby ple-śniowe, potocznie nazywane pleśniami, są organizmami pospolitymii powszechnie występującymi w środowisku człowieka. Opisanych jest po-nad 200 tys. gatunków grzybów pleśniowych. Budynki bywają atakowaneprzez ok. 20 gatunków.

Porosty według współczesnej taksonomii są grzybami lichenizowanymi, któ-rych plecha zawiera oprócz typowych komórek grzybów również komórki glo-nów z grupy zielenic i sinic. Związek ten na ogół jest korzystny dla obu partne-rów. Glon, jako organizm samożywny produkuje na drodze fotosyntezy związ-ki organiczne, a z nadmiaru jego produkcji korzysta cudzożywny grzyb, któryto z kolei dostarcza wodę z solami mineralnymi oraz chroni komórki glonówprzed wysychaniem zapewniając im odpowiednie "mieszkanie". Porosty wystę-pują we wszystkich niemal środowiskach. Zajmując siedliska skrajnie najuboż-sze takie jak powierzchnia skał, kamieni i starych murów, korę drzew czy wyja-łowioną glebę. Produkują specyficzne substancje chemiczne /związki orga-

2. SKAŻENIE MIKROBIOLOGICZNE NA ZEWNĘTRZNYCH POWIERZCHNIACHBUDYNKU

4/12

Page 6: instrukcja instrukcja instrukcja instrukcja

BOLIX S.A., ul. Stolarska 8, 34-300 Żywiectel. + 48 33 475 06 00, fax + 48 33 475 06 12

w w w . b o l i x . p lw w w . b o l i x . p lw w w . b o l i x . p lw w w . b o l i x . p lw w w . b o l i x . p l

2.3 Warunki i czynniki sprzyjające rozwojowi skażeniamikrobiologicznego.

A) Podstawowym czynnikiem sprzyjającym jest wpływ środowiska zewnętrz-nego, a w szczególności:

wysoka wilgotność podłoża i powietrza utrzymująca się przez dłuż-szy okres czasu, wywołana np. niekorzystnymi warunkami pogodo-wymi (częste opady) lub podciąganiem kapilarnym czy też przecie-kaniem obróbek blacharskich lub dachu;wysokie stężenie zarodników mikroorganizmów w otaczającym śro-dowisku;występowanie na podłożu substancji odżywczych /organiczne związkiwęgla, zabrudzenia, kurz/;kurz komunikacyjny, przemysłowy zawierający związki organicznebędące potencjalną pożywką dla rozwoju mikroobrganizmów.określona temperatura otoczenia /dla większości idealna tempera-tura mieści się w przedziale od +14°C do +35°C/;niewielka operacja słoneczna /ściany północne i zachodnie/;zacienienie, bliskie usytuowanie drzew, krzewów w formie klom-bów i lasów, dające ponad przeciętne stężenie zarodników w powie-trzu;bliskość zbiorników wodnych /rzeki, jeziora, stawy/ podwyższają-ca wilgotność powietrza oraz sprzyjająca rozwojowi mikroorga-nizmów;

B) Duży wpływ na tworzenie się warunków sprzyjających rozwojowi agresjimikrobiologicznej mają wady konstrukcyjne i wykonawcze budynku:

wadliwa konstrukcja ścian zewnętrznych nie uwzględniająca wyma-gań cieplno- wilgotnościowych lub brak warstw paroizolacji;brak skutecznej wentylacji wewnątrz budynku;błędy konstrukcyjne wykonania zadaszenia, obróbek blacharskichi parapetowych, orynnowania oraz innych elementów przymocowa-nych do elewacji powodujące zaciekanie wody na ściany;brak skutecznej izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic i fundamentów;wadliwie wykonane ściany zewnętrzne w których występuje kon-densacja wewnętrzna i powierzchniowa pary wodnej;źle wykonane ocieplenie ścian zewnętrznych budynku /występowa-nie mostków termicznych/;nieskuteczna lub uszkodzona izolacja paroszczelna w pomieszcze-niach mokrych;zbyt szczelne okna bez mikrowentylacji;zastosowanie materiałów budowlanych zanieczyszczonych zarod-nikami mikroorganizmów wywołujących skażenie niektórych elemen-tów lub całej konstrukcji budynku.

C) Nie bez znaczenia dla rozwoju agresji mikrobiologicznej są równieżwady eksploatacyjne budynku, czyli:

uszkodzenie zewnętrznej powłoki ścian;niedogrzanie mieszkań;wytwarzanie nadmiernej ilości wilgoci wewnątrz pomieszczeń bez jejodprowadzenia na zewnątrz;nadmierne zabrudzenie i zakurzenie podłoża;awarie instalacji wod-kan oraz c.o. powodujące zawilgocenie bu-dynku;zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń;brak kontroli stanu budynku i napraw bieżących;samowolne przeróbki systemu wentylacyjnego.

2.4 Oznaki występowania agresji mikrobiologicznej napowierzchni elewacji.

Istnieją widoczne sygnały alarmujące uważnego obserwatora o zasiedleniupowierzchni ścian zewnętrznych budynku przez organizmy mikrobiologicz-ne, a do najbardziej miarodajnych należą:

pojawienie się trudnych do usunięcia /wodą z detergentem/ plami wykwitów;występowanie na powierzchniach ścian obiektów budowlanych"nalotów" w kolorze zielonkawym, brunatnym, a w niektórychprzypadkach w kolorze czarnym;częściowe osypywanie się, a w konsekwencji pękanie tynku lub murupołączone z obecnością grzybów pleśniowych i porostów w struktu-rze zewnętrznej;powstawanie wybrzuszeń na powierzchni tynków zewnętrznych,a to za sprawą gazowych produktów przemiany materii tych orga-nizmów biologicznych;pojawienie się w pobliżu lub wewnątrz obiektu stęchłego, ple-śniowego zapachu.

2.5 Zagrożenia związane z obecnością skażenia mikro-biologicznego na elewacji budynku.

pogorszenie estetyki elewacji przez powstanie plam i wykwitów,trwałe odbarwienia /przebarwienia/ koloru elewacji,powstanie rys i pęknięć powierzchni zewnętrznej budynku wywołanychabsorpcją wody przez mikroorganizmy i zmianami temperatury,uszkodzenie zewnętrznej warstwy ściany w czasie rozwoju i rozrasta-nia się mikroorganizmów,rozkład chemiczny materiału tworzącego zewnętrzną powierzchnięścian budynku,degradacja powłoki zewnętrznej ściany w wyniku reakcji biochemicznych,osłabienie struktury /parametrów wytrzymałościowych/ materia-łów ściennych i zwiększenie podatności na erozję, grzyby pleśnio-we mogą powodować różne choroby u ludzi.

5/12

2. SKAŻENIE MIKROBIOLOGICZNE NA ZEWNĘTRZNYCH POWIERZCHNIACHBUDYNKU

Page 7: instrukcja instrukcja instrukcja instrukcja

BOLIX S.A., ul. Stolarska 8, 34-300 Żywiectel. + 48 33 475 06 00, fax + 48 33 475 06 12

w w w . b o l i x . p lw w w . b o l i x . p lw w w . b o l i x . p lw w w . b o l i x . p lw w w . b o l i x . p l

3. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU.

Podstawowym warunkiem skutecznego usunięcia skażenia mikrobiologicz-nego jest likwidacja zawilgocenia budynku. Dlatego też, dokonując analizyobiektu zaatakowanego przez glony, grzyby, porosty lub mchy, należy ustalićwszystkie przyczyny wystąpienia agresji mikrobiologicznej. Szczególną uwa-gę należy zwrócić na widoczne oraz ukryte wady wykonania i rozwiązań tech-nicznych zastosowanych w rozpatrywanym budynku. To właśnie one w więk-szości przypadków są przyczyną gromadzenia się nadmiaru wilgoci. Analizaprzyczyn powstania zjawiska powinna być zawsze i dla każdego przypadkuprzeprowadzana w sposób indywidualny.Po ustaleniu przyczyn odpowiedzialnych za wystąpienie skażenia, należyszczegółowo określić zakres prac związanych z jego likwidacją. Prace zwią-zane z usuwaniem wad budynku należy przeprowadzić z najwyższą staran-nością.

4. LIKWIDACJA PRZYCZYN POWSTANIA SKAŻENIA MIKRO-BIOLOGICZNEGO.

Aby prawidłowo i skutecznie zastosować system ochrony mikrobiologicz-nej "BOLIX complex" należy przed rozpoczęciem jakichkolwiek robótdokonać "oceny stanu technicznego podłoża". Powyższa ocena musi zo-stać potwierdzona odpowiednim protokołem sporządzonym przez upraw-nioną osobę wyznaczoną przez firmę BOLIX. Na podstawie tego protoko-łu formułowane są szczegółowe zalecenia technologiczne, dotyczące za-stosowania materiałów BOLIX complex w konkretnym przypadku (jeżelizaistnieje taka konieczność). Ocena techniczna jest podstawą określeniaokresu gwarancji na ochronę mikrobiologiczną elewacji budynku dekla-rowaną przez producenta w umowie gwarancyjnej.

Warunkiem uzyskania pożądanego efektu jest ograniczenie czynnikówpodnoszących ryzyko skażenia, trwałe zabezpieczenie i okresowa pielę-gnacja.

5. SYSTEM OCHRONY MIKROBIOLOGICZNEJ BUDYNKÓWBOLIX COMPLEX.

5.1 Opis systemu.

do ochrony powierzchni przed jego powstaniem. Natomiast w układziekompleksowym stosowany jest przed ponownym jego wystąpieniem. Za-bezpieczenie podłoża zapewnia zewnętrzna warstwa systemu którą moż-na wykonać przy użyciu preparatu powłokowego, farby lub tynkówz grupy akrylowych materiałów BOLIX complex. Farba oferowana jestw szerokiej gamie kolorów, a masy tynkarskie dostępne są w różnych ko-lorach i fakturach, dzięki czemu zastosowanie tych produktów umożliwiadekoracyjne wykończenie elewacji. Użycie bezbarwnego preparatu po-zwala na zabezpieczenie powierzchni budynku bez dużych zmian barwyi estetyki obiektu.

5.2 Zalety zastosowania systemu BOLIX complex.

wysoka skuteczność,szerokie spektrum działania,długotrwała ochrona mikrobiologiczna budynku,działanie doraźne i profilaktyczne,łatwość stosowania,różnorodność materiałów do zabezpieczania powierzchni,bezpieczeństwo zastosowania i eksploatacji.możliwość uzyskania nawet do 10-ciu lat gwarancji/na ochronę mikrobiologiczną elewacji/

5.3 Opis materiałów wchodzących w skład systemu.

BOLIX GLO complex, preparat glono i grzybobójczy przeznaczony jest dousuwania skażenia mikrobiologicznego na zewnętrznych powierzchniachbudynku. Skutecznie zwalcza większość występujących w budownictwiegrzybów, glonów, porostów i mchów.

BOLIX PRO complex, preparat do zabezpieczania ścian i dachów przedagresją mikrobiologiczną przeznaczony jest do powłokowej ochrony ze-wnętrznych powierzchni budynków przed rozwojem glonów, grzybów,porostów i mchów.Można go stosować na takich podłożach jak: beton, cegła, kamień, drewno,mineralne i polimerowe wyprawy tynkarskie, dobrze przylegające powłokimalarskie, a także ceramiczne, betonowe i bitumiczne pokrycia dachowe.Preparat powierzchniowo zabezpiecza malowaną powierzchnię przedatakiem mikroorganizmów.

3. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU4. LIKWIDACJA PRZYCZYN POWSTANIA SKAŻENIA MIKROBIOLOGICZNEGO5. SYSTEM OCHRONY MIKROBIOLOGICZNEJ BUDYNKÓW BOLIX COMPLEX

BOLIX AZ complex, farba akrylowa z zabezpieczeniem powłokowym jestprzeznaczona do wykonywania ochronnych powłok malarskich na we-wnętrznych powierzchniach budynków. Jej użycie zabezpiecza malowanąpowierzchnię przed skażeniem mikrobiologicznym. Farba jest oferowa-na w pełnej Palecie Barw BOLIX i w wybranych kolorach z systemu NCS,dzięki czemu umożliwia również dekoracyjne wykończenie malowanejpowierzchni.

6/12

System ochrony mikrobiologicznej budynków BOLIX complex jest to ze-staw specjalistycznych materiałów przeznaczonych do zwalczania po-wierzchniowego skażenia mikrobiologicznego /wywołanego przez glo-ny, grzyby, porosty lub mchy/ na zewnętrznych powierzchniach budynkuoraz do zabezpieczania elewacji przed wystąpieniem agresji mikrobio-logicznej. System ten w zależności od zakresu jego działania, można za-stosować w dwóch układach, mianowicie profilaktycznym i komplekso-wym. W układzie profilaktycznym przeznaczenie systemu sprowadza się

Page 8: instrukcja instrukcja instrukcja instrukcja

BOLIX S.A., ul. Stolarska 8, 34-300 Żywiectel. + 48 33 475 06 00, fax + 48 33 475 06 12

w w w . b o l i x . p lw w w . b o l i x . p lw w w . b o l i x . p lw w w . b o l i x . p lw w w . b o l i x . p l

Tynki akrylowe BOLIX complex z zabezpieczeniem powłokowym służądo wykonywania ochronnych i dekoracyjnych cienkowarstwowych wyprawtynkarskich na elewacjach budynków. Tworzą wyjątkowo trwałą powierzch-nię ściany o zwiększonej odporności na skażenie mikrobiologiczne i szko-dliwe działanie czynników atmosferycznych. Umożliwiają uzyskanie es-tetycznej i dekoracyjnej powłoki w różnych fakturach barwionych na wie-le kolorów z Palety Barw BOLIX. Stosowane są w bezspoinowych syste-mach ociepleń na bazie styropianu oraz na odpowiednio przygotowanychpodłożach mineralnych /jak np. beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne/.

5.4 Możliwości stosowania systemu BOLIX complex.

Zastosowanie kompleksowe /renowacyjne/ (rys. 1)Mamy z nim do czynienia w przypadku wystąpienia na elewacji budynku ska-żenia mikrobiologicznego /porażenia przez grzyby, glony, porosty lub mchy.Polega na usunięciu skażenia mikrobiologicznego przy użyciu preparatu BOLIXGLO complex oraz na zabezpieczeniu powierzchni zewnętrznych budynkupreparatem lub farbą bądź też tynkiem z grupy BOLIX complex.

Zastosowanie profilaktyczne /zapobiegawcze/ (rys. 2)Stosowane jest na powierzchniach nie dotkniętych agresją mikrobiologiczną,(np. na nowych elewacjach budynków) w celu pełnego zabezpieczenia ichprzed zagrożeniem mikrobiologicznym. Polega na zabezpieczeniu powierzchnizewnętrznych budynku preparatem lub farbą bądź też tynkiem z grupy BOLIXcomplex.

7/12

5. SYSTEM OCHRONY MIKROBIOLOGICZNEJ BUDYNKÓW BOLIX COMPLEX

Rys. 1/ Schemat kompleksowego zastosowania systemu BOLIX complex.

Rys. 2/ Schemat profilaktycznego zastosowania systemu BOLIX complex.

Page 9: instrukcja instrukcja instrukcja instrukcja

BOLIX S.A., ul. Stolarska 8, 34-300 Żywiectel. + 48 33 475 06 00, fax + 48 33 475 06 12

w w w . b o l i x . p lw w w . b o l i x . p lw w w . b o l i x . p lw w w . b o l i x . p lw w w . b o l i x . p l

5. SYSTEM OCHRONY MIKROBIOLOGICZNEJ BUDYNKÓW BOLIX COMPLEX

5.5 Rodzaje podłoża, na którym można stosować materiały BOLIX complex.

8/12

Page 10: instrukcja instrukcja instrukcja instrukcja

BOLIX S.A., ul. Stolarska 8, 34-300 Żywiectel. + 48 33 475 06 00, fax + 48 33 475 06 12

w w w . b o l i x . p lw w w . b o l i x . p lw w w . b o l i x . p lw w w . b o l i x . p lw w w . b o l i x . p l 9/12

5.6 Warunki /atmosferyczne/ przygotowania i aplika-cji materiałów BOLIX complex.

pogoda bezdeszczowatemperatura powietrza od +5°C do + 25°C /przy czym dla prepara-tu BOLIX GLO od + 10°C do + 30°C/,brak wiatru /szczególnie przy zastosowaniu natrysku mechanicznego/aplikacja na powierzchniach nie narażonych na bezpośrednią opera-cję słoneczną w wysokiej temperaturze powietrza

5.7 Warunki BHP i zalecenia producenta stosowania ma-teriałów systemu BOLIX complex.

Przed przystąpieniem do nakładania w/w materiałów na elewację należydokładnie zabezpieczyć wszelkie otwory w niej występujące /okna, drzwi, kratkiwentylacyjne, otwory wentylacyjne itp./

proces przygotowania i aplikacji materiałów powinien odbywać sięprzy użyciu odpowiednich narzędzi,podczas stosowania materiałów należy nosić odzież ochronną /ubra-nia, rękawice, okulary ochronne, maski/,podczas procesu nakładania materiałów na elewację wszystkie oknai drzwi w niej występujące muszą być zamknięte,metodę mechanicznego /natryskowego/ nakładania można stoso-wać jedynie przy bezwietrznej pogodzie,przy stosowaniu preparatu nie należy jeść, pić ani palić papierosów,bezpośrednio po wykonaniu prac narzędzia należy umyć wodą,materiały przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci

6. TECHNOLOGIA ZASTOSOWANIA SYSTEMU BOLIXCOMPLEX.

6.1 Wskazówki ogólne.

W związku z dużą ilością i różnorodnością form rozwoju oraz odmienno-ścią fizjologii organizmów mogących zagnieździć się na ścianach zewnętrz-nych budynku, zalecamy przed rozpoczęciem właściwych prac wykonać naniewielkim fragmencie skażonego podłoża, próbę skuteczności opisanejmetody według przedstawionych poniżej wytycznych.

6.2 Likwidacja skażenia mikrobiologicznego.

6.2.1 Zastosowanie preparatu glono i grzybobójczegoBOLIX GLO complex.

Przygotowanie podłożaPodłoże nie powinno być mokre, brudne, tłuste i zakurzone. Wszystkiepowłoki słabo związane z podłożem /przemrożone spekane lub odspo-jone tynki oraz odspojone powłoki malarskie/ trzeba usunąć. W przypad-ku wysokiej intensywności skażenia mikrobiologicznego zakres prac zwią-zanych z przygotowaniem podłoża musi zostać określony indywidualnie,po dokonaniu oceny technicznej budynku.UWAGA! Preparatu nie stosować na powierzchniach pokrytych wykwita-mi solnymi, ani w miejscach występowania agresji chemicznej.

Przygotowanie preparatuPreparat jest koncentratem i przed użyciem musi być rozcieńczony wodą. Sto-pień rozcieńczenia należy dobrać w zależności od intensywności występowa-nia skażenia mikrobiologicznego, według przedstawionej poniżej tabeli.

Nakładanie preparatuPreparat nakładać na powierzchnię za pomocą wałka, szczotki z mięk-kim włosem lub przez natrysk /jedynie przy bezwietrznej pogodzie/. Ponałożeniu preparatu odkażane podłoże należy pozostawić na okres mi-nimum 12 h. Po upływie tego okresu odkażoną powierzchnię należy oczy-ścić w sposób mechaniczny /tzn. wstępnie zwilżyć w razie wyschnieciai zmyć wodą pod ciśnieiem np. przy użyciu myjki ciśnieniowej. Zmywanienależy kontynuować aż do całkowitego usunięcia jakichkolwiek pozo-stałości skażenia mikrobiologicznego oraz zabrudzeń. Ciśnienie wodypodczas zmywania należy tak dobrać aby oprócz zmycia skażenia nie uszko-dzić podłoża W przypadku występowania bardzo intensywnego skażenianałożyć kolejną warstwę preparatu i po upływie kolejnych min. 12 hponownie oczyścić mechanicznie odkażaną powierzchnię wg wyżej poda-nego sposobu. Temperatura stosowania preparatu od +10°C do +30°C.UWAGA! Podczas nakładania preparatu należy przestrzegać ogólnychzasad higieny. Chronić oczy i skórę oraz używać odzieży ochronnej.

Zabezpieczenie powierzchniPreparat BOLIX GLO complex jest wodorozcieńczalny i bezpieczny w stosowa-niu /ulega bowiem biodegeneracji/. Z uwagi na fakt, że nie jest trwale połą-czony z podłożem powierzchnia oczyszczona i odkażona wymaga dodatko

5. SYSTEM OCHRONY MIKROBIOLOGICZNEJ BUDYNKÓW BOLIX COMPLEX6. TECHNOLOGIA ZASTOSOWANIA SYSTEMU BOLIX COMPLEX

INTENSYWNOŚĆ SKAŻENIAINTENSYWNOŚĆ SKAŻENIAINTENSYWNOŚĆ SKAŻENIAINTENSYWNOŚĆ SKAŻENIAINTENSYWNOŚĆ SKAŻENIAMIKROBIOLOGICZNEGOMIKROBIOLOGICZNEGOMIKROBIOLOGICZNEGOMIKROBIOLOGICZNEGOMIKROBIOLOGICZNEGO

ILOŚĆ PREPARATUILOŚĆ PREPARATUILOŚĆ PREPARATUILOŚĆ PREPARATUILOŚĆ PREPARATU(Litr)

ILOŚĆ WODYILOŚĆ WODYILOŚĆ WODYILOŚĆ WODYILOŚĆ WODY(Litr)

ILOŚĆ GOTOWEGOILOŚĆ GOTOWEGOILOŚĆ GOTOWEGOILOŚĆ GOTOWEGOILOŚĆ GOTOWEGOROZTWORUROZTWORUROZTWORUROZTWORUROZTWORU

(Litr)

WYDAJNOŚĆWYDAJNOŚĆWYDAJNOŚĆWYDAJNOŚĆWYDAJNOŚĆGOTOWEGOGOTOWEGOGOTOWEGOGOTOWEGOGOTOWEGO

ROZTWORUROZTWORUROZTWORUROZTWORUROZTWORU***** (Litr/m2)

ZUŻYCIE STĘŻONE-ZUŻYCIE STĘŻONE-ZUŻYCIE STĘŻONE-ZUŻYCIE STĘŻONE-ZUŻYCIE STĘŻONE-GO PREPARATU*GO PREPARATU*GO PREPARATU*GO PREPARATU*GO PREPARATU*

(Litr/m2)

wysoka 1,0 0,5 1,5 ok. 15 m2 ok. 0,065

średnia 1,0 1,0 2,0 ok. 20 m2 ok. 0,050

niska 1,0 2,0 3,0 ok. 30 m2 ok. 0,035

* - przy nałożeniu jednej warstwy preparatu na gładkim, nie chłonnym podłożu

Page 11: instrukcja instrukcja instrukcja instrukcja

BOLIX S.A., ul. Stolarska 8, 34-300 Żywiectel. + 48 33 475 06 00, fax + 48 33 475 06 12

w w w . b o l i x . p lw w w . b o l i x . p lw w w . b o l i x . p lw w w . b o l i x . p lw w w . b o l i x . p l

6. TECHNOLOGIA ZASTOSOWANIA SYSTEMU BOLIX COMPLEX

wego zabezpieczenia przed ponownym skażeniem mikrobiologicznym. W tymcelu powierzchnię tą należy pomalować farbą akrylową BOLIX AZ complexlub preparatem BOLIX PRO complex. Istnieje również możliwość /po uprzed-nim przygotowaniu podłoża/ nałożenia tynku akrylowego BOLIX complex,oczywiście wg wskazań podanych przy opisie zastosowań wyżej wspomnia-nych produktów .

6.3 Zabezpieczenie elewacji przed skażeniem mikrobio-logicznym.

6.3.1 Zastosowanie preparatu do zabezpieczania ściani dachów przed agresją mikrobiologiczną BOLIX PROcomplex.

Przygotowanie podłożaPodłoże powinno być równe, suche i czyste, niepopękane, pozbawionezłuszczających się powłok , odtłuszczone oraz wolne od agresji biologicz-nej i chemicznej.UWAGA! Na nowych podłożach mineralnych (takich jak: beton, tynki ce-mentowe, cementowo-wapienne) można rozpocząć prace przygotowaw-cze i nakładanie preparatu po upływie min. 3-4 tygodni od wykonaniapodłoża.

Przygotowanie preparatuOpakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Bezpośrednio przedużyciem całą zawartość opakowania należy bardzo dokładnie wymieszaćwiertarką wolnoobrotową z mieszadłem koszykowym.

Nakładanie preparatuPreparat nakładać na podłoże w dwóch warstwach za pomocą szczotkimalarskiej, wałka lub natrysku mechanicznego. Drugą warstwę preparatunależy nakładać dopiero po wyschnięciu warstwy pierwszej, czyli po ok. 2 h odjej wykonania. Preparat nakładać w temperaturze otoczenia od +5°C do+25°C. Całkowite utwardzenie wykonanej powłoki ochronnej następujepo około 24 h. Zużycie preparatu przy jednokrotnym nakładaniu wynosi od0,10 do 0,20 l/m2 (w zależności od chłonności i chropowatości podłoża).UWAGA! Natrysk mechaniczny stosować tylko przy bezwietrznej pogodzie.Niska temperatura, podwyższona wilgotność oraz brak odpowiedniej cyrku-lacji powietrza wydłużają czas wysychania preparatu. Przed wstępnym stward-nieniem preparatu należy chronić pomalowaną nim powierzchnię przed opa-dami atmosferycznymi.

6.3.2 Zastosowanie farby z zabezpieczeniem powłoko-wym BOLIX AZ complex.

Przygotowanie podłożaPodłoże powinno być równe, suche i czyste, niepopękane, pozbawione złusz-czających się powłok malarskich, odtłuszczone oraz wolne od agresji biologicz-nej i chemicznej. Wszelkie nierówności i ubytki /rzędu do 5mm/ należyzaszpachlować zaprawą klejową BOLIX U (zamiennie UZ lub UZB w zależ-ności od potrzeb).Podłoże chłonne trzeba zagruntować preparatem gruntującym BOLIX N.Jeżeli podłożem jest tynk akrylowy BOLIX to przed ponownym pomalowa-niem farbą jego powierzchnię należy umyć wodą z dodatkiem odpowied-niego detergentu dopuszczalne jest mycie szczotką z miękkim włosiem.UWAGA! Na nowych podłożach mineralnych (takich jak: beton, tynki cemento-we, cementowo-wapienne) można rozpocząć prace przygotowawcze i nakła-danie farby akrylowej po upływie min. 3-4 tygodni od wykonania podłoża.

Przygotowanie farbyOpakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Bezpośrednio przedużyciem całą zawartość opakowania należy bardzo dokładnie wymieszaćwiertarką wolnoobrotową z mieszadłem koszykowym. W razie potrzeby roz-cieńczyć niewielką ilością czystej wody (przy pierwszym malowaniu max 10%objętości, przy drugim max 5%).

Nakładanie farbyFarbę nakładać na podłoże w dwóch warstwach za pomocą szczotki malar-skiej, wałka lub natrysku mechanicznego.Drugą warstwę farby należy nakładać dopiero po wyschnięciu pierwszejwarstwy, czyli po ok. 2 h od jej wykonania.Farbę nakładać w temperaturze otoczenia od +5°C do +25°C. Całkowiteutwardzenie wykonanej powłoki malarskiej następuje po około 24 h. Zuży-cie przy jednokrotnym malowaniu od 0,12 do 0,22 l/m2 (w zależności odchłonności podłoża i jego zróżnicowania strukturalnego).UWAGA! Natrysk mechaniczny stosować tylko przy bezwietrznej pogodzie.Niska temperatura, podwyższona wilgotność, brak odpowiedniej cyrkulacjipowietrza wydłużają czas wysychania farby. Przed stwardnieniem farby na-leży chronić pomalowaną powierzchnię przed opadami atmosferycznymi.

Aby uzyskać optymalne walory estetyczne, należy wykonać fragment po-wierzchni stanowiący odrębną całość w jednym etapie wykonawczym mate-riałem zamówionym jednorazowo, pochodzącym z jednej partii produkcyj-nej /patrz data produkcji/.

10/12

Page 12: instrukcja instrukcja instrukcja instrukcja

BOLIX S.A., ul. Stolarska 8, 34-300 Żywiectel. + 48 33 475 06 00, fax + 48 33 475 06 12

w w w . b o l i x . p lw w w . b o l i x . p lw w w . b o l i x . p lw w w . b o l i x . p lw w w . b o l i x . p l 11/12

7. ZASADY EKSPLOATACJI I PIELĘGNACJI POWIERZCHNIZABEZPIECZONEJ MATERIAŁAMI BOLIX COMPLEX.

Informacje ogólneNiezbędnym warunkiem właściwego i skutecznego funkcjonowania mate-riałów systemu BOLIX complex jest ich odpowiednie zastosowanie, a takżeprawidłowa pielęgnacja zabezpieczonych powierzchni budynku. Pielęgna-cja polega na umyciu powierzchni ścian oraz zabezpieczeniu elewacji pre-paratem BOLIX PRO complex najpóźniej w piątym roku eksploatacji orazna bieżącym usuwaniu większych zabrudzeń /jak np. zacieki czy zachlapa-nia/. Jeżeli elewacja wymaga odnowienia kolorystycznego należy ją naj-później w piątym roku eksploatacji pomalować farbą BOLIX AZ complex.Zabiegi mycia oraz malowania powinny być przeprowadzane przez wyspe-cjalizowane ekipy posiadające uprawnienia do pracy na wysokości, dyspo-nujące odpowiednim sprzętem i posiadające właściwe przygotowanie za-wodowe do wykonywania tego typu robót połączone z przeszkoleniem BHP.

Warunki prawidłowego mycia powierzchniEwentualne uszkodzenia mechaniczne powierzchni należy przed myciem zli-kwidować. Mycie ścian powinno odbywać się w sprzyjających warunkach pogodo-wych /przy braku opadów i silnej operacji słonecznej, w temperaturze min. 10°Cutrzymującej się przez minimum 48 h/ oraz po wcześniejszym zabezpieczeniuotworów /okna, drzwi, wentylacje itp./, instalacji i urządzeń znajdujących się naelewacji. Podczas czyszczenia elewacji należy przestrzegać zasad BHP. Na czasprowadzonych robót należy zadbać o odłączenie we właściwy sposób od źródłanapięcia wszystkich instalacji i urządzeń elektrycznych znajdujących się w obsza-rze lub na powierzchniach objętych zasięgiem prowadzonych robót. Należy za-chować szczególną ostrożność podczas zabezpieczania instalacji i urządzeń elek-trycznych pamiętając, iż do prowadzonych prac używana jest woda podawanapod wysokim ciśnieniem (uwaga na powierzchnie oszklone).

Mycie powierzchniPrzebieg procesu mycia elewacji uzależniony jest od stanu zabrudzeniapowierzchni. Jeden cykl czyszczenia polega na nałożeniu na fragmentelewacji preparatu BOLIX CLN /rozcieńczonego według opisu umieszczo-nego na opakowaniu produktu/ i po kilku minutach dokładnym zmyciuczystą wodą pod ciśnieniem. Następnie, postępując w ten sam sposób należyzmyć całą powierzchnię przeznaczoną do oczyszczenia. Miejsca mocno za-brudzone tłustymi plamami lub osadami należy zmyć ciepłą bądź gorącąwodą, powtarzając cykl mycia dwukrotnie. Preparat BOLIX CLN jest środ-kiem o wysokich zdolnościach myjących, wytwarzającym aktywną pianęo silnym działaniu czyszczącym.

Zasady udzielania gwarancjiWarunkiem koniecznym uzyskania gwarancji na ochronę mikrobiologicznąelewacji budynku jest zawarcie umowy gwarancyjnej pomiędzy użytkowni-kiem (nabywcą) i producentem systemu BOLIX complex oraz wypełnieniewszystkich założeń i wytycznych zawartych w umowie gwarancyjnej orazw niniejszej instrukcji.

6. TECHNOLOGIA ZASTOSOWANIA SYSTEMU BOLIX COMPLEX7. ZASADY EKSPLOATACJI I PIELĘGNACJI POWIERZCHNIZABEZPIECZONEJ MATERIAŁAMI BOLIX COMPLEX

6.3.3 Zastosowanie tynku akrylowego BOLIX complexz zabezpieczeniem powłokowym.

Przygotowanie podłożaPodłoże pod tynki akrylowe powinno być nośne, równe, suche, oczyszczo-ne z powłok antyadhezyjnych (takich jak: kurz, tłuszcz, pyły i bitumy) orazwolne od agresji biologicznej i chemicznej. Podłoża o słabej przyczepno-ści (odspojone tynki i powłoki malarskie) trzeba usunąć. Nierównościi ubytki podłoża /rzędu 5÷15 mm/ muszą zostać wyrównane zaprawąBOLIX W, a następnie całość przeszpachlować zaprawą klejową BOLIX U(zamiennie UZ lub UZB w zależności od potrzeb). Nierówności /do 5 mm/można wyrównać od razu zaprawą klejową BOLIX U (zamiennie UZ lubUZB w zależności od potrzeb). W zależności od stanu podłoża może zacho-dzić konieczność zazbrojenia warstwy kleju BOLIX U (zamiennie UZ lubUZB w zależności od potrzeb) siatką z włókna szklanego, wówczas należyskontaktować się z Doradcą Technicznym BOLIX S.A., w celu ustaleniaszczegółów realizacji. Przed nakładaniem tynku akrylowego każde pod-łoże należy zagruntować podkładem tynkarskim BOLIX OP (ewentual-nie preparatem gruntującym BOLIX O). Okres schnięcia zastosowanegona podłożu podkładu lub preparatu wynosi min. 24 h. Jeżeli podłożempod tynk będzie warstwa zbrojona systemu dociepleń to należy ją wyko-nać zgodnie z Instrukcją BOLIX Nr IB/01/2001.UWAGA! Na nowych podłożach mineralnych (takich jak: beton, tynki ce-mentowe i cementowo-wapienne) można rozpocząć prace przygotowaw-cze i nakładanie masy akrylowej po min. 3-4 tygodniach od wykonaniapodłoża.

Przygotowanie masyOpakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Bezpośrednio przedużyciem całą zawartość opakowania dokładnie wymieszać wiertarką wol-noobrotową z mieszadłem koszykowym, aż do uzyskania jednorodnejkonsystencji. Po jej uzyskaniu, dalsze mieszanie jest niewskazane zewzględu na możliwość napowietrzenia masy.

Nakładanie masyPrzygotowaną masę tynkarską rozprowadzić cienką, równomierną warstwąna podłożu, używając do tego celu gładkiej pacy ze stali nierdzewnej.Następnie ściągnąć nadmiar tynku do warstwy o grubości ziarna krótkąpacą ze stali nierdzewnej. Zebrany materiał można ponownie wykorzy-stać po przemieszaniu. Żądaną strukturę wyprowadzić, zacierając nałożo-ny tynk płaską pacą z tworzywa sztucznego. Operację zacierania wykonaćprzy niewielkim nacisku pacy, równomiernie na całej powierzchni elewa-cji /zgodnie z opisem podanym na opakowaniu produktu/.

Z uwagi na fakt, iż masy tynkarskie produkowane są z komponentówpochodzenia naturalnego, aby uzyskać optymalne walory estetyczne,należy wykonać fragment elewacji stanowiący odrębną całość w jednymetapie wykonawczym materiałem zamówionym jednorazowo.

Page 13: instrukcja instrukcja instrukcja instrukcja

BOLIX S.A., ul. Stolarska 8, 34-300 Żywiectel. + 48 33 475 06 00, fax + 48 33 475 06 12

w w w . b o l i x . p lw w w . b o l i x . p lw w w . b o l i x . p lw w w . b o l i x . p lw w w . b o l i x . p l

8. SPIS RYSUNKÓW I TABEL

Rys. 1/ Schemat kompleksowego zastosowania systemu BOLIX complexRys. 2/ Schemat profilaktycznego zastosowania systemu BOLIX complexTab. 1/ Rodzaje podłoża, na których można stosować materiały z grupy complexTab. 2/ Przygotowanie preparatu BOLIX GLO complex

..............................................................................................................................................................7

..............................................................................................................................................................7.............................................................................................................................................8

............................................................................................................................................................................................9

12/12

Page 14: instrukcja instrukcja instrukcja instrukcja
Page 15: instrukcja instrukcja instrukcja instrukcja

druk

: lut

y 200

7

Bolix S.A. ul. Stolarska 8, 34-300 Żywiectel. + 48 33 475 06 00, fax + 48 33 475 06 12