of 23/23
ISOSPAN projektiranje i gradnja OPLATNI BLOKOVI i MODULARNI ZIDOVI jednostavan prirodan udoban uèinkovit odriv Benestare tecnico europeo ETA-05/0261

ISOSPAN OPLATNI BLOKOVI i MODULARNI ZIDOVI

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ISOSPAN OPLATNI BLOKOVI i MODULARNI ZIDOVI

jednostavan prirodan udoban
uèinkovit odriv
Drvobeton za ekološku gradnju
Prednosti ISOSPAN sustava gradnje
Postavljanje oplatnih drvobetonskih blokova
Savjeti za postavljanje buke
Od projekta do gradilišta s ISOSPAN modularnim zidovima
Priruènik za projektiranje sa sustavom ISOSPAN
Certifikati
ISOSPAN
3
4
5
6
8
10
19
20
28
30
38
40
42
ISOSPAN – od inovacija do najbolje prakse visoke energetske uinkovitosti i odrivosti
Izdavanje ove strune publikacije se poklapa s poetkom primjene vrlo vanih, gotovo epohalnih smjernica i odluka Europske unije za njen daljnji razvoj. Svojom ambicioznošu temeljenoj na provedbi scenarija 3 x 20 do 2020. godine i odgovornosti provedbe globalnih ciljeva Ujedinjenih nacija za osiguranje odrivog razvitka do 2030. godine, EU potie i druge drave svjetske zajednice. Krajem prošle godine najavljen je Europski Zeleni plan (Green Deal) koji e transformirati nain našeg ivota, rada i mobilnosti. Omoguit e globalno vodstvo Europske unije u samodostatnosti. Prilagodba klimatskim promjenama je jedan od najveih izazova današnjice. Europskim Zelenim planom se planira prvi klimatski neutralan kontinent u svijetu do 2050. godine. To je najvei izazov EU i prilika našeg doba za odrivu zelenu tranziciju. To je nova strategija EU-a za odrivi rast ije e ostvarenje omoguiti predviena iznimno velika ulaganja.
Mjere provedbe i popratni mehanizmi pretpostavljaju ambiciozna smanjenja emisija, velika ulaganja u vrhunska istraivanja i inovacije te ouvanje prirodnog okoliša. U svjetskoj bilanci energetske potrošnje i posljedinih emisija staklenikih plinova, sektor graditeljstva u odnosu na druge djelatnosti sveukupno još uvijek zauzima više od 40 %, s trendom pada koji se temelji na odgovarajuim naprednim strategijama i mjerama njihove provedbe, a mogue ga je i višestruko ubrzati zahvaljujui tehnološkom razvoju i potvrenim rezultatima najbolje prakse. Primjerice, tridesetogodišnje iskustvo standarda pasivne kue je provjerena platforma za priuštivo ostvarenje niskougljinih i bezugljinih, samodostatnih i plus energetskih modela graenja novogradnje i dubinske obnove do „faktora 10“, uz osiguranje toplinske, zvune i svjetlose ugodnosti, optimalne toplinske akumulacije te zdravstvenih i sigurnosnih zahtjeva. Više od polustoljetnog iskustva potvrene najbolje prakse kao rezultata kontinuiranog izvornog razvoja ISOSPAN sustava, zasigurno prinosi suvremenim zahtjevima visoke energetske uinkovitosti i odrivosti. ISOSPAN je jedna od vodeih tvrtki na europskom trištu po prodanoj koliini ekološkog graevinskog materijala. ISOSPAN sustav omoguava izvedbu vanjske ovojnice arhitekture i na razini visoko energetski uinkovitog standarda pasivne kue, odnosno A+ energetskog razreda, što je verificirano odgovarajuim vrijednosnim certifikatima (Passive House Institute, Passivhaus Austria, CasaClima, Natureplus, KPKHR i dr.) i certifikatima za ekološke materijale (ISO 14025 i EN 15804). Izvedba graevina ISOSPAN sustavom osigurava suvremene standardne i napredne tehnike, energetske i okolišne znaajke. Svi elementi proizvodnog programa zadovoljavaju zahtjeve zdravog graenja i krunog gospodarenja, jer se otpad od izvoenja u potpunosti moe reciklirati bez po okoliš štetnih krutih sastojaka i emisija plinova. Graenje ISOSPAN drvocementnim elementima modularnog sustava oplatnih blokova, zidova i ploa veih dimenzija, napose s odgovarajuom integriranom toplinskom izolacijom, kao i predgotovljenih elemenata koji se mogu izvesti prema posebnoj narudbi, je znatno racionalnije od gradnje klasinim materijalima manjih formata, jer u velikoj mjeri skrauje vrijeme izvedbe uz smanjenje potrebne radne snage. Tehnološke znaajke modularnosti sustava omoguavaju racionalnu i sigurnu uporabu pojedinih elemenata u konanu zatvorenu cjelinu ovojnice s nosivim i dijelovima ispune s unutarnjim nosivim i pregradnim zidovima. Jednostavno se postie cjelovitost primarne fizike betonske strukture graevine. ISOSPAN sustav zadovoljava zahtjeve otpornosti na potresna naprezanja s moguom ugradnjom potrebne armature. ISOSPAN sustav zadovoljava i standardne zahtjeve zaštite od poara (REI). ISOSPAN sustav graenja e zasigurno i u Hrvatskoj zainteresirati sve više investitora zbog priuštivosti, isplativosti investicije u kratkom roku i jamstva kakvoe, kao i izvoae graevina ovim sustavom, jer se uspješnost njegove primjene temelji na dugom provjerenom kontinuiranom iskustvu proizvodnje, izvedbe i uporabe. ISOSPAN sustavom se mogu materijalizirati i nadstandardno zahtjevni funkcionalni i oblikovni arhitektonski koncepti što potvruju referentna ostvarenja. ISOSPAN sustav više od pet desetljea ekološki svjesno sudjeluje u zelenom konceptu graenja proizvodnjom elemenata od prirodnih materijala pa oekujemo i elimo nastavak daljnjeg razvoja koji e doprinjeti ostvarenju globalne dekarbonizacije i prvog klimatski neutralnog kontinenta za 30 godina. U oujku ove godine e se objaviti i prvi europski Klimatski zakon ...
Ljubomir Miševi Red. prof. art. Ljubomir Miševi, dipl. ing. arh.
Voditelj Konzorcija pasivna kua Hrvatska Sijeanj 2020.
4 5
Drvobeton za ekološku gradnju ISOSPAN je sa svojim inovativnim rješenjima od drvobetona prisutan na trištu veæ više od pola stoljeæa. ISOSPAN proizvodi karakteristièni su po svojim prirodnim sirovinama i ekološki prihvatljivoj proizvodnji: svjestan i prikladan izbor.
Struènjaci za drvobeton
rješenjima i dugoroènom poslovnom politikom od
1960. godine.
proizvodnju drvobetonskih:
• montanih modularnih zidova i ploèa
Postupnim uvoðenjem posebnih minimalnih graðevinskih
standarda i u Hrvatskoj, ISOSPAN sustav postao je
danas više nego ikad znaèajan i nadasve isplativ izbor.
U Hrvatskoj je ISOSPAN prisutan preko 20 godina sa
širokim asortimanom proizvoda koji omoguæuju kupcima
najbolja rješenja ovisno o njihovim potrebama i
suoèavanje s razlièitim izazovima.
blokova su meke drvene strugotine
i ostaci od prerade drva.
Uz minimalne energetske potrebe, drvene strugotine
i ostaci drva dalje se usitnjavaju u mlinu èekièaru,
a potom se miješaju s proizvodima prirodnog porijekla,
cementom, vodom i mineralima u kompaktnu
i homogenu masu, koja se izlijeva u oplate, vibrira
i preša kako bi se dobile razlièite vrste blokova i ploèa.
Obiljeja
da se zrak i voda, glavni elementi zdravog ivota,
odre što èišæima, što predstavlja temeljne principe
poslovne politike ISOSPAN.
tehnologiju i buduæi razvoj za sve one koji ele ivjeti
u zdravom okruenju, bilo izvan kuæe ili u kuæi.
drvene strugotine vodamineralicement
ISOSPAN: rješenja za kvalitetnu gradnju
ISOSPAN sustav gradnje rješenje je koje moe odgovoriti na najrazlièitije potrebe trenutne gradnje, kao i na buduæe izazove koje predstoje u sektoru gradnje.
Zahvaljujuæi svojim inovativnim odgovorima na zahtjeve za što veæom kvalitetom i performansom i što manjim utjecajem na okoliš èime je obiljeena evolucija gradnje i trišta nekretninama u svim sektorima, ISOSPAN sustav gradnje moe se pohvaliti brojnim realizacijama na prostoru cijele Europe.
ISOSPAN ne stavlja na raspolaganje samo svoje proizvode i graðevinska rješenja, veæ i vlastito iskustvo i znanje: suraðujuæi s projektantima, tvrtkama i kupcima, elimo pridonijeti pretvorbi vaših zahtjeva i ideja u kvalitetne graðevine.
6 7
Obiljeja
zvuènom izolacijom te izvrsnim
nesumnjivim prednostima za one
koji izaberu ISOSPAN proizvode.
Kvaliteta, udobnost, uèinkovitost, ekologija
gledišta:
troška
zidovima debljine do maksimalno 43 cm uz
odliènu toplinsku i zvuènu izolaciju i uèinkovitu
„toplinsku akumulaciju“, što omoguæe visoku
globalnu energetsku uštedu;
mirkoklime zidova;
emisija i bez oneèišæenja okoliša uslijed pakiranja i
odlaganja.
njih, a zahvaljujuæi masi betona daje vane
protupotresne znaèajke i izvrsnu zvuænu izolaciju.
Umetanjem èešljaste izolacije u unutrašnjost blokova,
dobivaju se izvrsna svojstva toplinske izolacije s
relativnim faznim pomacima i faktorima ublaavanja
ovisno o potrebama i/ili zahtjevima.
Uz to, unutarnji sastav blokova dopušta difuziju vodene
pare kako bi se uvijek jamèio zdrav i suh prostor.
Nadalje, ISOSPAN blokovi s betonskom jezgrom od
najmanje 12 cm imaju REI 180 otpornost na vatru.
Suho polaganje
ISOSPAN blokovi postavljaju se na suho i njihova duina
omoguæuje maksimalnu autostabilnost u fazi lijevanja i
znaèajnu uštedu vremena prilikom postavljanja, kao i
smanjenje kolièine otpada.
9
bilo koji zahtjev.
vanjskih i unutarnjih zidova, udovoljavajuæi na taj
naèin ne samo konstrukcijskim zahtjevima, veæ i
zahtjevima zvuène i toplinske izolacije.
Uz maksimalnu debljinu od 43 cm, ISOSPAN blokovi
mogu doæi u vrijednostima U od 0,145 W/m2K, èime se
dopušta gradnja zgrada visoke energetske uèinkovitosti
(i A+ eneregtski razred), s visokom stupnjem ugodnosti
i veæom površinom ivotnog prostora. Oplata za
stropove i nadvratnike vrata i prozora brzo se postavlja
s blokovima i ploèama, a mogu se zatraiti i veæ
pripremljeni specijalni blokovi - sve sa ciljem izbjegavanja
toplinskih mostova. Asortiman je upotpunjen mineraliziranim
drvenim ploèama s integriranom izolacijom, pomoæu kojih se
mogu izraðivati jednokratne oplate za stupove, grede, nadvratnike,
monolitne ploèe itd.
Èak ni zakrivljeni zidovi nisu problem s ISOSPANOM. Moguæe je
zatraiti posebno rezane blokove za gradnju zidova bez spojeva/fugi.
8 9
10 11
Prva faza postavljanja Postavljanje se odvija u nekoliko jednostavnih faza
izvedbe, osmišljenih na naèin da se dobije
maksimalna ušteda vremena i jednostavnost izvedbe.
Nakon postavljanja temeljne ploèe, potrebno je, radi
sprjeèavanja porasta vlage, cijelu površinu
hidroizolirati tekuæim premazom na bazi cementa ili
osmotskog cementa. Prva faza podrazumijeva
postavljanje blokova na oèišæenu površinu uz upotrebu
vodootpornog morta koji se rasporeðuje du rubova
dugih strana bloka, èime se osigurava savršeno
postavljanje blokova u oba smjera (longitudinalno i
transverzalno), prateæi pritom navedeni kat, što je
temeljna stavka za ispravnu daljnju gradnju.
Sljedeæe faze postavljaju se na suho; bez morta, za
razliku od obiènog zidanja, osigurava veliko smanjenje
toplinskih mostova i znaèajno poveæanje brzine rada.
eljezne šipke u duini minimalne dubine potrebne za
prièvršæivanje zida na temelj ili ploèu, mogu se
postavljati prije ili nakon prve faze. U sluèaju
postavljanja nakon prve faze, ista slui kao predloak
za umetanje smole.
vremena rada i izvedbe.
FERRI DI RIPRESA TRA FONDAZIONE E PARETE
GUAINA LIQUIDA
PARTENZA MURATURE DALLA PLATEA:
FERRI DI RIPRESA GUAINA LIQUIDA MALTA DI ALLETTAMENTO POSA DEI BLOCCHI
Zidanje od temelja: eljezne šipke tekuæi omotaè mort postavljanje blokova
KUTNI BLOKOVI
12 13
moraju biti razmaknuti najmanje 25 cm.
Blokovi se mogu rezati elektriènom pilom, stolnom
pilom ili ruènom pilom.
podudaranje blokova, potrebno je ponovno postaviti
izolaciju ubrizgavanjem pjene specifiènih toplinskih
svojstava.
mostovi. Na kutnim blokovima se na licu mjesta
postavlja okvir (na slici prikazan crvenom bojom) koji
je potreban za kasnije postavljanje vodoravne kutne
armature i za jamèenje kontinuiteta izljeva (punjenje
betonom).
šest redova. Ispunjavanje mora biti homogeno i
istodobno u slojevima od 75 cm u svim dijelovima
zidne konstrukcije, odravajuæi razinu mlaza na oko
5 cm od gornjeg ruba elemenata.
Brzina punjenja ne smije biti veæa od 1 metra na sat
visine. Poeljno je vibriranje betona kako bi se postiglo
odgovarajuæe zgušnjavanje. Korišteni beton mora biti
strukturnog tipa C25/30 (Rck 300) s fluidnošæu S4 ili
S5 (fluid/super fluid), pri èemu agregat moe biti
maksimalnih dimenzija do 16 mm kako bi se izbjegla
moguænost formiranja šljunèanih èvorova.
eventualnih ostataka da bi se omoguèilo pravilno
postavljanje narednih slojeva.
zid i po potrebi ga popraviti.
Gore opisana obrada izvodi se i na vanjskim i na
unutarnjim zidovima.
potrebno je pravilno postaviti i izrezati razlièite blokove
da ne bi došlo do pucanja.
Takoðer je potrebno provjeriti kontaktne površine
blokova i izolacije tako da meðu površinama ne
ostane materijala.
LATO INTERNO
BLOCCO ANGOLO
BLOCCO DRITTO
BLOCCO “DRITTO”
UNUTARNJA STRANA
RAVNI BLOK
KUTNI BLOK
VERTIKALNA ARMATURA ZIDA
VODORAVNA ARMATURA ZIDA
Postavljanje
Potpora za podove i nadvratnike Rubnici podova izraðeni su pomoæu blokova za
„potporu podova“ (normalni blokovi iznutra rezani
na razinu podova i produeni s vanjske strane s
drvobetonskim ploèama iste izolacijske debljine kao
i blok, vidi odjeljak 2-2A, ili pak dobiveni rezanjem
bloka u cijelosti do razine poda i korištenjem
drvobetonske ploèe s izolacijom za pokrivanje visine
do razine tavanice, vidi odjeljak 2-2 B).
Na isti se naèin izraðuju i nadvratnici vrata i
prozora, pri èemu se koristi kutni blok okrenut na
naèin da se dobije izolacija èak i ispod nadvratnika i
da se izbjegnu toplinski mostovi, vidi odjeljak 1-1.
12
Povezivanje vanjskih i pregradnih zidova Prilikom povezivanja vanjskih i pregradnih zidova
potrebno je paziti da se izbjegnu zvuèni mostovi.
Unutarnji zid ne smije se jednostavno postaviti uz
vanjski zid, veæ je vanjski zid potrebno rezati du
cijele visine, kao što je prikazano na skicama.
Pogrešno Povezivanje s vanjskim zidom bez rezanja pri èemu unutarnji blok samo lei uz vanjski zid. Dio oznaèen crvenom bojom mora se ukloniti.
Toèno Povezivanje s vanjskim zidom uz pomoæ rezanja.
12
POTPORNA POVRŠINA 4 cm
rezanje koje se obavlja na licu
mjesta
16 17
Zakrivljeni zidovi Za zakrivljene zidove moguæe je zatraiti blokove
rezane odgovarajuæim polumjerom. ISOSPAN blok
podijeljen je u 5 dijelova od 25 cm svaki i izrezan na
naèin da se dobije zakrivljeni zid bez spojeva/reška
(sljubnica).
25
Stupovi od drvobetonskih ploèa Po potrebi se mogu izraditi i stupovi od drvobetonskih
ploèa s ili bez izolacije – moguæe je dobiti i unaprijed
sastavljene oplate stupova.
Lukovi Gotove lukove moete zatraiti u eljenim mjerama.
Element se izraðuje u tvornici od drvobetonskih
blokova ili ploèa, s ili bez integrirane izolacije
te se dostavlja na gradilište za daljnje umetanje
armature i betona.
Podzemni zidarski radovi ISOSPAN blokovi i modularni zidovi mogu se koristiti i
za zidove podzemnih prostorija.
izolaciji smanjuje debljinu zida i poveèava unutarnji
prostor, istovremeno izbjegavajuæi korištenje oplata i
zidnih obloga.
ukopati vodonepropusnim omotaèem koji se nanosi
vruè i zaštitnim slojem te se eventualno vrši isušivanje
podzemnih (podrumskih) etaa.
STUP 25cmx25 cm s izolacijom na tri strane od 5cm EPS-a s GRAFITOM + 3,5 drvobetona
ARMIRANA PREGRADA 19cmx76cm, debljina bloka 36,5 cm, s vanjskom izolacijom od 10,5 cm i bonom izolacijom od 5 cm, od EPS-a s GRAFITOM + 3,5 drvobetona
ARMIRANA PREGRADA (kutni dijelovi) 19cmx76cm, debljina bloka 36,5 cm, s vanjskom izolacijom od 10,5 cm i bonom izolacijom od 10,5 cm, od EPS-a s GRAFITOM + 3,5 drvobetona
ARMIRANA PREGRADA (primjena na kutnim dijelovima) 19cmx76cm, debljina bloka 36,5 cm, s vanjskom izolacijom od 10,5 cm i bonom izolacijom od 10,5 cm, od EPS-a s GRAFITOM + 3,5 drvobetona
18 19
proizvoðaèa, poštujuæi opæa tehnièka pravila o postavljanju
buke i vaeæe zakonske norme. Prije poèetka
postavljanja, potrebno je provjeriti prikladnost površina
koje moraju biti suhe (vlanost manja od 12-14%), ne
smiju biti pregrijane niti zamrznute veæ s temperaturom
veæom od 4°C, ravne i bez neèistoæa i/ili reška (sljubnica).
Izuzetno je vano poštivati vrijeme stvrdnjavanja i
sušenja prilikom svake faze postavljanja buke.
Vrijeme stvrdnjavanja moe varirati ovisno o vre-
menskim uvjetima. Ojaanje buke potrebno je kod zidova s
visokom izolacijskom snagom (kao što su ISOSPAN blokovi
s integriranom izolacijom), u sluaju razliitih materijala zida
i u uglovima zidnih otvora (dijagonalna armatura).
Preporua se za razliite faze bukanja koristiti materijal
istog proizvoaa.
Na stranici www.isospan.eu, na izborniku ikona download,
dostupne su ÖAP smjernice - smjernice Austrijskog konzor-
cija za buku vezane uz postavljanje buke. Rije je o iscrp-
nom vodiu u kojem su obuhvaeni razliiti graevni sustavi
(vidi toku 2.1.), meu kojima je i naš sustav – blokovi od
mineraliziranih drvenih vlakana (s ili bez izolacije). Osobito
pogledajte tablicu br. 9 na 50. stranici i napomene na 46.
stranici.
jenja, no kako nisu u mogunosti biti prisutni i kontrolirati
razliite faze postavljanja buke, ISOSPAN nije odgovoran
za eventualne probleme do kojih moe doi.
Savjeti za postavljanje buke
Za buku se koristi miješani malter na bazi vapna i
gipsa, debljine minimalno 10 mm.
Završni sloj stavlja se nakon tjedan dana.
Unutarnja buka na ISOSPAN blokovima bez integrirane izolacije
c) Po isteku predviðenog vremena sušenja, obavlja se
gletanje, minimalna debljina 3 mm, uz umetanje
armaturne mree od stakloplastike.
d) Završna obrada (bojanje i oblaganje) obavlja se na
èvrstom armaturnom sloju (vrijeme uèvršæivanja iznosi
cca 7 dana ili ovisno o uputama proizvoðaèa).
a) Nanosi se prvi sloj premaza na bazi cementa/cementnog
premaza, pri èemu je oèekivano vrijeme sušenja 5/8 dana.
b) Nakon sušenja, postavlja se buka na bazi vapna i
cementa minimalne debljine od 15-20 mm, pri èemu
oèekivano vrijeme stvrdnjavanja/sušenja iznosi 1 dan po
milimetru debljine.
u drvobetonu koristeæi zidni rezaè.
Nakon prethodne statièke provjere, moguæe je, prije
lijevanja betona, umetnuti i cijevi (primjerice za
odvodnju) unutar oplatnog bloka od drvobetona.
20 21
Debljina betonske
cm cm Lt/m2 komada/m2 kg/m2 m2K/W W/m2K dB
S 36,5/16,5 SILVER
SILVER Kutni
36,5 25
111,5 3,59
SUPER 2000 36,5/16,5 SILVER normalni i kutni blokovi 36,5 cm debljine s integriranom izolacijom od 16,5 cm ekspandiranog polistirena s grafitom
S 36,5/13,5 ISOPUR
ISOPUR Kutni
36,5 25
111,5 3,59
36,5/13,5 ISOPUR normalni i kutni blokovi 36,5 cm debljine s integriranom izolacijom od 13,5 cm ekspandirane krute pjene
S 36,5/16,5 ISOPUR
ISOPUR Kutni
36,5 25
111,5 3,59
36,5/16,5 ISOPUR normalni i kutni blokovi 36,5 cm debljine s integriranom izolacijom od 16,5 cm ekspandirane krute pjene
S 36,5/13,5 ECOPUR Normalni
ECOPUR Kutni
36,5 25
111,5 3,59
36,5/13,5 ECOPUR normalni i kutni blokovi 36,5 cm debljine s integriranom izolacijom od 13,5 cm drvenih vlakana
S 36,5/16,5 ECOPUR Normalni
ECOPUR Kutni
36,5 25
111,5 3,59
36,5/16,5 ECOPUR normalni i kutni blokovi 36,5 cm debljine s integriranom izolacijom od 16,5 cm drvenih vlakana
Tehniki podaci Gra.-fiziki podaci
Debljina betonske
cm cm Lt/m2 komada/m2 kg/m2 m2K/W W/m2K dB
S 25/6 SILVER
25 25
125 3,20
SUPER 2000 25/6 SILVER normalni i kutni blokovi 25 cm debljine s integriranom izolacijom od 6 cm ekspandiranog polistirena s grafitom
S 30/7 SILVER
30 25
105 3,81
SUPER 2000 30/7 SILVER normalni i kutni blokovi 30 cm debljine s integriranom izolacijom od 7 cm ekspandiranog polistirena s grafitom
S 36,5/5 SILVER
36,5 25
111,5 3,59
SUPER 2000 36,5/5 normalni i kutni blokovi 36,5 cm debljine s integriranom izolacijom od 5 cm ekspandiranog polistirena s grafitom
S 36,5/10,5 SILVER
SILVER Kutni
36,5 25
111,5 3,59
SUPER 2000 36,5/10,5 SILVER normalni i kutni blokovi 36,5 cm debljine s integriranom izolacijom od 10,5 cm ekspandiranog polistirena s grafitom
S 36,5/13,5 SILVER
SILVER Kutni
36,5 25
111,5 3,59
SUPER 2000 36,5/13,5 SILVER normalni i kutni blokovi 36,5 cm debljine s integriranom izolacijom od 13,5 cm ekspandiranog polistirena s grafitom
Blokovi s integriranom toplinskom izolacijom
Na zahtjev
Na zahtjev
Na zahtjev
Na zahtjev
Asortiman proizvoda
22 23
Asortiman proizvoda
Debljina betonske
N15 Normalni
15 25
N15 Kutni
15 25
101 3,96
ZA UNUTARNJE ZIDOVE normalni i kutni blokovi Debljina 15 cm bez integrirane izolacije
N20 Normalni
20 25
N20 Kutni
20 25
120 3,33
ZA NORMALNE ZIDOVE normalni i kutni blokovi Debljina 20 cm bez integrirane izolacije
N25 Normalni
25 25
N25 Kutni
25 25
125 3,20
ZA TANKE ZIDOVE normalni i kutni blokovi Debljina 25 cm bez integrirane izolacije
Blokovi bez integrirane toplinske izolacijeTehniki podaci Gra.-fiziki podaci
Vrsta bloka Širina Visina Duina
Debljina betonske
cm cm Lt/m2 komada/m2 kg/m2 m2K/W W/m2K dB
Expert 43/15
43 25 93
4,30
Expert 43/15 normalni i kutni blokovi integrirana izolacija od 15 cm ekspandiranog polistirena s grafitom
Expert 43/16,5 Normalni
43/16,5 Kutni
4,30
Expert 43/16,5 normalni i kutni blokovi integrirana izolacija od 16,5 cm ekspandiranog polistirena s grafitom
Expert 43/20
43 25 93
4,30
Expert 43/20 normalni i kutni blokovi integrirana izolacija od 20 cm ekspandiranog polistirena s grafitom
Vidi skicu za blok Expert 43/20
Eco-Expert 43/20
43/20 Kutni
4,30
Eco-Expert 43/20 blocchi normali e per angoli integrirana izolacija od 20 cm drvenih vlakana
Expert 43/23
43 25 93
4,30
Eco-Expert 43/23 normalni i kutni blokovi integrirana izolacija od 23 cm ekspandiranog polistirena s grafitom
Vidi skicu za blok Expert 43/23
Eco-Expert 43/23
43/23 Kutni
4,30
Eco-Expert 43/23 normalni i kutni blokovi integrirana izolacija od 23 cm drvenih vlakana
Na zahtjev
Na zahtjev
Na zahtjev
Na zahtjev
Debljina betonske
cm cm Lt/m2 komada/m2 kg/m2 m2K/W W/m2K dB
I 25 Normalni
I 25 Kutni
25 25
125 3,20
ZA TANKE ZIDOVE normalni i kutni blokovi Debljina 25 cm bez integrirane izolacije
I 30 Normalni
I 30 Kutni
30 25
105 3,81
ZA NORMALNE ZIDOVE normalni i kutni blokovi Debljina 30 cm bez integrirane izolacije
TW 30 Normalni
TW 30 Kutni
30 25
105 3,81
ZA NORMALNE ZIDOVE normalni i kutni blokovi Debljina 30 cm bez integrirane izolacije
Blokovi bez integrirane toplinske izolacije
Posebni blokovi
Za bolju obradu proizvoda ISOSPAN, mogu se po narudbi izraditi posebni izrezani i/ili predgotovljeni blokovi.
Blok za poravnavanje visine
prilagoðavaju do potrebne visine stropa.
Blok uz stropnu oplatu
izoliranom ploèom.
na licu mjesta moe produiti izoliranim ploèama ili
izrezani blok s veæ zalijepljenom ploèom.
Blok/modul nosive grede
Nosiva greda moe se dobiti iz kutnog bloka tako da
se napravi rez prema predviðenim mjerama. Tvrtka
ISOSPAN moe isporuèiti veæ izrezane blokove ili
predgotovljeni modul.
26 27
Naziv ploèe Duina (cm) Dostupne širine (cm) Debljina (cm)
WS 25 200 50 2,5
WS 35 200 20/25/30/36,5/43/50 3,5
WS SILVER 85 200 50 3,5 + 5 EPS Silver
WS SILVER 115 200 50 3,5 + 8 EPS Silver
WS SILVER 135 200 50 3,5 + 10 EPS Silver
WS SILVER 170 200 50 3,5 + 13,5 EPS Silver
WS SILVER 185 200 50 3,5 + 15 EPS Silver
WS SILVER 200 200 50 3,5 + 16,5 EPS Silver
WS SILVER 235 200 50 3,5 + 20 EPS Silver
WS SILVER 265 200 50 3,5 + 23 EPS Silver
Asortiman ploèa
Cementom povezane izolacijske ploèe od mineraliziranog drva dostupne su kao jednoslojne i dvoslojne ploèe s
izolacijom i koriste se kao trajna oplata kod betonskih ploèa, izrade nosivih greda, greda, stupova i posebnih oplata.
Dostupne su i druge vrste ploèa sa i bez izolacije po narudbi.
Vrsta prièvrsnog elementa Èavliæ
8/80 mm Vijak 60 mm
Za vanjske zidove 0,05 KN 0,18 KN 0,45 KN 0,67 KN 0,56 KN
Vrsta prièvrsnog elementa Prièvršæivanje s ljepilom
Fischer Tipla
2,5 KN 1,7 KN 1,8 KN 0,7 KN 1,4 KN
Specifièna teina kg/m3 Koeficijent toplinske vodljivosti λ – (W/m*K)
ISOSPAN 500 – 550 0,110
PUR 31 0,021
Otpornost na vatru svih neobukanih unutarnjih i
vanjskih zidova (s betonskom jezgrom od najmanje
12 cm) = REI 180 prema izvješæu o klasificiranju
MA 39 – VFA 2010-1.914.03 izdanom od beèkih
laboratorija za ispitivanje, nadzor i certifikaciju,
Odjel 39 – Laboratorij za graðevinsku tehniku.
Vrijednosti i referentni standardi
Za otpornost i toplinsku propusnost EN ISO 10211 Za zvuènu izolaciju EN 12354-1
Otpornost na vatru
drvobetona, zidni moduli ISOSPAN montiraju se u
pogonu po narudbi, na temelju izvršnog projekta
zgrade koja je u izgradnji.
Uporaba graðevinskog sustava s montanim
modulima ISOSPAN društvu koje ga koristi prua
razlièite pogodnosti:
armature i odljev betona)
potrebnog materijala ili stvarni kvadratni metri
punog zida (bez eventualnih otpadaka ili praznina)
• nema otpadnog materijala na gradilištu
• minimalna obrada na gradilištu, zahvaljujuæi
isporuci odreðenih komada kao što su nosive
grede, blokovi uz stropnu oplatu itd.
• poboljšana kvaliteta izvedbe bez dodatnih
troškova
zidovima.
rješenja zasniva se na jednostavnoj i brzoj ugradnji,
minimalnoj obradi na gradilištu i moguænosti
predviðanja mjesta za ugradnju kuæišta.
28
montane module je sljedeæi:
a) kupac nam dostavlja arhitektonske i eventualno
statièke nacrti za provjeru izvedivosti projekta
montanim modulima i utvrðivanje dodatnih
troškova
naznaèenog od strane kupca
dostaviti konaène izvršne nacrte u dwg formatu
Od projekta do gradilišta sa zidnim modulima ISOSPAN
(arhitektonske – dijelovi, presjeci i mape + statièke)
sa svim detaljima koje šaljemo našim arhitektima i
telefonskim brojem + e-mail nadzornog inenjera ili
struène osobe koja æe posredovati s našim
arhitektom za objašnjenje eventualnih detalja.
Naš arhitekt dostavlja elaborat referentnoj osobi
klijenta koja æe ga morati provjeriti i potpisati u znak
prihvata.
Potom se sve šalje u naše postrojenje kako bi se
krenulo s proizvodnjom.
Primjer polaganja montanih modula poèevši od zida definiranog u projektu.
Ploe WS Silver 135 za rubnjakeBetonBlok S 36,5/10,5 Silver
Za tv
or en
Proizvodnja modula u postrojenju Proizvodnja zidnih modula odvija se u postrojenju.
Uz pomoæ oplatnih blokova od drvocementa priprema
se neprekinuti zid, iz kojega se prema projektu izrezuju
montani moduli i provodi dodatna obrada, poput
pripreme otvora za izlijevanje betona na mjestima
spajanja ortogonalnih zidova.
teine izmeðu 1.500 kg i 3.500 kg. Spremnici se
istovaruju dizalicom i odlau na ravnu i prikladnu
površinu (provjeriti takoðer kapacitet nosivosti ploèa
i meðuploèa) koja se nalazi èim blie mjestu gdje
æe se moduli postavljati, kako bi se omoguæilo
brzo i funkcionalno polaganje.
Podizanje i postavljanje Potrebno je provjeriti da moduli nisu pretrpjeli
ošteæenja kod prijevoza, a u sluèaju da postoji rizik kod
podizanja, ne smiju se premiještati. Moduli se uzimaju
iz spremnika, podiu polako i okomito i postavljaju
izravno na prikladno pripremljenu ploèu ili meðuploèu
prema gornjim uputama.
Moduli se preuzimaju iz spremnika s isporuèenim
pomagalima za dizanje (klinovi i dvije podizne šipke).
Posebni klinovi opremljeni s 4 stezne naprave na
sigurnosnoj ploèici umeæu se u zid ISOSPAN s èekiæem
za prièvršæivanje modula. Neophodno je poštivati ovu
sigurnosnu mjeru.
savršeno èista i bez leda, snijega ili drugih prljavština.
Potrebno je provjeriti zahtjevnu ravnoæu površine
(ploèa, meðuploèa, zid). Maksimalna tolerancija
ravnoæe je +/- 1 cm.
nepravilnosti potrebno je ispraviti slojem buke ili
klinovima.
presjek podignutog elementa
klin Ø 18mm duljina ovisi o debljini zida
Klin Ø 18mm
Polaganje i poravnavanje Moduli se postavljaju i stabiliziraju pomoæu kosih
nosaèa/potpornja (najmanje dva) koji se prièvršæuju
na modul i ploèu. Podizne šipke i klinovi uklanjaju se
tek kada se utvrdi da su moduli sigurno prièvršæeni s
kosim nosaèima.
pomaknete veæ postavljene elemente.
je potrebno provjeriti izravnavanje zida prije ulijevanja
betona.
Spajanje modula i zidova Zidovi se sastavljaju pritiskom modula jedan na drugi.
Na kutnim modulima nalaze se odgovarajuæi otvori za
spajanje zidova nanošenjem betona.
prikladno urezati po cijeloj visini, du linije gdje se
zidovi spajaju.
Sve niše ili šupljine koje tvrtka ISOSPAN odredi u
projektu (primjerice umeci za cijevi, kabele, grijanje
itd.) moraju se uèvrstiti.
ot vo
re no
ot vo
re no
za tv
or en
ot vo
re no
ot vo
re no
dio ploe koji se ree kod postavljanja za ulaganje zida TW 30 za zvunu izolaciju
36 37
Postavljanje
Nosiva greda i umetanje cijevi i/ili odvoda Elementi za nosive grede isporuèuju se veæ spremni za
postavljanje u odgovarajuæe otvore (vrata i prozore),
omoguèujuæi tako brzu i uèinkovitu obradu.
Punjenje betonom Ako se punjenje izvodi pumpom, mlaz mora biti
podesiv.
koji omoguæava smanjenje tlaènog pritiska betona
i okomito spuštanje betona, èime se izbjegavaju
kosi pritisci na zidovima koji bi mogli dovesti
do pomicanja modula.
Cijev pumpe polae se u smjeru zida, a mlaz bi
uvijek trebao biti usmjeren prema jednom od rebara.
Mlaz za punjenje mora se ravnomjerno rasporediti
po slojevima od 75 cm u svim presjecima zida.
Brzina punjenja ne smije biti veæa od 1 metar/sat
u visinu.
Beton mora biti konstrukcijski i dobro protoèan
kako ne bi došlo do stvaranja nakupina šljunka
ili šljunèanih gnijezda.
Prije i nakon lijevanja betona, moduli se moraju
ponovno provjeriti (bilo kakva ošteæenja + poravnanje)
i ispraviti, ako je potrebno. Potrebno je takoðer
provjeriti jesu li kosi nosaèi/potpornji dobro
prièvršæeni i utori i otvori vrata i prozora ojaèani.
Armatura i stupovi Sva armatura navedena u statièkom projektu mora se
umetnuti na gradilištu prije lijevanja betona.
Ako je potrebno, moguæe je naruèiti i unaprijed
pripremljene oplate stupova.
Tvrtka ISOSPAN se više od 50 godina zalae za
primjenu, razvoj i poboljšanje svojstava svog
graðevinskog sustava te istovremeno osigurava da sve
stroi regulatorni zahtjevi budu zadovoljeni, a sve u cilju
poboljšanja kvalitete ivota i svakodnevnog blagostanja
unutar zgrada.
Sveuèilištu u Padovi i radu ing. Roberta Scotta i ing.
Renata Vitalianija, profesora kolegija Tehnologija
graðenja na navedenom Sveuèilištu, te njihovim
suradnicima, sastavljen je poseban priruènik o
graðevinskom sustavu od drvobetona.
zidove dobivene lijevanjem betona unutar oplatnih
blokova od iverice od mineraliziranog drva.
Priruènik za projektiranje sa sustavom ISOSPAN
U potrazi za proizvodima koji mogu što bolje zadovoljiti
novije regulatorne zahtjeve u podruèju potresa,
smanjenja potrošnje energije i udovoljavanja zvuènim
zahtjevima, graðevinsko trište zapravo pokazuje sve
veæi interes za ovom tehnologijom. Stoga se stvorila
potreba za studijama i eksperimentima za
produbljivanje znanja o strukturalnim kapacitetima
ovog graðevinskog sustava. Ovu je potrebu takoðer
naglasila Središnja tehnièka sluba Ministarstva javnih
radova koje je u srpnju 2011. godine izdalo „Smjernice
za projektiranje i proraèun graðevinskih sustava s
nosivim ploèama koji se temelje na uporabi oplatnih
blokova i slabo armiranog betona lijevanog kod
postavljanja“, s ciljem popunjavanja nedostataka zbog
nepostojanja posebnih tehnièkih propisa. Smjernice
pozivaju proizvoðaèe blokova na provoðenje i
tumaèenje specifiènih eksperimentalnih testova
graðevinskog sustava.
otpornosti oplatnog bloka u mineraliziranom drvu
zanemariv, zid izraðen ulijevanjem betona moe se
predoèiti kao rešetka s uspravnim i vodoravnim
gredama, s moguènošæu ugradnje armature, koju
karakterizira izuzetna otpornost i sposobnost odvodnje
zahvaljujuæi vrlo visokoj unutarnjoj hiperstatiènosti
rešetkaste strukture.
Projektiranje ove vrste zidnih ploèa ne moe se riješiti na
naèin koji se obièno koristi za neprekinute zidove od
armiranog betona, niti se mogu poistovjetiti s obiènim
zidovima. Stoga je bilo potrebno razviti specifièan naèin
korištenja, koji je saet u ovom priruèniku koji se bavi
strukturalnim ponašanjem zidova izraðenih od oplatnih
blokova od drvobetona, tako što su ukratko opisani
rezultati dobiveni tijekom dueg razdoblja provoðenja
eksperimentalnih ispitivanja istraivaèa sa Sveuèilišta u
Padovi. Tijekom ispitivanja uzeti su u obzir uvjeti
naprezanja u ravnini (membrana) i izvan ravnine
(fleksija) na dijelovima zidova i na zidovima u stvarnoj
velièini. Na temelju dobivenih rezultata i provedene
teorijske studije predloen je opæi pristup za projektiranje
i provjeru zgrada s betonskim zidovima dobivenima
lijevanjem betona u oplatne blokove od mineraliziranog
drva, prikazujuæi pritom i pojedine primjere primjene.
Implementiran tijekom godina, priruènik takoðer
predlae drugaèiji pristup postojeæoj teoriji za provjeru
otpornosti na rezanje zidova. Novi naèin viðenja predlae
usvajanje pristupa strut&tie, sliènog onom navedenom u
ETAG 009, koji bolje opisuje poveæanje èvrstoæe na rez
uslijed poveæanja postotka armature.
ISOSPAN: www.isospan.eu/it/download.html
izraðenih iz oplatnih blokova ISOSPAN.
40 41
Europska tehnièka ocjena Partner CasaClimaEU izjava o sukladnosti Passive House InstituteIzjava o svojstvima Bau-EPD/DAP za blokove s izolacijom ECOPUR
Otpornost na poar Bau-EPD/DAP za blokove s ekspandirajuæim polistirenom s grafitomCertifikat Natureplus
Bau-EPD/DAP za blokove s izolacijom ISOPURIspitivanja prema Smjernicama iz 2011.
Bau-EPD/DAP za blokove bez izolacije
Kvaliteta i sigurnost proizvoda ISOSPAN zajamèene su brojnim ispitivanjima i izdanim certifikatima.
Graðevinski sustav ISOSPAN u skladu je takoðer sa „Smjernicama za projektiranje i proraèun graðevinskih sustava
s nosivim ploèama koji se temelje na uporabi oplatnih blokova i slabo armiranog betona lijevanog kod postavljanja“,
objavljenima od strane Središnje tehnièke slube Ministarstva javnih radova Italije u srpnju 2011. godine.
42 43
podruèja Austrije – u Pokrajini Salzburg, toènije u
Ramingsteinu.
desetljeæima istièe po svojim inovativnim rješenjima i
po dugoroènoj poslovnoj politici.
posebnom graðevinskom sektoru proizvodnje oplatnih
blokova sa ili bez izolacije, montanih modularnih
zidova i ploèa od mineraliziranog drvbetona.
Široka paleta proizvoda omoguæava nam da se
suoèimo i sa zahtjevnim arhitektonskim izazovima,
poštujuæi pritom u potpunosti stroge zahtjeve koji su na
snazi u podruèju gradnje, u pogledu ekoloških,
statièkih, toplinskih i akustièkih znaèajki.
ISOSPAN
Online dokumentacija Za više informacija o sustavu konstrukcije ISOSPAN od drvobetona, posjetite našu mrenu stranicu gdje moete preuzeti:
• Upute za projektiranje
• Izjava o svojstvima (DoP)
• EU izjava o sukladnosti
• Priruènik za konstrukcijski proraèun koji su sastavili R. Scotta i R. Vitaliani, profesori kolegija Tehnologija graðenja na Sveuèilištu u Padovi
• Konstrukcijske pojedinosti DWG
www.isospan.eu/hr tel./fax: 052 255 4555
mob: +385 91 256 1311
Stojimo vam na raspolaganju za dodatne informacije i savjete u vezi s buduæim projektima i radovima.
Nazovite nas bez obveze ili nam pošaljite e-mail, rado æemo vam predloiti naša konstruktivna rješenja i iskustvo
prikupljeno mnoštvom izvedenih projekata.
tel./fax: 052 255 4555
[email protected]
[email protected]