Izraelsko-arabskأ½ konflikt v zأ،jmu velmocأ­ 1948 ... 1.izraelsko-arabskأ½ konflikt أڑtok 5 arabskأ½ch

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Izraelsko-arabskأ½ konflikt v zأ،jmu velmocأ­ 1948 ... 1.izraelsko-arabskأ½ konflikt أڑtok...

 • Mgr. Oldřich Vondruška, KMVES Mgr. Oldřich Vondruška, KMVES

  FSS MUFSS MU

  IzraelskoIzraelsko--arabský arabský

  konflikt v zájmu konflikt v zájmu

  velmocí 1948velmocí 1948--19671967

 • Mgr. Oldřich Vondruška, KMVES Mgr. Oldřich Vondruška, KMVES

  FSS MUFSS MU

  Postoj komunistické Postoj komunistické

  ideologie k sionismuideologie k sionismu

   Lenin, Stalin: kritika ţidov. Nacionalismu a sionismu jako reakční Lenin, Stalin: kritika ţidov. Nacionalismu a sionismu jako reakční ideologie (národní exklusivismus a rasová nadřazenost)ideologie (národní exklusivismus a rasová nadřazenost)

   Po II. SV: sovět. podpora syr., libanon. a egypt. poţadavky na Po II. SV: sovět. podpora syr., libanon. a egypt. poţadavky na staţení cizích vojskstaţení cizích vojsk

   Na konci r. 1946 Na konci r. 1946 –– sovět. postoj vůči Palestině: a) palestin. ot. jen sovět. postoj vůči Palestině: a) palestin. ot. jen skrze OSN, b) nespojovat problém evrop. Ţidů s ot. Palestiny, c) skrze OSN, b) nespojovat problém evrop. Ţidů s ot. Palestiny, c) staţení VB z Palestiny podmínkou pro její uspořádání, d) staţení VB z Palestiny podmínkou pro její uspořádání, d) Palestina jako arab. stát s Ţidy jako rovnoprávnými občany. Palestina jako arab. stát s Ţidy jako rovnoprávnými občany. Rozdělení Palestiny kritizováno jako nástroj ke konsolidaci brit. Rozdělení Palestiny kritizováno jako nástroj ke konsolidaci brit. moci na BV moci na BV

   V průběhu r. 1947 změna sovět. postoje: eliminace brit. V průběhu r. 1947 změna sovět. postoje: eliminace brit. kolonialismu (prohlubující se konflikt mezi pales. Ţidy a VB kolonialismu (prohlubující se konflikt mezi pales. Ţidy a VB –– brit. brit. náklonnost k Arabům) náklonnost k Arabům) –– progresivní charakter ţidov. kolonizace progresivní charakter ţidov. kolonizace PalestinyPalestiny

   Říjen 1947: uznání doporučení zvlášt. komise OSN pro PalestinuŘíjen 1947: uznání doporučení zvlášt. komise OSN pro Palestinu

   Listopad: SSSR a USA hlav. podporovatelé rozdělení PalestinyListopad: SSSR a USA hlav. podporovatelé rozdělení Palestiny

 • Mgr. Oldřich Vondruška, KMVES Mgr. Oldřich Vondruška, KMVES

  FSS MUFSS MU

  Vznik židovského státuVznik židovského státu

   1945 Anglo1945 Anglo--americká vyšetřovací komise (Morrisonamerická vyšetřovací komise (Morrison--Grady Grady Committee)Committee) –– závěr (duben 1946):závěr (duben 1946):

  -- Povolení pro příchod 100 000 ţidov. uprchlíků a pro nákup půdyPovolení pro příchod 100 000 ţidov. uprchlíků a pro nákup půdy

  -- Doporučení zřídit Doporučení zřídit svěřenectví OSNsvěřenectví OSN s cílem vytvořit s cílem vytvořit federální státfederální stát Ţidů a Arabů Ţidů a Arabů –– akceptováno sionistickými org. a Trumanem X akceptováno sionistickými org. a Trumanem X odmítnuto LAS odmítnuto LAS –– odpor Britů kvůli značným problémům pro jejich odpor Britů kvůli značným problémům pro jejich mandátní správu (Spiegel, s.22mandátní správu (Spiegel, s.22--23)23)

   Vzrůstající podpora amer. veřejnosti a Kongresu pro rozdělení Vzrůstající podpora amer. veřejnosti a Kongresu pro rozdělení –– Truman pro kompromisní variantuTruman pro kompromisní variantu

   Truman: Truman: podpora jakémukoliv řešení schváleného VS OSN, budepodpora jakémukoliv řešení schváleného VS OSN, bude-- li vynutitelné li vynutitelné

   1947 U.N. Special Committee on Palestine:1947 U.N. Special Committee on Palestine: vytvoření dvou vytvoření dvou států; 10států; 10--ti letá ekonomic. unie a mezinárod. kontrola Jeruzaléma ti letá ekonomic. unie a mezinárod. kontrola Jeruzaléma –– PRO: sionistic. org. PRO: sionistic. org. –– USA USA –– SSSRSSSR

  PROTI: arab. představitelé PROTI: arab. představitelé –– Británie (Spiegel, s. 25Británie (Spiegel, s. 25--27)27)

 • Mgr. Oldřich Vondruška, KMVES Mgr. Oldřich Vondruška, KMVES

  FSS MUFSS MU

  Návrh na rozdělení Návrh na rozdělení

  PalestinyPalestiny

   Návrh v rozporu s proporcionálním rozdělením: Ţidům obývajícím Návrh v rozporu s proporcionálním rozdělením: Ţidům obývajícím méně neţ 6% země mělo být přiděleno 56% pro jejich stát; méně neţ 6% země mělo být přiděleno 56% pro jejich stát; Arabové ţijící na 94% půdy měli získat jen 44%; zvláštní reţim pro Arabové ţijící na 94% půdy měli získat jen 44%; zvláštní reţim pro Jeruzalém: 105 000 Palestinců a 100 000 Ţidů (Rossi, s. 38)Jeruzalém: 105 000 Palestinců a 100 000 Ţidů (Rossi, s. 38)

   Listopad: Listopad: hlasování VS OSNhlasování VS OSN –– 33 pro a 13 proti33 pro a 13 proti

   Amer. embargo na dovoz zbraní do BV Amer. embargo na dovoz zbraní do BV –– podporováno SSSRpodporováno SSSR

   Jak implementovat rozhodnutí VS do praxe???Jak implementovat rozhodnutí VS do praxe???

  -- Případné nasazení amer. vojsk jen jako součást jednotek OSNPřípadné nasazení amer. vojsk jen jako součást jednotek OSN

  -- State Dep. s ústním souhlasem Trumana State Dep. s ústním souhlasem Trumana –– dočasný mandát OSN dočasný mandát OSN nad Palestinou kvůli uklidnění situace nad Palestinou kvůli uklidnění situace –– vymanévrování SSSRvymanévrování SSSR

  -- Nálada VS proti zpochybnění předchozího rozhodnutí (Spiegel, s. Nálada VS proti zpochybnění předchozího rozhodnutí (Spiegel, s. 3030--35) 35)

 • Mgr. Oldřich Vondruška, KMVES Mgr. Oldřich Vondruška, KMVES

  FSS MUFSS MU

   Odpor proti svěřenectví OSN ze strany Arabů a Ţidů Odpor proti svěřenectví OSN ze strany Arabů a Ţidů –– silné silné rozpory uvnitř amer. administrativy: tlak domácích proponentů rozpory uvnitř amer. administrativy: tlak domácích proponentů ţidov. státuţidov. státu

   Prosinec 1947Prosinec 1947--květen 1948 květen 1948 –– útoky ţidovských ozbrojených útoky ţidovských ozbrojených milic na arabská města a vesnice s cílem získat více území milic na arabská města a vesnice s cílem získat více území pro zamýšlený státpro zamýšlený stát

   Duben 1948: masakr v Dair Jassín Duben 1948: masakr v Dair Jassín –– útok Irgunu zal. M. útok Irgunu zal. M. Beginem, zabito 254 obyv. vč. 145 ţen (Rossi, s. 42)Beginem, zabito 254 obyv. vč. 145 ţen (Rossi, s. 42)

   Tajná jednání Trumana a Weizmanna Tajná jednání Trumana a Weizmanna –– nebudenebude--li schváleno li schváleno VS svěřenectví OSN nad Palestinou, USA uzná ţidovský stát VS svěřenectví OSN nad Palestinou, USA uzná ţidovský stát

   14.5. 1948 jednostranné 14.5. 1948 jednostranné vyhlášení židov. státuvyhlášení židov. státu-- uznán uznán Trumanem 11 min. po vyhlášení jako reakce na fait accompliTrumanem 11 min. po vyhlášení jako reakce na fait accompli

 • Mgr. Oldřich Vondruška, KMVES Mgr. Oldřich Vondruška, KMVES

  FSS MUFSS MU

  Postoj SSSR k vzniku Postoj SSSR k vzniku

  IzraeleIzraele

   Květen 1948: 3 dny po vyhlášení Izraele Květen 1948: 3 dny po vyhlášení Izraele –– uznán de uznán de iure SSSRiure SSSR

   Červen 1947Červen 1947--říjen 1949: Dodávky zbraní z říjen 1949: Dodávky zbraní z Československa Československa –– výcvik pilotůvýcvik pilotů

   SSSR odsoudil útok arab. států na Iz.SSSR odsoudil útok arab. států na Iz.

   Srpen: SSSR navázal diplomatic. vztahy s IzraelemSrpen: SSSR navázal diplomatic. vztahy s Izraelem

   Listopad 1948: SSSR jako první hlasoval pro přijetí Listopad 1948: SSSR jako první hlasoval pro přijetí Izraele do OSN Izraele do OSN

   Podzim 1949: postupná změna postoje: ekonom. Podzim 1949: postupná změna postoje: ekonom. napojení Izraele na USA, sionismus jako spojenec napojení Izraele na USA, sionismus jako spojenec amer. imperialismu, Iz. jako potencionální základna amer. imperialismu, Iz. jako potencionální základna proti SSSR, izrael. diskriminace arab. dělníkůproti SSSR, izrael. diskriminace arab. dělníků

 • Mgr. Oldřich Vondruška, KMVES Mgr. Oldřich Vondruška, KMVES

  FSS MUFSS MU

  1.izraelsko1.izraelsko--arabský arabský

  konfliktkonflikt

   Útok 5 arabských států (Egypt, Irák, Sýrie, Transjordánsko a Útok 5 arabských států (Egypt, Irák, Sýrie, Transjordánsko a Libanon) Libanon)

   Amer. postoj: podpora zprostředkovateli OSN Bernadottemu o Amer. postoj: podpora zprostředkovateli OSN Bernadottemu o uzavření příměříuzavření příměří

   Po vítězství Izraele nad arabskou invazí Po vítězství Izraele nad arabskou invazí –– radikální změna v radikální změna v přístupu GŠ USA přístupu GŠ USA –– Izrael jako strategický partner oblasti (Rossi, s. Izrael jako strategický partner oblasti (Rossi, s. 4444--45)45)

   Září 1948 Září 1948 –– Bernadotte zavraţděnBernadotte zavraţděn

   Bernadottova zpráva:Bernadottova zpráva: přidělení Negevu Arabůmpřidělení Negevu Arabům--most mezi V a Z most mezi V a Z arab. územím a území osídlené arab. beduíny