JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN .Web viewAnda boleh menjawab kertas soalan ini dalam bahasa Melayu

  • View
    216

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN .Web viewAnda boleh menjawab kertas soalan ini dalam bahasa Melayu

JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN

PAGE

23

SULIT

3765/1

JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SETARA

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011

3765/1

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

Kertas 1

9 September 2011

2 jam Dua jam tiga puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Tulis nombor Kad Pengenalan dan angka giliran anda pada ruang yang disediakan

2. Kertas soalan ini disediakan dalam dwibahasa

3. Anda boleh menjawab kertas soalan ini dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris sepenuhnya atau sebahagian dalam bahasa Melayu dan sebahagian dalam bahasa Inggeris.

4. Kertas soalan ini mengandungi tiga bahagian :Bahagian A, Bahagian B dan Bahagian C.

5. Jawapan untuk Bahagian A hendaklah ditulis di ruangan yang disediakan pada Helaian Jawapan.

6. Jawapan untuk Bahagian B dan Bahagian C mesti ditulis pada kertas jawapan yang dibekalkan.

7. Helaian Jawapan hendaklah diceraikan dan diserahkan bersama-sama dengan kertas jawapan.

Kertas soalan ini mengandungi 23 halaman bercetak .

[Lihat sebelah

NO KAD PENGENALAN

ANGKA GILIRAN

Helaian Jawapan

Question No.

No. Soalan

Candidates Answer

JawapanCalon

Marks

Markah

1.

Z

1

2.

2

3.

3

4.

(i)

4

(ii)

5

5.

P

6

6.

S

7

T

8

7.

9

8.

10

9.

(i)

11

(ii)

12

10.

X

13

Y

14

11.

15

12.

(i)

16

(ii)

17

13.

18

14.

(i)

19

(ii)

20

15.

(i)

21

(ii)

22

16

(i)

23

(ii)

24

17.

(i)

25

(ii)

26

18.

27

19.

S

28

20.

D

29

E

30

21.

31

22.

F

32

G

33

23.

X

34

24.

35

25.

36

Section A

Bahagian A

[36 marks]

[36 markah]

Answer all questions. Write your answers in the spaces provided in Answer Sheet.

Each answer carries one mark.

Jawab semua soalan. Tuli sjawapan anda di ruang yang disediakan pada Helaian Jawapan. Setiap jawapan diperuntukan satu markah.

1

Figure 1 shows three types of Intellectual Property Protection

Rajah 1 menunjukkan tiga jenis Perlindungan Harta Intelektual.

Utility, design or plant that protect inventions and improvements to

existing inventions

Utiliti, rekabentuk atau rancangan yang melindungi ciptaan dan meningkatkan ciptaan yang sedia ada.

Words, names, symbols, devices and images that represent products, goods or services.

Perkataan, nama, symbol, peranti dan gambar yang mewakili produk, barangan atau perkhidmatan.

The features of in particular, the lines, contours, colours, shape, texture or material of the product itself or its ornamentation.

Ciri-ciri tertentu, garisan, kontur, warna, bentuk, tekstur atau bahan dalam sesuatu produk itu sendiri atau perhiasannya.

X

Y

Z

Figure 1

Rajah 1

Based on Figure1, identify Z .

Berdasarkan Rajah 1, kenalpasti Z.

2. _____________is the act of proving or disproving the correctness of a system with respect to

a certain formal specification.

____________ adalah perbuatan untuk membuktikan atau menyanggah kebenaran system

berhubung dengan spesifikasi yang formal

A. Authentication C. Verification

Pengecaman Pengesahan

B. Biometric Devices D. Site Blocking

PerantiBiometrik Halangan Laman Web

3

State whether the following statement is True or False.

Nyatakan sama ada penyataan berikut Benar atau Palsu.

A computer system consists of three major hardware components such as input devices, output devices and storage devices.

Sistem komputer mengandungi tiga perkakasan utama seperti perkakasan input, perkakasan output dan storan.

4

Figure 2 shows two different types of storage.

Rajah 2 menunjukkan dua jenis storan yang berbeza .

A

B

C

Figure 2

Rajah 2

Based on Figure 2, write A, Bor C to match the following statement:

Berdasarkan Rajah 2, tulis A, B atau Cuntuk dipadankan dengan pernyataan berikut:

(i) Stores during and after processing and its hold temporary data and instructions.

Menyimpan semasa dan selepa smemproses dan ia juga memegang data dan arahan sementara.

(ii) Alternative storage. It is very useful to store programs. It is an external storage.

Stora npilihan lain. Ia sangat berguna untuk menyimpan program. Ia merupakan

storan luaran.

5

6

Statement 1 shows interface of operating system.

Penyataan 1 menunjukkan antaramuka system pengoperasian.

Based on Statement 1, name P.

Berdasarkan Penyataan 1, namakan P.

Figure 3 shows example of input devices.

Rajah 3 menunjukkan contoh peranti input.

Figure 3

Rajah 3

Based on Figure 3, stateS and T.

Berdasarkan Rajah 3, nyatakan S dan T

7

Which of the following is NOT function of operating system?

Antara berikut manakah BUKAN fungsi sistem pengoperasian?

A.

Starting the computer

Memulakan komputer

B.

Providing a user interface

Menyediakan antaramuka pengguna

C.

Managing data and program

Menguruskan data danaturcara

D.

Perform specific tasks for user

Melaksanakan tugas tertentu kepada pengguna

8

A group of computers and network devices connected together, usually in a limited geographical area such as within the same building is called a ____________________.

Sekumpulan komputer dan peranti rangkaian yang dihubungkan bersama-sama biasanya dalam kawasan geografi yang terhad seperti dalam bangunan yang sama dipanggil sebagai _______________________.

9

Statement 1 shows network architecture information.

Pernyataan 1 menunjukkan maklumat senibina rangkaian.

N is a network in which the shared files and applications are stored in the server but network users can still store files on their individual computers.

N adalah satu rangkaian yang mana fail- fail dan aplikasi- aplikasi yang dikongsi disimpan di dalam pelayan, tetapi pengguna rangkaian masih boleh menyimpan fail-fail ke dalam komputer masing-masing.

Statement 1

Pernyataan 1

Based on Statement 1,

Berdasarkan Pernyataan 1,

(i) Identify N

Kenalpasti N.

(ii) State one example of Network Operating System (NOS) used for server.

Nyatakan satu contoh Sistem Pengoperasian Rangkaian yang digunakan oleh

pelayan.

10

Figure 4 shows types of network communication technology.

Rajah 4 menunjukkan jenis-jenis teknologi komunikasi rangkaian.

Figure 4 / Rajah 4

(i) Based on Figure 4, stateX and Y.

Berdasarkan Rajah 4, nyatakan X dan Y.

11

Table 2 shows advantages of computer network topology.

Jadual 2 menunjukkan pernyataan tentang rangkaian komputer.

Easy implementation. Newdevices can be added to the backbone or to the existing nodes.

Mudahdiselenggara. Perkakasan baru boleh disambungkan terus ke tulang belakang atau kepada nod sedia ada.

Failure of a node doesnt affect the entire LAN.

Kegagalan fungsi sesuatu nod tidak mengganggu Rangkaian Kawasan Setempat keseluruhannya.

No disruptions to thenetwork when connecting or removing devices.

Tiada gangguan pada rangkaian apabila melakukan sambungan atau memutuskan mana-mana peranti.

Based on Table 2, identify the network topology.

Berdasarkan Jadual 2, kenalpasti topologi rangkaian tersebut.

12

________(i)__________cable consist of dozens or hundreds of thin strands of glass that use ______(ii)____to transmit signal.

Kabel______(i)_______ terdiri daripada berdozen dozen atau beratus gentian kaca yang nipis yang menggunakan ___(ii)_______ untuk menghantar isyarat.

13

What is the main problem in using CD-ROMs as a medium of delivery for multimedia product?

Apakah masalah paling utama apabila menggunakan CD-ROM sebagai media penghantaran bagi produk multimedia?

A. can store high end multimedia elements

boleh menyimpan elemen - elemen multimedia berkualiti tinggi

B. can be permanently stored data

boleh menyimpan data secara kekal

C. can be costly as it take a long time to produce.

kos boleh jadi tinggi kerana ia memerlukan masa yang lama untuk menghasilkannya.

D. information are not changeable

maklumat tidak boleh diubah

14

An el