Jaunas darba formas un metodes Līvānu novada Centrālajā bibliotēkā

 • Published on
  03-Jan-2016

 • View
  58

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Jaunas darba formas un metodes Lvnu novada Centrlaj bibliotk. LATGALES REIONA PUBLISKO BIBLIOTKU DARBINIEKU KONFERENCE Pi gaismys olta vedziets nuoc . Inta Vrdia Lvnu novada Centrls bibliotkas direktore Daugavpils 18.09.2014. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • Jaunas darba formas un metodes Lvnu novada Centrlaj bibliotk

  Inta VrdiaLvnu novada Centrls bibliotkas direktore

  Daugavpils 18.09.2014

  LATGALES REIONA PUBLISKO BIBLIOTKU DARBINIEKU KONFERENCEPi gaismys olta vedziets nuoc

 • Lvnu bibliotkas ce uz REIONLS bibliotkas statusu

  Pirms prezentcijas par jaunajm darba formm un metodm Lvnu novada Centrlaj bibliotk- ieskats Lvnu bibliotkas saretaj un ilgaj ce uz reionls bibliotkas statusa ieganu.

  *

 • INFORMCIJA par reionu Lvnu novada Centrlajai bibliotkai (turpmk LNCB) reiona galvens bibliotkas statuss no 2013.gada 8.janvra. LNCB - bibliotku darbbas reionlais koordincijas centrs Lvnu un Ilkstes novadu bibliotkm.*

 • Reions

  Lvnu novads - 13403 iedzvotji centralizts modelis - spcga pilstas bibliotka - administrjoais, koordinjoais un metodiskais centrs 8 fililbibliotkm Ilkstes novads 8558 iedzvotjicentralizts modelis - spcga pilstas bibliotka - administrjoais, koordinjoais un metodiskais centrs 8 fililbibliotkm

  Abu novadu bibliotkm vienda struktra: katr novad viena profesionli spcga bibliotka, kas spj profesionli koordint prjo novada bibliotku darbu un pildt novada centrls bibliotkas funkcijas.

  *

 • Reiona izvietojums kart*

 • Lvnu novads 2000.gada 4.janvr izveidots Lvnu novads, kur apvienotas trs pavaldbas: Lvnu pilsta, Roupes pagasts, Turku pagasts; 2009.gad klt pievienojas Jersikas pagasts, Sutru pagasts un Rudztu pagasts.

  *

 • Preiu rajona vsturiski - eogrfisk patnba

  Biju Preiu rajona vsturiski - eogrfisk patnba: vien rajon divas vienda lieluma pilstas - Preii un Lvni - vsturiski koncentrja ap sevi ldzgu sniegto pakalpojumu klstu, attlums starp pilstm 36 km.

  *

 • Situcijas raksturojums bibliotku jom bijuaj Preiu rajon Bibliotku darba jom Preiu un Lvnu bibliotku starp veidojs horizontls partneru sadarbbas attiecbas, jo gan Preiu rajona galven bibliotka, gan Lvnu novada Centrl bibliotka iedzvotju informacionlo vajadzbu nodroinan bija viend lmen un apjom. Jau kop 90-tajiem gadiem, kad Preiu rajona centralizt bibliotku sistma beidza pastvt un bibliotkas nonca pilng pavaldbu finansjum, Preiu rajona patnbas d, Preios un Lvnos paralli veidojs ldzvrtgas bibliotkas ar viendiem resursiem, pakalpojumiem, katalogiem utml. Tika uzemti apgriezieni finansjuma piesaistei, rakstti daudzie projekti, tie veiksmgi realizti.

  *

 • Lvnu novada bibliotku attstba Laika period no 1991.gada ldz 1997.gadam tiek sakrtota Lvnu pilstas bibliotkas krjuma uzskaite, veikta krjuma inventarizcija;1996.gads - piesaistot projektu finansjumu, iegdti datori, IIS ALISE, tiek uzskta bibliotkas automatizcijas ra; 1997.gads - skas krjuma rekataloizcija/ svtrkodana (apmram 57750 eks. 1998.gada beigs izveidota lastju datu bze, skas automatizts grmatu izsnieganas/ saemanas process; 1999./2002.gads - tiek uzskta elektronisks novadptniecbas datu bzes Lvnu novads veidoana, izveidota bibliotkas mjas lapa, taj integrjot novadptniecbas datu bzi; *

 • 2003.gad, iegdts IIS ALISE funkcionlais modulis Z39.50 klients, lai kataloga dati atbilstu visiem bibliogrfisko datu kvalittes standartiem; 2006.gads - tiek iegdtas papildus BIS licences. Terminlpieslguma rem LNCB fililbiliotkas papildina Lvnu novada bibliotku e- kopkatalogu. No 2007.gada: - viss LNCB bibliotks visi bibliotekrie darba procesi, ieskaitot izsnieganu/ saemanu ir automatizti, bibliotk ir liel IIS ALISE, papildlicences fililbibliotkm, serveri, kvalificts personls.

  *

 • 2007.gad VVBIS projekta ietvaros tiek izstrdti un piegdti BIS funkcionlie modui Alise-i REIONU galvenajm bibliotkm, vietjs nozmes bibliotku automatizcijas procesu nodroinanai, uz mums tas neattiecas. Neskatoties uz to ms turpinm strdt tdos paos tempos. Pc administratvi teritorils reformas beigm LNCB pievienojas vl Rudztu, Sutru un Jersikas pagastu bibliotkas td pa status k LNCB struktrvienbas.Bibliotkas sakrtotas, tds LNCB darbs apmierina pavaldbu.

  *

 • 2010.gads - ar Policentriskas attstbas projektu Lvnu novad skas Eiropas savienbas struktrfondu finanu ldzeku apguve, rezultt: - pie jaunm km un aprkojuma tiek LNCB Turku pagasta bibliotka; - notiek LNCB kas renovcija, iegdts pilngi jauns aprkojums, tiek sakrtota teritorija; - LNCB darb tiek ieviestas RFID tehnoloijas.

  *

 • Bibliotkas resursi gatavbai veikt reiona galvens bibliotkas funkcijas Serveris. BIS ALISE pilns funkcionlo moduu komplekts. Novada bibliotku elektroniskais kopkatalogs. 100% LNCB un 8 fililbibliotku krjuma atspoguojums e-katalog (58177 ieraksti ar 179488 eks.). Savus datus vieno 5 novada skolu bibliotkas. Vienotais Lvnu novada bibliotku lietotju reistrs - 5726 ieraksti. Lvnu novada elektronisk novadptniecbas datu bze 21348 ieraksti. Specili aprkota telpa ar iebvtu mobilo plauktu sistmu (plauktmetra - 408m) aktv depozitrija krjuma izvietoanai. Kvalificts personls - 6 bibliotekrajiem darbiniekiem augstk bibliotekr izgltba. Veiksmgi aprobts modelis klt nkuo fililbibliotku un novada skolu bibliotku darbbai. Noslgtais sadarbbas lgums starp Lvnu un Ilkstes novadu pavaldbm par bibliotku sadarbbu.

  *

 • 29.reiona bibliotka20 gadu laik uzkrt LNCB kapacitte, resursi, prmaias valst teritorils plnoanas nostdns utt. rosina ieviest korekcijas ar bibliotku sistm. 2012.gads LNCB fillbibliotku un LNCB akreditcijas gads. Citts no LBP 2013.gada 8.janvra sdes jautjuma par Akreditcijas komisijas atzinuma par Lvnu novada Centrls bibliotkas akreditciju: J.Turlajs uzsver, ka, atbilstoi Bibliotku likumam, reionu galvens bibliotkas ir veikuas pirmreizjo akreditciju k republikas pilstu un rajonu centrls bibliotkas. Pc administratvi teritorils reformas s bibliotkas darbojas nacionlas nozmes (9 lielks pilstas) un reionlas nozmes attstbas centros (21 pilsta, t.sk. Lvni), kuri ir noteikti saska ar politikas plnoanas dokumentiem - Latvijas Ilgtspjgas attstbas stratiju Latvija 2030 un Nacionls attstbas plnu 2014.- 2020.gadam. Lvni ir nozmgs reiona kultras un raoanas centrs ar attsttu socilo infrastruktru un daudzveidgiem pakalpojumiem. Piederba reionlas nozmes attstbas centru grupai, profesionl bibliotekr darba augst kvalitte un pavaldbas nodrointie optimlie darbbas resursi, k ar gatavba pildt reiona galvens bibliotkas funkcijas Lvnu novad un Ilkstes novad.

  *

 • LNCB darb tiek ieviestas RFID tehnoloijasNo 2011.gada LNCB ir ieviesta uz RFID (radiofrekfrenu identifikcijas) tehnoloijm balstta:grmatu aizsardzbas sistmalietotju paapkalpoans sistmavairku bibliotkas procesu automatizana*

 • Ko nozme RFID? Radiofrekfrences identifikcija (angu: Radio Frequency Identification jeb RFID) ir tehnoloija automtiskai identifikcijai, kur datus nosta un saem ar radiosignlu paldzbu, izmantojot ierces, ko sauc par RFID tagiem *

 • RFID tagiTagsTagi turtj*

 • Informcijas ielasana tagosAr konvertatora starpniecbu IIS Alise ievadt informcija par konkrto eksemplru tiek ielasta tagos

  *

 • Ielasanas process*

 • Izsnieganas-saemanas automts (Self-check)Nodroina dokumentu izsnieganu-saemanu bibliotkas lietotjiem bez personla ldzdalbas. Lvnu novada Centrlaj bibliotk ir hibrdvariants, darbojas gan ar svtrkodiem un magntiskajm lentm (izdevumiem, kas iegdti ldz 2011.gadam), gan ar RFID (izdevumiem, kas iegdti no 2011.gada 2.puses). Tehnoloija ir: vienkra lietoan, rta, lietotjiem draudzga, tpc to labprt un ar interesi izmanto visu vecumu bibliotkas lietotji*

 • Apmekltjs izmanto paapkalpoans automtu*

 • Ar pau interesi o sistmu izmanto brni*

 • Ieguvumi:

  tiek atslogots bibliotekrais personls no darba procesiem, ar ko veiksmgi tiek gal tehnoloijas,automts novietots 1.stv, lai lietotji izemtos izdevumus no dailiteratras/periodikas , nozaru literatras, brnu literatras nodam, novadptniecbas materilu nodaas (izvietoti 3 bibliotkas stvos) vienuviet vartu gan izemt, gan ar nodot. Ir iespja ar pagarint lietoanas termiu,bibliotekrajam personlam atliek vairk laika individulajam darbam ar bibliotkas apmekltjiem, u. c. *

 • Statistika.Izsnieganas saemanas automta izmantoana*

 • Starpbu veido lastavas izsniegums*

 • Automts novietots bibliotkas 1.stva vestibil*

 • Ir iespja pagarint lietoanas termiu.

  *

 • Drobas sistma*

 • ar apmekltju skaittju*

 • RFID un Svtrkodu saldzinjums*

  Tehnoloijas raksturojumsRFIDSvtrkodsAtmias kapacitteno 10 ldz 10 000 baitiemldz 100 baitiemDatu prrakstanas un vairakkrt izmantoanas iespjasIrNavNolasanas attlumsldz 100 mldz 4 mVairku objektu vienlaicga identifikcijaLdz 200 objektiem sekundNav iespjamaNoturba prt apkrtjas vides (mitrums, temperatra, mehniska) ietekmiPaaugstinta pretestba un izturbaAtkargs no materilaDzvbas ilgumsVairk par 10 gadiemAtkargs no drukanas metodes un no materila.Droba un aizsardzba no viltoanas.Viltoana gandrz nav iespjamaViegli viltotKustgo objektu identifikcijaJApgrtintaElektromagntisko lauku ietekmeIrNavIespjas izmantot cilvku un dzvnieku identifikcijai (implantana)IrTikai tetovanas veidGabartimazi un vidjimaziIzmaksas/cenavidjazema

 • Rotjoais fonds Rotjoais fonds ir LNCB krjuma sastvdaa, kur prsvar tiek komplektti rzemju dailiteratras izdevumi. To aktvi izmanto fililbibliotkas. Rotjoais fonds nodroina finanu ldzeku ekonomiju.*

 • Krjuma atklsmeKrjuma atklsmei izveidota bibliotkas lietotjiem draudzga noru sistma: *

 • Nordes uz grdas*

 • Piktogrammas:*

 • *

 • Tematisks plauktu kopasLikteu lkloiSapu zemes Msu LatvijaLatgales mantojumsSvtku varavksneDad pasauleu.c.*

 • *

 • *

 • *

 • Pasaku istaba Brnu literatras noda*

 • Savlaicgi reat uz vides izmaim, iesaistties sacksts, uzemt trumu jaun apgan (Jnis Roze, biznesa psihologs)

  Paldies par uzmanbu!*

  **

Recommended

View more >