KERTAS 3 SEJARAH JAWAPAN BAB 5 TING 4 PIAGAM

 • View
  159

 • Download
  6

Embed Size (px)

Text of KERTAS 3 SEJARAH JAWAPAN BAB 5 TING 4 PIAGAM

 • SlideShareExploreSearchYou

  UploadLoginSignup

  Search

  HomeTechnologyEducationMoreTopics

  ForUploadersCollectLeads

  Search

 • UpcomingSlideShare

  Loadingin...5

  1of10

  KERTAS3SEJARAHJAWAPANBAB5TING4PIAGAMMADINAH12,391

  ShareLikeDownload

  NurAmeera,OwneratSelfEmployed(Business)Follow0 48 0 4

  PublishedonMar30,2014

  JAWAPANKERTAS3SEJARAHCOMPLETE!

  ...Publishedin:Education

  0Comments5LikesStatisticsNotes

  FullNameCommentgoeshere.12hoursagoDeleteReplySpamBlockAreyousureyouwanttoYesNoYourmessagegoeshere

  Shareyourthoughts...Post

  Bethefirsttocomment

  farahwahida123monthsago

  tanzeyin3monthsago

  EymanAzmi3monthsago

  ismailhakimazlan10monthsago

  MuhdZ11monthsago

 • NoDownloadsViewsTotalViews12,391OnSlideshare0FromEmbeds0NumberofEmbeds6ActionsShares52Downloads333Comments0Likes5Embeds0Noembeds

  Nonotesforslide

  KERTAS3SEJARAHJAWAPANBAB5TING4PIAGAMMADINAH

  1. 1.1.PengenalanMadinahterletakantaraMakkahdanSyam.Laluanpedagang.Tempatpersinggahan.PenduduknyaterdiridaripadaYahudi,NasranidanArab.YahudiBaniQuraizah,BaniNadhir,BaniQunaiqa,ArabAusdanKhazraj.KehidupankurangsebabpergeserankabilahdanpenguasaanekonomiolehYahudi.AusdanKhazrajjemputNabisawwujudAqabah1pada621M.MadinahBandarbercahaya.DikenalijugadenganYathrib.TerletakdiwilayahHijjaz.SukuAusdiSelatandanTimur,KhazrajditengahMadinah,YahudipertamahijrahkeMadinahialahQinuqa.2.KonsepHijrahMaknanya:1.MaksudperkataanArabberpindah.2.DalamkontekstamadunIslambermaksudperpindahanorangIslamdariMakkahkeMadinah.BertujuanuntukmemperkukuhkankedudukanIslamdansatustrategipenyebaran.3.PengertianlainPerjuanganuntukmenegakkebenarandanmeninggalkankeburukanataukejahatan.4.Semangatinginberubahdanbolehberlakudalampelbagaikeadaansptperubahansikap,caraberfikir,dantingkahlaku.5.BaratmentafsirHijrahsebagaipelarian.DisangkalkeranaterdapatperbezaankonsepHijrahBaratdanIslamsptberikut:a.HijrahorangIslamkeranajemputanorangArabMadinah.b.OrangMakkahkeMadinahdisambutdengangembiradanrela.c.OrangIslamMakkahdiberijaminankeselamatandandiberitempattinggal.d.NabiMuhamadsawpuladilantiksebagaipemimpinMadinahdanditerimaolehsemuagolonganpendudukMadinah.CarapenghijrahanNabiMuhamadsaw.1.Setelahberjayamelepaskandiridaripadakepungan2.AliAbuTalibmenggantikannabisawuntuktidurditempatnabi.3.BersamaAbubakarmeninggalkanMakkah.4.BersembunyidiguaThur=DibantuolehAbdullahbinAbubakarintipkegiatanorangQuraish,AsmabintiAbuBakarmenghantarmakanan,AmirbinFuhairahgembalakambingagarsusukambingdiberikepadabaginda.5.DipanduolehAbdullahbinArqatwaktuitubelumIslamlagiSebabdanTujuanHijrah1.PerintahAllahswtmenerusiwahyu.Firmanspt:SurahalAnfal.2.MeneruskanpenyebaranIslam.DiMakkahIslamdiancam.

  2. 2.3.Satustrategibukankekecewaanpenyebaran.4.SuasanaamanditempatbarumemudahkanpenyebaranIslam.5.JemputandaripadapendudukMadinahyangmenghadapipelbagaikonflik.Memerlukanpemimpindanmendamaikanketegangan.KepentinganHijrah1.DakwahIslamaiahdapatdilakukandenganaman.Dandilakukansecaraterangan.2.PeluanguntukmendamaikanmasyarakatArabdimadinah.3.MenjalinkanhubunganpersaudaraanorangIslammakkahdanMadinah.4.Dapatmenyatukangolonganyangsebeluminiberseteru.5.WujudgolonganMuhajirindanAnsar.Muhajirinbermaksudberpindah.Ansarbermaksudmenolong(Nasara)GolonganansarmembantuMuhajirindengancara:a.Menjagakeselamatanb.Menyediakanmodaluntukberniaga6.Kemanandapatmenjanaekonomi,kegiatanagama,dankegiatanlaindalamsejahterasebagaisebuahnegara.7.WujudtakwimHijrah.MuladigunakanpadazamanKhulafaArRasyidinkeduaUmaralKhatab.8.WujudmasjidNabawi.MasjidpertamadalamperkembanganIslamialahMasjidQuba.Fungsimnasjidpelbagaiseperti:a.Beribadatb.Belajarc.Tempatbertemudanberbincangakanmasalahd.Aktivitijualbeli.9.PertukarannamaMadinahAlMunawarahdaripadaYathrib.Pusattamadunislamdanagama.10.Menunjukkansikaptoleransidantolongmenolongkearahkecemerlangan.11.Menunjukkansokongandanpengorbanansahabatnabi.Menggadainyawa,harta.AbdrahmanAufmenyumbangkanhartanyauntukIslam.12.Memperlihatkanwanitabeperananmenggerakkankemajuannegara.CthputeriAbubakarAssiddiqAsmamenghantarmakanandanberitasemasapersembunyianNabidiGuaThur.13.Menunjukkanketabahanhatidankebesaranjiwanabisanggupmeninggalkankampunghalaman.14.Kebijaksanaannabimengaturstrategiuntukberhijrah.15.KewujudannegaraIslampertamabagimempertahankanIslamdanMadinahdariapdaQuraish.

  3. 3.3.AspekaspekpentingPiagamMadinah1.PerlembagaanatauundangundangbertulispertamadiduniayangdirangkaNabipada622Mberpandukanwahyu.2.AsaspemerintahanKerajaanIslamyangterdiridaripadamasyarakatIslamdanBukanIslam.3.Mencatatkantentangtanggungjawabketuanegaradanrakyatnya4.DirangkaberasaskanpersetujuanorangIslamdanbukanIslam.5.47fasal.23fasalmembincangkanhubunganorangIslamdantanggungjawabmereka.24fasaltanggungjawaborangbukanIslamterhadapMadinah.6.Bolehdirumuskepada7aspekpentingygmerangkumipolitik,ekonomi,sosialspta.Pentadbirani.NabiMuhamadpemimipindiMadinahii.SebagaihakimmenyelesaikanmasalahantaraIslamdanBukanIslamb.Agamai.Bebasmengamalkansebarangagamaii.BebasmengamalkanadatselagitidakbertentangandenganIslam.c.Sosiali.Masyarakatsebagaisatuummahdanmempunyaitanggungjawabyangsamaterhadapnegaraii.Tidakbolehbermusuhand.Perundangani.UndangundangIslamdigunapakai,tetapiundangundangkekeluargaandalamkabilahbolehdiamalkanselagitidakbertentangandenganIslamii.UndangundangIslammenekankanpengingsafandanbukannyajatuhanhukuman.iii.Menetapkansyaratjatuhhukumansepertisaksiyangdapatmengesahkanjenayah.e.Pertahanani.Semuaanggotamasyarakatdikehendakipertahankannegaraf.KedudukankaumYahudii.KeselamatanterjaminselagimematuhiperlembagaanMadinahg.Ekonomii.Kerjasamadituntutbagimemajukanekonominegaraii.Unsurtipudanribadihapuskan.KepentinganPiagamMadinah1.ModelkerajaanIslamyangunggul

  4. 4.2.UnsurIslambolehdigunakandalamnegarapelbagaiagamadankaum3.Perlembagaanyangmengandungiunsurduniadanakhirat.4.MenunjukkansistemekonomiIslammementingkankeadilandanketelusandalamperniagaan.5.BerjayamembentukmasyarakatberasaskanummahhidupdalambersatupadudanamanmenerusisemangatukhuwahIslamiahiaitusemangatpersaudaraansesamaIslam.AspekUkhwahdapatdilihatmenerusi:a.Keadilansosialb.PersamaanhakdanpersaudaraanIslamc.Tiadaperbezaantaraf6.Mempamerkanundangundangyanglengkapdansempurnaberasaskanundang=undangsyariah.7.Negaradiwujudatasdasarpelembagaanterlebihdahulu.8.Berjayamenyusunmasyarakatkehidupanyangsistematikberasaskanundangundangbukannafsudankekuatankaum.9.WujudkansemangatkerjasamadansamasamabertanggungjawabmenjagakeselamatannegarahinggamenjadikankerajaanIslamkuatdandisegani.4.Langkahlangkahkearahmenjayakankonsep1Malaysia.4.KONSEPSATUMALAYSIAKonsepSatuMalaysiatelahdiperkenalkanolehDatoSriNajibBinTunAbdulRazaksetelahbeliausecarasahdilantiksebagaiPerdanaMenteriMalaysiayangke6.PelbagaiinfrastruktursepertiKlinik1Malaysiatelahdisediakan.JelaskankonsepkonsepSatuMalaysia.Pendahuluan:SatuMalaysiagagasanbagimemupukperpaduandalamkalanganrakyatMalaysiayangberbilangkaum,berteraskan8nilaipentingyangseharusnyamenjadiamalansetiaprakyatMalaysia:budayakecemerlangan,ketabahan,rendahhati,penerimaan,pendidikandanlainlain.MerupakansatupelengkapmembantunegaramengoraklangkahdemilangkahdalammenujukearahkemajuandankemakmurannegaraAspirasi

 • negara,yakniWawasan2020tercapaisekiranyakonsepSatuMalaysiaditerapkankedalamsanubarisetiaprakyatdandiamalkanIsiisi:1:untukmencapaistatusnegaramaju,sepertiyangdiilhamkanmelaluiWawasan2020Membentuksebuahnegarayangkukuhdanstabiltidakkirasamaadadarisegi

  5. 5.politikataupundarisegiekonomi.SejajardengantemaHariKemerdekaanke53,iaituSatuMalaysiaMenjanaTransformasimenekankantransformasi/perubahanterutamanyadalamaspekperindustriandanpendidikan.Untukmencapaimatlamatini,rakyatperludimajukanterlebihdahulupadandengantemaHariKemerdekaanke52iaitu'RakyatDidahulukan,PencapaianDiutamakan'Sesebuahnegarahanyaakanbenarbenarmajuapabilarakyatmemilikiilmupengetahuanyangtinggi2:MemupukdanmengukuhkanperpaduanantarakaumsertamengelakkanperselisihanfahamkewujudansatubangsayangbesaryangdigelarBangsaMalaysiadanmenggantikandasarperkaumanyanghanyamenjauhkanhubunganantarakaumPerpaduanyangdigambarkanolehgagasan1MalaysiaamatberbezadengankonsepasimilasidinegaranegaralaindimanaidentitikaumdanetnikakanlenyapdandigantisatuidentitinasionalyangsamaSebaliknyakonsepSatuMalaysiamenghargai,menghormatidanmemeliharaadatistiadat,budayadansegalapantanglarangsetiapkaumSelarasdengansalahsatunilai,iaitupenerimaansesuatukaumsanggupmenerimakeunikankaumyanglain,salingmenghormati,bertolakansurdanbertoleransiagarmewujudkankeharmoniandanketenteramannegara.3:AspekpendidikandititikberatkanInstitusiinstitusipendidikandiMalaysiayangberlandaskankurikulumsepertiyangtelahditetapkanDasarPendidikanNegaraperlumemperkenalkandanmenerapkannilainilai1MalaysiadalamdiridanmentalitipelajarKonsepinijugamerangkumipembentukansistempendidikanyangidealdansesuaiuntukkeseluruhanmasyarakatamnya.BermatlamatmenghapuskandasarpendidikanyanghanyaberkepentinganansesebuahbangsadanmenafikanhakgolongantertentuPembentukansatujenissekolahmenggunakansatubahasapenghantaryangrasmiiaitubahasaMelayumampumelahirkanbangsaMalaysiayangmantapdarisegiperhubunganantarakaum4:AspekagamadankepercayaaansetiapbangsadiMalaysiaturutdiambilkiradalamusahamenjayakangagasan1MalaysiaSoalagamadankepercayaaninimerujukkepadasikapketerbukaanmasyarakatdalammenerimasertamenjunjungiprinsipdanamalanagamabangsalain.AgamaIslam,Buddha,HindudanKristianagamayangdianutisebahagianbesardalammasyarakatMalaysiaSensitivitiagamadanperkaumanperludipeliharasertatidakbolehdipermainkanbagimengelakkanperselisihanfahamdanketeganganPengenalankonseprumahterbukadankunjungmengunjungisemasamusimperayaanolehmasyarakattempatansalahsatukaedahbagimempelajarisesuatuadatdanmemahamisensitivitisesuatukaumseterusnyamemupuksikapsalingmenghormatiantarasatusamalain5:PenubuhanYayasan1MalaysiadanKlinik1MalaysiaYayasan1Malaysiamenggerakkan,melaksanakansertamendukungprogramyangdapatmenyatupadukanrakyatMalaysiatanpamengiraketurunan,kepercayaan

  6. 6.agamadankedudukanekonomi.mempromosikan1Malaysiayangbersatudalamke