of 13 /13
BO GIAO DVC VA DA0 TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VItT NAM TRLIONG BA! HOC OYU LONG Doc lip - Tv do - Hanh phnc Vinh Long, Ngityc ,V thang 6 Warn 2018 KET QUA DIEM THI KET THOC HQC PHAN F1QC K5r 2 - Nam Hoc 2017-2018 Mon Hoc: MAO DUC QUOC PHONG (HP!) (01100005) SO TC: 3 *Glii chin Shill vien cli diem tenn din)) 5 diem phai thi 2, ill) 11k phi tai phenv, Ke homh Cii chinh Hu Dit:m QT (30%) Diem thi riem ton (70%) Stt ".NISSN' TQn Nganh 11)1101 00 N1111) , n Van 7 6.5 6.5 2 1811011004 Le Dao Dang Duy 7 6 6.5 NguyOn Hai 3 1811011005 Dang 6 5 5.5 NguyOn Van 1811011006 4 thic 6 6 6 Tuan 5 1811011007 Vo Truing LO 6.5 5.5 6 HiOn 6 1811011008 Pham Thi Thu 7 7 7 7 1811011009 Hu9nh Thanh Nha 5 6 5.5 Nguye r n TriOu 1811011010 8 Bao 7 7 7 9 1811011011 Luting Thanh Hai 6 6 6 GE NC BA 10 1811011012 11u9nh Rau Ng9c 6.5 6 6 Büi Tryng 11 1811011013 Nhan 6 7 6.5 NguyOn Duy 1811011014 12 Quang 6 6 6 ]ran Nhat 13 1811011015 1.1nh 7 1811011016 P1)511) Ng(2e 14 Vinh 6 15 1811(111017 Nguyen Dai Phao 7 Than): 16 1811011018 Nguyen Nhat 17 1811011019 Lint' 6.5 0 Iten ()nee IS 1811011020 Dinh V511 CN 16 , thu4t ca khi 6.5 6 Tr5n Van 19 1811011021 5.5 6.5 20 4811011022 Nguyen }Mu Loan 21 1811011023 Phan Phi Phung 6 6 6 1811011024 Nge) Phi Co 6 6.5 6.5 Nguyen Khanh 23 1811011025 Duy 6 0 2 24 1811011026 Imu Chi Tuerng 6 6 6 NguyOn Quang 15 1811011027 Huy 6 7 6.5 Tran Tan 26 1811011028 Khanh 7 7 7 27 1811011029 Phan Hfru KM 6.5 6.5 6.5 28 1811011030 Pham Hoang Khang 6 7 6.5 " ti 30 1811011032 Pham Thanh NhO 7 8 7.5 31 1811011033 Le Ng9c Hai 6 7 6.5 32 1811011034 Vo Thin Nam 6.5 6.5 6.5 33 1811011035 Pham Minh Thuung 6 6 6 35 1811011037 Phan Him 6.5 Thanh 6 6

KET QUA DIEM THI KET THOC HQC PHAN

  • Author
    others

  • View
    22

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of KET QUA DIEM THI KET THOC HQC PHAN

TK,KQC-2018-07-04 (4)BO GIAO DVC VA DA0 TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VItT NAM TRLIONG BA! HOC OYU LONG Doc lip - Tv do - Hanh phnc
Vinh Long, Ngityc,V thang 6 Warn 2018
KET QUA DIEM THI KET THOC HQC PHAN F1QC K5r 2 - Nam Hoc 2017-2018
Mon Hoc: MAO DUC QUOC PHONG (HP!) (01100005) SO TC: 3
*Glii chin Shill vien cli diem tenn din)) 5 diem phai thi 2, ill) 11k phi tai phenv, Ke homh Cii chinh
Hu Dit:m QT
11)1101 00 N1111), n Van 7 6.5 6.5
2 1811011004 Le Dao Dang Duy 7 6 6.5
NguyOn Hai 3 1811011005 Dang 6 5 5.5
NguyOn Van 1811011006 4 thic 6 6 6
Tuan 5 1811011007 Vo Truing LO 6.5 5.5 6
HiOn 6 1811011008 Pham Thi Thu 7 7 7 7 1811011009 Hu9nh Thanh Nha 5 6 5.5
Nguyern TriOu 1811011010 8 Bao 7 7 7 9 1811011011 Luting Thanh Hai 6 6 6
GE
NC
BA
]ran Nhat 13 1811011015 1.1nh 7
1811011016 P1)511) Ng(2e 14 Vinh 6
15 1811(111017 Nguyen Dai Phao 7
Than): 16 1811011018
Iten
()nee
IS 1811011020 Dinh V511 CN 16, thu4t ca khi 6.5 6
Tr5n Van 19 1811011021 5.5 6.5
20 4811011022 Nguyen }Mu Loan 21 1811011023 Phan Phi Phung 6 6 6
1811011024 Nge) Phi Co 6 6.5 6.5
Nguyen Khanh 23 1811011025 Duy 6 0 2 24 1811011026 Imu Chi Tuerng 6 6 6
NguyOn Quang 15 1811011027 Huy 6 7 6.5 Tran Tan 26 1811011028 Khanh 7 7 7
27 1811011029 Phan Hfru KM 6.5 6.5 6.5
28 1811011030 Pham Hoang Khang 6 7 6.5
"ti 30 1811011032 Pham Thanh NhO 7 8 7.5
31 1811011033 Le Ng9c Hai 6 7 6.5
32 1811011034 Vo Thin Nam 6.5 6.5 6.5
33 1811011035 Pham Minh Thuung 6 6 6
35 1811011037 Phan Him 6.5 Thanh 6 6
Stt MSSV H Ten - Diem thO i
Diem QT
36 1811011038 Let-long Phil 6.5 7 7
CN kjr thu4t ea khi
37 1811011039 Nguyen Van TU Hau 6.5 7 7
38 1811011040 Thai TLC; Nguyilth 7 6 6_5
39 1811011041 Duane, PhuOc DCI112 _ 5 , 0 1.5 1
40 1811011042 Ngu) Jr) Hai Dung 6 6 6
41 1811011043 Le Thanh : . Phonu 5.5 0 1.5 42 1811011044 Nguyjn Minh Nhol 7 8 7.5 43 1811011045 Dung Binh . Luan 0 5 3.5
44 1811012002 Le Tan Nhat 6 6 6
CN ky th4t cong trinh
lay dyng
45 1811012003 Wan Huy Thanh 6 6.5 6.5 46 1811012005 Le Heng Phec 6 6 6
47 1811012006 Duang Quec Loan 7 6 6.5 48 1811012007 Nguy&M Dang Kha 7 5.5 6 49 1811012008 Plithir Dam Mirth Plana 6 6 6 SO 1811012009i Fran DiEiniii,5 Trun6 ' t, i:.,7' d' 51 1811012010 Dila Dinh DU y 6.5 5.5 6 52 1811012011 TMM Qu6c ICharth 7 5.5 6
53 1811012012 Nguyen Nguc Anh 6.5 5.5 6 54 1811012013 Le Khanh Trung 5 6 5.5 55 1811012014 Nguyen Wm Toan 6 6 6 56 1811012015 Nguyen Viet Nam 6.5 5.5 6 57 1811012016- Nguyen VAn Vii Luan 6 6 6 58 1811014002 Doan Le Tuan 6 6 6 59 1811014003 Ve Ngue Loan 6 6 6 60 1811014004 Nguyen Thanh Phi 6.5 6 6
61 1811011002 Hfra Van Han 6.5 6 6
CN ky thu4t difti - dqn tir
62 1811013002 Bang Ngoc An 6.5 7 7 63 1811013003 Nguyjn Binh Nguyen 6 6 5 6.5 64, 1;18.11013004 Duong,,,:':;ht 65 1811013005 Nguyen De Anh Hilo 6.5 5.5 6 66 1811013006 Ng,uyTern Mu Mac 7 6.5 6.5 67 1811013007 TrAn 110M Bao 6 6 6 68 1811013008 Nguyen HIM Trinh 7 6 6.5 69 1811013009 Phalli Van Nghiem 6.5 7.5 7 70 1811013010 Phan, Minh Nlurt 7 6.5 6.5 71 1811013011 1,5m Van Teo Em 6.5 7 7 72 1811044011 Nguy&in TM Thoy Duong 7 6 6.5
73 1711020021 lsIgtiqn Hong i Phoc 0 J.
Cling ngh.t. thong tin
75 1811020002 Irgn 1Thii Dinh Oiling,
76 1811020003 Vy I ran Thanh Dat 5 0 1.5
77 1811020001 1 Di Id irn _di iiiiin K i 6.5 6.5
78 1811020005 Nguyen Trung Chanh Trut 6 5 5.5 79 1811020006 Le Hall HuSmh Anh 6 - 5.5 5.5
C
(.30)
Cling nghe thong tin
0
81 1811020008 Ile Qu6c Bdo 7 6 6.5 82 1811020009 PhOng Thanh An 6.5 6 6 83 1811020010 Phan) Van Tiert 6 6 6
84 1811020011 NguyOn Chi Linh 5 5 5 85 1811020012 Nguyen Thien Dong 7 7 7 86 1811020013 Trucrng Gil& Rae 6.5 5.5 6
87 1811020014 TrAn Kim Nga 6.5 6.5 6.5
88 1811020015 Tit Truerng Giang 6.5 7 7
89 1811020017 Le Nguyen Gia Anh 6.5 7 7
90 1811020018 Nguyen Kith Bang 6.5 7 7
91 1811020019 l'rdn Gia Huy 6.5 7 7 92 1811020020 Nguyen Anh Phuang 6.5 6 6 93 1811020021 Nguyen Van Ildi Trieu 6.5 6 6
94 1811020022- }<kin fa n tiai fitli01.Z la
95 1811020024 Nguyjn Pha D 1111 -' 6 6.5
96 1811020025 Nguyen Eloang Duang Khang 7 5.5 6
97 1811020026 Phimmasone Ph a 1 itipha 0 0 0 )1Cliett tilt 98 1811045029 Sinasouyong 0 0
99 1811031002 Pham Thant) Nhan . 0 0 0
Nang hgc
100 1811031003 Phan Thi Thao Nguyen 6.5 ' 7
101 1811031004 Le Hoang Man . 5.5 6 - 6
102 1811031005 Le Van Qui 6.5 6 6
103 1811031007 Ltru Iluynh Dim 6.5 7 7 104 1811031008 Tran Phuac Hung 6 6.5 6.5
105 1811031009 HuYnh Him Phat 6.5 6.5 6.5 106 1811031010 Le Thi Cdm Doan 7 8 7.5 107 1811031011 Ltru My Ngan 6 7 6.5 108 1811031012 HO Gia Phtic 6.5 6 6 109 1811033004 Cao Tay DO 7 7 7 110 1811033005 Nguye"n Ng9c Tuan 6 6 6 III 1811033006 NguyCzn Thi Thoy Quyen 7 7 7 112 1811033008 NguyOn Nhut Tnreing 6 7 6.5 113 1811034002 Nguyen Dinh Tuan 6 6 6 114 1811044040 Lu Thi Thanh Ngan 6.5 7 7
115 1811032002 HO Thi Huynh Nhtr 6 6 6
Cling ng14 thtyc pham
116 1811032003 NguyOn Huynh NIS Anh 6 5.5 5.5
117 1811032004 Nguyen Minh NhiC‘u 6 6 6 118 1811032005 Le Van Dune 6 5.5 5.5
119 181. 1032007 Mai Vkl Tri ) 0 1.5
120 1811032008 Nguy&I Vinh Duy 5.5 ) )
121 1811032009 NguyOn Thi Kieu My 6.5 8 7.5 122 1811032010 VO Thi Thity 1 Fano t, 7 6 6.5
123 1811032011 Thai Floang Anh 6 6 6
9
tt
124 1811032013 Pham Thay Duy 6 6 6
Cong ngh'c: Hive phim
125 1811032014 Nguyen Thi Thu)/ Nguyen 6.5 6 6 126 1811032015 Nguyen Thi Wing Mai 6 7 6.5 127 1811032016 Nguyen Thi my Tien 7 6.5 6.5 128 1811032018 Huynh Van VU Luan 6 5 5.5 129 1811032019 Nguyen Thi Hircmg Lien 7 6 63
ctialt04'02 lei a, ' 1 -.' 4
131 1811032021 Luu That'll' Duy 7 7.5 7.5 132 1811032022 VO Thanh Ngan 7 7 7 133 1811032023 Nguyen Minh Khang 6 6 6 134 1811032.024 TrAn Thi Cam . iiinh 6 0 4SI 135 1811032025 Le Phumig Nguyen 7 5.5 6 136 1811032026 NO Plurac Nhan 6.5 7.5 7 137 1811032027 Trian Y QuYnh 6.5 6 6 138 1811032028 T? M? Trail 7 7 7 139 1811032029 Nguyen Dinh Phac 5.5 5 5 140 1811032030 TrAn Minh Nhut 5.5 6 6 141 1811032031 Pham QuOc Cueng 5.5 6.5 6
142 1811032032 Keohavona Konp.phathay 0 0 0 ;rhilgiliblt 1!.1811032033 Nguye'ri Thi Ngi:.)c. Anil 6 0 1
144 1811031030 MO Thi Huai Mo. 6 S 7.5
145 1811012004 Mai The Vinh 6 6 - 6
Bio q thkrc qt
146 1811031006 Le Viii Khang 5.5 6 6 147 1811033003 Le Thanh Toan 5 5.5 5.5 148 1811034003 Nguyen -IAA Thanh 5 7 6.5 149 1811034004 Pham Nguyen Tai Nhan 7 7 7 150 1811034005 TrAn Trung Hien 7 7.5 7.5 151 1811034006 Pham Nhirt Tan 5.5 5 5 152 1811034007 Nguyen Thanh Huy 6 6 6 153 1811034008 TrAn Thu), An 7 6.5 6.5 154 1811034011 Trim Thi Rene Hanh 7 7 7 155 1811034012 Nguyen Van Mani) 7 7 7 156 1 811034013 Nguyen Thi Elting Ngge 7 7 7 157 1811034014 Tran Thien Tarn 6 6 6 158 1811034015 Nguyen Van Thanh Nguyen 6 6 6 159 1811034016 Le Minh Kiet 7 8 7.5 160 1811034017 TrAn Nguyen Thay Vy 6 7 6.5 161 1811034018 Nguyen The Van 7 7.5 7.5
162 1811034019 Nguyen NIurt Khanh 6 6 6 163 1811034021 Nguyen Trong Kinh 5.5 6 6 164 1811034022 Trail Thi Thiry Kieu 6.5 6 6 165 1811034023 LY Thi Ileng Bien 5 6 5.5 166 1811034024 DA° Pham Minh Nghia 6.5 6 6 167 1811034025 Phan Huynh Thinh 6 6 6
fit]
Q T (30%)
.. DiQin thi (70%)
• Dien, ring I
168 1811034026 Trait Thai T211 Dat 5.5 6 6
Bao vo• thkrc vat 169 1811034027 Nguyen fluinh Thu 5.5 7 6.5
170 1811034028 Dao Phtrcmg Minh 5 6 5.5
171 1811034029 Ducmg FluYnh Long 6 8 7.5
172 1811034031 Khuu Van Ngao 7 7 7
173 1811043002 Nguygn Manh Wing 7 5 5.5
Tai chinh - ngiln hing
174 1811043003 Dinh Quang Truenig 6.5 6.5 6.5
175 1811043004 Pham IhTru Thi2n 7 0 2 ki4i4: 176 1811043005 Nguytin Thanh ThuAn 6 6 6
177 1811043006 Nguyb TAM Dat 6.5 7 7
178 1811043007 Nguyiin Thj Ngoc Tr2n 6 6.5 6.5
179 1811043008 NguyZn Chau Doan 7 7 7
180 1811043009 Nguye-n Thi Xuan Vang 7 7 7
181 1811043010 Tram Nhut Moat 7 8 7.5
182 1811043011 VO TN Cam Van 7 8 7.5
183 1811043012 Le HuSmh Nhi 7 7 7
184 1811043013 Trait Thi Kim Phnom! 6.5 6.5 6.5
185 1811043014 Nguye'n Kim Ngoc Han 6 6 6
186 1811043015 Nguyezn Thanh Duy 6.5 6.5 6.5
187 1811043016 Nguy•aM Trim Clang 7 7 7
188 1811043017 Le HuSmh Phuctng Anh 6 6.5 6.5
189 1811043019 N auy en Win Canh 7 7 7
190 1811043020 Phasathan Thipsavanh 0 0 0
191 1811043021 Vongkanha %Jan 'voile 0 0 0 t 192 1811043022 1.1ron a Thzio Vy 0 7 5
193 1811043023 Le Thi Phong, Van 0 0 0
194 i 1811042004 Phan. 1ln Xuan 11trung 6.5 5.5
latoin
195 '18 043018 Nguyen Thi Bich NgQc ' 6.8 0
196 1811044002 Nguyen "I- hi My' Duyen 5. 5 6 6
197 1811044003 Nguyern Thl Trim Phuong 6 6 6 198 1811044004 Nguyen Thi Thity Nga'n 6.5 5.5 6
199 1811044005 ;SIgUY'ecn ThiTnyt'n Nga tj4c6
200 1811044006 Trucmg Khanh Toan 6 6 6
201 1811044007 VO Thi 131er m Han 6 6 6
202 1811044008 Nguye'n Kim Phucing 6.5 6.5 6.5
203 1811044009 Nguygn Noe Uyen 6 6 6
204 1811044010 PhAm Thity An 7 8.5 8
205 1811044013 DOng Kiau Anh 6 6 6
206 1811044014 Phain TIM)/ Binh 7 8 7.5
207 1811044015 LC Thi HOng Nhung 6 6.5 6.5
tf-110.81` 164401k l*Ngayen Phoong True 6 0 2
209 1811044017 vo Thj Ai X van 6 6 6
210 1811044018 Vii Phucmg Nhi 7 7 7
211 1811044019 Ma Phung Ki .% eu 6 5.5 5.5
11
(30%)
- Die thi m (70%) ni tonf Nci.,:i n h Chi chit
212 1811044020 KhOng True Thanh Lam 6 6 6
Ke toil'
213 1811044021 TO Thi 1 !Ong Cilc 6 8 7.5
214 1811044022 Le Minh Kiet 6.5 6 6
i jet . W ,.
218 1811044027 TO di Nhan 7 6 6.5
219 1811044028 TOng Thi Huyen Trail 6 8 7.5
220 1811044029 Phcim Thi dm Tien 7 8 7.5
221 1811044030 Trail Qujrn sOa: aj
222 1811044031 Pham Thily Ng9c 5.5 6 6
223 1811044032 Nguyen Thi Minh ThLT 6 8 7.5
224 1811044033 Nguyen Thi Thanh Tuyen 6.5 7 7
225 1811044034 Phan Thi Yen Nhi 6 7.5 7
226 1811044035 Nguyen Thi MS, Tien 6 8 7.5
227 1811044036 VO Thi Yen 7 7 7 228 1811044037 Nguyen Huyen Lam 7 8 7.5
229 1811044038 Nguyen Linh Hai Yen 6.5 7 7
230 1811044039 Thach Khem Ma Rinh 6 6 6
EIS 'i LUtie4'Illie 232 1811044042 Ta Ng9c MS, Huyen 6 6.5 6.5 233 1811044043 Nguyen Thi,Thily Nhien 6.5 6.5 6.5
234 1811044044 Nguy6n Thi Diem Xuan 7 8 7.5
235 1811044045 Nguye-n T hi To Suong 6.5 6 6 236 1811044046 Cao Thi Tuyet Nhi 6.5 7 7
237 1811044047 Le Ngge TIM° 6.5 8 7.5
238 1811044048 Doan Tuyet NH 7 6.5 6.5 239 1811044049 Nguyen Thi Thanh Quyen 5.5 7 6.5 240 1811044050 FI9 Thi Thanh
. Huyen 6.5 7 7
i; alall 242 1811044052 Plmm Hoai Nam 6.5 8 7.5
243 1811042003 Nguyen TuAn Canh 7 6 6.5
QT dich vu DL
& lir hanh
244 1811042005 La Chung Hip 7 6 6.5 245 1811042006 Bai Thi Diem Hang 6.5 6.5 6.5 246 1811042007 Ngo Thny Oanh 6.5 7 7
247 1811042008 Nguyen Thi Ng9e Huyen 7 6.5 6.5
ac* ' 1
251 1811042013 Quach Khni Ti 7 6.5 6.5
252 1811042014 Doan Thi Cam Tien 7 6.5 6.5
253 18)1042015 Jiang Thi Diem Phtrang 7 7.5 7.5
O 1 255 1811042017 Nguyen Cong DM; 6 7 6.5
Stt ' iM SSV 119 Ten Ditrn QT
(30%)
256 1811042018 Nguyen Thi HuSinh Nhu- 7 7 7
QT dich vy DL
258 1811042020 Nguyin Ngic Tnremg An 6 5.5 5.5
259 1811042022 Nguyen Yen Nhi 7 8 7.5
260 1811042023 Nguyen Thi Huynh Nhtr 6.5 6 6
261 1811042024 Mai Thi Hoang Quyen 6 7 6.5
262 1811042025 LE Minh Chau 6.5 6 6
263 1811042026 Pham Thi T6 NW 7 6.5 6.5
264 1811042027 Tr'An Hoai Tinh 6 5 5.5
265 1811042028 Nguyen TuyAt Nhi 7 7 7
266 1811042029 Le Phtrang Thao 7 5.5 6
267 1811042030 HuYnh Thi Heal Thuon a a, 6 5.5 5.5
268 1811042031 Nguyen Thi Bach Phuone 7 5.5 6
269 1811042032 Le Thi Thu Nguyet 6 6 6
270 1811042033 Nguyen TM:mg Van 7.5 8 8
272 1811042035 Huynh Thily Anh 6.5 6.5 6.5
273 1811042036 Phalli Kim Clic 6 6 6
274 1811042037 Tran Van Mau 6 7 6.5
275 181104203g Phan Dinh Xnfin Dao 6 6 6
276 181_1042039: To Thanh ,:',T2 phurnig ,:..,. 6 . 0 ' _
277 181,1042040 Lir Wing Nth TY 6.5 6 6
278 1811042041 Quang Thj HuyEn Trail 7 7 7
279 1811042042 TrAn Quy N hull 6.5 0 -.)
280 1811042043 BOi LC Thing Linh 7 7 7
281 1811042044 L5, Thi 1-16ng Tham 7 5.5 6
282 1811042046 NO -Chi M9 Anh 7 8 7.5 28/. 1811042047 Le Nhat 1 inh 65 6 6
284 1311042048 1-10a Anh ' win 6.5 0 / 255 1811042049 1 .un :‘4:1IN'11 Than I)a 7 5
236 1811042050 Nguy ren Th 19 Duyen 7 0 2 287 1811042052 Phan Thi Al Nlvin 0 5 5
288 1811062017 Pham Thi Bich Den 5 0 1.5
289 1611012025 Nguyen thanh Duy 0 0 0
Quin tri kinh doanh
291 IS 11041002 Nguyen Phu& V inh ' 8 7.5
292 1811041003 Phan gang Pitting Flea 7 6 6.5
293 1811041004 Phan Bang Long Hoa 7 5 5.5
294 1811042021 Nguyen Minh Luan 7.5 6 6.5
295 1811045002 NguyeM Ngoc Thao My 7 6 6.5
296 1811045003 TrAn Thi my Han 7 6 6.5
297 1811045004 Nguyen Dire Thinh 7 5.5 6
298 1811045005 NeO Minh Trong 7 6.5 6.5 299 1811045006 Nguyen Phirec Twang 6.5 6 6
stt N1SSV Flu Ten D'''" QT '
(30%)
iem Ion Nnh G hi au
300 1811045007 De; 1 hi I in at Trinh 6 7 6.5
Quan tri kinh doanh
301 1811045008 TrAn Mink V 0 6 6 6
302 1811045009 Nguyen Trueing Trinh 6 o 303 18 I 1045010 Le Thank (Thin Hen 7 3.:1 6
304 4811045011 1-14n11Thanh Khiat 6.5 , 0:.2
305 1811045012 Le Ng9c Giana it, 7 ) 5.5
306 1811045013 D4ng Thi Huyan Iran 6 7 6.5
307 1811045014 D8 Tan Dat 7 6 6.5
308 1811045015 Doan Thi Tuyet Ngan 6 7 6.5
309 1811045016 Nguyarn Nog Iran 5 6 5.5
310 1811045017 Nguyen Thi Hane ThLtn 7 6.5 6.5
311 1811045018 Le Thi Kieu Nhi 6 6 6
312 1811045019 Le Thi Yen Nhi 6 6 6
313 1811045020 Nguyan Hoang San 7 5 5.5
314 1811045021 Dang Kim Xuye'n 6.5 7 7
315 1811045022 Le Minh Buoing 7 Si 6
316 1811045023 Trinh Tki Le Ngu),..en 6 6 6
317 1811045024 Tir Thi HuSmh Mai 6 0
318 1811045025 Phan Thi Kim Phung 7 5.5 6
319 1811045027 Lam VII 111nrcrng 6 65 6.5
320 1811045028 Lowniglath Athikone 0 0 0 ,isai 321 1811045030 Buudtho Ka tsada 0 0
1811045031
0 -
323 1811045032. Ph :,1111 Van 1 Iiiing 0 6
324 1811045033 VO Thi Thu Phugng 6 6 t
325 1811045034 Wm: Ngoe Lan Chi 5.5 6 6
326 1811045035 Nguyen '1 uan Kiet 0 6
327 1811045036 Nguy6n Phil Cm:Ing 6.5 5.5 6
328 1811061002 Nguye'n Nhu 1160 7 5 5.5
329 1811062013 Tram Trec lia 7 7.5 7.5 330 1811062025 Pham Hai Wing 6 5.5 5 5
r 33 1611046147 liunhThe Diin 0 0
Luillt kinh te
332 1711046044 Ito Chi Bno 0 0 0 333 1811046003 1.tru N10111 110i0J 6 6 6
334 1811046004 Ngu5 (M [hi Le Phi 6 6.5 6.5
335 1811046005 Nguyen Quyen .Trung 0 0 0
336 1811046006 Tian ThOy An 6 7 6.5
337 1811046008 Cao Thank Van 6.5 6 6
338 1811046009 Tien Ng9c Han 6 5.5 5.5
339: '1811046010 Le Ngo inh Tian 0 0 D d:
340 1811046011 Tran Thanh Ng9c 7 7 7
341 1811046012 Nguyan Thanh Dot 7 5 5.5
342 1811046013 Nguyen Phan Thanh Tai 6 5 5.5
343 1811046015 Pham N1191 Hao 6.5 5.5 6
Su m ssv 11, Ten Diem QT
(30%)
344 1811046016 Thin Thi Thanh Dung 6.5 6 6
Lu4t kin h te
346 1811046018 HuYnh Khanh Linh 6 6.5 6.5
347 1811046019 Ve Thanh Ulan 6 6 6
348 1811046020 Le Him The Met 6.5 5.5 6
349 1811046021 LE Him The Hai 7 6.5 6.5
350 1811046022 Dang Tri Thanh 6 7 6.5
351 1811046023 IluYnh Chi Thien 6.5 5.5 6
352 1811046024 Phan' Minh Hieu 7 5.5 6
353 1811046025 Nguyen Thi Phucrng Vy 6 7 6.5
354 1811046026 Nguyen HoAng Manh 6 7 6.5
355 1811046027 Nguyen Tuan Anh 5.5 5.5 5.5
.. Ma 357 1811046029 Le Minh LuAn 6 6 6
358 1811046030 Phan Thanh Yen 7 6 6.5
359 1811046031 Nguyen Thanh Dan 6.5 6.5 6.5
360 1811046032 To Thanh Dian 7 6 6.5
361 1811046033 Nguyen Thi TA Hao 7 7.5 7.5
362 1811046034 Nguyen Thi ThAy Ngan 6.5 7.5 7
363 1811046035 Dtrcrng Thi Sa The 7 5.5 6
364 1811046036 Lam Thieu Phong 6 6 6
" 366 1811046038 Nguyen Dire Thinh 7 5.5 6
367 1811046039 Nguyen Tan Cuing 6 6.5 6.5
368 1811046040 Nguyen Twang Giang 6.5 7 7
369 1811046041 Nguyjn Qu6c Trung 6.5 6 6
370 1811046042 Nguyjn 1110 Minh Minn 6.5 65 6.5
:cif ''1811046043 Nguy'jn Ngge Son 6.5 - 0 2
372 1811046045 Ngti),(n ThiNty 1-1:1nw 7 6 :s 6.5
373 1811046047 Nguyjn - Itanh Son 6 0 7
374 1811046048 Triin Le anh Thu 6.5 6 6
375 1811046049 Tran LE anh Thao 6.5 6 6
376 1811046050 TrAn KIEL' Diem 6 8 7.5
377 1811046051 Nguyen Thi Huyen Trail 6 6 6
378 1811046052 Le Thi Thuy Tien 6.5 6 6
379 1811046053 Cao TN Thao Ngan 6.5 8 7.5
380 1811046054 Nguyen Khanh Duy 6 6 6
381 1811046055 Nguyen Thi Thanh Ngan 6.5 7 7
382 1811046056 Nguyen Vil Son 6.5 8 7.5
383 1811046057 Ha Thi Thuy Dining 5 6 5.5
385 1811046059 LE My, Anh 6.5 6.5 6.5
386 1811046060 Him Thanh Duy 5.5 7 6.5
387 1811046061 Vuang HAng VT 7 8 7.5
Stt \l '\\ , 119 Ten Diem QT
(30%)
388 18110-16062 Tharnmskhumee l'honvi lay 0 0 0
Lat kinh te
Nlijn thi 389 1811046063 F16 Nec'e Diep Hen 0 .; - 6 . 4 390 1811046064 Ngu.)yen Thi Cem Nlinne 6.5 6 6
391 1811032012 Pham Kim Thoa 7 5.5 6
Xet nghqm y hqc
393 1811033009 Ntinyen'Ngoc Minh' ' Khne 6.5 ' 2
394 1811034020 La Tlii N1S7 Linh 7 6.5 6.5
395 1811051002 Nguyen Thi Bao Anh 7 6 6.5
396 1811051003 Pham NM/ Y 7 7 7
397 1811051004 Ly Nhirt Hao 7 7 7
398 1811051005 Nguyen Ming Nhung 6.5 7 7
399 1811051006 Duang Thi CAm Tien 7 8 7.5 400 1811051007 Tan Phucmg Thanh 7 7 7 401 1811051008 IluYnh HIM TiAti 7 6 6.5 402 1811051009 H6 Thai Nguyen 6.5 6.5 6.5 403 1811051010 Nguyen ThI Yen Nhi 7 6.5 6.5
404 1811051012 Phan Hai Minh 6.5 6 6 405 1811051013 Nguyen Phuang Thanh 6.5 6.5 6.5 406 1811051014 Dinh Cam Tti Uyan 7 6 6.5
408 1811051016 Nguyen Thanh Tuyen 6 6 6 409 1811051017 Trucmg Thi They Trang 6.5 6 6 410 1811051018 Nguyen Thi Kieu Oanh 7 7 7 411 1811051019 HuYnh Ila Islgoc Linh 7 6.5 6.5 412 1811051020 Phan Thanh Xuyen 6.5 5.5 6 413 1811051021 Le Tri Thanh 7 6.5 6.5 414 1811051022 Nguye'n Huynh Nhu 6.5 6 6 415 1811051023 VO Phutmg Ngan 6 6 6 416 1811051024 Nguyen Ky NW 6 7 6.5 417 1811051025 Trim Nguyern Heal Nam 7 6 6.5 418 1811051026 Ngtiy& Thi CAm Thi 6.5 6 6 419 1811051027 Nguyen Dao CAm Thoa 6.5 6 6 420 1811051028 Ve Thi Yen Nhi 7 6 6.5 421 1811051029 Hang Til Quyen 7 6 6.5 422 1811051030 Lac Thien Khen 7 8 7.5
423 1811051031 Nguyen Thi Thny Iluynh 6.5 8 7.5
424 1811051032 Cao Ring Mb 7 7 7
425 1811051033 Neuye'ri Huai Tam 0 0 D Al 426 1811051034 V6 Ngoc Tram 6.5 7 7 427 1811051035 HuYnh Ngic Kim 7 6.5 6.5
428 1811051036 Huynh NhAt Huy 7 7 7 429 1811051037 Trinh Hai Huang 6.5 5.5 6
430 1811051038 Nguyen Chau Turmg Thuy 6 5.5 5.5 431 1811051039 Le Nguyen IChanh Linh 6.5 6 6
Stt SSV 119 , Fen Diem QT „:
- (30%)
432 1811051040 Nguyen Th. Mai Thi 6 0 n
Xet nghiem y h9c
433 1811051041 Iran thi 1 lang Ni 7 6 6.5
434 18110510-12 Nguyen Dinh 13ao Chi 6.5 7 7
' 435 1811051043 VO Phi Bao 6.5 0
436 1811051044 Nguyen liven Nlii 6.5 7 7
437 1811051045 Nguyen 1 irni Sang 6 b 6
138 1811051046 Um Tin Herm TMim 6.5 0 -)
439 1811051047 HuYnh 'Itii Nacc YL 6 5.5 5.5
440 1811051048 Nguyen Thi Kim Ngan 6 6 6
441 1811051049 Trucmg Than Nean 6.5 6 6
442 1811051050 Ly Phi Thing 6 6 6
443 1811051051 Bounsong Phonemalaisy 0 0 0 MiN [hi
444 1811051052 Keodouangdy Thipphakone 0 0 0 MiZn [hi 445 1811051053 Si Arnphay Nonthavat 0 0 0 Mi:e.nthi 446 1811051054 ('hone A loun Phongsavath 0 0 0 Min (hi , 447 1811051055 Akkhavang Thounk6;a , 0 0 0 lsilljn (hi 448 181 1051056 Le Thi Kim Thanh 7 6 6.5
449 1811020016, Iran Thanh LO y 6 0
Dieu clutng
451 1811042002 Nguyen Bach Phucmg Trinh 6.5 6 6
452 1811051011 Nguyen lihanh Thuan 6.5 7 7
453 1811052002 D3 Thuan My- 6.5 5.5 6
454 1811052003 Thach Minh linng 6.5 6 6
455 1811052005 Nguye-n Mai Anh 6.5 6 6
456 1811052006 TrAn Gia Linh 7 5.5 6
457 1811052007 Nguyen Phil Thinh 5 5 5
458 1811052008 NguyZn Vii Hoai Thuung 7 6.5 6.5
459 1811052009 Dang Hutnh Anh 7 5.5 6
460 1811052010 Nguyen Thi Thanh Th6y 7 6 6.5
461 1811052011 Phan !Pang Ni 6.5 6 6
162 1811052012 Trait HuYnh Nhu 6 6 6
463 1811052013 Nguye'n Tan Thinh 6 7 6.5
464 1811052014 Nguyen Thi Be Phucmg 6 6 6
465 1811052015 Quang Nguyin Truc Huynh 6.5 7 7
466 1811052016 Pham Thi .1 11:IC Linh 6.5 7 7
467 1811052017 Pham Tu Xuyen 6 o 6
468 1811052018 NgtryL Anil thu• 6.5
469 1811052019 rrh'n Thi Van An!) 0 0 0
470 1811065003 1 ruana '11-0 Plurang Than 7.5 8 8
471 1811061003 Le Dinh Van Anh 6 5.5 5.5
Tieng Viet & VH
474 1811061006 Ve5 Huyen Tran 7 6 6.5
475 1811061007 Phan Thpy Mil Hing 6 5.5 5.5
Stt MSSV 119 . '141m Diem
_ QT (30%)
Dii'm 0 • "
Ting Vict & VH
477 1811061009 Nguyen Thj Lam Ti-fin 6 6 6
478 1811063003 Nguyen Hoang Tuyet Nhi 6 5.5 5.5
479 1811063004 Nguyen Thi my Loan 7 6 6.5
480 1811063006 D6ng Quec Toan 7 5 5.5 481 1811065002 NguyJn Thi ?Nip° Piaci 6 5 5.5
482 1811062002 Hujinh Quang Vinh , '6 0
Ngon ngfr Anh
484 18110611004 Ng148.6n Ng0c Trinh 6.5 7 7
485 , 1813062005 Nguyeri'Vg:'-' Binh 0 0 7: .•
486 1811062006 Mai Thi Lan Anil 7 6.5 6.5
487 1811062007 Le Thi Ngge 115 n 7 7 7
488 1811062008 Dutmg Minh Nguygt 5.5 6 6
489 1811062009 Hoang Thi Xuan Mai ) 6 5.5
490 1811062010 Nguyen Huynh Nhei 7 7 7
491 1811062011 Nguyern Ngoe Digu 6.5 7 7
492 1811062012 La Nguyen Nhu QuYnh 6.5 5.5 6
493 1811062014 Phan Thj Kim Nog 7 7 7
494 1811062015 Nguyen Huyen Trang 7 7 7
495 1811062016 Le M5,7 Duyen 6.5 6.5 6.5
496 1811062018 Thach Vii PhIrcing Uygn 5.5 5.5 5.5
497 1811062019 Iran Lk Minh Thu 6.5 5.5 6
498 1811062020 Ducmg The Anh 6.5 6 6 499 1811062021 Nguyen Noe Anh Thu 7 7 7 500 1811062022 Nguyen Thi 1I6ng Dab 7 7 7
501 1811062023 Nguyen Thi Ngoc Nhu 5.5 5 5 502 1811062024 TrAn Cao Phting Men 7 6 6.5 503 1811062026 Hoang Anh Hoai Phong 6.5 6 6 504 1811062027 Neuyetn Thi Ng0c Anh 7 5 5.5 505 181106,025 111R im Tr iri rim Ngan 6 6 6 506 1811062029 Phan 11:0, Cii .., ek :;1)7 IS I I 0611H3() MLI‘C'll 1 hi Kim Tuyen 6.5 7.5 7 508 1811062031 Nguya Kim Duy 7 6 6.5 509 1811062032 Nguyen Thai Thanh Ngan 7 6.5 6.5
510 1811062033 Nguyen Thi Thay Tien 6 6 6
511 1811062034 Phan Thi Mji Hanh 6.5 7 7 512 1811062035 Nguyen Thi MS, Duyen 6.5 6 6
513 1811062036 TrAn Phi Thy& 6.5 5.5 6
514 1811062037 liukrth Thi Hao Tarn 6 6 6
515 1811062038 Nguye'M Phuang Mai 7 7 7 516 1811f:62039 Nztiqn Kilmii Ninin2 6 5 75
517 1811062(M Ngtl*I Mirth 10rr6n 0 0 I) ,,,.....
Da.dat ' 518 1811062011 Phan Heang Yl'Il Vy 0 0 5 I 9 151 )063002 1rning 18.20Cin Ythi 1 inh 6.5 0 2
Stt NISSN' : lig :,: ' Ten Diem QT
(30%)
- lliCin tônf, Nganh (;hi chti
520 1811063005 Nguyen Nggc Anh Tha 6.3 7.5 7 Ngon nig& Anh
Danh sfich có $20 sinh vien
PHONG KII;k0 THI & DBCLrtiVi
00000001
00000002
00000003
00000004
00000005
00000006
00000007
00000008
00000009
00000010
00000011
00000012
00000013