of 2 /2
DAIHQCQU6CGIATP.HC!V1 TRU^G DAI HQC KINH Tfe - LUi^T BANG DIEM THI KET THUC HQC PHAN HOC KY 2; NAM HQC 2015-2016 DAI HQC; VITA LAM - VU A HQC M 6 N HQC: LUAT T 6 TVNG HiNH SV - HS09 Sttin:l/2 L6p: 1526HS09O3 -T13503.BTH Lanthi:2 Ngaythi: 11/12/2016 Phdngthi: BTH.01 Gienhi: 13g30 Tyl?: 100.00% Matui: 0033436&1/2 ©©©©©©©©© ©®®®®®©©© ©©©•®®®®©® ©©©•®©©®©© ®®®®#®®®®® ©©©•®®®©©® ©©©©©©•©©© 0033436 TT tin sinh viln Diem s4 B > Phin td dilm •ft o + •3 f d 1 K.13503BN002 Huy-nh Thanh Binh I4/06«»5 ®o©®®©®®©®® o 2 K13503BN003 Hoang Hai ChSu 30/12/78 a © ®®®®®#®®®®® m 3 K13503BN0O4 Nguyfin Ngpc ChSu 28/08/85 ®®©®®®®®®®® o 4 K13503BNOU Trdn Qu6c D^t 19/11/82 © ® ® © ® ® # ® ® ® ® ® o 5 K13503BN01S Dt> Thj H&ng Ha 26/08/90. © ®®®®#®®®®®® o 6 K.1J5()3BN022 Phan Quoc Hoa 07/01/85 4- © ®®©®#®®®®® o 7 K13503BN023 Nguyen H o ^ g Huan 01/07/93 ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® o g KI3503BN032 Nguy&i Phan Khoan 14/08/95 ® © ® ® 0 ® ® ® ® ® ® o 9 K13503BN036 Huynh Ng^c Len 04/01.'84 4 © ®®®®(l^®®®®® ® 10 K135()3BN040 Nguyen Tnjng Liromg 27/08/83 t 4 © ® ® ® ® # ® ® ® ® ® ® o 11 KI3503BN041 Nguyen Tfin Lvc 08/03/95 r ®®®®®®®®®®® o 12 K13503BN(M2 Nguyen Tan Lvc OS/Ofr-85 © ®®®®®#®®®®® ® 13 K13503BN044 Nguyen C6ng Minh 07/1X^81 \ © ®®®®®#®®®®® o 14 K13503BN047 Nam 10/02/85 ®®©®®®®®®®® ® 15 K.I3503BN055 TnnmgLe Nhan 22/09/85 ®®®®®®®®®®® o 16 K13503BN062 TnbiThj Kim Phir^t^ 03/04/95 ®®®®®®®®®®® o 17 Ki3503BN065 TrdnThjNggc Sang 1985 ®®®®®®®®®®® o 18 KI3503BN074 LeVSn Thi?n 16/03/89 © ®®®#®®®®®®® t 19 KI3503BN075 Ngo Quang Thien ®®®®®®®®®®® o 20 K13503BN077 Trin Quang Thinh 21/10/83 Gf © ®®©®®®#®®®® 21 K13503BNO8I NguySn Thj Thanh Thuy lV05m m ®®®®®®®®®®® ® 22 K13503BN082 Nguyen Quoc Thiiy 05/07/81 m ®®®®®®®®®®® o 23 K13503BNO86 Ph?m llii Thiiy Trang 01/07/92 m ®®®®®®®®®®® o 24 K13503BN090 Phan Thj Ngpc True 15/04/94 ®®®®®®®®®®® o 25 KI3503BN093 Muynh Thj Cam Tu 27/10/95 yd. © ®®®®®#®®®®® o Tong s6 bai: Xtn .... S6 tin ...i..Z< Cin b? coi thi {Ho ten, ch& ky) \..^i ..^^iaf ^:.J^...^.. C^n b$ cham thi (Hp ten, chft ky) 2 v£..Mm J...' Ghi chu: CT - cai ihifn; X- Cim Ihi; HP - Ngr hoc phi Thmgian in: 06.'12^016 - 11: 25 : 36 SA Xac nh^n cua Phdng Khao thi & Dam bSo chat lirgng

DAIHQCQU6CGIATP.HC!V1 TRU^G DAI HQC KINH …ttgdtx.btu.edu.vn/TCLDS/diemthi/luattotunghs.pdf · • daihqcqu6cgiatp.hc!v1 tru^g dai hqc kinh tfe - lui^t bang diem thi ket thuc hqc

  • Upload
    dodat

  • View
    221

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of DAIHQCQU6CGIATP.HC!V1 TRU^G DAI HQC KINH …ttgdtx.btu.edu.vn/TCLDS/diemthi/luattotunghs.pdf · •...

Page 1: DAIHQCQU6CGIATP.HC!V1 TRU^G DAI HQC KINH …ttgdtx.btu.edu.vn/TCLDS/diemthi/luattotunghs.pdf · • daihqcqu6cgiatp.hc!v1 tru^g dai hqc kinh tfe - lui^t bang diem thi ket thuc hqc

• DAIHQCQU6CGIATP.HC!V1

T R U ^ G DAI HQC KINH Tfe - LUi^T

BANG DIEM THI KET THUC HQC PHAN HOC KY 2; NAM HQC 2015-2016

DAI HQC; VITA LAM - VU A HQC

M 6 N HQC: LUAT T6 TVNG HiNH SV - HS09

Sttin:l/2 L6p: 1526HS09O3 -T13503.BTH Lanthi:2

Ngaythi: 11/12/2016 Phdngthi: BTH.01 Gienhi : 13g30 Tyl?: 100.00% M a t u i :

0033436&1/2

• © © © © © © © © © • © ® ® ® ® ® © © © © © © • ® ® ® ® © ® © © © • ® © © ® © © ® ® ® ® # ® ® ® ® ® © © © • ® ® ® © © ® © © © © © © • © © ©

0033436

TT tin sinh viln Diem s4 B

> Phin t d dilm •ft o +

•3

f d

1 K.13503BN002 Huy-nh Thanh Binh I4/06«»5 • ®o©®®©®®©®® o 2 K13503BN003 Hoang Hai ChSu 30/12/78 a © ® ® ® ® ® # ® ® ® ® ® m 3 K13503BN0O4 Nguyfin Ngpc ChSu 28/08/85 • ® ® © ® ® ® ® ® ® ® ® o 4 K13503BNOU Trdn Qu6c D t 19/11/82 © ® ® © ® ® # ® ® ® ® ® o 5 K13503BN01S Dt> Thj H&ng Ha 26/08/90. © ® ® ® ® # ® ® ® ® ® ® o 6 K.1J5()3BN022 Phan Quoc Hoa 07/01/85 4- © ® ® © ® # ® ® ® ® ® o 7 K13503BN023 Nguyen Ho^g Huan 01/07/93 • ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® o g KI3503BN032 Nguy&i Phan Khoan 14/08/95 • ® © ® ® 0 ® ® ® ® ® ® o 9 K13503BN036 Huynh Ng^c Len 04/01.'84 4 © ® ® ® ® ( l ^ ® ® ® ® ® ® 10 K135()3BN040 Nguyen Tnjng Liromg 27/08/83 t

4 © ® ® ® ® # ® ® ® ® ® ® o

11 KI3503BN041 Nguyen Tfin Lvc 08/03/95 r • ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® o 12 K13503BN(M2 Nguyen Tan Lvc OS/Ofr-85 © ® ® ® ® ® # ® ® ® ® ® ® 13 K13503BN044 Nguyen C6ng Minh 07/1X 81 \ © ® ® ® ® ® # ® ® ® ® ® o 14 K13503BN047 Nam 10/02/85 • ® ® © ® ® ® ® ® ® ® ® ® 15 K.I3503BN055 TnnmgLe Nhan 22/09/85 ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® o 16 K13503BN062 TnbiThj Kim Phir^t^ 03/04/95 ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® o 17 Ki3503BN065 TrdnThjNggc Sang 1985 • ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® o 18 KI3503BN074 LeVSn Thi?n 16/03/89 © ® ® ® # ® ® ® ® ® ® ® t 19 KI3503BN075 Ngo Quang Thien ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® o 20 K13503BN077 Trin Quang Thinh 21/10/83 Gf © ® ® © ® ® ® # ® ® ® ® • 21 K13503BNO8I NguySn Thj Thanh Thuy lV05m m ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® 22 K13503BN082 Nguyen Quoc Thiiy 05/07/81 m ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® o 23 K13503BNO86 Ph?m l l i i Thiiy Trang 01/07/92 m ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® o 24 K13503BN090 Phan Thj Ngpc True 15/04/94 ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® o 25 KI3503BN093 Muynh Thj Cam Tu 27/10/95 yd. © ® ® ® ® ® # ® ® ® ® ® o

Tong s6 bai: X t n . . . . S6 tin ...i..Z< Cin b? coi thi {Ho ten, ch& ky)

\ . . ^ i . . ^ ^ i a f ^ : . J ^ . . . ^ . . C^n b$ cham thi (Hp ten, chft ky)

2 v£..Mm J...'

Ghi chu: CT - cai ihifn; X - Cim Ihi; HP - Ngr hoc phi

T h m g i a n i n : 0 6 . ' 1 2 ^ 0 1 6 - 1 1 : 25 : 3 6 SA

Xac nh^n cua Phdng Khao thi & Dam bSo chat lirgng

Page 2: DAIHQCQU6CGIATP.HC!V1 TRU^G DAI HQC KINH …ttgdtx.btu.edu.vn/TCLDS/diemthi/luattotunghs.pdf · • daihqcqu6cgiatp.hc!v1 tru^g dai hqc kinh tfe - lui^t bang diem thi ket thuc hqc

• ©4 1 HOC QUOC GIA TP.HCM

TRU"6fNG D^l HQC KINH Tt - LU/jkT

BANG DIEM THI KET THUC HQC PHAN HQC KY 2; NAM HQC 2015-2016

DAI HQC; VUA LAM - V I T A HQC

M 6 N HQC: LUAT T 6 T ^ N G HINH SiT- HS09

Stt in: 2/2 Lop: 1526HS0903 - Tl 3503.BTH Lan thi: 2

Ngay thi: 11/12/2016 Phdng thi: BTH.Ol Gi& thi: 13g30 Ty I?: 100.00 % M a tui:

0033437&i'2

• 0 ® ® ® ® ® ® ® ® • ®®®®®®©®® ©©©•®®®®®® ©©©•©©©©©© ©©©©•®®©©© ©©©•®®®©®® ©©©©©©©•®® 0033437

T T H9 t£n sinh vien K y t c n - 0 Di lm $6 B

> Phin t6 di im + 6

26 K13503BNIOO Trin Dinh Vi$t 03/06«2 r ® ® © ® ® ® # ® © ® ® ® 0

C^n b§ col thi (Hp t n, chil ky) C i n b§ ch4m thi {H9 ten, chOr ky)

I

2./ i2.....> ...s4;y! 2

Ghi chu; CT - cai lhi?n; X - Cim thi; HP - N<jt hoc phi Thdigian in: 06/12/2016 - II : 2 5 : 36SA

Xkc nh^n cua Phong Khao thi & Dam b o chat lir^ng

—r; .—-(/f>.....lMti....U^i . rmtINC DAI HOC KINH TI -LUAT